Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  1/13

  DISEDIAKAN OLEH:

  NUR IDAYU BT MOHD NOOR

  ANIS NAQUIAH BT SABRINURSAIYIDAH BT ABDUL RASID

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  2/13

  y Perkataan disleksia (dyslexia)adalah hasil gabungan duaperkataan Greekiaitu Dysyangbermaksud kesukarandan Lexisbermaksud perkataan atau kesukaranmenggunakan perkataan.

  y Disleksia bukannya satu penyakit tetapi merupakan salahsatu gangguan dalam pembelajaran yangbiasanya dialamioleh kanak-kanak.

  y

  Disleksia adalah satu masalah pembelajaran iaitukesukaran mengenal huruf,membaca,menulis,mendengar dan bercakap disebalik pengajaran yangcukupdan peluang budaya yangsempurna.

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  3/13

  1. Disleksia visual (penglihatan)-Kesukaran utama yangdihadapi ialah untukmengigat dan mengenal abjad serta konfugirasiperkataan. Simbol-simbol perkataan yangdicetak

  juga sukar untuk diterjemahkan. Kemungkinanuntuk melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagianperkataan adalah secara terbalik.

  2. Disleksia visual-auditori

  -Kesukaran mambaca yangamat teruk dan inidisebabkan oleh kelemahan untuk memprosestulisan secara visualdan audio

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  4/13

  3. Disleksia auditori (pendengaran)

  - Kesukaran untuk mengingat bunyi abjad,menganalisis bunyi mengikut suku kata perkataan

  dan menyusun atau menggabungkan suku kata bagimenyembunyikan perkataan. Bunyi percakapan yangtuturkan secara halus juga tidak dapat dibezakan.Masalah untuk membezakan bunyi vokal dengankonsonan juga dihadapi oleh disleksia auditori

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  5/13

  1. Keturunan @genetik-disleksia disebabkan oleh kromosom 15,1dan 16yangboleh diperturunkan secara turun-temurun.

  2. Baka

  -kanak-kanak disleksia biasanya adalah semasadilahirkan tidak cukup bulan.

  - kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiranyangamat sukar.

  3. Kematangan

  -kanak-kanak yanglambat perkembangannya padabahagian tertentu dalam sisitem saraf

  -kebiasannya kanak-kanak lelaki lambat matangdaripada kanak-kanak permepuan

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  6/13

  y PERINGKAT PRA SEKOLAH:-Lambat bertutur-Mengalami kesukaran sebutan atau rima-Sukar menulis nama sendiri-Sukar mengenal bentuk atau warna

  -Sukar memberitahu cerita yangtelah didengarinya

  y 6 HINGGA 9 TAHUN

  - Kemahiran membaca,menulis dan mengeja yanglemah

  dan suka menterbalikkan perkataan,huruf dan nombor- Menggunakan jari untuk mengira dan membaca- Keliru dengan kiri dan kanan- Tulisan cermin atau terbalik

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  7/13

  y 9 HINGGA12 TAHUN

  - Kesilapan membaca,mengeja dan lemah dalam kefahaman

  - Mengambil masa yangpanjang untuk menyiapkan latihan- Kesukaran menyalin maklumat dipapan putih atau buku teks- Sukar mengikuti arahan lisan yangpanjang- Kelihatan tidak terurus semasa berada dirumah atau sekolah- Kurang keyakinan dan menghadapi masalah tekanan

  jiwa Sekolah Menengah :

  - Kesukaran membaca dan terkeliru dengan perkataan dan ejaanyangtidak konsisten- Kesukaran menulis karangan- Keliru dengan nombor-nombor dan arahan oral- Kesukaran mempelajari bahasa lain- Lemah dalam kefahaman dan tidak mempunyai ramai kawan- Jenis orang yangsuka senyap- Bercakap dengan nadayangkuat atau menjerit daripadakonsisten- Kurang kemahiran bersosial

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  8/13

  y MENGEJA

  -Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripadamasalah-masalah awalan seperti terdapatnya

  kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti;m w y g j u n m nc e p q h n b d

  -Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf

  sepertit h f v

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  9/13

  y MEMBACA

  -Mereka cenderung menterbalikkan perkataan seperti:

  Batu tubaGula lagu

  -Selain itu mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat.Contohnya seperti berikut:

  padamasa yang samadapamasa yangmasa

  -Kekeliruan perkataan antara Bahasa Melayu dengan BahasaInggeris. Contohnya seperti berikut :

  Bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu

  Jam jemcat cat

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  10/13

  y MENULIS

  - Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk

  memindahkan maklumat ke atas kertas.- Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan

  tidak dapat menulis mengikut garisan yangdisediakan.

  - Kanak-kanak ini juga cenderung menulis perkataan yangpelik-pelik.

  y BERCAKAP& MENDENGAR

  - Terdapat juga diatara mereka yangmengalami kesukaran untukbertutur.

  - Mereka juga kelihatan seperti tidak mendengar atau

  mempedulikkan.- Halini berlaku disebabkan kelambatan dalam proses maklimat

  yangdiperolehi.

  - Mereka juga tidak melakukan atau menyusun sesuatu mengikutsusunan.

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  11/13

  y NOMBOR

  - Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam

  - pembelajaran yangberkaitan dengan matematik mental.- Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol dan suka

  menterbalikkan nombor yangsama. Contohnya seperti berikut :3 5 8

  9 6

  MASALAHFIZIKAL,PENGURUSANDIRI DANSOSIAL

  - Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan pandaimembutangkan baju,kidal dan pandai mengikat tali kasut

  - Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan

  kelihatan bodoh- Skop penglihatan yangterhad di mana keliru antara depan,belakang,kiri,kanan,,atas,bawah serta pengamatan yanglemah

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  12/13

  1-Bantuanak menguasai maklumat secara beransuransur.

  2-Pengulangansemasa mengajar (k-onsep ajar

  berlebihan)3-Gunakanvideoatau kaset untuk belajar

  4-Programpemulihan khusus :Ada sekolah yangmempunyai programpemulihan

  khusus untuk Disleksia

 • 8/9/2019 Perbezaan Murid Pemulihan-disleksia

  13/13

  1-Terapipertuturan

  2-Latihanpendengaran dengan bantuan komputer

  3-Pendekatanpelbagai deria (Menggunakan deria lain

  untuk membantu pembelajaran)4-Deriasentuhan (menggunakan lakaran atas kertas

  pasir)

  5-Deriapendengaran (menggunakan ritma atau bunyi

  perkataan/huruf)6-Merasapergerakan bibir

  7-Menulishuruf atau perkataan