Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  1/16

  1

  REKOD SENARAI SEMAK

  BIL SENARAI KEMAHIRAN DIUJI

  1 Melakukan kemahiran mudah

  Berdiri/duduk

  Buka mulut awak

  Ankat tanan kanan

  !un"uk tia "ari

  #ean telina kamu

  $ Namakan huru% &'kal

  a i u ' e

  ( Namakan huru% ke)il

  a * ) d e %

  h i " k l m n

  ' + , r - t u

  & w . 0

  Namakan huru% ke)il

  A B 2 D E 3 4

  H I J K L M N

  O # 5 R S ! U

  6 7 8 9 :

  ; -uku kata k&

  a i u e '

  * * a * i * u * e * '

  ) ) a ) i ) u ) e ) '

  d d a d i d u d e d '

  % %a %i %u %e %'

  a i u e '

  h h a h i h u h e h '

  " " a " i " u " e " '

  k k a k i k u k e k 'l l a l i l u l e l '

  m m a m i m u m e m '

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  2/16

  $

  n n a n i n u n e n '

  + + a + i + u + e + '

  , , a , i , u , e , '

  r r a r i r u r e r '

  - - a - i - u - e - '

  t t a t i t u t e t '

  & & a & i & u & e & '

  w w a w i w u w e w '

  a i u e '

  0 0 a 0 i 0 u 0 e 0 '

  < -uku kata k&k&

  -udu dadu uli *a"u

  kuku lidi me"a k'ta

  -uka k'+i ma"u muka

  la*u tali mata )iku

  )ili -awi na-i +a-u

  = +erkataan dua -uku kata &k&

  a+a u*i ini adu

  itu uda aku i*u

  a+i uli i-i a*u

  alu ulu ela i-i

  > #erkataan K6 ? K6 ? K6

  kereta kela+a +elita +et'la

  keru-i +erii kaladi kamera

  t'mat' Melaka *etina ke+ala

  *erudu menara -emalu -e+atu

  @ +erkataan k&k

  *a- "am tan kek

  +in tin m'+ "em

  -ut +'- r'- "u-

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  3/16

  (

  &an )at "et *'m

  "i+ *'t -ut kad

  1 Suku kata K6K

  *am )im dum mem n'm

  ka- +i- lu- re- '-

  nak lik muk hek w'k

  +an din *un -en +'n

  dat mit "ut et l't

  11 #erkataan &k&k

  aah aam adik 'ren

  awan itik ikan ular

  u*at ek'r enam emak

  a-a+ akar e+al ula-

  a-am imam '+ah urat

  1$ #erkataan k&k&k

  *'t'l +eri la+an tu"uh

  rumah )i)ak *etik a"ah

  nana- itar ela- )awan

  *akul *el'n +aar lilin

  -ikat ka+ak ketam +'k'k

  1( #erkataan k&kk&

  mandi lem*u kun)i +intu

  *aldi lak-a *endi ker"a

  lam+u "am*u -um*u *antu

  +andu merdu *aldu ar+u

  )iku +anda tim*a "um+a

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  4/16

  1 #erkataan K6KK6K

  dakwat -am+ah +en-el n'm*'r

  -am+ul kerta- kantin -um+it

  rentak kum+ul tindih -um*at

  ram*ut 'nd'l ham+ir lem*ik

  tanduk man)i- tum*uh -am*ut

  1; #erkataan K6 ? K6 ? K6K

  +iramid tele%'n +ula-an 0ira%ah

  tetiku- kelawar *a-ikal ketuhar

  ketu+at ka*inet +e"a*at nelaan

  *ulatan -ek'lah

  1< #erkataan K6K ? K6 ? K6K

  tenteram kum+ulan *er)aka+

  *er-ilat ram+a-an "em+utan

  him+unan kem+unan )in)aluk

  )endawan )em+edak ram*utan

  k'm+uter -em*elih *er"a*at

  1< #erkataan dan -uku kata K6KK

  wan 0ink -ink t'n

  )in *an k'n run

  an lan *end han

  kin -an man nan

  min -un kun *in

  1> #erkataan K6 ?K6KK

  *urun terun -aran +eran

  *awan *arin *'r'n mu-an

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  5/16

  ;

  tulan 'ren +i-an "aun

  terun "aun ka)an +adan

  +aun +atun ki"an -'t'n

  1@ #erkataan 6 K6KK

  ulun u-un er'n inan

  ulan adan u-an a*an

  irin a*an ulan a+un

  a"un al'n aran

  $ #erkataan K6K K6KK

  kam*in *intan dindin

  endan untin "antun

  kandan kentan lem*in

  rantin kum*an kem*an

  k'ntan k'm+an -um*an

  $1 #erkataan K6KK K6

  *anku *an-a +an-a

  nanka *anl' mana

  ranka tana tini

  tunu tunku "anka

  -anka *ana

  $$ #erkataan K6KK K6K

  )ankul lan-ir tenkuk

  lenkuk *'nk'k mani-

  +inan +'nke- 'n'k

  mankuk lan-ir "anut

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  6/16

  (1 Mem*a)a dan mem*ina aat mudah

  1 Ini *una

  $ Adik minum -u-u

  ( Kam*in makan daun nanka

  Kakak -uka men"ahit *a"u

  ; 4uru -aa -anat *aik

  ($Ba)aan dan +emahaman

  Maria -e'ran *udak +erem+uan

  Dia *ela"ar dalam tahun dua

  Dia tinal di !aman Sent'-a

  Maria *udak ra"in

  Dia -elalu mem*a)a *uku

  S'alan #emahaman

  1 Maria *ela"ar dalam tahun *era+aF

  $ Di mana dia tinalF

  ( A+a an Maria -elalu *uatF

  2atatan #enu"iG

  !andatanan 4uru G

  Nama 4uru G

  !arikh G

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  9/16

  @

  ULASAN 4URU

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  10/16

  1

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  11/16

  11

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  12/16

  1$

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  13/16

  1(

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  14/16

  1

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  15/16

  1;

 • 7/26/2019 Senarai Semak Kemahiran Murid Pemulihan

  16/16

  1