of 240 /240

Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

Embed Size (px)

Text of Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu...

 • GURU KHAS

  PEMULIHAN

  Fungsidan

  Masalah-Satu Kajian-

 • GURU KHAS

  PEMULIHAN

  Fungsidan

  Masalah-Satu Kajian-

  RobiahKulop Hamzah

  DewanBahasadanPustakaKuala Lumpur

  1997

 • CetakanPertama1992CetakanKedua1997

  Robiah Kulop Hamzah1992

  Hak Cipta Terpelihara.Tidak dibenarkanmengeluarulangmana-manabaha-gian artikel, ilustrasi,dan isi kandunganbuku mi dalamapajugabentukdandengancaraapajuasamaadasecaraelektronik, fotokopi, mekanik, rakaman,ataucaralain sebelummendapatizin bertulis daripadaKetuaPengarah,DewanBahasadanPustaka,Peti Surat10803,50926Kuala Lumpur,Malaysia.Perun-

  dingantertaldukkepadaperkiraanroyalti atau honorarium.

  Robiah Kulop HamzahGurukhaspemulihan:fungsi danmasalah,satu kajianI Robiah Kulop HamzahBibliografi: hIm. 189203ISBN 983-62-2623-01. Remedialteaching. 2. Slow learningchildren.3. Slow learningchildren--Malaysia.I. Judul.371.926

  DicetakolehPercetakanDewanBahasadanPustakaLot 1037, Mukim PerindustrianPKNS

  Ampang/HuluKelangSelangorDarn!Ehsan

  PerpustakaanNegaraMalaysia DataPengkatalogan-dalam-Penerbitan

 • Istimewauntuk

  Ibu Bapaku

  Suamiku,danAnak-anakkuNorbizaNorbismiNoorhilmiNoorhaina

  yangmengajarkuerti hidup

 • KANDUNGAN

  Prakata ixPendahuluan xiPenghargaan XXVIi

  BAB 1 PengajaranPemulihan SecaraAmDefinisi PengajaranPemulihanTujuan PengajaranPemu!ihan 4SasaranPengajaranPemulihan 6Ciri-ciri Murid Lambat 7ProsesPengajaranPemulihan 10

  PengajaranPemulihan dalam KBSR 14ObjektifPengajaranPemulihan 14StrategiPengajaranPemulihan IS

  PengajaranPemulihan bagi BahasaMalaysia 19BahasaKunciKhazanahlImu 19PemulihanBidang Bacaan 22PemulihanBidang Penulisan 24Tugas-tugasGuru Pemulihan 27Kajian-kajianyangBerkaitandengan

  PendidikanPemulihan 29

  BAB 2 Fungsi danMasa!ah Guru KhasPemu!ihan(Dapatan Kajian) 50LatarBelakangSekolahPertama 50KelasKhasPemulihan 51

  vii

 • KANDIJNGAN

  GuruKhasPemulihanPertama 52TugasdanTanggungjawabGuru

  KhasPemulihandi SekolahPertama 53MasalahyangDihadapioleh

  GuruPemulihanSekolahPertama 66LatarBelakangSekolahKedua 90

  KelasKhasPemulihanSekolahKedua 93Guru KelasPemulihanSekolahKedua 93TugasdanTanggungjawabGuruKhas

  PemulihanSekolahKedua 94Tugas-tugasLain GuruKhasPemulihan 94SenaraiTugasGuruKhasPemulihan 94TugasAm SebagaiGuru Kelas 95TugasPengajaranPemulihan 96MasalahGuru KhasPemulihanSekolahKedua 99MasalahyangDitemui olehPegawaiKhasPemulihan

  KementerianPendidikanMalaysia 114

  BAB 3 Rumusan,Implikasi, dan Saranan 126Rumusan 126Tugas/TanggungjawabGuruKhas

  Pemulihandi SekolahPertamadanSekolahKeduaSatuPerbandingan 126

  MasalahyangDihadapiolehKedua-dua

  OrangGuruKhasPemulihanSatuPerbandingan 131

  MasalahPengajaranPemulihanyangDitemui

  olehPegawaiKhasPemulihanKementerianPendidikanMalaysia 138

  Implikasi danSaranan 144

  Lampiran 157Rujukan 193Indeks 209

  vii

 • PRAKATA

  Sayabersyukurke hadratAllah keranadenganIimpah kurnia danper-tunjuk-Nya sayadapatmenyempurnakantugasmenulisbuku mi ber-dasarkantesis SarjanaPendidikan yang pertamadalam bidang mi diMalaysia.

  Buku mi memberigambaranmenyeluruhtentangsejarahkemajuandankedudukanpengajaranpemulihandi Malaysiahinggakini melaluibahagianpengenalannya.

  DalamBab 1 dibicarakansecaramendalamdanmenyeluruhtentangfalsafahdankonsep-konsepasasdalampengajaranpemulihan,dimulaidengandefinisi pengajaranpemulihan,konsep,danciri-ciri murid pe-mulihan ataumurid lambat sertakonsep guru khas pemulihan, danperbezaannyadenganguru biasa di sekolah. Tidak ketinggalanjugadibicarakandalam babmi kedudukansertastrategi pemulihandalampengajaranpemulihandalamKBSR.

  DalamBab2 puladikupassecararapi fungsi-fungsiyangdilaksana-kan oleh guru khas pemulihan, diikuti pula denganmembincangkanmasaiahyangdihadapiolehguru khaspemulihan,dalammelaksanakantugasmerekadi sekolah.Babmi merupakandi antarababpalingpentinguntuk difahamioleh semuapihak yangberkaitandenganpelaksanaanprogram pendidikan pemulihan yang berkesan.Selain dan masalahpengajarandan masalahmurid, disentuhjuga masalahyang dihadapioleh guru khasdenganpihaksekolahsepertigurubiasadanguru besar,juga masalahpegawaipendidikanpemulihandaerah,negeri dan pe-ringkat kementerian.Maklumat mi dirasakanamat membantupihakpentadbirpendidikanyang terlibat denganprogram pengajaranpemu-lihan.

  Bab 3 mengupasimplikasi yang timbul akibatmasalahyang di-

  ix

 • PRAKATA

  hadapisertamenyuarakanbeberapasarananuntuk difikirkan bersamauntuk rneningkatkanlagi tarafpencapaianmurid lambatmelalui peng-

  ajaranpemulihankhas.Bahagianlampiran buku mi menyediakanmaklumat tentangpro-

  sedurkajian menggunakankaedahpemerhatiandantemubualyangjugapasti dapatmembantupengkaji mudauntuk mendalamibidang penye-lidikan menggunakankaedahmi.

  Berdasarkankandungan buku yang telah dipaparkansaya pastibuku mi amatberfaedahkepadasemuaguru pelatih dan pesertakursusperguruandi maktabperguruanasasmahupunpesertakursusperguruankhas, kursus dalamperkhidmatansertapesertakursusdiploma pendi-dikandi universiti-universiti, guru-gurusekolah,pensyarahmaktabper-guruandan semuapendidikanlain dapatmenjadikanbuku mi sebagairujukanbagi memahamipengajaranpemulihandi Malaysia.

  Robiah Kulop Hamzah

  x

 • PENDAHULUAN

  Minat dandayausahaterhadappengajaranpemulihanmi timbul hasildaripadakesedaranahli-ahlipendidikannegarami bahawapeluangyangsamadalam bidang pelajaranperlu diberikan kepada semuakanak-kanak, walaubagaimanakeadaanmerekasekalipun.Kesedaranmi Se-jajar dengansarananyang dikemukakanoleh Wall (1960), PengarahNational Foundationfor EducationResearchin Englandand Wales,dalam tulisannya bertajuk Dull and Backward Children Post-WarTheoryand Practice,yangdisiarkandalamTimesEducationalSupple-mentbertarikh8 Julai 1960, yangberbunyi:

  Humannature couldbechanged.Intelligencecouldbe changed.Environmentcouldbechangedandorganisedto createintelligentandpersonality.ChangewasthepurposeofEducation.

  Padapertengahantahun 1960-anparapendidik di Malaysiayangmemahamifalsafahmi mula menaruhminat terhadappengajaranpemu-lihan. Usaha-usahatelahdijalankan untuk memenuhikeperluan-keper-luan pengajarandanpemelajaranuntuk murid yang diistilahkan dahu-lunya sebagaimurid lembamdansekarangdipanggil murid lambatataumurid yangketinggalandalammatapelajaranasassepertiBahasaMalaysia dan Matematik, atau lebih khusus lagi murid yang lemah

  dalamkemahiranmembaca,menulisdanmengira.Berasaskankesedar-an itu BahagianSekolah-sekolah,KementerianPendidikan Malaysiatelahmelancarkansatuprojekpercubaandengantujuanmeninjaukeper-Iuan pengajaranpemulihandi sembilanbuah sekolahrendahyang di-

  xi

 • PENDAHU LU AN

  pilih mulai awaltahun1967sehinggake tahun1970.Hasil tinjauanmi mengesahkanbahawapengajaranpemulihanbagi

  murid-murid lambat diperlukan, terutamanyadi sekolah rendah luarbandar.Sehubungandenganmi BahagianSekolah-sekolahmemulakanusahaawal merangkasatuprogrampengajaranpemulihanbagi meme-nuhi keperluanmurid-murid lambatdi seluruh negara.BahagianSe-kolah-sekolahjuga telah menjalankanusahabagi memperkenalkanpengajaranpemulihankepadaumum khususnyakepadapentadbirSe-kolah dan guru-guru sekolahrendah.Padabulan Ogos 1975, satu se-minar berkaitan denganpengajaranpemulihan telah diadakan yangdihadiri oleh 30 orang peserta,terdiri daripadaguru sekolahrendah.Seminarmi juga bertujuanuntuk memperkenalkankonsep mendidikmelalui belaiankasih sayangdan simpati kepadamurid lambat. Bagimeningkatkanjumlah tenaga mahir dalam bidang pengajaranmi,KementerianPendidikanMalaysia telah menghantarempatorangpe-gawai dan KementerianPendidikanke United Kingdom pada tahun1975 untuk mengikuti kursus intensif dalambidang pengajaranpemu-lihan selamaduatahun.

  Padatahun1976 BahagianSekolah-sekolahdengankerjasamaBa-hagian Pendidikan Guru telah menganjurkankursus jangka pendek(KursusDalamCuti) iaitu KursusKhasPemulihandi MaktabPerguruanIlmu Khas,Cheras,Kuala Lumpur, dengantujuan untukmemberipen-dedahansertamelengkapkanguru-gurusekolahrendahdenganpenge-tahuanmengenaicara-caramengajarmurid lambat. Kursusmi dihadirioleh 55 oranggurusekolahrendah.

  Padatahun 1977 BahagianSekolah-sekolahtelah mengadakanSe-minar PengajaranPemulihan,yang dihadiri oleh 50 orang pensyarahdan maktab-maktabperguruanseluruhMalaysia,dengantujuan untukmemberipendedahantentangcara-caramengajarmurid-murid lambatkepadapensyarah-pensyarahdi maktabperguruan.

  SelainBahagianSekolah-sekolah,PusatPerkembanganKurikulumjugamenyedanitentangperlunyapengajaranpemulihanbagi membantumurid lambat.Badanmi telahmendapatkansumbangankewangandan-padaYayasanBernardvanLeer (Netherland),berjumlahsatujuta ring-git bagi memajukandan mengembangkanaspekpengajaranpemulihandi negarai. Sumbanganmi digunakanbagi membiayaiProjek Peng-ajaran Imbuhan yang dilancarkanpada tahun 1972 dan berlanjutansehinggake tahun1981. Projekmi bertujuanuntukmengenalpasti mas-alahpengajarandanpemelajaranyangdihadapioleh murid tahunsatuhinggatiga di sekolahrendah.Projek mi jugamengenalpasti teknik dan

  xii

 • PENDAHULUAN

  alatujian/penilaianyangsesuai,bahanpengajanandanpemelajaranyangkhusus untuk digunakandalamaktiviti pemulihan,terutamanyapemu-lihan dalam mata pelajananBahasaMalaysia, BahasaInggenis, danMatematik. Pnojek mi melibatkanGuru Besar,Guru PenolongKanan,GuruBahasaMalaysia,GuruBahasaInggeris,danGuruMatematikdan12 buahsekolahnendah.

  Dapatandanipadaprojek-projek mi telah mengesahkanbahawapengajananpemulihandipenlukandi sekolah-sekolahnendah.Menyedani

  hakikatinilah mulai tahun1977 KementerianPendidikanmelalui Baha-gian PendidikanGurutelahmengadakantiga jenis KursusKhasPemu-lihan di Maktab PerguruanIlmu Khas,Cheras,Kuala Lumpur. Kursuspertamaialah Kursus Khas PemulihanSatu Tahun yang disertai olehguru-gurusekolahrendahyangmempunyaisekurang-kuranglima tahunpengalamanmengajar: Kunsus kedua ialah Kursus Khas PemulihanEnamBulan yangdisertaiolehguru-guruyangtelahmenghadiriKunsusKhas Pemulihandalamcuti selamalapan minggu.Kunsus ketiga ialahKursus Khas PemulihanHujung Minggu selamalapan minggu yangdihadini olehguru sekolahrendahyangdipilih oleh guru besarsekolahmasing-masing.

  Hasil daripadakursus-kursusyangdiadakan(19771987)tendapatsenamai4331 orang Guru Khas Pemulihanyang telah lulus dalamKursus Khas Pemulihan. Jumlah mi tidak termasukguru-guruyangtelah dihantarke United Kingdom untuk mengikuti Kursus Khas Pe-mulihan sejak tahun 1975. Denganbertambahnyaperhatian Kemen-tenianPendidikanterhadappengajaranpemulihanmi makalebih ramaiguru yang telah, sedangdan akandilatih setiaptahun. BahagianSe-kolah-sekolahjuga telah mengadakanseminar-seminardan bengkel-bengkelberhubungdenganpengajaranpemulihandan semasake se-masadengankerjasamainstitusi-institusi lain seperti PusatPerkem-banganKunikulum, JemaahNazir Sekolah,Maktab PerguruanIlmuKhas, pusat-pusatpengajiantinggi sepertiUniversiti Malaya,UniversitiSainsMalaysia,RegionalEducationCentrefor Scienceand Mathematic(RECSAM) Pulau Pinang dan Persatuan Kebangsaanuntuk PendidikanPemulihan(PERKUPP)Malaysia.

  Usaha-usahayang telah dijalankanoleh KementenianPendidikanbersama-samainstitusi-institusi yang disebuttadi, jelas menunjukkanbahawakita telah dapat membentuksatu program pemulihanyangsesualbagi kanak-kanaklambatdi seluruhnegaradenganlengkapnya(ForwardTrend,Vol. 15, 1971, hIm. 18).

  Kini timbul persoalanyangmembimbangkanparapendidiknegara

  xli

 • PENDAH U LU AN

  mi iaitu keberkesananpengajaranpemulihanitu, keranajumlah 4331orang Guru Khas Pemulihan itu masih belum dapat memenuhike-perluansekolah rendahdi seluruh negarayangbenjumlah6700 buah.Keadaanmi bertambahburuk lagi apabiladanipadajumlah itu hanya2233 (5 I. 5 penatus)sahajajawatanGuru KhasPemulihanyangdiwu-judkan oleh KementerianPendidikansehinggake tahun 1987. mi ben-maknahampir2098(48.5peratus)guru khasmi tidak berpeluanguntukmenjalankantugassebagaiGuru Khas Pemulihan(sumberKementenianPendidikan).Jumlah mi menjadi bentambahkecil jika dibandingkandenganjumlah murid yang layak menerimapengajaranpemulihaniaitu201 000 orang murid di seluruh negara. (AnggaranJemaahNazin Se-kolah, KementenianPendidikan,1986, terdapat2030 penatusmuridlambat setiap sekolah).mi bermaknaseramai90 orangmunid lambatbagi seorangGuru KhasPemulihan.

  Berdasankankeadaanmi, makausahakerajaanyang teiahbermulasejak awal lagi masih jauh dan berjaya.mi terbukti denganadanyadakwaanyangmengatakanbahawahasil daripadausahaitu masihtmdakjauh berbezadan tahun1963(Zalizan 1986).

  Persoalanyang timbul sekarang,adakahrancanganpemulihanyangdijalankan dan dulu sehinggasekarangmi dapat membantumuridlambatsupayatidak lambat?AdakahGuru Khas Pemulihanyang ben-jumlah 4331 onangitu dapatmenjalankantugas/penananmerekapadatahappencapaianyangsama?Adakah kesemuaGuru Khas Pemulihanmi dapatmenjalankanpengajaranpemulihandenganjayanyadi sekolahmasing-masing?Atau mungkinkahpenyakitlambatdi negarami telahmerebakterlalu cepathingga melebihi danipadausahauntuk meng-atasinya?

  Maka, untuk mencarijawapanbagmpersoalandi atassertamenen-

  tukankejayaanpelaksanaanprojekpengajaranpemulihandalamsistempendidikanterutamanyadalam pelaksanaanKunikulum Baru SekolahRendah (KBSR) mi, pihak Pusat PerkembanganKurikulum telahrnengkajisemuladasar-dasaryangtelahditetapkan,keberkesananbahanyang disediakan,stnategipengajaranyangdicadangkansertakemam-puan guru menjalankanpengajaranpemulihan tersebut. mi keranaterdapatGuru-guruKhas Pemulihanyangtelahmengikutikursus-kursuspengenalandan kursuspemulihan penuh, masih mendapati banyakmasalahyangsukandiatasidalampengajaranpemulihandi bilik darjahatau di kelas khas pemulihan.Langkah mi bentujuanuntuk mengenalpastimasalah-masalahyangdihadapiolehguru khasdalampelaksanaanpengajaranpemulihani, tenutamanyapenkarayangmenyentuhtentang

  xiv

 • PENDAH U LU AN

  kecekapanguru khas dan kefahamannyatentang fungsi Guru KhasPemulihanyang berkaitan denganpengajarandan pemelajaranyangberlakudi bilik khaspemulihan.

  KetidakcekapanGuru-guru Khas Pemulihan mi jelas kelihatandalam bebenapakeadaan.Antaranyaguru khas yang telah terlatih mimelakukan kesalahandan segi perancangan,persediaanguru, strategipengajarandanpemelajaran,kaedahmengajar,kegunaanbahandanalatbantu mengajarsehingga memperlihatkanketmdakcekapanguru dankernerosotanpencapaiandan penerimaanmunid di dalam kelas khaspemulihan(beritaKBSR PPK 1985).

  mi bermaknajumlah guru yang ramai dalambidang pengajaranpemulihanbelum dapatmenentukanataumenjamin bidangpemulihanmi dapatdimajukansebelumfakton-faktoryang menghalangataumen-jadi masalahkepada guru khas mi dikaji. Selain masalahsikap dantanggapanguru khas tenhadappengajaranpemulihan mnm, sikap gurubesar, ibu bapa,guru-guru biasaterhadappengajananpemulihan,ke-adaansekolahdanpersekitananpentadbirannyasertakemudahanyang

  disediakanpenlujugadikaji. mi keranakenjasamadani pihakguru besar,guru biasadanibu bapaadalahfaktor amat penting bagi menjayakanpengajananpemulihandi sekolah.Makaamatlahwajar kajiandijalankandengansegenauntuk mengenalpasti masalah-masalahyangsebenarnyadihadapiolehGuruKhas Pemulihandi sekolah.

  Kajian mi perlu dilaksanakankenanadapatan,rumusan,dan ca-danganyangdihasilkandaripadakajian mi akandapatmenyumbangkearahpenyelesaianmasalahpengajaranpeniulihan.Denganmi peluanguntukmembetulkanapa-apayang tersalahdapatdikesandandibetulkandan awal sebelumterus melarat. Ini keranakemahiranasasmembaca,menulis,dan mengiraamatpenting bagi kemajuanpemelajanansetiapmunid lambat di sekolah nendahbagi membolehkansetiap munid itumenghadapicabananpersekolahanyang lebih tinggi. Kesinambunganpnosespemelajaranditegaskanoleh wakil UNESCO dalamucapannya

  dalam SeminarPnognam Pendidikan untuk Semuabagi RantauAsiaPasifik di DewanBahasadanPustaka(1986)yangberbunyi:

  Learning is nota one-shotevent.

  Maka sangatwajankajian terhadapperanandanmasalah-masalahGuru Khas Pemulihandiberi penhatianwajar oleh KementerianPen-didikan. Dalam usahamm dihanapkansegalafakton penghalangyangmungkin menjadi masalahkepadaGuru Khas Pemulihandapatdi-

  xv

 • PENDAHULUAN

  ketahui dan diatasi supayadapat dikurangkanpertambahanjumlahmunid yang tencicir ataumunid yangsudahketinggalanhasil daripadaautomaticpromotion, tidak akanterus ketinggalandalamusahameng-hadapicabaran-cabananyang mengancammasadepanmerekasendinipadasetiaptahun.

  Padaawal tahun 1986 UNESCO telah melancarkansuatuprojekpendidikanyangmelibatkannegara-negararantauAsiaPasifik. Programmi bertujuanmempertingkatkanlagi mutupendidikand~sekolahrendahselanasdengantahappembangunanekonomiyangdicapaioleh negara-neganarantauAsia Pasifik. Projek pendidikanbermuladenganProgramPendidikan untuk Semuabagi rantau Asia Pasifik (APPEAL) yangdilancarkanpada tahun 1986, diikuti pula denganProgram Pemba-haruandalamPendidikanuntukPembangunanbagiRantauAsia Pasifik(APEID) yangdmlancarkanpadaawal tahun1987.

  Kedua-duaprogramitu bertujuanuntuk mempentingkatpencapamanmunid di sekolahrendah di seluruhAsia Pasifik. mi termasukmen-jalankan kajian tentang masalahyang berkaitan denganpengajarandalam situasipemelajaranyangbenmasalah(Difficult EducationCon-texts). Situasipemelajaranbermasalahyang dimaksudkanialah sepertimengajardalamkelasyangterlalubesar/padat,kurangalatbantumeng-ajar, kekuranganpendedahan/kursustambahan,dan teknik penilaian/ujian yang tepat untuk mengukur kemajuandan pencapaianmurid.Projek mi juga cubamenggariskancara-carayangsesuaiuntuk meng-atasimasalahtersebut.

  DalamkonteksMalaysia,ProgramPembaharuandalamPendidikanyangbarudibeni tumpuanialah PengajaranPemulihan(RemedialEdu-cation). Bidang mi masihbelum dibeni penekananyang benar-benarseriusoleh KementerianPendidikanMalaysia.Langkahmi bersesuaiandenganpersetujuanyangdicapaidalamThe Fifth RegionalConferenceof The Minister of Education and ThoseResponsiblefor EconomicPlanningin AsiaandPacific (MINEDAP) yang diadakandi Bangkokpada bulan Mac 1985. Rumusandaripadapertemuan22 orang pakanpendidikandan rantauAsia Pasifik padabulanMei 1986, telahmenya-rankanagarUNESCO melancarkanProgramPendidikanuntukSemua

  bagimembasmibutahurufdi kalangankanak-kanaksertaorangdewasadi rantauAsia Pasifikmenjelangtahun2000.

  Programmi dilancarkansetelahkajian teliti UNESCOmenunjuk-kan bahawajumlah buta huruf di kalangankanak-kanakdanbelia dirantauAsiaPasifiktelahbertambahdaripada537juta orangdalamtahun1970 kepada618 jutaorangdalamtahun1985, terdapat100 juta onang

  xvi

 • PENDAHULUAN

  kanak-kanakyangsepatutnyabersekolahtidak dimasukkanke sekolah,juga terdapat33 juta orangkanak-kanakkeciciran dan sekolahnendahsebelumtamattahunlima. Akibat keadaanmi, menjelangtahun 1980jumlah kanak-kanakyang telah meninggalkansekolah (umun 623tahun)telah meningkatkepada350 juta onangdi rantauAsia Pasifik.(Asia-Pacific Programmeof Educationfor All (APPEAL) ROEAP,Bangkok1986).(RujukData,I, II, danIII dalamLampiran).

  Kalau dilihat keadaankeciciran dalam konteks Malaysia sahajadidapatijumlahkecicirandalamtahun1966ialah seramai56 027orang.Jumlabmi meningkatkepada56 788 orangpadatahun 1967.Padatahun1968jumlah itu terusmeningkatkepadajumlah59469orang.Keadaanbentambahburuk lagi padatahun 1969; jumlahnya meningkatkepada67 262 orangdan terusmeningkatlagi kepada70 885 onangpadatahun1970.Kesimpulannya,padatahun 1966hingga1970terdapatlebih sukujuta orangmunidyangkecicinandi Malaysia.Akibat keciciranitu, padatahun1971 terdapatseramai270 nibu orangbelia yang inenganggundinegara mi dan ramai di kalangan belia mi adalah mangsa-mangsakeciciran(A. Kanim 1972).

  Tahun ~(eciciran

  1966 56 027 orang1967 56 788 onang1968 59 469 orang1969 67262onang1970 70 885 orang

  JadualKeciciranMengikutTahunKajian di Malaysia

  Kalau dilihat pula basil tinjauanyang dibuat oleh sebuahjawatan-kuasaJabatanPendidikanNegeni Melaka, didapati 341 (32 peratus)orang munid yangkecicirandanipadajumlab 3000 orang munid di Se-kolah rendahdi Melaka.

  MenurutIaporanakhbarUtusanMalaysia,9 Januani1977 terdapat76 000munid sekolahrendahkerajaanyang tidak dapatmenguasaiapayangdianggapasasdanmustahakdi sekolahmanakaladi sekolahbukankerajaanpula,padatabun1973,daripada101 829 orangmunid didapati11 257 orangmuridsekolabyangtelabkecicinan.

  Tinjauanbendasarkanjumlabmunidyangdilabelkandengangelaranmuridlambat,padatabun 19671970terdapat15 peratusmunid lambat

  xvii

 • PENDAHUI.UAN

  yang tidak dapat membacasetelah lima tahun d~sekolah rendah(Abdullah 1980). Masih terdapatmurid yang sudahbelajarhingga ketahun enam tidak boleh membaca(Rohaty 1977). Padatahun 1976sahaja sejumlah 38442 orang murid atau 15 peratusdaripadamuridtahun enam di Malaysia telah menjadi rnangsakeciciran (LaporanEkonomi 1979/ 1980).

  MenurutKoh (1979) bahawamasih terdapatmurid tahun lima disekolahyang gagal dalam pepeniksaanBahasaMalaysia dan BahasaInggerisadalahdisebabkanmerekatidak boleh membacasoalanpepe-riksaanyangdisediakanuntukmereka.

  Kenyataanlain yang berbentukrungutanpula,didapatisebilanganmurici di kelastingkatan satudi sekolahmenengahtidak bolehmenulisdanmembacadenganbaik (Marimuthu 1980). Padatahun1977 terdapatartikel terbitan Utusan Malaysia berjudul Murid-munid Tak TahuMembaca,JanganSalahkanSesiapa.Menurutartikel mi masalahtidaktahu membacabenlaku di mana-manasekolah rendah di Malaysia(UtusanMalaysia,Selasa,I Mac 1977).

  Satu lagi kajianyangdibuat di PulauPinangpadatahun1978 men-dapati seramai6000orangmurid atau40 peratusdanipadalebih 15 000murid sekolahrendahmasih tidak tahu membaca.(Projek MembasmiKelemahanMembacadi PulauPinang1978). Dalamsatutinjauanyangdibuat di Terengganupadatahun 1979 terdapatseramai3471 orangdaripadajumlah 50 118 orang murid tahun tiga hingga tahunenammasihbuta huruf. (TinjauanJawatankuasaKurikulum JabatanPelajaranNegeriTerengganu1979).

  Kenyataandi atasmerupakanangka-angkayang dapat dianggapsudahmenjadi masalahnegaradan memerlukantindakansegeraolehpihakberkaitankhususnyausahamempertingkatkanlagi peluangmurid

  lambat untuk mengikuti pengajaranpemulihan.mi bermaknaKemen-terian Pendidikanharusmemberipenekananlebih positif kepadaprojekpengajaranpemulihansebagaisatu cabangbaru dalam bidang pendi-dikan di negarami.

  Telah diakui bahawadalammana-manasistempendidikan,masalah

  murid-munidyangmengalamikesukaranpemelajaranwujud. Malah disetiap sekolah dan besarkemungkinan dalam tiap-tiap bilik darjahterdapatsegolonganmurid yang tidak dapatbelajardenganmudahdangiat sepertikanak-kanaklain yangsebayadengannya.

  Menurutanggananyangdibuat olehJawatankuasaPelaksanaKBSRdi PusatPerkembanganKunikulum 1985, tendapatIebih kurang 10 pe-ratus hingga20 penatusmunid-murid sekolahrendahmempunyammas-

  xviii

 • PENDAHULUAN

  alahpemelajaran.Menyedarihakikat inilah BahagianSekolah-sekolahmemandangbenatterhadapmasalahkelemahanmunid d~semuapering-kat pensekolahantenutamanyadi peringkatsekolahrendahdenganmen-jalankan pelbagai usaha untuk membantumurid yang mengalamikesukaranpemelajaranmi.

  AdalahdifahamkanhasratKementenianPendidikanuntuk membe-kalkan sekurang-kurangnyaseorangGuru Khas Pemulihan di setiapsekolahrendahdi seluruhnegaraakanterlaksana.Denganadanyapro-grampemulihandi sekolah-sekolah,diyakini bilanganmurid yang tidaktahu membaca,menulisdan mengiraakandapatdikurangkandan tahunke tahun. Adalah perlu program pengajaranpemulihan mi diperting-katkan lagi, sebagaimanayangdiperakukandalam LaporanJawatan-kuasaPenlaksanaanDasarPelajaran1979(Perakuan5) yangberbunyi:

  Adalah dmper!ukan supayaperkara-perkarayang berkaitandenganlangkah-IangkahmengadakanpengajaranpemulihanselepasdaripadaUjian RujukanKritenia dijalankan,diteliti dandiperbaiki. Antaralainperkara-perkaratersebuttermasuklahmendalamikaedahpengajaran,bahan-bahanyanglebih kecil, peruntukanguru bagi mengendalikanpengajaranpemulihansertapenggunaanbahantertentu.

  SehubungandenganPenakuan5 yang tercatatdalamdasarpelajaranitu makapada18 Januani1986, BahagianSekolah-sekolahtelahmenge-luarkanarahankepadasemuaPengarahPendidikanNegeriBil. KP (BS)8502/5/PK/Jld.V/26 yangbertajukKelas Khas Pemulihandi Sekolah-sekolahRendah 1986, yang antaralain kandungannyamengarahkansemuasekolahrendahdi negeriyang mempunyaiGuru KhasPemulihanmelaksanakanprogrampemulihandi sekolahmasing-masing.Pekelilingyangsamajuga menyenaraikantugas-tugasGuru Khas Pemulihanse-perti dalamLampiran.

  Risalah PusatPenkembanganKunikulum bertanikh 20 Julai 1985

  menegaskan,sistempendidikanpeningkatsekolahrendahsekarangatauKBSR adalahmenitikberatkanperbezaankepenluanmurid secaramdi-vidu. Dalamhubunganmi murid-munidyangdidapatilemahdalampe-melajananakandiberi pengajaranpemulihan.Pengajaranpemulihanmidilakukandalamkelasbiasadi kebanyakansekolahdanadajugayangdijalankandi kelaskhaspemulihan.Hinggatahun1987 tendapatseramai433 1 orangGuru Khas Pemulihanyangsudahlulus KursusKhas Pemu-

  lihan dan layak membukakelas khas untuk menjalankanpengajaranpemulihan.

  xix

 • PENDAHULUAN

  Guru KhasPemulihanditugaskanmengendalikanbilik khaspemu-Imhan bagi munid yang menghadapimasalahpemelajaran,khususnyadalamkemahinanasasmembaca,menulisdan mengina.Pengajaranpe-mulihan ditumpukan kepadadua mata pelajaran asas iaitu BahasaMalaysiadanMatematik.Adalahdiyakini bahawamelalui programpe-mulihan i, bilangan munid yang tidak tahu membaca,menulis danmengiradapatdikurangkan.

  Walaubagaimanapunkejayaanpengajananpemulihanamatbergan-tung kepadakemampuanGuru Khas Pemulihanitu sendini. Menuruttinjauan JemaahNazir (1984), pengajaran/pemelajaranpemulihan dikelas KBSR tahunsatu dan tahunduadi 35 buah sekolahdi seluruhnegara, penatusmunid lambat dalam satu-satukelas masih di antanasepuluhperatushinggaduapuluhperatus.

  Dalam tinjauan lain yang dibuat oleh JemaahNazir (1986) yangbertujuanuntuk mengetahuisejauhmanaprogrampemulihanmi dilak-sanakanoleh pihaksekolah,telahdidapatikejayaanyang dicapaidalampengajananpemulihanhanya30 penatussahaja.mi keranapihaksekolahdan Guru-guru Khas Pemulmhansentiasamenghadapimasalahyangboleh menjejaskankeberkesananprogram.

  Menurut Zainal (1986) Guru Khas Pemulihan menghadapibe-berapamasalah,antaramasalahutamaialah:

  i. Masalah tempat.Masalahtempatwujud apabilasekolahtidakmempunyaibilik danjahyang sesuaidan menarikuntukdijadi-kan kelaskbaspemulihan.Masalahmi amatsukardiatasiolehGuru KhasPemulihan.

  ii. Masalah alat bantu mengajar. Banyak alat bantu mengajanyangdiperlukanoleb guru khas.Kebanyakanalatbantumi ten-paksadibuat sendinioleh guru khas.mm menimbulkanmasalahkepadaGuru KhasPemulihanterutamanyadan segi masadankewangan.

  iii. Masalah guru ganti. Terdapatguru besardi beberapabuahsekolahyangmempunyaiGuruKhasPemulihanmemintagurukhas menutupkelas khaspemulihanuntuk mengajardi bilikdarjahbiasaapabilabenlakuketidakhadiranguru.mi pastime-nyusahkangurupemulihan.

  iv. Masalahsokongandan kerjasama.Wujud keadaan,guru khastidak mendapatsokongandan kenjasamadaripadaguru biasa,khususnyadalamprosespemulihanmunid, penyusunanjadual

  xx

 • PENDAHULUAN

  waktu, penghantaranmurid ke kelas khas pemulihan danpengawasankerja-kerja murid pemulihan semasamerekaberadadi dalamkelasbiasa.

  Tendapatjuga keadaan,guru khas tidak memberikankerjasamayang diharapkankepadapihak sekolah.Guru khas mi menunjukkansmkapyangnegatifsepenti:

  i. Engganmematuhiperaturanyang telahditetapkanbagi men-jayakanprogrampemulihandi sekolah.

  ii. Tidak membuatpensiapanyangsepatutnyabagi menarikminat

  munid-muridlambatuntukbelajar.

  iii. Mengasingkandin dan tidak mahu mengambiltahu danmeli-batkandin dalam aktiviti-aktiviti yangdianjurkanoleh pihaksekolah.

  Menurut pemerhatianHo (1986) masalah-masalahyangdihadapioleh Guru Khas Pemulihanmi dapatdikelaskankepadabebenapaciritertentu.

  i. MasalahPerhubungan.Masalahmi berlakuantaraguru khasdenganguru biasa.mi keranaguru biasaberpendapatbahawatugas guru khas lebih mudah dan senangkerana guru khasdibeni kurangtugas kokunikulum. Sebaliknyaguru khaspulaberpendapatbahawaguru-gurubiasatidak membenisokonganpenuhkepadapengajananpemulihansepertiyangdiharapkan.

  ii. Masalah PenyelarasanPengajaran. Akibat masalabperhu-bungantadi terbentuklahsatu jurang perhubunganantarake-dua-duabelah pihak. Guru Khas Pemulihansemakin lamasemakin memisahkandin daripadakurikulum biasa. Merekatidakdapatmenyelarasisi pengajananmasing-masing.Kadang-kadang munid yang mengikuti pengajaranpemulihan tidakdapatmengikutipelajaranbiasadi kelasmereka,perkarayangdijalankanoleh guru biasajauh benbezadanipadaaktiviti yangdijalankandi dalamkelas khaspemulihan.Oleh sebabmerekatidak dapatmengikutipelajaranbiasa, murid-munidpemulihanmi berasaketinggalandalampelajarandan merekatidak mem-ben perhatianterhadapapajua yangdiajar oleh guru dalamkelasbiasa. Kadangkalamurid lambat mi akanmengganggu

  xxi

 • PENDA H U LUA N

  perjalananpelajarandi kelasbiasa.Akibatnyaguru darjahakan

  mendendamereka.Kejadian begini akanmenambahkanlagitekananmasalahyang dmhadapm oleh munid-munidpemulihanmi.

  imi. MasalahPenyelarasanPenilaian. Satu perkarayang mungkinmenjejaskanusahaGuru Khas Pemulmhanialah ujian bulananatauujian mingguanyangsamadiberikankepadasemuamunidtermasukmurid lambat. Munid-murid lambat mi sudahtentuakangagaldalam ujian-ujian itu. Kegagalanmi sedikit seba-nyak mengesahkanbahawamerekatidak akanberjayadalambidangpelajaran.

  iv. MasalahBidang Tugas.Terdapatguru-gurubiasamenjauhkan

  din daripadaterlibatdalamprogramkhaspemulihandi sekolahmereka.Mereka beranggapanpengajaranpemulihan ada!ahsatu bidang khas yang tersendiri. Mereka mendakwatiadapengetahuandankemahiranuntuk mengenda!ikannyabersamaguru khas.Merekajuga berpendapatbahawatugasmemulih-kan murid lambat mi adalah tanggungjawabGuru Khas Pc-mulihan. Akibatnya, terdapatguru biasa menghantarsemuamunid yang lambat kepadaguru khas. Walaupunsebenarnyamurid itu tidak memerlukanpengajaranpemulihan.

  Dalam hal mi, Guru Khas Pemulihanberasaserbasalahkeranasekmnanyamurid itu ditenima, bilangan murid dalamsatu-satusesi akan bertambahdan seterusnyamenyebabkangurukhastidak dapatmengadakanpengajaransecanaindividu.Sekiranyaguru khastidak melayanmunid-muridin dia mung-

  kin dituduh sebagaisombongdantidak menjalankantugas.

  v. MasalahPengelolaan.JawatanGuruKhas Pemulihanmerupa-

  kanjawatantambahandi luar danipadakelayakanperuntukansesebuahsekolah.Bebanpengajarandanpenglibatanguru khastelah dinyatakandalampekeliling yang dikeluankanoleh Ba-hagian Sekolah-sekolahuntuk tindakan pihak pengelolase-kolah. Walaupun begitu masih terdapatkeadaan,guru khas

  ditugaskansebagaiguru ganti (reliefteacher)yang lebih kerapberbandingdenganguru biasayang lain. Alasanyangdiguna-

  kanolehpihak sekolahialah kekurangangurudanuntuk mem-perseimbangbilangan waktu pengajaranyangsaksamaantara

  semuaguru supayatidak timbul ketidakadilan.

  xxii

 • PENDA H U LU A N

  vi. Masalah PenggunaanMasa untuk Panduan. Terdapatguru

  khas yang tidak dapatmenggunakanpanduanuntuk menemubual murid lambat bagi mendapatkanmaklumat yang !ebihlengkapdanipadamunid, juga untuk mengeratkanlagi hubung-anantaraguru khasdenganmunid pemulihansebagaisokonganuntuk menguatkanlagi mmej dmni yang positmfdalamdmrm muridpemulihanitu.

  Malangnyabukan saja temu bual tidak dapatdijalankan,malahanmaklurnat asasmurid tmdak dapatdmkumpulkande-ngan sepenuhnya.Kekuranganperhubunganyang mesradanketiadaanmaklumat yang lengkapakanmenjadikanprogrampengajaranpemulihankurangberkesan.

  Menurut laporanyangbertajukAsia Pacific Programmeof Educa-tional for Development(1987), yang disediakanoleh KementenianPendidikanMalaysia,GuruKhas Pemulihanmenghadapibeberapamas-alah dalam usahamerekamenjalankanpengajaranpemulihan. Antaramasalah-masalahitu ialah:

  Masalah Kekurangan Jawatan Guru Khas Pemulihan. Darm-padajumlah4331 orangguru khasyang telah dilatih dan lulusdalamKursus Khas Pemulihanhanya2233 orangyangdapatmenjalankanprogram pengajaranpemulihan di sekolahme-reka. mi keranasejak darm tahun 19751987sebanyak2233jawatanguru khassahajayangdiwujudkan oleh KementerianPendidikan.mnm bermaknahampir2098 orangguru-gurukhasyang tidak dibeni kebenaranmenjalankanpengajaranpemu-lihan di sekolah masing-masing.Akibat ketidakwujudanja-

  watanGuru Khas Pemulihanitu, makaGuru Khas Pemulihandijadikanguru biasadi sekolahtersebut.

  ii. Masalah Kehilangan Minat. Program pengajaranpemulmhankadang-kadangmenghadapibanyakmasalahakibatsikapgurukhas yang tidak berminat untuk mengendalikanpengajarankhaspemulihan.mi berpuncadaripadaprosespemmlmhanmere-ka untuk mengikuti Kursus Khas Pemulihandulu dmbuat olehguru besartanpaberbincangdenganguru berkenaanterlebihdahulu.Keadaanmi bertambahburuk apabilaguru khastidakmendapatcukup dorongan, nasihat, kemudahan penyeliaandanipadapihak-pihakyangbenkaitandi sekolah,PejabatPen-didikan DaenahdanJabatanPendidikanNegeri.

  xxiii

 • PENDAHULUAN

  iii. MasalahMendapatkanKemudahan.Terdapatguru khasyangmenghadapimasalahkekunanganalat bantumengajardi sam-ping kekurangankemahiran untuk menggunakanalat bantumengajarsecaramaksimum dan berkesan.Masalahmi diha-dapi terutamanyaoleh guru khasyangmengikuti KunsusKhasPemulihandalam Perkhidmatanselama8 minggu. Ada gurukhasyangbermasalahuntuk mendapatkantempatyangsesuaibagi menjalankanpengajaranpemulihan akibat kekuranganbilik darjahdi sekolabmereka.

  iv. MasalahMendapatkanPendedahanTambahan.Di setengah-setengahsekolahterdapatguru khasyang tidak begitu mahirdan tidak cukupyakin untuk menjalankanpengajananpemu-lihan di kelaskhaspemulihanakibattenlalu lamamengajardikelas biasa. mi disebabkanmerekasukaruntuk mendapatkanpendedahantambahanmengenaipengendalianpengajaranpe-mulihansebagaipengukuhandanipadaapa-apayangdipelajanioleh merekadalamKursus KhasPemulihanyangtelah diikutioleh mereka.Keadaanmi bertambahseriuslagi dan semasakesemasaapabila guru khas menghadapimasalah tidak adapenuntukankewanganuntuk menyediakankemudahanyangdiperlukandi kelaskhaspemulihan.

  v. MasalahBebanTugas.MenurutJawatankuasaJemaahNazin,adaguru khasyangdibeni tugas-tugaspentingdi sekolabyangmenyebabkanguru khas kenap kali terpaksameninggalkankelaskhaspemulihanpadamasa-masayangsepatutnyadiguna-kan untuk membuatnancanganpersediaandan melaksanakanaktiviti di kelaskhaspemulihan.

  vi. MasalahKerjasama.Jawatankuasami mengakuibahawawu-jud keadaanbahawaGuruKhasPemulihansukarmendapatkankenjasamadanipadapihak guru besar,guru biasa,ibu bapadanbadan-badanlain sepertiJabatanKebajikanMasyarakat,doktorpakar dan abli psikologi kanak-kanaksetempat.Dengan mimasalahmental dankejiwaan yangdihadapioleh munid khaspemulihansukar dapatdiselesaikanoleb Guru Khas Pemu-lihan.

  Berdasankanmasalah-masalahyang disenanaikandi atasadalahwajar satu kajian ilmiah yang teliti dijalankan bagi melihat dan me-mahamikeadaansebenaryangberlakudi sekolah,sertaberusahame-

  xxiv

 • PENDAHULUAN

  ngenalpasti punca-puncasebenarmasalahyangdikatakanwujud danmenghalangguru khas untuk menjalankantugas atau fungsi merekadalammenjayakanprojek pengajaranpemulihandi sekolah.Kajian jugaperludijalankanbagi melihat sejauhmanakahguru-gurukhasbenusahamenjalankantugas pemulihan seperti yang diamanahkan,sertauntukmelihatbagaimanakabguru khasdanpihaksekolahberusahamengatasimasalahyangdihadapiuntuk mencapaimatlamatpengajaranpemulihanmi.

  Kajian jugapenlu dijalankandengansegenakeranaJemaahNazirmendapatikejayaanpengajananpemulihanpadakadar3040 peratussahaja.Keadaanmi perlu diatasidengansegerakenanauntuk mengatasikelemahanpengajarandan pemelajananmunidpemulihanbukanlahsatupenkarayang mudah,yang boleh dibuat oleh Guru Khas Pemulihanseonangdin.

  Kepincangan-kepincanganyangtendapatdi kelaskhas pemulihan,keadaansetempat, keupayaandan kecekapansetiap individu yangterlibat denganpengajarandan pembelajaranmunid-murid lambat mihanuslahdikaji agartidak terdenganlagi nadatidak puashati dan kecewadanipada Guru Khas Pemulihan yang mendakwa, mereka dmmmntamelatih munid yangamatsusabdilatib, terlalubanyakyang diharapkandanipadamereka,terlalu banyakbatasanyang ditemui dalam menja-lankantugasmereka(Koh 1986).

  xxv

 • PENGHARGAAN

  Melalui ruanganmi sayaingmn mengambilkesempatanuntukmenyam-paikankalunganpenghangaandanmengucapkansetinggi-tinggitenimakasihkepadaProf. MadyaDr. Koh Boh Boon,PensyarahJabatanPen-didikan Bahasaatas bimbingan selakupenyeliasehinggatenhasilnyadisertasiyangmenjadiasasbuku mi.

  Sayajuga ingin menghulurkanucapansetinggi-tinggipenghangaandan tenima kasib kepadapelbagaipihak yang telah membenikankerja-sama dalam usaha saya menyempunnakankajian mi. Pihak-pihaktersebutialah:

  BahagianPerancangandan Penyelidikan Pendidikan,Kemen-tenianPendidikanMalaysia,kenanamembenikebenarankepadasayauntukmenjalankankajianmi.

  JabatanPendidikanNegeri Selangon,yang telahmembenarkansayamenggunakanduabuahsekolahnendahdi negeniSelangorsebagaisekolahkajiansaya.

  Guru Besar Sekolab KebangsaanKepong dan Guru BesarSekolahRendahKebangsaanShah Alam Selangor,yang telahmembenikankebenarankepadasayauntukmenggunakanGuru-guru KhasPemulihandan guru-gurubiasayang lain di sekolab-sekolahmenekauntuktujuan kajianmi.

  Tuan Pegawai Khas Pemulihandi BahagianSekolah-sekolahKementenianPendidikanMalaysia.

  Puan PegawaiKhas Pemulihandi PusatPerkembanganKuri-kulum, KementenianPendidikanMalaysia.

  xxvii

 • PENGHARGAAN

  Tuan PegawaiKhas Pemulihandi JabatanPendidikan NegeniSelangor.

  Tuan PegawaiKhas Pemulihandi PejabatPendidikan DaerahPetaling,Selangor.

  Kesemuapihak yang tersebutdi atas telah bermurah hati me-luangkanmasamembekalkanmakiumat-maklumatyangsayapenlukanuntuk kajian mi.

  Kalungantenima kasih yang tidak terhinggajuga sayahulurkankepadasuamisayaMohd. HusseinMahbabyangtelahmembenisokong-an dan kerjasamapenuhdalainusahamenaipdan menyemakdisentasimi hinggaselesai.KepadakesemuaanaksayaBiza, Bismi, AmandanAma diucapkantenimakasmh kenanatelah memberikansokongandankerjasamadalam semuaurusandi numahdenganpenuhtimbang nasadan simpati sertakesabaranyang tidak pennahpudardalamusahamem-bantusayamenamatkanpenyelidikandan awalhinggaakhir.

  Sayajugaberasaterhutangbudi kepadaCik MaimunahSamatyangtelahbermurahhati membacasemakdisentasisaya.

  Tidak ketinggalandiucapkan tenima kasih kepada semuakaki-tanganFakulti PendidikankhususnyaBahagianPerpustakaan,Perpus-takaan BesarUniversiti Malaya, PerpustakaanNegana,PerpustakaanBahagianPendidikanGuru, PenpustakaanBahagianPerancangandanPenyelidikanPendidikanKementerianPendidikan,PerpustakaanPusatPenkembanganKunikulum dannakan-rakansayayang tenlibat sehinggaterhasilnyadisentasimi, dandibukukan.

  Akhir sekalisayabensyukurke hadnatIlahi keranadenganizin danhidayah-Nyasayadapatmerumussemuladisertasi mi dalam bentukbuku dalamtempohyangdipenuntukkan.

  OneKind WordCan Warn,ThreeWinters.(PepatahJepun)

  xxviii

 • BAB1

  PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

  Definisi PengajaranPemulihan

  Berbagai-bagaipendapattelahdiberikanolehahli-ahlipendidikanBaratdan tempatanmengenaitakrifan pengajaranpemulihansehinggakinisebahagianbesardaripadanegara-negarayangmengamalkanpengajan-an pemulihanmempunyaidefinisi dandasaryangdisesuaikandengankeadaantempatan.Oleh sebabtidak adanyasatuistilahyangsejagatdansesuaibagi semuanegara,satu cadanganpernahdikemukakankepadaPertubuhanBangsa-BangsaBersatuagarpihakUNESCO dengankerja-samanegara-negarayangberkenaanmengadakansatuistilah yangasasbagikanak-kanaklambatyangpelbagaikategorimi.

  Kini pelbagaidefinisi yangberbezatentangpengajaranpemulihandiberikan, walaupun liputan dan asasdefinisi-definisi itu memper-lihatkanbanyakpersamaanantarasatudenganlain. Antaradefinisi awalialah definisi yangdikemukakanoleh Pringle (1966)iaitu pengajaranyangmempunyaipendekatankhas yangdiperlukanoleh semuamuridyang mundur dalam satu-satumatapelajaransertaberkemahuandan

  berkebolehan belajar, melalui latihan yang sistematis dan dapatmemenuhikeperluan-kepenluanmereka.

  Definisi mi hampir sama dengan definisi yang dibenikan olehAlbewhite (1977)yangmengatakanpengajaranpemulihanialah suatubentuk pengajaranyang dipenlukan oleh kanak-kanakyang bersifatketidakupayaanyang disertai oleh gangguan-gangguanemosi. Beliaumenegaskanbahawa:

  By remedial teachingis meantteachingwhich is basedin a differentdiagnosiswhichformsthe basisfor scientificremedialprocedures.

  Menurut Tansley (1967) pengajaranpemulihan ialah satu bentuk

 • GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSIDAN MASALAU

  pengajaranyangmengutamakanlangkah-langkahyangbenar-benarte-liii dan sistematisbagi membolehkanpengajaranpemulihandijalankandengantersusun.

  BerdasarkanCollins (1961), pengajaranpemulihanialah satu ben-tuk pengajaranyangmengutamakanmatapelajaranasas.Malah beliaumenegaskanpengajaranmi ialah satukaedahpengajaranyang istimewabagi murid-murid yang gagal dalam mata pelajaranasasdi sekolahseperti membaca,menulis danmengira. mi disimpulkan oleh Collinssebagai:

  Specialeducationtreatmentofchildrenfoundto befailing in thebasicschoolsubjectsof reading,spellingandnumber.

  Kaedahpengajaranmi istimewabagimurid-murid tertentusahaja.Definisi mi selaridenganpendapatCreber(1974), beliaumentak-

  rifkan pengajaranpemulihansamadenganpengajaranimbuhan.Menu-rut beliau, pemulihankadangkalamerupakanpengalaman-pengalamanyangtidak dinikmati oleh kanak-kanakyang tidak bernasibbaik.

  PersatuanPendidikan PemulihanKebangsaanbagi United King-dom (1975), mendefinisikanpengajaranpemulihansebagaisatu pro-gram pengajarankhasyangdirangkabagi memenuhikeperluanpendi-dikan bagi kanak-kanakyang menghadapimasalahpemelajarandikalanganmurid-muriddi sekolah-sekolahbiasa.Persatuanmi jugame-ngatakanpengajaranpemulihansebagaitindakankhususyangdiambiluntuk mengatasikesusahandan segipemelajarandalamkelaskhas disekolahbiasa atau di pusatkhusus yang dihadiri oleh murid secarasambilan dalam kumpulan yang diasingkanuntuk pengajarankhususoleh gurupemulihan.

  Definisi di atas disokongpula Brennan(1974), yang mengatakanbahawapengajaranpemulihanialah pengajaranuntuk penyesuaiandanpembetulanbagimurid-muridyangdidapatimenghadapimasalahdalampemelajaran.Menurutbeliau:

  Remedialeducationis regardedas the kind of educationrequired tomeetneeds which are the result of learning disabilities, that is,learning failure which cannot be explained by any reference toinadequaciesin thepupilsenviromentalsituationor life experience.

  Bagi Evans(1955) pula, pengajaranpemulihandianggapsebagaithe ambulanceof educationalsystem.Dengansebabitu pengajaranmitidak bolehdiambil kira sebagaisatupekerjaanataupengajaranyang

  2

 • PENGAJARANPEMULIHAN SECARA AM

  dilakukan secara mengejut, mendadakatau digunakan pada waktukecemasansahaja.Pengajarannyaperlu dirancangdan disusundenganrapi berdasankanaspek-aspekkelemahanmunid.

  Menurut Blair (1956), pengajaranpemulihan ialah satu bentuk

  pengajaranyang bertujuanuntuk membaharuiteknik pengajarandanpemelajaranuntuk mengikis segalakebiasaandan amalanyang tidaksesuaibagi murid-munidlambat.

  Selaindefinisi pendidikdan Barat,terdapatjugadefinisi yang telahdiubahsuaikanolehahli pendidiktempatanmengikutkepenluantempatan.

  BahagianSekolah-sekolah,KementenianPendidikandalampeke-hung KP (BS) 8502I5IPKIJ1d. V (26) bertanikh 8 Januani 1986 telahmendefinisikanpengajaranpemulihansebagaisatu usahadalam pen-didikan untuk mengatasimasalahpemelajaranmunid-munid Iemah disekolah-sekolahrendah,khususnyaditumpukankepadakemahinanasasmembaca,menulis dan mengira,di bawah kelolaan guru-gunupemu-lihan yangtelahmenerimalatihan khasdalambidangmi.

  Menurut laporanyang bertajuk Asia and Pacific ProgrammeofEducationalInnovationfor Development(1987) yang disediakanolehKementenianPendidikanMalaysia,pengajaranpemulihanialah:

  a process in which children with learning problems are givenpractical alternativesand effectiveapproaches(programme)in edu-cation.

  mi bermaknapengajaranpemulihanadalahsatupnosespengajarandenganpendekatanyang lebih berkesan,praktikal bagi munid-munid

  yang menghadapimasalah pemelajaran.Pusat PerkembanganKuni-kulum KementerianPendidikanMalaysia(1984), dalamkonteksKBSRProgramPemulihanmerupakanlangkah-langkahkhususyang dijalan-kan untuk membantumurid yang menghadapimasalahpemelajarantertentudalamkemahiranasasmembaca,menulisdan mengina.Merekairii hendaklahdipulihkan sebaiksahajamasalahtersebutdapatdikesandanditentukan.

  Koh (1979)dalam kertaskerjanyabersempenadenganTahunKa-nak-kanak 1979 mendefinisikanpengajananpemulihansebagaipeng-ajaranyang bertujuanmemulihkankelemahan-kelemahanyangdikesanpadamurid lambat dengantujuan meningkatkantaraf pencapaianme-nekaagarsetarafdenganpencapaianmurid-muridnormal.

  Sharifah (1979) pula mengatakanpengajaranpemulihan ialahpengajaranmelalui pendekatandankaedahyang khususuntuk murid-murid yangterlaluIemah.

  3

 • GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

  Akhir sekali Chua (1977), mendefinisikanpengajaranpemulihansebagaisatu pengajaranyang bertujuanuntuk membantumurid yanglemah,melaluipendekatanperseorangandalamkelasyang kecil bilang-an muridnya.Pengajaranmi menggunakankurikulumyangdiubahsuai-kan denganmenitikberatkanperkarayang praktis dan latih tubi, tunjukcarayangmelibatkankegiatandangerakkerjayangdimudahkansertadisampaikandenganteratursertadikendalikanoleh kakitanganikhtisas(profesional)yang terdiri daripadaGuru Pemulihandengankerjasamadoktor, pekerjasosial,pakarjiwadanpihak-pihaklain yangberkaitan.

  Kesimpulanpengajaranpemulihanadalahsejenispengajaranyangdijalankanuntuk membantumurid-murid lambatdalampemelajarandisekolahagarmerekatidak terusketinggalandalamprosespendidikandisekolahdandapatseiringdansetarafdenganrakanmerekayang lain.

  Tujuan PengajaranPemulihan

  BerdasarkanBuku PanduanProgram PemulihanKurikulum Barn Se-kolah untuk Tahap Satu KementerianPendidikan Malaysia (h984),tujuanutamapengajaranpemulihanialahuntuk:

  (a) Membantumengatasimasalahpemelajarandalamkemahiran-kemahirantertentu.

  (b) Membantumunid mengubahsikap yang negatifdan tingkahlaku yangmenjejaskanpemelajaran.

  (c) Memupuk serta mengembangkansikap keyakinan din dansikappositif terhadappemehajaran.

  Koh (1986), menegaskanpengajaranpemulihandiperhukanuntukmengatasikesusahanpemehajaranbagi kanak-kanakyang mengalamikesusahanmi tanpamenghiraukanlabel-label ke atas murid tersebutsepertibodoh,lambatdansebagainya.

  Menurut Blair (1968), pengajaranpemuhihandiperlukan untukfungsi-fungsiyangberikut:

  (a) Untuk menyingkirkantabiatdansikapyang tidak selanidenganpemelajaranberkesanatau dengankata lain memulihkanke-sahahanataukelemahan.

  (b) Untuk mengajarbuatkali pentamatabiat,kemahirandansikapbaik yangbelum dipelajari, tetapi seharusnyasudahdipelajari.Tabiat, kemahirandansikap baik diperlukanoleh muriduntuk

  4

 • PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

  meningkatkankecekapanmurid.

  Jadi, pengajananpemulihandiperlukanuntuk mengatasiduajeniskelemahaniaitu untukmengikistabiattidak baik yangsediaadadanke-duaialahuntukmembentuktabiatbaik yangbelumadapadamurid itu.

  MenunutPusatPerkembanganKunikulum (1985)pengajaranpemu-lihan adalah khususuntuk membantusebilanganpelajanyang meng-hadapimasalahpemelajarandi sekolahrendah,terutamanyadalammas-alahbahasa.mi adalahkeranaperkembanganbahasaseseorangkanak-kanakakansecaralangsungmempengaruhipemikiran dan seterusnyakejayaanataukegagalanpendidikannya.

  Koh (1981)menegaskanpemulihandalambidangbahasajugaben-tujuan untuk mencegahpembazirandalam bidang pendidikan keranawujud satuhubunganyangrapatantanakegagalandalambahasadengankegagalandalampendidikanmunid.mi menupakansatukenugiankepadanegarakeranapotensi-potensiindividu telah terbenamdisebabkanban-tuan tidak diberikan untuk membantunyamengatasikesulitan peme-lajarandalambidangbahasa.

  Pendapatmi disokongoleh Creben(1974) yang menegaskanhu-bungan enat antana kegagalanpendidikan murid sekolah, khususnyakanak-kanakkunang beruntung,dengankekuranganbahasamereka.Beliau telah menggambarkankesan-kesanatas pendidikan merekaakibatkekunanganbahasasepentikemiskinanperbendahanaankata.

  mi ditegaskanlagi olehGulliford (1974), yangmengatakanbahawaterdapatpertalianyangnapat antarapenkembanganbahasaseorangmu-rid denganpertumbuhanpemikinankeranabahasamerupakanalat pen-didikan yang terpenting,dan kekunangandalam bahasadan kesulitanmenguasaibahasamerupakansatupuncakegagalanpemelajaranmunid-munid.

  Menurut laporan yang bertajuk Asia and Pasific ProgrammeofEducational Innovationfor Development(1987) yangdisediakanolehKementerianPendidikanMalaysia,pengajaranpemulihanbertujuan:

  toprovidechildrenwith learning problemways ofenablingthemtolearnbettersothat theycancope withschoolwork ... and to maximiseeducationalachievementamongstgenerallyaveragechildren.

  mi bermaknapengajaranpemulihan bertujuanuntuk membantumunid yangmenghadapimasalahdalampemelajaran.mni adalahkenanakegagalanmenguasaikemahiranasassepertimembaca,menulis danmengira akanmenghalangmerekauntuk menghayatikandunganpe-lajaranyangdisediakanbagi peningkatpersekolahanmeneka.Sekinanya

  5

 • GURU KHAS PEMULIHAN FUNGS! DAN MASALAH

  ketidakupayaanmi tidak diatasi, dengan kata-kata lain kelemahankanak-kanakakanbertambah-tambahtahundemi tahun,makamasalahakanbentambahbunuk apabilakanak-kanakmi menghadapikandunganpelajananyang lebih susah.Kegagalanmenguasaikernahinanasasmiakan menjadikan munid itu benci untuk datang ke sekolah kenanasekolahbukan tempat yang menggembinakanmereka. Kegagalanmijuga menyebabkankanak-kanakmi tidak dapatmenimbapengetahuanyangbenhargamelalui buku.

  Menurut Chua (1983) pengajananpeinulihan bertujuan membenipengalamankonknit, membenikebebasandanipadapentandingandenganmunid yang lain di kelas yang sama.Pengajananpemulihanjuga her-tujuan untuk menanamkanpenasaankejayaandi jiwa kanak-kanakaganmerekalebih berkeyakinan,lebih ingin mencubamengikut tahap ke-upayaanmereka.

  SasaranPengajaranPemulihan ~

  Menunut laporan yang bentajuk Asia and Pasific Programme ofEducational Innovation for Development(1987) yang disediakanolehKementenian PendidikanMalaysia,sasaranpengajananpemulihanialah:

  Those that are categorisedas having learning problemsgenerallydisplay a disability in areassuchas reading, spokenor written lan-guage, mathematicsand in skills relatedto perceptualprocessesinlearning. Due to their shortcomingsin oneor moreoft/ic areas,SO/nechildrenfind learning a difficult task.

  MenurutBnennan(1974), murid yang menjadisasananpengajananpemulihanialah sebagaimunid yang gagal menghadapikerja normal

  sekolah untuk kumpulan sebayamereka, tetapi menekatidak bolehdianggapsebagaikanak-kanakcacat.

  MenurutSharifah(1986) merekayang menjadisasaranpengajananpemulihanialah munid-munidyang gagal untuk sejajandengannakan-nakansebayadalamkelas.Kegagalanmi dinilai dani segiakademikyangdipencayaidisebabkankurang keupayaanuntuk benjayadalam matapelajaranasasiaitu membaca,inengina,danmenulis. Merekatidak ten-

  masukkanak-kanakyangdikategorikansebagaiterencatakal.PusatPerkembanganKurikulum (1984) berpendapatmunid-munid

  yang menjadi sasaranpengajananpemulihanialah menekayang meng-hadapimasalahpemelajanandalamkemahiran-kemahirantertentu,ben-sikap negatif terhadappemelajarandan mempunyaitingkah laku yang

  6

 • PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

  menjejaskanpemelajaransentakurangsikap keyakinandin dan sikap

  positif terhadappemelajanan.Koh (1981)menamaimurid yang menjadisasananpengajananpe-

  mulihan sebagaimurid lambatdandibeni label sepertikanak-kanakluanbiasa,kanak-kanakkhas,kanak-kanakmundur,yang memiliki masalahpemelajarandan mendenitakegagalandalampendidikan.Murid-muridmi memperlihatkantaraf pencapaianyang tidak memuaskan,jika di-bandingkandengantaraf pencapaianpurata nakan-rakansebaya,atau

  tidak padataraf yang diharapkanbagi munid-murid di peningkatpen-sekolahanitu.

  Johnson (1963) menggelarkankumpulan munid lambat sebagaimunid yang tidak menunjukkankesuburanbakatakademikseperti ka-nak-kanaklain yangsedarjahdengannya.

  Kesimpulan daripada pendapat-pendapatdi atas ialah bahawamunid-munid yangmenjadi sasaranpengajaranpemulihanialah merekayang lambat pemelajarannyayang mempunyai kecerdasanyang dibawahsederhanaataurencatanyang ringandan termasukmenekayangmenghadapikesulitan-kesulitanam atau tertentu dalam usahapenye-suaiankepadakunikulum sekolahbiasa.

  Ciri-ciri Murid Lambat

  Schonell (1965) mencirikan kanak-kanaklambat sebagaikanak-kanakyang kurang keupayaandan lemahbenbandingdengankanak-kanaklain.

  Tansley dan Gulliford (1960), membahagikancmi kanak-kanaklambatkepadatiga kumpulaniaitu:

  i. Kanak-kanak yang Iemah dan segi perkembanganmentalditambahkecacatan-kecacatanlain sepertigangguankesihatan,terhadpengalamanberbahasadanmengalamigangguanemosi.

  ii. Kanak-kanakmi selalupontengsekolahdanbiasanyaberasaldaripadalatarbelakangkeluangayangsusah.

  iii. Kanak-kanakmi biasanyamengalamikesukarankhususdalambacaandanpenulisanmengakibatkanmerekamengalamipen-capaianyangrendahdalamhampirkesemuamatapelajaran.

  Haigh(1977), mencinikankanak-kanaklambatsepentiyangherikut:

  i. Kanak-kanakmi rendahpencapaiannyadalamkemahiranasas

  7

 • GURUKHAS PEMULIHAN: FUNGSIDAN MASALAH

  danmengalamiketidakupayaandansegibahasamenyebabkankesukarandalampemelajaran.

  ii. Mempunyai keupayaanbenbahasadan daya kefahamanyangterhad sehinggamerekatidak bersediamemikirkan konsep-

  konsepyangabstrak.

  iii. Mempunyaiminatyangterhadtenhadappelajanandanbensikapdingin terhadapkejayaandalam pelajaran.Kegagalandalampelajaranyang selalu dialaminya menimbulkan sikap benciterhadapsekolah.

  iv. Murid mi biasanyamemiliki penlakuanyang sukar dikawal.Perlakuanmi amat berbezadanipadarakan-rakanyang lain.Padakebiasaannyapakaiankanak-kanakmi juga tidak kemasdibandmngkandenganmunid yanglain.

  v. Munid mi selalunya cuba menanik perhatian guru, kenanamerekakurangmenumpukanperhatiankepadapelajanan,tidakberminat, kadangkalaberkelakuanliar untuk menutup kele-mahanmereka.

  vi. Adakalanyamunid jenis mi tidak pandaimenulistetapibolehbertutun denganbaik. Oleh sebabminat merekatenhad dancepat luput, maka mereka selalu mengganggumurid yang

  pandai.

  MenurutAbdul Halim (1980), kanak-kanaklambatmempunyaicini-cinisepertiyang benikut:

  i. Kanak-kanakyangmenunjukkankebolehanmenulisdanmem-bacaatau mengira sekurang-kunangnyadua tahun di bawahusianya.

  ii. Kanak-kanakmi Iemahdayaperhatianke atassesuatukenja.iii. Kanak-kanakmi sukar menghabiskankenja yang dibenikan

  kepadanya.

  iv. Kanak-kanakmi juga sukar mengenalsimbol-simbol yangdiajarkankepadanya,sertakurangdayauntuk memahamidanmencenitakanapa-apayangdibacanya,walaupunmenekaboleh

  membacadenganbaik.

  v. Kanak-kanak mi juga kurang kebolehanuntuk mengingatmaklumat yang diajankankepadanyaserta sukanmemahami

  8

 • PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

  apa-apayangmerekasendinicakapkanwalaupunmerekatidakmengalamimasalahpendengaran.Keadaanmi menyebabkanmereka tidak boleh menyampaikanpenasaanatau kehendakmenekakepadaoranglain.

  vi. Merekajugatidak pandaibergauldenganrakansebayamerekaatas beberapasebab. Antananyamenekaselalu benkelakuanmenyinggungperasaanonang lain, menggunakanpenkataan

  yang tidak menanikpenhatiankanak-kanaklain kepadamereka.mi menyebabkanmerekatidak botch menyesuaikandini dikalangankanak-kanaklain.

  vii. Ada juga kanak-kanakmi yang kekok pergenakantangannyalalu menimbulkanmasalahpemelajarandi sekolah.mi kenanasetiap kali gunu menyunuhmenekamenyalin sesuatu,merekatidak dapat menghabiskankerja merekadalam masa yangditetapkan.Dayapemikinanmenekamungkin sedenhanaataulebih baik danipadakanak-kanaklain tetapimasalahkekokper-gerakantanganmenyebabkanmenekagagaldalamujian-ujianyang memerlukan banyak menulis. Adajuga kanak-kanakmiyang benasatersinggungdisebabkanmasalahfizikal meneka.Mereka selalu menjadi bahari ejekan kawan-kawan lainterutamanyadalamlatihan jasmanikeranakekekokanmerekalebih ketara. mi melemahkankeyakinan din mereka bukansahajadan segijasmanitetapijuga dalampemelajaranmeneka.

  MenurutMarie JeanLow (1973), kanak-kanaklambatmi mempunyaicini-cini sepertiyangberikut:

  i. Lemahdayapemikinanyangabstrak.

  ii. Lemah dayakordinasi pancainderadenganpemikinani dalarnpenkana:

  (a) pengamatan(b) pendengaran(c) pertuturan.

  iii. Lemahdalampenerimaankonsepbanu.

  iv. Kurang keyakinandin sendini oleh sebabdikuasai perasaanrendahdin.

  v. Tumpuanperhatianyangtenhad.

  9

 • GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

  vi. Tumpuanperhatianmudahtergangguolehgangguanluan.

  vii. Lemah dalam penyebutandan pertuturan, gagap,pelat dansengau.

  viii. Gangguankesihatanseperti selesema,sakit telinga dan sakitkulit.

  ix. Ketidakbolehanmenganalisissesuatuuntuk membezakanyangpentingdenganyang tidak penting.

  x. Ketidakstabilanemosi.

  xi. Kelemahandalam menghubungkan,mengaitkandan menye-suaikan.

  xii. Ketidakbolehanmengingatkembalidanmudahlupa.

  xiii. Kurangperbendaharaankata.

  xiv. Kurangdayaciptaatau inisiatif.

  xv. Mempunyaitingkah laku yang nakal,kadangkalapendiamdanego.

  xvi. Malasdatangke sekolah.

  xvii. Lemahdalammembaca,menulisdanmengira.

  xviii. Tidakmempunyaidorongan.

  xix. Kunangpergaulan.

  ProsesPengajaranPemulihan

  Apabila seorangmurid itu menunjukkantaraf pencapaianyang tidakmemuaskandalam satu-satumata pelajaran asas maka munid itudikatakangagaluntuk sejajardenganrakansebayadi kelasataukurangkeupayaanuntuk benjayadalam mata pelajaranasasiaitu membaca,menulis danmengira.Maka kanak-kanakmi memerlukanpentolongandenganmengikutipengajaranpemulihandi kelaskhaspemulihan.

  Dalam prosespengajananpemulihan di Malaysia amalan lazimyang dilakukan ialah denganmengeluankanmurid lambat dani kelasbiasapada waktu-waktu mata pelajanan asasuntuk menghadini scsipemulihandalamkumpulan kecil di bilik Guru Khas Pemulihan.Me-nunut Koh (1987)amalanmu dinamakanstrategipenanikanyangben-enti GunuKhas Pemulihanmenjalankanaktiviti pemulihanbagi kum-pulan-kumpulanmunid lambatdanipadaberlainankelasdandarjah.miberbezadenganstrategi kelas khasyangmemenlukanGuru KhasPc-

  10

 • PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

  mulihan membeni tumpuan ke atas pengajaranpemulihanpadasatu

  kelas yang tendiri danipadamunid-munid lambatdanipadasatu-satupe-ringkat saja iaitu munid tahun I, 11. atauHI. PadapendapatKoh lagi.amalanstrategi penanikan adalahwajar bagi sekolahrendah di Ma-laysiakeranadalamsituasi sekolahdi negarakita. setiapsekolahhanyamelnpunyaiseorangGuru Khas Pemulihansahaja.

  Strategimi juga digelarkansebagaisistempengunduranoleh ZainalAhidin (1986).

  Menurut Shanifah(1986), pengajaranpernulihanialah satu prosespernelajaranyang mengandungibeberapafasadanfasa-fasami bergerakmengikut turutan. Prosespengajaran pernulihan mi benmula denganmengikut langkah-langkahyang benkut:

  Langkahpertama:Prosespengambilandankelaspemulihcin

  Di sekolah-sekolahdi negarami strategi pengundurandiamalkan.iaitu dengancara mengeluarkanmunid lambat dan situasi kelas hiasapacla waktu-waktu mata pelajaran asas (3M) ke satu situasi kelas

  pernulihan yang pelan bilik danjahnyadisusun mengikut keperluan-keperluantertentudenganmempentimbangkansuasanayang selesa,dan

  jauh dan haru-biru suasanabilik darjah biasayangboleh mengancampenumpuanpenhatian.Sebuahbilik khas adalahsangatwajar untukpemulihanyangberkesan.

  Langkahkcdua:Penyediaanalatan

  Pengajarandan pemelajananpemulihantidak akanberkesantanpaalatbantu yang dapat membantumunid lainbat belajar. Penggunaanalatuntuk matlamat pemelajaransememangnyasatu aspek yang telahditenima oleh ahli-ahli pendidikan untuk situasi pengajarandan pe-melajanan.Prinsipmi lebih lagi dipenlukanuntukmunid lambat.

  Langkahketiga: Pencalonan

  Dalam peningkat mi kerjasamaguru hiasadan guru pemulihanamatdiperlukan. Guru biasadipentanggungjawabkanuntuk mengesyorkanmunid yang difikirkan menghadapimasalahpemelajaran.Di peningkatmi guru besandan ibu bapajuga benhakuntuk mencalonkanmunid-inunid. Kenjasamaguru pemulihandalampnosespengambilanmi pen-ting, walaupunbeliau tidak dipertanggungjawabkansecanalangsungdalamtahapmi.

  11

 • GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

  i. DasarPencalonan

  (a) Pencapaianmunid dalammata-matapelajaranasas.(b) Keputusanujian.(c) Kenja-kerjakelas.(d) Cini-cini tingkah laku munid (digabungkandenganmasalah

  pemelajaran).

  ii. MasaPencalonan

  (a) Selepaspenilaianyangpertama.(b) Selepaslapanminggupersekolahan.(c) Padaawal penggalkeduapersekolahan.

  (d) Bila-bila masayangdifikinkan penlu. (Dalamkontekspen-calonan,semakincepatdilakukanadalahlebih mendatang-kanmanfaatuntuk munid-munidyang lambat).

  Langkahkeempat:Pengumpulanmaklumat

  Setelahguru pemulihanmenenimacalon-calonkelas pemulihan,makatindakanpentamaguru khasialah mengumpulkanmakiumatmengenaimurid lambatuntuk membantunyamemahamimurid-munidmi. Mak-lumat-makiumatmi botch didapati melalui rekod-rekoddi sekolahdaripadaguru kelas,pemerhatianguru pemulihan,guru besar,ibu bapadansumber-sumberlain jika ada.Kemudian tapisanyang rapi dibuatbagmmemastikanmunid yangbenar-benarmemenlukanpemulihan.

  Langkahkelima: Saringan

  Selepaspencalonandan pengumpulanmakiumat mni diuruskan makaujian saringanditadhirkan. Ujian mi botch dibuat dalambentuk lisanatau amali untuk mata pelajanan asasiaitu Matematik dan Bahasa.Tujuan ujian mi ialah untuk memastikanmunid yangbenan-benarlayakmengikutkelaspemulihan.

  Langkahkeenam:Diagnosis

  Setelahcalonkelasp~.mulihanditentukanmakaprosesyangseterusnyaialah membeniujian diagnostikdalam mata-matapelajaransepertididalam saningandan ujian pengamatan.mi bertujuanuntuk menam-pakkansecaraterpermncmmasalah-masalahakademikyangdialami olehtiap-tiaporangmurid. Daripadaujian mi akandidapatikesalahan-kesa-

  12

 • PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

  lahan yang dilakukan oleh munid. Kesalahan-kesalahanmi dianalisisuntukmembentukhipotesismasalah-masalahyangdialami olehmurid.

  Langkahketujuh:Perancangandanpengajaran

  Danipadahipotesis dibentuk objektif-objektif pengajaranyang meng-gambarkanharapanpengubahantingkah laku pemelajaranmurid danyangtidak tahu kepadayangtahu.Di sini unsun-unsunkaedahterancangdigunakansupayamurid-munid mengalamikejayaandan diharapkanberlakunyaprosespemelajaran.

  Kerja-kenjapengukuhanpenlu dibuat setetahbertakunyapcmcia-janansupayakemahiran-kemahiranyangdipelajaniakankekaldandapatpula digunakandalam pemindahanpelajaran. Pengajanandijalankansamaadadengancaraperseonanganataudengancarakumpulan. Pen-dekatanperseoranganadalahIebih digalakkanjika dapatdijalankan.

  Langkahkelapan:Penilaian

  Penilaianbertujuanuntukmenelitipencapaianmurid seteiahdiajarsamaadaselepastiap-tiappengajaranmahupunselepassatujangkamasa.mijugamemberipetuangkepadaguru untuk menilai kesanstrategi yangtelahdigunakan.

  Penilaianyangdiberisetelahbenialunyasatujangkamasabertujuanuntukmembenipeluangkepadagurupemulihanmembuatpertimbangansamaadamunid-munidpemulihantelahdipulihkanatausebaliknya.Jikapemulihanadalahnyata (apabilapencapaianmurid lambatselarasde-nganmurid-munidlain dalamkelasbiasa)bolehlahdipulangkanmuridlambat ke kelas biasadan tidak lagi diperlukanuntuk beradadalamsituasikelaspemulihan.

  Langkahkesembilan:Prosessusulan

  Guru Khas Pemulihanperlu membuatkerja susulanyang bertujuanmembenisokonganemosidanakademikkepadamurid yangbarusahajadihantarpulang ke kelas biasa.mi bertujuanuntuk membantumuridpemulihan menyesuaikandin dengan keadaan kelas biasa dalamkonteks3M. mi dipercayaidapatmemudahkansedikit tanggungjawabgurukelasdalamusahameneruskanpengajaran.Denganmi penumpuanboleh diberikan kepadamunid-murid yang barn dibaik puiih keranamenekalahyanglebihmemerlukanperhatian.

  13

 • GURU KUAS PEMULIHAN: LUNGS! DAN MASALAH

  PENGAJARAN PEMULIHAN DALAM KBSR

  Objektif Pengajaran Pemulihan

  Mengikut Buku PanduanProgramPemulihan,objektifnya ialah untuk:

  i. Membantumurid Inengatasimasalahpemelajarandalam ke-mahiran.

  ii. Membantumunid mengubahsikap yang negatif dan tingkahlaku yang menjejaskanpemelajanan.

  iii. Memupuk serta mengembangkansikap keyakinan din dansikappositif terhadappemelajaran.

  BerdasarkanBuku PanduanAm KBSR (1986)adalahmenjaditerasKBSR bahawasetiaporang munid adalahbenbezadi antanasatu sarnalain, samaadadan segi pengalaman,tingkah laku, amalan,bakatdankebolehannya.Penbezaandan segiindividu munid mi penlulahdijadikanpedomanatau peganganguru dalam usahainenancangpengajanandibilik danjah. Berasaskanpentimbanganmi, makaKBSR membenipene-gasandan keutamaankepadapemulihan,pengayaan,penilaianberte-rusandi bilmk darjah,penggabungjalinandanpenyenapan.

  PenegasanyangpertamadalamterasKBSR ialah pemulihan.Pc-inulihan dalam KBSR ialah pnosespengajarandan pemelajaranyangkhusus untuk munid-murid yang menghadapimasalahatau kesukaranbelajandanmenguasaisatu-satukemahinanmembaca,menulisdanme-ngira. Selepasseorangmunid itu mengikuti aktiviti-aktiviti pemelajananyang diberi dalampnogrambiasadidapati munid itu gagal mempela-jarinya, makagunu bolehlahmerujuk kepadaaktiviti-aktiviti alternatifsebagaiganti kepadaaktiviti-aktiviti biasa supayakemahirandapatdicapai. Aktiviti-aktiviti altennatif yang disediakanadalahkhusus ke-

  padakawasanmasalahyangbiasadidapatidalamkemahinanmembacamenulisdanmengira.

  Dalam konteks KBSR pnogrampemulihan menupakanlangkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantumunid menghadapimasalahpemelajarantertentudalamkemahiranasasmembaca,menulis

  dan mengira.Mereka mi hendaklahdipulihkan sebaiksahajamasalahtersebutdapatdikesandanditentukan.

  Dalam konteks KBSR munid yang lambat mu terdapatdi semuaperingkatpersekolahandi semuasekolah. Masalahpemelajaranyangdihadapi oleh merekami benbeza-beza.Oleh itu langkah-iangkahpe-

  14

 • PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

  mulihan penlu untuk mengekalkanmurid-murid yang memenlukanpemulihanmi belajarbersama-samarakansekelasnya.

  Strategi PengajaranPemulihan

  BerdasarkanBuku PanduanProgramPemulihanKurikulum Banu Se-kolahRendahTahap Satu (1984), pengajaranpemulihanmemerlukanstrategi tententu. Strategipemulihanmenupakansatu rangkaian kenjayangperlu dijalankanmengikuttentib:

  i. Mengenalpasti murid. Dalampengajarandi bilmk darjah gurumemperkenalkansatu-satukonsepataukemahiranbaru dalamBahasadan Matematik kepadasemuamurid-murid. Selepaspengajaranselesai,guru akanmenilai prestasimuridnya.Dan-padapenilaianitu guru akandapatmengenalpastimurid-muridyangdapatmenguasaikonsepataukemahiranyangdiajarkandan munid yang gagal menguasainya.Murid yang gagal miberkemungkinanmenghadapimasalahpemelajaran.

  ii. Mengenalpasti masalah pemelajaran. Padamasaguru men-jalankan pengajarania dapatmemerhatikantingkah laku dancanamunid menjalankanaktiviti pemelajaran.Danipadapemen-hatianmu guru dapatmengetahuimasalahyangdihadapiolehmunid-muridnya. Melalui perhubunganlisan atau penbualanantanaguru denganmunid. Guru botchjuga mengetahuimas-alahyangdihadapioleh munid-munidmelalui ujian atautugas-an yang menggunakankertasdan pensel.Selain itu arahan-arahanamali boleh digunakanuntuk membolehkangunu me-ngesanmasalah.Untuk mengetahuimasalahyang dihadapi

  oleh murid-munid denganlebih tepat Ujian Diagnostik yangdibinakhasbolehdigunakan.

  Danipadacana-carayang tersebutdiharapkanguru akan

  dapat mengesanmasalah pemelajaranyang dmhadapi olehmurid-murid sama ada berkaitan dengan kemahiran lisan,bacaan,tulisan oleh murid-muniditu ninganataukompleks.

  iii. Mengenalpasti punca masalah.Masalahpemelajaranyangdihadapiolehmurid-muridmungkinberpuncadanipadafakton-faktoryangbenikut:

  (a) Pengajarandan pemelajaransepertiperkaedahan,aktivitidanbahanyangdigunakanitu kurangsesuai.

  15

 • GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

  (b) Suasanadan keadaanfizikal sekolah yang mengganggukeselesaanmunid belajar.

  (c) Masalahpengamatan,pendengaran,penglihatandan lain-lain lagi.

  (d) Kelemahanpemusatanpemikinankepadayangdiajar.(e) Ketiadaanasaskesediaanuntukbelajar.(f) Sikapnegatiftenhadappemelajanan.(g) Masalahkeluarga.

  (h) Ketidakstabilanemosi.(i) Ketidakhadiranmunid.(j) Lemahingatan.

  Seorangmunid mungkin menghadapisalahsatu masalahpemelajanantersebutdalamsatu-satumasa,tetapiadakemung-kinan ia menghadapimasalahpemelajaransecanabertindan-tindan danmi menyebabkanmurid itu lebih lambatmenguasaisatu-satukemahiran.Dalamkonteksmi munid benkenaanper-lulah dibeni layananyang lebih, disokongdenganbahanyangsesuai.

  iv. Aktiviti pemulihan. Dalammerancangkanaktiviti pemulihan,guru hendaklahmengambilkina duaperkanayangpenting iaitucini-ciri pemelajananmunid, teknik dan bahan pengajaran.Aktiviti pemulihanhendaklahmembolehkanmunid mendapat-kan makium batik dengansegeraakanhasil kenja yang telahdibuat oleh menekaitu samaada betut atausalah. mni akanmembantumunid mencapaikemajuanserta merasakankeja-yaannyamenguasaikonsep dan kemahiranyang berkenaan.

  Olehitu nasakeyakinandin dansikappositif akantenbentuk.Dan segi teknik, aktiviti pemutihanhendaklahdirancang

  dengan rapi mengikut langkah-langkahkecil untuk mem-boiehkan murid menguasaisesuatukonsepataukemahiran.Aktiviti mi hendaklahdijalankan dalamkumpulan kecil dansecaraindividu.

  Dan segi bahanpula aktiviti mi hendaklahmenekankanpenggunaanbahanyangpelbagaibentukuntuk membolehkanmunid menggunakansemuadenianyawaktu beninterakside-nganbahantersebut.

  Pengajaranpemulihanbotchdijalankan denganmenggu-nakansalahsatuteknik-teknikyangberikut:

  16

 • PENGAJARANPEMULIHAN SECARA AM

  (a) Pengajarankumpulankecil. Guru membentukkumpulankecil yang ahlinya terdini danipada murid-munid yangmenghadapimasalahyang sama.Guru menjalankanpeng-ajarandenganmenggunakanbahan-bahanyang disedia-kan.

  (b) Pengajaran rakan sebaya.Guru boleh menetapkanSe-onangmunid cepatuntuk membimbingseorangatau Iebihrakannyayang bermasaiahdenganmenggunakanbahanyangdisediakandan melakukanaktiviti yang guru tetap-kan.

  (c) Pengajaran individu. Guru menumpukanpemerhatianke-padaseonangmurid yang tertentudan membimbingnyauntuk mengatasimasalahyangdihadapidenganmenggu-nakanbahan-bahanyangdisediakan.

  v. Penyediaanbahan. Dalam menjalankan aktiviti pemulihangurubolehmenggunakanbahan-bahanasasyangsediaadadanjika peniu,membinabahan-bahankhas pemulihan.Sekiranyabahan-bahankhas dipenlukan,guru hendaklahmembinadanmenggunakannyamengikutprinsip yang tertentuuntuk meng-atasi masalahpemelajaranyang dihadapioleh munid. Pem-binaan bahantersebuthendaklahmengambil kira beberapapenkarapentingsepentiyangdi bawahmi:

  (a) Bahanpemulihanhendaktahmemberikanmurid sebenapabanyakpeluangbelajanmelalui denianasapenglihatandanpendengaranmereka.

  (b) Guru perlu membinaberanekajenis bahanbukansahajamengekalkanminat munid bahkanuntuk mengukuhkansesuatukemahinanataukonsepyangbarudipetajani olehmereka.

  (c) Seberapabolebtiap-tiap bahandigunakandatampelbagaisituasidanbagi mengatasiIebih danipadasatumasalah.

  (d) Sebenapaboleh bahanlatihan yangdigunakanhendaklahmembolehkanmunidmengetahuidengansenta-mertasamaadareaksi,responsdanjawapanyang diberi olehnyabetulatau salah.mi akanmembenigalakandankeyakinandinkepadamunid.

  Bahanpemulihanmenangkumibahangurudanbahanmu-

  17

 • GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS!DAN MASALAH

  rid. Bahan guru terdiri danipadaalat pandangdengansepertikaset, radio, kad imbasan,kad gambardan lain-lain. Bahanmuridterdiri danipadabahanpemelajarandan bahanpengukuh-an.Bahanpemetajarantendini danipadalembarankerja, kad-kadaktiviti berpeningkat,bahanbacaanbahanbelajarsendini danlain-lain. Bahanpengukuhanpula ialah dalambentuk latihan,permainan,nyanyianatau puisi, lakonanatau kata bual danbahanbacaantambahan.Walaupunbegitukedua-duajenisba-hanmi perlu digunakanserentakdantidak diasingkan.Bahanguru bolehdigunakansebagaibahanmuriddan sebaliknya.

  vi. Pengelolaankumpulanpemulihan. Pengurusandan pengen-dalianbilik darjahsangatpentinguntukmenjaminpelaksanaanaktiviti pemulihanyangberkesan.Guru hendaklahmengagih-kan asasuntuk menjalankanpengajaranpemulihan dengantidak mengabaikankumpulan yang sedenhanadan cendas.Untuk tujuan mu, bahan-bahanpemelajarandan pengajananyang berperingkatperlu disediakansupayamunid sedenhanadan cerdasdapatmenjalankanaktiviti denganbimbingandanpengawasanyang minimum danipadagunu semasaperhatianditurnpukan kepadamunid yang memenlukanpengajananpe-mulihan.

  Pengajaranpemulihan hendaklah dijalankan secarasis-tematismengikut langkah-langkahsepenti yang ditenangkan.Sekiranyakumpulan mempunyailebih danipadasatu masalahdalam sesuatu kemahiran, guru hendaklah membahagikanmurid kepadakumpulan kecil mengikutmasalahnya.Semasaberinteraksidalamkumpulan kecil, perhatianguru hendaklahdmtumpukankepadamuridsecanaindividu.

  Perlu diingatkanbahawamunid yangmenghadapimasalahpemelajanandalamBahasatidak semestinyamengalamimas-alahdalamMatematikdansebaliknya.Oteh itu pengumpulanmereka hendaklahberdasarkankepadamasalahpemetajaranyangdihadapidanahli satu-satukumpulan itu akanbertukanbergantungkepadamasalah.

  SekiranyaterdapatGuruKhasPemulihan,makaguru besarbersama-samaGuruKhas Pemulihandan gurukelashendaklahmengadakanperbincanganuntuk menyusunjadualwaktu bagimembolehkanmunid yang menghadapimasalahpemelajarankompleksmenenimapengajarandalamkelaskhaspemulihan.

  18

 • PENGAJARANPF.MULIHAN SECARAAM

  vii. Penentuankesan pengajaranpemulihan. Padaakhir sesuatupengajananpemulihan guru hendaklahmenentukankenjasamamurid dan keberkesananpengajanandengan mengikuti lang-

  kah-langkahyangberikut:

  (a) Mengesanserta-mertakemajuanmunid.

  (b) Merekodkanhasil pengesanan.(c) Merancangdan menjalankantindakan selanjutnyaberda-

  sarkanmaklumatyang telahdipenoleh.

  Munid yang telah menguasaikonsepataukemahinanakanmenjalankankerjasusulan. Murid yang menghadapimasalahkompleks dan belum menguasaikemahinan itu akan melan-

  jutkan aktiviti pemulihan.Setelahmenguasaikemahinanyangtelahdipulihkan menekajuga akandiberi kenja susulan.Kerjasusulanmenupakanusahasokonganuntuk mengukuhkanlagikemahiranmerekasupayaberkekalan.

  PENGAJARAN PEMULIHAN BAG! BAHASAMALAYSIA

  BahasaKunci KhazanahIlmu

  Bahasaadalahkunci pintu khazanahilmu dan bacaanadalahjaminanuntuk mendapatkanilmu (Koh, 1986). Ketemahanmenguasaibahasaakanmenjejaskankemajuanmurid dalam matapetajaranlain, keranabahasaadalahalat komunikasi untuk mempelajarisegalajenis ilmu.Murid yang gagal dalam ujian dan pepeniksaanmungkin disebabkanmereka tidak dapat membacadan tidak memahami soalan yangdikemukakan.

  Kelemahan-kelemahandalammatapelajaranbahasajika dibiarkanbertambahtahundemi tahunakanmenyebabkanminatmuridberkenaanterhadappelajananbahasahilang. OIeh itu pengesanandanpemulihanawal paling baik keranakesalahandalamkemahiranbahasasepatutnyadiperbaikdi peringkatawatpersekolahanbukandi sekolahmenengah.

  Buku PanduanKhasBahasaMalaysiayang dikeluarkanoleh PusatPerkembanganKurikulum KementenianPendidikan (1982) menyata-kan:

  Kunikulum BahasaMalaysiadalamKBSR adalahmenangkumiasas

  19

 • GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

  berbahasadalamkemahiranmendengar,bertutur,membacadan me-nulis yang meliputi aspek-aspekmekanis, penggunaandan pena-akulan.

  Memandangkanbahawaperhubungandi dalam dan di luar bilikdarjahmelalui pertuturandanpenulisan,makasemuamurid dikehen-daki menguasaikemahiranlisan iaitu mendengardanbertutur, kema-hiran membacadankemahiranmenulis.Untuk mencapaimatlamatyangdikehendakipelbagaipengalamanperlu diberi kepada murid, keranamerekaberbezadan segi kesediaanbelajarsertakeupayaanmenerimapelajaran.Dalam KBSR kedua-duaaktiviti pemulihandan pengayaanadalahsebahagiandaripadaprogrambahasayangperlu diberikanke-padamereka.

  Langkahpemulihanhendaklahdijalankanbagi murid-murid yangmenghadapimasalahpemelajaran,sebagailangkah alternatif khususbagi masalahyang dihadapi.Adalah diharapkanpadaakhir programpemulihanBahasaMalaysiaseorangmuriditu dapatmencapaiobjektif-objektif yang disenaraikandalamBuku PanduanKhas KBSR BahasaMalaysia.Antara masalah-masalahbahasayangmungkindialami olehmuridlambatialah:

  i. Masalahlisan.

  (a) Salahmembunyikanhurufyangseakan-akansama.(b) Salahmembunyikanhuruf-huruftertentudalamperkataan.(c) Keliru membunyikannamahurufyangseakan-akansama

  bentuk.(d) Menyebutnamahurufmengikuttelorbahasaibunda.(e) Salahmenggunakankatapanggilandalamkonteks.(f) Salahsusunanrangkaikata.(g) Salahsusunanayat.(h) Salahintonasi.(i) Tidak bolehmelakukanarahanyangdidengar.

  ~) Tidak dapatmenyebutdenganbetul huruf-huruf tertentudalamperkataan.

  ii. Masalahbacaan.

  (a) Keliru denganbentuk huruf samaada menunggalataudalamperkataan.

  (b) Tidak membunyikanperkataandenganbetul danlancar.

  20

 • PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

  (c) Tidak dapatmenyebutperkataanyangdieja.(d) Meninggalkanperkataandalamayat.(e) Satahmemahamiarahanbentulis.(f) Tidak botchmcmbacaayat-ayatpendekdengantancardan

  dcnganintonasiyangbetul.(g) Lemah mencani maklumat dalam bahanbengambandan

  bentulis.(h) Membacamcrangkak-rangkak.(i) Membacatanpamemahamimaknanya.(j) Masalahbotch mengejatetapi tidak dapatmcnyebutper-

  kataan.

  iii. Masalahtulisan.

  (a) Kedudukan munid yang tidak betul semasa menulistermasukmemegangpensel.

  (b) Tidak boich melakukan latihan kordinasi mata dengantangan.

  (c) Tidak bolchmcnulisganis penkataandcngantepat.(d) Salah mcnyusunhuruf dai~mscsuatupenkataandaiam

  rangkaikatadan ayat.(c) Mcncampunadukkanhunufbesandankccil.(f) Mcnulisayatcondongarabke atasdankc bawah.(g) Lcmah menyusunayat-ayatdan buah fikiran mcngikut

  urutanyangsewajarnya.(h) Mcnccrai-ccraikanpcnkataandatamayatyangdinencana-

  kan.(i) Meninggalkanpcrkataanscmasamenyalinayat.

  Aktiviti pcmuiihan menupakansebahagiandanipadakcseluruhanprogram biasa. Aktiviti-aktiviti mi adaiah khususuntuk membantumurid-munid mengatasikesukanansesuatukcmahiran. Murid-munidmungkinmcnghadapimasaiahpcmclajaranakibatkacdahataubahan-bahanyangdigunakanitu tidak sesuaibagi mereka.Datammasalahmi,aktiviti danbahanlain yangiebih scsuaipcrludigunakan.

  Untukmcncntukanmuridyang manayangmcmcnlukanpcmulihan,Koh (1982)mcnyarankanlangkah-langkahyangbcnikut:

  i. Tentukanmasalahitu adalahdalamaspcklisan, mcmbacaataumcnulis.

  21

 • GURU KHAS PEMULIHAN: LUNGS! DAN MASALAH

  ii. Senaraikanmasalahyangdapatdikesan.

  iii. Kesan samaada masalahitu berpuncadaripadamasalahpen-badi ataurnasalahpemelajaran.

  iv. Rancangdan pilih teknik pengajanan,aktiviti dan bahanyang

  sesuai untuk munid itu mengikut tunas-tunas pengajaran

  pemulihan.

  Aktiviti pemulihanpenludijalankandengansecepatrnungkin apa-bila satu-satumasalahtetahdikesanatauditentukan.Aktiviti mi botchdiberi sernasamunid lain membuatlatihan merekadan botch dijalankan

  secaraperseoranganatau berpasangan.Jika sesuaiguru botch meng-gunakan bantuan murid cerdik mengendalikanaktiviti-aktiviti pengu-

  kuhan.

  Apabila munid pemutihan mi telah menunjukkan keinajuan seba-gaimana yang dihanapkangunu penlu memberi latihan-latihan pengu-

  kuhan.Latihan mi bertujuanmemupuksemangatpercayakandin sen-din, keyakmnandin daningin mencubamencapaisatu-satukejayaan.

  Pemulihan Bidang Bacaan

  SelarasdengankeperluanKBSR yang mementingkankebolehanmem-bacadan menulis maka diutarakancara-carapelaksanaannancanganpemulihan bagi mata pelajanan bahasaiaitu membacadan menulis.Menurut Kirk (1940) pelbagai cara digunakanuntuk Inengesandanmenentukankelemahanmembacaantaranya:

  (a) Memerhatikanmurid yangsedangmembaca.

  (b) Menilaijawapanmunid daripadasoalsetidik guru.(c) Menggunakanbuku bacaanyang telahdikelaskan.(d) Mengkaji pengenakanmatamuridketikamembaca.(e) Membeni ujian tara.

  (1) Membeniujian yangdirekaoleh guru.(g) Memilih muniduntukpengajaranpemulihan.

  MenurutKirk lagi oleh sebabmurid lambatmi biasanyatidak sukamembaca,keranatenpaksamembacabahanbacaanyang tenlalu susahuntuknya,makadiharapguru dapatmenjalankanlangkah-tangkahyangbenikut:

  i. Membincangkanperkanamengenaibuku, sepertidi manahen-

  22

 • PENGAJARANPEMUL!HAN SECARAAM

  dak mendapatkannyadan maklumat-maklumatyang inenanikyangtenkandungdi dalamnya.

  ii. Menyuruh munid membacabuku yang senangdan senonokbaginyatanpamemintaningkasankandunganbuku tersebut.

  iii. Menolongmurid mencanidanmemitih buku yangsenangdanseronokbaginya seperti cenita pendekdan dongenganyangmengandungiperbendahanaankatayangterhad.

  iv. Membeni pnojek kecil atau aktiviti yang memertukanpem-

  bacaan.

  Kejayaanpengajaranpemulihanmembacadan menulis mi bukansahajabergantungkepadakeupayaanguru,malahbergantungjugapadateknik-teknik pengajaranyang digunakan.Oteh sebabitu Blain (1968)mencipta bebenapapninsip asas teknik pengajaranpemulihandalammembacadanmenulisyangbotchdigunakan:

  i. Mulakan pengajaranpadatahapkebolehanmurid. Kesilapanyang seningdibuat oleh gunu ialah menganggapbahawase-seorangmunid itu mengetahuilebih danipadakebolehanyangsebenannya.Bahanyangbarudaayang lebih tinggi tidak dapatdipelajaniselagibahanasasbelumdikuasai.

  ii. Munid-muriddibenitahuselalumengenaikemajuannya.Kema-juan munid haruslahditunjukkankepadamurid tersebutdenganmenggunakangnaf, canta, atau rekod-nekod lain. mni akanmenggalakkanmuridtensebutberusahatagi.

  iii. Kerja ataupelajaranyangdiikuti oleh munid haruslahpentingbaginyadan minip kepada keadaansebenan.Latihan tentangsesuatuperkarasemata-matauntuk latihan,denganmengambitkira kepenluanmunid.

  iv. Murid harus berasapuas mengikuti pelajanannya.Latihan-latihan yang dapat metahirkan nasa puas hati murid akanmempercepatprosespemelajaran.

  v. Latihan-latihanyang banyakdan berbagai-bagaijenis harusdibenikan.Munid memenlukanpengalamanbanu.

  Blair juga menyenaraikanbeberapateknik pengajaranpemutihanbacaansepertiyang benikut:

  23

 • GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

  i. Menambahperbendahanaankata.

  (a) Menambahpenbendaharaankatayangdilihat.(b) Membacasetalu.(c) Penggunaankamus.

  (d) Kajian perkataansecarasistematis.(e) Kajianpunca-puncaperkataan.

  ii. Menunjukkan cara-canamempelajanipcrkataanyang belumdikenali.

  iii. Menambahkankadarkecepatanmembaca.(a) Membacaselalu.(b) Pcnggunaanmasamembacayangdihadkan.(c) Penggunaanalatbantukadarmembaca.

  iv. Mcnambahkefahamanmembaca.(a) Membacauntukmakiumatpenting.

  Latihan. Menyatakantajuk utama. Menyatakanideapusat. Mencariayattajuk. Membacasepintaslalu.

  (b) Membacauntuk makiumattenpcrinci.

  Kcsimpulannyaguru khas yang mcmbuatpemulihan membaca,perlu mengajarmenggabungkanteknik dan bahanpengajaranagarsesuaidengankepcntuanmunidsupayamcrckadapatmcmbaca.

  Pemulihan Bidang Penulisan

  Salah satu keperiuanakademikdi sekoiah ialah kebolehanmenulis.Kebolehanmenutisdipcnlukanuntuk scmuamatapclajarandi sckolah.Guru sangatkenatakan tulisan burukdan selalunyamanahkeranadiatcnpaksamcmeriksahalaman-halamanyang susahhcndakdibacanya.Pclbagaicara teiahdikemukakanuntuk mengesankeboichanmenulisantaranyasepertiyangdicadangkanoich Blair ialah:

  i. Menggunakanayat-ayatpcrcngganbiasayang tidak mengan-dungi perkataanyangakanmcnghcntikanmunid mcnuliske-ranakerumitanmcngejadanmcmpunyaikandunganyangtidakdapatdifahamiolch munid.

  24

 • PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

  ii. Menyuruh munid membacabebenapaayat yang ditentukanbeberapakali sehinggamurid kenal semuakandungannya.Ke-mudian murid menulis ayattersebutlima kali dengantulisanyangterbaikdalammasayang tidak terhad.

  iii. Kemudianmunid menutispula ayat-ayatyang sudahdifahamisebenapahanyakyang botch datammasatiga minit, kemudiantulisanmuniddikutip.

  iv. Semua tulisan dipungut, dinitai dengan penclitian kepadapcnkana-penkanabenikut:

  (a) Kualiti tulisandatamujian yang tidak dihadkanmasa.(b) Kaitan kualiti antana tulisan dalam masa yang tidak

  dihadkandengantulisandalammasayangdihadkan.(c) Kadar tulisan dalam ujian yang masanyatenhad dikira

  denganmcmbahagikanjumlahpenkataandenganmasa.

  v. Keputusanpcnilaian akan mcnghasilkan cmi tulisan yangmemeniukanpemulihanialah:

  (a) Munid yangtulisannyatenialu bunukdantidak dapatdmbacadalamujian yangmasanyadihadkan.

  (b) Munid yang tulisannyatidak mudah dibaca dalam ujianyangtidak dihadkanmasanya.

  (c) Munid yang kadantulisannyatentalu lambat.(d) Munid yangtulisannyaterlatu condongke kin atautulis-

  annyaterlalu bcsaratauterlalu kecil untuk dibacadenganmudah.

  Alat-alatlain yangbotchdigunakansebagaialatpengesan(saning-an) iatah skala tulisan yang tctah discdiakandengancontoh-contohtulisanscrtadengankuatiti mutunya.Denganmenggunakanskalatutis-an i, suatudarjahdibandingkankandungannya.Contohskala-skalamiiaiah:

  ThorndikeScalefor Handwriting(terbitanBureauof Publication,TeachersCollegeColumbiaUniversity,NewYork).AyresMeasuringScalefor Handwriting GettysburgEdition

  (terbitanRussellSageFoundation,New York).AmericaHandwriting Scale

  25

 • GURU KHAS PEMULLUAN: FUNGSI DAN MASALAU

  (terbitanA.N. PalmerCompanyN.Y.).MinneapolisHandwriting Scale(edaranFarnhamMinnesota).

  Perlu diingat skalami hanyasekadaralat saringandantidak dapatmenentukankelemahanpenulisanmurid. mi bermaknaselepasprosessaringan,guruperlu menjalankanujian diagnosisdengancaramembacatulisan murid dan menandakansemuahuruf yang tidak mudahdibaca,atauyang memerlukanpenelitian kali kedua.Sediakanjadual senaraisemuamurid dancatatkankelemahansetiapmurid.

  DaripadapenyelidikanPressey(1920), didapatihuruf yangseringmenimbulkankerumitandalamtulisanialah r, n, e, a, o, s, t. Huruf-hurufmi menyebabkankesilapanmenulis lebih daripada50 peratus.Hurufyang paling menimbulkan kerumitan ialah r, diikuti denganhuruf n.Kesilapanyangseringberlakumenulisr seperti i danmenulisn seperti

  u. Oleh sebabtujuh huruf kecil mi menyebabkantulisan susahdibaca,adalahmunasabahjika pengajaranpemulihandalampenulisandiarah-kan kepadamenulisbentuk-bentukhuruf mi denganbetul. Teknik mitelahmenghasilkantulisan yang memuaskandi kalanganmurid sekolahrendah.

  Namun begitu Frosting dan Maslow (1973) menyedaribahawausahapermulaanpengajaranpemulihandalampenulisanbiasanyaamatsusah,maka adalahlebih mudahdipelajari ketika murid masihdi pe-ringkat awal persekolahan.Latihan permulaanharuslahmenggunakanpensel,ataukrayondenganmengikuti Iangkah-langkahberikut:

  I. Murid disuruh memegangpenseldengansemuajan menge-lilingi pensel tersebut. Kemudian murid diberitahu supayamembayangkanbahawamerekasedangmengacaukuih. Me-reka patut mengacaudan sebelahkananke kin dalambesenyang bulat dan seluruh anggotatanganharus diayun, bukansetakattapaktangansahaja.

  ii. Apabila munid telah mahir membuatpergerakanbulat, murid

  ditunjukkan cara tiga jan harus beradadi sebelahbelakangpensel.Penselharusdipegangdenganibujan danjan telunjuk.

  iii. Murid disuruh menggerakkanpensel naik dan turun denganmenggunakanibu jan danjan telunjuk, sambil membiarkantigajari yanglain beradadalamkeadaansenangdanselesa.

  iv. Murid disuruh meletakkanibu jan dan jan telunjuk hampir

  26

 • PENGAJARAN PEMULIHAN SECARAAM

  denganmata pensel dan disuruh melatih kawalan jan padakedudukanmi.

  v. Murid diajarmelonggarkanpeganganpenseloleh ihu jan sertajan telunjuk, supayapenseldapatbersandarke atasjan tengah(jan hantu)padakedudukanyangbetul.

  Kesimpu]annya,untuk latihan prosespermulaan latihan dalampenulisan.murid-murid harus diajan membuat berbagai-bagaibentukdenganmenggunakanjan mereka. Bentuk-bentukyang penting danmenjadi asaspenulisan bulatan,garisan, Iengkungansertakombinasilengkungandan garis Jurus. Titik permulaanharuslahdiberitahusertadilukiskan sertaguru haruslahmemberitahuarahdanbentukyangharusdibuat oleh murid. Apabila murid sudahdapat menggunakanpenselmerekabolehlahdisuruh melatih tangandenganmenggunakanlatihanyang lebih kompleks sehinggamerekamelalui prosesmenyalin, agarmerekadapatdilatih kecepatanmenulis,di sampingmenainbahtugasmenulis.

  Tugas-tugasGuru Pemulihan

  Guru pemulihan terdiri daripadaguru terlatih yang telah mengikutiKursus Khas Pemulihansama ada satu tahun, atau enam bulan diMaktab PerguruanIlmu Khas, Cheras,Kuala Lumpur, Kursus DalamPerkhidmatandan Kursus Hujung Minggu di tempatyang ditetapkan.Setakat mi, dan tahun 1977, sehinggake tahun 1987, terdapat4331orangguru khaspemulihanyang telahmengikuti KursusKhas Pemulih-an mi.

  Agihan masabagi guru khaspemulihanyangdiperuntukkanolehBahagianSekolah-sekolahialah 990 minit semingguuntuk mengajar.Untuk melaksanakanprogrampemulihanmi dankemudiannyadinilai,gurukhassepatutnyamempunyaikemahiran-kemahiranyangberikut:

  i. Menggunakanpenujuanbersistemdalamperigajaran.

  ii. Mengikutmodel pengajaranpemulihan.

  iii. Menerang, menyusun dan menulis matlamat dan objektifpengajaran.

  iv. Menggunakandanmenganalisistugas-tugaspemelajaran.

  v. Mengelolakanpelan-pelanpengajaran.

  27

 • GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

  Berpandukankelayakandan kemahiranyang dimiliki oleh gurukhas mi, merekadiamanahkanuntuk mengendalikankelas/bilik khaspemulihan bagi murid-murid yang menghadapimasalahpemelajarankhususnyadalam kemahiranasasmembaca,menulisdanmengira.mibererti pengajaranpemulihanditumpukankepadadua matapelajaraniaitu BahasadanMatematik. Adalahdiyakini bahawamelalui programmi bilangan murid yang tidak tahu membaca,menulis dan mengiradapatdikurangkan.

  Menurut Bahagian Sekolah-sekolah,Kementerian Pendidikan(1986)untuk mencapaimatl