of 38 /38
MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH RENDAH, PULAU PINANG. RAJESVARI RAMASAMY UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID · PDF filepelajaran murid pemulihan dalam kemahiran mengeja, membaca dan menulis Jadual 4.5: ... pemulihan, yang mengalami masalah dalam menguasai

 • Author
  dinhnhu

 • View
  273

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID · PDF filepelajaran murid pemulihan dalam kemahiran...

 • MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH

  RENDAH, PULAU PINANG.

  RAJESVARI RAMASAMY

  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

 • MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH

  RENDAH, PULAU PINANG.

  oleh

  RAJESVARI A/P RAMASAMY

  Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi ijazah Sarjana Sastera

  (Pendidikan)

  Oktober 2008

 • DYSLEXIA PROBLEMS AMONG REMEDIAL

  PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS IN PENANG ISLAND

  by

  RAJESVARI A/P RAMASAMY

  Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts

  (Education)

  October 2008

 • PENGAKUAN

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. RAJESVARI a/p RAMASAMY S-PM 0013/04 (R) Oktober 2008

 • PENGHARGAAN

  Saya merakamkan ucapan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih kepada Prof. Madya. Dr. Hairul Nizam Ismail, yang begitu gigih memberi bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat sepanjang tempoh kajian dalam penyediaan projek penyelidikan ini. Tanpa nasihat dan cadangan beliau, saya pasti menghadapi kesukaran dalam menyiapkan projek penyelidikan ini. Kesabaran dan motivasi Prof. memberikan keyakinan pada saya untuk meneruskan kajian ini. Saya doakan semoga Prof. selalu sihat dan terus memberi nasihat dan bimbingan kepada para penuntut pada masa-masa yang akan datang.

  Penghargaan juga saya rakamkan kepada En. Sarib bin Selamat, Pn. Lee Lay Hwa dan guru-guru Pendidikan Khas yang telah memberi kerjasama dalam menjayakan projek penyelidikan ini.

  Tidak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli keluarga

  dan kawan-kawan saya En.Manuneethi, Pn.Gomala, Pn. Zeti Aida, Cik. Azizah atas dorongan dan sokongan yang tak terkata. Penghargaan ini juga saya tujukan khas kepada ibu tersayang, Mdm.Muniammal serta anak-anak, Salendren dan Bairavi atas pengorbanan dan sokongan yang telah diberikan sepanjang saya menyiapkan projek penyelidikan ini.

  Semoga ilmu yang kita terokai ini dapat dinikmati oleh semua pihak.

  RAJESVARI RAMASAMY

  PPIP, USM

  PULAU PINANG

 • ISI KANDUGAN MUKA

  SURAT

  Muka surat judul Pengakuan Penghargaan Isi kandungan i Senarai jadual iv Senarai rajah v Abstrak vi Abstract vii

  BAB 1 PENGENALAN

  1.1 Pendahuluan 1 1.2 Latar belakang kajian 7 1.3 Penyataan masalah kajian 11 1.4 Objektif kajian 17 1.5 Persoalan kajian 17 1.6 Kerangka 18

  1.6.1 Kerangka konsep 18 1.6.2 Perbezaan disleksia, disgrafia dan discalculia 21 1.6.3 Kerangka kajian 22

  1.7 Kepentingan kajian 24 1.8 Batasan kajian 26 1.9 Definisi operasi 27

  1.9.1 Kanak-kanak pemulihan 27 1.9.2 Disleksia 28

  1.10 Rumusan 29 BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pengenalan 30 2.2 Kanak-kanak pemulihan 30

  2.2.1 Pendekatan pendidikan pemulihan 32 2.2.2 Masalah dalam pendekatan pendidikan pemulihan 36

 • 2.2.3 Panduan mengajar murid pemulihan 37 2.3 Disleksia 38

  2.3.1 Ciri-ciri disleksia dalam kalangan murid-murid pemulihan 43 2.3.2 Minat murid pemulihan yang mempunyai ciri-ciri disleksia 45

  terhadap Pelajaran 2.3.3 Punca-punca disleksia 46

  2.4 Kajian-kajian lepas berkaitan disleksia dan pemulihan 50 2.5 Teori-teori 53

  2.5.1 Teori Pemulihan 53 2.5.2 Teori Disleksia 55

  2.6 Rumusan 58 BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan 59 3.2 Pemboleh ubah 59

  3.2.1 Pemboleh ubah bebas 60 3.2.2 Pemboleh ubah bersandar 60

  3.3 Reka bentuk kajian 60 3.3.1 Reka bentuk kajian : kaedah kuantitatif 61 3.3.2 Rasional pemilihan kajian kuantitatif 61 3.3.3 Reka bentuk kajian : kaedah kualitatif 62 3.3.4 Rasional pemilihan kajian kualitatif 62

  3.4 Lokasi kajian 63 3.5 Persampelan 64

  3.5.1 Pemilihan sampel kajian kuantitatif 64 3.5.2 Pemilihan sampel kajian kualitatif 66

  3.6 Instrumen kajian 68 3.6.1 Soal selidik 69 3.6.2 Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen 71 3.6.3 Kajian rintis 75 3.6.3.1 Kajian rintis temu bual 76 3.6.4 Protokol temu bual berstruktur 76

  3.7 Semakan rekod dan dokumen 79 3.8 Prosedur kajian 79 3.9 Teknik pengumpulan data 81

  3.9.1 Data kuantitatif 81 3.9.2 Data kualitatif 81

  3.10 Analisis data 82 3.10.1 Analisis data kuantitatif 82 3.10.2 Analisis data kualitatif 82

  3.11 Rumusan 83

 • BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan 84 4.2 Dapatan kajian 85

  4.2.1 Peratus keseluruhan 85 4.2.2 Tahap pencapaian dalam pelajaran 87 4.2.3 Tahap masalah dalam tingkah laku dalam pelajaran 93 4.2.4 Rumusan 101

  4.3 Dapatan temu bual 102 4.3.1 Cabaran kepada guru program pemulihan 103 4.3.2 Langkah-langkah penambahbaikan program pemulihan 105 4.4 Rumusan 108

  BAB 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan 109 5.2 Perbincangan dapatan kajian 109 5.2.1 Perbezaan peratus murid pemulihan yang bermasalah 109 disleksia

  5.2.2 Perbezaan peratus dalam kalangan murid pemulihan yang 110 mempunyai masalah disleksia antara lelaki dan perempuan

  5.2.3 Masalah disleksia yang mempengaruhi pencapaian pelajaran 111 murid pemulihan

  5.2.4 Murid pemulihan yang dikenal pasti mempunyai masalah 113 disleksia berkaitan dengan tingkah laku

  5.2.5 Amalan dan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam 115 mengendalikan murid pemulihan 5.2.6 Langkah-langkah yang perlu diambil dalam 117

  membantu murid pemulihan yang mempunyai masalah disleksia

  5.3 Rumusan 118 5.4 Saranan 119 5.5 Cadangan kajian lanjutan 121 5.6 Penutup 122 Bibliografi 124 Lampiran 1A Validasi kepakaran Lampiran 1B Borang biodata murid Lampiran 1C Soal selidik pencapaian pelajaran Lampiran 1D Soal selidik masalah tingkah laku Lampiran 2A Jadual temu bual guru Lampiran 2B Soalan-soalan temu bual Lampiran 2C Butiran responden

 • Senarai jadual Muka surat Jadual 3.1` : Senarai sekolah yang terlibat dalam kajian 64 Jadual 3.2 : Deskripsi sampel kajian kuantitatif 65 Jadual 3.3 : Deskripsi sampel kajian kualitatif 67 Jadual 3.4 : Pemilihan soalan mengikut skop 73 Jadual 3.5 : Skala likert 75 Jadual 4.1 : Perbezaan peratus individu yang bermasalah 86 (mempunyai ciri-ciri) disleksia dalam kalangan murid pemulihan lelaki dan perempuan Jadual 4.2 : Julat kategori tahap kewujudan masalah disleksia 88 murid pemulihan (pencapaian pelajaran) Jadual 4.3 : Bilangan murid pemulihan dalam tahap disleksia 89 yang berbeza (pencapaian pelajaran) Jadual 4.4 : Masalah disleksia mempengaruhi pencapaian 90 pelajaran murid pemulihan dalam kemahiran mengeja, membaca dan menulis Jadual 4.5 : Julat kategori tahap kewujudan masalah disleksia 94 Murid pemulihan (masalah tingkah laku pelajaran) Jadual 4.6 : Bilangan murid pemulihan dalam tahap disleksia 95 yang berbeza (masalah tingkah laku pelajaran)

 • Jadual 4.7 : Masalah disleksia mempengaruhi tingkah laku 96 murid pemulihan dalam bidang bacaan, penulisan, pertuturan serta pengiraan Senarai rajah Muka surat Rajah 1 : Model masalah pembelajaran yang khusus 20 Rajah 2 : Kerangka kajian 23 Rajah 3 : Organisasi perlaksanaan IPP3M 34 Rajah 4 : Otak manusia normal dan otak manusia yang 40 menghidapi disleksia Rajah 5 : Saraf pemprosesan maklumat dalam otak manusia 41 normal dan otak manusia yang menghidapi disleksia

 • MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN

  DI SEKOLAH RENDAH,PULAU PINANG

  ABSTRAK Tujuan kajian ialah untuk mengukur tahap kewujudan masalah disleksia yang

  mempengaruhi pencapaian dalam pelajaran serta tingkah laku murid pemulihan di

  sekolah-sekolah rendah secara am serta untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh

  guru pendidikan pemulihan dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membantu

  murid pemulihan yang mempunyai masalah disleksia. Kajian ini telah dijalankan di

  sepuluh buah sekolah rendah di Zon Timur Laut, negeri Pulau Pinang. Responden kajian

  terdiri daripada 120 orang murid-murid pemulihan dan 25 orang guru pendidikan khas

  daripada sepuluh sekolah yang sama. Untuk tujuan pengumpulan data kuantitatif, satu

  instrument kajian telah dibentuk berpandukan Instrumen Senarai Semak Disleksia (ISD),

  Kementerian Pendidikan Malaysia, (2002) supaya menjadi satu borang senarai sem