25
PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR Tajuk 3 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK DISLEKSIA Sinopsis Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan definisi dan konsep pengurusan tingkah laku, faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku, kesan salah laku terhadap pembelajaran dan kepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. Hasil Pembelajaran 1. Memahami definisi dan konsep berkaitan dengan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. 2. Menjelaskan kepentingan pentaksiran dan penilaian bagi mengenalpasti kanak-kanak yang mempunyai masalah disleksia 3. Mengenal pasti bentuk-benmtuk ujian pengenalpastian/saringan serta ujian diagnostik yang boleh dijalankan oleh guru-guru mata pelajaran atau guru-guru yang dilantik khas. 25

Penilaian Kanak Kanak Disleksia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

Tajuk 3 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK DISLEKSIA

Sinopsis

Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan definisi dan konsep pengurusan

tingkah laku, faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku, kesan salah laku terhadap

pembelajaran dan kepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan murid-murid

berkeperluan khas.

Hasil Pembelajaran

1. Memahami definisi dan konsep berkaitan dengan pentaksiran dan penilaian

kanak-kanak disleksia.

2. Menjelaskan kepentingan pentaksiran dan penilaian bagi mengenalpasti

kanak-kanak yang mempunyai masalah disleksia

3. Mengenal pasti bentuk-benmtuk ujian pengenalpastian/saringan serta ujian

diagnostik yang boleh dijalankan oleh guru-guru mata pelajaran atau guru-

guru yang dilantik khas.

3.1 Pengenalan

Pentaksiran bermaksud memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan

bersistem. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan

25

Page 2: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

sebagai pengujian. contohnya, ramai guru meminta murid-muridnya mengisi

maklumat peribadi dalam suatu borang itu, antara perkara yang mungkin ditanya

ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu. Persoalan seperti

itu boleh dikategorikan sebagai pentaksairan.

Pentaksiran biasanya melibatkan pengukuran. Pengukuran tidak semestinya

melibatkan maklumat yang diperolehi dalam bentuk nombor. Menurut Stevens

(1951), pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut

kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. Ringkasnya,

pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang

diperoleh dengan ringkas dan mudah.

3.2 Kepentingan Pentaksiran dan Penilaian

Menurut Pierangelo & Giuliani (2006), pentaksiran adalah merujuk kepada

pembangunan kemahiran-kemahiran yang memasukkan satu pengetahuan kerja bagi

komponen-komponen berikut bagi proses penilaian yang teratur bagi menentukan

jenis kecatatan yang sesuai :

a. Koleksi (Collection)

Merupakan koleksi penyurihan dan pengumpulan maklumat daripada punca-

punca yang memberi maklumat daripada seseorang pelajar seperti maklumat

latar belakang pelajar, rekod sekolah, pemerhatian, penglibatan ibu bapa dan

laporan guru.

b. Analisis (Annalysis)

Pemerosesan dan pemahaman mengenai bentuk pendidikan pelajar, sosial,

perkembangan, persekitaran, perubatan dan sejarah emosi.

c. Penilaian (Evaluation)

Merujuk kepada penilaian pelajar, intelektual, psikologikal, emosi, persepsi,

bahasa, kognitif dan sejarah perubatan bagi menentukan kekuatan dan

kelemahan pelajar.

26

Page 3: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

d. Keazaman (Determination)

Untuk mengetahui ketidakupayaan dan kriteria pengetahuan setiap kategori.

e. Syor/cadangan (Recommendation)

Mencadangkan penempatan dan program bagi keperluan pelajar dari segi

sekolah, guru dan penglibatan ibu bapa

Tujuan pentaksiran merujuk kepada Pierangelo & Giuliani (2006), menyatakan

bahawa pentaksiran dalam pendidikan mempunyai 5 tujuan iaitu :

a. Pemeriksaan dan Pengenalpastian (Screening and Identification)

b. Kelayakan dan Diagnosis (Eligibility and Diagnosis)

c. Penempatan dan Perkembangan RPI (IEP Development and

Placement)

d. Perancangan Pengajaran (Instructional Planning)

e. Penilaian (Evaluation)

3.2.1 Pengenalpastian masalah

Murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah pembelajaran khusus akan

melalui proses pengenalpastian oleh guru-guru yang dilantik khas dalam bidang

disleksia ataupun guru-guru mata pelajaran :

a. Murid-murid dikenalpasti oleh guru kelas atau guru subjek. Mereka

terdiri daripada murid-murid yang gagal dalam PKSR 1 setelah

mengikuti pendidikan di arus perdana selama enam bulan.

3.2.2 Penempatan

Penempatan murid-murid yang dikenal pasti bermasalah dalam pembelajaran

disleksia dikenal pasti melalui :

27

Page 4: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

a. Mereka di hantar ke kelas pemulihan khas selama empat bulan bagi

mengikuti program tersebut dan melepasi ujian mode yang dijalankan.

b. Sekiranya murid itu melepasi ujian mode yang diberikan oleh guru

pemulihan, dia akan dirujuk kepada guru program disleksia.

c. Guru program disleksia akan mengeluarkan satu salinan borang ISD

(Instrumen Senarai Semak Disleksia) yang perlu diberikan kepada guru

kelas untuk dibincang bersama guru subjek lain dan guru pemulihan.

d. Borang ISD yang telah lengkap diisi akan dikembalikan kepada guru

program disleksia untuk dinilai mengikut garis panduan yang telah

ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran

Malaysia.

e. Borang ISD beserta rumusan yang lengkap akan diserahkan kepada

Penyelaras Pendidikan Khas dan Guru Besar, untuk diserahkan kepada

ibu bapa atau penjaga murid tersebut bagi mendapatkan pengesahan

pengamal perubatan (iaitu dari Institut Pediatrik).

f. Sementara menunggu pengesahan doktor, murid tersebut akan diberi

Ujian Diagnostik oleh guru program disleksia bagi mengenalpasti

kelemahan dan kekuatannya dalam akademik. Selain dari itu dia

mengikuti sesi pelajaran di kelas biasa.

g. Setelah murid itu disahkan sebagai disleksik ia akan terus mengikuti

program disleksia. Jika bukan, ia akan dihantar ke kelas yang

sepatutnya.

3.2.3 Pemilihan strategi pemulihan

Untuk melaksana P&P, guru-guru boleh mempelbagaikan strategi pemulihan.

3.3 Ujian-ujian Pengenalpastian / Saringan

Untuk memastikan murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah disleksia

maka satu bentuk ujian pengenalpastian/saringan telah dibentuk. Justeru itu, maka

28

Page 5: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

sebuah Jawatankuasa yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Khas, KPM telah

ditubuhkan dan telah menghasilkan ISD. Penghasilan ISD ini dibina oleh pakar-pakar

dari USM, UKM, UM, UPM, KKM, JKM, JPK, Persatuan, Guru & JPN.

Manakala British Psychological Society (1999) menyatakan bahawa murid

mesti memenuhi dua pra-syarat sebelum ianya boleh disaring untuk menentukan

sama ada ia mengalami disleksia atau tidak. Dua pra-syarat tersebut adalah:

a. murid telah mendapat pengajaran yang sesuai, relevan dan

memuaskan

b. murid telah diberikan langkah-langkah pemulihan yang dirasakan

sesuai.

Kerangka penghasilan item-item senarai semak yang dijadikan panduan

dalam pembinaan instrumen telah diubah suai daripada `checklist` yang dihasilkan

oleh Payne dan Turner (1999) dan merangkumi ciri-ciri disleksia yang dusenaraikan

oleh pakar-pakar disleksia Antara Bangsa yang lain.

3.3.1 Ujian Pengamatan

Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas

pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. Pengamatan ini

berkait rapat dengan pemikiran kita. Selain itu, pengamatan ialah satu kemahiran

yang boleh dikembang dan dipelajari. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah

kecerdasan seseorang kanak-kanak itu, tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak

lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran.

Pengamatan juga ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi

melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. Pengamatan berkait

rapat dengan pemikiran manusia. Pengamatan merupakan satu proses yang

menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan

29

Page 6: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

pengalaman-pengalaman lalu. Justeru itu, Kementerian Pendidikan Malaysia dalam

buku Panduan Program Pemulihan Khas (1999) telah menjelaskaan bahawa

pengamatan ditakrifkan sebagai kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi

melalui panca indera setelah perlakuan proses mental. Selain itu juga, pengamatan

berkait rapat dengan pemikiran manusia.

Manakala menurut Janet W Learner (1971) dalam bukunya “ Children With

Learning Disabilities “ telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses

untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau pun mekanisme

yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek. Selain

itu, Mohd Anuar Abdullah (2001), menjelaskan bahawa masalah pengamatan kanak-

kanak disleksia dibahagikan kepada jenis iaitu disleksia visual, disleksia Auditori dan

disleksia visual – Auditori atau tekstail dan koordinasi mata tangan.

Menurut Janet W Learner pengamatan visual adalah kepayahan seseorang

khususnya kanak-kanak disleksia dalam melakukan tugasan untuk membezakan

abjad, perkataan serta mengecam angka, nombor, bentuk geometri dan gambar.

Dalam kata lain masalah visual dilihat kepada beberapa aspek antaranya tentang

perbezaan bentuk, saiz, mengecam bentuk huruf dan perkataan, serta tentang

pembalikan sesuatu objek. Kanak-kanak disleksia kebiasaannya akan mempunyai

gangguan dari aspek pengamatan visual ini yang menyebabkan mereka tidak dapat

menguasai bahasa dengan baik.

Manakala pengamatan auditori ialah keupayaan mengesan atau

mengenalpasti apa yang didengar menyumbang bahagian yang penting kepada

pembelajaran. Kajian menunjukkan kebanyakan mereka yang mempunyai masalah

membaca yang teruk mempunyai masalah dari aspek auditori, lingustik dan masalah

phonological (Ball & Blachman, 1991,; Lyon, 1998,; dan Stahl & Murray, 1994).

Antara aspek masalah pengamatan auditori yang terdapat di dalam masalah

pengamatan auditori ialah masalah untuk membezakan bunyi, bunyi phonological,

mengingat apa yang didengar, Mengingat urutan dan membentuk perkataan dari

30

Page 7: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

gabungan abjad. Kanak-kanak disleksia kebiasaannya memang mempunyai masalah

pengamatan ini yang juga menyebabkan mereka tidak dapat menguasai bahasa

dengan baik.

Kedua-dua sistem ini merupakan dua sistem yang sangat penting untuk

menerima maklumat. Pengamatan takhtil (tactile) merupakan keupayaan seseorang

melakukan sesuatu dengan menggunakan jari dan deria rasa melalui kulit (sentuh).

Keupayaan seseorang mengenal objek dengan deria sentuhan iaitu membezakan

rasa keras dan lembut, mengenalpasti jari yang digunakan untuk menyentuh

merupakan contoh pengamatan tactile.

Pengamatan Koordinasi mata tangan merupakan gerak kerja dengan

menggunakan pergerakan badan dan otot. Keupayaan posisi yang diperolehi

daripada bahagian badan yang berbeza dan keupayaan otot, tension dan kerehatan

merupakan contoh kepada pengamatan koordinasi.

Sesetengah kanak-kanak disleksia mempunyai masalah dalam menggunakan

koordinasi mata tangan di mana apa yang dilihat tidak dapat diaplikasikan kepada

tulisan atau gerak kerja yang melibatkan penulisan. Antara kesan sampingan yang

dihadapi oleh murid yang mengalami ciri-ciri disleksia ialah:

a. Pengurusan

b. Penumpuan atau konsentrasi

c. Bahasa

d. Ingatan

e. Emosi atau tingkah laku

Objektif Ujian Pengamatan

Antara lain, ujian pengamatan ini akan membantu guru untuk mengesan masalah

yang dihadapi oleh murid dalam :

31

Page 8: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

a. Mengecam orentasi kedudukan, persamaan atau perbezaan bentuk,

corak, saiz, warna, huruf, nombor, suku kata dan perkataan. Selain itu,

guru juga dapat mengenal pasti masalah murid dalam

b. Menentukan sesuatu saiz, jarak, kri ke kanan serta hubungan antara

satu objek objek yang lain.

c. Mengingat kembali, menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk,

corak, huruf, nombor, suku kata, perkataan dan ayat.

d. Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke

kanan, atau ke bawah dan dari bawah ke atas.

e. Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan- Sequencing.

f. Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu

masalah.

g. Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah pengamatan

kanak-kanak khas.

h. Menyediakan penempatan yang bersesuaian.

i. Mengenal pasti pasukan pelbagai disiplin.

Komponen Ujian Pengamatan

Antara lain, ujian pengamatan yang boleh dijalankan merujuk kepada :

a. Diskriminasi yang sama (Discrmination sameness)

Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang

terdapat pada objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan

sebagainya.

b. Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama (Discrination of differences)

Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang

terdapat pada objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan

sebagainya.

c. Diskriminasi saiz (Discrimination of size)

Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek,

bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan sebagainya.

32

Page 9: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

d. Diskriminasi kedudukan (Position in space)

Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu

objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan sebagainya.

e. Koordinasi Motor-mata-tangan

Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-

mata-tangan dan fahaman arah kiri, kanan dan sebagainya.

f. Pertalian jarak (Spatial Relationship)

Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz, jarak kiri

ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang

lain.

g. Mazing

Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah

melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang

susah.

h. Turutan (Sequencing)

Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula

aktiviti-aktiviti bersiri.

i. Rajah latar belakang / Benda tersembunyi (Figure – Ground)

Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah

abstrak.

j. Menyalin (Visual Copying)

Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah

dilihat.

3.3.2 Senarai Semak Disleksia

Senarai semak disleksia digunakan untuk mengenalpasti kanak-kanak yang

dikenalpasti bermasalah secara khusus. Senarai semak disleksia telah merujuk

kepada tiga elemen iaitu :

a. Elemen 1 : Tahap penguasaaan mengeja, membaca dan menulis

b. Elemen 2 : Kekuatan pada murid yang dikenalpasti

33

Page 10: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

c. Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan

Berikut adalah satu senarai semak yang boleh digunapakai untuk mengenalpasti

kanak-kanak bermasalah khusus bagi tujuan pentaksiran awal. Sila rujuk lampiran

mengenai Instrumen Senarai Semak disleksia.

7.3.3 Instrumen Saringan Disleksia (ISD)

ISD adalah merupakan ujian saringan bagi mengenalpasti kebarangkalian seseorang

murid itu mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia. Penyaringan murid-

murid yang kebarangkalian mengalami masalah disleksia adalah bukan suatu

perkara yang mudah (Jabatan Pendidikan Khas, 2003). Kebanyakan murid-murid

disleksia dikenalpasti dengan menggunakan khidmat kepakaran psikologi klinikal

melalui penggunaan instrumen yang dihasilkan oleh negara barat.

Pembinaan ISD oleh JPK berasaskan kepada teori yang beranggapan

bahawa murid yang menghadapi masalah pembelajaran spesifik disleksia adalah

terdiri daripada mereka yang mempunyai antara lain ciri-ciri :

a. Kecerdasan mental yang normal

b. Memperolehi pencapaian prestasi akademik yang rendah

c. Mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran membaca dan

menulis.

d. Mempunyai ciri-ciri disleksia yang boleh diterima oleh umum

e. Ketinggalan 2 tahun secara umum di belakang rakan sebayanya dalam

penguasaan kemahiran membaca dan menulis serta rendah dalam

pencapaian akademik.

Antara lain ISD yang digunapakai untuk menilai pelajar yang dikenalpasti

adalah merujuk kepada :

a. Kriteria murid yang dinilai

b. Kriteria Penilai

34

Page 11: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

c. Prosedur Penilaian

Pengoperasian ISD yang dijalankan mestilah :

a. Setahun mengikuti P&P KIA2M/Program Pemulihan Khas

b. Gagal lepasi IPP2M

Personel yang menjalankan ISD terdiri daripada :

a. Guru Bahasa Melayu yang pernah mengajar murid berkenaan atau

b. Guru Mata Pelajaran Lain yang pernah mengajar murid berkenaan.

c. Rumusan dibuat oleh Guru Disleksia.

d. Pengesahan dibuat oleh Pengamal Perubatan.

Sila rujuk kepada Instrumen Saringan Disleksia yang dikeluarkan oleh Jabatan

Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Berikut adalah langkah-

langkah dalam melaksana pentaksiran ISD.

35

Page 12: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

TMMD

KMMD

Tidak sah

Sah

Petunjuk:

KMMD : Kebarangkalian mengalami masalah disleksiaTMMD : Tiada mengalami masalah disleksia

36

Pencalonan

Pengoperasian ISD P&P Kelas Biasa

Pelaporan

Pengesahan Pengamal Perubatan

Perumusan

Pelaporan

Page 13: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

3.4 Ujian Diagnostik

Ujian Diagnostik yang ditadbir dapat mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah-daerah kelemahan dalam membaca, mengeja, menulis, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran.

Secara umumnya, ujian diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu samada Bahasa Melayu ataupun Matematik. berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini, maka guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemlihan Disleksia dengan lebih berkesan.

3.4.1 Ujian-ujian Binaan Guru

Ujian ini dibina oleh guru berdasarkan kemahiran yang telah dipelajari oleh murid. Binaan ujian oleh guru adalah untuk memastikan setiap kemahiran yang telah dipelajari akan diuji bagi menentukan keberkesanan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari.

3.4.2 Ujian-ujian lain yang sesuai

Selain itu, guru juga boleh menggunakan analisis ralat sebagai salah satu cara untuk membuat pentaksiran terhadap kemahiran yang telah dipelajari oleh murid.

Latihan 3 : Untuk menguji kefahaman mengenai konsep penting dalam melaksanakan pentaksiran dengan membuat ulasan.

Anda dikehendaki menjalankan satu ujian saringan merujuk kepada Instrumen Saringan Disleksia (ISD) untuk mengenal pasti murid-murid di aliran perdana yang dikenal pasti kategori masalahnya.

37

Anda telah mengikuti tajuk tiga dengan tekun dan sabar. Selepas ini anda akan diperkenalkan dengan tajuk empat dan seterusnya.

Berehatlah sebentar sambil minum secawan kopi.

Page 14: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Bahagian A

BIODATA MURID

Arahan : Tandakan atau tulis pada petak yang disediakan.

1. Nama Murid

1. Jantina 3. Mengikuti Program Pemulihan Khas

SedangTidak

6. Kedatangan ke sekolah 7.Pencapaian Akademik

38

LelakiPerempuan

MelayuCinaIndiaBumiputra SabahBumiputra SarawakBumiputra Orang AsliLain-lain

Tahun Nama Kelas

1 2 3 4 5 6

BaikMemuaskanSederhanaLemah

A B C D EBahasa MalaysiaBahasa InggerisMatematikSainsKajian TempatanKemahiran HidupPend.Islam/MoralP.Jasmani &KesMuzik

Page 15: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

8. Nama Sekolah

9. Lokasi Sekolah 10. Negeri

11. Daerah

12. Nama Penilai

13. Tarikh 14. Tandatangan Penilai

Bahagian B

39

BandarLuar Bandar

PerlisKedahPulau PinangPerakSelangorW.P.Kuala LumpurNegeri SembilanMelakaJohorPahangTerengganuKelantanSarawakSabahW.P.Labuan

Page 16: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

SENARAI SEMAK

Arahan : Tandakan pada petak yang sesuai.

Elemen 1 : Tahap penguasaan mengeja, membaca dan menulis.

A. MengejaYa Tidak

1. Murid sukar mengeja perkataan mudah. 1 1

2. Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal. 2

3. Murid kerap melakukan kesalahan ;

i. menyusun abjad dalam perkataan 3

ii. menggabung suku kata terbalik 4

4. Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata. 5

B. Membaca

5. Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya 6

6. Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid Semasa membaca ialah ;i. Tidak menghiraukan tanda bacaan; 7

ii. Menggugurkan perkataan; 8

iii. Menambah perkataan pada bacaannya; 9

iv. Melangkau baris; 10

v. Menggantikan perkataan. 11

Ya Tidak

40

Page 17: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

7. Murid mengalami kesukaran dalam membaca 12 Perkataan yang mempunyai vokal berganding, diftong.

8. Murid sukar membaca ayat panjang. 13

C. Menulis

9. Hasil kerja murid tidak kemas. 14

10. Murid sukar menyalin maklumat ;

iii. dari papan tulis 15

iv. yang diperdengarkan 16

11. Tulisan murid sukar dibaca 17

12. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya 18 18

13. Murid menulis secara terbalik ;

vi. abjad-abjad tertentu ; 19

vii. perkataan 20

Elemen 2 : Kekuatan pada murid

14. Murid boleh bertutur dengan baik 21

15. Murid boleh menjawab soalan secara Lisan dengan baik. 22

16. Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar ;i. Tunggal ; 23

ii. Bersiri 24 Ya Tidak

17. Murid berminat terhadap perkara baru. 25

41

Page 18: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

18. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding 26 dengan rakan sebaya.

19. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidang-bidang tertentu. 27

20. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapipencapaian akademiknya rendah. 28

21. Murid mempunyai banyak idea (full of ideas) 29

22. Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagaluntuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. 30

23. Isi kandungan penulisan murid baik tetapimengandungi banyak kesalahan bahasa. 31

24. Murid mempunyai pencapaian yang baikdalam subjek-subjek kemahiran berbandingdengan subjek-subjek akademik. 32

25. Murid boleh menjawab secara lisan soalankefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. 33

26. Murid boleh menceritakan semula petikan yangdiperdengarkan. 34

27. Murid yang kreatif. 35

28. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. 36

29. Murid boleh bertindak mengikut situasi. 37

30. Murid berkebolehan dalam membuat jangkaan 38

31. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik 39

32. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. 40

Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan

42

Page 19: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

Ya Tidak

33. Murid mempunyai masalah rendah diri. 41

34. Murid kerap memberi alas an untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan 42

bacaan dan penulisan.

35. Murid mengalami masalah tingkahlaku. 43

36. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. 44

37. Murid keliru dengan konsep arah. 45 45

38. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep urutan.46

39. Murid menghadapi masalah dengan pengurusanmasa 47

40. Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. 48 48

41. Murid sering gopoh semasa bertindak. 49

42. Murid sering cuai dalam pergerakan. 50 50

PEMARKAHAN

BAHAGIAN A(diisi oleh penilai)

43

Page 20: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

Jumlah Jumlah Ya Tidak

Elemen 1 : Tahap penguasaan mengeja,membaca dan menulis.

Elemen 2 : Kekuatan pada murid

Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan

BAHAGIAN B(diisi oleh guru pendidikan khas disleksia)

Kod

Elemen 1 : Tahap penguasaan mengeja,membaca dan menulis.

Elemen 2 : Kekuatan pada murid

Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan

BAHAGIAN C(diisi oleh guru pendidikan khas disleksia)

Rumusan

Murid berkemungkinan mengalami kebarangkalian Disleksia

Murid berkemungkinan tidak mengalami kebarangkalian Disleksia

Tandatangan : ___________________________________

Nama : ___________________________________

Disahkan

T/T Guru Besar : ___________________________________ Cop Sekolah

44

Page 21: Penilaian Kanak Kanak Disleksia

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PGSR

Nama : ___________________________________

Pengarah PelajaranJabatan Pelajaran Negeri(U.P Unit Pendidikan Khas)

45