240

Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,
Page 2: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS

PEMULIHAN

Fungsidan

Masalah-Satu Kajian-

Page 3: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,
Page 4: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS

PEMULIHAN

Fungsidan

Masalah-Satu Kajian-

RobiahKulop Hamzah

DewanBahasadanPustakaKuala Lumpur

1997

Page 5: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

CetakanPertama1992CetakanKedua1997

© Robiah Kulop Hamzah1992

Hak Cipta Terpelihara.Tidak dibenarkanmengeluarulangmana-manabaha-gian artikel, ilustrasi,dan isi kandunganbuku mi dalamapajugabentukdandengancaraapajuasamaadasecaraelektronik, fotokopi, mekanik, rakaman,ataucaralain sebelummendapatizin bertulis daripadaKetuaPengarah,DewanBahasadanPustaka,Peti Surat10803,50926Kuala Lumpur,Malaysia.Perun-

dingantertaldukkepadaperkiraanroyalti atau honorarium.

Robiah Kulop HamzahGurukhaspemulihan:fungsi danmasalah,satu kajianI Robiah Kulop HamzahBibliografi: hIm. 189—203ISBN 983-62-2623-01. Remedialteaching. 2. Slow learningchildren.3. Slow learningchildren--Malaysia.I. Judul.371.926

DicetakolehPercetakanDewanBahasadanPustakaLot 1037, Mukim PerindustrianPKNS

Ampang/HuluKelangSelangorDarn!Ehsan

PerpustakaanNegaraMalaysia DataPengkatalogan-dalam-Penerbitan

Page 6: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

Istimewauntuk

Ibu Bapaku

Suamiku,danAnak-anakkuNorbizaNorbismiNoorhilmiNoorhaina

yangmengajarkuerti hidup

Page 7: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,
Page 8: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

KANDUNGAN

Prakata ixPendahuluan xiPenghargaan XXVIi

BAB 1 PengajaranPemulihan SecaraAmDefinisi PengajaranPemulihanTujuan PengajaranPemu!ihan 4SasaranPengajaranPemulihan 6Ciri-ciri Murid Lambat 7ProsesPengajaranPemulihan 10

PengajaranPemulihan dalam KBSR 14ObjektifPengajaranPemulihan 14StrategiPengajaranPemulihan IS

PengajaranPemulihan bagi BahasaMalaysia 19BahasaKunciKhazanahlImu 19PemulihanBidang Bacaan 22PemulihanBidang Penulisan 24Tugas-tugasGuru Pemulihan 27Kajian-kajianyangBerkaitandengan

PendidikanPemulihan 29

BAB 2 Fungsi danMasa!ah Guru KhasPemu!ihan(Dapatan Kajian) 50LatarBelakangSekolahPertama 50KelasKhasPemulihan 51

vii

Page 9: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

KANDIJNGAN

GuruKhasPemulihanPertama 52TugasdanTanggungjawabGuru

KhasPemulihandi SekolahPertama 53MasalahyangDihadapioleh

GuruPemulihanSekolahPertama 66LatarBelakangSekolahKedua 90

KelasKhasPemulihanSekolahKedua 93Guru KelasPemulihanSekolahKedua 93TugasdanTanggungjawabGuruKhas

PemulihanSekolahKedua 94Tugas-tugasLain GuruKhasPemulihan 94SenaraiTugasGuruKhasPemulihan 94TugasAm SebagaiGuru Kelas 95TugasPengajaranPemulihan 96MasalahGuru KhasPemulihanSekolahKedua 99MasalahyangDitemui olehPegawaiKhasPemulihan

KementerianPendidikanMalaysia 114

BAB 3 Rumusan,Implikasi, dan Saranan 126Rumusan 126Tugas/TanggungjawabGuruKhas

Pemulihandi SekolahPertamadanSekolahKedua“SatuPerbandingan” 126

MasalahyangDihadapiolehKedua-dua

OrangGuruKhasPemulihan“SatuPerbandingan” 131

MasalahPengajaranPemulihanyangDitemui

olehPegawaiKhasPemulihanKementerianPendidikanMalaysia 138

Implikasi danSaranan 144

Lampiran 157Rujukan 193Indeks 209

vii’

Page 10: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PRAKATA

Sayabersyukurke hadratAllah keranadenganIimpah kurnia danper-tunjuk-Nya sayadapatmenyempurnakantugasmenulisbuku mi ber-dasarkantesis SarjanaPendidikan yang pertamadalam bidang mi diMalaysia.

Buku mi memberigambaranmenyeluruhtentangsejarahkemajuandankedudukanpengajaranpemulihandi Malaysiahinggakini melaluibahagianpengenalannya.

DalamBab 1 dibicarakansecaramendalamdanmenyeluruhtentangfalsafahdankonsep-konsepasasdalampengajaranpemulihan,dimulaidengandefinisi pengajaranpemulihan,konsep,danciri-ciri murid pe-mulihan ataumurid lambat sertakonsep guru khas pemulihan, danperbezaannyadenganguru biasa di sekolah. Tidak ketinggalanjugadibicarakandalam babmi kedudukansertastrategi pemulihandalampengajaranpemulihandalamKBSR.

DalamBab2 puladikupassecararapi fungsi-fungsiyangdilaksana-kan oleh guru khas pemulihan, diikuti pula denganmembincangkanmasaiahyangdihadapiolehguru khaspemulihan,dalammelaksanakantugasmerekadi sekolah.Babmi merupakandi antarababpalingpentinguntuk difahamioleh semuapihak yangberkaitandenganpelaksanaanprogram pendidikan pemulihan yang berkesan.Selain dan masalahpengajarandan masalahmurid, disentuhjuga masalahyang dihadapioleh guru khasdenganpihaksekolahsepertigurubiasadanguru besar,juga masalahpegawaipendidikanpemulihandaerah,negeri dan pe-ringkat kementerian.Maklumat mi dirasakanamat membantupihak

pentadbirpendidikanyang terlibat denganprogram pengajaranpemu-lihan.

Bab 3 mengupasimplikasi yang timbul akibatmasalahyang di-

ix

Page 11: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PRAKATA

hadapisertamenyuarakanbeberapasarananuntuk difikirkan bersamauntuk rneningkatkanlagi tarafpencapaianmurid lambatmelalui peng-

ajaranpemulihankhas.Bahagianlampiran buku mi menyediakanmaklumat tentangpro-

sedurkajian menggunakankaedahpemerhatiandantemubualyangjugapasti dapatmembantupengkaji mudauntuk mendalamibidang penye-lidikan menggunakankaedahmi.

Berdasarkankandungan buku yang telah dipaparkansaya pastibuku mi amatberfaedahkepadasemuaguru pelatih dan pesertakursusperguruandi maktabperguruanasasmahupunpesertakursusperguruankhas, kursus dalamperkhidmatansertapesertakursusdiploma pendi-dikandi universiti-universiti, guru-gurusekolah,pensyarahmaktabper-guruandan semuapendidikanlain dapatmenjadikanbuku mi sebagairujukanbagi memahamipengajaranpemulihandi Malaysia.

Robiah Kulop Hamzah

x

Page 12: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHULUAN

Minat dandayausahaterhadappengajaranpemulihanmi timbul hasildaripadakesedaranahli-ahlipendidikannegarami bahawapeluangyangsamadalam bidang pelajaranperlu diberikan kepada semuakanak-kanak, walaubagaimanakeadaanmerekasekalipun.Kesedaranmi Se-jajar dengansarananyang dikemukakanoleh Wall (1960), PengarahNational Foundationfor EducationResearchin Englandand Wales,dalam tulisannya bertajuk Dull and Backward Children Post-WarTheoryand Practice,yangdisiarkandalamTimesEducationalSupple-mentbertarikh8 Julai 1960, yangberbunyi:

Humannature couldbechanged.Intelligencecouldbe changed.Environmentcouldbechangedandorganisedto createintelligentandpersonality.ChangewasthepurposeofEducation.

Padapertengahantahun 1960-anparapendidik di Malaysiayangmemahamifalsafahmi mula menaruhminat terhadappengajaranpemu-lihan. Usaha-usahatelahdijalankan untuk memenuhikeperluan-keper-luan pengajarandanpemelajaranuntuk murid yang diistilahkan dahu-lunya sebagaimurid “lembam”dansekarangdipanggil murid “lambat”ataumurid yangketinggalandalammatapelajaranasassepertiBahasaMalaysia dan Matematik, atau lebih khusus lagi murid yang lemah

dalamkemahiranmembaca,menulisdanmengira.Berasaskankesedar-an itu BahagianSekolah-sekolah,KementerianPendidikan Malaysiatelahmelancarkansatuprojekpercubaandengantujuanmeninjaukeper-Iuan pengajaranpemulihandi sembilanbuah sekolahrendahyang di-

xi

Page 13: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHU LU AN

pilih mulai awaltahun1967sehinggake tahun1970.Hasil tinjauanmi mengesahkanbahawapengajaranpemulihanbagi

murid-murid lambat diperlukan, terutamanyadi sekolah rendah luarbandar.Sehubungandenganmi BahagianSekolah-sekolahmemulakanusahaawal merangkasatuprogrampengajaranpemulihanbagi meme-nuhi keperluanmurid-murid lambatdi seluruh negara.BahagianSe-kolah-sekolahjuga telah menjalankanusahabagi memperkenalkanpengajaranpemulihankepadaumum khususnyakepadapentadbirSe-kolah dan guru-guru sekolahrendah.Padabulan Ogos 1975, satu se-minar berkaitan denganpengajaranpemulihan telah diadakan yangdihadiri oleh 30 orang peserta,terdiri daripadaguru sekolahrendah.Seminarmi juga bertujuanuntuk memperkenalkankonsep mendidikmelalui belaiankasih sayangdan simpati kepadamurid lambat. Bagimeningkatkanjumlah tenaga mahir dalam bidang pengajaranmi,KementerianPendidikanMalaysia telah menghantarempatorangpe-gawai dan KementerianPendidikanke United Kingdom pada tahun1975 untuk mengikuti kursus intensif dalambidang pengajaranpemu-lihan selamaduatahun.

Padatahun1976 BahagianSekolah-sekolahdengankerjasamaBa-hagian Pendidikan Guru telah menganjurkankursus jangka pendek(KursusDalamCuti) iaitu KursusKhasPemulihandi MaktabPerguruanIlmu Khas,Cheras,Kuala Lumpur, dengantujuan untukmemberipen-dedahansertamelengkapkanguru-gurusekolahrendahdenganpenge-tahuanmengenaicara-caramengajarmurid lambat. Kursusmi dihadirioleh 55 oranggurusekolahrendah.

Padatahun 1977 BahagianSekolah-sekolahtelah mengadakanSe-minar PengajaranPemulihan,yang dihadiri oleh 50 orang pensyarahdan maktab-maktabperguruanseluruhMalaysia,dengantujuan untukmemberipendedahantentangcara-caramengajarmurid-murid lambatkepadapensyarah-pensyarahdi maktabperguruan.

SelainBahagianSekolah-sekolah,PusatPerkembanganKurikulumjugamenyedanitentangperlunyapengajaranpemulihanbagi membantumurid lambat.Badanmi telahmendapatkansumbangankewangandan-padaYayasanBernardvanLeer (Netherland),berjumlahsatujuta ring-git bagi memajukandan mengembangkanaspekpengajaranpemulihandi negarai. Sumbanganmi digunakanbagi membiayaiProjek Peng-ajaran Imbuhan yang dilancarkanpada tahun 1972 dan berlanjutansehinggake tahun1981. Projekmi bertujuanuntukmengenalpasti mas-alahpengajarandanpemelajaranyangdihadapioleh murid tahunsatuhinggatiga di sekolahrendah.Projek mi jugamengenalpasti teknik dan

xii

Page 14: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHULUAN

alatujian/penilaianyangsesuai,bahanpengajanandanpemelajaranyangkhusus untuk digunakandalamaktiviti pemulihan,terutamanyapemu-lihan dalam mata pelajananBahasaMalaysia, BahasaInggenis, danMatematik. Pnojek mi melibatkanGuru Besar,Guru PenolongKanan,GuruBahasaMalaysia,GuruBahasaInggeris,danGuruMatematikdan12 buahsekolahnendah.

Dapatandanipadaprojek-projek mi telah mengesahkanbahawapengajananpemulihandipenlukandi sekolah-sekolahnendah.Menyedani

hakikatinilah mulai tahun1977 KementerianPendidikanmelalui Baha-gian PendidikanGurutelahmengadakantiga jenis KursusKhasPemu-lihan di Maktab PerguruanIlmu Khas,Cheras,Kuala Lumpur. Kursuspertamaialah Kursus Khas PemulihanSatu Tahun yang disertai olehguru-gurusekolahrendahyangmempunyaisekurang-kuranglima tahunpengalamanmengajar: Kunsus kedua ialah Kursus Khas PemulihanEnamBulan yangdisertaiolehguru-guruyangtelahmenghadiriKunsusKhas Pemulihandalamcuti selamalapan minggu.Kunsus ketiga ialahKursus Khas PemulihanHujung Minggu selamalapan minggu yangdihadini olehguru sekolahrendahyangdipilih oleh guru besarsekolahmasing-masing.

Hasil daripadakursus-kursusyangdiadakan(1977—1987)tendapatsenamai4331 orang Guru Khas Pemulihanyang telah lulus dalamKursus Khas Pemulihan. Jumlah mi tidak termasukguru-guruyangtelah dihantarke United Kingdom untuk mengikuti Kursus Khas Pe-mulihan sejak tahun 1975. Denganbertambahnyaperhatian Kemen-tenianPendidikanterhadappengajaranpemulihanmi makalebih ramaiguru yang telah, sedangdan akandilatih setiaptahun. BahagianSe-kolah-sekolahjuga telah mengadakanseminar-seminardan bengkel-bengkelberhubungdenganpengajaranpemulihandan semasake se-masadengankerjasamainstitusi-institusi lain seperti PusatPerkem-banganKunikulum, JemaahNazir Sekolah,Maktab PerguruanIlmuKhas, pusat-pusatpengajiantinggi sepertiUniversiti Malaya,UniversitiSainsMalaysia,RegionalEducationCentrefor Scienceand Mathematic(RECSAM) Pulau Pinang dan Persatuan Kebangsaanuntuk PendidikanPemulihan(PERKUPP)Malaysia.

Usaha-usahayang telah dijalankanoleh KementenianPendidikanbersama-samainstitusi-institusi yang disebuttadi, jelas menunjukkanbahawakita telah dapat membentuksatu program pemulihanyangsesualbagi kanak-kanaklambatdi seluruhnegaradenganlengkapnya(ForwardTrend,Vol. 15, 1971, hIm. 18).

Kini timbul persoalanyangmembimbangkanparapendidiknegara

xli’

Page 15: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAH U LU AN

mi iaitu keberkesananpengajaranpemulihanitu, keranajumlah 4331orang Guru Khas Pemulihan itu masih belum dapat memenuhike-perluansekolah rendahdi seluruh negarayangbenjumlah6700 buah.Keadaanmi bertambahburuk lagi apabiladanipadajumlah itu hanya2233 (5 I. 5 penatus)sahajajawatanGuru KhasPemulihanyangdiwu-judkan oleh KementerianPendidikansehinggake tahun 1987. mi ben-maknahampir2098(48.5peratus)guru khasmi tidak berpeluanguntukmenjalankantugassebagaiGuru Khas Pemulihan(sumberKementenianPendidikan).Jumlah mi menjadi bentambahkecil jika dibandingkandenganjumlah murid yang layak menerimapengajaranpemulihaniaitu201 000 orang murid di seluruh negara. (AnggaranJemaahNazin Se-kolah, KementenianPendidikan,1986, terdapat20—30 penatusmuridlambat setiap sekolah).mi bermaknaseramai90 orangmunid lambatbagi seorangGuru KhasPemulihan.

Berdasankankeadaanmi, makausahakerajaanyang teiahbermulasejak awal lagi masih jauh dan berjaya.mi terbukti denganadanyadakwaanyangmengatakanbahawahasil daripadausahaitu masihtmdakjauh berbezadan tahun1963(Zalizan 1986).

Persoalanyang timbul sekarang,adakahrancanganpemulihanyangdijalankan dan dulu sehinggasekarangmi dapat membantumuridlambatsupayatidak lambat?AdakahGuru Khas Pemulihanyang ben-jumlah 4331 onangitu dapatmenjalankantugas/penananmerekapadatahappencapaianyangsama?Adakah kesemuaGuru Khas Pemulihanmi dapatmenjalankanpengajaranpemulihandenganjayanyadi sekolahmasing-masing?Atau mungkinkahpenyakitlambatdi negarami telahmerebakterlalu cepathingga melebihi danipadausahauntuk meng-atasinya?

Maka, untuk mencarijawapanbagmpersoalandi atassertamenen-

tukankejayaanpelaksanaanprojekpengajaranpemulihandalamsistempendidikanterutamanyadalam pelaksanaanKunikulum Baru SekolahRendah (KBSR) mi, pihak Pusat PerkembanganKurikulum telahrnengkajisemuladasar-dasaryangtelahditetapkan,keberkesananbahanyang disediakan,stnategipengajaranyangdicadangkansertakemam-puan guru menjalankanpengajaranpemulihan tersebut. mi keranaterdapatGuru-guruKhas Pemulihanyangtelahmengikutikursus-kursuspengenalandan kursuspemulihan penuh, masih mendapati banyakmasalahyangsukandiatasidalampengajaranpemulihandi bilik darjahatau di kelas khas pemulihan.Langkah mi bentujuanuntuk mengenal

pastimasalah-masalahyangdihadapiolehguru khasdalampelaksanaanpengajaranpemulihani, tenutamanyapenkarayangmenyentuhtentang

xiv

Page 16: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAH U LU AN

kecekapanguru khas dan kefahamannyatentang fungsi Guru KhasPemulihanyang berkaitan denganpengajarandan pemelajaranyangberlakudi bilik khaspemulihan.

KetidakcekapanGuru-guru Khas Pemulihan mi jelas kelihatandalam bebenapakeadaan.Antaranyaguru khas yang telah terlatih mimelakukan kesalahandan segi perancangan,persediaanguru, strategipengajarandanpemelajaran,kaedahmengajar,kegunaanbahandanalatbantu mengajarsehingga memperlihatkanketmdakcekapanguru dankernerosotanpencapaiandan penerimaanmunid di dalam kelas khaspemulihan(beritaKBSR PPK 1985).

mi bermaknajumlah guru yang ramai dalambidang pengajaranpemulihanbelum dapatmenentukanataumenjamin bidangpemulihanmi dapatdimajukansebelumfakton-faktoryang menghalangataumen-jadi masalahkepada guru khas mi dikaji. Selain masalahsikap dantanggapanguru khas tenhadappengajaranpemulihan mnm, sikap gurubesar, ibu bapa,guru-guru biasaterhadappengajananpemulihan,ke-adaansekolahdanpersekitananpentadbirannyasertakemudahanyang

disediakanpenlujugadikaji. mi keranakenjasamadani pihakguru besar,guru biasadanibu bapaadalahfaktor amat penting bagi menjayakanpengajananpemulihandi sekolah.Makaamatlahwajar kajiandijalankandengansegenauntuk mengenalpasti masalah-masalahyangsebenarnyadihadapiolehGuruKhas Pemulihandi sekolah.

Kajian mi perlu dilaksanakankenanadapatan,rumusan,dan ca-danganyangdihasilkandaripadakajian mi akandapatmenyumbangkearahpenyelesaianmasalahpengajaranpeniulihan.Denganmi peluanguntukmembetulkanapa-apayang tersalahdapatdikesandandibetulkandan awal sebelumterus melarat. Ini keranakemahiranasasmembaca,menulis,dan mengiraamatpenting bagi kemajuanpemelajanansetiapmunid lambat di sekolah nendahbagi membolehkansetiap munid itumenghadapicabananpersekolahanyang lebih tinggi. Kesinambunganpnosespemelajaranditegaskanoleh wakil UNESCO dalamucapannya

dalam SeminarPnognam Pendidikan untuk Semuabagi RantauAsiaPasifik di DewanBahasadanPustaka(1986)yangberbunyi:

Learning is nota one-shotevent.

Maka sangatwajankajian terhadapperanandanmasalah-masalahGuru Khas Pemulihandiberi penhatianwajar oleh KementerianPen-didikan. Dalam usahamm dihanapkansegalafakton penghalangyangmungkin menjadi masalahkepadaGuru Khas Pemulihandapatdi-

xv

Page 17: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHULUAN

ketahui dan diatasi supayadapat dikurangkanpertambahanjumlahmunid yang tencicir ataumunid yangsudahketinggalanhasil daripadaautomaticpromotion, tidak akanterus ketinggalandalamusahameng-hadapicabaran-cabananyang mengancammasadepanmerekasendinipadasetiaptahun.

Padaawal tahun 1986 UNESCO telah melancarkansuatuprojekpendidikanyangmelibatkannegara-negararantauAsiaPasifik. Programmi bertujuanmempertingkatkanlagi mutupendidikand~sekolahrendahselanasdengantahappembangunanekonomiyangdicapaioleh negara-neganarantauAsia Pasifik. Projek pendidikanbermuladenganProgramPendidikan untuk Semuabagi rantau Asia Pasifik (APPEAL) yangdilancarkanpada tahun 1986, diikuti pula denganProgram Pemba-haruandalamPendidikanuntukPembangunanbagiRantauAsia Pasifik(APEID) yangdmlancarkanpadaawal tahun1987.

Kedua-duaprogramitu bertujuanuntuk mempentingkatpencapamanmunid di sekolahrendah di seluruhAsia Pasifik. mi termasukmen-jalankan kajian tentang masalahyang berkaitan denganpengajarandalam situasipemelajaranyangbenmasalah(Difficult EducationCon-texts). Situasipemelajaranbermasalahyang dimaksudkanialah sepertimengajardalamkelasyangterlalubesar/padat,kurangalatbantumeng-ajar, kekuranganpendedahan/kursustambahan,dan teknik penilaian/ujian yang tepat untuk mengukur kemajuandan pencapaianmurid.Projek mi juga cubamenggariskancara-carayangsesuaiuntuk meng-atasimasalahtersebut.

DalamkonteksMalaysia,ProgramPembaharuandalamPendidikanyangbarudibeni tumpuanialah PengajaranPemulihan(RemedialEdu-cation). Bidang mi masihbelum dibeni penekananyang benar-benarseriusoleh KementerianPendidikanMalaysia.Langkahmi bersesuaiandenganpersetujuanyangdicapaidalamThe Fifth RegionalConferenceof The Minister of Education and ThoseResponsiblefor EconomicPlanningin AsiaandPacific (MINEDAP) yang diadakandi Bangkokpada bulan Mac 1985. Rumusandaripadapertemuan22 orang pakanpendidikandan rantauAsia Pasifik padabulanMei 1986, telahmenya-rankanagarUNESCO melancarkanProgramPendidikanuntukSemua

bagimembasmibutahurufdi kalangankanak-kanaksertaorangdewasadi rantauAsia Pasifikmenjelangtahun2000.

Programmi dilancarkansetelahkajian teliti UNESCOmenunjuk-kan bahawajumlah buta huruf di kalangankanak-kanakdanbelia dirantauAsiaPasifiktelahbertambahdaripada537juta orangdalamtahun1970 kepada618 jutaorangdalamtahun1985, terdapat100 juta onang

xvi

Page 18: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHULUAN

kanak-kanakyangsepatutnyabersekolahtidak dimasukkanke sekolah,juga terdapat33 juta orangkanak-kanakkeciciran dan sekolahnendahsebelumtamattahunlima. Akibat keadaanmi, menjelangtahun 1980jumlah kanak-kanakyang telah meninggalkansekolah (umun 6—23tahun)telah meningkatkepada350 juta onangdi rantauAsia Pasifik.(Asia-Pacific Programmeof Educationfor All (APPEAL) ROEAP,Bangkok1986).(RujukData,I, II, danIII dalamLampiran).

Kalau dilihat keadaankeciciran dalam konteks Malaysia sahajadidapatijumlahkecicirandalamtahun1966ialah seramai56 027orang.Jumlabmi meningkatkepada56 788 orangpadatahun 1967.Padatahun1968jumlah itu terusmeningkatkepadajumlah59469orang.Keadaanbentambahburuk lagi padatahun 1969; jumlahnya meningkatkepada67 262 orangdan terusmeningkatlagi kepada70 885 onangpadatahun1970.Kesimpulannya,padatahun 1966hingga1970terdapatlebih sukujuta orangmunidyangkecicinandi Malaysia.Akibat keciciranitu, padatahun1971 terdapatseramai270 nibu orangbelia yang inenganggundinegara mi dan ramai di kalangan belia mi adalah mangsa-mangsakeciciran(A. Kanim 1972).

Tahun ~(eciciran

1966 56 027 orang1967 56 788 onang1968 59 469 orang1969 67262onang1970 70 885 orang

JadualKeciciranMengikutTahunKajian di Malaysia

Kalau dilihat pula basil tinjauanyang dibuat oleh sebuahjawatan-kuasaJabatanPendidikanNegeni Melaka, didapati 341 (32 peratus)orang munid yangkecicirandanipadajumlab 3000 orang munid di Se-kolah rendahdi Melaka.

MenurutIaporanakhbarUtusanMalaysia,9 Januani1977 terdapat76 000munid sekolahrendahkerajaanyang tidak dapatmenguasaiapayangdianggapasasdanmustahakdi sekolahmanakaladi sekolahbukankerajaanpula,padatabun1973,daripada101 829 orangmunid didapati11 257 orangmuridsekolabyangtelabkecicinan.

Tinjauanbendasarkanjumlabmunidyangdilabelkandengangelaranmuridlambat,padatabun 1967—1970terdapat15 peratusmunid lambat

xvii

Page 19: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHUI.UAN

yang tidak dapat membacasetelah lima tahun d~sekolah rendah(Abdullah 1980). Masih terdapatmurid yang sudahbelajarhingga ketahun enam tidak boleh membaca(Rohaty 1977). Padatahun 1976sahaja sejumlah 38442 orang murid atau 15 peratusdaripadamuridtahun enam di Malaysia telah menjadi rnangsakeciciran (LaporanEkonomi 1979/ 1980).

MenurutKoh (1979) bahawamasih terdapatmurid tahun lima disekolahyang gagal dalam pepeniksaanBahasaMalaysia dan BahasaInggerisadalahdisebabkanmerekatidak boleh membacasoalanpepe-riksaanyangdisediakanuntukmereka.

Kenyataanlain yang berbentukrungutanpula,didapatisebilanganmurici di kelastingkatan satudi sekolahmenengahtidak bolehmenulisdanmembacadenganbaik (Marimuthu 1980). Padatahun1977 terdapatartikel terbitan Utusan Malaysia berjudul “Murid-munid Tak TahuMembaca,JanganSalahkanSesiapa”.Menurutartikel mi masalahtidaktahu membacabenlaku di mana-manasekolah rendah di Malaysia(UtusanMalaysia,Selasa,I Mac 1977).

Satu lagi kajianyangdibuat di PulauPinangpadatahun1978 men-dapati seramai6000orangmurid atau40 peratusdanipadalebih 15 000murid sekolahrendahmasih tidak tahu membaca.(Projek MembasmiKelemahanMembacadi PulauPinang1978). Dalamsatutinjauanyangdibuat di Terengganupadatahun 1979 terdapatseramai3471 orangdaripadajumlah 50 118 orang murid tahun tiga hingga tahunenammasihbuta huruf. (TinjauanJawatankuasaKurikulum JabatanPelajaranNegeriTerengganu1979).

Kenyataandi atasmerupakanangka-angkayang dapat dianggapsudahmenjadi masalahnegaradan memerlukantindakansegeraolehpihakberkaitankhususnyausahamempertingkatkanlagi peluangmurid

lambat untuk mengikuti pengajaranpemulihan.mi bermaknaKemen-terian Pendidikanharusmemberipenekananlebih positif kepadaprojekpengajaranpemulihansebagaisatu cabangbaru dalam bidang pendi-dikan di negarami.

Telah diakui bahawadalammana-manasistempendidikan,masalah

murid-munidyangmengalamikesukaranpemelajaranwujud. Malah disetiap sekolah dan besarkemungkinan dalam tiap-tiap bilik darjahterdapatsegolonganmurid yang tidak dapatbelajardenganmudahdangiat sepertikanak-kanaklain yangsebayadengannya.

Menurutanggananyangdibuat olehJawatankuasaPelaksanaKBSRdi PusatPerkembanganKunikulum 1985, tendapatIebih kurang 10 pe-ratus hingga20 penatusmunid-murid sekolahrendahmempunyammas-

xviii

Page 20: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHULUAN

alahpemelajaran.Menyedarihakikat inilah BahagianSekolah-sekolahmemandangbenatterhadapmasalahkelemahanmunid d~semuapering-kat pensekolahantenutamanyadi peringkatsekolahrendahdenganmen-jalankan pelbagai usaha untuk membantumurid yang mengalamikesukaranpemelajaranmi.

AdalahdifahamkanhasratKementenianPendidikanuntuk membe-kalkan sekurang-kurangnyaseorangGuru Khas Pemulihan di setiapsekolahrendahdi seluruhnegaraakanterlaksana.Denganadanyapro-grampemulihandi sekolah-sekolah,diyakini bilanganmurid yang tidaktahu membaca,menulisdan mengiraakandapatdikurangkandan tahunke tahun. Adalah perlu program pengajaranpemulihan mi diperting-katkan lagi, sebagaimanayangdiperakukandalam LaporanJawatan-kuasaPenlaksanaanDasarPelajaran1979(Perakuan5) yangberbunyi:

Adalah dmper!ukan supayaperkara-perkarayang berkaitandenganlangkah-IangkahmengadakanpengajaranpemulihanselepasdaripadaUjian RujukanKritenia dijalankan,diteliti dandiperbaiki. Antaralainperkara-perkaratersebuttermasuklahmendalamikaedahpengajaran,bahan-bahanyanglebih kecil, peruntukanguru bagi mengendalikanpengajaranpemulihansertapenggunaanbahantertentu.

SehubungandenganPenakuan5 yang tercatatdalamdasarpelajaranitu makapada18 Januani1986, BahagianSekolah-sekolahtelahmenge-luarkanarahankepadasemuaPengarahPendidikanNegeriBil. KP (BS)8502/5/PK/Jld.V/26 yangbertajuk“Kelas Khas Pemulihandi Sekolah-sekolahRendah 1986”, yang antaralain kandungannyamengarahkansemuasekolahrendahdi negeriyang mempunyaiGuru KhasPemulihanmelaksanakanprogrampemulihandi sekolahmasing-masing.Pekelilingyangsamajuga menyenaraikantugas-tugasGuru Khas Pemulihanse-perti dalamLampiran.

Risalah PusatPenkembanganKunikulum bertanikh 20 Julai 1985

menegaskan,sistempendidikanpeningkatsekolahrendahsekarangatauKBSR adalahmenitikberatkanperbezaankepenluanmurid secaramdi-vidu. Dalamhubunganmi murid-munidyangdidapatilemahdalampe-melajananakandiberi pengajaranpemulihan.Pengajaranpemulihanmidilakukandalamkelasbiasadi kebanyakansekolahdanadajugayangdijalankandi kelaskhaspemulihan.Hinggatahun1987 tendapatseramai433 1 orangGuru Khas Pemulihanyangsudahlulus KursusKhas Pemu-

lihan dan layak membukakelas khas untuk menjalankanpengajaranpemulihan.

xix

Page 21: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHULUAN

Guru KhasPemulihanditugaskanmengendalikanbilik khaspemu-Imhan bagi munid yang menghadapimasalahpemelajaran,khususnyadalamkemahinanasasmembaca,menulisdan mengina.Pengajaranpe-mulihan ditumpukan kepadadua mata pelajaran asas iaitu BahasaMalaysiadanMatematik.Adalahdiyakini bahawamelalui programpe-mulihan i, bilangan munid yang tidak tahu membaca,menulis danmengiradapatdikurangkan.

Walaubagaimanapunkejayaanpengajananpemulihanamatbergan-tung kepadakemampuanGuru Khas Pemulihanitu sendini. Menuruttinjauan JemaahNazir (1984), pengajaran/pemelajaranpemulihan dikelas KBSR tahunsatu dan tahunduadi 35 buah sekolahdi seluruhnegara, penatusmunid lambat dalam satu-satukelas masih di antanasepuluhperatushinggaduapuluhperatus.

Dalam tinjauan lain yang dibuat oleh JemaahNazir (1986) yangbertujuanuntuk mengetahuisejauhmanaprogrampemulihanmi dilak-sanakanoleh pihaksekolah,telahdidapatikejayaanyang dicapaidalampengajananpemulihanhanya30 penatussahaja.mi keranapihaksekolahdan Guru-guru Khas Pemulmhansentiasamenghadapimasalahyangboleh menjejaskankeberkesananprogram.

Menurut Zainal (1986) Guru Khas Pemulihan menghadapibe-berapamasalah,antaramasalahutamaialah:

i. Masalah tempat.Masalahtempatwujud apabilasekolahtidakmempunyaibilik danjahyang sesuaidan menarikuntukdijadi-kan kelaskbaspemulihan.Masalahmi amatsukardiatasiolehGuru KhasPemulihan.

ii. Masalah alat bantu mengajar. Banyak alat bantu mengajanyangdiperlukanoleb guru khas.Kebanyakanalatbantumi ten-paksadibuat sendinioleh guru khas.mm menimbulkanmasalahkepadaGuru KhasPemulihanterutamanyadan segi masadankewangan.

iii. Masalah guru ganti. Terdapatguru besardi beberapabuahsekolahyangmempunyaiGuruKhasPemulihanmemintagurukhas menutupkelas khaspemulihanuntuk mengajardi bilikdarjahbiasaapabilabenlakuketidakhadiranguru.mi pastime-nyusahkangurupemulihan.

iv. Masalahsokongandan kerjasama.Wujud keadaan,guru khastidak mendapatsokongandan kenjasamadaripadaguru biasa,khususnyadalamprosespemulihanmunid, penyusunanjadual

xx

Page 22: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHULUAN

waktu, penghantaranmurid ke kelas khas pemulihan danpengawasankerja-kerja murid pemulihan semasamerekaberadadi dalamkelasbiasa.

Tendapatjuga keadaan,guru khas tidak memberikankerjasamayang diharapkankepadapihak sekolah.Guru khas mi menunjukkansmkapyangnegatifsepenti:

i. Engganmematuhiperaturanyang telahditetapkanbagi men-jayakanprogrampemulihandi sekolah.

ii. Tidak membuatpensiapanyangsepatutnyabagi menarikminat

munid-muridlambatuntukbelajar.

iii. Mengasingkandin dan tidak mahu mengambiltahu danmeli-batkandin dalam aktiviti-aktiviti yangdianjurkanoleh pihaksekolah.

Menurut pemerhatianHo (1986) masalah-masalahyangdihadapioleh Guru Khas Pemulihanmi dapatdikelaskankepadabebenapaciritertentu.

i. MasalahPerhubungan.Masalahmi berlakuantaraguru khasdenganguru biasa.mi keranaguru biasaberpendapatbahawatugas guru khas lebih mudah dan senangkerana guru khasdibeni kurangtugas kokunikulum. Sebaliknyaguru khaspulaberpendapatbahawaguru-gurubiasatidak membenisokonganpenuhkepadapengajananpemulihansepertiyangdiharapkan.

ii. Masalah PenyelarasanPengajaran. Akibat masalabperhu-bungantadi terbentuklahsatu jurang perhubunganantarake-dua-duabelah pihak. Guru Khas Pemulihansemakin lamasemakin memisahkandin daripadakurikulum biasa. Merekatidakdapatmenyelarasisi pengajananmasing-masing.Kadang-kadang munid yang mengikuti pengajaranpemulihan tidakdapatmengikutipelajaranbiasadi kelasmereka,perkarayangdijalankanoleh guru biasajauh benbezadanipadaaktiviti yangdijalankandi dalamkelas khaspemulihan.Oleh sebabmerekatidak dapatmengikutipelajaranbiasa, murid-munidpemulihanmi berasaketinggalandalampelajarandan merekatidak mem-ben perhatianterhadapapajua yangdiajar oleh guru dalamkelasbiasa. Kadangkalamurid lambat mi akanmengganggu

xxi

Page 23: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDA H U LUA N

perjalananpelajarandi kelasbiasa.Akibatnyaguru darjahakan

mendendamereka.Kejadian begini akanmenambahkanlagitekananmasalahyang dmhadapm oleh munid-munidpemulihanmi.

imi. MasalahPenyelarasanPenilaian. Satu perkarayang mungkinmenjejaskanusahaGuru Khas Pemulmhanialah ujian bulananatauujian mingguanyangsamadiberikankepadasemuamunidtermasukmurid lambat. Munid-murid lambat mi sudahtentuakangagaldalam ujian-ujian itu. Kegagalanmi sedikit seba-nyak mengesahkanbahawamerekatidak akanberjayadalambidangpelajaran.

iv. MasalahBidang Tugas.Terdapatguru-gurubiasamenjauhkan

din daripadaterlibatdalamprogramkhaspemulihandi sekolahmereka.Mereka beranggapanpengajaranpemulihan ada!ahsatu bidang khas yang tersendiri. Mereka mendakwatiadapengetahuandankemahiranuntuk mengenda!ikannyabersamaguru khas.Merekajuga berpendapatbahawatugasmemulih-kan murid lambat mi adalah tanggungjawabGuru Khas Pc-mulihan. Akibatnya, terdapatguru biasa menghantarsemuamunid yang lambat kepadaguru khas. Walaupunsebenarnyamurid itu tidak memerlukanpengajaranpemulihan.

Dalam hal mi, Guru Khas Pemulihanberasaserbasalahkeranasekmnanyamurid itu ditenima, bilangan murid dalamsatu-satusesi akan bertambahdan seterusnyamenyebabkangurukhastidak dapatmengadakanpengajaransecanaindividu.Sekiranyaguru khastidak melayanmunid-muridin dia mung-

kin dituduh sebagaisombongdantidak menjalankantugas.

v. MasalahPengelolaan.JawatanGuruKhas Pemulihanmerupa-

kanjawatantambahandi luar danipadakelayakanperuntukansesebuahsekolah.Bebanpengajarandanpenglibatanguru khastelah dinyatakandalampekeliling yang dikeluankanoleh Ba-hagian Sekolah-sekolahuntuk tindakan pihak pengelolase-kolah. Walaupun begitu masih terdapatkeadaan,guru khas

ditugaskansebagaiguru ganti (reliefteacher)yang lebih kerapberbandingdenganguru biasayang lain. Alasanyangdiguna-

kanolehpihak sekolahialah kekurangangurudanuntuk mem-perseimbangbilangan waktu pengajaranyangsaksamaantara

semuaguru supayatidak timbul ketidakadilan.

xxii

Page 24: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDA H U LU A N

vi. Masalah PenggunaanMasa untuk Panduan. Terdapatguru

khas yang tidak dapatmenggunakanpanduanuntuk menemubual murid lambat bagi mendapatkanmaklumat yang !ebihlengkapdanipadamunid, juga untuk mengeratkanlagi hubung-anantaraguru khasdenganmunid pemulihansebagaisokonganuntuk menguatkanlagi mmej dmni yang positmfdalamdmrm muridpemulihanitu.

Malangnyabukan saja temu bual tidak dapatdijalankan,malahanmaklurnat asasmurid tmdak dapatdmkumpulkande-ngan sepenuhnya.Kekuranganperhubunganyang mesradanketiadaanmaklumat yang lengkapakanmenjadikanprogrampengajaranpemulihankurangberkesan.

Menurut laporanyangbertajukAsia Pacific Programmeof Educa-tional for Development(1987), yang disediakanoleh KementenianPendidikanMalaysia,GuruKhas Pemulihanmenghadapibeberapamas-alah dalam usahamerekamenjalankanpengajaranpemulihan. Antaramasalah-masalahitu ialah:

Masalah Kekurangan Jawatan Guru Khas Pemulihan. Darm-padajumlah4331 orangguru khasyang telah dilatih dan lulusdalamKursus Khas Pemulihanhanya2233 orangyangdapatmenjalankanprogram pengajaranpemulihan di sekolahme-reka. mi keranasejak darm tahun 1975—1987sebanyak2233jawatanguru khassahajayangdiwujudkan oleh KementerianPendidikan.mnm bermaknahampir2098 orangguru-gurukhasyang tidak dibeni kebenaranmenjalankanpengajaranpemu-lihan di sekolah masing-masing.Akibat ketidakwujudanja-

watanGuru Khas Pemulihanitu, makaGuru Khas Pemulihandijadikanguru biasadi sekolahtersebut.

ii. Masalah Kehilangan Minat. Program pengajaranpemulmhankadang-kadangmenghadapibanyakmasalahakibatsikapgurukhas yang tidak berminat untuk mengendalikanpengajarankhaspemulihan.mi berpuncadaripadaprosespemmlmhanmere-ka untuk mengikuti Kursus Khas Pemulihandulu dmbuat olehguru besartanpaberbincangdenganguru berkenaanterlebihdahulu.Keadaanmi bertambahburuk apabilaguru khastidakmendapatcukup dorongan, nasihat, kemudahan penyeliaandanipadapihak-pihakyangbenkaitandi sekolah,PejabatPen-didikan DaenahdanJabatanPendidikanNegeri.

xxiii

Page 25: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHULUAN

iii. MasalahMendapatkanKemudahan.Terdapatguru khasyangmenghadapimasalahkekunanganalat bantumengajardi sam-ping kekurangankemahiran untuk menggunakanalat bantumengajarsecaramaksimum dan berkesan.Masalahmi diha-dapi terutamanyaoleh guru khasyangmengikuti KunsusKhasPemulihandalam Perkhidmatanselama8 minggu. Ada gurukhasyangbermasalahuntuk mendapatkantempatyangsesuaibagi menjalankanpengajaranpemulihan akibat kekuranganbilik darjahdi sekolabmereka.

iv. MasalahMendapatkanPendedahanTambahan.Di setengah-setengahsekolahterdapatguru khasyang tidak begitu mahirdan tidak cukupyakin untuk menjalankanpengajananpemu-lihan di kelaskhaspemulihanakibattenlalu lamamengajardikelas biasa. mi disebabkanmerekasukaruntuk mendapatkanpendedahantambahanmengenaipengendalianpengajaranpe-mulihansebagaipengukuhandanipadaapa-apayangdipelajanioleh merekadalamKursus KhasPemulihanyangtelah diikutioleh mereka.Keadaanmi bertambahseriuslagi dan semasakesemasaapabila guru khas menghadapimasalah tidak adapenuntukankewanganuntuk menyediakankemudahanyangdiperlukandi kelaskhaspemulihan.

v. MasalahBebanTugas.MenurutJawatankuasaJemaahNazin,adaguru khasyangdibeni tugas-tugaspentingdi sekolabyangmenyebabkanguru khas kenap kali terpaksameninggalkankelaskhaspemulihanpadamasa-masayangsepatutnyadiguna-kan untuk membuatnancanganpersediaandan melaksanakanaktiviti di kelaskhaspemulihan.

vi. MasalahKerjasama.Jawatankuasami mengakuibahawawu-jud keadaanbahawaGuruKhasPemulihansukarmendapatkankenjasamadanipadapihak guru besar,guru biasa,ibu bapadanbadan-badanlain sepertiJabatanKebajikanMasyarakat,doktorpakar dan abli psikologi kanak-kanaksetempat.Dengan mimasalahmental dankejiwaan yangdihadapioleh munid khaspemulihansukar dapatdiselesaikanoleb Guru Khas Pemu-lihan.

Berdasankanmasalah-masalahyang disenanaikandi atasadalahwajar satu kajian ilmiah yang teliti dijalankan bagi melihat dan me-mahamikeadaansebenaryangberlakudi sekolah,sertaberusahame-

xxiv

Page 26: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENDAHULUAN

ngenalpasti punca-puncasebenarmasalahyangdikatakanwujud danmenghalangguru khas untuk menjalankantugas atau fungsi merekadalammenjayakanprojek pengajaranpemulihandi sekolah.Kajian jugaperludijalankanbagi melihat sejauhmanakahguru-gurukhasbenusahamenjalankantugas pemulihan seperti yang diamanahkan,sertauntukmelihatbagaimanakabguru khasdanpihaksekolahberusahamengatasimasalahyangdihadapiuntuk mencapaimatlamatpengajaranpemulihanmi.

Kajian jugapenlu dijalankandengansegenakeranaJemaahNazirmendapatikejayaanpengajananpemulihanpadakadar30—40 peratussahaja.Keadaanmi perlu diatasidengansegerakenanauntuk mengatasikelemahanpengajarandan pemelajananmunidpemulihanbukanlahsatupenkarayang mudah,yang boleh dibuat oleh Guru Khas Pemulihanseonangdin.

Kepincangan-kepincanganyangtendapatdi kelaskhas pemulihan,keadaansetempat, keupayaandan kecekapansetiap individu yangterlibat denganpengajarandan pembelajaranmunid-murid lambat mihanuslahdikaji agartidak terdenganlagi nadatidak puashati dan kecewadanipada Guru Khas Pemulihan yang mendakwa, mereka dmmmntamelatih munid yangamatsusabdilatib, terlalubanyakyang diharapkandanipadamereka,terlalu banyakbatasanyang ditemui dalam menja-lankantugasmereka(Koh 1986).

xxv

Page 27: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,
Page 28: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGHARGAAN

Melalui ruanganmi sayaingmn mengambilkesempatanuntukmenyam-paikankalunganpenghangaandanmengucapkansetinggi-tinggitenimakasihkepadaProf. MadyaDr. Koh Boh Boon,PensyarahJabatanPen-didikan Bahasaatas bimbingan selakupenyeliasehinggatenhasilnyadisertasiyangmenjadiasasbuku mi.

Sayajuga ingin menghulurkanucapansetinggi-tinggipenghangaandan tenima kasib kepadapelbagaipihak yang telah membenikankerja-sama dalam usaha saya menyempunnakankajian mi. Pihak-pihaktersebutialah:

• BahagianPerancangandan Penyelidikan Pendidikan,Kemen-tenianPendidikanMalaysia,kenanamembenikebenarankepadasayauntukmenjalankankajianmi.

• JabatanPendidikanNegeri Selangon,yang telahmembenarkansayamenggunakanduabuahsekolahnendahdi negeniSelangorsebagaisekolahkajiansaya.

• Guru Besar Sekolab KebangsaanKepong dan Guru BesarSekolahRendahKebangsaanShah Alam Selangor,yang telahmembenikankebenarankepadasayauntukmenggunakanGuru-guru KhasPemulihandan guru-gurubiasayang lain di sekolab-sekolahmenekauntuktujuan kajianmi.

• Tuan Pegawai Khas Pemulihandi BahagianSekolah-sekolahKementenianPendidikanMalaysia.

• Puan PegawaiKhas Pemulihandi PusatPerkembanganKuri-kulum, KementenianPendidikanMalaysia.

xxvii

Page 29: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGHARGAAN

• Tuan PegawaiKhas Pemulihandi JabatanPendidikan NegeniSelangor.

• Tuan PegawaiKhas Pemulihandi PejabatPendidikan DaerahPetaling,Selangor.

Kesemuapihak yang tersebutdi atas telah bermurah hati me-luangkanmasamembekalkanmakiumat-maklumatyangsayapenlukanuntuk kajian mi.

Kalungantenima kasih yang tidak terhinggajuga sayahulurkankepadasuamisayaMohd. HusseinMahbabyangtelahmembenisokong-an dan kerjasamapenuhdalainusahamenaipdan menyemakdisentasimi hinggaselesai.KepadakesemuaanaksayaBiza, Bismi, AmandanAma diucapkantenimakasmh kenanatelah memberikansokongandankerjasamadalam semuaurusandi numahdenganpenuhtimbang nasadan simpati sertakesabaranyang tidak pennahpudardalamusahamem-bantusayamenamatkanpenyelidikandan awalhinggaakhir.

Sayajugaberasaterhutangbudi kepadaCik MaimunahSamatyangtelahbermurahhati membacasemakdisentasisaya.

Tidak ketinggalandiucapkan tenima kasih kepada semuakaki-tanganFakulti PendidikankhususnyaBahagianPerpustakaan,Perpus-takaan BesarUniversiti Malaya, PerpustakaanNegana,PerpustakaanBahagianPendidikanGuru, PenpustakaanBahagianPerancangandanPenyelidikanPendidikanKementerianPendidikan,PerpustakaanPusatPenkembanganKunikulum dannakan-rakansayayang tenlibat sehinggaterhasilnyadisentasimi, dandibukukan.

Akhir sekalisayabensyukurke hadnatIlahi keranadenganizin danhidayah-Nyasayadapatmerumussemuladisertasi mi dalam bentukbuku dalamtempohyangdipenuntukkan.

OneKind WordCan Warn,ThreeWinters.(PepatahJepun)

xxviii

Page 30: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

BAB1

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

Definisi PengajaranPemulihan

Berbagai-bagaipendapattelahdiberikanolehahli-ahlipendidikanBaratdan tempatanmengenaitakrifan pengajaranpemulihansehinggakinisebahagianbesardaripadanegara-negarayangmengamalkanpengajan-an pemulihanmempunyaidefinisi dandasaryangdisesuaikandengankeadaantempatan.Oleh sebabtidak adanyasatuistilahyangsejagatdansesuaibagi semuanegara,satu cadanganpernahdikemukakankepadaPertubuhanBangsa-BangsaBersatuagarpihakUNESCO dengankerja-samanegara-negarayangberkenaanmengadakansatuistilah yangasasbagikanak-kanaklambatyangpelbagaikategorimi.

Kini pelbagaidefinisi yangberbezatentangpengajaranpemulihandiberikan, walaupun liputan dan asasdefinisi-definisi itu memper-lihatkanbanyakpersamaanantarasatudenganlain. Antaradefinisi awalialah definisi yangdikemukakanoleh Pringle (1966)iaitu pengajaranyangmempunyaipendekatankhas yangdiperlukanoleh semuamuridyang mundur dalam satu-satumatapelajaransertaberkemahuandan

berkebolehan belajar, melalui latihan yang sistematis dan dapatmemenuhikeperluan-kepenluanmereka.

Definisi mi hampir sama dengan definisi yang dibenikan olehAlbewhite (1977)yangmengatakanpengajaranpemulihanialah suatubentuk pengajaranyang dipenlukan oleh kanak-kanakyang bersifatketidakupayaanyang disertai oleh gangguan-gangguanemosi. Beliaumenegaskanbahawa:

By remedial teachingis meantteachingwhich is basedin a differentdiagnosiswhichformsthe basisfor scientificremedialprocedures.

Menurut Tansley (1967) pengajaranpemulihan ialah satu bentuk

Page 31: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSIDAN MASALAU

pengajaranyangmengutamakanlangkah-langkahyangbenar-benarte-liii dan sistematisbagi membolehkanpengajaranpemulihandijalankandengantersusun.

BerdasarkanCollins (1961), pengajaranpemulihanialah satu ben-tuk pengajaranyangmengutamakanmatapelajaranasas.Malah beliaumenegaskanpengajaranmi ialah satukaedahpengajaranyang istimewabagi murid-murid yang gagal dalam mata pelajaranasasdi sekolahseperti membaca,menulis danmengira. mi disimpulkan oleh Collinssebagai:

Specialeducationtreatmentofchildrenfoundto befailing in thebasicschoolsubjectsof reading,spellingandnumber.

Kaedahpengajaranmi istimewabagimurid-murid tertentusahaja.Definisi mi selaridenganpendapatCreber(1974), beliaumentak-

rifkan pengajaranpemulihansamadenganpengajaranimbuhan.Menu-rut beliau, pemulihankadangkalamerupakanpengalaman-pengalamanyangtidak dinikmati oleh kanak-kanakyang tidak bernasibbaik.

PersatuanPendidikan PemulihanKebangsaanbagi United King-dom (1975), mendefinisikanpengajaranpemulihansebagaisatu pro-gram pengajarankhasyangdirangkabagi memenuhikeperluanpendi-dikan bagi kanak-kanakyang menghadapimasalahpemelajarandikalanganmurid-muriddi sekolah-sekolahbiasa.Persatuanmi jugame-ngatakanpengajaranpemulihansebagaitindakankhususyangdiambiluntuk mengatasikesusahandan segipemelajarandalamkelaskhas disekolahbiasa atau di pusatkhusus yang dihadiri oleh murid secarasambilan dalam kumpulan yang diasingkanuntuk pengajarankhususoleh gurupemulihan.

Definisi di atas disokongpula Brennan(1974), yang mengatakanbahawapengajaranpemulihanialah pengajaranuntuk penyesuaiandanpembetulanbagimurid-muridyangdidapatimenghadapimasalahdalampemelajaran.Menurutbeliau:

Remedialeducationis regardedas the kind of educationrequired tomeetneeds which are the result of learning disabilities, that is,learning failure which cannot be explained by any reference toinadequaciesin thepupilsenviromentalsituationor life experience.

Bagi Evans(1955) pula, pengajaranpemulihandianggapsebagai“the ambulanceof educationalsystem”.Dengansebabitu pengajaranmitidak bolehdiambil kira sebagaisatupekerjaanataupengajaranyang

2

Page 32: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARA AM

dilakukan secara mengejut, mendadakatau digunakan pada waktukecemasansahaja.Pengajarannyaperlu dirancangdan disusundenganrapi berdasankanaspek-aspekkelemahanmunid.

Menurut Blair (1956), pengajaranpemulihan ialah satu bentuk

pengajaranyang bertujuanuntuk membaharuiteknik pengajarandanpemelajaranuntuk mengikis segalakebiasaandan amalanyang tidaksesuaibagi murid-munidlambat.

Selaindefinisi pendidikdan Barat,terdapatjugadefinisi yang telahdiubahsuaikanolehahli pendidiktempatanmengikutkepenluantempatan.

BahagianSekolah-sekolah,KementenianPendidikandalampeke-hung KP (BS) 8502I5IPKIJ1d. V (26) bertanikh 8 Januani 1986 telahmendefinisikanpengajaranpemulihansebagaisatu usahadalam pen-didikan untuk mengatasimasalahpemelajaranmunid-munid Iemah disekolah-sekolahrendah,khususnyaditumpukankepadakemahinanasasmembaca,menulis dan mengira,di bawah kelolaan guru-gunupemu-lihan yangtelahmenerimalatihan khasdalambidangmi.

Menurut laporanyang bertajuk Asia and Pacific ProgrammeofEducationalInnovationfor Development(1987) yang disediakanolehKementenianPendidikanMalaysia,pengajaranpemulihanialah:

a process in which children with learning problems are givenpractical alternativesand effectiveapproaches(programme)in edu-cation.

mi bermaknapengajaranpemulihanadalahsatupnosespengajarandenganpendekatanyang lebih berkesan,praktikal bagi munid-munid

yang menghadapimasalah pemelajaran.Pusat PerkembanganKuni-kulum KementerianPendidikanMalaysia(1984), dalamkonteksKBSRProgramPemulihanmerupakanlangkah-langkahkhususyang dijalan-kan untuk membantumurid yang menghadapimasalahpemelajarantertentudalamkemahiranasasmembaca,menulisdan mengina.Merekairii hendaklahdipulihkan sebaiksahajamasalahtersebutdapatdikesandanditentukan.

Koh (1979)dalam kertaskerjanyabersempenadenganTahunKa-nak-kanak 1979 mendefinisikanpengajananpemulihansebagaipeng-ajaranyang bertujuanmemulihkankelemahan-kelemahanyangdikesanpadamurid lambat dengantujuan meningkatkantaraf pencapaianme-nekaagarsetarafdenganpencapaianmurid-muridnormal.

Sharifah (1979) pula mengatakanpengajaranpemulihan ialahpengajaranmelalui pendekatandankaedahyang khususuntuk murid-murid yangterlaluIemah.

3

Page 33: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

Akhir sekali Chua (1977), mendefinisikanpengajaranpemulihansebagaisatu pengajaranyang bertujuanuntuk membantumurid yanglemah,melaluipendekatanperseorangandalamkelasyang kecil bilang-an muridnya.Pengajaranmi menggunakankurikulumyangdiubahsuai-kan denganmenitikberatkanperkarayang praktis dan latih tubi, tunjukcarayangmelibatkankegiatandangerakkerjayangdimudahkansertadisampaikandenganteratursertadikendalikanoleh kakitanganikhtisas(profesional)yang terdiri daripadaGuru Pemulihandengankerjasamadoktor, pekerjasosial,pakarjiwadanpihak-pihaklain yangberkaitan.

Kesimpulanpengajaranpemulihanadalahsejenispengajaranyangdijalankanuntuk membantumurid-murid lambatdalampemelajarandisekolahagarmerekatidak terusketinggalandalamprosespendidikandisekolahdandapatseiringdansetarafdenganrakanmerekayang lain.

Tujuan PengajaranPemulihan

BerdasarkanBuku PanduanProgram PemulihanKurikulum Barn Se-kolah untuk Tahap Satu KementerianPendidikan Malaysia (h984),tujuanutamapengajaranpemulihanialahuntuk:

(a) Membantumengatasimasalahpemelajarandalamkemahiran-kemahirantertentu.

(b) Membantumunid mengubahsikap yang negatifdan tingkahlaku yangmenjejaskanpemelajaran.

(c) Memupuk serta mengembangkansikap keyakinan din dansikappositif terhadappemehajaran.

Koh (1986), menegaskanpengajaranpemulihandiperhukanuntukmengatasikesusahanpemehajaranbagi kanak-kanakyang mengalamikesusahanmi tanpamenghiraukanlabel-label ke atas murid tersebutsepertibodoh,lambatdansebagainya.

Menurut Blair (1968), pengajaranpemuhihandiperlukan untukfungsi-fungsiyangberikut:

(a) Untuk menyingkirkantabiatdansikapyang tidak selanidenganpemelajaranberkesanatau dengankata lain memulihkanke-sahahanataukelemahan.

(b) Untuk mengajarbuatkali pentamatabiat,kemahirandansikapbaik yangbelum dipelajari, tetapi seharusnyasudahdipelajari.Tabiat, kemahirandansikap baik diperlukanoleh muriduntuk

4

Page 34: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

meningkatkankecekapanmurid.

Jadi, pengajananpemulihandiperlukanuntuk mengatasiduajeniskelemahaniaitu untukmengikistabiattidak baik yangsediaadadanke-duaialahuntukmembentuktabiatbaik yangbelumadapadamurid itu.

MenunutPusatPerkembanganKunikulum (1985)pengajaranpemu-lihan adalah khususuntuk membantusebilanganpelajanyang meng-hadapimasalahpemelajarandi sekolahrendah,terutamanyadalammas-alahbahasa.mi adalahkeranaperkembanganbahasaseseorangkanak-kanakakansecaralangsungmempengaruhipemikiran dan seterusnyakejayaanataukegagalanpendidikannya.

Koh (1981)menegaskanpemulihandalambidangbahasajugaben-tujuan untuk mencegahpembazirandalam bidang pendidikan keranawujud satuhubunganyangrapatantanakegagalandalambahasadengankegagalandalampendidikanmunid.mi menupakansatukenugiankepadanegarakeranapotensi-potensiindividu telah terbenamdisebabkanban-tuan tidak diberikan untuk membantunyamengatasikesulitan peme-lajarandalambidangbahasa.

Pendapatmi disokongoleh Creben(1974) yang menegaskanhu-bungan enat antana kegagalanpendidikan murid sekolah, khususnyakanak-kanakkunang beruntung,dengankekuranganbahasamereka.Beliau telah menggambarkankesan-kesanatas pendidikan merekaakibatkekunanganbahasasepentikemiskinanperbendahanaankata.

mi ditegaskanlagi olehGulliford (1974), yangmengatakanbahawaterdapatpertalianyangnapat antarapenkembanganbahasaseorangmu-rid denganpertumbuhanpemikinankeranabahasamerupakanalat pen-didikan yang terpenting,dan kekunangandalam bahasadan kesulitanmenguasaibahasamerupakansatupuncakegagalanpemelajaranmunid-munid.

Menurut laporan yang bertajuk Asia and Pasific ProgrammeofEducational Innovationfor Development(1987) yangdisediakanolehKementerianPendidikanMalaysia,pengajaranpemulihanbertujuan:

toprovidechildrenwith learning problemways ofenablingthemtolearnbettersothat theycancope withschoolwork ... and to maximiseeducationalachievementamongstgenerallyaveragechildren.

mi bermaknapengajaranpemulihan bertujuanuntuk membantumunid yangmenghadapimasalahdalampemelajaran.mni adalahkenanakegagalanmenguasaikemahiranasassepertimembaca,menulis danmengira akanmenghalangmerekauntuk menghayatikandunganpe-lajaranyangdisediakanbagi peningkatpersekolahanmeneka.Sekinanya

5

Page 35: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN FUNGS! DAN MASALAH

ketidakupayaanmi tidak diatasi, dengan kata-kata lain kelemahankanak-kanakakanbertambah-tambahtahundemi tahun,makamasalahakanbentambahbunuk apabilakanak-kanakmi menghadapikandunganpelajananyang lebih susah.Kegagalanmenguasaikernahinanasasmiakan menjadikan munid itu benci untuk datang ke sekolah kenanasekolahbukan tempat yang menggembinakanmereka. Kegagalanmijuga menyebabkankanak-kanakmi tidak dapatmenimbapengetahuanyangbenhargamelalui buku.

Menurut Chua (1983) pengajananpeinulihan bertujuan membenipengalamankonknit, membenikebebasandanipadapentandingandenganmunid yang lain di kelas yang sama.Pengajananpemulihanjuga her-tujuan untuk menanamkanpenasaankejayaandi jiwa kanak-kanakaganmerekalebih berkeyakinan,lebih ingin mencubamengikut tahap ke-upayaanmereka.

SasaranPengajaranPemulihan —~

Menunut laporan yang bentajuk Asia and Pasific Programme of

Educational Innovation for Development(1987) yang disediakanolehKementenian PendidikanMalaysia,sasaranpengajananpemulihanialah:

Those that are categorisedas having learning problemsgenerallydisplay a disability in areassuchas reading, spokenor written lan-guage, mathematicsand in skills relatedto perceptualprocessesinlearning. Due to their shortcomingsin oneor moreoft/ic areas,SO/ne

childrenfind learning a difficult task.

MenurutBnennan(1974), murid yang menjadisasananpengajananpemulihanialah sebagaimunid yang gagal menghadapikerja normal

sekolah untuk kumpulan sebayamereka, tetapi menekatidak bolehdianggapsebagaikanak-kanakcacat.

MenurutSharifah(1986) merekayang menjadisasaranpengajananpemulihanialah munid-munidyang gagal untuk sejajandengannakan-nakansebayadalamkelas.Kegagalanmi dinilai dani segiakademikyangdipencayaidisebabkankurang keupayaanuntuk benjayadalam matapelajaranasasiaitu membaca,inengina,danmenulis. Merekatidak ten-

masukkanak-kanakyangdikategorikansebagaiterencatakal.PusatPerkembanganKurikulum (1984) berpendapatmunid-munid

yang menjadi sasaranpengajananpemulihanialah menekayang meng-hadapimasalahpemelajanandalamkemahiran-kemahirantertentu,ben-sikap negatif terhadappemelajarandan mempunyaitingkah laku yang

6

Page 36: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

menjejaskanpemelajaransentakurangsikap keyakinandin dan sikap

positif terhadappemelajanan.Koh (1981)menamaimurid yang menjadisasananpengajananpe-

mulihan sebagaimurid lambatdandibeni label sepertikanak-kanakluanbiasa,kanak-kanakkhas,kanak-kanakmundur,yang memiliki masalahpemelajarandan mendenitakegagalandalampendidikan.Murid-muridmi memperlihatkantaraf pencapaianyang tidak memuaskan,jika di-bandingkandengantaraf pencapaianpurata nakan-rakansebaya,atau

tidak padataraf yang diharapkanbagi munid-murid di peningkatpen-sekolahanitu.

Johnson (1963) menggelarkankumpulan munid lambat sebagaimunid yang tidak menunjukkankesuburanbakatakademikseperti ka-nak-kanaklain yangsedarjahdengannya.

Kesimpulan daripada pendapat-pendapatdi atas ialah bahawamunid-munid yangmenjadi sasaranpengajaranpemulihanialah merekayang lambat pemelajarannyayang mempunyai kecerdasanyang dibawahsederhanaataurencatanyang ringandan termasukmenekayangmenghadapikesulitan-kesulitanam atau tertentu dalam usahapenye-suaiankepadakunikulum sekolahbiasa.

Ciri-ciri Murid Lambat

Schonell (1965) mencirikan kanak-kanaklambat sebagaikanak-kanakyang kurang keupayaandan lemahbenbandingdengankanak-kanaklain.

Tansley dan Gulliford (1960), membahagikancmi kanak-kanaklambatkepadatiga kumpulaniaitu:

i. Kanak-kanak yang Iemah dan segi perkembanganmentalditambahkecacatan-kecacatanlain sepertigangguankesihatan,terhadpengalamanberbahasadanmengalamigangguanemosi.

ii. Kanak-kanakmi selalupontengsekolahdanbiasanyaberasaldaripadalatarbelakangkeluangayangsusah.

iii. Kanak-kanakmi biasanyamengalamikesukarankhususdalambacaandanpenulisanmengakibatkanmerekamengalamipen-capaianyangrendahdalamhampirkesemuamatapelajaran.

Haigh(1977), mencinikankanak-kanaklambatsepentiyangherikut:

i. Kanak-kanakmi rendahpencapaiannyadalamkemahiranasas

7

Page 37: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURUKHAS PEMULIHAN: FUNGSIDAN MASALAH

danmengalamiketidakupayaandansegibahasamenyebabkankesukarandalampemelajaran.

ii. Mempunyai keupayaanbenbahasadan daya kefahamanyangterhad sehinggamerekatidak bersediamemikirkan konsep-

konsepyangabstrak.

iii. Mempunyaiminatyangterhadtenhadappelajanandanbensikapdingin terhadapkejayaandalam pelajaran.Kegagalandalampelajaranyang selalu dialaminya menimbulkan sikap benciterhadapsekolah.

iv. Murid mi biasanyamemiliki penlakuanyang sukar dikawal.Perlakuanmi amat berbezadanipadarakan-rakanyang lain.Padakebiasaannyapakaiankanak-kanakmi juga tidak kemasdibandmngkandenganmunid yanglain.

v. Munid mi selalunya cuba menanik perhatian guru, kenanamerekakurangmenumpukanperhatiankepadapelajanan,tidakberminat, kadangkalaberkelakuanliar untuk menutup kele-mahanmereka.

vi. Adakalanyamunid jenis mi tidak pandaimenulistetapibolehbertutun denganbaik. Oleh sebabminat merekatenhad dancepat luput, maka mereka selalu mengganggumurid yang

pandai.

MenurutAbdul Halim (1980), kanak-kanaklambatmempunyaicini-cinisepertiyang benikut:

i. Kanak-kanakyangmenunjukkankebolehanmenulisdanmem-bacaatau mengira sekurang-kunangnyadua tahun di bawahusianya.

ii. Kanak-kanakmi Iemahdayaperhatianke atassesuatukenja.iii. Kanak-kanakmi sukar menghabiskankenja yang dibenikan

kepadanya.

iv. Kanak-kanakmi juga sukar mengenalsimbol-simbol yangdiajarkankepadanya,sertakurangdayauntuk memahamidanmencenitakanapa-apayangdibacanya,walaupunmenekaboleh

membacadenganbaik.

v. Kanak-kanak mi juga kurang kebolehanuntuk mengingatmaklumat yang diajankankepadanyaserta sukanmemahami

8

Page 38: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

apa-apayangmerekasendinicakapkanwalaupunmerekatidakmengalamimasalahpendengaran.Keadaanmi menyebabkanmereka tidak boleh menyampaikanpenasaanatau kehendakmenekakepadaoranglain.

vi. Merekajugatidak pandaibergauldenganrakansebayamerekaatas beberapasebab. Antananyamenekaselalu benkelakuanmenyinggungperasaanonang lain, menggunakanpenkataan

yang tidak menanikpenhatiankanak-kanaklain kepadamereka.mi menyebabkanmerekatidak botch menyesuaikandini dikalangankanak-kanaklain.

vii. Ada juga kanak-kanakmi yang kekok pergenakantangannyalalu menimbulkanmasalahpemelajarandi sekolah.mi kenanasetiap kali gunu menyunuhmenekamenyalin sesuatu,merekatidak dapat menghabiskankerja merekadalam masa yangditetapkan.Dayapemikinanmenekamungkin sedenhanaataulebih baik danipadakanak-kanaklain tetapimasalahkekokper-gerakantanganmenyebabkanmenekagagaldalamujian-ujianyang memerlukan banyak menulis. Adajuga kanak-kanakmiyang benasatersinggungdisebabkanmasalahfizikal meneka.Mereka selalu menjadi bahari ejekan kawan-kawan lainterutamanyadalamlatihan jasmanikeranakekekokanmerekalebih ketara. mi melemahkankeyakinan din mereka bukansahajadan segijasmanitetapijuga dalampemelajaranmeneka.

MenurutMarie JeanLow (1973), kanak-kanaklambatmi mempunyaicini-cini sepertiyangberikut:

i. Lemahdayapemikinanyangabstrak.

ii. Lemah dayakordinasi pancainderadenganpemikinani dalarnpenkana:

(a) pengamatan(b) pendengaran(c) pertuturan.

iii. Lemahdalampenerimaankonsepbanu.

iv. Kurang keyakinandin sendini oleh sebabdikuasai perasaanrendahdin.

v. Tumpuanperhatianyangtenhad.

9

Page 39: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

vi. Tumpuanperhatianmudahtergangguolehgangguanluan.

vii. Lemah dalam penyebutandan pertuturan, gagap,pelat dansengau.

viii. Gangguankesihatanseperti selesema,sakit telinga dan sakitkulit.

ix. Ketidakbolehanmenganalisissesuatuuntuk membezakanyangpentingdenganyang tidak penting.

x. Ketidakstabilanemosi.

xi. Kelemahandalam menghubungkan,mengaitkandan menye-

suaikan.

xii. Ketidakbolehanmengingatkembalidanmudahlupa.

xiii. Kurangperbendaharaankata.

xiv. Kurangdayaciptaatau inisiatif.

xv. Mempunyaitingkah laku yang nakal,kadangkalapendiamdanego.

xvi. Malasdatangke sekolah.

xvii. Lemahdalammembaca,menulisdanmengira.

xviii. Tidakmempunyaidorongan.

xix. Kunangpergaulan.

ProsesPengajaranPemulihan

Apabila seorangmurid itu menunjukkantaraf pencapaianyang tidakmemuaskandalam satu-satumata pelajaran asas maka munid itudikatakangagaluntuk sejajardenganrakansebayadi kelasataukurangkeupayaanuntuk benjayadalam mata pelajaranasasiaitu membaca,menulis danmengira.Maka kanak-kanakmi memerlukanpentolongandenganmengikutipengajaranpemulihandi kelaskhaspemulihan.

Dalam prosespengajananpemulihan di Malaysia amalan lazimyang dilakukan ialah denganmengeluankanmurid lambat dani kelasbiasapada waktu-waktu mata pelajanan asasuntuk menghadini scsipemulihandalamkumpulan kecil di bilik Guru Khas Pemulihan.Me-nunut Koh (1987)amalanmu dinamakanstrategi“penanikan”yangben-enti GunuKhas Pemulihanmenjalankanaktiviti pemulihanbagi kum-pulan-kumpulanmunid lambatdanipadaberlainankelasdandarjah.miberbezadenganstrategi “kelas khas”yangmemenlukanGuru KhasPc-

10

Page 40: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

mulihan membeni tumpuan ke atas pengajaranpemulihanpadasatu

kelas yang tendiri danipadamunid-munid lambatdanipadasatu-satupe-ringkat saja iaitu munid tahun I, 11. atauHI. PadapendapatKoh lagi.amalanstrategi “penanikan” adalahwajar bagi sekolahrendah di Ma-laysiakeranadalamsituasi sekolahdi negarakita. setiapsekolahhanyamelnpunyaiseorangGuru Khas Pemulihansahaja.

Strategimi juga digelarkansebagaisistempengunduranoleh ZainalAhidin (1986).

Menurut Shanifah(1986), pengajaranpernulihanialah satu prosespernelajaranyang mengandungibeberapafasadanfasa-fasami bergerakmengikut turutan. Prosespengajaran pernulihan mi benmula dengan

mengikut langkah-langkahyang benkut:

Langkahpertama:Prosespengambilandankelaspemulihcin

Di sekolah-sekolahdi negarami strategi “pengunduran”diamalkan.iaitu dengancara mengeluarkanmunid lambat dan situasi kelas hiasapacla waktu-waktu mata pelajaran asas (3M) ke satu situasi kelas

pernulihan yang pelan bilik danjahnyadisusun mengikut keperluan-keperluantertentudenganmempentimbangkansuasanayang selesa,dan

jauh dan haru-biru suasanabilik darjah biasayangboleh mengancampenumpuanpenhatian.Sebuahbilik khas adalahsangatwajar untukpemulihanyangberkesan.

Langkahkcdua:Penyediaanalatan

Pengajarandan pemelajananpemulihantidak akanberkesantanpaalatbantu yang dapat membantumunid lainbat belajar. Penggunaanalatuntuk matlamat pemelajaransememangnyasatu aspek yang telahditenima oleh ahli-ahli pendidikan untuk situasi pengajarandan pe-melajanan.Prinsipmi lebih lagi dipenlukanuntukmunid lambat.

Langkahketiga: Pencalonan

Dalam peningkat mi kerjasamaguru hiasadan guru pemulihanamatdiperlukan. Guru biasadipentanggungjawabkanuntuk mengesyorkanmunid yang difikirkan menghadapimasalahpemelajaran.Di peningkatmi guru besandan ibu bapajuga benhakuntuk mencalonkanmunid-inunid. Kenjasamaguru pemulihandalampnosespengambilanmi pen-ting, walaupunbeliau tidak dipertanggungjawabkansecanalangsungdalamtahapmi.

11

Page 41: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

i. DasarPencalonan

(a) Pencapaianmunid dalammata-matapelajaranasas.(b) Keputusanujian.(c) Kenja-kerjakelas.(d) Cini-cini tingkah laku munid (digabungkandenganmasalah

pemelajaran).

ii. MasaPencalonan

(a) Selepaspenilaianyangpertama.(b) Selepaslapanminggupersekolahan.(c) Padaawal penggalkeduapersekolahan.

(d) Bila-bila masayangdifikinkan penlu. (Dalamkontekspen-calonan,semakincepatdilakukanadalahlebih mendatang-kanmanfaatuntuk munid-munidyang lambat).

Langkahkeempat:Pengumpulanmaklumat

Setelahguru pemulihanmenenimacalon-calonkelas pemulihan,makatindakanpentamaguru khasialah mengumpulkanmakiumatmengenaimurid lambatuntuk membantunyamemahamimurid-munidmi. Mak-lumat-makiumatmi botch didapati melalui rekod-rekoddi sekolahdaripadaguru kelas,pemerhatianguru pemulihan,guru besar,ibu bapadansumber-sumberlain jika ada.Kemudian tapisanyang rapi dibuatbagmmemastikanmunid yangbenar-benarmemenlukanpemulihan.

Langkahkelima: Saringan

Selepaspencalonandan pengumpulanmakiumat mni diuruskan makaujian saringanditadhirkan. Ujian mi botch dibuat dalambentuk lisanatau amali untuk mata pelajanan asasiaitu Matematik dan Bahasa.Tujuan ujian mi ialah untuk memastikanmunid yangbenan-benarlayakmengikutkelaspemulihan.

Langkahkeenam:Diagnosis

Setelahcalonkelasp~.mulihanditentukanmakaprosesyangseterusnyaialah membeniujian diagnostikdalam mata-matapelajaransepertididalam saningandan ujian pengamatan.mi bertujuanuntuk menam-pakkansecaraterpermncmmasalah-masalahakademikyangdialami olehtiap-tiaporangmurid. Daripadaujian mi akandidapatikesalahan-kesa-

12

Page 42: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

lahan yang dilakukan oleh munid. Kesalahan-kesalahanmi dianalisisuntukmembentukhipotesismasalah-masalahyangdialami olehmurid.

Langkahketujuh:Perancangandanpengajaran

Danipadahipotesis dibentuk objektif-objektif pengajaranyang meng-gambarkanharapanpengubahantingkah laku pemelajaranmurid danyangtidak tahu kepadayangtahu.Di sini unsun-unsunkaedahterancangdigunakansupayamurid-munid mengalamikejayaandan diharapkanberlakunyaprosespemelajaran.

Kerja-kenjapengukuhanpenlu dibuat setetahbertakunyapcmcia-janansupayakemahiran-kemahiranyangdipelajaniakankekaldandapatpula digunakandalam pemindahanpelajaran. Pengajanandijalankansamaadadengancaraperseonanganataudengancarakumpulan. Pen-dekatanperseoranganadalahIebih digalakkanjika dapatdijalankan.

Langkahkelapan:Penilaian

Penilaianbertujuanuntukmenelitipencapaianmurid seteiahdiajarsamaadaselepastiap-tiappengajaranmahupunselepassatujangkamasa.mijugamemberipetuangkepadaguru untuk menilai kesanstrategi yangtelahdigunakan.

Penilaianyangdiberisetelahbenialunyasatujangkamasabertujuanuntukmembenipeluangkepadagurupemulihanmembuatpertimbangansamaadamunid-munidpemulihantelahdipulihkanatausebaliknya.Jikapemulihanadalahnyata (apabilapencapaianmurid lambatselarasde-nganmurid-munidlain dalamkelasbiasa)bolehlahdipulangkanmuridlambat ke kelas biasadan tidak lagi diperlukanuntuk beradadalamsituasikelaspemulihan.

Langkahkesembilan:Prosessusulan

Guru Khas Pemulihanperlu membuatkerja susulanyang bertujuanmembenisokonganemosidanakademikkepadamurid yangbarusahajadihantarpulang ke kelas biasa.mi bertujuanuntuk membantumuridpemulihan menyesuaikandin dengan keadaan kelas biasa dalamkonteks3M. mi dipercayaidapatmemudahkansedikit tanggungjawabgurukelasdalamusahameneruskanpengajaran.Denganmi penumpuanboleh diberikan kepadamunid-murid yang barn dibaik puiih keranamenekalahyanglebihmemerlukanperhatian.

13

Page 43: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KUAS PEMULIHAN: LUNGS! DAN MASALAH

PENGAJARAN PEMULIHAN DALAM KBSR

Objektif Pengajaran Pemulihan

Mengikut Buku PanduanProgramPemulihan,objektifnya ialah untuk:

i. Membantumurid Inengatasimasalahpemelajarandalam ke-mahiran.

ii. Membantumunid mengubahsikap yang negatif dan tingkah

laku yang menjejaskanpemelajanan.

iii. Memupuk serta mengembangkansikap keyakinan din dansikappositif terhadappemelajaran.

BerdasarkanBuku PanduanAm KBSR (1986)adalahmenjaditerasKBSR bahawasetiaporang munid adalahbenbezadi antanasatu sarnalain, samaadadan segi pengalaman,tingkah laku, amalan,bakatdankebolehannya.Penbezaandan segiindividu munid mi penlulahdijadikanpedomanatau peganganguru dalam usahainenancangpengajanandibilik danjah. Berasaskanpentimbanganmi, makaKBSR membenipene-gasandan keutamaankepadapemulihan,pengayaan,penilaianberte-rusandi bilmk darjah,penggabungjalinandanpenyenapan.

PenegasanyangpertamadalamterasKBSR ialah pemulihan.Pc-inulihan dalam KBSR ialah pnosespengajarandan pemelajaranyangkhusus untuk munid-murid yang menghadapimasalahatau kesukaranbelajandanmenguasaisatu-satukemahinanmembaca,menulisdanme-ngira. Selepasseorangmunid itu mengikuti aktiviti-aktiviti pemelajananyang diberi dalampnogrambiasadidapati munid itu gagal mempela-jarinya, makagunu bolehlahmerujuk kepadaaktiviti-aktiviti alternatifsebagaiganti kepadaaktiviti-aktiviti biasa supayakemahirandapatdicapai. Aktiviti-aktiviti altennatif yang disediakanadalahkhusus ke-

padakawasanmasalahyangbiasadidapatidalamkemahinanmembacamenulisdanmengira.

Dalam konteks KBSR pnogrampemulihan menupakanlangkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantumunid menghadapimasalahpemelajarantertentudalamkemahiranasasmembaca,menulis

dan mengira.Mereka mi hendaklahdipulihkan sebaiksahajamasalahtersebutdapatdikesandanditentukan.

Dalam konteks KBSR munid yang lambat mu terdapatdi semuaperingkatpersekolahandi semuasekolah. Masalahpemelajaranyangdihadapi oleh merekami benbeza-beza.Oleh itu langkah-iangkahpe-

14

Page 44: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

mulihan penlu untuk mengekalkanmurid-murid yang memenlukanpemulihanmi belajarbersama-samarakansekelasnya.

Strategi PengajaranPemulihan

BerdasarkanBuku PanduanProgramPemulihanKurikulum Banu Se-kolahRendahTahap Satu (1984), pengajaranpemulihanmemerlukanstrategi tententu. Strategipemulihanmenupakansatu rangkaian kenjayangperlu dijalankanmengikuttentib:

i. Mengenalpasti murid. Dalampengajarandi bilmk darjah gurumemperkenalkansatu-satukonsepataukemahiranbaru dalamBahasadan Matematik kepadasemuamurid-murid. Selepaspengajaranselesai,guru akanmenilai prestasimuridnya.Dan-padapenilaianitu guru akandapatmengenalpastimurid-muridyangdapatmenguasaikonsepataukemahiranyangdiajarkandan munid yang gagal menguasainya.Murid yang gagal miberkemungkinanmenghadapimasalahpemelajaran.

ii. Mengenalpasti masalah pemelajaran. Padamasaguru men-jalankan pengajarania dapatmemerhatikantingkah laku dancanamunid menjalankanaktiviti pemelajaran.Danipadapemen-hatianmu guru dapatmengetahuimasalahyangdihadapiolehmunid-muridnya. Melalui perhubunganlisan atau penbualanantanaguru denganmunid. Guru botchjuga mengetahuimas-alahyangdihadapioleh munid-munidmelalui ujian atautugas-an yang menggunakankertasdan pensel.Selain itu arahan-arahanamali boleh digunakanuntuk membolehkangunu me-ngesanmasalah.Untuk mengetahuimasalahyang dihadapi

oleh murid-munid denganlebih tepat Ujian Diagnostik yangdibinakhasbolehdigunakan.

Danipadacana-carayang tersebutdiharapkanguru akan

dapat mengesanmasalah pemelajaranyang dmhadapi olehmurid-murid sama ada berkaitan dengan kemahiran lisan,bacaan,tulisan oleh murid-muniditu ninganataukompleks.

iii. Mengenalpasti punca masalah.Masalahpemelajaranyangdihadapiolehmurid-muridmungkinberpuncadanipadafakton-faktoryangbenikut:

(a) Pengajarandan pemelajaransepertiperkaedahan,aktivitidanbahanyangdigunakanitu kurangsesuai.

15

Page 45: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

(b) Suasanadan keadaanfizikal sekolah yang mengganggukeselesaanmunid belajar.

(c) Masalahpengamatan,pendengaran,penglihatandan lain-lain lagi.

(d) Kelemahanpemusatanpemikinankepadayangdiajar.(e) Ketiadaanasaskesediaanuntukbelajar.(f) Sikapnegatiftenhadappemelajanan.(g) Masalahkeluarga.

(h) Ketidakstabilanemosi.(i) Ketidakhadiranmunid.(j) Lemahingatan.

Seorangmunid mungkin menghadapisalahsatu masalahpemelajanantersebutdalamsatu-satumasa,tetapiadakemung-kinan ia menghadapimasalahpemelajaransecanabertindan-tindan danmi menyebabkanmurid itu lebih lambatmenguasaisatu-satukemahiran.Dalamkonteksmi munid benkenaanper-lulah dibeni layananyang lebih, disokongdenganbahanyangsesuai.

iv. Aktiviti pemulihan. Dalammerancangkanaktiviti pemulihan,guru hendaklahmengambilkina duaperkanayangpenting iaitucini-ciri pemelajananmunid, teknik dan bahan pengajaran.Aktiviti pemulihanhendaklahmembolehkanmunid mendapat-kan makium batik dengansegeraakanhasil kenja yang telahdibuat oleh menekaitu samaada betut atausalah. mni akanmembantumunid mencapaikemajuanserta merasakankeja-yaannyamenguasaikonsep dan kemahiranyang berkenaan.

Olehitu nasakeyakinandin dansikappositif akantenbentuk.Dan segi teknik, aktiviti pemutihanhendaklahdirancang

dengan rapi mengikut langkah-langkahkecil untuk mem-boiehkan murid menguasaisesuatukonsepataukemahiran.Aktiviti mi hendaklahdijalankan dalamkumpulan kecil dansecaraindividu.

Dan segi bahanpula aktiviti mi hendaklahmenekankan

penggunaanbahanyangpelbagaibentukuntuk membolehkanmunid menggunakansemuadenianyawaktu beninterakside-nganbahantersebut.

Pengajaranpemulihanbotchdijalankan denganmenggu-nakansalahsatuteknik-teknikyangberikut:

16

Page 46: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARA AM

(a) Pengajarankumpulankecil. Guru membentukkumpulankecil yang ahlinya terdini danipada murid-munid yangmenghadapimasalahyang sama.Guru menjalankanpeng-ajarandenganmenggunakanbahan-bahanyang disedia-kan.

(b) Pengajaran rakan sebaya.Guru boleh menetapkanSe-onangmunid cepatuntuk membimbingseorangatau Iebihrakannyayang bermasaiahdenganmenggunakanbahanyangdisediakandan melakukanaktiviti yang guru tetap-kan.

(c) Pengajaran individu. Guru menumpukanpemerhatianke-padaseonangmurid yang tertentudan membimbingnyauntuk mengatasimasalahyangdihadapidenganmenggu-nakanbahan-bahanyangdisediakan.

v. Penyediaanbahan. Dalam menjalankan aktiviti pemulihangurubolehmenggunakanbahan-bahanasasyangsediaadadanjika peniu,membinabahan-bahankhas pemulihan.Sekiranyabahan-bahankhas dipenlukan,guru hendaklahmembinadanmenggunakannyamengikutprinsip yang tertentuuntuk meng-atasi masalahpemelajaranyang dihadapioleh munid. Pem-binaan bahantersebuthendaklahmengambil kira beberapapenkarapentingsepentiyangdi bawahmi:

(a) Bahanpemulihanhendaktahmemberikanmurid sebenapabanyakpeluangbelajanmelalui denianasapenglihatandanpendengaranmereka.

(b) Guru perlu membinaberanekajenis bahanbukansahajamengekalkanminat munid bahkanuntuk mengukuhkansesuatukemahinanataukonsepyangbarudipetajani olehmereka.

(c) Seberapabolebtiap-tiap bahandigunakandatampelbagaisituasidanbagi mengatasiIebih danipadasatumasalah.

(d) Sebenapaboleh bahanlatihan yangdigunakanhendaklahmembolehkanmunidmengetahuidengansenta-mertasamaadareaksi,responsdanjawapanyang diberi olehnyabetulatau salah.mi akanmembenigalakandankeyakinandinkepadamunid.

Bahanpemulihanmenangkumibahangurudanbahanmu-

17

Page 47: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS!DAN MASALAH

rid. Bahan guru terdiri danipadaalat pandangdengansepertikaset, radio, kad imbasan,kad gambardan lain-lain. Bahanmuridterdiri danipadabahanpemelajarandan bahanpengukuh-an.Bahanpemetajarantendini danipadalembarankerja, kad-kadaktiviti berpeningkat,bahanbacaanbahanbelajarsendini danlain-lain. Bahanpengukuhanpula ialah dalambentuk latihan,permainan,nyanyianatau puisi, lakonanatau kata bual danbahanbacaantambahan.Walaupunbegitukedua-duajenisba-hanmi perlu digunakanserentakdantidak diasingkan.Bahanguru bolehdigunakansebagaibahanmuriddan sebaliknya.

vi. Pengelolaankumpulanpemulihan. Pengurusandan pengen-dalianbilik darjahsangatpentinguntukmenjaminpelaksanaanaktiviti pemulihanyangberkesan.Guru hendaklahmengagih-kan asasuntuk menjalankanpengajaranpemulihan dengantidak mengabaikankumpulan yang sedenhanadan cendas.Untuk tujuan mu, bahan-bahanpemelajarandan pengajananyang berperingkatperlu disediakansupayamunid sedenhanadan cerdasdapatmenjalankanaktiviti denganbimbingandanpengawasanyang minimum danipadagunu semasaperhatianditurnpukan kepadamunid yang memenlukanpengajananpe-mulihan.

Pengajaranpemulihan hendaklah dijalankan secarasis-tematismengikut langkah-langkahsepenti yang ditenangkan.Sekiranyakumpulan mempunyailebih danipadasatu masalahdalam sesuatu kemahiran, guru hendaklah membahagikanmurid kepadakumpulan kecil mengikutmasalahnya.Semasaberinteraksidalamkumpulan kecil, perhatianguru hendaklahdmtumpukankepadamuridsecanaindividu.

Perlu diingatkanbahawamunid yangmenghadapimasalahpemelajanandalamBahasatidak semestinyamengalamimas-alahdalamMatematikdansebaliknya.Oteh itu pengumpulanmereka hendaklahberdasarkankepadamasalahpemetajaranyangdihadapidanahli satu-satukumpulan itu akanbertukanbergantungkepadamasalah.

SekiranyaterdapatGuruKhasPemulihan,makaguru besarbersama-samaGuruKhas Pemulihandan gurukelashendaklahmengadakanperbincanganuntuk menyusunjadualwaktu bagimembolehkanmunid yang menghadapimasalahpemelajarankompleksmenenimapengajarandalamkelaskhaspemulihan.

18

Page 48: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPF.MULIHAN SECARAAM

vii. Penentuankesan pengajaranpemulihan. Padaakhir sesuatu

pengajananpemulihan guru hendaklahmenentukankenjasamamurid dan keberkesananpengajanandengan mengikuti lang-

kah-langkahyangberikut:

(a) Mengesanserta-mertakemajuanmunid.

(b) Merekodkanhasil pengesanan.(c) Merancangdan menjalankantindakan selanjutnyaberda-

sarkanmaklumatyang telahdipenoleh.

Munid yang telah menguasaikonsepataukemahinanakanmenjalankankerjasusulan. Murid yang menghadapimasalahkompleks dan belum menguasaikemahinan itu akan melan-

jutkan aktiviti pemulihan.Setelahmenguasaikemahinanyangtelahdipulihkan menekajuga akandiberi kenja susulan.Kerjasusulanmenupakanusahasokonganuntuk mengukuhkanlagikemahiranmerekasupayaberkekalan.

PENGAJARAN PEMULIHAN BAG! BAHASAMALAYSIA

BahasaKunci KhazanahIlmu

Bahasaadalahkunci pintu khazanahilmu dan bacaanadalahjaminanuntuk mendapatkanilmu (Koh, 1986). Ketemahanmenguasaibahasaakanmenjejaskankemajuanmurid dalam matapetajaranlain, keranabahasaadalahalat komunikasi untuk mempelajarisegalajenis ilmu.Murid yang gagal dalam ujian dan pepeniksaanmungkin disebabkanmereka tidak dapat membacadan tidak memahami soalan yangdikemukakan.

Kelemahan-kelemahandalammatapelajaranbahasajika dibiarkanbertambahtahundemi tahunakanmenyebabkanminatmuridberkenaanterhadappelajananbahasahilang. OIeh itu pengesanandanpemulihanawal paling baik keranakesalahandalamkemahiranbahasasepatutnyadiperbaikdi peringkatawatpersekolahanbukandi sekolahmenengah.

Buku PanduanKhasBahasaMalaysiayang dikeluarkanoleh PusatPerkembanganKurikulum KementenianPendidikan (1982) menyata-kan:

Kunikulum BahasaMalaysiadalamKBSR adalahmenangkumiasas

19

Page 49: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

berbahasadalamkemahiranmendengar,bertutur,membacadan me-nulis yang meliputi aspek-aspekmekanis, penggunaandan pena-akulan.

Memandangkanbahawaperhubungandi dalam dan di luar bilikdarjahmelalui pertuturandanpenulisan,makasemuamurid dikehen-daki menguasaikemahiranlisan iaitu mendengardanbertutur, kema-hiran membacadankemahiranmenulis.Untuk mencapaimatlamatyangdikehendakipelbagaipengalamanperlu diberi kepada murid, keranamerekaberbezadan segi kesediaanbelajarsertakeupayaanmenerimapelajaran.Dalam KBSR kedua-duaaktiviti pemulihandan pengayaanadalahsebahagiandaripadaprogrambahasayangperlu diberikanke-padamereka.

Langkahpemulihanhendaklahdijalankanbagi murid-murid yangmenghadapimasalahpemelajaran,sebagailangkah alternatif khususbagi masalahyang dihadapi.Adalah diharapkanpadaakhir programpemulihanBahasaMalaysiaseorangmuriditu dapatmencapaiobjektif-objektif yang disenaraikandalamBuku PanduanKhas KBSR BahasaMalaysia.Antara masalah-masalahbahasayangmungkindialami olehmuridlambatialah:

i. Masalahlisan.

(a) Salahmembunyikanhurufyangseakan-akansama.(b) Salahmembunyikanhuruf-huruftertentudalamperkataan.(c) Keliru membunyikannamahurufyangseakan-akansama

bentuk.(d) Menyebutnamahurufmengikuttelorbahasaibunda.(e) Salahmenggunakankatapanggilandalamkonteks.(f) Salahsusunanrangkaikata.(g) Salahsusunanayat.(h) Salahintonasi.(i) Tidak bolehmelakukanarahanyangdidengar.

~) Tidak dapatmenyebutdenganbetul huruf-huruf tertentu

dalamperkataan.

ii. Masalahbacaan.

(a) Keliru denganbentuk huruf samaada menunggalataudalamperkataan.

(b) Tidak membunyikanperkataandenganbetul danlancar.

20

Page 50: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

(c) Tidak dapatmenyebutperkataanyangdieja.(d) Meninggalkanperkataandalamayat.(e) Satahmemahamiarahanbentulis.(f) Tidak botchmcmbacaayat-ayatpendekdengantancardan

dcnganintonasiyangbetul.(g) Lemah mencani maklumat dalam bahanbengambandan

bentulis.(h) Membacamcrangkak-rangkak.(i) Membacatanpamemahamimaknanya.(j) Masalahbotch mengejatetapi tidak dapatmcnyebutper-

kataan.

iii. Masalahtulisan.

(a) Kedudukan munid yang tidak betul semasa menulistermasukmemegangpensel.

(b) Tidak boich melakukan latihan kordinasi mata dengantangan.

(c) Tidak bolchmcnulisganis penkataandcngantepat.(d) Salah mcnyusunhuruf dai~mscsuatupenkataandaiam

rangkaikatadan ayat.(c) Mcncampunadukkanhunufbesandankccil.(f) Mcnulisayatcondongarabke atasdankc bawah.(g) Lcmah menyusunayat-ayatdan buah fikiran mcngikut

urutanyangsewajarnya.(h) Mcnccrai-ccraikanpcnkataandatamayatyangdinencana-

kan.(i) Meninggalkanpcrkataanscmasamenyalinayat.

Aktiviti pcmuiihan menupakansebahagiandanipadakcseluruhanprogram biasa. Aktiviti-aktiviti mi adaiah khususuntuk membantumurid-munid mengatasikesukanansesuatukcmahiran. Murid-munidmungkinmcnghadapimasaiahpcmclajaranakibatkacdahataubahan-bahanyangdigunakanitu tidak sesuaibagi mereka.Datammasalahmi,aktiviti danbahanlain yangiebih scsuaipcrludigunakan.

Untukmcncntukanmuridyang manayangmcmcnlukanpcmulihan,Koh (1982)mcnyarankanlangkah-langkahyangbcnikut:

i. Tentukanmasalahitu adalahdalamaspcklisan, mcmbacaataumcnulis.

21

Page 51: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: LUNGS! DAN MASALAH

ii. Senaraikanmasalahyangdapatdikesan.

iii. Kesan samaada masalahitu berpuncadaripadamasalahpen-

badi ataurnasalahpemelajaran.

iv. Rancangdan pilih teknik pengajanan,aktiviti dan bahanyang

sesuai untuk munid itu mengikut tunas-tunas pengajaran

pemulihan.

Aktiviti pemulihanpenludijalankandengansecepatrnungkin apa-bila satu-satumasalahtetahdikesanatauditentukan.Aktiviti mi botchdiberi sernasamunid lain membuatlatihan merekadan botch dijalankan

secaraperseoranganatau berpasangan.Jika sesuaiguru botch meng-gunakan bantuan murid cerdik mengendalikanaktiviti-aktiviti pengu-

kuhan.

Apabila munid pemutihan mi telah menunjukkan keinajuan seba-

gaimana yang dihanapkangunu penlu memberi latihan-latihan pengu-

kuhan.Latihan mi bertujuanmemupuksemangatpercayakandin sen-din, keyakmnandin daningin mencubamencapaisatu-satukejayaan.

Pemulihan Bidang Bacaan

SelarasdengankeperluanKBSR yang mementingkankebolehanmem-bacadan menulis maka diutarakancara-carapelaksanaannancanganpemulihan bagi mata pelajanan bahasaiaitu membacadan menulis.Menurut Kirk (1940) pelbagai cara digunakanuntuk Inengesandanmenentukankelemahanmembacaantaranya:

(a) Memerhatikanmurid yangsedangmembaca.

(b) Menilaijawapanmunid daripadasoalsetidik guru.(c) Menggunakanbuku bacaanyang telahdikelaskan.(d) Mengkaji pengenakanmatamuridketikamembaca.(e) Membeni ujian tara.

(1) Membeniujian yangdirekaoleh guru.(g) Memilih muniduntukpengajaranpemulihan.

MenurutKirk lagi oleh sebabmurid lambatmi biasanyatidak sukamembaca,keranatenpaksamembacabahanbacaanyang tenlalu susahuntuknya,makadiharapguru dapatmenjalankanlangkah-tangkahyangbenikut:

i. Membincangkanperkanamengenaibuku, sepertidi manahen-

22

Page 52: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMUL!HAN SECARAAM

dak mendapatkannyadan maklumat-maklumatyang inenanikyangtenkandungdi dalamnya.

ii. Menyuruh munid membacabuku yang senangdan senonokbaginyatanpamemintaningkasankandunganbuku tersebut.

iii. Menolongmurid mencanidanmemitih buku yangsenangdanseronokbaginya seperti cenita pendekdan dongenganyangmengandungiperbendahanaankatayangterhad.

iv. Membeni pnojek kecil atau aktiviti yang memertukanpem-

bacaan.

Kejayaanpengajaranpemulihanmembacadan menulis mi bukan

sahajabergantungkepadakeupayaanguru,malahbergantungjugapadateknik-teknik pengajaranyang digunakan.Oteh sebabitu Blain (1968)mencipta bebenapapninsip asas teknik pengajaranpemulihandalammembacadanmenulisyangbotchdigunakan:

i. Mulakan pengajaranpadatahapkebolehanmurid. Kesilapanyang seningdibuat oleh gunu ialah menganggapbahawase-seorangmunid itu mengetahuilebih danipadakebolehanyangsebenannya.Bahanyangbarudaayang lebih tinggi tidak dapatdipelajaniselagibahanasasbelumdikuasai.

ii. Munid-muriddibenitahuselalumengenaikemajuannya.Kema-juan munid haruslahditunjukkankepadamurid tersebutdenganmenggunakangnaf, canta, atau rekod-nekod lain. mni akanmenggalakkanmuridtensebutberusahatagi.

iii. Kerja ataupelajaranyangdiikuti oleh munid haruslahpentingbaginyadan minip kepada keadaansebenan.Latihan tentangsesuatuperkarasemata-matauntuk latihan,denganmengambitkira kepenluanmunid.

iv. Murid harus berasapuas mengikuti pelajanannya.Latihan-latihan yang dapat metahirkan nasa puas hati murid akanmempercepatprosespemelajaran.

v. Latihan-latihanyang banyakdan berbagai-bagaijenis harusdibenikan.Munid memenlukanpengalamanbanu.

Blair juga menyenaraikanbeberapateknik pengajaranpemutihanbacaansepertiyang benikut:

23

Page 53: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

i. Menambahperbendahanaankata.

(a) Menambahpenbendaharaankatayangdilihat.(b) Membacasetalu.(c) Penggunaankamus.

(d) Kajian perkataansecarasistematis.(e) Kajianpunca-puncaperkataan.

ii. Menunjukkan cara-canamempelajanipcrkataanyang belumdikenali.

iii. Menambahkankadarkecepatanmembaca.(a) Membacaselalu.(b) Pcnggunaanmasamembacayangdihadkan.(c) Penggunaanalatbantukadarmembaca.

iv. Mcnambahkefahamanmembaca.(a) Membacauntukmakiumatpenting.

• Latihan.• Menyatakantajuk utama.• Menyatakanideapusat.• Mencariayattajuk.• Membacasepintaslalu.

(b) Membacauntuk makiumattenpcrinci.

Kcsimpulannyaguru khas yang mcmbuatpemulihan membaca,perlu mengajarmenggabungkanteknik dan bahanpengajaranagarsesuaidengankepcntuanmunidsupayamcrckadapatmcmbaca.

Pemulihan Bidang Penulisan

Salah satu keperiuanakademikdi sekoiah ialah kebolehanmenulis.Kebolehanmenutisdipcnlukanuntuk scmuamatapclajarandi sckolah.Guru sangatkenatakan tulisan burukdan selalunyamanahkeranadiatcnpaksamcmeriksahalaman-halamanyang susahhcndakdibacanya.Pclbagaicara teiahdikemukakanuntuk mengesankeboichanmenulisantaranyasepertiyangdicadangkanoich Blair ialah:

i. Menggunakanayat-ayatpcrcngganbiasayang tidak mengan-dungi perkataanyangakanmcnghcntikanmunid mcnuliske-ranakerumitanmcngejadanmcmpunyaikandunganyangtidakdapatdifahamiolch munid.

24

Page 54: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

ii. Menyuruh munid membacabebenapaayat yang ditentukanbeberapakali sehinggamurid kenal semuakandungannya.Ke-mudian murid menulis ayattersebutlima kali dengantulisanyangterbaikdalammasayang tidak terhad.

iii. Kemudianmunid menutispula ayat-ayatyang sudahdifahamisebenapahanyakyang botch datammasatiga minit, kemudiantulisanmuniddikutip.

iv. Semua tulisan dipungut, dinitai dengan penclitian kepadapcnkana-penkanabenikut:

(a) Kualiti tulisandatamujian yang tidak dihadkanmasa.(b) Kaitan kualiti antana tulisan dalam masa yang tidak

dihadkandengantulisandalammasayangdihadkan.(c) Kadar tulisan dalam ujian yang masanyatenhad dikira

denganmcmbahagikanjumlahpenkataandenganmasa.

v. Keputusanpcnilaian akan mcnghasilkan cmi tulisan yangmemeniukanpemulihanialah:

(a) Munid yangtulisannyatenialu bunukdantidak dapatdmbacadalamujian yangmasanyadihadkan.

(b) Munid yang tulisannyatidak mudah dibaca dalam ujianyangtidak dihadkanmasanya.

(c) Munid yang kadantulisannyatentalu lambat.(d) Munid yangtulisannyaterlatu condongke kin atautulis-

annyaterlalu bcsaratauterlalu kecil untuk dibacadenganmudah.

Alat-alatlain yangbotchdigunakansebagaialatpengesan(saning-an) iatah skala tulisan yang tctah discdiakandengancontoh-contohtulisanscrtadengankuatiti mutunya.Denganmenggunakanskalatutis-an i, suatudarjahdibandingkankandungannya.Contohskala-skalamiiaiah:

ThorndikeScalefor Handwriting(terbitanBureauof Publication,TeachersCollegeColumbiaUniversity,NewYork).AyresMeasuringScalefor Handwriting GettysburgEdition

(terbitanRussellSageFoundation,New York).AmericaHandwriting Scale

25

Page 55: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULLUAN: FUNGSI DAN MASALAU

(terbitanA.N. PalmerCompanyN.Y.).MinneapolisHandwriting Scale(edaranFarnhamMinnesota).

Perlu diingat skalami hanyasekadaralat saringandantidak dapatmenentukankelemahanpenulisanmurid. mi bermaknaselepasprosessaringan,guruperlu menjalankanujian diagnosisdengancaramembacatulisan murid dan menandakansemuahuruf yang tidak mudahdibaca,atauyang memerlukanpenelitian kali kedua.Sediakanjadual senaraisemuamurid dancatatkankelemahansetiapmurid.

DaripadapenyelidikanPressey(1920), didapatihuruf yangseringmenimbulkankerumitandalamtulisanialah r, n, e, a, o, s, t. Huruf-hurufmi menyebabkankesilapanmenulis lebih daripada50 peratus.Hurufyang paling menimbulkan kerumitan ialah r, diikuti denganhuruf n.Kesilapanyangseringberlakumenulisr seperti i danmenulisn seperti

u. Oleh sebabtujuh huruf kecil mi menyebabkantulisan susahdibaca,adalahmunasabahjika pengajaranpemulihandalampenulisandiarah-kan kepadamenulisbentuk-bentukhuruf mi denganbetul. Teknik mitelahmenghasilkantulisan yang memuaskandi kalanganmurid sekolahrendah.

Namun begitu Frosting dan Maslow (1973) menyedaribahawausahapermulaanpengajaranpemulihandalampenulisanbiasanyaamatsusah,maka adalahlebih mudahdipelajari ketika murid masihdi pe-ringkat awal persekolahan.Latihan permulaanharuslahmenggunakanpensel,ataukrayondenganmengikuti Iangkah-langkahberikut:

I. Murid disuruh memegangpenseldengansemuajan menge-lilingi pensel tersebut. Kemudian murid diberitahu supayamembayangkanbahawamerekasedangmengacaukuih. Me-reka patut mengacaudan sebelahkananke kin dalambesenyang bulat dan seluruh anggotatanganharus diayun, bukansetakattapaktangansahaja.

ii. Apabila munid telah mahir membuatpergerakanbulat, murid

ditunjukkan cara tiga jan harus beradadi sebelahbelakangpensel.Penselharusdipegangdenganibujan danjan telunjuk.

iii. Murid disuruh menggerakkanpensel naik dan turun denganmenggunakanibu jan danjan telunjuk, sambil membiarkantigajari yanglain beradadalamkeadaansenangdanselesa.

iv. Murid disuruh meletakkanibu jan dan jan telunjuk hampir

26

Page 56: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARAAM

denganmata pensel dan disuruh melatih kawalan jan padakedudukanmi.

v. Murid diajarmelonggarkanpeganganpenseloleh ihu jan sertajan telunjuk, supayapenseldapatbersandarke atasjan tengah(jan hantu)padakedudukanyangbetul.

Kesimpu]annya,untuk latihan prosespermulaan latihan dalampenulisan.murid-murid harus diajan membuat berbagai-bagaibentukdenganmenggunakanjan mereka. Bentuk-bentukyang penting danmenjadi asaspenulisan bulatan,garisan, Iengkungansertakombinasilengkungandan garis Jurus. Titik permulaanharuslahdiberitahusertadilukiskan sertaguru haruslahmemberitahuarahdanbentukyangharusdibuat oleh murid. Apabila murid sudahdapat menggunakanpenselmerekabolehlahdisuruh melatih tangandenganmenggunakanlatihanyang lebih kompleks sehinggamerekamelalui prosesmenyalin, agarmerekadapatdilatih kecepatanmenulis,di sampingmenainbahtugasmenulis.

Tugas-tugasGuru Pemulihan

Guru pemulihan terdiri daripadaguru terlatih yang telah mengikutiKursus Khas Pemulihansama ada satu tahun, atau enam bulan diMaktab PerguruanIlmu Khas, Cheras,Kuala Lumpur, Kursus DalamPerkhidmatandan Kursus Hujung Minggu di tempatyang ditetapkan.Setakat mi, dan tahun 1977, sehinggake tahun 1987, terdapat4331orangguru khaspemulihanyang telahmengikuti KursusKhas Pemulih-an mi.

Agihan masabagi guru khaspemulihanyangdiperuntukkanolehBahagianSekolah-sekolahialah 990 minit semingguuntuk mengajar.Untuk melaksanakanprogrampemulihanmi dankemudiannyadinilai,gurukhassepatutnyamempunyaikemahiran-kemahiranyangberikut:

i. Menggunakanpenujuanbersistemdalamperigajaran.

ii. Mengikutmodel pengajaranpemulihan.

iii. Menerang, menyusun dan menulis matlamat dan objektifpengajaran.

iv. Menggunakandanmenganalisistugas-tugaspemelajaran.

v. Mengelolakanpelan-pelanpengajaran.

27

Page 57: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

Berpandukankelayakandan kemahiranyang dimiliki oleh gurukhas mi, merekadiamanahkanuntuk mengendalikankelas/bilik khaspemulihan bagi murid-murid yang menghadapimasalahpemelajarankhususnyadalam kemahiranasasmembaca,menulisdanmengira.mibererti pengajaranpemulihanditumpukankepadadua matapelajaraniaitu BahasadanMatematik. Adalahdiyakini bahawamelalui programmi bilangan murid yang tidak tahu membaca,menulis dan mengiradapatdikurangkan.

Menurut Bahagian Sekolah-sekolah,Kementerian Pendidikan(1986)untuk mencapaimatlamatmi makaguru khasdiamanahkanlimatugaspenting:

1. Perananpenilaian.(a) Menyediakandan menjalankansaringanuntuk mengenal

pastimuridyangmenghadapimasalahpemelajaran.(b) Menjalankanujian diagnostikuntuk mengenalpasti mas-

alah-masalahpemelajarankhusus yang dihadapi olehmurid.

(c) Menjalankanpenilaianyangberterusandanmerekodkan-nyadenganrapidan tersusun.

ii. Perananpreskriptif

(a) Merancang,menyediakandan melaksanakanprogram-program individu bagi kanak-kanak yang mempunyaimasalahpemelajaranyangtertentu.

(b) Mengadakanbengkelataudemonstrasipengajaranpemu-lihan di peringkatsekolahataudaerahkhas untuk guru-guru danguru-gurubesar,pegawai-pegawaidan JabatanPendidikandaerahdan negeri, sekiranyakeadaanmeng-izinkan.

iii. Perananpengajaran.(a) Mengajarmurid-muridyangmenghadapimasalahpemela-

jaranyangtidak dapatdiatasiolehgurubiasadalamsituasikelasbiasa.

(b) Mengajarbersama-samadenganguru asasdengancara“TeamTeaching”sekiranyakeadaanmemerlukan.

iv. Peranankhidmatbantu.(a) Membantuguru biasamerancangdan mengubahsuaikan

aktiviti-aktiviti dan bahan-bahanpengajarandanpemela-jaran untuk pemulihan berpandukanBuku PanduanPe-

28

Page 58: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

mulihanKurikulum Baru SekolahRendah.(b) Membimbing danmemberi tunjuk ajar kepadaguru-guru

biasamengenaiteknik mengajarkanak-kanakyangmeng-hadapimasalahpemelajaran.

(c) Bagi memastikanmurid-muridyang menghadapimasalahpemelajaranmendapatperhatian, Iayanan dan bantuanyangmaksimumdi sekolah,kerjasamadan penyelarasandi antaraGuruKhasPemulihandenganguru biasadalammerancang,menyeliadan melaksanakanprogrampemu-lihan, dan guru asasperlu memainkanperananmerekabersamadalamberbagai-bagaiperkarasepertiberikut:

• Mengenalpasti murid yang memerlukanpemulihandan menghadapipemelajarantertentu.

• Mengaturjadualwaktu sertamenyediakanaktiviti danbahanuntukpengajaranpemulihan.

• Menyediakankerjasusulan.• Mengumpul makiumat danmenyimpanrekod murid

denganrapi dantersusun.

v. Perananperhubungan.

(a) Menghubungidanberbincangdenganibu bapaataupen-jagamurid-murid tertentuuntuk mendapatkanmaklumatlanjut tentangkelakuan,tabiat,kesihatandan keterangan-keteranganlain tentanglatarbelakangmunid itu.

(b) Mengemukakancadangan-cadangankepadaibu bapaataupenjagamuridtentangbagaimanahendakmembantuanak-anak merekadi rumah, demi kepentinganpemelajaranmurid-murid itu.

(c) Menghubungidan mendapatkannasihatsertabantuanke-pakarandoktor, pakarpsikologi, pegawai kebajikanma-syarakatdansebagainyaterhadapmurid-murid tertentu.

Kajian-kajian yang Berkaitan denganPendidikan Pemulihan

Sebahagian besarpenulisan mengenaipengajaran pemulihan telah di-jalankandi Baratterutamanyadi AmerikaSyarikatdandi United King-dom. Jugaterdapatbeberapapenulisanringkasmengenaibidang mi diMalaysia. Sehinggakini belum adakajianataupenulisanyang lengkaptentangmasalah-masalahyangdihadapioleh Guru KhasPemulihandiMalaysia. Walaupun begitu, kajian-kajian yang menyentuhciri-cini

29

Page 59: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN- FUNGSI DAN MASALAH

pengajaranpemulihandanjuga masalahyangdihadapioleh Guru KhasPemulihantelahbanyakdilakukanoleh pendidik-pendidikdi Barat.

Antara kajianawal ialah yangtelahdilakukanoleh William (1966).Beliau mendapatibahawaguru-guru yang dapatmengubahsuaikuri-kulum danmengseimbangkanisi-isi pelajarandan kaedah-kaedahhagipengajaranclengankebolehanmunid akanmenghasilkankejayaanke-padapemelajaranmurid-munid ineneka.Munid-munid mi padamulanyadianggapsukardiajar tetapitelahmenunjukkankemajuansetelahusaha-usahapemulihandijalankan.

Collins (1961), dalampenelitiannyatenhadapkemajuanmunid-mu-rid yang dianggapsukarmenerimapelajaran,telahmenyalahkanguru-gunu yangniengajarkelas-kelaspemulihan.Padahematnya.guru-guruitu hanya tnemberikanperhatianyang berlebihanterhadapkelembapanotak munid-munid tetapi terlalu kurangmeniahami implikasi-implikasidaripadaperbezaan-perbezaandi antaraindividu-individu. Beliau sete-nusnyaberpendapatbahawaguru-guru pemulihansangatperlu mem-punyai keyakinanterhadapmunid-munid mereka.Mereka juga mene-nima batasan-batasanyangadapadadin munid-murid itu. Menekaperluinempunyaipengetahuanyang tepatmengenaipelajanan-pelajananyangbengunadan sesuaidengantiap-tiap peningkat umun munid-munid itu.Guru-gurupemulihanperlu bertugasdengansabartetapitegas.menge-tahui cana-caramernbangkitkanminat munid serta mahin mengajarkecekapan-kecekapandankebiasaan-kebiasaanyangberfaedahkepadamunid-munid.

Goldberg (1967) dalam pembicaraantentang penyesuaianguru-guru pemulihandenganmunid-munid mereka.Beliau telah memban-dingkankesan-kesansikapdanperlakuanguru-guruke atasmunid-mu-rid danjuga ke ataspencapaianmurid. Goldbergjuga membandingkanarnalan-amalanguru yangberjayadenganyang tidak berjayadalamcaramembimbing munid-munid yang berbeza.Beliau tidak menafikanba-hawa kadang-kadangterdapatpergeseranantaraguru denganmunid-munid kelaspemulihanin tetapikesannyabengantungkepadaguru itusendiri.Andainyaguru peinulihan itu dapatmemahamidan nienenimakeadaanmurid-murid itu, kesanyang bunuk tidak akanwujud. Menunutbeliau lagi guru pemulihanperlu juga mengetahuiapajuga inaklumatyang boleh didapati mengenaimunid-munid menekauntuk dijadikanpanduandalam usahamenolongmurid-murid ke arah kemajuanyangterdayadicapaioleh mereka.Dalanipadaitu guru-gurujuga perlumem-

punyai kesedarantenhadapdin merekasendini. Goldbergmenegaskanjugabahawa:

30

Page 60: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARA AM

He realizesthe dangerof the selfful-filling prophecy” of expecting,and consequentlyfinding a low levelofachievetnent.He thereforeletseachpupil knowthat heexpectsmorethan pupil think lie canproducebut not too high to causefrustration. He rewards each tiny upwardstep,alert to everyopportunilyfor honestwithholdharshcriticism.

Goldbergsetenusnyamengingatkanguru-gurupemulihansupayamen-jadikan ujian-ujian hanyasebagaicarauntuk meninjau kebolehanaka-demik semasamurid-murid dan bukan untuk menukar kecendasanmeneka.Guru-gurujugapenlumempunyaikebolehanmenyesuaikandinmerekadenganmurid-murid mengikutkeadaanmunid-muniditu. Gold-berg berkatasatu ciri yang mungkin paling penting bagi guru-gurupemulihanialah kesanggupanmerekamenerimakonsepperbezaandiantaramanusia,tegasdan bertolak ansur,mesradanmenghormatike-adaanmunid-munidsertabolehmengubahsuaikeadaanmengikutkeper-luanmurid-muridmereka.

Dalam hal perancanganobjektif-objektif pengajaranpemulihanpula Gulliford (1969) menggesasupayasekolah-sekolahyang menja-lankan pengajaranpemulihan itu sedanbahawamurid-munid kelas pe-

mulihan itu kadangkalabersifat malas, cuai, tidak membeniperhatiandan lemahdalampelajaran.Di sini guru-gurupemulihanperlumenilaisesuatuyang berjayadibuat oleh munid-murid itu. Bagi munid-murid

yang tidak bolehmembacadanmenulis pulaguru hendaklahseboleh-bolehnyamenggunakanalat-alatpandang-dengardan sebagainya.Ke-majuandanpencapaianbolehdinilai dengancarayang lain selaindani-padamembacadan menulis. Beliau juga menegaskanbahawadalamkerja-kerjapemulihanamalanyang sangatperlu ialah menilai mengikutkebolehandankelemahan-kelemahanyangadapadamurid-munid.

McCreeshdanMaher (1974) pula menegaskanbahawaguru-gurupemulihanperlu sentiasaberwaspadaagar objektif pengajaranbenar-benarsesuaidengankeperluanmurid-murid. Objektif pengajaranperludirancangdenganrapi supayamurid-murid berjayamencapainya.Ob-jektif yangterlalu rendahakanmembosankanmereka.Objektif senupaitu akanmembawakegagalankepadamurid dan akanmenjadikanme-reka kecewadanmenambahkanlagi kegagalanmereka.

Haigh (1977) telah membicarakanperanan,tugas dan masalahguru-guru pemulihan. Beliau memberi nasihat agar guru-guru tidakmenganggapbahawapersediaanuntukmengajarmurid-munid itu tidakberapaperlu, keranasesetengahguru menganggapmerekalebih menge-tahui daripadamurid-murid lambat itu. Satu asaspenting yangsangatpenlubagi tiap-tiappelajaranialah galakandanpujian.Peneguhanyang

31

Page 61: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

berconakpositif hendaklahdijalankan sebagaiasas bagi memimpinmunid-murid mereka. Selain aktiviti-aktiviti yang diberikan kepadamunid melalui pelajaransehani-hani,munid-murid tidak boleh disekatjika merekaingin membuataktiviti lain yangberkaitandenganpelajar-an, keranami menunjukkanbahawasatu kejayaantelah dicapaiolehmurid itu.

Haigh telah membenikanempatcmi penting yang perlu adapadaguru-guruiaitu:

i. Guru pemulihanmesti mempunyaipendinianyang teguh. Iatidak bolehbersifattidak yakin, curiga terhadapkebolehannyaataumudahputusasa.

ii. Guru pemulihanmesti mempunyaikecekapan-kecekapandankecerdasanyang tinggi. Bagi kelaspemulihansepatutnyaguru-guru yangcekap,cerdasdan bijaklah yangdiperlukan,keranadalam menilai kepenluan-keperluanmunid memerlukandayapemikiranyangbaik dankecerdasanyang tinggi.

iii. Gurupemulihanmesti tidak takut terasingdanipadakakitanganlain di sekolah.Yangsangatpenting ialah minatguru terhadaptugasdanmurid-muridnya.Dalam hal mi memangseringter-dapatperselisihanpendirianantaraguru-gurupemulihande-ngankakitangansekolah.

iv. Guru pemulihanmesti cukup terlatih dan sediamempelajanikecekapan-kecekapandalampengajaran.Dalam hal mi guru

mesti mempunyai pengalamanyang luas mengenaikanak-kanakyang berbeza-bezasebelumditugaskandi kelas pemu-lihan.

Brown (1976)berpendapatdalammenyelesaikanmasalah-masalahmurid yang berhadapandengansikap ibu bapayang tidak mengambilberat terhadappelajarananak-anakmereka,guru-guruperlu membeni

pengalamanbaru yang boleh dilakukan oleh murid itu. Pengalaman-pengalamanbegini hendaklahdibenikan selalu, walaupunsedikit. De-ngankemahiranbaruitu satukejayaandalamdin murid akanterhina.miakanmengurangkannasakecewayangadadalamdin mereka.

O’Hagan(1977)pulamemberikanganispanduanmengenaipenananguru pemulihan. Bagi beliau, seorangguru pemulihan ialah seorangguru panduandan juga perundingcarayang sangatdiperlukan untukmembantumurid-munid yangmempunyaimasalah-masalahsosialdan

32

Page 62: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

emosi. Ia jugamesti berperanansebagaiseorangahli terapi yangmem-bolehkanmurid-muridmenenimabantuanke arahmematangkanfikiranuntukmengatasimasalah-masalahmerekakelak. lajugasebagaipenilaiuntuk mengetahuisegala kebolehan,kelemahandan juga keperluanmurid. Guru itu juga penguruspersekitananpemelajaranyang sesuaidengankeperluanmurid. Ia juga ialah pengembangkurikulum yangrnengubahsuaikandungankunikulum supayalebih berertikepadamurid-munid dan segi isi, motivasi, kemajuandan kepuasanmurid.

Sorenson (1963) menyarankan Guru Khas Pemulihan harusmempunyaisifat-sifat:

i. Bersimpati dan mempunyai keazamanyang tinggi untukmenolong.

ii. Berkeyakinanpadakeupayaanmunid yangmemenlukanpemu-lihan mi iaitu merekaboleh menunjukkanpencapaianyangsetarafdenganmurid-murid lain sekiranyadiberi peluangyangsama.

iii. Memberinasihatyangpositifdan memberigalakan,sentatekundansabarpadapencapaianmunid yang rendah,danmendonong

merekamendapatpencapaianyangsebaikmungkin.

Berhubungdenganciri yang perlu ada padaseorangGuru Khas

Pemulihan,Vernon (1962)telahmenjalankanpercubaanyangberkaitandengan hubungan antara tanggapanmurid-murid kelas pemulihandenganpencapaianmereka.Berdasarkanpercubaanitu beliaumembuatkesimpulan bahawasikap positif dan galakan daripadaGuru KhasPemulihansangatdiharapkan.Perkarayangsangatdiperlukanjugaialahsatu sistem peneguhanyangpositif dan membinauntuk menimbulkannasayakin murid tenhadapkebolehandin sendini. Dalam banyakhal,bagi murid-munid in sikapdanlayanangurumerupakanperkarayangunggul dansangatpenting,keranaia bolehmengetepikanpunca-puncagangguanpersepsidalam din munid-munid itu. MaksudVernon ialahsemakinbanyakatausemakinkerapmunid-murid itu ditegur ataudi-

salahkan,semakinterganggutanggapanmerekaterhadapkebolehandinsendiri. Sebaliknya,murid-murid yang menerimagalakandanpujianakanmenunjukkansikapdantanggapanyangbaik terhadapusaha-usahamereka.

McCreeshdan Maher (1974) menekankanpentingnyaketenanganemosi bagi murid-murid kelaspemulihanmi. mi akanmembantume-

33

Page 63: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

reka dalammenenimapelajaran.Gangguan-gangguanemosiakanmem-burukkan lagi kekuranganupayaanmereka dan akan menyebabkangangguan-halanganyang besan terhadapkemajuanpemelajarandanpencapaianmurid. Keadaanyang tidak tenteram,dan sikap ibu bapayang tidak selari dengankemahuan-kemahuansekolahakanmenyeksaemosimurid.

Carrol (1972)dalam membelanasib munid dan guru-gurupemu-lihan telahmenyarankanagartanggungjawabke ataspengajaranpemu-lihan, itu dipikul bersamaoleh seluruh kakitangansupayausaha-usaha

pemulihan mencapai kejayaan. Perananpengajaranpemulihan tidakbolehdibebankanke atasguru-gurupemulihansahaja,walaupunguru-guru itu cukupterlatih. Carnoljugamelahirkanharapansupayalangkah-langkahpemulihansentiasaberterusan,iaitu tidak dilakukan hanyadikelas khas pemulihansahaja.Usahapemulihanhendaklahditeruskanwalaupunmunid lambatitu beradadalambilik darjahbiasa.Semuagurudi sekolahpatut membantumurid lambatdan tidak boleh inelepaskandinipadatanggungjawabitu.

Piddington(1962)mahukankelas-kelaspemulihanbenar-benaristi-mewa.Jika tidak, ia tidak perlu diadakan.mi sangatperlu bukansahajauntuk menarik minat murid-murid tetapi juga untuk minat ibu bapamereka.Ibu bapabukansahajaakanmenerimakonseppengajaranpe-mulihan bagi kanak-kanakmereka tetapi juga akari mengalu-alukanusaha-usahaseumpamai. Oleh yangdemikianguru-gurupemulihanitu perlu mempunyaisikap yang positif terhadapkanak-kanakkelaspemulihan itu. Merekajuga perlu mendapatsokongandanipadagurubesardankakitangansekolahtempatmerekabertugas.

If the teacheris first class and the attitude of the headmastersym-pathetic,classis assuredand no stigmaattachesto it.

Satu masalahyang besarbagi guru-guru pemulihan ialah untukmengatasi sikap guru-guru kelas biasa yang memandangrendahterhadapkelas-kelaspemulihandanusaha-usahayangdijalankandi ke-las-kelasitu. Mereka suka membeza-bezakanmurid-murid kelas pe-mulihan itu denganmurid-murid lain. PiddingtonSeterusnyamengata-kan:

Ignoranceis largely responsiblefor tins attitude which leadsto thebeliefthat thereis somedefinitecut-offpoint or line of dernocration,whichdifferentiatesbetween types’ofchildren.

34

Page 64: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARA AM

Dalam inempenkatakantanggungjawabsekolah tenhadapmunid-

munid lambat, Brennan(1974) te!ah mengknitik amalan-amalandalampengajaranpemulihanyang tidak sesuaidenganmunid. Merekamenun-jukkan belaskasihanmenekaterhadapinasahadapanmunid-munid itu.Mereka berpendapatbahawa pengajaranpemulihan itu tidak dapatdijalankandenganbaik. Keadaankucan-kacinkeranapengajananpemu-lihan amat banyakbergantungkepadakesanggupanguru secaramdi-vidu, kepada kemudahan-kemudahandan kelengkapan-kelengkapanyang ada, tetapi menitikbenatkansikap kurang menyusunrancangan-nancanganyang sepatutnyadibuat oleh pihak yang benkuasa.Brennanselanjutnyamelahirkan nasatidak senangnyaterhadapkelas-kelaspe-mulihan yang tidak tetap penjalanannya.Bagi beliau, walaupunkelas-kelasitu diwujudkandenganbaik, kehanyakannyatidak kekal sepanjangtahun. Lazimnya kelas-kelaspeinulihanadalahyang mula-mulasekalidirombak ataudiubahjika guru-gurupemulihanitu dibeni tugaslainapabilatendapatkekunangankakitangan.Jika terdapatpertukaranguru-guru pemulihan,penggantinyasukardidapatidengansegena.mni mung-kin disebabkanoleh kakitangansekolah inemandangningan terhadapamalanpengajaranpemulihan.Menekamenganggapamalan itu hanyasebagaiaktiviti-aktiviti sampingan.

Satu daripadamasalahbesaryangdihadapioleh guru-gurupemu-

lihan menurutO’Hagan(1977)ialah menekatidak mengetahuihadataubatasanpenananmereka.Sebagaicontoh,dalamsatu kelas pemulihan,selain munid-munid yang benar-benanmemenlukanbantuandanipadaguru-gurupemulihan,adapula beberapaonangmunid yangmempunyaiberbagai-bagaimasalahlain. Ada antaramerekami memerlukanban-tuan guru-gurukhasselaingurupemulihan.Dalamperkarami, O’Hagandalamkajiannyatelahmendapatihal seumpamami memangberlakudanmenjadimasalahbesarkepadaguru-gurupemulihandalammenjalankantugasmereka.Bagi beliautidak adasatujalan penyelesaianmudahbagimengatasimasalahitu, kenanasemuapengajarandanpemelajaranada-lahberfaedahasalkansesuaidengankeperluanmunid.

Pumfrey(1977)bersetujubahawahalangan-halanganyangdialamioleh guru-guru pemulihan ialah kurangnyakerjasamadaripadaguru-guru kelas. Setengah-setengahguru kelas menganggapbahawagurupemulihansudahdapatmemenuhikeperluan-kepenluanmurmd di kelaspemulihanitu. Oleh itu guru-gurukelas tidak perlu lagi membenikanlayanankepadamurid-munid itu apabilanierekakembalike kelasbiasa.Sebenarnyakerjasamaguru-guru kelas sangatpenlu keranamenurutPumfney:

35

Page 65: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURUKHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

UnlesstheremedialteacherhascoOperatedeffectivelywith the classteacherboth in helpingandpreventingsimilar difficulties arising infuture, theclassteacher’sassumptionis probablyincorrect.

Pumpreyjuga menyarankanagarhubungan-hubunganyang Iebih bamkdiwujudkan antaragurukelasdenganmurid-murid kelaspemulihanitu.Hubunganmi perlu lebih baikjika dibandingkandenganhubunganan-taramurid-murid itu denganguru pemulihan.Ini disebabkanguru-gurukelasbiasamempunyailebih banyakmasabersamamurid-muniditu jmkadibandingkandenganguru pemulihan.Oleh itu pengaruhguru kelaskeatasmunid-muniditu mungkinlebih besardaripadagurupemulihan.

Grundin (1979) menyatakanharapannyaagar kelas pemulihandiajar menurutcara-carayang diterima umum iaitu dikenali sebagai“The bestwayto teachanyclass”.MenurutGrundin, dalamkeadaanmiguru-guru itu benar-benarcukup terlatih untuk mengendalikankelas-kelaspemulihan.Pemelajaranmurid merangkumiaspek-aspekperkem-banganjasmani,mental,emosi, dansosial. Beliau melahirkanrasaku-rangsenangnyakeranadidapati kebanyakansekolahyang menjalankanpengajaranitu menyediakanbilik darjahyang terlalu kecil. Beliaujugatidak setuju denganamalansekolahyang seolah-olahmenempatkaninunid-muridyangtidak dikehendakidi dalamkelasnya.

Menyentuhtentangkeadaankerjaguru pemulihan,Stinnett (1968)mengharapkanagar semuakeperluanguru-guru pemulihan dipenuhisupayamerekadapatmenjalankantugas denganlicin dan berkesan.Guru besaryang memberikerjasama,penyelia-penyeliayang bertim-bangrasadan sanggupmenolongadalahperkarayangsangatpentingkepadaguru-gurupemulihan.Telah lamadisedariumum bahawater-dapathubunganerat antarakeadaandenganpencapaiankerja. Keadaankerjayangselesadanmenggalakkanpenting untukmembereskantugas-

tugas denganberkesan.Tanpa keadaanyang sesuaiguru-guru akanberasakecewadanakanmembazirkankecekapan-kecekapanyangadapadamereka.

Stinnettseterusnyamembuatkesimpulanbahawamasalah-masalahguru berkisardi sekitargaji yang tidak memuaskan,saizkelas tenlalubesarjumlah muridnya, pentadbiranyang buruk di sekolah, kurangwaktu rehatyangditetapkandalamjadual waktu,persekitaransekolahyang tidak menyenangkansertakurangnyaalat bantuanmengajardankelengkapan-kelengkapanyangdiperlukan.Keadaanmi dmburukkanlagioleh tiadanyakerjasamamasyarakat,ibu bapadanjuga kurangtenagapengajardi sekolah.

36

Page 66: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

Gullifond (1969) menggesaguru pemulihanmeneliti dengannapidan menentukanfakton yang benar-benarmembawakepadakelemahanpemelajananmunid kenanakelemahan-kelemahanitu tidak semestinyaberpuncadanipadagangguanemosi, pensekitananrumahtanggaataupengajaranyangkurangbaik. Antarafaktor lain yangmungkin menjadipenyebahkelemahanitu ialah gangguanorganik seperti kenosakansistem sarafyang lain. Dalam keadaanseumpamaitu guru pemulihanpenluinerujukkepadapakar-pakanyangbenkenaan.

Gullifond juga menegaskanhubunganerat antarakeadaandi rumahdengankemajuanpelajaranmunid. Keadaansosioekonomi,sikap ibubapadanahli keluangatenhadappelajananamnyadanpengajaranpemu-lihan khasnyamungkin akanmempenganuhipemelajaranmurid. Minatyang ditunjukkan oleh keluargaterhadappendidikansedikit sebanyakakaninembentuksikapmunid-niunid tenhadappendidikannya.Gullifondseterusnyamemberikanpenhatianberat terhadappensekitanansekolah.Beliau mengingatkanbahawakajian-kajiantclah menunjukkantentangkaitan rapat antana pencapaianmunid dengankebolehandalam din

meneka, latar belakang sosial, saiz sekolah dan saiz kelas meneka.Walaupun begitu, tidak boleh dilupakan pula bahawakeadaanmoralsekolahbanyak memberikesan kepada pemelajananmunid dan jugakepadaperkembanganpengajaranpemulihan.Faktor-faktonyangmem-pengaruhikemajuanpengajananpemulihan ialah sikapdan tanggapangurubesarterhadappengajaranpemulihan,sikapdan pandanganguru-gurusertakakitangansekolahdanjugasikapsemuakakitangansekolah

terhadapmunid-munidkelaspemulihanitu.Dalani inempenkatakanpersekitaranpengajaranpemulihan, Or-

lando dan Lynch (1974) menyatakanbahawasudahmenjadi satu ke-biasaanapabila terdapatkegagalandi kalangan murid-munid, makamuridlah yang selaludisalahkan,dan persekitaranpemelajaranjarangsekali dipersalahkan.Kakitangansekolahlantasmemberikantumpuankepadaketidakupayaanmunid-munid itu, malahantidak membenikanperhatiankepadakebolehanyang ada pada murid-murid itu. Munid-

murid itu akandirujukkan kepada ahli-ahli atau pentadbir-pentadbirpelajaranuntukditempatkandi kelasyangkhas.

Masalahmerekadianggapsebagaimasalahpatologis.Dengancarami akanterlepaslahguru itu danipadabebandantanggungjawabmeneka.Kadangkalakanak-kanakitu menjadiperhatian ibu bapa. mi menye-babkankanak-kanakmi menenimatekanandi sekolah,tekanandanipadakeluargadi rumahdantekananyangberpuncadanipadaketidakupayaanbelajar.mi menyebabkangangguanpadafikiran kanak-kanakitu. Ke-

37

Page 67: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: LUNGS! DAN MASALAH

adaanbegini akanmenjadikanusaha-usahapemulihanlebih numit.Orlando dan Lynch juga mendapatkesimpulanbahawabebenapa

kajian menunjukkankelas-kelaspemulihanitu niempunyaikelemahan-kelernahanyangtertentu.Merekaberpendapat:

The teachersmakelittle useof specialmnaterials or methods,and theprogrammeis diluted version of the general educationcurriculum.The pupil—teacherratio is lower than a regular c/ass, but thespecialclassesoffer little, if any, individual instruction.

Canrol (1972) menyarankanagar kerjasamadalam membantuinunid-munid itu dijalankan antarapihak kakitangan sekolah denganpihak masyarakatluar sekolah.Kerjasamajuga dipenlukan danipadapihak luar sepertiahli-ahli psikologi, kakitangankebajikan dan seba-gainya.Padapendapatbeliau:

A skilledand cooperatingteam is requiredinvolving, amongothers.special teachers, psychologists,social workers, peadiatricians, tea-cherofnormalclasses,parents,volunteersand,nan)’ others.

Berkaitan dengan hubungan guru pemulihandengan ibu bapa,Haigh(1977) menegaskanbahawaadaguru yang tidak memahamilatarbelakang murid tidak mengenali ibu bapa mereka,berkemungkinanbesartidak akandapatmencapaikejayaandalamusahamengendalikankegiatan-kegiatanpemulihanuntuk murid-murid itu. Haighjuga mena-sihatkan agar guru-gurupemulihansentiasaberdampingrapatdengariguru-guru lain supayamereka tidak ketinggalandalam isu perkem-

bangandi sekolahitu. Dengancaraitu, guru khas boleh menjalinper-hubunganyangbaik dengansemuapihakyangterlibatdalampengajaranpemulihan, keranamenurut Haigh, antaramasalahyang sening tidakdapatdielakkanoleh guru-gurupemulihanialah selaluterpisahdanipadakakitangansekolahyang lain.

Dalamsatukajianke atas199 orangmunidlelaki danperempuandiNotreDameChild Clinic di Glosgow,Brown (1976)mendapatibahawaadahubunganantarakemajuanmurid dengansikapibu bapaterhadappelajaran.Didapati bahawapenerimaandi rumah adalahsatu-satunyafaktor yang dapat membantu dalam membaiki pencapaianmurid.Walaupun Brown menumpukankajiannyaterhadapkemajuandalamaspek bacaansahajadapatanmi tentu boleh ditenima bagi melihathubunganpencapaianmurid secaraamdengansikapibu bapamurid.

Di Malaysiajuga terdapatpenulisanyang berkaitandenganpen-

38

Page 68: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

didikan/pengajaranpemulihan. Akan tetapi, sebagaimanayang telahditegaskandahulu,aspekmi masihbarulagi negarami, dankekurangandalamaspekmi sangatdirasakan.Hingga kini belurn ada satu kajianmendalamyangditumpukankhaskepadaGuruKhasPemulihan.

Koh (1975) dalam penulisannyamengenaiperananibu bapadanguru-guruyang mengajarmunid-murid sekatbudayamenunjukkanha-hawaguru-gurudanibu bapajuga patutdisalahkandalamhal-hal yangberkaitan dengankelembapanpemelajaranmurid-murid itu. Terdapattuduhan yang mengatakanbahawa ibu bapa dan guru-guru kurangberminatdanbersikapnegatifterhadappemelajaranmunid-munidsekatbudaya. Ini mengakibatkanwujud kesan buruk ke atas pemelajaranmurid-murid tadi. Beliau menegaskan,dorongan-dorongandi rumahdan di sekolahsangatpenting dalam meningkatkankemajuanmunid.Guru-gurupula perlu mempunyaikeazamanuntuk menolongmereka.Segalalayanandantingkahlaku ibu bapa,danguru akanmempengaruhimereka. Munid membinasikap din berdasarkanpengalamanmerekasendini sertapandangan,penilaiandantingkah laku oranglain terhadapinereka.Murid akanberasarendahdin jika disingkir ataudipandangrendaholehguru, ibu bapadanjugaoleh masyarakatumum.

Koh (1977)dalampenulisannyayang lain, memandangbenat ten-hadapamalanguru-gurupengajaranpemulihandi sekolah-sekolahren-dahdalammengendalikankelasyangmengandungimurid-munid yangmempunyaiperbezaan-perbezaanantarasatusamalain. Bagi beliau, miadalahsatu cabaranbagi gugu-guruitu. Kebanyakanmerekamengajarsekadarmenjalankantugas mengajarsesuatupelajarankepadamurid-munid. Koh seterusnyaberpendapatbahawaguru-guruitu tidak cukupterlatihuntuk mengendalikansituasi-situasiyang rumit dalamsatu-satukelas,terutamadalamkerja-kerjadiagnosisdan pemulihan.Oleh sebabitu amatpenting guru melayankepenluanmunid-muridsebagaiindividu.Maka beliaumencadangkanagarguru-gurumenggunakanbahan-bahanpengajaranterancangsendini untuk memenuhikeperluankanak-kanakyangberbeza-bezaitu.

Koh (1977)menekankanbetapapentingnyapengesananawal bagimurid-murid yang Iemah dalam bahasadan pemulihan yang segeradijalankanuntuk murid-murid itu. Bagi beliaupemulihanbagi bahasasangatpenting keranakelemahandalamperkarami akanmenjejaskanperkembanganmata pelajaran lain. Bahasaadalah alat komunikasiuntuk pemelajaransegalajenis ilmu. Tidak boleh membacadan tidakmemahamisoalanmenyebabkanmurid-murid gagal dalam ujian danpepeniksa~n.Beliauseterusnyamenegaskanbahawaperananguru-guru

39

Page 69: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GuRU KHAS PEMUItHAN: FUNGS! DAN MASALAH

pemiilihan itu sangatpenting sebagaipengesan-pemulihkelemahan-kelemahan pemelajaran.Tambah beliau masalah menolong inunid-murid yang dicap lemah nierupakanmasalahyang paling mendesakdalampendidikanpadahan mi.

Hasratuntukmenolongmunid-munidlambatmengatasimasalahdankesukaranpemelajarantidak akan tenlaksanasekinanyapelaksanaanpengajaranpernulihan itu diserahkankepada guru khas semata-matakeranamereka dibeni statusdan tanggungjawabrasmi sebagaigurukhas. Koh (1987) inenegaskanbahawa guru khas tidak akan dapatinemikul beban yang berat mi tanpa kerjasamaempatpenjunu iaitudanipadaguru biasa, guru besarsekolah, ibu bapa dan pegawaiKe-nientenianPendidikan.

Pengajaran-pengajaranpemulihanamat penting dilakukan dalamsistein pendidikankita. MenurutZainal (1986) pengajaranpemulihanamatpentingdi Malaysiakenanapenempatanmurid-muniddalamdanjahberdasarkanumur kronologi dan bukannyaumur mental. Keadaan~nibentambahmendesaklagi apabilasistemkenaikandarjah secaraauto-matik dalam saiz kelas yang besandilakukansehinggamenyebabkanguru biasa tidak dapat melayansepenuhnyamurid dalarn kelas yangdiajar. Zainalmenegaskanbahawaguru besarsebagaipengurusikhtisasharuslahmemahamisegalakepenluanguru khasdan meinbenisokongandalampelaksanaanprogrampemulihan.Ini bukansahajauntuk meme-nuhi kepentinganmurid lambat malah untuk memastikanpengalaniandanpengetahuanikhtisasguru khasdapatdigunakanscpenuhnya.

Menurutbeliaulagi, amatlahbahayajikaguru besardanguru biasamenaruhjangkaan yang terlalu tinggi terhadapapa yang dapatdiha-silkan oleh guru khas secaraperseorangan,keranaguru khasbukanlahpakardalam semuabidang tentang masalahpemelajanan.Sebaliknya

adalahberbahayajugajika guru khas menganggapbahawahanyadiayang pakardalam bidang pengajaranpemulihan. Oleh itu beliau me-nyarankanagarkerjasamayang erat diwujudkan antaraguru khasde-ngansemuapihakuntuk membolehkanprogrampengajaranpemulihanberjalandenganberkesandi sekolah.Berteraskankonsepkenjasamamibeliaumencadangkanagardapatdiwujudkanhubunganyanglebih rapatdan berterusanantaraKementerianPendidikandenganJabatanPendi-dikan Negeni, PejabatPendidikanDaerahdansekolah.mi sangatpen-ting bagi menjaminkeberkesananprogrampemulihanyangmerupakansatuaspekbarudalamsistempendidikannegarami. Kerjasarnaitu bolehdiadakandalambentukpengelolaandanpengawasanyangrapi terhadapprogram pemulihan mi di sekolah sama ada danipadaKementerian

40

Page 70: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARA AM

Pendidikan,JabatanPendidikanNegeri atauPejabatPendidikanDaenah.Abu (1986)juga menegaskanpentingrlyakerjasama,keranausaha

untuk mengatasikeleinahanpemelajaranrnunid lambatsecaramenye-luruh bukanlahsatu penkarayangmudah,yangboleh dibuat oleh gurukhas seorangdin. Kepincangan-kepincanganyang tendapatdi dalamkelaskhastidak akandapatdiatasimelalui pengelolaandanpengunusankelasyangdijalankanolehguru khassahaja.

Antanabentuk kerjasamayangdisarankanoleh PusatPenkembang-an Kunikulum (1985)ialah pembentukanJawatankuasaKhasPengajan-an Pemulihandi peningkat negeni bagi inenibantupengelolaandanpengawasanyang napi terhadapprogrampemulihansekolah.Usahami

sudahpasti dapatmeningankanbebanyangdipikul oleh JemaahNazirPersekutuanKementerianPendidikanMalaysia. Pusat PerkembanganKurikulum juga mencadangkanagar satu strategi untuk meningkatkanlagi pencapaianpengajananpemulihandi sekolahrendahdirancangke-rana setakatmi pengajananpemulihanhanya benjalan mengikut ke-mamnpuangurukhassahaja.Antara strategiyangdisarankanialah pihaksekolahmengambil inisiatif untukmnelibatkanibu bapadalamprogramsekolah,sesuaidengankemampuanmerekasupayaapa-apayang munidbelajardi sekolahdapatdikukuhkandi rumah.

Abdul Halim (1986) pula mencadangkanKementenianPendidikanrnembanyakkanlagi penyelidikterlatihdanpakar-pakarperubatan,juru-pulih danahli-ahli psikologi pendidikar.untukmembantupenkhidmatanpengajanankhasmi mencapaikcjayaanyang sewajannya.

Koh (1987) menyarankanKementenianPendidikan menubuhkansawsistem KakitanganPentinguntukmenyeliadanmenasihatkanGuruKhasPemulihanyangsudahtentu menghadapipelbagaimasalahdalain

pelaksanaanprogrampengajaranpemulihandi sekolahmasing-masing.Koh menambahKakitangan Penting mi mnestilah benkelayakandanberpengalamansertamempunyaicini-cini penibadiyang mernbolehkanmenekadihormatioleh Guru Pemulihan.TugasutamaKakitanganPen-ting mi ialah,melalui perhatiandan, perbincangan,niemahamikesulitanGuruKhas dan menolongmerekamencanipenyelesaianyangmungkinberkesandi sampingmenggalakkanmerekamenjalankanaktiviti profe-sional untuk penilaiandin dan kemajuandin. Ini semata-matauntukmenjaminpengajaranpemulihandi sekolahrendahbenkembangdengansihat.

Disebabkanguru khasperlu menggunakaninisiatifnya sendini bagi

menghadapimurid yangmemerlukanbantuanpemulihanjangkapendekdanjangkapanjang,makaZainal (1986) menyerupihaksekolahmnem-

41

Page 71: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMUL!HAN: FUNGSIDAN MASALAH

benikankerjasamadengancaratidak menjadikanguru khassebagaiguruganti yangmenggantikanguru yangtidak hadirke sekolah.Jikasekolahmasih berbuatdemikian maka kelaskhas pemulihanterpaksaditutupbuatsementarawaktudanmi sudahtentuakanmenjejaskanpemelajaranmnunid-murid lambat. MenurutKoh, guru khas bertanggungjawabatasperancangandanpelaksanaanaktiviti-aktiviti pemulihan.Untuk menja-lankan tanggungjawabmi Guru Khas mestilahmempunyaikemahiran,kepakarankhas,kecekapandanpengetahuanprofesionalsepertipenge-tahuandalampembinaandanpenggunaanujian diagnostikdanpenca-paian,pengembangan,penilaiandanpenggunaanbermacamjenis bahanpengajaran,pengajaranindividu dan implikasi pelbagai pendekatandalamkemahiranmembaca,menulisdanmengira.Di sampingitu gurukhas memerlukan ciri-ciri penibadi yang positif seperti tabah hati,optimis danadadayakepimpinan.

Menurut Koh lagi guru khasjugamesti cekapmembuatpengesananyang tepat,mengadakanprogram pemulihanyang berstrukturdengan

objektif-objektif khusus,danmenjalankanpengajaranpemulihandiindi-vidukan denganmenggunakanpelbagai jenis bahandan pendekatanbolehmemupukminatmurid lambatterhadapaktiviti pemulihansupayapemelajaranyangberkesanbolehberlakudalamkelaskhaspemulihan.

Di sampingitu Koh menegaskan,guru khas mesti mempunyaikebo-lehanuntuk menjalinkanpertaliandenganguru-gurulain di sekolahnya,

dan mi merupakansuatu kualiti profesionalyang amat penting padaseseorangGuru KhasPemulihanyangberjaya,sebabGuruKhas mesti-lah seberapacepatyangmungkin mendapatkepercayaandankerjasamadaripadagurubiasadi sekolahnya.

Bagi mendapatkankualiti profesional yang amat penting mtumenurutKoh, guru khasmestilahmempunyaikemahuanuntukmening-katkan kecekapansebagaiGuru Khas Pemulihansupayatidak keting-galan zaman dan untuk memaksimumkankebenkesananpengajaranpemulihan. Sikap mi mesti tertanam padajiwa setiap guru khas disekolahrendah.

Satu kajian yang pernah dijalankanberkaitandenganpengajaranpemulihandi Malaysia ialah Projek PendidikanImbuhan. Projek midilancarkanpada tahun 1972 oleh Pusat PerkembanganKurikulumKementerianPendidikan.Kajian mi adalahsebagaimelaksanakansatudaripadasyorpenting yangterkandungdalamLaporanKajian Keciciran1972. Syor mi menyarankanpendidikan imbuhan patutlahdiadakanuntuk membantukanak-kanakyang kurangbernasibbaik di negarami.ProjekPendidikanImbuhanmi menerimabantuankewangandaripada

42

Page 72: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARAAM

Yayasan Bernard van Leer dan negara Belandadan bantuanteknikaldanipadasebuahpasukanpensyarahFakulti PendidikanUniversiti Ma-laya. Projek mi dinamakanProjek PendidikanImbuhantetapiaktiviti-aktivitinya lebih merupakanaktiviti pemulihan.

Projekmi bolehlahdikatakanhasil langsungdanipadaKajian Keci-cinan 1972 supayatindakan imnbuhan diambil pada peningkatseawalmnungkin. Maka projek mi tertumpupadaperingkatprasekolahdan Se-kolah nendahbawah. Komponenprasekolahbertujuanuntuk menen-tukanjenis kemahirandan pengalamanyang diperlukan oleh kanak-kanaksebagaipersediaanmemasukisekolahnendah.Komnponensekolahnendahbawah adalah untuk mencegahdan membetulkankelemahan

pemelajaranmurid yang kurang bernasib baik. Secanaam matlamatPnojek ImbuhanSekolahRendahBawah(PISR) ialah untukmembantu

niunid yang kurang bernasibbaik dalam sekolah rendahbawah yangramai, antaranyamerupakanmunicl lambatdan berpencapaiannendah.ProjekImbuhanSekolahRendahbertujuanmengurangkanjurangper-bezaanantaramurid lambatmi denganrakansebayamerekayang lebihbernasibbalk denganmembetulkankekurangandankelemahanpeme-lajaran yang menyebabkankemunduranakademikmereka.Peringkatawal projek mi mengutamakanpencegahankelemahanpemelajaran

daripadaberlanjutandan bertindan-tindanserta menjejaskanseluruhpendidikankanak-kanakyangkurangbernasibbaik.

Rancanganrintis mi secarakhususbertujuanmengesankelemahanmunid tahuntiga dalampemelajananBahasaMalaysia,BahasaInggenisdanMatematiksertamencubastrategmpemulihan,termasukbahanpeng-ajaranuntuk mengatasikekurangandalambidang itu. Projek mi mcli-batkanguru besar,penolongkanan,guru BahasaMalaysia,guru BahasaInggerisdanMatematikdi duabuahkelassekolahpilihan PusatPerkem-banganKurikulum. Sampel dipilih daripadasekolah-sekolahrendahyangkeputusandarjahlimanyakurangmemuaskan.Sekolah-sekolahmiterdiri daripadaenambuahsekolahdi Kelantan, lima di Selangordansatudi Negeri Sembilan.

Projek mi berteraskanempatkonseppenting iaitu kekekalanhasilimbuhan,sifat tolong menolongantaraguru, tugas guru sebagaiahlidiagnosiskelemahandan perananguru sebagaiahli taktik pemulihan.Dalam mencubastrategi melatih guru sebagi ahli diagnosis dan ahli

dalam pendidikan imbuhan, Projek Imbuhan SekolahRendah telahniengadakanbengkelpada Setiap dua minggu di Kota Bharu dan diKuala Lumpur dan bulanMci hinggabulan September1975. Bengkelmi memboiehkanguru bertukar-tukarpengalamandanpandanganme-

43

Page 73: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSm DAN MASALAH

ngenai masalah bersamadalam pengajaranmata pelajanan BahasaMalaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik, mnalah lebih penting lagi.mendapat pendedahankepada taktik diagnostik dan pelbagai canapengajaranpemulihanbagi membaiki kesulitan pemelajarantententu.

Guru bukan sahaja diajar menggunakanbahanyang telah disediakanoleh PasukanTeknikal yang menasihatkanperancangandanpemjalananprojek in tetapijuga digalakkandanditunjukkancaramenibinabahanpengajaranpemulihanuntuk objektif khusus.Bahanmi telahdicubadi

sekolahberkenaandan maklumatbalik tentangsejauhmanakesesuaiandan keberkesananbahanyang diberikan itu telah dibincangkandalanibengkelyangbenikutnya.Guru-guruyang (erlibatdalamprojekmi men-jadi tenagapenintis dalam kegiatanpengajananpemulihan di sekolahmnasing-masingdandi sekolahlain kelak.

Bagi mata pelajaranBahasaMalaysia satu sin bahanpengajanankendini tenancang(pkt) yang telah dinancangdan dibina oleh PasukanTeknikal henkenaantelah pun digunakanoleh guru sebagai hahanpengajaranpemulihandalamsekolahmasing-masing.Pengajananken-din terancangdiadakandalambentukkaddanbuku kecil (modul).

Padatahun 1976duabengkelpusatdiadakandi KualaLumpunbagiguru tahunsatuhinggatahun tiga di sekolahpilihan. Bengkelmi dapatmembantuguru-guruberkenaanuntuk berdikari dalampengajaranpe-mnulihan. Projek Imbuhan SekolahRendah mi juga dapat menolongguru-guru berkenaanmemperolehteknik diagnostik dan pemulihan

untuk membaiki kelemahanpemelajaran.Ia jugamenunjukkanbahawarancanganpendidikan imbuhan boleh benjayasekiranya objektifnyaboleh dicapai ataumemberi faedahdan dirancangdenganrapi sertadiselenggarakandenganteraturdan berpeningkat-peringkatsertamen-dapatsokonganpenuhdanipadaguru besarsekolahyang terlibat. Da-patan daripadaprojek mi memuaskan.Namun, menurutKoh (1981)terdapatbeberapaperkarayangharusdiperhatikandandikaji oleh pihakyangberkenaan,terutamaperancangdan penganjurprojekpendidikanimbuhanpadamasaakandatang.

Pertama,bahanpemulihanyang telah dibina patut disemak,dika-tegorikan,disusunsemulaJandiperbaikuntuk tujuan dicetakbagi ke-pentinganpengajaranpemulihandi sekolah.

Kedua, perhatianyang Iebih hendaklahdiberikan kepadamelatihguru tentang cara-caramenggunakanbahanpemulihan dengancarayangbetul danberkesanmelalui tunjuk ajardalamsituasiyangdiaiJakanataudalambilik darjahyangsebenar.

Ketiga, guru-guruyangbersifatkreatifdaninovatifpatut dijadikan

44

Page 74: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARA AM

tenagapenggerakuntuk mengukuhkandanmengekalkarmkejayaanyangtelah dicapai,di sampingmenyediakantindakansusulanbagi memas-tikan kejayaanyangdicapaiakanditenuskandandiperbesarkan.

Keemnpat,sikapnegatifdantidak yakin terhadappendidikanimnbuh-

an yangditunjukkan oleh setengah-setengahpesertayang terlibatdalarnhengkelyangdiadakanmesti dikikis secepatmungkin agartidak men-jejaskankejayaanseluruhprojek. Sebaliknyapesertamesti ditanamkansikappositif dalamjiwa bahawapengajaranpemulihanmnerupakanper-kara yangpenting dalamprosespengajaran.

Kelima, pendidikanimnbuhanpatut dijadikan satuaspekkunikulumlatihan perguruanp’emulihandan sebuahpusatsumberpatutlahdidini-kan untukmenyimpanbuku rujukani mengenaipendidikanimbuhan.

Keenam,penyelidikanuntukmnengkajipelbagaistrategipendidikanimbuhandan pengajaranpemulihanpatutlah digalakkandi kalangantenagaakademik institusi pengajiantinggi. Dapatandanipadapenye-lidikan ilmiah akan memberi petunjuk yang bengunakepada pihakpenancangpendidikanimbuhandi negarakita,

Akhir sekaliKoh menegaskan,sebagaisatuprojek nintis PendidikanInibuhan SekolahRendahtelah nienyemaibenih yang akanbenpucukdanmemnhesardalampendidikanimbuhandi Malaysia.

Satui kajian ilrniah yang pennahdilakukan di Malaysia benkaitandengan pengajananpemnulihan ialah tesis Ph.D. Koh (1978) yang ben-judul “KeberkesananBahanPengajaranKendini ImbuhandalamBahasaMalaysia bagi Munid Darjah Tiga” (Effectivenessof CompensatorySelf-Instructional Materials in BahasaMalaysia for StandardThreePupils).Kajian mi bertujuanmenyiasatkeberkesananbahanpengajanankendini terancang(pkt) untukpengajananpemulihanBahasaMalaysiadisekolahrendahataulebih khususlagi untuk menolongmunid darjahtigamengatasikelemahantertentudalammempelajanipenbendaharaankata,kefahamandan tatabahasaBahasaMalaysia. Soalanpenyelidikannyaialah: Apakahherkesanbahanpemulihanatau imbuhanapabiladiguna-kanbersamabuku teksbiasauntukpengajaranBahasaMalaysiakepadamnuniddarjahtiga?Di sampingitu, penyelidikjugamengkajikesanyangmungkindibawaolehfaktor sepertitarafkebolehan,pengalamanbahasapertarnadanbahasakeduasertajantina ke ataspencapaianmunid ben-kenaan.Hipotesis kajian mi ialah bahawabahanpkt rnempunyaicmiunik yang dapatmemudahkanpemelajaranbahasabagi munid lambatatauberpencapaianrendahyang lazimnyanendahkefahamandankunangkeyakinandin. Kelebihanbahanpkt antaralain ialah:

i. Ta mempunyaiobjektif yangkhusus lagi terangdan segi hasil

45

Page 75: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMUL!HAN: LUNGS! DAN MASALAH

pemelajaran yang diingini.

ii. Isi pelajarannyadipecahkankepadabahagianatau langkah-langkahkecil untukditurut dandisampaikansupayamemudah-kanpemelajaranmunid.

iii. Pengukuhandiadakanmelalui pengesahansegerayang dibeniterhadaptiap-tiapjawapanmurid.

iv. Penilaian pemelajaran mnuniddapat diadakansecanamudahdancekapdenganmemhandingkanpencapaianujian sebelurndanujian selepassatu-satupelajaran.

Kajian mi mengandungidua bahagianiaitu Ujian PencubaandanEkspenimenUtama. Ujian Pencubaandimaklumkanpadatahun 1976.Dalam Ujian Percubaansebanyakduabelasunit bahantelahdibina.dankemudiannyadiuji. Isi bahanmi diasaskandanipadadiagnosadalamkertasBahasaMalaysia, PeperiksaanDarjah Tiga (1974). Munid yangterlibat adalahdan sekolahterpilih yangberbahasapengantarMelayu diKelantan, Selangordan Negeri Sembilan.Mereka diberi pengajaran

pemulihanmelalui penggunaanbahanpengajarankendini dalamjangkamasaselamalebih kurang tiga bulan. Dalamjangkamasami guru kelasyang terlibat menenimataklimat dan penerangantentangcara meng-

gunakanbahanpkt dalam bengkelyang diadakansekalidalam setiapduaminggu.

Dalam EksperimenUtamayangdijalankanselamalebih kurang 10bulanpadatahun 1976, penyelidikmenggunakanbahanpkt yang telahdiperbaik.Ekspenimenmi melibatkanmunid sekolahkebangsaan,munidsekolahCina dan murid sekolahTamnil yang munidnya hanyabelajarmelalui buku teksbiasa.Tempohpercubaanbagi kedua-duakumpulanadalahsama.Guru dan sekolaheksperimenmenenimahanyataklimattakformal dan semasake semasadaripadapenyelidik.

Anal isis keputusanUjian Percubaanmemperlihatkanpertambahan(markah)yangsignifikan dalampencapaianujian selepaspelajaranbagisemuaunit bahan,dan menunjukkanjuga bahawaperatusanyang sig-nifikan daripadamurid memperolehmarkahpenuhdalamujian selepaspelajaran. Ini menandakanbahawabahanpkt telah berjayamembantumunid berkenaanmenguasaikernahirankhususyangdiingini. Tambahanlagi, jawapanguru berkenaandalamsoal selidik menunjukkanbahawapadakeseluruhannya,guru yang terlibat dalamUjian Percubaanmeng-anggapbahanmi sebagaibergunakepadamereka(guru) sertakepadamurid.

Bagi EksperimenUtamapula,analisisatasperlakuanmurid teruta-

46

Page 76: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PENGAJARANPEMULIHAN SECARA AM

rnanyaperbandinganpencapaiansebelumpelajarandan selepaspelajan-an mi bahan pkt telah menghasilkandapatanpenting seperti yangberikut:

i. Bahawa bahan pkt boleh digunakandengan berkesanjikadipakai sebagaibahantambahandalampengajaranbiasa.

ii. Bahawabahanpkt adalahberkesansebagaibahanpemulihanuntukmengajarkemahirankhususkepadapencapairendah.

iii. Bahawabahanpkt adalah berkesansebagaibahantambahandalampengajaranperbendaharaankatakepadamurid sekolahrendahCina danTamil, dandalampengajarankefahamandantatabahasakepadamurid sekolahrendahkebangsaan.

iv. Bahawabahanpkt disambutbaik olehguru danmunid.

v. Bahawadenganperancanganyangbaik, penggunaanbahanmitidak semestinyamemberatkanlagi urusanpentadbiranguruberkenaan.

Dapatandi atas menunjukkanpotensi bahanpkt, dan pihak ber-kenaanpatutlahmenimbangkanpembinaandanpenggunaanbahanmisebagaibahanpemulihandalambilik darjah dengantujuan rnenolongmurid lambatkhususnyauntuk mengatasikesulitanpemelajaranyang

tertentu.Adalahpenting ditegaskanbahawaKoh tidak mengesyorkanha-

hawa pengajaranmenggunakanbahanpkt boleh menggantikanpeng-ajaran konvensionalatau buku teks. Apa-apa yang disarankanialahsupayapengajarankonvensionalyangmenggunakanbuku teksdisaling-lengkapkandenganbahanpkt khususnyauntukmembantumurid lambat

meningkatkantarafpencapaianmereka.Satu lagi kajian yang berkaitan denganpemulihan ialah projek

InSPIRE. Projek mi dimulakan oleh beberapaorang pengkaji dan PusatPengajianPendidikan Universiti Sains Malaysia mulai tahun 1977.Antaramatlamatumumprojekialah:

i. Untuk mengenalpasti dengancara yang sistematis tentangmasalahpemelajarandan pengajaranmurid-murid sekolahrendahdi kawasanluarbandar.

ii. Untuk mencari satu pendekatanalternatif tentangcorak danbentukujian bagi meningkatkankeberkesananpengajarandan

47

Page 77: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMUJIHAN: LUNGS! DAN MASALAH

pemelajarandi sekolahnendahluarbandar.

Fokusutamaprojekmi ialah untuk menguhahsuaiprosesdanbahanpengajaran/pemelajaranserta untuk meningkatkanpencapaiankerna-hiran dan segi perlakuan dan penwatakankanak-kanak,kernahiranherhahasa,cara berfikir, dan sikap bekenjasarnakanak-kanakdalammasyarakat.

Mulai tahun 1981 tumpuan dan aktivitinya telah dipenluaskan.Projek mi telah inendapatkenjasamaerat clan Pusat PenkembanganKunikulum KementenianPendidikanMalaysia.Padatahun1983 projekInSPIRE telah menghasilkanbahanpengajanandalam mata pclajaian

BahasaMalaysia,Matematik,BahasaInggenis,BahasaCina danBahasa

Tamil bagi tahap satu. Bahan-bahanpengajaran yang diusahakaninerupakan bahan sokongan untuk membantuguru dalam mengen-clalikan aktiviti pengajanan/pemelajanandi bilik darjah.Bahanmi jugadapat membantu serta meningankan bebantugas guru kelas terutaniadalaminenjalankanpengajaranpemulihan.

Pengelolaandan tunjuk ajar rnelalui video dan perbincangandiPusatPerkembanganKunikulumn tentangbahanpemulihanBahasaMa-laysia tenmasukpukal pemulihanclan pengayaan.Penggunaanbahan-bahanmi bergantungkepadakeperluandansituasi. Guru bolehlahme-nyesuaikanpenggunaannyasamaada sebagaibahanpemulihan,bahanpengayaanataupunbahanasasmengikut kebolehanmurid-munid dansituasi pemelajaran. Sehingga kini bahan-bahanpengajananprojekInSPIRE mi telah disebar luas hampin ke semuasekolah rendah diMalaysia.Keberkesananpenggunaanbahanprojek mi belum diketahuilagi.

Akhin sekali terdapatsatu lagi projek yangberkaitandenganpeng-ajananpemulihanyang turut disertai oleh Malaysia iaitu INNOTECH:Non-Traditional Roles(NTR) Project. Projek mi telahdilancarkanpadaakhir tahun70-anoleh INNOTECH satu danipadapusatSEAMEO, danpnojek mi bentujuanrneriingkatkantarafpengajanandi sekolahrendahdikalangannegara-negaraASEAN. Malaysiatelah mengambilbahagiandalam projek mi dan Maktab PerguruanIlmu Khas, Cheras, KualaLumpur telah dibeni tanggungjawabuntuk menjalankanaktiviti kajianyangberkaitandenganprojek tensebut.Hasil kajian itu, duapukal alatbantu mengajarNon-Traditional Roles (NTR) telah dihasilkan. Satupukal berkaitandenganpengajaranpemulihandan satu lagi benkaitandenganalat pandang-dengardan bahanMatematik. Bahanpengajaranpemulihanitu mengandungi10 modul terancangyangdirancangkhas

48

Page 78: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

!‘ENGAJARAN !‘FMULIHAN SLCARA AM

untuk digunakanoleh gurupemulihan.

Pensyarah dan guru-guru yang berpeluangmenggunakan bahan-bahanmi mendapatibahanmi berguna. Penilaian tentang kebcrkesanan

modul mi telahdijalankanpada awal tahun1982. Hasil penilaian yang

dilakukan ke atasbahan-hahaniw menunjukkansambutanyang amatmneiiggalakkan.Persidanganakhin 1”,

Ton-Traa’irional Roles Project yang

dihadini o!eh pesertadan semuaneganayangmengambilbahagianda-lam projek mi telah menentukanagar setiapneganaahli SEAMEOmenyeharkanbahan--bahanmi kepada scmua institusi dan bahagianpendidikandalamKementenianPendidikanneganamasing-masing.BagiMalaysia,MaktabPenguruanIlmu Khas,Chenassedangmenyemakdanniencetaksemuamodul tersebutdan adalahdiharapkanakandiseban-luaskankcpaclaseinuabahagianyang benkaitan.

Kesirnpulannya,kerjapeniulihanadalahsatukerjayangamatnumitsenta memerlukankerjasamadanipadasemuapihak dan memerlukankecekapanyang tinggi dansikappositif danipadagurupemulihan.

49

Page 79: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

BAB2

FUNGSI DAN MASALAH GURU KHASPEMULIHAN (DAPATAN KAJIAN*)

Dapatanml ditulis berdasarkanObjektif Kajian dan RekaBentuk danProsedurPenyelidikanyangdibuatoleh penulis— lihat Lampiran.

Latar Belakang SekolahPertama

Sekolahpertamayang dijadikan tempatkajian ialah sebuahsekolahrendahdi Kepong.Sekolahmi terletakdalamkawasanseluas2.02hek-tar,kira-kira4.8 kilometerdan pekanKepong,SelangorDarul Ehsan.

Sekolahmi terdiri daripadaduablok bangunan.Blok pertamaialahbangunankayu satu tingkat yangdidirikan padatahun lima puluhan.Blok bangunanyangkelihatanbegitu usangmi mengandungitiga bilikdarjahiaitu kelastahun tiga, kelastahunempatdan kelastahunenam.Blok yang kedua ialah bangunanbatu duatingkat yang mengandungitiga bilik darjahdi tingkat atasdi sampingbilik pejabatam danpejabatguru besar,sebuahbilik guru, tandasdanduabilik stor. Satu daripadabilik guru dan tandasbilik pusat sumberdan stor yang kedua yangterletakdi hujungblok dijadikan KelasKhas Pemulihan.

Di hujung bangunanblok baruterdapatsebuahkantin yang seder-hanabesar. Bersebelahandengankantin terdapatsebuahrumah guruOleh sebabkawasansekolahmi amatkecil, sebuahpadangkecil berha-dapandenganbangunansekolahmenjaditempatmurid-muridbermain.

Sekolahmi dikategorikansebagaisekolahgredC di kawasanluarbandar. Kategori mi ditetapkanoleh JabatanPendidikan Negeri Se-

* Dapatan mi ditulis berdasarkanObjektif Kajian dan Reka Bentuk dan prosedur

Penyelidikan.Lihat LampiranA danB.

50

Page 80: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI DAN MASALAH GURU KUAS PEMULIHAN

langor. Jumlah murid sekolah mi ialah seramai 310 orang denganjumlah guruseramai13 orangtermasukguru besar.Terdapatsembilanbuahkelasiaitu duakelasuntuktahunsatu,empatkelastahundua,satukelastahuntiga, satukelastahunempat,duakelastahunlima, satukelastahunenamdansatubilik agama.

OIehsebabjumlah murmdnyakecil makasekolahmi hanyamempu-nyai satusesisahajaiaitu sesipagi.Puratamurid sekolahmi terdiri dan-pada30 peratusmurid berketurunanIndia dan70 peratusmurid berke-turunanMelayu. Tiadamurid keturunanlain di sekolahmi. Kebanyakanmurid berasaldaripadakeluargamiskin dansedikit daripadagolongan

sederhana.mi disebabkan sekolah mi terletak berhampiran dengankawasanperkampunganMelayudankawasansetingganketurunanIndia.

KelasKhas Pemulihan

Fokus kajianadalahke ataskelaskhaspemulihanyang terletakdi bulkhujung bawahbangunanbaru. Kelas mi mula diadakanpada bulan

Januari 1986, walaupunsekolah mi sudahada Guru Khas Pemulihan

Gambar I BangunanSekolahKajian Pertama(SekolahRendahdi Luar Ban-dar).

51

Page 81: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMUL1HAN~FUNGSI DAN MASALAH

lulusan KunsusKhas Pernulihansepenuhniasa(satutahun)dan MaktabPerguruanIlmu Khas,Cheras,KualaLumpurpadatahun1983.

Kelas Khas Pemulihanmi sebenarnyaadalahbilik stor yang telahdiubah suai. Kelas mi mengandungisebuahmejaguru, tiga buahmejapanjang,lima buah bangkupanjang(bangkudanmeja kantinsekolah),sebuahpapanlembut sedenhanabesar,sebuahalmari larna(menyimpanalatbantumengajar),sebuahkipasanginsiling dansebuahlampubulat.

Keadaankelas mi sangatsempit serta ticlak sesuaiuntuk peme-lajaranmurid-muridpemulihan,yangamat memenlukantempatbelajaryang Iebih selesa,lapangdan menanik. Oleh sebabmasalahitu, maka

Guru Khas Peniulihanterpaksamerteriinakeadaanyang ada,asalkanpengajaranpeinulihandapatdijalankan.

Guru Khas Peniulihan Pertama

Guru Khas Pernulihandi sekolah mi ialah orang pertamadan yangtunggal berkelulusan Kursus Khas Pemulihan sepenuhmasa (satu

Gambar2 Kelas Khas Pemulihantenletakdi hujung bangunanbahagianbawahke hilik stor (SekolahKajianPertama).

52

Page 82: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

tahun)di daenahGombak.Beliaujuga merupakanseorangdaripada23orang Guru Khas Pemulihandi SelangorDarul Ehsanyang mendapatKursus Khas Pemulihansaw tahundi Selangor(sumberJabatanPen-didikan Negeni Selangor,1987). Beliau mempunyaikelulusanMalaysia

Certificate of Education (M.C.E.) dan mendapatlatihan perguruandalam Kursus PendidikanSekolahRendahdi M~ktahPerguruanRajaMelewar, Seremban,Negeni Sembilan.Kini beiiau herumur 32 tahun,sudah berkeluargadan mernpunyaidua orang anaL Beliau dilantikmenjadiguru pada1 Januari 1977 danditempatkandi sekolahmi.

Sebelummengikuti Kursus Khas Pemulihan padatahun 1983 de-ngan kere!aansendiri,bcliau ditugaskanmengajarrnatapelajaranBa-hasaInggeris padahampir sernua kelas di sekoiah ml. Setelahtarnatkursusmi, beliauterusmenyumbangkanperkhidrnatandi sekolahyangsamadanmasih ditugaskanmengajarmata pelajaranBahasaInggenis.Beliau hanyadapatmernhukakcias khaspeirnilihan padatahun 1986.Pengajaranpemulihanml diadakanuntuk38 orangmurid yangdiambildaripadakelas-kelasyang ditetapkan.Jumlah masa mengajar, niasapanduan dan persediaanseha~yakI I)() minit seminggu, ditambahdengan60 minit urituk waktuko~:urlkulinpadahan Sabtu.

Tugas dan Tanggungjawab Guru KhasPernulhandi SekolahPertama

Tugasyang tercatatdalamBuku Persedi:c;nMengajar dan Dalani Sc-narai TugasGuru-guru:

i. TugaspentadbiranGuru Disiplin, Guru PusatSumber;GuruProjek SusuSekolah;GuruRadio danTelevisyenPendidikan.

ii. Tugaskunikulum: Guru Khas Pemulihandan guru kepadase-mua matapelajarankecualiAgamadanTulisanJawi.

iii. Tugaskokurikulum:Guru Kelab BahasaInggeris; Guru Rumah Hijau; Guru Per-mainan Bola Jaring; Ahli JawatankuasaPersatuanthu Bapa

(wakil guru).

Tugasdan tanggungjawabdi atas diherikan kepada Guru KhasPemulihanmi keranabeliautelahinengikuti kursus-kursusyangherikut:

(a) KursusTeknologiPendidikan.

53

Page 83: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN; FUNGSI DAN MASALAH

(b) KursusBahasaInggerisKBSR TahapSatu danTahapDua.

(c) KunsusBahasaMalaysiaKBSRTahapSatu danTahapDua.(d) KursusBola JaningDaerahGombak.

Tugassebagaiguru disiplin dibenikan kepadanyakerana beliaumerupakanguru kanandi sekolahitu.

Tugas-tugaslain yangdijalankanoleh Guru Khas Pernulihanper-tama:

Terdapattugas-tugaslain yang dijalankan oleh Guru Khas Pemu-lihan selainyangtercatatdalamBuku PersediaanMengajarGuru.

SENARAI TUGAS GURU 1987

Tarikh Tugas

1. 10.87 — Menjalankantugasuntuk menyiapkan“Kajian Bancianhingga Membaca”untuk peringkatsekolahpertama(Kajian mi30.10.87 ditajaoleh pihakBank Duniamelalui KementenianPen-

didikan) seterusnyake JabatanPendidikan Negeni danPejabat Pendidikan Daerahseterusnyake sekolah-se-kolah.

21.10.87 — Mengambil alih sepenuhnyakelas tahun satu, keranagurutidak hadir.

23.10.87 — Menjadiguru ganti padakelastahunenamselepasrehat

hingga tamatwaktu persekolahan,sebabgurunya tidaksihat.

27. 10.87 — Memberi keterangantentangperkembangansekolahke-

padaKakitanganPentingBahasaInggeris.28.10.87 — MelayanKakitanganPentingTeknologiPendidikandan

JabatanPendidikanNegeni bagi pihak Projek BankDu-nia, untukmengesahkansamaadabuku sumbanganyangdibenikan di bawahProjek Bank Dunia sudahditerimaataubelum oleh sekolah.

2.11.87 — Mengawasipentadbiransekolahkeranaguru besardanguru penolongkananbertugasdi luar.

5. 11.87 — Mengendalikanurusanpembelianhadiah untuk muridsempenaHan Ucapan dan PenyampaianHadiah, ber-mula dan urusanmemilih, membeli, membalutdan me-label hadiah itu. Kesemua urusanmi dilakukan padawaktupersekolahan.

54

Page 84: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSIDAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

6.11.87 — Tenlibatdalampemilihanacarapersembahanmunid yangakandipersembahkanpada Han Ucapan dan Penyam-paianHadiah.Padawaktuselepasrehat.

8.11 .87 — MenguruskanpersiapanuntukJamuanAkhir TahunSe-kolahbersamaPersatuanIbu BapaGuru sertaAhli Lem-bagaPengurusSekolah.

Jadualtugasbagi tahun 1987 bermuladan tanikh 19.10.87hingga9.11.87 sahaja(tempoh kajian dan pemenhatianpengkaji di sekolah

tersebut),sebelumtempoh itu tidak dicatatkanoleh Guru Khas Pemu-lihan keranapada ketika itu kelas pemulihan berjalan sepenuhnyahinggake akhir tahun.

Guru Khas Pemulihanmembuatcatatansemuatugasyang diarah-kanolehgurubesarbagi tahun1985 dan 1986sahaja.OIehsebabitu Se-naraitugastercatatdalambuku catatansahajadisenaraikan.Antaranya:

SENARAI TUGAS GURU 1986

Tarikh Tugas

6. I .86 — Menggantikanguru tahunduayangsedangcuti bersalin.hingga22.1.86

23.1.86 — Menghadiri mesyuaratBola JaringMajlis Sukan Seko-lah-SekolahDaerahdi SekolahRendah (C) SelayangBaru,Selangor.

25.1.86 — MenjalankantugassebagaiGuru PusatSumber.Datangke sekolahuntuk mengemaskanbilik pusatsumberdan10:00pagi hingga1:00 tengahhan.

28.1.86 — Menggantikanguru tahunenamyangmenjadiPengawasPeperiksaanPenilaianTahunTiga di sekolahlain.

30. 1.86 — Menulis resit yuran Majlis Sukan Sekolah-sekolahDa-

erah(MSSD), yuran sekolahdanyuran peperiksaanbagitahunduasebabgurunyacuti bersalin.

3.2.86 — Menggantikanguru tahunenamsebabguru-gurunyame-nyeliapepeniksaantahuntiga KBSR di sekolahlain.

13.2.86 — MengadakanPertandinganBola Janing Majlis SukanSekolah-sekolahDaerahZon Kepongdi padangsekolah,dan 8:30 pagi hingga 1:00 tengahhan dan dan 3:00petanghingga6:00 petang.

55

Page 85: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS Pt~MLJT.tHAN;FUNGSI t)AN MASA[AH

— Pergi ke SekolahTamanEhsanuntukberjumpapengadilbolajaningpeningkatzon, waktu selepasnehat.

18.2.86 — Mengadili pertandinganhola janing antaraZon KuangmenentangZon Kepongcli SekolahSungalPelong.

25.2.86 — Menggantikanguru tahun lirna dan tahunenamsehabmereka mengadili pentandinganbadminton di kelab In—stitut PenyelidikanPerhutanan.

15.3.86 — Bertugas mengelolakanhacliah untuk acaraMerentasDesapeningkatdaerahpadahan Sabtudan 8:00 hingga12:30 tengahhan.

5.5.86 --- Menggantikanguru tahun tiga sebabgurun~amenjadipengadil Majlis Sukan Sekolah-Sekolah[)aerah di SriGasing.

19,5.86 — Mengambilalih kelastahun~atu.Mengernaskinikanbilikpusatuimher.

6.6.8( — Mengambil alih kelas tahunlima sebelurn.rcliat keranagununyamenghadinitemuduga.

21.6.86 -- MenghadiniKursusTeknologiPendidikandi Sekolah28.6.86 MenengahBatu Caves.5.7.86

22.6.86 — Menjaga kelas tahun tiga pada tiap-tiap han Selasa,waktu sehelumjehat (2 kali) sebahgurunyamenghadinikursus.

I .9.86 — Menggantikanguru tahunsatu sehabgurunya rnengha-

din mesyuanatdi KlangGate,satuhan.

8.9.86 — Membantuguru pelatih menjalani latihan mengajar da-lam PengajananPemulihandan Maktab PerguruanIlmuKhas,Cheras,KualaLumpur, menjalaniujian diagnostikselamaempathan.

15.9.86 Membantuguru pelatih menjalankanpengajaranpemu-lihan kepadamunid tahunsatudanmunici tahuntiga.

I .9.86 — Menggantikanguru tahuntiga keranagununyauzur.hingga12.9.86

15.9.86 — Menggantikanguru tahuntiga keranagurunyauzur.h ingga16.9.86

56

Page 86: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGS!DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

SENARAI TUGAS GURU 1985

Tarikh Tugas

2.I .85 — Mengambil alih kelas tahunsatuuntuk sementarawaktuhingga danmenyelanaskanpenclaftaranmunid.3.1.85

4. I .85 -- Mengambila!ih kelas tahunduadanmengemaskanbilikdarjah.

7.1.85 — Mengambil alih kelas tahuntiga hingga guru hanumen-daftardin ke sekolahtersehut.Menekodkansenanainamamunid tahun!iga clan mcncatatkanhayananyunan.

8. I .85 — Mengemas buku-huku narnpaian dan lcrnharan kcrjamurici tahunsatudanduasentamenyenahkankepadagurubesarsebagaimanayangdianahkan.

10.1.85 — Mengambilalih kelastahunsatudanmengedankanbuku-hingga buku rampaiankepadasemuamunidyangtelahmenjej as-

11.1.85 kanbayaran.14.1.85 — Mengambilalih kelastahunduasebagaipenggantiguru

yangtidak hadinke sekolah.1.2.85 — Menghadinimesyuaratpertandinganbolajaningdi Seko-

lah RendahTamanEhsan,2:30 petang.25.2.85 — Membawapasukan bola janing ke SekolahKehangsaan

Sungai Pelonguntukmengambilhahagianpeningkatan-

tarazon.Penlawanandiadakanpadawaktu pagi.5.3.85 — Menyediakanfail pejabat, ineinbuat tajuk dan nombon

fail.12.3.85 — MenyediakansoalanPendidikanMoral untuk tahunsatu,

duadantiga.14.3.85 — Menyediakancartagainbarguru dankakitangansekolah

yang lain untukkegunaanbilik guru besar.28.3.85 — Pergi ke kilang percetakandi Kepong untuk meng-

uruskanpercetakankad Han Sukan.2.5.85 — Mengambil alih kelas tahuntiga sepanjangmasapense-

kolahankeranagurunyasakit.8.5.85 — Mengambilalih kelastahuntiga dan waktu selepasrehat

hinggatamatwaktupersekolahan.28.5.85 — Mengambil alih kelas tahun tiga dan padawaktu mata

pelajaranAgamakenanatidak cukupguru agamadi Se-kolahtersebut.

57

Page 87: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS!DAN MASALAH

25.6.85 — Mengambilalih kelastahunempatdanmengajarhinggatamatwaktu persekolahan.

26.6.85 — Mengambil alih kelas tahun tiga dan mengajarhinggatamatwaktu persekolahan.

28.6.85 — Menggantikanguru tahunduadan mengajanhingga ta-matwaktu persekolahan.

29.6.85 — Mengambil alih kelastahun tiga sebabgurunya mem-bawamurid sekolah mengambilbahagiandalammusa-baqahmembacaal-quranperingkatdaerah.

1.7.85 — Mengambil alih kelas tahun tiga kerana guru agamahingga sementaratelah menamatkanperkhidmatandi sekolah5.7.85 itu.

8.7.85 — Mengambilalih kelastahun tiga keranagununyameng-hingga ambil cuti bersalintambahanselamaduahan.9.7.85

22.7.85 — Mengambil alih kelas tahun tiga keranagurunyameng-hadiri beberapamesyuarat.

23.7.85 — Mengambil alih kelas tahun tiga keranagurunya men-jalankanUjian TenagaAsasuntuktahunenam.

12.8.85 — Mengajardi kelastahundua sebabgurunyamenghadinihingga konvokesyendi MaktabPerguruanKinta, Ipoh.13 .8.85

20.8.85 — Mengajardi kelastahunduakeranagununyamenghadinikonvokesyendi Maktab PerguruanSultan Idris, Tanjung

Malim, Perak.19.9.85 — Mengambil alih kelastahunenamkeranagurunyapergi

menyambutkepulanganibu bapanyadan Makkah.23.9.85 — Mengajardi kelastahunduasebabgurunyatidak dapat

hadiratassebab-sebabyang tidak dielakkan.

27.9.85 — Mengambil alih kelas tahun satu keranagurunyapergimenjalanipemeriksaandoktor.

30.9.85 — Membawa munid-murid sekolah ke Sekolah RendahKebangsaanTamanEhsan,untuk pertandinganbercenitadan 8:30 pagi hingga 12:30tengahhan.

2. 10.85 — Mengambil alih kelas tahun duabermula selepasrehathingga tamatwaktu persekolahan,kenanagununyade-

mamdandibenarkanpulangolehguru besar.28.10.85 — Mengajandi kelastahunenamkeranagununyaadaurusan

hingga peribadi.29.10.85

58

Page 88: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI DAN MASALAI-I GURU KHAS PEMULIHAN

30.10.85 — Menjaga kelas tahun tiga kenanagununyamenjalankanurusan sekolahdan pagi hingga waktu rehat.

KesimpulannyaGuru Khas Pemulihan mi terpaksamenjalankanbenbagai-bagaitugasyang tidak langsungberkaitandenganpengajaranpemulihanselainmenjadiguru ganti. BerdasarkanBuku CatatanKhasPemulihandan temuramahpengkaji denganguru-gurubiasadan guru

besansekolahpertama,didapatiguru khasmi paling kenapmenjadiguruganti danmengambilsepenuhnyatugasguru biasayang tidak hadirkesekolah.Padatahun 1985 guru khas telah menjadiguru ganti secarakasansebanyak27 kali setahun,manakalapadatahun1986 sebanyak17kali. Jika dibandingkandenganguru lain, merekamenjadiguru gantihanyasatu ataudua kali sahajadalam setahun.Jelaslahbahawagurukhasmi amatkenapmenjadiguru ganti berbandingdenganguru biasayang lain.

Maklumatmi menunjukkanbahawaGuru Khas Pemulihanmene-nima amatbanyakgangguandalamusahamenjalankantugasnyasebagaiGuruKhas Pemulihandi sekolahpertama.

Tugas-tugasyang benkaitandenganpengajaranpemulihan:GuruKhas sekolahmi menggunakansatu danipadatiga carapengajaranpe-mulihan yangdisarankanoieh BahagianSekolah-sekolahKementenian

Pendidikanmelalui Pekeliling KP (BS) 8502/5/PKIJId.VI(26) bertarikh28 Januani1986, yangbertajuk— “StrategiPemulihanbagiMunid-munidyang MenghadapiMasalahPembelajarandi SekolahRendahdan Pc-lunjunan Program Pemulihan” iaitu alternatif yang ketiga (him. 2).Sekolahmi mempunyai satu kelas khas pemulihan sahajabagi satu

danjah.Bilangan munid bagi tiap-tiap darjahpadatiap-tiap masaialahseramai4 hingga7 orang.

Sistem yang digunakan mi ialah sistem yang diistilahkan Koh(1983) sebagai“Sistem Pengunduran”.Menunut Sharifah dan Chua

(1985),kebanyakansekoiahrendahdi negarakita menggunakansistemmi. Dalam SistemPengajaranPemulihanin murid-munid yang me-meriukanpengajaranpemulihandibawake bilik khaspemulihanuntukmendapatkanpengajananpemulihandanipadaGuru Khas Pemulihan.Munid-munid mi dibawa padawaktu matapelajanan asas(3M) iaituBahasaMalaysiadanMatematiksahaja.Setelahtamatwaktu matape-lajaran asasitu, murid-munid mi dikembalikan semulake kelas asalmenekauntuk meneruskanpelajaranlain bersamarakan kelasmenekayanglain.

RancanganPengajaranPemulihandi sekolahpentamabagi tahun

59

Page 89: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: RiNGS! DAN MASALAH

1987bermulapadatahunkelima persekolahansepertiyang benikut.

Minggu Kelima (2.2.87hingga6.2.87)

Menyediakanbonangpencalonan.Menyecliakanbonangpenibadimunid.

Minggu Keenam(9.2.87hingga 13.2.87)

Menyediakanborangsoal selidik munid.

Menyediakanujian diagnostikbahasadanMatematik.Menyediakanborangkesihatanmunid.Ujian lisan bahasa.

Minggu Ketujuh (16.2.87hingga20.2.87)

Menjalankanujian lisan.Menjalankanujian diagnostik.Minggu Kelapan(23.2.87hingga27.2.87)

Mengajar rnenuiis hunuf abjadkecil clan menuhsabjadhesar.Mengenalhuruf-hunufabjadAa—Zz.Mengenalhuruf abjad.Mengenalkansukukata — Ky.Mengenalkansukukata — \7KK.Mengenalkansuku kata — KVK.Mengenalkansuku kata — KVKV.Mengenalkansuku kata — KVKVK.Mengenalkansukukata — KVKVKV.Mengenalkansuku kata — KVKKV.Mengenalkansuku kata — KVKKVK.Mengenaikansuku kata — KVKKKVK.Mengenalkansuku kata — Diftong.Mengenaikansuku kata — Carnpuran.Mengenalkanfrasa.Mengenaikanayatmudah.Mengenalkanpetikancenita.Mengenalkan kefahaman.

BerdasankanpadaBuku PersediaanMengajanGuru, didapatiguru

60

Page 90: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FliNGS! DAN MASAL.AH GURU KHAS PEMULIHAN

khas itu inenjaiankanpengajaranpernulihan mengikut bebenapapro-sedun yang ditetapkanoleh KementenianPendidikan Malaysia. Be-berapalangkahpengajaranpemulihantelah dijalankanolch guru khasbenkenaan.

Langkahpertama:Pencalonaniiiu rid.

Bagi inendapatkan calon-calon yang meinerlukanpengajaranpe-Inulihan, guru khas rnemintakenjasamaguru biasa agar menca-

lonkan munid-municl danipadakelasmenekayangdifikirkan meng-hadapiinasalahpemelajaran.Dasarpencalonandiserahkankepadahudi bicaragurubiasahendasarkanheberapapanduan.

i. Pencapaianmunid dalam matapelajananBahasaMalaysiaclanMatematik.

ii. Keputusanujian kelas.

iii. Kerja-kenjahaniandi kelas.

iv. Cini-cini tingkah laku munid (dikaitkan denganniasalahpe-inelajanan).

Pencalonanmunid dilakukan selepaspenilaianbulanpertamapen-sekolahan,setelahmelihatcini-ciri tingkah laku munid itu dikaitkandenganinasalahpembelajaran.

Langkahkedua:Pengumpulanmakiumatmurid.

Dalam usahamendapatkanmaklumat munid pemulihanmi, gurukhastelahmenyediakanBonangPenibadiMunid danmemintaken-jasamaguru biasauntuk mengisikannya.mi disebabkanguru-gurubiasamemiliki rekod murid di sekoiah dan lebih kerap bensamamurid.

Langkahketiga: Ujian saringan.

Dalam bahagiansaninganguru khas hanyamembeniujian dalanibentuklisan.

Langkahkeempat:Ujian diagnostik.

Selepasmunid mi dibeni ujian saningan,guru khas menyediakanujian diagnostik.

61

Page 91: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMUL!HAN FUNGS! DAN MASALAH

Langkahkelima: Perancangandanpengajaran.

Penancangandilakukan berasaskanandaiankelemahanrnunid se-canakeselunuhansahaja.Pengajananpemulihanpuladijalankande-nganmenggunakanteknik yangbenikut:

Pengajanankumpulan kecil: Guru membentukkumpulankecilyang tendiri danipada dua dan tiga orang munid yang meng-

hadapi masalah yang sama. Guru menjalankanpengajanandenganmenggunakanbahan-bahanyangdisediakan.

ii. Pengajaranindividu: Guru menumpukanpenhatian kepadaSeorangmunid tertentudan membimbingnyauntuk mengatasi

inasalah yang dihadapi dengan menggunakanbahan-bahanyang disediakan.

Latihan kemahiranyang dirancangberdasankanpada kelernahanyangditemui:

Peningkatpertama(penggalpertama)(a) Menyebut abjad Aa hingga Za secanaberurutandengan

tidak memandanglambangnya.(b) Membunyikan lambang huruf secaraberurutan dengan

memandanglambangAahinggaZa.(c) Menyebuthurufabjadbesansecaraberurutan:

i. A, E, F, H, J, K, L, M, N, T, V. W, X, Y, Z.ii. B,C,D,G,J,O,P,Q,R,S,U.

iii. a, b, c dansebagainya.(d) Membunyikanhurufabjadtiadaberurutan(huruf besar).(e) Membunyikanhunufabjadtiadaberurutan(hunufkecil).(1) Membunyikanhuruf-hurufvokala ei o.(g) Membunyikansukukataduahuruf(tenbuka).

Contoh:ba, da, Ca, ka, Ia danlain-lain.

(h) Membunyikanduasukukataduahuruf.Contoh:

hapa= bapa.ka yu = kayu.

(i) Membunyikansukukatatiga huruf(tertutup).Contoh:

lat, kan, tak, kusdanlain-lain lagi.

62

Page 92: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

(j) Membinaperkataanduasukukata.

Contoh:i bu = ibu, i si = isi.ayam = ayam,u Ian = ular.bu Ian = bulan, ka sut = kasut.

(k) Bacaandankefahaman.

(1) Aktiviti Pengayaan.Peralatanyangdigunakandalamperingkatmi:

Carta-cartahuruf.Kad-kadhuruf.Kadaktiviti.Kad cantuman.Kadhurufabjad.Kadvokal.Kad “ny” “ng”.Kadbinaperkataan.Kad permainan.Kadteka-teki.Kad bacaan.Kadtulisan.Kad tekap.

Peningkatkedua(penggalkedua)(a) Membunyikansuku kataduahuruftentutup.

Contoh:an, up, om, emdanlain-lain.

(b) Membinaperkataanduasukukatatentutupdanterbuka.Contoh:

da, un, ka, in, du, it, ba, ik, bu, ah.(c) Membina perkataantiga suku kata dua huruf dan tiga

huruf.Contoh:

ba si kal, ke ru si.(d) Membunyikansuku katatiga hunufterbuka.

Contoh:

sya,nya,nga,kha.(e) Membunyikansukukatadiftong.

Contoh:ai, au,01.

63

Page 93: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KUAS PEMULIHAN, FUNGS! hAN MASALAH

(f) Menlbunyikan sukukatayang niempunyaikonsonan“ng”.

Contoh:ang, ing, ong. eng, ung. hang.

heng,bing, dong, leng, kung.(g) Membunyikan penkataantiga suku katacampuran.

Contoh:caha ya.al ma ni.se lu an.

hi na tang.se ko lah.scm hi Ian.Se len dang.

ha si kal.(h) Membina penkataandua suku kata gabunganvokal dan

suku katakonsonan.Contoh:

o rang,u dang,a bang.

(i) Membinapenkataanduasuku katakonsonan.Contoh:

ha wang,ga sing. ke rang.(j) Bacaandankefahaman.(k) Aktiviti Pengayaan.

Alat yangdigunakandalampeningkatmi.Kad-kadgambar.Kad-kadsukukatabengamban.Kad-kadperkataancantutnan.Kad-kadcenitadanpetikan.Buku teks.

Peningkatketiga

(a) Membina penkataandua suku kata tertutup dua dan tigahuruf.

Contoh:sampan,rum put,dak wat.

(b) Membacapenkataandua suku katatentutupdua dan tiga

hunuf.Contoh:

bu nyi, si nga, penyu.

64

Page 94: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI DAN MASAIAH GURU KHAS PFMIJIIHAN

(c) Membinaperkataanduasukukatarnelibatkan“ng”.Contoh:su ngai. ba ngau,se ngau.

(J) Me!nbinapenkataanyang lehih kompleksjenis Campunan.

Carnpuran:tang ga.jang gut.

pe Ia ngi.menya nyi.

(c) Avat i~ncIekdnapenkataan.

Cuntoh:Ini buku.Ini B!.hsu.SayaAu.

(f) Ayal tiga perkataandanempatperkataan.Contoh:

Adik membacabuku.Kami makanroti.Menekatanamsayur.Abangsukatanambunga.

Sayaselaluniandi di sungai.(g) Membacaayatpendek.(Ii) Membacapenengganinudah.(i) Petikankefahaman.

(j) Latihan pengayaan.Alat yangdigunakandalam peningkatmi.Carta-cartaperkataan.Ayat-ayatdancenita.Kad-kadperkataan.Kad-kadgambar.Kad-kadayat.Kad-kadcantumanpanduan.Kad-kadgamban,kefahamandancenita.

Langkahkeenam:Penilaian.

Guru khastidak dapatmenjalankanpenilaianyangsistematissecanabertulis atau lisan. Beliau hanyamembuat penilaian berdasarkan

bahan-bahanbacaandankerjakelasyangdisediakan.Jikalaumuniddapatmembuatsemualatihan yangdibenikan,dapatmembacadan

65

Page 95: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURUKHAS PEMUL!HAN: FUNGS! DAN MASALAH

inemahamibahanbacaanseperti cenitapendeksertadapatmen-cenitakansemula bahanyang dibaca, maka munid mi dikelaskan

sebagaisudahdipulihkan dalam BahasaMalaysia dan layak di-pulangkanke kelasasalmeneka.

Langkahketujuh: Kerja susulanmurid yang sudahdipulangkankeke/asbiasa.

Kerjasusulankepadamunid pemulihanyangsudahdipulangkankekelas biasa tidak dapatdijalankan oleh guru khas secaraformal.Kenja susulanyang dapatdilakukan oleh guru khas hanyasecaratidak formal melalui pertanyaanmudah kepadaguru biasakelasmunid pemulihanitu ditempatkan.

Masalah yangDihadapi olehGuru Pemulihan SekolahPertama

Hasil temuramahdenganGuruKhas Pe!nulihandanpemerhatianpeng-kaji di Sekolahpertamaselamatiga minggu.

Masalahumum.

Masalah yang wujud benpuncadanipadalatar belakang sekolah misendini.Sekolahmi adalahsekolahgredC sertamempunyaijumlah guruyangsangatkecil, sedangkanaktiviti sekolahterpaksadijalankansamasepenti sekolah-sekolahyang lain, atas dasan tolak ansur dan demikebaikansekolah, semuatugassekolahdikongsi bensamaoleh semuaguru tenmasukGuru Khas Pemulihan.BerdasarkanSenaraiTugasgurudi pejabatguru besan,secarapuratasetiaporangguru memegangseku-

rang-kurangnyaenamatautujuh tugas.Keadaanmi menimbulkanmasalahlebih yang tenukkepadaguru

khas,keranakedudukannyasebagaiguru kanan di sekolah itu bukansahajadan segi tempohpenkhidmatan(sepuluhtahun), tetapijugadansegi umur. Guru Khas pemulihanlebih berumur (lingkungantiga pu-luhan) danipadaguru-gurubiasayang lain (lingkunganduapuluhan).Faktor inilah jugayangmenyebabkanguru khasterpaksalebih bertolakansurdalam hal memegangjawatandanmenjalankantugaspenting disekolah.

Jawatan-jawatanyangdiberikan kepadaguru khas mi sebenarnyaamat mengganggubeliau untuk menjalankanpengajanankhas pemu-lihan. Namun begitu beliautetapmemegangjawatandanmenjalankan

66

Page 96: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGS! DAN MASALAH GURUKHAS PEMUI,h!-!AN

tugastersebutdengantujuan untuk menjadikancontoh kepadaguru-

guru biasa (yang lebih muda) agar tidak memilih tugasdanjawatan.Dengankata lain, beliau tidak mahudikatakan “menolak tugas” atauniemilih padapandanganguru-guru lain. Beliau terpaksamemenuhikonsepkeadilandi kalanganguru. Keadaanmi menimbulkanmasalahyang lebih buruklagi kepaclaGuruKhasPemulihan.

Masalahfizikal.

Guru Khas Pemulihanmenghadapimasalah mendapattempat yangsesuaiuntuk dijadikan bilik khas pemulihan. Beliau hanya berjayamendapatsebuabstor yang sempit untuk dijadikan kelas khaspemu-lihan. Kelas mi amat sempit, tidak selesauntuk suasanapemelajanan,terutamabagi munid pemulihan.Bagaimanapunbeliautidak adapilihanlain yanglebih baik.

Kemudahanperabotjuga tidak sesuai. Bangkupanjangdanmejapanjanguntuk kantin sekolahdigunakansebagaikerusidan meja tulismurid. Perabotbentuk mi amat menyukarkanpergerakanmunid danmenyebabkanmurid seningbengaduh.Begitu jugadenganpapanhijau

Gambar3 Susun atur dalambilik ston yang dijadikan bilik khas pemulihansekolahpertama.

67

Page 97: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURUKHAS PEMtJL!HAN: FUNGSI DAN MASALAH

yang diperbuatdanipadapapangulung hijau kemudiandigantikande-nganpapankecil (asalnyapapankenyataansekolah)berukuranseparuhdanipadapapanhijau dalamkelasbiasa.

Almani dan rak-nak juga tidak cukup untuk menyimpanbahan-bahandenganteratursehinggahanyakbahan-bahanalatbantumengajanyang nosak dimakananai-anaidan senanggalain. Banyak alat bantumengajaryang tidak dapatdipamenkanuntuk pengukuhanpemelajananmunid.

MasalahGuruKhasPemulihandengan GuruBesar.

BendasarkantemunamahdenganGuru KhasPernulihandapatdifaham-kanbahawaguru khasmenghadapimasalahdenganguru besan.Antanamasalahutamayang dikemukakanialah sikap guru besaryang tidakmenunjukkanminat terhadapkelaspemulihan.Kenyataanmi disokongpula oleh temunamahdenganguru besar. Beliau mengatakanbahawakelaskhaspemulihanmi kalau dapatdiadakanolehsekolahadalahbaik,

Gamban4 Perkakaskerusimejapanjang(kenusi kantin) digunakandalambilikkhas pernulihandi sekolahpertamamenyehabkanmunid rcsahdan cepatjemuhelajar.

68

Page 98: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

lUNGS! DAN MASA!,AH GURU KHAS PLMLL!HAN

Gambar5 Tcrnpat menyimpanalat bantumcngajaryang dihuat sendini olehgurukhaspertama.

Gambar6 Rak lama dipenbaiki oleh guru khas untuk kegunaandi kelaskhaspemulihanpertama.

69

Page 99: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN FUNGS! DAN MASAI,AH

tctapi kalau ticlak mampudiadakanbukansalahsekolah.mi disebabkantidak adaperuntukankhasdanipadaKementenianPendidikanberhubungclenganpersediaankelas khas. Keteranganmi membenikangambaranbahawa kelas khas tidak sepenting kelas lain hingga beliau tidakrnenitikberatkankemudahanasassepertipenabotyang dipenlukanolehkelaskhaspemulihan.

Sikap tidak minat guru besanlebih jelas lagi apabilabeliaudengansewenang-wenangnyamengarahkanguru khasmenutupsementanakelaskhaspemulihanbagi membolehkanguru khasinenjadiguru ganti (reliefteacher)apabilaberlakuketidakhadiranguru akibatcuti sakit ataucutibensalin.

Keadaanmi menjadikanguru khaspalingkerapnienjadiguru gantidibandingkandenganguru-guruyang lain. mi menyebabkankelas khaspemulihan kenap ditutup. Keadaanmi sudahpasti menjejaskanpenan-canganguru khasdanpemelajaranmunid pemulihan.

Sikap guru besanyang sedemikianmeniinbulkanmasalahkepadaguru khas untuk mendapatkansebarangpenuntukanuntuk alat bantu

Gambar7 Sebahagianalat bantumengajaryang dibuatsendini olch guru khaspentarna.

70

Page 100: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

rUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

‘5

n~ul~

~ .)_~.. —

S

r

F. ~ ~ ~~ ~ k~

Gambar8 Sebahagianlagi alat bantumengajaryang dibuat sendini oleh gurukhaspertama.

mengajarsenta kemudahanuntuk kegunaankelas pemulihan. Segalakepenluandiusahakandenganwang guru pemulihan sendini tanpase-banangbantuandanipadamana-manapihak. Kadangkalaguru khasmen-dapatalatdanbahandaripadalebihanperuntukanpusatsumbersekolah.tni tenpaksadilakukansemata-matauntuk mempercepatkankefahamanmunid.

Satuperkaralagi yangmembimbangkanguru khasialah sikapgurubesaryang memandangrendah terhadappenkembangankelas khaspemulihan.mi dibuktikan denganguru besarmengarahkanguru khasmenyediakansatulaporanIengkapmengenaipenkembangankelaskhaspemulihanuntukditunjukkan kepadapelawat,tanpamenemuigurukhassecarapenibadi. Alasan yang digunakan oleh guru besarkepadagurukhas,agartidak mengganggupengajaranguru khastersebut.Guru khasdiminta mencatatkansemuaaspekyang lebih baik sahajamengenaikelas khas pemulihanwalaupun keadaansebaliknya.Keadaanmi me-letakkanguru khasberadadalamkeadaantertekandanserbasalah.

Sikapgurubesaryangkurangberminatitu jugamenyebabkangurukhas kurang semangatuntuk berurusandenganpenjagamunid. Tam-

71

Page 101: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN FUNGS! DAN MASALAH

bahanpula denganarahangurubesan(secanalisan kepadasemuaguru)bahawamasalahkekunangandankelemahanyangdihadapioleh guru disekolahtidak bolehdicenitakankepadapihak luar sekolah. Guru besarkhuatir cenita mi akanmenjejaskannama baik beliau. Jikalau adapunjemputan kepadapenjaga,hanyalahberhubungdenganperkarayangsangatseniussepentimasalahmunid bergaduh.

Justeruitu, perbincangansecaratenbukadan rneluasdenganibubapamunid tidak dapatdiatunkenanapadapendapatguru besarmasalahmunid pemulihanmi bolehmenjejaskannamabaik danprestasisekolah.Oleh itu hal mi tidak perlu diketahui oleh penjagaatau sesiapapuntenutamapelawatyangdatangke sekolah.Akibat keadaanmi Guru KhasPemulihanamatsukarmengetahuilatar helakangmunid pemulihanSe-caramendalamdantepat.

Sikapguru besanyangdingin tenhadappengajaranjuga menyebab-kan guru khastidak dapatmengusahakanprogrampendedahantentangpengajaranpemulihandankelaskhassecaraformal danteratunsamaadakepadaguru besar,guru-gurubiasamahupunkepada ibu bapa:Akibat-nya kurangpencledahankepadamerekami terutamanyaibu hapaniakawujud pandangan yang negatif terhadap latihan pemulihan. Malah!nerekatidak pekaterhadappenglibatananakmenekadengankelaskhaspemulihantersebut.

Akibat kurangpendedahan,makaguru besarmasihmenggunakanistilah yangtidak lagi digunakaniaitu “kelas lembam”,“munid lenibam”dan “guru lembam”. Malah istilah mi menjadi ikutan guru-gurubiasayang lain. Panggilanmi benar-benarmenjadikanguru khasdan munidpemulihanberasaterhina, malu,nendahdin dantensinggung.Keadaanmi bolehmematikansemangatguru khasuntuk terusmembantuniunidpeniulihandanmempertingkatkanpencapaianpengajaranpemulihan.

Penggunaanistilah yang tidak tepatoleh guru besar~jugamema-tahkanminat dan semangatibu bapauntuk datangke sekolahdanher-bincang tentanganakmerekayang mengikuti pengajananpemulihan.Sepanjangtempoh guru khas menjalankanpengajananpernulihan disekolahin tidak pennahseorangibu ataubapayangdatangmenemuibeliausecanatenbukauntuk berbincangtentanganakmenekabelajandikelaskhaspemulihanwalaupunguru khasmenginimjemputanlisan danrasmimelalui anakmereka.

Berdasankanpekeliling danipadaBahagian Sekolah-sekolahKe-mentenianPendidikanMalaysiaKP(BS)8502!5/PKIJi1.V/(26) bertarikh28 Januani1986, semuaguru besarsekolahrendahdibenikanpanduansertadiminta membenikansokongandankenjasamauntuk mengadakan

72

Page 102: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI l)AN MASAL.AH GURU KHAS pEMU!,ll-IAN

kelas khas pemulihan dl sckolah masing-masing.Pekeliling mi me-netapkanmasamengajar hagi guru khas ialah 1110 minit seminggu.Dinyatakan juga bahawa guru khas pemulihandilanangdanipadame-nanggungtugasberatsepert! Guru PusatSumber.Namun,disebabkantidak cukuppendedahan,~nnuhesartidak mengikutarahandanpanduanyang diedankan.Keadaa!IIn! menyulitkan guru khaspemulihankenanabeliautelah dibeni penuntukaninasa1230minit dalamseminggu.

Akibat kejahilanguru hesandan tanggapanbahawatugasgurukhastidak berat,makaguru khastelah dibeni tugaspenting iaitu Guru PusatSumbendanGuru Disiplin. Sedangkanarahantelahjelas melantikgurukhasdilantik menjadiGuru PusatSumberataudibenikanapa-apatugasyangmenyebabkanguru khasterpaksameninggalkankelas.

Sikap guru besanyang tidak positif terhadappengajananpemulihandapatdikesandenganmenihanclingkankeadaanbilik rehatguru dengankelaskhaspemulihan.Bulk rehatguru,dan segiruang,kelengkapanclankemudahanialali tiga kali Iehih hesandanipadakelaskhas pemulihan.Bilik rehatguru diIengk~lpldenganalmani benkunci di sepanjangduatepi dinding bilik, enarnhuahmeja besandandilengkapidengankerusiIembut(kerusipejabat)herju!nlahkira-kina20 buah,Iantai bilik bertutuppenuhdenganpenma!danthitau, tingkap penuhbertutup dengankainlangsin berkualiti haik (sama sepenti Iangsir tingkap di pejabatgurubesan),terdapat elnpat set lampu kalimantang (satu set dna batanglampu) danempatbuahklpasangin.

Sungguhpunbegitu hIlIk nehatmi amatkurangdimanfaatkanolehguru sendini.Juinlah guru ialahtiga helasorang.guru besar,Guru KanandanGuruKhasPemulihanrnempunyaibilik menekasendini.Bilik danjahpula lapan buah.mi hcnmaknahanyasatu atauduaorangguru sahajayang benkeseinpatanberchatdi bilik rehat guru itu padasatu waktu,selebihnyabilik itu tinggal kosong dan tidak digunakanuntuk aktivitilain. Berdasankantemunan!ahdenganguru-gurubiasainerekaIebih sukaherehatdi bilik pusatsumbendi tingkatbawah.Ini disebabkanguru-guruherasamalas untuk tunun atau naik tangga(sepuluh onangguru pc.rempuanseonangguru lelaki) dan adayang niengatakanmerekatidaksukabenehatdi bilik nehatguru kenanakedudukanbilik itu bensebelahandenganpejabatgurubesar.Menekaberasatidak bebasberbualdanselalu

dipanggil olehguru besaruntukhenbagai-bagaipenkara.Keadaan mi nienyehabkanbilik rehat guru mi tinggal kosong

hampir sepanjangmasa.mi berbezadengankelaskhaspemulihan.Wa-laupunkelasmi kecil tetapidigunakanoleh 30 puluh orangmunid padasetiapmasasckolah.Selainbeberapakekunanganyangada,kedudukan

73

Page 103: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

kelaskhasyangjauh terpencilsudahpastimempengaruhisemangatgurukhas untuk memajukankelas khasjuga beransurmenunun. Keadaanbentambahtidak membenangsangkanlagi apabilaguru khas mi seningtertinggal danipadamenghadinimesyuanatsekolah(tidak disedaniolehguru besar) serta sening ketinggalan untuk membacapekeliling yang

diedarkanoleh pihaksekolahkepadaguru.Sikap guru besaryang tidakmengambil berat terhadappengajaranpemulihandan kehadinangurukhas mi mewujudkan sikap dan kesan kejiwaan yang kurang sihatkepadaGuru KhasPemulihan.

Guru Khas Pemulihanbertambahtertekan lagi apabilaguru besanmenenimaguru pelatihdan MaktabPenguruanIlmu Khas,Cheras,KualaLumpun untuk menjalani latihan mengajarpengajaranpemulihan disekolahmi padatahun1986tanpaberbincangdenganguru khasterlebihdahulu.Alasan yang digunakanoleh guru besanuntuk menenimagurupelatih itu ialah kerana sekolah mi mempunyai guru khas yangbenkelayakanterbaikdi daerahGombak.

Alasan mi menyebabkanguru khas benasadalam keadaanserba

salah keranabeliau malu untuk mengaku tidak cukup pengalamankenanabeliau sudahlama lulus danipadakunsussedangkanpengajaranpemulihanbaru bermula tidak sampai pun satu tahun. Penistiwa mihenar-benarmenjadikanguru khas sentiasadalam keadaanmalu clannendahdin ketika berhadapandenganguru pelatih.Beliau bukansahajatidak dapatmembantumalahbeliaupulaterpaksabelajardanipadagurupelatih itu secanatidaklangsung.Perasaanmi amatsukandilupakanoleh

Guru KhasPemulihan.

MasalahGuruKhasPemulihandenganGuru Biasa

Guru biasayang kurangpengetahuanataupendedahankepadapeng-ajananpemulihanmempunyaisikapdan tanggapanyang salahtentangkedudukandan kepentinganguru khas di sekolah(mi dibuktikan da-

nipadatemunamahdengangurubiasa).GuruKhas Pemulihanmengalamikesukaranuntuk mengenalpasti

munid yang memenlukanpemulihan.Oleh sebabitu beliaumemintaken-jasama guru biasa untuk membantumenjalankantugas i. Bagai-

inanapungurubiasamemilih munid yangpenludipulihkan berdasarkanpadaprestasimurid; munid yanggagaldalamujian, lambatsentamem-punyai masalahperlakuan,sebagaicalonmurid pemulihan.Jumlahme-rekayangagakbesarmenyukankanpengajanandanpemelajanandi keiaskhas pemulihanyangsempit itu. Sebenarnyasebahagiandanipadame-

74

Page 104: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

neka tidak memenlukanpemulihan tetapi memenlukan bantuanyangbenbentuklain.

Padapandanganguru khas keadaanmi dilakukanoleh guru biasakenanamenekaingin !nelepaskanbebananuntuk menghadapimunidyang henmasalahmi kepadaGuru Khas Pemulihan.Bagi pihak gurukhas pula dia tenpaksamenenimakeadaanmi untuk mengelakkandm1danipadadituduh tidak menjalankantugas atau “ingin Ian danipadatugas”sekiranyamunid yang tidak mernenlukanpemulihantadi dihantansemulake kelasasalmeneka.

Akibat tidak adapendedahandi kalanganguru biasa,kejayaanmu-rid yang mengikuti pengajaranpemulihanamat sukardikekalkan. midisebabkanmunid yangdipilih telahdibenikanStatussosialyangnendaholeh guru biasadan nakan sebayameneka. Temuramahdengangurubiasarnemperlihatkanbahawaadacini-cini yangmenggambankanmunidkelaspemulihanmi dibenci dandipulaukanolch guru biasa.

Layanan bunuk dibenikan tenutamanyakepada munid yang nakalagnesif. Guru biasamenggunakannadasuana yang kasan,tinggi daligarang kepadamunid kelas pemulihansemasamengarahkaninenekapengike kelaspemulihan.Munid kelaspemulihanjuga ticlak dipilih un-tuk mengambilbahagiandalamacarakelas sepertikumpulankoin padahan ucapandanPenyampaianHadiah Sekolah,walaupunmerekahen-pakat dalam nyanyian dan bensuanabaik. tni disahkanoleh pengkajidenganmelihat sendinimunid pemulihanitu menyanyi.Apabmlapengkaji

bentanyaguru sebab-sebabinunid kelas pemulihan tidak dilibatkandalam acanakelas, alasannyaialah munid pemulihannakal dan sukandikawal.

Keadaanmi amatmenyedihkanguru khaskenanamunid pemulihantidak dibenikan peluanguntuk menanamsikapyakin din di kalanganmereka.Layananbunuk danipadaguru biasa mi menyebabkan!iiunidyang sudahdipulihkan engganbelajan semuladi kelas asal meneka.Menekamahudikekalkanbelajandi kelaspemulihan(mi disahkanme-lalui temuramahdenganmunid pemulihan).Alasanmunid mi ialah GuruKhas Pemulihanbaik, suka mengajarmereka,tidak memanahimenekaapabilamenekamembuat kesalahandalam aktiviti pemelajaran.Me-nunut menekalagi, guru biasaselalu menengking,mencubitdan selalumembiarkanmeneka.Keadaanmi diakui oleh gurubiasa.Alasanmenekaialahjuinlah munid yang tenlalu ramai dalamsatukelas,sebagaicontoh

kelastahunduamengandungi52 orangmunid.Sikap yang ditunjukkan oleh inunid yang telah dibaikpulih mi

rnengganggupenumpuanguru khas kepada munid yang benan-benan

75

Page 105: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN RINGS! !)AN MASALAH

memenlukan pengajananpemulihan. Ada kalanya, amat !nengganggu

pemelajanan munid pemulihan yang Ia!n kenana murid yang sudahdipulihkan sukamembuatbising.

Guru Khas Pernulihanjuga mengh:ldapi i~iasaIahdalarnusahamen—dapat lnaklurnat yang lengkapmengenalIatar helakangmun!d mclaluigLlru biasa.SungguhpunBonangButin—hutin Pcrihadi Munid telahclieclar-kan kepadaguru hiasa untuk dipenuhi oleb mcneka tetapi sehlngg:tanikh yangditetapkanhanya 18 horangdarip:lda urnlah38 honangyangdikemhalikan. Danipada50 penatushonangran dl IS! dun dikembalikcpadaguru khas tendapat 10 penatushurang yang ticlak dils! denganhetul sebagaimanaanahan. Ini menvehahkanguru khas tldak dapatmemahamilatan belakangmunid pemulihan~lengantepat clan menye-Iunuh. Apabila pengkaji bertanyakepada hehenapaorang guru hiasiyangtenlibat, menekamembenikanalasan hahawahorangitu tenlalu ten-peninci sehinggamenekamalasmengisln’ya.Ada ugayangmengatakantidak cukup masa,dan ada juga yang !uemheri a1a~anicrluna ineng—

lsinya. Semuajawapanml jelas menunukkanhahaw: :tri! Diasa tidaLmembenikankenjasamakepadaguru kha~.

Guru biasamenganggaptugaspengajanandi kelas khaspemulihanamat mudahdanningankenanamengaar unlllh inunid yang lebih kecildibandingkanclenganjumlah munici cli kelas hlasa.Mcnyeclani hakikatmi (walaupun tidak benar)maka guru khas tenpaksamenenimasahajatugas lain yang dibenikan kepadanyahinggakanmasa yang diperun-tukkan untuk membuat pensediaan,panduandan temunamahdenganmunici tidak dapatdigunakan.mni disebabkanguru khasterpaksatnenye-lesaikanunusanlain, tenutamanyasebagaigunil ganti. Walaupununusan

yang dibenikan menimbulkanmasalahpadaheliau, namun,demi me-menuhi konsepkeadilan di kalanganguru. maka tugastambahanituditenimadandilaksanakanoleh Guru Khas Peniulihan.

Akibat behanantugasyangdibenikan,guru khastidak cukup masauntuk nieinbuat perancangandan pensediaanyang napi dan teratur.Keadaanmi menjadi lebih bunuk disebabkanmasalahkekunanganalatbantu mengajan. Sepanjangtempoh kajian 1986—1987, Guru KhasPemulihansekolah mi tidak pernah menghanapkansebanangbantuantenagadanipadaguru biasauntuk menyediakanalat bantumengajardikelas khas pemulihan. Ir.i disebabkanguru biasajuga sibuk dengantugas pengajarandi kelasmasing-masing.Sehenannyagurubiasamung-kin tidak memahamikonsepkenjasamasebagaitenagapembantui\cpada

guru khasdalampelaksanaanpengajaranpemulihandi sekolah.Guru KhasPemulihanmendapatsedikit alat bantumengajanyang

76

Page 106: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

I IJNGSI DAN MASAI AH GURU KHAS PEMULIHAN

tidaL diperiukan oleh guru hiasadalarnkumpulan alatbantuKBSR yangdisediakanoleh KenlentcrlanPendidikandanJabatanPendidikanNe-

geni.Di sanipingitu terdapatsedikit alatbanturnengajardanipadapnojck“Inspire USM” (Tahap Satu sahaja)yang dibekalkan ke sekolah,alatbantu mengajanyang lain danipadabahan-bahanlebihan dan pusatsumbensekolah.Selebihnvadiheli sendini oleh guru khas,seperticarta-carta,alat permainanhahasadan puzzle.Malah terdapatkeadaanyangmemaksaguru khas menggunakanbahanpemelajananyang diambildanipadabuku-buku lama. Untuk menjimatkanbelanjaguru khas me-nyediakanlatihan bertulisyangserupauntuksemuamunid pemulihan.

Ada ketikanya guru khas terpaksamelukis dan menulis sendinikentaslatihan bertulis yang akandigunakanoleh setiap munid dalamkelaspemulihandenganmakerpenyangdibeli sendini oleh guru khas.mi disebabkanada ketikanya guru khas sukar mendapatkemudahanuntuk mencetakhelaiankenjamunid yangakandigunakanmelalui mesinpendua.Alasan yang dibcnikan kepadaguru khas ialah pejabatkeku-nanganstensil atau kekunangankentaspendua. Keadaanmi juga me-

(amhar 9 Ala! hantu yang dihuat dan cligunakan dalam pcnga]aran hanvakr~ngherhentukpermainanhahas.i.

77

Page 107: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULII-IAN FUNGSI DAN MASALAH

J~

Gambar10 Mat hantuyang dibuat dan digunakandalampengajaranhanyakyangberbentuk permainanbahasa.

nimbulkanrnasalahkepadaguru khas.Sikapdantanggapanyang salahatauyang tidak mendalarntentang

falsafahpengajaranpemulihan di kalanganguru biasa menyebabkanguru khas sukar menjalankan kerja susulan kepada murid kelaspernulihanyang dikembalikan ke kelas biasamereka.mi disebabkanguru khasbimbangakandituduh mencampuriurusankelasbiasa.Gurukhas hanyadapatmembuatkerja susulandengancarabertanyasecaralisan kepadagurubiasamurid itu.

Hubunganguru khas dan guru biasa sekadarrakan tempatkerjasahaja.Daripadapemerhatianpengkaji, tidak wujud hubunganterbukayangbenar-benarikhlas khususnyayangberkaitandenganbidangtugaspengajaranmasing-masing.mi menyebabkanguru khasdanguru biasakurang mengadakanperbincangan bersama mengenai perancanganpengajaran,isi pelajaran,jadualwaktu ataupuntentangujian yangakandijalankandalamkelasguru biasa.

Tiadanyahubunganterbuka yang erat antaraguru biasadengan

‘rt—

78

Page 108: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LUNGS! DAN MASALAH GURUKHAS PEMU1,!HAN

guru khas menyebabkantimbul kcadaanyang mcmaksamunid kelaspemulmhanmendudukipepeniksaanyangsamadenganmunid-munidlaintanpa sedikit pun pertimbangkankeupayaanmunid kclas pemulihan.Soalandisediakanoleh guru biasatanpabcnbincangdenganguru khas.Keadaanmi menyebabkanformatsoalantidak dapatdisesuaikandengankcupayaanmunid kelas pemulihan.Faktor mi inenjadikanmunid kelaspemulihanberadapadatahappencapaianyang rendahdan kenap kalimendapatmarkahrendahdanipadamunid lain. Pencapaianmurid kclaspennulihan yang rendah menyebabkan pencapaian sekolah secarake-seluruhanmenurun.Untuk mengatasimasalahmi guru biasadiarahkanoleh gurubesarsupayamembacakansoalan-soalanpeperiksaankepada

mnurid kelas pemulihandanmenekadikehendakimenandakanjawapanbetul yang ditunjukkan oleh guru biasa.Dengancara mi pencapaianmunid secarakeseluruhanlebih baik.

Keadaanmi sudahpasti meletakkanguru khasdalamkeadaanserba

79

Page 109: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN LUNGS!!) \N NI 55

Gambar12 Keadaanmurid lambatyang dihantarpadawaktuyangsalahke kelaskhaspemulihan.

salah.Walaupunpencapaianmurid dalarn peperiksaanakhirnya agakbalk, tetapi masalahiriurid tidak pandaimeinhacamasih belum dapatdiselesaikan.

Satu lagi masalahyangwujud akibat sikapdingin guru biasaialahmurid tidak dihantar atau lambat dihantai ke kelas khas pemulihanapabila tiba waktunya. Terdapatkeadaan sang rnemaksaguru khasmenjemputmurid-murid itu dan kelashiasa keranaguru biasaterlalulambatmelepaskanmereka.Adakalanyamurid dihantarke kelaskhaspada waktu yang salah. Keadaanmi amat menyedihkandan menyu-sahkanguru khas keranabanyakmasamurid dan guru khasterbuangtanpadigunakanuntukmembantumurid kelaspemulihan.

Guru khasamatmengutamakanketetapanmasakeranahanyaadasatumatapelajaranpadasatu masabagi satukelas.mi disehabkantidakadakeselarasanjadual waktu yangdibuat denganbalk untuk kebaikankedua-duabelah pihak. Keadaan mi mengakihatkanguru khas tidakdapatmasaduawaktu berturutan,sedangkaninasagabunganmi amatdiperlukanuntuk membantukerja murid yang terlarnbat.Sungguhpunterdapatduawaktutetapitidak bersambungan,rnisalnyasatuwaktu Se-belum rehatdansatulagi selepasrehat.ml amatmerugikanmasamurid

-P

80

Page 110: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

danmenyulitkangurukhasmembuatpersediaan.Guru khas pernah mengemukakanperkara mi kepada penal pe-

nyusunanjadualwaktu sekolah.Bagaimanapuncadanganitu tidak dapatdipenuhi keranamereka(penal) terpaksameinberi keutarnaankepadakepentinganwaktu untuk guru biasa,guru Agarna dan guru BahasaInggeris terlebih dahulu.Justeru itu jadualwaktu bentuk mi terus-me-nerusdigunakantanpasebarangpindaan.

MasalahGuru KhasPentulihandenganJim Bapa/Penjaga

ihu hapaataupenjagatidak pernahdatangbertemudenganguru khasuntuk berbincangmengenaipelajarananak-anakmerekadalarn kelaspernulihan, walaupun telah dijemput denganrasmi. Antara sebabnyaialahpihakibu bapatidak memahamitentangkelaspemulihandanpihaksekolahtidakpernahmemberikanketerangankepadaibu bapa.Keadaanmi menimbulkansalah faham di kalangan ibu bapamengenaiistilah“pernulihan” itu sendiri sehinggaibu bapamalu untukmengakubahawa

anakmerekabelajardi kelaspernulihan.mi disebabkanpadatanggapanibu bapapengajaranpemulihan itu ada kaitannyaatau samaseperti“pernulihandadah”. Malahandisebabkanmalu anakmerekabelajardikelas khas pernulihan,merekakeberatanuntuk datangmenemuigurukhasdi sekolah.

Sebab-sebablain ialah kehanyakanibu bapaterlalu sibuk dengantugasharlandankurang mengambilberattentangpelajarananak-anakmereka.Daripada38 orangmurid pemulihan,terdapathainpirsemuaibubapamerekabekerjasebagaiburuhkasarsepertipemandu,kelindanIon,tukangkebun, tukang sapudan pembanturumah.Terdapathanyatigaorang penjagasahajayang masing-masingbekerja sebagaiposmen,pekedaidanpeniagaruncit.

Sikapmi amatmenyulitkanguru khaspernulihanuntuk mengenalidan memahamimunid yang diajar. Guru khas mengambil masayanglamauntuk mendapatkanmaklurnatyang tepattentanglatar belakangmunid kelas pemulihan. Keadaanmi inenyebabkanmurid kelas pe-mulihan sukar dipulihkan, keranatidak ada sokonganyang kuat dandorongandaripadakeluargadi rumah.mi terbukti apabilamurid kelaspemulihanmi tidak rnenyiapkankerja rumah rnalah kerap kali kerjarumahyangdiberikanoleh guru khashilang semasadi rumah. Akihat-nyamurid kelaspemulihanmi tidak dibenarkanmembawabahanbacaanke rumah keranadikhuatiri hilang lagi. Bahanyang dibenarkanhanyahelaiankerjayangdisediakanolehguru khas.

81

Page 111: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN 1UNGSIDAN MASALAH

Sikap tidak mengambilbenatpihak ibu bapajuga terserlahapabilaanakmerekadatangke kelaspemulihantanpaalat tulis yang lengkap.mi inembebankanguru kelasyang tenpaksapula rnenyediakanbanyakalattulis sepertipensel,getahpemadam,penselwarna, pembaris,penn-bilangdanlain-lain.

Kadangkalaterdapatmunid yangdatangke sekolahdalarnkeadaanletih keranatidak bersarapan(daripadaenarnorangmurid terdapatsatuatauduaorang yang berkeadaandernikian). Untuk Inengatasimasa]ahmi, guru khas terpaksamenyediakanhiskut-biskut kening denganhe-lanja sendini sebagaibantuansernentarakepadamurid-inurid tadi. Per-kara mi diketahui oleh guru khas keranamurid kelas pernulihanlehihberani mengaduhal kepadanyadaripadamengadukepadaguru biasamereka.Keadaanmi sudahpasti menggangguperjalanantugasgurukhasdalamkelaskhaspemulihan.

Masalah lain yang dianggapserius dan menjejaskanpencapaianinunid ialah masalahpontengsekolah.Murid kelaspemulihanmi arnatsukapontengsekolahtanpaalasanyang munasabah.Akihatnya munidkelas pemulihan mi banyak ketinggalan dalam aktiviti pemelajarankeranamendapatkurangpengukuhandan latih tuhi. Keadaanmi sudah

pastimelarnbatkankernajuaninunid kelaspernulihanmi.Menurut maklumatyang diberikanoleh guru besar,terdapatjuga

penjagayang malu herternu denganguru khas keranaguru berkenaanberketurunanCina, sedangkanmurid kelas pemulihanitu berketurunanMelayu atauIndia.

Di samping masalahibu bapa, terdapatrnasalahcampur tanganpihak LembagaPengurus Sekolahyang sangatmempengaruhigurubesar.KesannyakebanyakancadanganLembagaPengurusSekolahke-padaguru besarditerimabegitu sahaja.mi clisahkanoleh semuagurubiasadan guru khas sertapernerhatianpengkaji semasarnenghadirija-muanakhir tahunsekolah.Contohnyapadainalamjamuan itu, Penge-

rusi LenibagaPengurusSekolahtelah menianggil guru khasdanmen-cadangkanbeliaumengajarmatapelajaranBahasalnggerisdan menu-tup kelaskhaspemulihanpadatahunhadapan.Alasannyasupayabeliau

menggantikanguru BahasaInggeris sekolahitu yang telahbertukarkesekolahlain keranadinaikkanpangkat.Cadanganmi dipersetujuiolehguru besaryang hadir samadalamperbincanganitu. Apabilapengkajihertanya mengapaguru khas tidak menolak cadanganitu, beliaumenerangkanbahawabeliau tidak bolehberbuatdemikiankeranagurubesarsudahbersetujudengancadanganPengerusiLembagaPengurusitu (yang telahmemegangjawatanitu selamalima tahundi sekolahitu).

82

Page 112: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMUI,IHAN

Berdasarkanucapan guru hesarpadainalam jamuan itu beliau inein-benitahu bahawabeliau sudah beberapakali hendakditukarkan kesekolahlain tetapiberjayadihalangoleh LembagaPengurusSekolahitu.

Menurutpandanganguru khas,PengerusiLembagaPenguruslebihmenghargaidan lebih rnengharapkanbeliau supayamengajarBahasamnggenis danipadamengajar kelas khas pemulihan. Keadaan mi jugamenjejaskanminat dan semangatguru khasuntuk terus meinpertahan-kankewujudankelaskhaspemulihandi sekolahitu.

Masalah GuruKhac PemulihandenganPejabat Pendidikan Dc/era!!dan ./aI,ataii PendidikanNegeriSelangor

Pihak PejabatPendidikanDaerahjuga menyebabkanguru khasberadadalam keadaansusahdan tertekan. Ini disebabkanguru khas sukar

mendapatkannasihat,cadangansertamaklumatyang kernaskini tentangpenyelenggaraandan teknik baru yangdapatmembantumetnpertingkatprestasibeliaudi kelaskhaspemulihan.Keadaanmi wujud keranatidakada seorangpun kakitangan penting PengajaranPernulihannielawat

sekolah mi, sedangkanbeberapa kakitangan penting untuk matapelajaranMuzik, Bahasamnggeris, Pusat Sumberdan mata pelajaranAlam danManusiakerapmelawatke sekolahmi.

MenurutGuru Khas Pemulihansepanjangtempohbeliaumengajardi kelas khas pemulihan,hanyasekali beliau didatangi pelawat yangtidak pula memperkenalkandin, dan manasertatujuan merekadatangke kelas khas pemulihan. Pelawatitu telah bertanyabeberapasoalanyangtidak berkaitandenganpengajaranpernulihanseperti“kenapaalatmi digantungbegini?” “Berapabanyakalatbantumengajaryangada?”“Alat mi untuk apa?”danyangseumpamanya.

Perkarayangpaling mengecewakanguru khas ialah pelawatitutidak membenikansebarangulasanataucadanganuntuk memperbaikipengajaranpemulihandankeadaankelaskhasdalamlawatankira-kira20 minit itu. Kesimpulanyangdibuat olehgurukhaspemulihantentangpelawatitu ialah merekatidak cukup pendedahantentangpengajaranpemulihandanperanankelaskhaspemulihan.

Benikutanlawatanpelawatitu padatahun 1986, guru khas telahmenghubungipihakPejabatPendidikanDaerahGombakuntukmenda-patkan makiumat lanjut. Beliau diberitahu tiada kakitangan pentinguntukPengajaranPernulihan.Keadaanmi menyebabkanguru khasme-neruskansahajapengendaliankelasitu berdasarkanpengalamanbeliauyanghampirpupus,keranatelah lamatidak dipraktikkan.

83

Page 113: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN EUNGSI DAN MASALAR

Masalah itu ditarnbah pula denganketiadaanbuku sumberataubuku panduankhas untuk guru khas sepertihuku-bukupanduanmata

pelajaranlain yangdibekalkankepadaguru biasa.Guru khas peinulihanjuga kurangpendcdahantambahantentarig

teknil~pengajarandan pcnggunakanalat bantu mengajar yang lebihkcinaskini. PejahatPendidikanDaerah(iombak atauJabatanPendidik-in NegeniSelangortidak oernahmengadakansebarangoengkeiyang

herkaitandenganpengajaranpeniulihankepadapegawaiPe~abatPendi-dikan Daerah.guru hesarataupunguru khas remulihan. Dengani Ratalain, guru khaspemulihansukarinendapatkannasihatuan tunjuk caraantuK menamhahpengetahuandankecekapannya.

Suniherutamauntuk mendapitkannasihat~anirahan alahdanipaoaPensyarahPemulihandi Maktab PerguruanIlmu Khas. Cheras,KualaLuiiipur. Narnun nasihat tainbahan ru ~uga sukar d peroieh keranahilanganpensyarahpeunuiuhanarnatkecddanmerckapula sunukdcngantugas-tugasrasnii di maktab.

Kesimpuiannyaguru khas tudak adasumberrujUkan \ang henar-

munid lambat ditempatkan

84

Page 114: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI DAN MASAI,AH GURUKu-lAS PLMUIIHAN

henardapat rnenyuburkanseuruangatdan keupayaanmerekamengen-

dalikan pengajaranpernulihan.

PvlasalahGuru khasPernalihancieni~’ari1vJurid Lanibat

Oleh sebab75 peratusatau 27 orangimurid pemulihanterdini darmpadaniunid India, makamasalall utamaialah untuk ‘neunulihkan pCflsU~!S~1L!l

BahasaMalaysia mereka. Keadaan ni d sebabkankehanyakanniutidindia tidak hergaul denganmunid Melayu semasadi sckolah. Malahmerekatidak menggunakanBahasaMalaysiadalam perbualanniecesasehau’i—hanisaunaadadi dalainalaudi uar bilik darjah jcmmasukdi hi!ikkhas pemulihan). Keadaan munid yang tidak holeh bcrtutur daiamBahasaMalaysia hertamhahsulut ~ipabulauiiereka ditempatkandaininsatukumpulan.

Penggunaanpenterieniahoiea run hiasaapahilahercakap(jencanmurid yang tidak pandalberhahasaM~laysiaunenggalakkankeadaauiin!

I

Gambar 14 Munid lambat suka berebut bahan pemelajarandanhergaduh~esamasendini di kelaskhaspemulihanpertama.

85

Page 115: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU RI-lAS PEMUI HAN LUNGS! DAN MASAI AH

ii

Gambar 15 Guru khas pernulihanpertamabanyakmcnggunakanpendekatansccaraindividu dalainpcngajarannya.

beuterusanhinggake luarkelasbiasa.Hanyadi kelaspemulihanmerekadipaksa hertutur menggunakanbahasaMalaysia. Keadaan mi ainatmenyulitkanguru khaskeranakemajuanmunid amatsukardilihat akibatkuranglatihandanpengukuhandi luarkelasbiasa.

Gurukhaspemulihanjugabermasalahuntukrnenenterarnkaninunidketikamemulakanpelajaran,keranakebanyakanmunid mi bukansahajaingin belajar.tetapijuga mengharapkanperhatianpenuhdanipadagurukhas. Mereka cuba inenanik perhatian guru khas dengan bercenita

tentang keluarga, inasalah di kelas biasa dan berbagai-hagaicenitatentangdin mereka.Lazimnya setelahguru khas lnendengarcenitame-reka, barulah penumpuanmerekadapatdiarahkankepada situasi pe-unelajaran.Keadaan mi menyebabkanmasa pemelajaranbertambahpendekdanisi pelajaranterlalu sedikit untukdipelajaniolehmunid.

Kadangkalaguru khas menghadapimasalahmembahagikanjenis-jenis aktiviti yangpenludibuat oleh murid padamasayang ditetapkanmengikut kumpulan kecil. Masalahwujud apabilasekumpulanmunidkurang berminatpada aktiviti tertentu dan tidak mahubentukar-tukaraktiviti dengankumpulanlain. Misalnyadalampermainanpuzzle.

Oleh sebabalat-alatpermainanml terhad pergaduhanantarasatukumpulan dengankumpulan yang lain kadangkalaterjadi. Gangguan

bunyi bising, dan keranatenlalu lama menunggugiliran boleh jugamemusnahkanminat kumpulan lain untuk belajaraktiviti yang diper-untukkankepadamereka.

86

Page 116: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

I UNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PLMUI,IHAN

Lik 1

Terdapatmurid yang sentiasaunahubanbimbingan guru secaraindividu sahaja. Tanpa penhatian secara individu mi, munid kelaspemulihanitu engganmembuatsebarangkerja. Kalau dimarahi pula.munid mi terus tidak unahu belajar apa-apapun danipadaguru khas

pemulihan.Selainitu tendapatpula munid yang terlalu aktif dan segi penlakuan

danpentuturan.Munid yangsebeginitidak sukaduduk padasatu tempat.tidak takut padaguru khas dan pantasmenjawabsetiaptegunangurukhas samaadakepadarakannyaataupunkepadadininya sendini. Adasajayang mahudiperkatakannya.Keadaanmi menyebabkanguru khaskadangkalakekuranganidea untuk menyediakanlatihan yang sesuaiuntuk murid yangsebegini.

TugasPeniulihanyangTidakDapatDilaksanakanolehGuru Khas

Pemulihan

Guru khaspemulihanmesti menjalankanliuna penananpemulihansecarahakiki sepenti yang ditetapkan oieh pekeliling Bahagian Sekolah-

Gambar16 Munid lambatmudahmcsradencanorangyang sukamenghampiriunereka.(Pcngkajihcrsaniamunid lamhatTah i 2 sekolahpertarna).

87

Page 117: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN. LUNGS! DAN MASALAH

sekolah KementenianPendidikan Malaysia KP(BS)8502/5/PKI Jul Vt(26)hertarikh28 Januani1986.

i. PerananPenilaian.

(a) Menyeliadan menjalankanujian saninganuntuk mengenalpasti munid-muridyangmenghadapiunasalahpemelajaran.

(h) Menjalankanujian diagnostik untuk mengenalpasti mas-alah-masalahpemelajananyang khususyangdihadapiolehmunid-munid.

(c) Menjalankanpenilaian secarabenterusandan menekod-

kannyadengannapi dan tensusun.

Danipadatiga perananpeniiaianmi hanya tugasketigayang tidak

dapatdijalankan.Ini disebabkanguru khaskekunanganmasadansukarmendapatkankenjasamadanipadaguru biasadanibu bapa.

ii. Perananpreskriptif.

(a) Merancang, menyediakandan melaksanakanprogram-program individu bagi kanak-kanakyang mempunyaimasalahpemelajananyang tententu.

(b) Mengadakanbengkeldan demonstrasipengajaranpernu-lihan di peningkatsekolah ataudaerahkhas untuk guru-guru, guru besar,pegawaiJabatanPendidikanNegenidanpegawai PejabatPendidikan Daenah sekiranya keadaanmengizmnkan.

Perananpneskniptifyangpertamadapatdijalankantetapitidak da-lam keadaanyangbenar-benartersusundanterancang.mi disebabkanguru khas kekunanganmasadan kekunanganperuntukanuntuk men-dapatkanalat bantu mengajanyang benar-benanberkesan.Ini menye-babkanobjektif pengajaranhanya dapatdicapaidalam teunpohyanglebih panjang.

Kesmmpulannyatidak ada inunid kelaspemulihantidak tahu meni-bacadanmenulishinggake akhintahunpersekolahan1987.

l’enananpreskniptifyangkeduatidak dapatdijalankankenanapihak-pihak yang benkenaantidak berminatuntuk mendapatkanpendedahanmengenaipemulihan.Menuiut guru besardan guru khas, kini pene-kanankepadakepentinganpengajaranpemulihantidak begitu mendesakataudiperlukan.

88

Page 118: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

lUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMUI,IHAN

Bil Murid Tahap pencapaian

5 Kefahaman(pencapaiantertinggi).

4 Membacapetikandancenitapendek.3 Meunbacadanmenulisayatmudah.

Menulisdanmembacafrasa.3 Menulisdanniembacasuku katacampuran.2 Menulisdan membacadiftong3 MernbacadanmenulissukukataKVKKV.2 Membacadanmenulissuku kataKVKVKV.3 Membacadanmenulissuku kataKVKVK.6 Membacadanmenulissuku kataKVKV.6 Meunbacadannienulis suku kataKVK.

(Pencapaianterendahyangtercapai).

Tahappencapaianmurid lambat.

iii. Peranankhidmatbantu.

(a) Membantu guru-guru biasamerancangdan mengubah-suaikan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahanpengajarandanpemelajaran.

(b) Membimbing danmembenitunjuk ajar kepadaguru-gurubiasamengenaiteknik-teknikmengajarkanak-kanakyangmenghadapipemelajaran.

Guru khas tidak dapatmelaksanakankedua-duapenanandi ataskeranatidak wujud kepentingandankeperluanbersamaantaraguru khasdenganguru biasa.Dalam hal mi guru biasalebih sukamenyediakansemuaperancanganpengajarandanmemilih teknik-teknikmerekasen-din secarabersendiniantanpaberkongsidenganguru-gurulain.

Dalam urusanmembimbingdan memberitunjuk ajar guru kelas

berpendapatmunid yang menghadapimasalahpemelajaranpenlu di-hantar ke kelas pemulihan.Justeru itu guru biasaberpendapattidakperlu sertatidak berminatuntuk mempelajaniapa-apateknik lain dan-padaguru khas(temunamahdenganguru biasadanguru khas).

iv. Perananpengajanan.

(a) Mengajarrnunid-murid yang menghadapimasalahpeme-lajaran yang tidak dapat diatasi oleh guru biasadalam

89

Page 119: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PF.MULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

situasi kelasbiasa.(h) Mengajarbersama-samadenganguru biasadengancara

“teaun teaching”sekiranyakeadaanineinerlukan.

l)alam konteks pengajaran,guru khas pemulihan hanya dapatunenjalankanperananyang pertamaiaitu mengajarmunud—ununicl yangunenghadapimasalahpenielajaran.Perananpengajanan“team teaching”tidak dapat dilaksanakanoleh guru khas kerana guru biasa tidakunemahamifalsafahpengajaranbentukmi dalampengajananpemulihan.

v. Perananperhubungan.

(a) Menghubungidan herbincangdenganibLu bapaatari pen-jaga municl tertentuuntuk rnendapatkanmaklumat lanjuttentang kelakuan, tabiat, kesihatandan keterangan-kete-ranganlain incngenailatar helakangmnunid peunulihan.

(b) Mengemukakancadangankepadaibu bapamurid tentangcarahendakmemnhantuanak-anakmnerekadi rumah.dcuiiikepentinganpemelajaranmunid.

(c) Menghubungidan mendapatkannasihatsertabantuanke-pakarandanipadadoktor, pakarpsikologi, pegawaikeba-jikan nlasyarakatdansebagainyauntuk niunid-muricl kelas

pemulihan.

Perananmi tidak dapatdilaksanakandenganjaya keranakurangsokongandaripadapihak sekolah,kekuranganmasasertasukar men-dapat pakaryang diperlukan. Kesimpulannyaguru khas gagal men-jalankan hanyak tugas yang berkaitan denganpengajaranpemulihankeranatidak mendapatkenjasamadanipadaguru biasa,guru besardanpihak-pihaklain yangberkaitan.

Latar Belakang Sekolah Kedua

Sekolah kedua yang dijadikan tempat kajian ialah sebuahsekolahrendahdi ShahAlam dalamdaerahPetaling.Sekolahmi tenletakdalamsebuahkawasanseluas8.3 hektar, kira-kira tiga kilometer dan pusat

bandarShahAlam, Selangor.Sekolahmi terdini daripadaduablok bangunanbatuduntingkat dan

satu blok bangunanbatu satu tingkat. Sekolahmi menipunyai sebuahkantin yang terletakdi hadapanpintu masuksekolah,sebuahpejabatamdanpejabatGuru Besar,bilik Guru PenolongKananI, PenolongKanan

90

Page 120: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMUI.IHAN

Gambar 17 Bangunansekolah kajian kedua dan kedudukanketas knas pe-mulihankedua.

II danbilik PenyeiiaPetang.Sekolahmi juga mempunyaisebuahbilikguru yang besardan mewah, sebuahbilik niuzik, bilik alat pandangdengar,sebuahkedai buku, sebuahpusatsumberyang lengkap,sebuahbilik sembahyang,danduabuahstoralat sukan.Jumlahkelasdi sekolahmi ialah sebanyak35 kelas iaitu 17 kelas sesipagi dan 18 kelas scsipetang.Sekolahmi juga mempunyaitiga buahpadangbola, duabuahgelanggangbadmintondan duabuah gelanggangbola janing. Di tepibangunanterdapattamankecil yang indahinempunyaikolam ikan yangharudibina.

Sekolahmi dikategonikansebagaisekolahgredA kawasanbanclar.Sekolahmi mempunyai49 guru denganjumlah munid seramai 1548.orang.17 kelassesipagi terdini danipadatiga kelastahunsatu, tiga kelastahundua, tiga kelastahuntiga, tiga kelastahunempat,duakelastahunlima dantigakelastahunenarn. 18 kelassesipetangterdini danipadatigakelastahunsatu,tiga kelastahundua, tiga kelastahun tiga, tiga kelastahunempat, tiga kelastahunlima dantiga kelas tahunenam.Sernuamunid telah disaningdan ditempatkandalamkelas-kelasyang tertentu

91

Page 121: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KIIAS PEMUI,IHAN ~UNGS1 DAN MASALAH

‘~aurihar18 t3angun:in sekolah kajian kedua dan kedudukan kclas s.haspemulihankedua.

uncligikut pencapaianmunin. Saninganhanyadibuatmnulau tahunduakec,tas. Mat-id yang tenbaikakandimasukkanrialam tiga kelasyang akanhelajarpadascsi pagi dan munid seiebihnyaakanbelajar dalam kelasscsi petang termasuklahkelas khaspemulihan.Seramai23 orangguruscsi pagi mengajar750 orang munid, senientara26 orang guru scsipetangmengajar780orangmunid.

Secarapuratapecahan murid mengikut kaum sekolah mi terdirldanipada1093 orangmunidMelayu, 319orangmunid Indiadan46 orangmunid Cina. Kebanyakanmunid mi berasal danipada keluargayangsederhanadan benpendapatanrendah.Sekolahmi terletak dalam ka-wasanperumahanrumah pangsaberhargarnurahdan sedikit kawasansetinggan. Kawasan perumahanmi ialah kawasanperumahanpertaunayang dibukapadatahun1974di kawasanpenindustnianShahAlam. Dansegi sejanahsekolahmi menupakansekolah rendahtertuadi kawasanPenbandaranShahAl am, Selangor.

#, -~tT~r”~:~ ~

92

Page 122: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

Kelas Khas Pemulihan SekolahKedua

Kelas khaspemulihantcrlcta~di tingkat bawah hangunanpentadhiran.Kelas khaspemulihanmi mula diadakansecarateraturpadatahun 1987iaitu setelahguru khas tamat unenjalani Kursus Khas Pemulihari dMaktabPerguruanllmri Khas Cileras. Kuala Lumpur pada tahun IKeluasandan kentudahandalaunkelaskhasmi adalabsamadenganhiltkdaujah lain. Terdapatalat bantu rncngajar yang digantung di seluriubruangkelasteruiiasukdi hawahpapanhijan~guru. Padakeseluruhanii akelasmi cukupselesadantidak menampakkanciri kelainanyang hoichmenimbulkanrasa rendahdin di kalanganguru dan niunid kei-i~ac-mulihan. Terdapatseramal34 orang munid yang helajar di keias iniumlah mnunid di dalani kelas diasr ialah 48 hingga 52 Olang. In bec—makna jumlah muiunid dalam kelas khaspeunulihanadalahkecif dihan--dingkandengankelas—kelasyangia~n.

~Juru KelasPemulihanSekolahKedun

Guru khas pemulihansekoiankeduami merupakanguru khi~spenn-lihan tunggal di kawasanPerbandaranShahAlani. Di kawasanmi adatujuh huah sekolah rendah. Kelulusan akadernikguru ni ualah Siji!PelajaranMalaysia (SPM). Guru mi adalah danipadakumpulan guruyangmendapatLatihanNormal (TOUS)yangberpusatdi Klang. Beliaudilantik menjadi guru terlatih pada 30 Julai 958. Behau pernal:mengajardi empatbuah sekolah rendahdi daerahKlang. Selango:.Seko!ah mi merupakansekolahkelima bagi beliau sejaktahun 1980.Beliau beruinur 47 tahun dan sudahberkeluarga.Kurslus Khas Pc-mulihan di Maktab PerguruanIlmu Khas, Cheras. Kuala Lumpur.selamalapan minggu diikutinyu padatahun1986 adaiahataskerelaanbeliausendini.

Setelahtamatmengikuti kursusitu beliauterusditempatkansemuladi sekolah berkenaandan menjalankanpengajaranpemulihan mulai

tahun1987 untuk murid-munidkelaspernulihantahundua. Jumlahmu-rid ialah 34 orang. Murid-munid mi dipilih melalui keputusanpepenik-saanakhir tahunbagitahunsatusertamelalui cadanganguru-gurukelastahun satu. Jumlah masamengajaryang diperuntukkankepada gurukhas mi ialah 1110 minit seminggu.Guru khas mi bukansahajamen-jalankan tugas pemulihanmalah sekali gus ditugaskansebagaigurudarjah kepadakelastersebut.Beliau ditugaskanmengajarsernuamatapelajarankecualimatapelajaranAgamadanBahasaInggenis.

93

Page 123: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PLMU!.IHAN: LUNGS! DAN MASALAH

Tugas dan Tanggungjawab Guru Khas Pemulihan SekolahKedua

Tugasyang berdasarkanBuku PersediaanMengajar danSenaraiTugasGuru.

i. Tugaspentadbiran.GuruBilik Hasil Seni Sekolah.Guru Projek Buku Sekolah.

ii. Tugaskunikulum.GuruKhas PemulihandangurusemuamatapelajanankecualiAgamadanBahasaInggenis.

iii. Tugaskokunikulumn.Guru Bola TamparSekolah.GuruBola JaningSekolah.Guru TunasPuteni‘fahapDua

Tugas dan tanggungjawabsebagai guru khas pemulihan dibenikankepadabeliaukeranabeliautelah mengikuti Kunsus KBSR TahapSatudanDuasertaKursusKhas PengajaranPemulihan.

Tugas-tugasLain Guru Khas Pemulihan

Terdapattugas-tugaslain yang dijalankan oleh guru khas pemnulihanselainyangdisenaraikandalamsenaraiguru-gurudi sekolahmi.

Senarai TugasGuru Khas Pemulihan

Ahli JawatankuasaHan Ucapan dan PenyampaianHadiah (ha-hagianjamnuan).

Ahli JawatankuasaSukanTahunan(bahagianjamuan).Ahli JawatankuasaMusabaqahSekolah(sebagaipengawalkepada

peserta-peserta).Ahli JawatankuasaPasanRia Sekolah(menyediakangcrai untuk

kelasmasing-masing).Ahli JawatankuasaPersatuanIbu BapaGuru(bahagianjamuan).Ahli JawatankuasaPerayaanMaulud Nabi (sebagaipengawasmu-

rid-munid).Ahli JawatankuasaHan GuruSekolah.

Ahli JawatankuasaHan Kanak-kanakPeningkatSekolah.

94

Page 124: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMUI.!HAN

AhIi JawatankuasaGotong-royongSekolahdanPersatuanIbu Bapa

Guru.Ahli JawatankuasaKunikulum (untuktahundua).Ahli JawatankuasaHan Kokunikulurn Sekolah.Ahli JawatankuasaAlat BantuMengajar(bagi tahundua).

Guru BertugasHanian(satukali seminggu).Menjadi guru ganti.

TugasAm SebagaiGuru Kelas

Menandakankedatanganmunid padatiap-tiaphan.Mengajarsemuamatapelajaranuntuk kelas kecuali BahasaIng-

genisdanAgarna.Membuatsoalan-soalanujian mningguan,bulanandan pepeniksaan

sctengahtahunbagi tahunclua termasukuntuk kelaskhas pe-mulihan.

Menyediakanlembarankerjauntukkelaskhaspemulihan.Membuatalatbantumengajaruntuk kelaskhaspemulihan.

Rekodbacaanmurid.Petakeduclukanbilik darjah.Pengawaspepeniksaansetengahtahundanakhintahun.Memeniksakertassoalanbagikelaspemulihan.Memungut semuajenis yuran sekolah daripadamurid di dalam

kelas:Yuransekolah.DermaPersatuanIbu BapaGuru.Yuran Sukan/Kokurikulum.Yuran Penpustakaan.Yuran Majlis Sukan Sekolah Malaysia.YuranPeperiksaan.YuranLukisan!KerjaTangan.

Mengisi semuajenis-jeniskad murid:

KadOOl) 1~ KadSulit Munid

Kad002)

Kad kemajuan Murid.

Kad Uji TenagaAsas.KadKokunikulum.Kad Perpustakaan.

95

Page 125: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN LUNGS! DAN MASALAH

Kad RawatanPergigianSekolah.Kad KesihatanMunid.BorangBuku Pin jamanMunid.

Kesimpulannyadidapati guru khas mempunyamtanggungjawabyang santaberatdenganguru-guru biasa,serta terlibat dalam semuaurusanpentadbiranbilik darjah.Danipadainakiumat clan permerhatian.sebenannyagnmru khas menjalankantanggungjawabscbagaiguru biasa.gum! kelasdi sampingguru khaspemulihan.

TugasPengajaranPemulihan

Gurukhassekolahmi rnenggunakanSisteunkhaspemulihan“tctap” bagi

tahundua. Munid-muricl kelaspeinulihandiambil daripadakelas-kelastahunclua(benasaskanpeperiksaanakhir tahunsatu).Murid yang dipulihakankekal di kelaskhas pemulihansepanjangtahundi hawahkelolaangurukhaspemulihan.

Sistemkelaskhassekolahkeduaberbezadanipadasistemnkelaskhassekoiah pertama.Sekolah kedua menggunakanSiStem kelas khasyangdimak’;udkan oleh Koh (1983) sebagai“Sistemn Pengunduran”.Kelas

khasmi secararasmi dinamai kelasTahun Dua Cempaka.Cadanganmidikemukakanoleh guru besarbertujuanmnengelakkanrasarendahdin clikalanganmunid lembamdan guru khas. Cara mi juga menghapuskanperhezaanyangnyataantarakelaskhasdengankelasbiasa.Guru hanyamenggunakanistilah “kelas khas” dan kadang-kadangkelas lcmbamnsecaralisan sahaja.

RancanganPengajaranPemnulihan di sekolah keduabagi tahun1988bermulapadaminggupersekolahansepertiyang benikut:

Minggupertama: Menyediakanhorangpenibadimunid.Minggu kedua: Menyediakan!menjalankanujian diagnostiknun-

tuk BahasaMalaysia dan Matematik. Menye-- . diakanbonangkesihatanmurid dan ujian lisan

bahasa.

Untuk nhingguyangseterusnya,guru khasmenjalankanpengajaranberdasarkanBuku PanduanAm Guru, Buku SumnberdanBuku PanduanKhas KBSR tahapsatu bagi murid yanghenar-benarlemahdan huku

tahapduabagi munid pemulihan.Guru khas mempermudahbahandanlatihan kemahiranhinggake

96

Page 126: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LUNGS! DAN MAS,-\LAH GURU KHAS pEvmUr.mHAN

tahap keupayaanmumid yang henar-benarIemah. Antara kemahuranyangdiperkenalkanialah:

MengenalkanHurufAbjad Aa—Za.MengenalkansukukataKy.Mengenalkansuku kataKVK.Mengenalkansuku kataKVKVK.MengenalkansukukataKVKKVK.Mcngenalkansukukalacampuran.

Berdasarkanrancanganpelajananpemulihanyang tercatatdalainBuku PersediaanMengajar didapati guru khas mengajartanpameng-ikuti langkah-langkahpemulihansepenuhnyasepertiyang ditetapkanoleh KementerianPendidikan.

Antara langkah-langkahpengajaran pemulihan yang dijalankanadalahsepertiyang benikut:

Langkahpertama:Pencalonannunrid

Calon-calonkelas pemulihantelah dipilih oleh pihak sekolahde-ngankerjasamagurukelasbenclasarkanpepeniksaanakhir tahundan

kerja-kerjahariandalamkelasmunid semasatahunsatu.

Pencalonanmunid dilakukanpadaakhir tahunsebelumsckolahben-cuti penggalketiga.Padamninggu pertamapersekolahan,guru khassudahmenenimacalon-calonmunid untukkelaskhaspemulihan.

Langkahkedua:Penguinpulanmakluniatnuurid

Dalam usahamendapatkanmaklurnat tentangmunid kelas pernu-lihan, guru khashanyameneliti rekod butiran din munid yang ada

dalam simpananbekas guru munid kelas pemulihan tahun satu.Maklumat juga didapati secanalisan danipadabekas guru yangbenkenaan.

Langkahketiga: Ujian saringan

Guru khastidak rnengadakanujian saningankenanamenurutbeliautidak begitu bermanfaat.mi disebabkanununid sudahdisaringme-lalui keputusanpepeniksaanakhir tahunpersekolahandan laporandanipadaguru kelasmnereka.

97

Page 127: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMUL!HAN- FUNGSI DAN MAS.\LAH

Langkahkeempat:Ujian diagnostik

Guru khas hanyamernbuatujian diagnostik kepadaseniuamuniddalamkelasnyahagi menentukankumpulanA, B danC.

Langkahkelinia: Perancangandanpengajaran

Perancangandilakukan mengikut susunanBuku PanduanKhasKBSR tahapsatu dan buku tahapdua. Aktiviti diubahsuaisedikitherdasarkankelemahanmunid secarakeseluruhan.Pengajaranpc-mulihan dijalankandenganmenggunakanteknik yang benikut:

i. Pengajarankumnpulankecil: Guru membentuktiga kumpulaniaitu kumpulanA yang mnengandungilapanorang,kumpulanB.12 orang dankumpulanC, juga 12 orang.Pembentukankum-pulan mi berdasarkankemahiranmereka bertutur, membaca

danmenulis.ii. Pengajaranindividu: Pengajaranindividu dilakukan kepada

kumpulan C dansedikit untuk kumpulanB. Pengajaranmdi-vidu dibuat dalampelajaranBahasaMalaysiasamaadadalambacaanatautulisan.

iii. Pengajarancara kelas: Cana mi paling kerapdigunakanolehguru khas. Selain itu, kemahinanyang telahdirancangkanda-lam Buku PanduanKhas KBSR ialah:

(a) Menyebut abjad Aa hingga Zz secanaberurutamudengantidak memandanglambangAa hinggaZz.

(b) Membunyikansukukataduahunufterbuka(ba, da, ca, ka,Ia danlain-lain).

(c) Bacaandankefahamanberpandu.

(d) Membunyikansuku katayangmernpunyaikonsonan“rug”seperti:

ang,eng,bang,danlain-lain.

(e) Membinaperkataanduasukukatakonsonan,ha— yang, Ia— yang,bu — tang.

(f) Bacaandankefahaman.(g) Ayatpendekduaperkataan.

Contoh:

mi ibuIni gurumi Abu

98

Page 128: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LUNGS! DAN MASALAH GURUKHAS PEMLJL!HAN

(Ii) Membacaperengganmudahbemsepadu.

Alatan yang digunakandalam pcngajaranialah carta-cartahuruf. kadhumu,kadaktiviti, kad cantuman,kadhuruf abjad,kaci voka], kadgam-bar, karl bina perkataan,kacl penmainan,kad teka-teki,cartaperkataan,ayat-ayatdancerita, kadcantuman/padanan,kadkefahamandancenita.

Langkahkeenam:Penilaian

Penilaiandibuat secarakeseluruhan,harian,mingguan,hulanandanpenggal.Penilaianitu pulaherdasarkankenjatulis, bacaan,lisan danmengimadamipadabahan-bahanyangdisediakanoleh guru khas.

Apabiladidapati munid sudahdapatniembuatsemualatihan, clapatmnembaca.nuemahamidan mnencenitakansemulakandunganyangdibacakanmaka munid mi dianggapsudah pulih dalam BahasaMalaysia.Justeruitu munid mi layak dipindahkanke kelasbiasa.

Langkahketujuh: Keija su,sulanmurid yangsudahpulih

Kenjasusulanyang khusustidak dilakukanselepasmunid pulih tetapiguru khas sentiasamembenikanbimbingan yang berterusandalambentuklatihan haniansahaja.Keadaanmi berlakukerananiurid yangsudahpulih engganmeninggalkankelaskhaspemulihan.

Masalah Guru Khas Pemulihan SekoiahKedua

Masalah mi dikenal pasti hasil temu mamah denganguru khas pcmu-lihan, guru besardanguru biasasertapemerhatianpengkaji di sekolahkeduaselamatiga minggu.

MasalahUmuni

Sekolahmi sebenarnyatidak uriendapatkelulusansecararasmidanipadaJabatanPendidikan Negeni Selangoruntuk membukakelaskhas pe-mulihanwalaupunsudahadaguru khaspemulihan.Kelasmi dibuka atas

inisiatif guru besardengankerelaanguru khastanpakebenaranrasmi.Akibat keadaanitu gurukhastidak dapatdikecualikandanipadamenjadiguru biasa,guru kelasdi samping menjadiguru khas kepadakeiasnya.Malah guru khas tidak dapatdikecualikandanipadamemegangtugas

99

Page 129: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMUL.IHAN LUNGS! DAN MASALAH

lain cli sckolahsepertiguru kelas yang lain. Berdasarkansenaraitugasguru, setiap guru memegangsekurang-kurangnyaempathmngga limatugasrasmi.

Keadaan mi sudahpasti menghalangguru khas untukmenumpukan

sepenuh perhatian kepada pengendalianpengajarankhas pemulihan.Tambahanpula beliauadalahantaraguru yang berpengalamnan(25 tahun

pengalamanmengajar).Justeruitu ticlakwajarbeliaumenolaktugaS-tugasyang dibenikanolehguru hesar.Malahbeliauperlu memikirkanjuga kon-Sep kcadilanbagi mengekalkanpemsefahamandi kalangangurusekolah.

Masalab Pizikal

Guru khas menghadapimasalahmendapatkankelas khas pemulihanyang tetapdansesuaisecanahakiki. Padamasakajian dijalankan,gurukhasterpaksabenkongsikelasdenganguru tahunduascsi pagi.Keadaanmi menyebabkanguru khas tidak bebasmembuatpenyusunankerusimejamengikut keperluanmunid kelaspemulihan.Setiapkali susunanmi

Gambar19 Susunaturkerusimejadalambilik khaspcmulihansekolahkedua.

100

Page 130: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI DAN MASALAI-1 GURU KHAS PEMULIHAN

diubah atau dipinda padasebelahpetang,guru biasa sesi pagi akanmengubahsemulakedudukankerusi meja mengikut penyusunankum-

pulansepertiyangdiarahkandalamKBSR. Keadaanmi berlakusetiaphan,walaupunguru khastidak bersetujudengansusunanitu.

Masalahmendapatkanruangkelasuntuk menggantungkanalat-alatbantu mengajardan bahanpengukuhanuntuk munid pemulihanturutdihadapiolehguru khas.Berasaskankonsepberkongsikelas,guru khaspemulihanhanyaberhakmenggunakanseparuhdaripadaruang dalamkelaskhaspemulihanitu. Selebihnyaadalahruanguntuk kegunaangurukelas sesi pagi. mi menyebabkansedikit sahaja bahan pengukuhanuntuk murid pemulihanyang dapatdipamerkan.Alat bantumengajar

yang lain banyak tersimpan di dalam almari, kotak-kotak berkunci dandisimpan di dalambilik pusatsumbersekolah. Keadaanmi dibiarkanberterusanoleh guru khas keranapihak sekolah ada mengeluarkanarahan supayasetiap guru kelas melukiskanpelan kedudukankerusimejamurid di dalamkelasuntuk dilekatkanpacladaun pintu masuk kekelasbagi tujuan rujukan pelawatsekolahitu. Arahan mi menghalang

--

Gambar20 Susun atur kerusimejadalambulk khaspemulihansekolahkedua.

101

Page 131: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS l’EMUI,IHAN: LUNGS! DAN MASALAH

guru khasdanipadanieminda semulasusunanalatdanbahanyangdibuatpada schelahpagi. Maka guru khas terpaksamengalahuntuk mnenge-kalkan hubunganyang baik denganguru kelas scsi pagi walaupuntindakanitu inenyulitkan bcliaumenjalankanpcngajaranpemulihandibilik darjahitu.

Masa/ahGuru KhasPemnu/ihandeiigatu GuruBesar

Guru khas menghadapimasalahdenganguru besanterutamatentangpcntadbimansekolah. Menurut guru hiasa clan guru khas, gunu bcsarinilah yang paling aktif jika dibandingkanclenganempat guru besarsehelurnnya.Bagaimanapunkeaktifannya menimbulkan mnasalahke-padaguru khas dan guru biasa. Keadaanmi berpuncadanipadasikap

guru besaryang suka menjalankan pentadbiranberdasankanidea danpendapatbeliau sendini, tanpaberbincangdenganguru-gurudi hawah-nya. mi termasukhal pelaksanaanpengajaranpemulihandankelaskhas

-i . ~ ~.

Gambar21 Jumlahmurid yang ramai menychahkamiguru kh,u~kcdiia h,uunakmcnggunakankaedahkelasdalampengajarannya.

102

Page 132: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

Ft NGS! DAN M-\SA!,AH GURU RI! \SPEMUL!H SN

pemulihan.Guru hesarberminatuntuk mengadakanpengajaranpemu-lihan tetapi heliau tidak inahu pengajaranitu diadakanmengikut pro-sedur-prosedurpengajananpemulihanyang telah ditetapkanoleh Ke-mentenianPendidikan.Misalnya unusan menyediakankelas khas pe-iriulihan, prosespemilihan munid, bidang tugas guru khas dan kedu-clukanguru khasdalamaktiviti di sekolah.Sikap mi wujud bukansajaclisebabkantiada perbincangandenganguru-guru lain, malahan gurubesarkurang mendapatpendedahanmengenaipengajaranpemulihan.

Akibatnya guru khas dilantik menjacligurukelastahundnadi sampingGuru KhasPemulihankepadakelasyangsama.

Tugassebagaiguru khas mi banyak berkait denganunusanpen-

tadbirankelastersebut.Keadaanmi menjejaskanpenumpuanguru khaskepadapengajaranpemulihan.Di sampingitu, guru khasdilibatkande-ngan tugas pentadbiran,tugas kunikulum dan kokurikulum sekolahtermasukmenjadi guru ganti sementarasepertiguru biasayang lain.Guru besarjuga tidak begitu bemminatuntuk mengadakankelas khaspemulihanhakiki dankhususuntukpengajaranpemulihansahaja.Gurubesarmahukanpengajaranpemulihandiadakandi kelas biasadalambentukberkongsisepertiyangsediaada.Keadaanmi jelas apabilatidak

Gambar22 Terdapathanyasedikit alat hantuyang dipamnerkandi dalarn kelas.sclehihnyadisimpandi dalaunalmnanidankotakhuku.

103

Page 133: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PLMUI IHAN: !-UNGSI DAN MASALAH

adasebarangusahake arah penubuhankelaskhaspemulihanyangse-demikian.Akibatnyaguru khasmasihterusberkongsikelasdengangurubiasascsipagi.

Keadaanmi menyebabkanguru khas kurang berminatuntuk mc-nyediakanalat bantu mengajar yang baru atau yang lebih menarikkeranakekuranganruanguntuk memnpamerkanalat bantumengajanitudi kelaskhas.Guru khas menggunakandan mempamerkanalat bantumengajaryang asasdenganjurnlahyangminimum sahaja.Malah beliaumengajarmenggunakanbuku teksdanbuku kenjayangadapadamunidpemulihan.Keadaanmi mengakibatkanbahanpengukuhanamatsedikityang dapatdipamerkanhinggakanpertumbuhandanpencapaianpem-belajaranmurid pemulihanamatperlahan.

Dalam urusanpemilihan calon murid kelaskhas,guru besantelahrnengarahkanagar cara pemilihan dibuat mengikut caranyasendini.Calon-calon itu tendiri daripadasemuamurid tahun dua yang palingrendah pencapaianmerekadan yang gagal dalam pepeniksaanakhir

tahunsatu.Carapemilihan mi menimbulkanmasalahkepadaguru khaskenana tidak semuacalon itu layak atau diperlukanuntuk mengikutipengajaranpemulihan.Ada antaracalon itu yang tidak memerlukanbantuanpengajaranpemulihantetapimemerlukanbantuanlain. Akibat-

104

Page 134: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LUNGS! DAN MASA!.AH GURU KHAS PEMUL!HAN

nya terdapatmurid kelaspemulihanyangkekal di kelasitu yang tidakdapat mengikuti apa-apaaktiviti kcranatidak sesuai untuk mercka.Keadaanmi aniatmerugikanmunid lambatberkenaandan menjadikanguru khas hemadadalam keadaan serbasalah.Apabila persoalanmiclikcmukakankepadaguru besar,beliau rncnyarankanagarmunid yangticlak dapatdiajar dihiarkan sahaja.Guru khas dinasihati agar meinu-lihkan seherapabanyakmurid yang beliau mampu. Sikap guru hesanyang bcranggapanbahawatidak sernuamunid dapatdipulihkan amatmenyedihkanguru khas.Justerubeliautcrpaksamncngetepikanbeberapaorang murid yang tidak dapatbclajar dan uncmbenarkanmerekamcla-kukanapa-apasaja yang disukai olch merekascperti menyapusampah.clan berjalan-jalandi dalamkelas.

Oleh sebabkurangpendedahantcntangpengajaranpemulihan,gurubesarmasihmenggunakanistilah kelaslembamnkepadamnunid danGuruKhas Pemulihan secaratidak rasmni. Pcnggunaanistilah mi nnenim-bulkansikap rendahdin kepadaguru khas. Keadaanmi nicnyebabkanbcliaumerasakantugasbeliautidak begitu dihargaiatautidak scpentingguru biasayang lain. Tekanan-tekananmi merangsangguru khasrncng-ajarpengajaranpemulihanmengikutsukatanpelajaranKBSR tahunduaagar perancangandan pelajananuntuk sebahagianinunid kelas pemu-lihan tidak tenlalu jauh berbezadanipadakelas tahundua yang lain.Denganberbuat demikian, guru khas dapat menolak dakwaan yang

mengatakantugasguru khas adalahmudahatau lebih ningandanipadatugasguru biasa.

Bebantugassebagaiguru kelasdan GuruKhasPemulihanmenyc-babkanbeliau tidak cukup masauntuk mendapatkanmaklumat lanjuttentang munid pemulihan selain mengetahuinarna munid, penjaga.alamat dan pekerjaanpenjaga. Keadaan mi menyulitkan prosespc-mulihan yangberkesan.Guru khasjuga berasatidak dipedulikankeranaguru besaratauwakil guru besartidak pernahmembuatsebarangseliaanterhadappengajanandanperjalanankelaskhaspemulihansejakkelasitudiadakan.Sikap guru besarmi sedikit sebanyakmengurangkanminatguru khas untuk berusahabersungguh-sungguhbagi mempertingkatpencapaianmurid pemulihandi kelaskhaspemulihan.

MasalahGuru KhasPemulihande~uganGuruBiasa

Oleh sebabguru biasakunangpendedahantentangpengajaranpemu-lihan dantugasguru pemulihan,makawujud sikapdananggapanyangsalahtentangkedudukandankeperluanGuruKhasPemulihan.

105

Page 135: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMUL!H.SN- lUNGS! DAN MASALAH

Guru khastidak dilibatkan langsungdalamprosesmengenalpastimunid yang memerlukan pemulihan. Guru biasa menenmmaarahandanipadaguru besarsupayapemilihancalonkelaspemulihandidasankankepadakeputusanpeperiksaanakhir tahun satu. Arahan mi menye-babkanguru biasa menghantarkesemuamunid benkenaantenmasukmunid yang lemah serta munid pemulihan yang benmasalah(nakal)sebagaicalon kelas khaspemulihan.mni menjadikanjumlah munid pe-mulihan tenlalu besar,sedangkansebahagianmerekatidak memerlukanpcngajaran pemulihan tetapi memerlukan bantuan bentuk lain. Inimengakibatkanguru khastenpaksamenjalankanpengajaranpemulihanmengikut sukatanpelajaranKBSR tahun dua kepadadua kumpulanmurid. Sebenarnyabanyak antana munid kelas pemulihan mi tidakmnenghadapimasalahpembelajaranyangmemerlukanpengajananpernu-lihan. Pencapaianrendahmerekadalampepeniksaanakhir tahunsemasadalamtahunsatu mungkin keranakebetulan.Keadaanmi mengganggupencapaianmurid dan menyulitkan guru khas. Keadaan mi tidakdifahamioleh gurubiasa.

Untuk mengekalkanhubunganyangbaik denganguru biasa,gurukhas terpaksamenjadi “Baby sitting” kepada beberapamurid kelas

106

Page 136: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LUNGS! DAN MASAI..AH GURU KHAS PEMULIHAN

pemulihanyangmengalamnimasalahterencatakal yang senius.Kcadaanmi sudahpasti menyulitkanguru khas untuk merancangaktiviti pcng-ajarannya.Malah beliausukarmenolakpencalonandanipadaguru biasakemanabimbangakandituduh mnenolaktugas, tidak bertanggungjawabsertatidak mcnghormatiarahanguru besar.

Danipaclapcmerhatianpengkaji, guru biasayang mengajarmunidkelas khas pernulihan scntiasamernarahidan mcncngking municl sc-mata-matakeranamunid tidak dapatunengikuti arahanguru. Layananburuk guru-guru biasami menyebabkanmunid kelas pemnulihanyangtelahpulih engganbelajardi kelashiasa.Alasanmcrckaialah guru khaslebih baik dansukamengajarmereka.Kecnggananmnuniduntuk belajar

scmuladalaunkelasbiasaamatjclas terutamamunid yang pcmnahdiajanoleh guru biasayangganangitu dalamtahunsatu.

Guru biasamcnganggappcngajarandi kelas khaspcmnulihanlebihmnuclah keranabilangan munid lebih kecil jika dibandingkandenganjumlah munid di kelasbiasa.Malah merekajuga bcrpendapatbahawaperscdiaanmengajarmudah discdiakan keranaguru khas tidak me-merlukanbahanpengajaranyangbanyak.

Akibat bebanantogaslain, guru khastidak cukupmasauntuk memn-huat pcrancangandan pcrsediaanyang rapi, teratur dan yang scsuaidengankeperluanmunid kelaspemulihan.PerancangandanpcrscdiaangurLu khashanyadapatdipermudahkandenganmcngikut susunansukat-an pelajananKemcntcnianPendidikandenganbantuanBuku SumnberKBSR Matematik,BahasaMalaysia,Buku PanduanAm, Buku PanduanKhas Matcinatikdan BahasaMalaysiaKBSR tahapsawdantahap dunscrta huku kerja. Oleh sebabguru khas tidak inahu hclaian kerjadild-langkan oleh munid, maka kebanyakankenja tulis dibuat dalambukukenja munid. Alat bantu mengajarjuga digunakanpada kadar yangpaling minimTlum untuk menjimatkanmasa.

Soalan-soalanujian ataupepcniksaanbagisatu-satupeningkattahunyang samadisediakanolehguru secarabergilir-gilir. Olch itu, gurukhasclmtugaskanmembuatsoalanuntuk tahunduasccarahergilir-gilir denganguru biasa.Masalah timbul apabilaguru hiasa rnenycdiakansoalan-soalanyangberteraskansukatanpelajarandanisi pelajamanbagi tahun-tahun yang ditetapkansecaratcpat. Guru biasa engganmnempcrtimn-bangkankepentinganmunid kelaspemulihansemasamembuatsoalan-soalan pepeniksaan.Alasan guru biasaialah dal’am pepeniksaanakhirtahunscrnuainunid kelaspemulihanmesti mendudukipepeniksaanyangsama dengan inunid-munid lain. Justeru tiadanya pertimbanganmi,munid lembamgagaldalampepeniksaan.Guru biasajuga tidak mem-

107

Page 137: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURUKHAS PEMUL!HAN: LUNGS! DAN MASALAH

benarkanmasatambahandibenikan kepadamurid kelas pemulihanSe-mnasapeperiksaandijalankan.Masalahwujud kenanaguru biasatidakmnemahamikeperluandanfalsafahsebenarpengajaranpemulihan. Ke-adaanbertambahburuk apabilaguru biasatahunduayang lain mende-sak guru khas supayamengajarmengikut sukatanpelajaranbiasabagitujuan memenuhikehendaksoalan.Guru khas terpaksamenurutgurubiasasemata-matauntuk menjagahubunganbaik denganmereka.Aki-batnyapencapaianmunid kelaspemulihanberadapadatahapyang men-dahdanmengecewakan.Keadaanmi benan-benarmenjejaskanminatgurukhas untuk lebih bersungguh-sungguhmemajukanpengajaranpcmu-lihan tanpakenjasamasepenuhnyadanipadagurubesardanguruhiasa.

MasalahGuru KhasPemulihandengait Thu Bapadan Penjaga

Ibu bapalpenjagamunid pemulihanpernah dijemput ke sekolaholch

guru besaruntuk mendapatkankebenaranmerekamemasukkananakmerekake kelaskhaspemulihan.Walaupunibu hapadan penjagaben-sctuju tetapi kebanyakanmerekatidak tahu perbezaankelas khas pe-mulihan dengankelasbiasa.mi mungkin kenanakeadaanfizikal kelaskhaspemulihankelihatansamadenganbilik danjahyang lain.

Keadaan mi menyebabkannamai ibu bapa dan penjagakurangmengambilberattentangpelajarananak-anakmereka.mi terbukti apa-

bila ramai murid kelaspemulihantidak menyiapkankenja rumah,bukukoyak dan pakaiansekolah merekakotor, lusuh tanpajagaan.Malahkeadaanfizikal setengah-setengahmurid kelaspemulihanberdaki danticlak tenurus, sertaberambutpanjang. Munid kelas pemulihan yang

sentiasakekunanganalat tulis menyebabkanguru khas terpaksame-nyediakankemudahanalat tulis dan kertaskosong(kepadamurid yangtiadabuku ataupunbukunyakoyak).

Setengah-setengahibu bapadanpenjagaengganberbincangdenganguru khastentangmasalahpembelajarananakmereka.Padapendapatmereka,guru khas mempunyai tanggungjawabmemajukanpelajarananak-anakmereka.Justeruitu, merekamenyerahkanbulat-bulaturusanpersekolahananakmerekakepadaguru khas dansekolah.Sikap beginimenyebabkanada murid pemulihanyang memerlukanbantuankhas,tidak dapatdibenikanbantuanlanjutkeranatiadarancanganbantuandankerjasamadenganibu bapamurid.Kadangkalajugaibu bapatidak patutdipersalahkankeranamerekatidak diberi pendedahanoleh pihak Se-kolah tentangpengajaranpemulihan. OIeh itu guru khas menjalankantugassekadarkemampuannyasahaja.

108

Page 138: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PUNGSIDAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

MasalahGuru KhasPemulihandenganPejabatPendidikanDaerahdan JabatanPendidikanNegeriSelangor

Sejakkelas khas dibuka belum pernah seonangpegawaidan PejabatPendidikan Daenahunembuatlawatan atauseliaanke kelas khas pe-mulihan tersebut,sedangkanjanak di antanasekolahdenganPejabatPendidikan Daerahhanyakira-kira tiga kilometer sahaja.mi menye-babkangurukhassukarmembuatsebarangcadanganmempertingkatkanpencapaianmurid keranabeliaubimbangcadangannyaakanditolak oleh

guru besar.Ketiadaanlawatanpegawai khas dan PejabatPendidikanDaerah

juga menyulitkanguru khas untuk menyelesaikanmasalahyang ben-kaitandenganpengajaranpemulihandi sekolah. Malah apabilatidaktendapatsebarangtempatuntukguru khasmendapatkanmakiumatlanjutmengenaipengajaran pemulihan, menyebabkanbeliau meneruskan

amalanyangsamasetiaptahun.Guru Khas Pemulihantidak banyakmembuatpenubahansamaada

tenhadapbahanpengajananataupunsusunatur alatbantumengajar.mikenanatidak terdapatsebarangusahadan peringkatPejabatPendidikanDaerahataupunJabatanPendidikanNegeniuntuk membenipendedahantentangpengajaranpemulihankepadaguru besardanguru biasayang

Gamban 25 Munid kelas khas pemulihan dibahagikan kepadabebenapakumpulan sepenti yang dilaksanakandalam KBSR. mikumpulanA.

109

Page 139: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PLiMULIHAN FUNGS! DAN MASAI,AH

lain. Keadaanmi menyebabkanguru khas kunanginisiatif untuk men-jalankanpengajaranpernulihankenanatidak wujud keijasamayang totaldanipadaguru besardanguru biasadi peringkatsekolah,pihakPejabatPendidikanDaerahdanJabatanPendidikanNegeni.

MasalahGuru KhasPemulihandenganMurid Lambat

Jumlah murid pemulihan yang ramai menyulitkan guru khas untukmenjalankankependekataridamam bentuk kumpulan kecil dan secaraindividu. Jika kedua-duacara pengajarantensebutdijalankan,suasanakelas menjadi bising dan sukandikawal. Oleh itu, pendekatanyangseningdigunakanoleh guru khasialahpengajaransecarakuinpulanyanginenupakanpendekatanpengajaranpemulihanyangkurangbenkesan.

Guru khas tenpaksamenghadapisikap munid pemulihanyang sa-ngat nakal dan keras hati. Keadaanmi mungkin disebabkanmenekakunangmendapatperhatiansemasadi rumah.OIehitu, di sekolahniuridmi melakukanapasajauntuk menarikperhatianguru khas danmurid-

I lO

Page 140: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

R’NGSI DAN MASALAH GURUKHAS PEMULIHAN

murid lain di kelasnya.Walaupunmunid sedemikiantidak namai tetapiguru khasterpaksamenggunakanbanyakmasasupayaperangaimerekatidak nienjadi ikutan kepadamunid pemulihanyang lain.

Terdapatjuga segelintirmurid pemulihanyang suka mencuri ha-nang-banangrakannyaseperti wang dan alat tulis yang seringmenim-bulkan perkelahiandi dalamkelas. Justeruitu masaguru khas seningterbuangsemata-matauntuk menenteramkanrnunid. Kadangkalainas-alah begini sukandiselesaikankenanatendapatmunid pemulihanyangsukabercakapbohong. Keadaanmi menyebabkanguru khas terpaksamengenakandendakepadamurid pemulihanyang terlihat semata-niatauntukmendapatkanketenanganyangbetul.

Munid peinulihanyang tidak suka belajan(malas dan nakal) dantidak dapatbelajar(terencatakal) membenimasalahkepadaguru khaskeranamerekasukardikawal dan suka membuatbising. Kadangkalaguru khas menghadapikebuntuanuntuk menenteramkanmunid pemu-lihan mi kenanasetengah-setengahmenekatidak gentar dengandenda

.~

~ .

— L

Gambar27 KumpulanC ialah kumpulanyang paling sulit untuk dikcndalikandan segi penlakuan.

mu

Page 141: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURUKHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

yang dikenakan. Keadaanmi kadangkalamenggangguprosespenga-jananguru khassehinggatenlalu sedikit bahanyangdapatdipelajaniolehinunid dalarnsatu-satumasayangdipenuntukkan.

Tugas-tugasPernulihanyangTidakDapatDilaksanakanole/i GuruKhas Pemulihan

Guru khas mesti menjalankanlima penananpernulihan secanahakikiseperti yang ditetapkanoleb BahagianSekolah-sekolahKementerianPendidikanMalaysia, KP(BS) 8502/5/PKIJiI. Vl(26) bertanikh28 Ja-nuani 1986. Limatugasutamaitu ialah:

i. Perananpenilaian

(a) Menyediadanmenjalankanujian saringanuntukmengenalpasti munid yangmenghadapimasalahpembelajaran.

(b) Menjalankanujian diagnostikuntuk mengenalpasti mas-alah pembelajananyang khusus dihadapi oleh munid-

murid.(c) Menjalankanpenilaianbentenusandanmerekodkandengan

rapidantersusun.

Danipadatiga perananpenilaianmi, hanyatugaspertamayang tidakdijalankan. mi kenana calon-calon kelas khas pemulihan telabditentukanoleb pihak sekolahmelalui pepeniksaanakhir tahundengansokongandaripadaguru kelasmunid benkenaan.

ii. Perananpreskriptif

(a) Menancang, menyediadan melaksanakanprogram-pro-gram individu bagi inunid yang mempunyai masalahpembelajarantertentu.

(b) Mengadakanbengkelataudemonstrasipengajananpemu-lilian padaperingkatsekolahdandaerah,khasuntukguru-guru biasa, guru besardanPegawai JabatanPendidikanNegeri danPegawaiPejabatPendidikanDaerahsekinanya

keadaanmengizinkan.

Perananpreskniptifyang pentatnatidak dapatdijalankan dengantersusundantenancang,kenanakekunanganmasadan alatbantumeng-

ajar yang benan-benanberkesan.Tambahanpulaguru khasmenjalankan

112

Page 142: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSJDAN MASAIAH GURUKHAS PEMUJIHAN

sehahagiandanipadapengajaranmengikut sukatanpengajananKBSR.Keadaanmi rnenyebahkanobjektifpengajarandicapaidalammasayanglama sedangkanjumlah munid yang dipulihkan sangatkecil. Dalamtempoh satu tahunhanyaempatatau lima onangmunid sahajayangpulih.

Perananpneskniptifyangkedua tidak dapatdijalankankenanagurukhas kunangbenkeyakinanuntuk membuatpendedahan.Tambahanpulapihak-pihakbenkenaantidak benminatuntuk mendapatkanpendedahaninengenaipeniulihan. Padamasa mi mungkin penekanankepadake-pentinganpengajaranpemulihantidak begitudipenlukan.

iii. Peranankhidniathantu

(a) Membantu guru-guru biasa merancangdan mengubah-suaikanaktiviti-aktiviti dan bahan-bahanpengajanandanpembelajanan.

(b) Membimbing dan inemberitunjuk ajar kepadaguru-gurubiasainengenaiteknik mengajankanak-kanakyangmeng-hadapimasalahpembelajanan.

Kedua-duapenanankhidmatbantumi tidak dapatdilaksanakanolehgurukhaskeranatidak wujud kepentingandankepenluanbensamaantanagurukhasdengangunu biasa.Guru biasaIebih sukamenyediakansemuapenancanganpengajanandanmemilih teknik-teknik secarabersendiniantanpaberkongsidenganguru-gurulain.

Unusan membimbing dan membenitunjuk ajar mengenaiteknik-teknik mengajarkanak-kanakyang inenghadapimasalahpenibelajanan,

tidak dapatdijalankan keranaguru kelas tidak berminatuntuk Inem-pelajani sebarangteknik pengajaranlain danipadaguru khas. Kesim-pulannyatidak ada khidmat bantu pengajananpemulihanyang dipen-lukanoleh gurubiasadanpihaksekolahdaripadaGuruKhas Pemulihan.

iv. Perananpengajaran

(a) Mengajarmunid yang rnenghadapimasalahpembelajananyang tidak dapatdiatasi oleh guru biasadalam keadaankelasbiasa.

(b) Mengajar bersama-samaguru biasa dengancara “teamteaching” sekiranyakeadaanmemenlukan.

Dalam konteks pengajaran,Guru Khas Pemulihanhanya dapat

113

Page 143: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMIJI tHAN: FUNGSI DAN MA~A\LAH

menjalankan penanan yang pentama iaitU mengajar municl yang

tiienghadapirnasalahpembelajanankenanaguru biasaticlak rneinahaniitalsafahpengajaranhentukmi dalanipengajananpemulihan.

v Pengajaranpeuliuhungait

(a) Menghuhungidan berhincangdrngan ihu bairn alau pen-

jaga munid tententu untuk ntcndapatkanmaklurnat anjuttentangkelakuan. kesihatandan lair-lain keteranganme—ngenuilatan helakangmurid pemulihanitu

h) I\Iengemukakancadangankepadaibu bapamwid tentang

bagaiinanahendakmembantuanak—anakincreka. di rutnah.deini kepentinganpembelajaraninunid itu.

Cc) Menghuhungi dan mendapatkannasihat sena hantuankepakaran claripada lokton, pakar psikologi. PegawaiKebajikanMasyanakatdansebagainyauntuk murid—murid

pemulihan.

Perananmi tidak dapatdilaksanakandenganjayanyakeranakurang

sokongandanipadapihak sekolah.kekuranganmasasertasukanmen-dapatkanbantuanpakar. Kesimpulannyaguru khasgagal menjalankanhanyak tugas yang berkaitan dengan pengajaran pemulihan kenanakunang mendapatkerjasainadanipadaguru hiasa.guru besardan latn-lain pihakyangberkaitan.

Masalahyang Ditemui oleh PegawaiKhas Pemulihan KementerianPendidikan Malaysia

PegawaiKhasPeinulihandi JabatanPendidikanNegeri Se/angor

Makluniat benikut diperoleh melalui temu namah pengkaji denganPega\vaiKhas Pemulihanpada22 November1987. Pegawaimi pennahmenjadi guru hiasadi bebenapabuah sekolahnendahsebelummenjadiPegawaiKhasPemulihandi JabatanPendidikanNegeniSelangonmulaitahun 1985. Beliau tidak pennah mengikuti sebanangkhusus khaspengajaranpemulihansecaramendalamdantenatunsebelummemegangjawatan mi. Pendedahanmengenaipengajananpeinulihan hanyadi-dapati setelahmelalui satubengkel tiga han yang diadakanoleh PusatPenkembanganKunikulum, KementenianPendidikan Malaysia. padaawal tahun1985.

114

Page 144: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

IUNGSI DAN SI \SAI.AH GURU KHAS PEMULIHAN

\Valaupunmenjadi PegawaiKhasPernulihannamunhidangtugas-nyu tentumpu kepada tugas—tugaspeniulihansemata-mata.Salabsatu

tuizas periting beliau ialah melawat ke sekolah—sekolahtintuk melihatpeijalananpengajananpemulihan.Bendasankanbehantugasyang cliken-daiikannvaniaka secanapuratapegawaimi hanya sempatmelawattigahuahsekolah clalani sebulan,Dalam lawatanuntuk melihat Guru K hasPemulitian. beliau telah menemuibeberapamasalahbenkaitandenganpengajaranpemulihancli sekolah.Antara rnasalahyangditemui ialab:

Masalah benkaitan denganProgram PencledahanPengajananPemulihanuntuk guru besardanguru hiasa.

Terclapatsetengah-setengahguru besan menganggaphahawaperananGuru Khas Pemulihandanpengajananpemulihantidak

penting. Sikap mi wujud mungkin disebabkanniereka kunangpendedahantentangpemulihan.

Menunut pegawai mi, pihak JabatanPendidikan NegeriSelangonsedanpenlumengadakanpendedahanpengajaranpe-mulihan untukguru hesar,guru biasadanpegawai-pegawaidiPejabat Pendidikan Daerah inelalui bengkel dan seminar.JabatanPendidikanNegeniSelangonmemanginenancangheng-kel-bengkel bagi tahun 1986 tentangpengajananpemulihan,tetapi disebahkankekunanganpenbelanjaandan kesuntukaninasamaka nancangantahun 1986 itu tenpaksaditangguhkanhingga penuntukandipenolehi. Maka JabatariPendidikanNe-geni Selangonjugamenghadapikesukananmendapatkanpence-rainah yang benkebolehandalampengajananpemulihan. Ke-adaanmi tenjadi keranaJahatanPendidikanNegeni Selangontidak pernahmelantik seonangKakitanganPenting Khas untukprogram pengajananpeinulihandi sekolah.Pengkaji difaham-kanJabatanPendidikan(BahagianPenjawatan)tidak mendapat

penuntukanbagi mewujudkanjawatanitu.Ketiadaanjawatan mi amat menyulitkan Pegawai Khas

Pemulihanapabilamenghadapiguru besandanPegawaiPen-didikan Daenahyang mendesakagandiwujudkanjawatanitu.mi keranakepenluanjawatanuntuk bidangmi amatinendesakhagi mengatasimasalahpengajaranpemulihandi sekolah

Programpendedahanpernahdirancangoleh PegawaiKhasPeinulihan melalui penuhuhanJawatankuasaPengajanan Pc-mulihan Daenahdi tiap-tiapdaerahpadatahun1985 gagal ke-

115

Page 145: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS1DAN MASALAH

rana kurang kerjasama.Dua daerahyang mengadakansatubengkel pengajananpemulihanuntuk guru besan,guru biasadan Guru Khas Pemulihaniaitu di Kuala Selangondan KualaLangat. Bagaimanapunusahami gagal kenanakunangkenja-

dankurang tenagapihakberkenaan.

ii. MasalahberkaitandenganketidakwujudanJawatanGuruKhasPemulihan.

Hinggaakhirtahun1987tendapatkina-kira250hingga300onangGuru Khas Pemulihandi Selangonyang telahmengikuti kunsusdan niemperolehkelulusandalamprogram pemulihan. Namunbegitu, ineneka tidak dapat membuka kelas khas pemulihankenanapihaksekolahtidak mempenuntukkanguruuntukjawatanitu oleh JabatanPendidikan Negeri Selangor.Selagi jawatanGuru KhasPemulihantidak diwujudkan,selagiitulah guru khasbertindaksebagaiguru biasa.mi menyebabkankepakanangurumi tidak dapatdimanfaatkan.Apabila keadaanmi berpanjanganmakaakaninelunturkanminatguru khassehinggainenekatidakbenkeyakinan lagi untuk mengendalikanpengajaranpemulihantanpa dibeni latihan tambahanatau latihan semula danipadaJabatanPendidikanataupihaklain yangbenkaitan.

iii. MasalahpertukaranataupenempatanGuru Khas Pemulihandisekolahlain.

Proses pertukaran guru khas pada tiap-tiap tahun juga

menimbulkanmasalahkepadaPegawaiKhas Pemulihan.Ten-dapatguru khasyangterpaksabertukanatassebab-sebabyangdiluluskan (sepentimengikut suami)dan kemudianditempat-kan di sekolah yang tidak ada kelas khas peniulihan atauperuntukanjawatangurukhas.mi menyebabkangurukhasmitidak dapatmenenuskanpengajaranpemulihannyadi sekolahhanu.Adajugaguru khasyang dihantarke sekolahonangAshyang mengamalkankaedah kelas gabungan.mi menugikantenagaguru khas.

iv. MasalahberkaitandenganGuruKhasPernuhihanyangmening-galkanjawatan.

Proseskenaikanpangkatdi kalanganguru termasukGuru Khas

116

Page 146: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGS1DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

Pemuhihansedikit sebanyakmenjejaskanpengajananpemu-hihan. Contohnyapadatahun 1987 terdapatamalankenaikanpangkat bagi semuakategori Pegawai Perkhidmatan Pen-didikan di bawahJabatanPendidikanNegeni Selangon.Dalampnosesmi terdapathima penatusGunuKhas Pemulihantenhibat.Ini bererti sekohahyang terlibat kehilangan guru-gurupemu-hihan yang sudahdinaikkan pangkatnyamenjadi guru besan.guru penolongkanan I ataupunII, gunu penyehiapetangdanguru kokurikulum. Kenaikanpangkatbaik untukdin guru khastetapi kerugiandan segi pembazinankemahinanmeneka.Mahah

peratuskekuranganguru khas di sekohahmeningkat kenanaguru mi memohonuntuk inenjadi tenagapengajardi maktabpengunuantempatan.

v. MasalahGuru KhasPemuhihanyang tidak betul-betulbenminatterhadappengajananpemuhihan.

Penlantikanguru basa sebagaiguru khas salah satu sebabmereka hilang minat tenhadap pengajaranpemulihan. Padatiap-tiap tahun, JabatanPendidi’~anNegeri Selangondimintamencalonkan 100 orang guru t iasa untuk mengikuti kelaspemuhihan.Tawananmi dimakhu~nkankepadaguru besandantidak adaguru biasamenawankandin untuk inengikuti kunsusmi. Untuk itu guru besanterpaksameniilih calon denganSe-wenang-wenangtanpa mendapatpersetujuanclaripadaguru

terlebih dahulu. mi menyebabkansetengah-setengahguruprestasinyabertambahmenosotapabilamenekatidak mendapatapa-apakemudahandan bantuan untuk menjahankantugasdenganberkesan.

Akibat keadaanmi tendapatguru khas yang tidak inem-

bukakelaskhasuntukmenjahankanprogrampengajaranpemu-hihan. Padatahun 1985, 200 hingga 300 onangguru khas di

Sehangor,hanya 184 onangsahajayang menjalankanpeng-ajananpemuhihan.Guru-gurukhasmi menjalankanpengajananpemulihan di kelas khas atau ruang kosong yang sesuaidisekohah.Kehas khas pemuhihansepatutnyatempat yang me-narik dan selesadaripadakehasbiasa,tetapi hakikatnya ialahsebaliknya.Minat guru jugahilang disebabkanpihak sekolahtidak mendapatsebarangpenuntukansamaadauntuk membehialat bantumengajarataukemudahanlain yang benkaitande-

117

Page 147: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN FUNGSIDAN MASAL\H

ngan kepenluankelas pemulihan erta tidak dapatnasihatatarirangsangan lanipadasekolahatauPejabatPendidikan1)aerah.Guru khas terpaksa nentzendalikaiikesehuruhanaspekpernu-

lilian secarabersendinian.

vi. MasalahhuhunganGuru Kiias Peniulihan dengon guru besar

danguru biasa.

Menunut pegawai khas pemulihan. inasalah penhuhenean

antaraguru khas chenganguru besarpadasatupihak dan gainhiasa chengan gunu besar padapihak lain sukanuntuk dikesan

Salahsatupuncamasalahmi ialah salah ialiani guru hiasadanguru hesanterhadapbebantugasguru khas. Kebanyakaiiguru

hiasaherpendapatbahawatugasguru khas ningan clan lehihsenangkenanamenekamengajarbilanganmurid yangkeeil dandi dahanikelas khas pula Malah guru khas biasanvadiheritugas kokunikuhuin yang lehih ri ngan.

Menurut pegawaipeinuhihan,adaguru khasclisenapdalam

JawatankuasaKunikulum dan JawatanKBSR. Bagaimanapunmereka tidak diheri keseinpatanmcmpenhihatkanhakat dankebolehandalamurusansepentiurLisan menyechiakanahathantumengajar di sekolah. Keadaan mi rnenyebabkanguru khas

tidak mempunyaisebarangkeinudahanalat bantu mengaiar

yangdisediakanoleh sekolah.Kehanyakanalathantuniengajatyang adadihuat senchini oleh guru khasdan dibawahensama—samapengidanbahikke sekolah.

Manakahasikap gunu biasa,guru besandan masyarakatsekolahsendini yang incndatangkanmasalah kepada penga-

janan pemuhihan.Mwid pemuhihandibeni iinej yang rendahdengan gelanan “murid lembam” bianpun sudah dibenitahubahawaistilah itu tidak digunakanlagi dan digantikandengan

“iTiunid pemuhihan”.Setengah-setengahguru besartidak meinatuhiarahandan

panduanyangdibekalkanoleh KementenianPendidikan.misal-nyamerekamasihmelantik guru khasuntukjawatansetiausahaPensatuanIhu BapaGuru (PIBO), guru pusatsumbendan a-watan lain. l’ugas sanipinganitu kenap mengganggupenga-jaran di kelas khas peinulihan. Keadaanmi aniat sukandisc-hesaikandan biasanyainenimbulkan kesannegatifyang her-panjangan.Laponangurubesarbiasanyabenbezadengankete-

118

Page 148: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

PUNGStDAN 1vIASAI_At-i GURU KHAS PENIULIHAN

ranganguru khaskepadapegawaikhaspeunuhihan.

PeguwaiKlias Peniulilian di PejabciiPenlidikanDaerehI’ ruling

Pegawai Khas Pemuhihan PejabatPendidikan Daerah Peraling. ShahAlam, Selangcrteiah ditemu raniah oleb pengkaii pada 22 November

1987. Behiau niemegang jawatan itu mulat pcrtengahantahun 1985.Sebeluin itu beliaupernahmenjadi guru besardi beherapahuahsekolahrendahdan menengah.Bejiau tidakpennahmendapatpendeclahan~ecarasistematik tentang pemuhihan kecuahi bengkel tiga han yang diken-dahikanoleh pihak PusatPenkemhanganKurikulum. KementenianPen-chidikanMalaysia pada tahun 1985.

Tugas Pegawai Khas Pemuhhantidak tertumpu kepada projekpengajananpemuhihan seinata-mata.kenana behiau juga mempunyaitugaslain sepentimenjadiPenyelarasPenyehiaKakitanganPentiiig. Pc—nyelarasPertukananGuruSekolahRendahDaerahPetahing,PenyelarasKursus, SetiausahaMajhis SukanDaenh Petaling,PenyelarasPnojekSekolah—sekolahDaerah Ptahing, clan Naih Pengenusi.Jawatankuasa

Teknik KBSR Daenah.Di sainping itu. atu tugas penting beliau iahabmelawatsekolahu—.;ekolahdalam1)aerah1 ~taling.Secarapuratapegawai

mi inelawathiina buahsekolahdalarn sehu an.Maklumat tentangpengajananpeutulian diperohehibukan sahaja

melalui lawatanke sekolah-sekolahinalahtuelalui temu ramahdansoalsehidik denganguru besardanGuru Khas Peunuhihan.Misalnya,padabulan September1987 satupentemuandeiganGuru-guruKhas Pemu-lihan telahdiadakan.Pertemuanitu telahmenghasilkanpelbagaiperkarayang dibincangkanbersama.Pada bulan benikut, pegawai ni telahmengedarkansatu set soal sehidik kepadatiap-tiap sekolahyang men-jalankanpengajaranpemnuhihan.Hasil pentemuandan soal sehidik yangdiedarkan,bebenapamasalahtclah ditemui oleh pegawai.Antara mas-alahnyaialah:

i. Masalah Program pendedahanPengajananPemnuhihan uniukguru besar.

DaenahPetahing,mempunyam3 I onangGuru Khas Pemnuhihan,tetapi jumlah yang mengajanpengajaranpemuhihanhanya 17onang (sumben Pejahat Pendidikan Daenah Petahing 1987).Keadaan mi wujud kenana setengah-setengahguru hesarmenganggappengajananpeniulihan tidak begitu penting. mi

119

Page 149: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURUKHAS PEMUI.mHAN FUNGSI DAN MASALAH

terbukti apabilakebanyakanguru khasmenjadigurubiasasertaguru ganti. Malah terdapat guru hesaryang mengehadkanpengajaranpemnulihanuntuk murid pemnuhihantahapsatu sa-haja. Munid pemulihantahapdnatidak cliheni peluanglangsunguntukmengikuti pengajaranpemuhihan.

Akibat kurangpendeclahantentangpengajaranpemuhihan.terdapatguru hesan yang meniperuntukkanmnasa mengajansebanyak1200 niinit seminggu,seclangkanBahagianSekolah-sekolahKementenianPendidikanmenetapkantidak lebih dan1110 minit seminggu. Malah ramai guru khas dihibatkande-ngan tugas-tugaspenting seperti guru perpustakaan.ahhi ja-watankuasaPersatuanIbu BapaGuru (PIBG), setiausahasm-kan, projek susu sekolah. guru pengakap.guru jahitan. gurubola janing clan guru bola tampar, penyelarasprogram bacaansekolah rendah dan menjadi pengining pasukan sekolah kepertandinganpeningkatdaerahdan negeri.

Bebenapaonang guru danipada3 I orang guru khas didaenahPetaling,di lantik mnendudukiJawatankuasaPanitia Ku-nikulum Sekolah.mni bertentangandengananahanKementenianPendidikankepadaguru besanbahawasemuaguru khas tidakboleh memegangtugas-tugaspenting dan secanaautomatismnenjadiJawatankuasaPanitia Kunikulumn Sekolah.Keadaanmiwujuci akibat kurang pendedahantentang pengajananpemu-hihankepadaguru-gurubesan.

ii. MasalahkenjasamaantaraGuru Khas Pemnuhihandengangurubesar,ibu bapadanJabatanPendidikanNegeniSelangor.

Guru Khas yang benan-benarberminat untuk inenjalankanpengajananpemulihan sukan mendapatkerjasama danipadaguru besar,kalau adapunhanyapadatahapminimum. Menunutpegawaiitu terdapatguru khas yang menjalankanpengajananpemulihan di dalam kelas bersekat, sudut pentas, dewansekolah,bihik stor, berandasekolahdankantin. Ini kenanagurukhassukarmendapatkankelasatau tempatyang sesuaiuntukdijadikan kelaskhaspemuhihan.

Guru besarkenapkali menganggapguru khassebagaiguruserbaboleh. Justeru itu guru khas terbiar bersendinianuntuk

mengendalikanatau menjayakanprogram pemulihan tanpabantuanmoral danmaterial daripadapihak sekolah. Keadaan

120

Page 150: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSm DAN MA5Ai,Ail GURU KHA5 PEMULIHAN

mi sudahpasti melemnahkansemangatguru khas untuk me-neruskantugasdenganbenkesan.

Akibat kunangkerjasamadanipadaguru hesarmuakasudahpasti menyulitkan guru khasrmntuk menihuatpendedahanten-tang pemulihankepadaibu bapa. Sehubungandenganitu. ibubapa yang tidak memaharniprogram pengajananpemulihan.tidak membenankananakmnenekamnengikuti programtersebut.Setengah-setengahibu bapalebih yakin bahawamasalahanakmerekabolehdiselesaikanmrmelalui kelas tuition yangdibiayaisendiri oleh ibu hapa.

iii. MasalahpenempatanataupertukananGuru Khas Pemulihan.

Walaupun setengah-setengahguru besar mnemahamni ke-

pentinganprogrampengajaranpemnulihantetapi menekatidakberjayamembukakelaspemnulihan.mi keranasekolahinerekamenghadapimasalahketiadaanbilik darjahataupunGuru KhasPemulihan.Sungguhpunsekolah-sekolahyang adakedua-duakemudahanitu, tetapi tidak mendapatkebenananrasmi untukmengadakanprogram pengajananpemulihan.Sekolah-sekolahyang diberi kelulusan mengadakanprogram khas pemulihansebaliknya tidak membenisambutanyang baik terhadappro-grampemulihani. Keadaanmi amnat sukardiselesaikanolehpegawaikhaspemulihan.

Guru khas yang ditempatkanatauditukarkan ke sekolahdenganjumlah murid yang terlalu kecil mnenyehabkankelaskhas kurang diperlukan kerana pemulihandapat dilakukandalam kelas biasa.Masalah mnembenikeadilan kepada munid

pemulihanjuga timbul apabila guru khas ditempatkanidi se-kolahyangmempunyaisatupentadbiranduasesi.mi bermnaknamurid lemnbamdan sesi kedua tidak mnendapatperkhidmnatangurukhas.

Berdasarkandapatanpegawaipemulihanbenkenaan,ten-dapatsekolahyang tidak dibeni peruntukanjawatanguru khas.mi bermakna guru khas tenpaksa diserapkansehagaiguruhiasa,keranapenuntukanjawatanitu guru khastidak dikecua-likan daripadamenjadiguru biasa.Keadaanmi mnengakibatkanpembazirantenagadan kemahirankeranaguru khas terhalangdaripadamenjalankanpengajaranpemulihandenganlebih ten-

aturmalahmenutuppeluangguru khasmempraktikkanpenge-

121

Page 151: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS mESmULmUAN, FUJNGSI DAN MASAI.AH

tahuandan kemahinanyangmenekapenolehi.Jikalau keadaanmi herterusami.minat guru khasuntuk terus menjalankanpeng-ajaranpemnulihanpadammmasadepanakanterjejas.

iv. Masalahmenclapatkankhmdmat nasihatdan bimbingan herte—rusart dalampengajararmpemnulihan.

TinjauanPegawaiKhas PemnulihanDaemahPetalingmendapatibahawaguru khas miiernerlukan khidmat miasihat dan tunjukseiia sehagaipendonongagar pengajaranpemnUmlihan dapatdi—jalankan dengan lehih berkesan.Bagaimnamiapunbantuan mitidak cliperolehi keranasistemli kakitanganpenting ticlak pernahdiwujudkan untuk program mi. mi menyehabkanguru khashilang mninatuntukmeneruskanprogram pengajaranpeinulihamiterutarna semasamenghadapikebuntuami. Misalnya inasalahmnunmd di SekolahRendahKebangsaanAlam Shah I, 1987.

mnurid pemulihanyang telah pulih tidak mahu balik ke kelasbiasa,merekamahukekal belajardenganGuru Khas Pemulib-an. Dalamnmenghadapikeadaanmi guru khasbenan-benarme-merlmikannasihatdaripadapihakatasan.

PegawulK/ias Pe,nuli/manBaha,giuimSekolah-sekolahKenienrerianPenIidika,mMalaysia

Maklumat benikut diperolehi melalui temu ramnah pengkaji dengamiPegawaiKhasPernulihan,BahagianSekolah-sekolahKemiienteniamiPen-clidikan Malaysia pada November 1987. Pegawai ni telah menjawatjawatanmi mnulai tahun1976. Pegawaimi pernahmendapatpendedahan

penuhtentangpengajaranpemulihan di United Kingdom selainaduatahun.Beliau pcrnahbertugassebagaiPegawaiKhas Pemnulihandi Ja-batanPendidikanNegeniSelangorselamatiga tahun.Beliau merupakanpegawaitunggal yangdipentanggungjawabkanprojek pengajananpemnu-lilian di peririgkat KementenianPendidikan Malaysia. Namun begitutugas beliau tidaklah tentumpu kepada tugas benkaitandenganpeng-ajanami pemnulihan semata-mnata.Beliau juga bentugasmengendalikanurusanpeneiTipatandan pertukaranguru-gurusekolah rendahdi Ma-laysia. Salahsatu danipadatugasperiting beliau ialah melawat ke se-kolah rendah bagi melihat perjalananpengajaranpemulihan. Secarapurataheliau dapatmelawatsepuluhbuahsekolahdi tiga negenidalamsetahun. Dalam lawatan itu beliau menemuibeberapamasalahyang

122

Page 152: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FIJNGSIDAN MASALAH GURU KHAS m’FMUUIHAN

herkaitandenganpemigajaranpemnulihamidi sekolah.

Masalah herkaitan demigami programn pemmdedahanpemigajaranpemulihan untuk guru hesardan guru hmasa. Terdapat guru

besaryang mnenganggapGuru Khas Pemulihanclan pengajaran

pemulihan tidak penting. Sikap mi wujud kerana mnerekakurang pendedahantentamig pemulihan. Jikalau ada, hamiya

pengenalanfalsafahpengajaranyangdidedahsatuatau dua hanoleh BahagianSekolah-sekola~paclatahun 1986. Sehenarnya

bahagiami mi m’nemiipunyai rancanganumituk mnemigaclakanlehihkemp bengkel-bengkel yamig herkaitan dengan pengajamanpemulihan,tetapi disebabkankekunangannasamaka Lmmnlahhengkel-hengkelterpaksadikuramigkan.

Akibat kurangnyapendedahanserta menganggapkelaskhastidak begitu penting, mnaka wujudlah kelas-kelaskhas clikantin, bawah tangga,sem’ambi sekolah,dewan dan ruang Ia-pang lain yang tendapatcli sekolah. Tenipat sepertimi tidaksesuai untuk pemnbelajarami kelas khas. kerana kelas khassepatutnyalehih menanik dan selesadanipada kelas hiasa.Danipadalawatan pegawai terdapat20 peratussekolahyang

menghadapimasalahdemikian.Setengah-setengahguru besartidak menggunakamikhidmat

gurukhassepenuhnyauntukpengajananpemulihan.Guru KhasPemulihankenapdijadikan guru ganti apabilaberlakuketidak-

hadiranguru. Malah tendapatguru besaryang berpendapatba-hawa pemulihan telah dijalankan oleh guru biasa melaluiKBSR. Oleh itu mereka benasakehadiranguru khas tidakpenting. Ekorandanipadasikap mi mnakaguru khaspemulihansukar mendapatkankenjasamadanipadaguru besardan guru

biasa terutamadalam urusanpemilihan calon peniulihanpe-nyelarasanjadual waktu dan lain-lain tugas yang herkaitandenganpengajananpemulihan.

Terdapatjuga gum-u besaryang tidak mematuhm arahanBahagianSekolah-sekolahterutamatentangkedudukangurukhas.Padapninsipnyaguru khasadalahguru tambahan,tugas-nya hanyamengajarcli kelaskhaspeniulihansahaja.Guru mijuga tidak boleh menjadiguru kelas atau menjalankantugaspenting yang lain di sekolah.tetapi yang berlaku ialah seba-liknya.

Ada guru besaryang berpendapatbahawapengajananpc-

123

Page 153: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMUJL1HAN: FUNGSi DAN MASALAH

mulihan patut dimulakanpadatahapduadenganalasantahapsatusudahadapemulihanoleh guru biasa.Justenuitu adakelaskhas hanya dimulakan pada tahun empat, lima dan enam.Keadaanmi bertentangandenganpekeliling yangmenyatakanpengajananpemulihanmesti diutamakankepadamunid tahunsatu hingga tahun tiga (tahap satu) manakala munid tahunempat,lima dan enambolehdiadakandalam bentukmengga-bungkanmenekadalamsatukelaspadamasayang sesuai.

Pegawaiberkenaanjuga mengakuibahawaterdapatgurubiasayangmeletakkanhanapanyangtenlalu tinggi kepadagurukhassehinggaseluruhtugaspemulihandisenahkankepadaguru

khas.Malahguru biasamenganggapguru khasmi pakandalampengajananpemulihan,sehinggamerekatidak penluberbincang

danbertukan-tukarpendapatdenganGuru KhasPemulihan.Kurangpendedahantentangpengajaranpemulihanmeng-

akibatkankerjasamasukar diwujudkan di kalanganpegawaiyang tenlibat dalam pengajaranpemulihan.Keadaanmi telahmenjadi batu penghalangkepada usahauntuk mengadakanlebih banyakpendedahanmengenaipengajaranpemulihandipeningkatnegeni,daerahdansekolah.

ii. MasalahGuruKhas Pemulihanyangkurangbenminatterhadappengajananpemulihan. Hasil sin lawatan pegawai itu ke se-kolah-sekolah,beliaumenyedaritendapatguru khasyang telahkurang atauhilang minat terhadappengajananpemulihan.miwujud keranabeberapasebab,antaranyaberpuncadanipada

cana perlantikan menekasebagaiguru khas. Setengahgurubiasadilantik untuk mengikuti kunsuskhas pemulihanbukandengansukarelatetapidipaksaoleh guru besar.Biarpuntelahmengikuti kursus khas namun minat mereka mengajanhen-kunanganapabilamenekamenghadapibanyakmasalahdalampengajananpemulihan. Meneka kurang bersungguh-sungguhmenjalankanpengajaran pemulihan dengan alasan kunangyakin padakebolehanmenekamengendalikankelaspemnulihandenganberkesan.

Sikap kunangminat guru khasjugajelas apabilamerekatidak mengutamakandisiplin dan ketegasankepada mnunidtidak n’iahu belajar.Alasangurukhas itu ialah bimbangmunidtidak mahu belajar. Akibat kecuaian mi terhasillah muridlembamyangterlalu bising,terlalu nakal dantenlalu pendiam.

124

Page 154: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

FUNGSI DAN MASALAI-{ GURU KHAS PEMULIHAN

Keadaanmi sudahpasti tidak mewujudkansuasanapengajaransertapembelajaranyangberkesan.

Sungguhpunprogram pemulihandi sekolahtelahditetap-kanadajuga guru khasyangengganmeinatuhinya.Ada yangtidak membuatpersediaanyangsepatutnyabagi menarikminatmurid-murid untuk belajar. Guru khas mi juga tidak meleng-kapkanrekod-rekodperihadimurid pemulihan.Alasaninerekaialah tidak cukup masakeranaselalu diarah menutup kelaskhas pemulihanuntuk menjadiguru ganti sementara.Merekajuga engganmenggunakankaedahindividu sebaliknyamerekamenggunakankaedahkelassahaja,walaupunkaedahitu tidakdigalakkandalampengajaranpemulihan.Malah adaguru khasyangmengasingkandin dan tidak mahumengambil tahu dantidak mahu melibatkan din dalam aktiviti-aktiviti yang di-

anjurkanolehpihaksekolah.

125

Page 155: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

BAB3

RUMUSAN, IMPLIKAS1, DAN SARANAN

Rumusan

Kajian kesdi duasekolahrendahdi Selangorterhadapfungsi danmas-alahGuru Khas Pemulihanadalahbertujuanuntuk rnengetahuitentangfungsi atau bidangtugassertarnasalahyangdihadapioleh Guru KhasPernulihandaripadaberbagai-bagaiaspek.Makiumatdandatamengenaifungsi dan rnasalah yang dihadapi oleh Guru-guru Khas Pernulihan

dalamkajian mi dikumpulkansendiri oleh pengkaji melalui duacaniiaitu dengancara pernerhatiandan temu rainahpengkaji denganpihaksekolah pertarna dan sekolah kedua.Hasil daripadapernerhatiandantemu ramahyangdilakukanmakabeberapadapatantelahdapatdikum-pulkan. Daripadadapatan-dapatanmi terdapatciri-ciri perbezaandanpersamaantentang fungsi dan rnasalahyang dihadapioleh duaorangguru khasyangberlainan latihan khaspeniulihandan mengajardi duasekolahrendahyangberbezagred,danberbezalatarbelakangsekolah.

Terdapatciri-ciri persamaandanperbezaantugasdanmasalahyangdihadapioleh duaorangGuru Khas Pernulihandalamkajian mi. Kajianmi jugamemperolehidapatanpentinghasil temuramahdenganPegawai

Khas Pemulihandi KernenterianPendidikanMalaysiaherhubungde-nganmasalahpengajaranpemulihanyang ditemui oieh merekasemasaniembuat seliaanterhadappengajaranguru khas dan kelas khas pe-mulihan di sekolah-sekolah.

Tugas/TanggungjawabGuru Khas Pemulihan di SekolahPertamadan SekolahKedua “Satu Perbandingan”

Di bawah adalahpersarnaandan perbezaantugas/tanggungjawabduaorangGuruKhasPemulihandalamkajian.

126

Page 156: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMIJSAN.IMPI.IKASI. 1)AN SARANAN

i. Tugasyang tercatatdalambuku persediaanmengajardandalanisenaraitugasguru-guru.

ii. Tugas!tanggungjawablain yangdijalankanoleh Guru KhasPemulihan.

Guru Khas SekolahPertama Guru Khas SekolahKedua

MenjadiGuruGantiSementara. Ahli JawatankuasaHanUcapandanPenyampaianHadiah.

Guru Khas Sekolah l’ertania Guru Khas SekolahKedua

Tugas Pentadbiran

Guru Disiplin.GuruPusatSomber.Guru Projek SusuSekolah.GuruRTV Pendidikan.

Guru Bilik Basil Seni Sekolah.GuruProjek SusuSekolah.

Tugas Kurikulum

Guru Khas Pemulihan.Guru semuamatapelajarankecualiAgamadanJawi.

Guru KhasPemulihan.GurusemuamatapelajarankecualiAgamadanBahasa

Inggeris.GuruKelasTahunDuaTanjung(Kelas KhasPemulihan).

- —_iTii~isKokuriku1u~j---_

Guru KelabBahasaInggeris.Guru RumahHijau.

Guru Bola Jaring.Ahli JawatankuasaPersatuanIbu BapaGuru.

GuruBola Jaring.GuruBola Tampar.GuruTunasPuteni TahapDua.

127

Page 157: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PUMULIHAN FUNGSI DAN MASALAH

Guru Khas Sekolah Pertama

Guru Kajian BancianMembaca.Melayankakitanganpentingyangdatangke seko!ahmenggantikanguru besar.

Mengawasipentadbiransekolahapabilaguru besardangurukananbertugasdi luar.

Membeli hadiahuntukHanUcapandanPenyampaian

HadiahSekolah.

Ahli JawatankuasaPemilihacara-acarapersembahansekolah.

PengerusiJamuanAkhirSekolah.

Guru Khas SekolahKedua

(BahagianJaniuan).Ahli JawatankuasaSukanTahunan(BahagianJamuan).

Ahli JawatankuasaMusabaqahSekolah(BahagianJamuan).

Ahli JawatankuasaPasarRiaSekolah(nienihukagerai untukkelas).

Ahli JawatankuasaPersatuanIhu BapaGuru(BahagianJamuan).

Ahli JawatankuasaPerayaanMauludNabi (PengawalPeserta).

AhIi JawatankuasaHan GuruPeningkatSekolah.

AhIi JawatankuasaHanKanak-kanakPeningkatSekolah.

Ahli JawatankuasaGotong-royong SekolahdanPersatuanIbu BapaGuru.

AhIi JawatankuasaHanKokurikulum Sekolah.

Ahli JawatankuasaPusatSumberSekolahbagi TahunDua.

128

Page 158: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN, IMPLIKASI. DAN SARANAN

Guru Kbas SekolahPertama Guru Khas SekolahKedua

Guru BertugasHanian(satuhan seminggu).

MenjadiGuru GantiSementana.

Menyediakansoalan-soalanpepeniksaansemuamatapelajaranuntukkelasnya.

PengawasPepeniksaanPertengahandanAkhir Tahun.

Memeniksakentasujian semuainatapelajananuntuk kelasnya,kecualiAgamadanBahasaInggenis.

Memungutsemuajenisyuranbagi kelasnya(tujuhjenis).

MenyediakanSkim BukuPinjamanuntuk munid dikelasnya.

Menandakedatanganmurid(setiaphan).

Melengkapkansemuajeniskad-kadmurid kelasnya

berjumlahsembilanjenis danmesti dilengkapkandalam

penggalpentama.

Melengkapkanbutiranmuridtermasukbutiran peribadimunid sepenti,namamurid,namapenjagamunid, alamatpenjagadanpekerjaanpenjagamurid.

129

Page 159: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURUKHAS PEMLILIHAN FVNGSI D\N MASALAH

iii. Tugas-tugas yang herkaitandenganPengajaranPemulihan.

Guru Khas Sekolah Pertania Guru Khas Sekolah Kedua

Guru khasmenggunakansistemiTlengundurkanbagi penga~aranpemulihan.

Menyediakanhorang

pencalonanpenibadimunid.

Menyediakanhorangsoalselidik munid.

Menyediakanujian diagnostikBahasaMalaysiadanMatematik.

Menyediakanborangkesihataninurid.

Menyediakanujian lisanBahasaMalaysia.

Menyediakanujian lisan.

Menyediakanujian diagnostik.

Pencalonanmunid dengankenjasamaguru biasa.

Mendapatkanmakiumatmunidmelalui borangperibadimuniddengankerjasamaguru biasa.

Menjalankanujian saringansecaralisan.

Guru khasmenggunakansisteinkelastetapbagipengajananpemulihan.

Menyediakanborangpenibadimunid.

Menyediakanuj ian diagnostikBahasaMalaysiadanMatematik.

Menyediakanborangkesihatan

murid

Menyediakanujian lisanBahasaMalaysia.

Pencalonaninunid dilakukanoleh pihaksekolahdangurubiasatahunsatu.

Mendapatmakiumatmunidmelaiui jadualkedatanganmunid TahunSatudanipadabekasguru kelasmurid lainbat.

Menjalankanujian diagnostiksecaralisan.

Membuatperancangandanpengajaranpemulihan.

130

Page 160: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMESAN.IMPILKASI. I)AN SARANAN

Guru Khas SekolahPertama Guru Khas SekolahKedua

Menjalankanuj ian diagnost ik.

Menibuatperancangandanpengajaranpemulihan.

Mcmhuat penilaianberdasarkanhahanhacaandankerja1~elasrnunid.

~vlenihuatpenilaianberdasarkankeija hanian,kelakuan.uj ianhulanan,ujian setengahtahundanujian akhintahun.

Membuatkenja latih tubi paclamurid yangbenar-henarlemahdanbenminatuntuk belajan.

Masalah yang Dihadapi oleh Kedua-dua Orang Guru KhasPeniulihan ~Satu Perbandingan”

Di bawah adalahpensamaandanperbezaanmasalahyangdihadapiolehduaonangGuru KhasPemulihandalarn kajian.

i. Masalahurnum.

Guru Khas Sekolah Pertama Guru Khas SekolahKedua

Masalahbenpuncadanipadalatarhelakangsekolah iaitu SekolahGred C di inana jumlah guruyang tenlalu kecil untuk semuaaktiviti sekolah. Secarapurata

setiap orang guru memegang

enam hingga tujuh tugas rasmitermasukguru khas.

Masalah berpuncadanipadake-aclaan di niana sekolah tidakmendapatkebenaranrasmi untuk

rnemhuka kelaskhaspemulihan.

Kelas khas dibuka atas inisiatifguru besarsekolah, maka gurukhas tidak dapat dikecualikandanipadamenjalankantugasse-

bagai guru biasa di sampingmenjalankantugassebagaigurukhas. Secanapunata setiapgurusekolah mi dibeni empathinggalima tugas.

131

Page 161: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS!DAN MASALAH

ii. Masalahfizikal.

Guru besartidak berminatuntukmengadakan kelas khas pemu-lihan. Akibatnya:

Guru khasselaludianahtutupkelas khas untuk menjadi guruganti.

Sukar mendapatkanbahan dankemudahanuntukkelaskhas.Kelas dan usaha tidak dihargai

dantidak diambil tahu oleh gurubesar.

Sukar mengusahakanpropende-dahantentangpengajaranpemu-lihan kepadaguru biasadanibubapalpenjaga.

Tidak mendapatsokongansamaada dan segi materialmahupunsokonganmoral.

Guru besanmahupengajaranpe-inulihan ditadbirkan mengikutideabeliau sendini, tidak meng-ikut pnoseduryang telah dite-tapkanoleh KeinenterianPendi-dikan terutamadan segi pemi-lihan calontidak tepat,guru khasmenjadi guru kelas, kelas khasberkongsikelasbiasa.

Guru besarmasihmenggunakanistilah lembamuntukmurid lam-batdanguru khas.

Tidak memberatkanpenubuhankelaskhasyangberkualiti.

Murid dipilih dan tahunduasa-haja berdasarkan akhir tahunpersekolahan.

Guru Khas SekolahPertama Guru Khas SekolahKedua

Sukarmendapattempatyangse- Sukan mendapatkelas khas pe-suai untuk dijadikan kelaskhas. mulihan, akhinnyabenkongsihi-Stor dijadikan kelas khaspemu- Ilk danjahdenganguru tahundualihan. Kelasnyaseinpit, tidak Se- SCSI pagi. Guru tidak bebasme-lesadankekunanganperabotSe- nyusundanmengendalikankelasperti kenusi, rneja, almari dan khasmi.lain-lain keperluan.

iii. MasalahGuru Khas denganGuru Besar.

Guru Khas Sekolah Pertama Guru Khas Sekolah Kedua

132

Page 162: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN, IMPLIKASI. DAN SARANAN

iv. MasalahGuruKhas denganGuruBiasa.

Guru KhasSekolahPertama

Guru besarmasihmenggunaisti-lah lembam kepadamurid lam-batdangurukhas.

Guru Khas SekolahKedua

Guru khas tidak pernabdiseliaoleh guru besar menyebabkanrasa tidak dipedulikan. mi mele-mahkansemangatgurukhas.

Guru besar tidakrnematuhiarah-an pekeliling dan KementerianPendidikan,mengakibatkangurukhas diberi banyak tugas danbanyakjumlah masamengajar.Keadaan mi menyebabkan gurukhas kurang masa untuk peng-ajaranpemulihan.

Guru besartidak pernahmenye-hakelaskhasmenyebabkangurukhas rasa rendah din dan tidakdihiraukan. mi mengurangkansemangatguru khas.

Guru Khas SekolahPertama Guru Khas SekolahKedua

Masalahberpuncadanipadaang-gapansalahguru biasaterhadapbebantugasguru khas yang di-anggaplebih mudahdanringan.Akibatnya sukar mendapatker-jasamasepertidalamurusanme-ngenalpasti munid-munidlambat

hinggakansemuamurid lambatyangbermasalahdihantarke ke-laskhas.

Masalah yang sama dihadapioleh guru khas sekolah keduahanya sedikit perbezaanialahberkaitandenganisi pelajaran.Guru khas tidak terlibat denganpemilihan calon. Calon dipiliholeh guru biasa. Jadi terdapat

calon yang tidak memerlukanpemulihandan merekaterpaksadiajar mengikut sukatanpelajar-an tahun dua biasa. mi menyu-litkan guru khas.

133

Page 163: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

Guru Khas SekolahPertama

Bersikapnegatifdangarangke-pada munid lambat, hinggakanmunid yang sudahdibaik pulihtidak mahu kembali ke kelasbiasa.

Sukarbekenjasamabagi menda-patkan makiumat murid lambatyangdi kelasmereka.

Sukar memberi sokongan ke-pada murid lambat semasadikelas biasadan lain-lain bentukkerjasamasepertiurusanjadualwaktu, prosesmenghantarmuridlambatke kelaskhas.

Masalah ujian dan peperiksaandanlain-lain yang berkaitande-

nganpengajaranpemulihan.Gu-ru biasajugamemandangrendahkepada pengajaran pemuhihandan masih menggunakanistilahlembam serta menyerahkanto-gasmembantumunid lambatSe-penuhnyakepadagurukhas.

Guru Khas SekolahKedua

Guru biasa juga memandangrendah kepadaguru khas kelaskhas dan masih juga menggu-nakan istilah kelas lembamdanmunid hembam.

Guru biasajuga tidak benminatmurid mendapatkanpendedahantentang pemuhihan, lalu terus

menyenahkanbebananmemban-tu munid lambat kepada gurukhas.

134

Page 164: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

v. MasalahGuruKhas denganIbu Bapa/Penjaga.

vi. MasalahGuru KhasdenganMurid Lambat.

Guru Khas SekolahPertama Guru Khas SekolahKedua

Penjagatidak mahu datangkesekolahberjumpaguru khasun-tuk berbincang tentang peng-ajarananakmerekadi kelaspe-mulihan.Tendapatibu bapatidakmengambil berat tentang hal-ehwalpersekolahananakmerekamenyebabkananak mereka da-tang ke sekolahdalam keadaanlapar, pakaian tidak terurus, ti-dak adaalat tulis yang lengkapdansebagainya.

Keadaanyangsamadialami olehguru khas sekolah kedua. Ke-adaanmi menyebabkanterdapatmurid lambat yang tidak sukabelajar, tidak dapat belajar ke-rana mengalamikecacatanlainyangmemerlukanbantuanpakanpemulihanyang lain-lain. Tetapiurusan membantu tidak dapatdiuruskan kerana penjaga sukarditemui. Hingga wujud keadaanguru khas sekadar “baby sitting”sahajakepada munid lambatitu.

Sikap ibu bapami menyulitkanguru khas untuk memulihkananak mereka di kelas khas pe-mulihan kenanatidak adausahasokongansemasamunid lambatmi di rumah.

Guru Khas SekolahPertama Guru Khas SekolahKedua

Terdapatmunid lambat yang ti-dak menggunakanBahasaMa-laysia dalam perbualan hariansamaada di dalam atau di luarkelaspemuhihan.Menekajugati-dak bengauldenganmunid ketu-runan lain selain dan ketunun-annya sahaja.Keadaanmi me-nyulitkan guru khas untuk me-muhihkan munid lambat dalamBahasaMalaysia,keranakunanglatihan danpengukuhandi luarbihik darjah.

Jumlahmurid lambatyang besandalam kelas. Keadaan mi me-nyuhitkan guru khas untuk men-jalankanpengajaranbentukmdi-vidu danbentukkumpulankecil.Pengajananhanya dapat dibuatsecanakumpulanbesardancanakelas. Walaupunguru khassedanbahawakaedah-kaedahitu men-jadikan pengajananpemulihankurangberkesan.

135

Page 165: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN FUNGSI DAN MASALAH

Guru KhasSekolahPertama Guru Khas SekolahKedua

Terdapatmurid lambatyang su- Terdapatbeberapaorang munidka pontengsekolah, sangatna- lambat yangmemerlukanpemu-kal, tidak sukabelajardan tidak lihan khas dan guru khas yangdapat belajar. lebih pakar daripadaGuru Khas

Pemulihan.Merekaakhirnyaten-biar keranatidak dapatdibantu.Munid-murid mi suka berjalan,menyapubilik darjah dan long-kang semasamurid lain sedang

belajar.

vii. Tugas-tugaspemulihanyangtidak dapatdilaksanakanolehGuru

Khas Pemulihan.

Guru Khas SekolahPertama Guru Khas SekolahKedua

Perananyang tidak dapat dija-lankanoleh guru khas ialah Pc-ranan Penilaian butiran tiga iaitumenjalankanperanan penilaianberterusandan merekodkande-ngan rapi dan tersusun. Kega-galan mi berlaku kerana keku-

rangan masadansukarmendapatkerjasamadan guru biasa danibu bapa.

Guru khasmi tidak menjalankantugas penilaian yang pertama

iaitu menyediakandan menja-lankan ujian saringanuntuk me-ngenal pasti murid-murid yangmenghadapi masalah pembela-jaran. Keadaan mi berlaku ke-rana pihak sekolah dan gurubiasa telah menentukancalon-calonyangakanbelajardi kelaskhas pemulihan melalui pepe-niksaanakhir tahunsatu.Gurukhasjuga tidak dapatmen-

jalankan Peranan PreskniptifyangpertamadenganteratundantersuSunkeranakekuranganma-sa dan kekuranganperuntukanuntuk mendapatkanalat bantumengajaryang benar-benarben-kesan.

Masalah tugas pemulihan lainyang tidak dapat dilaksanakan

adalahsamaseperti yang diha-dapi guru khassekolahpertama.

136

Page 166: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

viii. MasalahGuru Khas PemulihandenganPegawaiPejabatPendidikanDaerahdanJabatanPendidikanNegeriSelangor.

Kedua-duaguru khas sukarmendapatnasihat, cadangan,Seliaan sentamaklumatyangkemaskini mengenaipenyelenggaraandan teknik baruyangbolehmembantudalammempertingkatkanlagi prestasipengajaranmunid di kelas khas pemulihan.Pengendaliankelas khas akhinnyadi-Iakukan mengikut pengalamanguru khas sendini Sahaja. Tidak adakakitanganpentmnguntukpengajaranpemulihan.Guru khassukarmen-dapatkanbahan-bahanrujukan dansebarangbuku panduandan PejabatPendidikanDaenahataupunJabatanPendidikanNegeri.

Guru KhasSekolahPertama Guru Khas SekolahKedua

PerananPreskriptif yang keduaiaitu mengadakanbengkel ataudemonstrasi pengajaran pemu-lihan di peringkatsekolah ataudaenah tidak dapat dijalankanoleh guru khas kerana pihakberkenaantidak berminatuntukmendapatkanpendedahan.

Perananperhubunganiaitu meng-hubungi dan berbincangdenganibu bapa tentangmasalahpem-belajaran murid lambat, sertamencadangkankepadaibu bapamunid tentang cara membantuanak-anakmerekadi rumah ti-dak dapat dijalankan keranakurang sokongan dan pihaksekolah dan kekuranganmasa.Penananmenghubungidanmen-dapatkannasihat serta bantuankepakarandan doktor dan pakarpsikologi tidak dapat dilaksa-nakan kerana sukar mendapatpakaryangdipenlukan.

137

Page 167: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURUKHAS PEMULIHAN: FUNGSIDAN MASALAH

Guru khasjuga sukarmendapatkanpendedahantambahanmenge-nai teknik pengajarandanpenggunaanalatbantumengajaryang Iebihkemas kini. Pejabat Pendidikan Daerahtidak pernah mengusahakan

sebarangprogrampendedahanlanjut mengenaipemulihandi peningkatdaerahmahupunpeningkatnegeni.

Gurukhasjuga tidak adasebarangkemudahanpusatsumberuntukmenambahpengetahuanguru tentangpengajananpemulihan.Bahan-bahanbercetakyang berkaitandenganpemulihanjuga tidak pernahdiedarkanke sekolah-sekolahrendahuntukbacaanguru khasdi sekolah.Keadaanmi menyebabkanguru khas teraba-rababersendinianmenja-lankanpengajaranpemulihandi sekolah.

Kesimpulan dan 12 pecahankecil perananyang diperuntukkan,guru khas sekolah pertama hanya dapat menjalankanempat tugassahaja,manakalaguru khassekolahkeduahanyadapatmenjalankantigatugas sahaja.mi bermaknahampin 75 peratustugaskhas tidak dapatdilaksanakan,akibatkurangnyasambutandankenjasamapihaksekolah,ibu bapa,pegawaiPejabatPendidikanDaerahsertaJabatanPendidmkanNegeri Selangor.

MasalahPengajaranPemulihan yangDitemui olehPegawaiKhasPemulihanKementerian Pendidikan Malaysia

i. Masalahbenkaitandenganprogrampendedahanpengajaranpemulihanuntukguru besardangurubiasa.

Masalahberkaitandenganprogrampendedahanpengajaranpemulihanuntukgurubesardangurubiasadmtemui di semuapeningkatiaitu daerah,negenidan kebangsaan.Akibat dan kurangnyapendedahanmengenaipengajaranpemulihan,terdapatgurubesaryangmenganggapkehadiranGuru KhasPemuhihandi sekolahnyatidak penting,makaadaguru khasmi yang dijadikan guru biasadan guru ganti sementaradi sekolah.Anggapanyang salah mi juga mengakibatkanguru khas sukaruntukmendapatkankenjasama terutamanya mendapatkantempat (ruangkosong)untukdijadikan kelaskhaspemulihan.

Ada pula guru besaryang mengehadkanpengajaranpemulihanuntuk munid lambattahapsatudan adapula guru besaryangmenge-hadkannyauntuk tahapdua sahaja.Ada juga guru besaryang tidakmematuhiarahanyangdiedarkanolehKementenianPendidikantentangkedudukan,fungsi/bebantugasguru khasdi sekolah,di managuru khasmasih memegangtugas-tugasberatdan penting di sekolah. Ada pula

138

Page 168: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN, IMPLIKASI. DAN SARANAN

yangtidak memasukkanguru khas sebagaiAhli JawatankuasaPanitiaKunikulum Sekolahsedangkantelah diarahkanguru khas mesti men-duduki jawatankuasaitu secaraautomatis. Terdapatjuga guru khasdibeni masamengajaryangjauh lebih banyakdan ditetapkanoleh Ke-mentenianPendidikan.

Di Samping itu wujud juga anggapanbahawaguru khas adalahpakarpengajaranpemulihandi kalanganguru besardanguru biasadisekolah,maka guru besardan guru biasa telah menyenahkansemuatugaspemulihankepadagurukhassepenuhnya.

Kesimpulannyamasalahkekuranganpendedahanberkaitandenganpengajaranpemulihan menjadi salah satu punca utamamenjejaskanperkembangandankemajuanpengajaranpemulihandi sekolah-sekolah.

ii. MasalahberkaitandenganketidakwujudanjawatanGuruKhasPemulihandi sekolah.

Masalah berkaitan dengan ketidakwujudanjawatan Guru Khas Pc-rnulihan di sekolahditemui di peningkatnegeni. Ketiadaanpewujudanperuntukanjawatanguru khas kepada sekolah-sekolahmenyebabkanguru khas dimasukkansebagaiguru biasadi sekolah tensebutkeranadenganwujudnya jawatanguru khas barulahguru khas dikecualikanuntuk mengajar di kelas biasa. Apabila masalah berkaitan denganketidakwujudantidak diatasi maka minat guru khas benansur-ansurpudarsehinggadi managurukhasmi akhmrnyatidak berkeyakinanlagiuntuk mengendalikan pengajaran pemulihan tanpa dibeni latihantambahan/semuladan pihakJabatanPendidikanataupihak lain yangberkaitan.

iii. MasalahpertukaranpenempatanGuruKhas Pemulihandi sekolahlain.

Masalahberkaitandenganpertukanan/penempatanGuru Khas Pemulih-andi SekOlahlain ditemuidi peringkatdaerahdannegeni.Terdapatgurukhas yang terpaksabertukar atas sebab-sebabyang diluluskan dankemudianditempatkandi sekolahyang tidak adakelaskhas pemulihanatautidak dapatmeneruskanpengajaranpemulihannyadi sekolahbanu.Keadaanmi amatmerugikantenagaguru khastadi.

Terdapatjuga keadaansekohah-sekolahyangada kemudahanbilikdarjah danmempunyaiguru khastidak mendapatkebenaranrasmidanJabatanPendidikanNegeriSelangoruntuk mengadakanprogrampeng-

ajaranpemuhihan.Sebaliknyatendapatpula sekolah-sekolahyang telahdibeni kebenaranmengadakanprogram khas pemulihan tetapi tidak

139

Page 169: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

membenisambutanyangbalktenhadapprogrampemulihanitu. Keadaanmi jugabenar-benarmerugikantenagagurukhas.

Terdapatjuga keadaanguru khas ditempatkandi sekolah yangterlalu kecil jumlah munidnya sehinggakehadinanguru khas kurangdiperlukan keranapengajaranpemulihandapatdilakukandalam kelasbiasa. Selain daripadaitu tendapatguru khas yang ditempatkan disekolahmengandungidua sesi, pagi dan petang.Biasanyaguru khasditempatkanpadasalah satu sesi itu. Penempatanmi menyuhitkanSe-kolah untuk benlakuadil padasemuamunid lambatkerana adalah sukanuntuk guru khasmengajardi kedua-duasesiitu.

Keadaan mi mengakibatkanpembazirantenagadan kemahiran,keranaguru khas terhalangdan menjalankanpengajananpemulihansecaralebih teraturmalahmenutuppeluangguru khasmempraktikkanpengetahuandankemahiranyangmerekaperolehi. Keadaanmi bolehmematikan minat guru khas untuk terus menjalankanpengajaranpemulihan.

iv. MasalahberkaitandenganGuruKhas Pemulihanmeninggalkanjawatan.

MasalahberkaitandenganGuruKhas Pemulihanmeninggalkanjawatanditemui di peningkatnegeri.Masalahmi wujud kenanaadanyaproseskenaikanpangkatdi kalanganguru-gurutermasukguru khas.mni berertisekolah benkenaankehilangan guru khas, kerana Guru-guru KhasPemulihanyangsudahdinaikkanpangkatnyamenjadiGuruBesar,GuruPenolongKanan m, II, Penyelia Petangdan Guru Kokurikulum, selalu-nyatidak dapatmeneruskanpengajaranpemuhihan.mi ialah satupem-bazirantenagadankepakaran.

Tendapatjuga guru khas yang memohon untuk menjadi tenagapengajardi maktab penguruandi Malaysia. Keadaanmi sudahpastimeningkatkanperatuskekunanganguru khasdi sekolah-sekolah.

v. MasalahGuruKhasPemuhihanyangtidak betul-betulberminatterhadappengajananpemulihan.

MasalahGuru KhasPemulihanyangtidak betul-betulbenminatterhadap

pengajananpemulihan ditemui di peningkat negeri dan kebangsaan.Keadaantidak betul-betul berminatmi wujud keranabeberapasebab.AntananyaberpuncadanipadaperlantikanmenekasebagaiGuru KhasPemulihan.Setengah-setengahgurutidak secanasukarela,tetapi kenanadipaksaoleh guru besan.mi menyebabkansetengah-setengahguru khasyangsudahbenkursuspun masihkunangbenminattenhadappengajanan

140

Page 170: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

pemulihan.Minat mi merosotlagi apabilaguru mi tidak mendapatapa-apa kemudahandan bantuanserta kenjasamayang dipenlukan untukmembolehkandia menjalankantugas sebagaiGuru Khas Pemulihanyangbenkesansemasadi sekolah.Akibatkeadaanmi tendapatguru khasyangmembukakelaskhaspemulihandalamkeadaansambil lewasahajamalahterdapatguru khas yang tidak membukabihik khas pemulihandenganalasan kurang yakin padakebolehanmereka mengendalikankelas pemuhihandenganberkesan.Ada antaraguru khas yang tidakmematuhiperatunanyang telahditetapkanuntuk menjayakanprogrampemulihan di sekolah. Meneka tidak membuat pensediaanyangsepatutnyabagi menanikminat muniduntuk belajar.Gurukhasmi jugatidak melengkapkannekod-nekod penibadi munid pemulihan denganalasantidak cukupmasadankeranaselaludianahtutupkelaspemulihanuntukmenjadiguruganti sementana.Merekajugaengganmenggunakankaedahindividu semasamengajardi kelaskhaspemulihansebahiknyamenekasukamenggunakankaedahkelassahaja.Walaupunkaedahmitidakdigalakkandalampengajananpemulihan.

Punca-puncalain kehilanganminat guru khas adalahdisebabkanpihak sekolahtidak membenikenjasamasepenuhnyadan segi bantuanmendapatkantempat yang sesuaidan bahan kepenluan,nasihatdandononganhinggakanguru khas terpaksamengendalikankeselunuhanaspekpemulihansecanapersendiniandankadang-kadangsecanameraba-raba sahaja. Sikap kurang minat mi tensenlahsemasaguru mi tidakmengutamakandisiplin dan ketegasandenganmurid lambat semasaprosespengajanandanpembelajanandi kelaskhasdenganalasangurubimbang munid tidak mahu belajan. Akibat kecuaianmi terhasillahmurid lambat yang tenlalu bising, terlalu nakal dan terlalu pendiam.Keadaanmi sudahpasti tidak melahirkansuasanapengajanan/pem-belajaranyangberkesan.

vi. MasalahhubunganGuruKhasPemulihandenganguru besandangurubiasa.

Masalahhubunganguru khaspemulihandenganguru besandangurubiasa,ditemui di peningkatdaerahdan kebangsaan.Masalahhubunganwujud di antaraguru khaspadasatupihak denganguru besardan gurubiasadi pihak yang lain. Salahsatupuncamasalahialah salahfahamguru biasadanguru besarterhadapbebantugasguru khas.Kebanyakanguru biasadangurubesanberpendapatbahawatugasguru khasningandan lebih senangkeranaguru khas mengajarmurid yang lebih kecilbilangannyadandi dalamkelaskhaspula.Perasaanmni bentambahburuk

141

Page 171: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KUAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

lagi keranaguru khas biasanyadibeni togaskokunikulum yang lebihningan.Akibat keadaanmi makakadangkalaterjadi keadaandi manamunid pemuhihan tidak dihantan ke kelas pemulihan apabila tibawaktunya. Keadaanmi menyebabkanguru khas terpaksamenjemputmunid lambat dan kelas biasa. Situasi mi mengakibatkanguru khasmenasabahawaguru biasa tidak membeni sokonganpenuh kepadapengajananpemulihansepertiyangdiharapkan.

Kadangkalasikap guru besar,guru biasadanmasyarakatsekolahsendiri yang mendatangkanmasalahkepadakemajuanpengajaranpe-mulihan.Murid pemuhihandibeni imej yangrendaholeh guru biasadanguru besarmelalui gelaran“munid lembam”, “guru lembam”dan“kelaslembam” biarpunsudahdibenitahubahawaistilah itu sudahdigantikandengan“pemuhihan”. Masalahperhubunganmi biasanyamewujudkanketegangandi antara mereka.Terutamanyaapabila guru besarsukamengarahkanpenutupankelas khas yang kerap semata-matamahumenjadikanguru khassebagaiguru ganti. Terdapatjuga keadaangurukhastidak mendapatsokongandankerjasamadaripadaguru kelasbiasakhuSuSnyadalam pemilihan munid, penyusunanjadual waktu, peng-hantaranmunid ke kelaspemulihandanpengawasankerja-kerjamunidpemulihansemasamerekadalamkelasbmasa.Ada di antaraguru khasyangmengasingkandmni dantidak mahumengambiltahudanmelibatkandin dalamaktiviti-aktiviti yangdianjurkanoleh pihaksekolah.Keadaanmi amat sukar dmselesaikandan biasanyamenimbulkankesan negatifyang berpanjangan,tenutamanyaapabilaguru besardan guru bmasadisatupihak, guru khasdi pihakyang lain berkecenderungansalah-me-nyalahkanantarasatusamalain. Akibat keadaanmi laporanguru besarbiasanyaberbezadenganketeranganguru khassertaamatsukaruntukmendapatkankebenaranyangjitu.

vii. Masalahmendapatkankhidmatnasihatdanbimbinganberterusandalampengajaranpemulihan.

Masalahmendapatkankhidmatnasihatdanbimbinganberterusandalampengajaranpemuhihanditemuidi peningkatdaerahdannegeni.Terdapatguru khas yangmemerlukankhidmat nasihatdan tunjuklseliasebagaipendorongatau motivasi agarpengajaranpemulihandapatdijalankandenganlebmh berkesan.Bantuanmi sukar diperolehi keranatidak adapegawai atau kakitangan pentmng dilantik oleh JabatanPendmdikanNegeni mahupun pihak Kementenian Pendidikan khususnyauntukpengajaranpemulihan.

Gurujugasukarmendapatkanbahanrujukanyangbenkaitandengan

142

Page 172: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

pengajaranpemulihan keranatidak terdapatnyapusat sumberuntukpengajaranpemulihansamaada di peningkat sekolah,daerah,negeniataupunpeningkatkebangsaan.

Guru juga sukar mendapatkanpendedahanlanjut dalam bentukbengkel/seminar/kursuspendekuntuk mendapatpengetahuanyangke-mas kini bagi mengatasimasalahsemasayang wujud keranabelumpernahsebarangbadanatau agensi kerajaanyang menganjurkanpro-gramsepertiyangdiharapkan.

Kesimpulannyadidapati bahawakedua-duaguru khas telah dibenibanyaktugaspenting di sekolah.Menekajuga telahdiberi tugaskuni-kulum iaitu mengajarsemuamatapelajaranasasdi sampingmenjadiGuru KhasPemuhihandanguru ganti sementara.Guru khasjugatelahdiberi tugaskokurikulum samaada berkaitandenganpersatuan,sukanmahupunpasukanberuniform.Di sampingitu guru khasjugadilibatkandalampembentukanahhijawatankuasasemuaaktiviti sekolahsepanjangtahunsamasepertiguru-gurubiasayanglain.

Bebanantugasyangdiperuntukkanoleh sekolahmenyebabkangurukhashanyamampumelaksanakandalamkadar25 peratussahajatugasyang telah disenaraikankhas untuk merekaoheh BahagianSekolah-sekolahKementenianPendidikan.

Keadaanmnm adalahdisebabkanguru khas sentiasamenghadapimasalahdenganguru besar,guru biasa, ibu bapadan PegawaiKhasPemulihandi PejabatPendidikanDaerahdanJabatanPendidikanNegeniSelangor.Akibatnyaguru khassukarmendapatsokongandankerjasamadan pihak ibu bapa,guru besardanpihak-pihakyang benkaitan.

Guru khasmenghadapimasalahuntuk mendapatkantempat untukdijadikan kelas khaspemulihanjuga bermasalahuntuk mendapatkanbahanalat bantumengajar.Dalamusahapengukuhanbagi munid lam-bat, guru khasmenghadapimasalahkekuranganmasa,kesulitandalampengelolaan,penyelarasanpengajarandanpenilaian.

Keadaansekolahrendahnegarakita yangbenjalandalamduascsimenyulitkan Guru Khas Pemulihanberlaku adil kepadasemuamuridlambatdi sekolahitu.

BerdasarkanpengalamanduaoranggurukhastelahdidapatiKursusKhasPemulihanSatuTahundapatmembenikeyakinandan keupayaansepenuhnyakepadagurukhas menjalankantugas-tugasmerekadenganlancar dan benkesandibandingkan dengan Kursus Khas PemulihanHujung Minggu selamalapan minggu. Kedua-duaGuru Khas Pemu-lihan juga sangatmengharapkanpendedahanlanjut mengenaipeng-ajaranpemulihanterutamadan segi pedagogidan teknik-teknik yang

143~

Page 173: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

lebih baik dalambentukkursusjangkapendek.Guru khasjuga meng-harapkankhidmat nasihat yang berterusandanipada pihak PejabatPendidikan Daerahdan JabatanPendidikan Negeni Selangordahambentuk lawatan dan tunjuk selia bagi memperkemaskanpenyeleng-garaankelaspemuhihan.

Implikasi dan Saranan

Dapatankajiankes terhadapfungsi dan masalahduaorangguru khasdiduabuahsekolahdi SelangortelahmemperlihatkanbahawaGuru KhasPemulihantelah dibeni banyak tugas persekolahan.Guru khas jugamenghadapibanyakmasalahdalam usahamenjalankantugas merekasebagaiGuruKhasPemulihan.

Keadaanmi telah menjadi penghalangyang amat menjejaskankemajuanpengajaranpemulihansertamenyulitkan pelaksanaa~tugasguru khas.Jika keadaanmi tidak diatasi segenasudah pasti ia akanmenggagalkanataumelambatkantercapainyamatlamatpendidikanda-lam pengajananpemuhihanyang telah lamadiusahakanoleh Kemen-tenianPendidikan.

Dapatanyangdikumpulkanoleh pengkajimelaluipemerhatiandantemu ramahatas dua orang guru khas mi telah banyak membawaimplikasi yangpentingbagi pihak-pihakberkenaan.

i. Masalahkemudahanasas.

Guru khasmenghadapimasalahuntukmendapatkantempatyang sesuaiuntuk dijadikan kelas khas pemulihan.Maka disarankanaganpihakKementenianPendidikan(BahagianPembangunan)memasukkanbilikkhas pemulihanke dalamsenanaipenuntukanbilik yang mesti dibinasepertibilik perpustakaan,bilik guru, bilik pejabatdan lain-lain lagidalamsemuapelanpembinaansekolahbaru. Dengancarami akandapatdipastikanbahawasetiap sekolahrendah baru mempunyaibilik khasyang boleh digunakansebagaikelaskhaspemuhihan.Bihik mi mestilahcukupbesar(luas)untukmembolehkangurukhasmenjalankanaktivitipemulihan,mempunyaitempatuntuk menyimpanalat bantu mengajarsertamempunyai ruang yang cukup untuk menempatkankumpulan-kumpulankecil membuataktiviti pemulihan.Bihik mi mestihahdileng-kapkandenganbahan-bahanyangbensabitbagi memudahkanguru khasmenjalankanaktiviti pemulihan.

Kajian juga menunjukkanguru khas menghadapimasalahuntuk

144

Page 174: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN,IMPLIKASI, DAN SARANAN

mendapatkanperuntukan kewangan bagi menyedmakanalat bantumengajardan lain-lain perkakasuntuk keperluankelaskhaspemuhihan.Keadaanmi wujud keranapihak sekolahtidak dibeni sebarangperun-tukan untuk pembentukandanpengurusankelas khaspemuhihan.Ke-tiadaanperuntukanyangdikhaskanuntuk kelasdanpengajaranpemu-lmhan menyebabkanguru besarkebenatanuntukmengeluankansebarangperbelanjaanuntuk keperluanitu. Keadaanmi bertentangandenganarahanKementenianPendidikanyang mahukanguru khasmenyediakankelaskhaspemulihanyanglebih selesadanlebih menanikdanipadabihikdarjahbiasabagikeperluanmunidlambat.Dengansebabitu disarankanagarKementerianPendidikandanJabatanPendidikanNegeni(BahagianKewangan) menyemak dan mengekhaskansebahagianpenuntukanpengendahiankelas khaspemulihan.Carami akanmemudahkangurubesardan guru khas untuk menyediakankelas khas pemulihanyanglengkapsepertiyangdisarankanoleh KementenianPendidikan.

ii. Masalahkerjasama/sokonganGuruBesardanGuruBiasakepadaGuru Khas Pemulihan.

Penyelidikanmi juga menunjukkanbahawaguru khas menghadapimasalahdengangurubesardalamusahamenjalankanpengajananpemu-lihan di sekolah.Tendapatgurubesanyangtidak berminatuntuk meng-adakanpengajaranpemuhihandan menyediakankelaskhaspemulihan,walaupundiperuntukkangurukhasdi sekolahtersebut.

Terdapatjuga guru besaryang tidak mendapatpendedahanyangcukuptentangpengajaranpemulihan.Faktonguru besartidak benminatdantidak cukuppendedahantentangpengajaranpemuhihandanperananGuruKhasPemuhihanmenyebabkangurukhasdiarahkanmenjadiguruganti sementana,diarahmemegangtugas-tugaspentmng di sekolah,di-ben masamengajaryangberlebihandaripadajumlahmasayangdihad-kanolehKementenianPendidikan,dilupakandarmmenghadinimesyuanatsekolah serta tidak diberi kerjasamasepenuhnya.Untuk mengatasimasalah-masalahyangdinyatakanadalahdisanankanagar semuagurubesarsekolahnendahdmbeni pendedahankhas mengenailatar belakangdan psikologi murmd-munid lambat, serta masalahpengajaran/pem-belajaranyang dialamm oleh munid lambatsentamengenaipengunusandan peraturankelaskhas pemulihan.Tugas mi boleh dijalankanolehPusatPenkembanganKurikulum dengankenjasamaBahagianSekolah-sekolahdanBahagianPendidikanGuru, melaluibengkel,cenamahataukursusjangkapendek.Pendedahanmi penting kenanaguru khastidak

145

Page 175: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

QURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSIDAN MASALAH

akandapatmelaksanakanpengajananpemulihantanpakerjasamapenuhdanipadagurubesarsekolah.

Bagi mempertingkatkanmutu pentadbiranguru besarmaka disa-nankanagarpihakmnstmtutPengurusanPendidikanNegara(IPPN) dapatmenyediakankandungankursuspentadbiranyang lebih intensifmenge-nai cini-cini pentadbiranyang berkesanuntuk guru besaraganmerekadapatmenjadipentadbiryangbenar-benarcekap,bertimbangnasasertamempunyaihubungankemanusiaanyang tinggi danpositif, lebih pekaterhadapperubahandankeperluanyangwujud dalambidangpendidikannegara.Dengankesedaranmm guru besarakandapatmemainkanperan-an penting dalam semuausahapendidikanyangdijalankandi sekolahtermasukpengajaranpemulihan.

Guru khas juga mengalami masalahperhubungandengangurubiasa.Hubunganyangtidak napatdantidak mesrami akibatguru biasasalahfahamterhadapbebanguru khas.Keadaanmi mengakibatkangurukhas sukar mendapatkankenjasamadanipadaguru biasadalam semuaurusan untuk menjayakanpengajaranpemulmhan.Bagi mengatasike-adaanmi makadisarankanagarguru besarbernamaguru khas meng-anjurkanscsipendedahanpengajananpemuhihankepadaguru-gurubiasadi peningkatsekolah.Guru besarjugadisarankanberusahabersungguh-sungguhagar dapatdiwujudkan sikap kenjasamadi kalanganguru dibawahnyaterutamanyadalamurusanmenyediakanalatbantumengajan,penyusunanjadual waktu, menyediakanujian dan pepeniksaansertasemuaaktiviti yang berkaitandenganpengajarandan pembelajarandisekolah. Guru besarjuga mesti menegaskankepadasemuagurunyabahawatugasmembantumunid lambat adalahtugasbersamadantidakwajarlahsesiapabensikapmelepaskanbebananmembantumunid lambatkepadagurukhassemata-mata,tetapi menjalankantugassecarakolektifuntukkepentinganbensamadanjugakepentingansekolah.

Pendedahantentangpengajaranpemulihankepadaguru biasajugaboleh diusahakanoleh sekolahmelalui bimbinganberkelompokdengankenjasamaPejabatPendidikanDaerahdan JabatanPendidikanNegeniSelangordenganmenggunakanguru-gurukhas dan pakan-pakaryangadadalamkelompokterlebihdahulu.Dengancarami kos pengendaliandanmasadapatdijimatkan sertafaedahnyadapatdinikmati oleh ramaiguru biasa.

Masalahkurangpendedahandi kalangangurubiasayangmengikutikursus perguruandahamperkhidmatandapatdiatasi dengansokonganBahagianPendidikanGuru. mni keranaBahagianPendidikanGuru ada-Iah terlibat secaralangsung dengan semuajenis kursus pengunuan.

146

Page 176: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN,IMPLIKASI. DAN SARANAN

Penananmi dapatdilaksanakandenganmemasukkanpengajaranpe-mulihan sebagaisebahagianpentingdan kunikulum latihanperguruandisemuamaktabperguruan,khususnyadalamkursuspendidikansekolahrendah.Setiapguru mi dilengkapkandenganpengetahuanasastentangpengajaranpemulihansecarateoni dan amali. Kuliah-kuliah dan de-monstnasimengenaipengajaranmi mestilahdilaksanakanoleh pensya-rah atau kumpulanpensyanahyangbenan-benarberpengalamandalambidang pemulihan. Kandungan kunsus mestilah sekurang-kurangnyamengandungiaspek-aspekpenting pengajananpemulihantenmasuktu-juan danmatlamatpengajaranpemulihan,cini-cini munid lambat,sebab-

sebabwujudnyamasalahpembelajaran,strategi danteknik pengajaranpemulihansentaperananGuruKhas Pemulihan.

Melalui cara mi diharapkansemuaguru biasayang telah tamatlatihan perguruanakandapatmembenisumbanganyang benmaknake-padapengajaranpemulihandi sekolahtempatguru itu ditugaskan.

Didapati adaPersatuanThu Bapa Guru dan LembagaPengunusSekolahyangcampurtangandalamurusanpentadbirankunikulum danpentadbiranhaniansekolah,hinggakanperjalananpengajaranpemulihandi sekolahtenjejas.Campuntanganmi menyebabkanguru khas diarahmenutup kelas khas pemuhihanuntuk dijadikan guru ganti dan gurubahasaInggenis. Keadaanmi seolah-olahguru besarbukanketuapen-tadbir di sekolah.Tindakanperlu diambil untuk mengelakkanperkarami dan berlaku.

iii. MasalahGuruKhasPemulihandenganIbu BapadanMunidLambat.

Dapatankajianjuga menunjukkanbahawaibu bapadan penjagake-beratandatangke sekolahbenbincangdenganguru pemulihan.Untukmengatasimasalahmi disanankanagar pihak guru besarmenenangkantujuan danobjektif sebenarpengajananpemulihandi kalanganibu bapatentangpentingnyaperananibu bapadalamusahamemajukanpelajarananakmereka,terutamanyabagi kanak-kanakhambat.Disarankanjugaagarguru besarmemberikebenarandanmasayang cukup untuk ben-temu denganibu bapayangdiusahakansendinioleh guru khasamatlahpentingkeranasetengah-setengahkelemahanpembelajaranadalahben-kaitandenganpersekitaranrumahmunid lambatitu. Makiumatdaripadaibu bapadapatmenolongguru khas menganahisispuncakesulitan ataumasalahpembelajaran.Dalamlawatan ke rumah-rumahmunid lambat,guru khasmesti mencubamenegaskanbahawaibu bapamesti mem-

147

Page 177: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

bantudalampengawasankerjatambahanyangdiberikanoleh guru khasuntuk diselesaikandi numah danjuga membenipengajarantambahanoleh abang,kakakataugurutuiSyenjika adadi rumah.

Bagimenjalinkantugasmewujudkankenjasamadenganguru besar,guru biasadan ibu bapamakaguru khasmestilahdibekalkandenganpengetahuandan kemahiranprofesional, kemahiranmenjalinkan hu-bungan mesna, hubungankemanusiaan,kepimpinan sertakemahirankomunikasisemasamengikutKunsusKhas Pemulihan.Tanpakemahir-an mi guru khas tidak akan mempunyai kebolehanmenjahin perhu-bunganbaik dengansemuapihakyangterhibat.

Sekolahjugadisanankanmembantuibu bapadalambentukkhidmatnasihatkesihatandengankenjasamapusat-pusatkesihatanyangbenham-pinan.thu bapaboleh dibeni kesedarantentangpentingnyasanapanpagidan makananbekal kepadaanak-anakmerekasertatentangcara-canamencegahpenyakit yangbiasamenyenanganakmereka.Secanaidealibu bapapatut dmgalakkanmemberi kerjasamadalam aktiviti di bihikdarjah termasukpenyediaanalat bantu mengajanuntuk murid lambat.Bahawakenjasamayang ideal patut bersifatsukareladanbertumpukeatas merekayang mempunyaipendidikanasasyang boleh menolongsenbasedikitdalamaktiviti di bilik darjah.

Usahaawal yangdimulakanoleh PusatPenkembanganKurikulummengadakanbengkel-bengkeluntuk membinaalatbantumengajande-ngankenjasamaibu bapadangurudi sekolah-sekolahprojeknyapatutlahdipercubakandi sekolah-sekolahlain.

Kajian mi mendapatiadamunid lambatyangkunangsihatdantidakdapatmembenitumpuanpenhatianyang berterusanterhadappengajaranguru. Bagi membaiki kesihatanmurid lambat disanankanagarpihaksekolahmendapatkanbantuandoktondanjununawatlebih kerapdatangke sekolah untuk memeniksamunid-munid lambatbagi mengesanpe-nyakit dan membenirawatan.

Guru khasmenghadapimasalahmunid lambatyangengganmeng-gunakanBahasaMalaysia semasadi kelas khaspemulihan benjalan.Munid lambatjugaengganbengauldenganmuridkaum lain. Keadaanmimenyulitkanguru khasuntuk memulihkanmunid lambatdalamBahasaMalaysia. Adalahdisanankanagarpihak sekolahmenggalakkanmalahmewajibkan munid menggunakanBahasaMalaysiasemasadi bilikdarjah.

Didapati keadaandi sekolahrendahsekarangialah munid lambatmenduduki pepenmksaandan ujian yang samadenganmurid lain. mimenyebabkanmeneka sentiasamendapatpencapaiannendah dalam

148

Page 178: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN. IMPLIKASI. DAN SARANAN

setiap ujian danpepeniksaansekolahjika dibandingkandenganmunid-munid biasa.Keadaanmi melambatkanpentumbuhannasayakin din dikalanganmunid lambat.Oleh itu disanankanagarKementenianPendi-dikan membenankanpihak sekolahmenyediakanujian yang benasinganbagi munid lambat sejajar dengankemampuanmunid lambat hinggamerekadipulihkan. Dengancara mi akandapatmembenipeluangke-padamurid lambatuntuk mencapaikejayaandalamujian-ujianmereka.Kejayaanmi sedikit sebanyakmenyumbangke arah pembinaannasayakin din di jiwa munid lambat.

Guru khasjuga menghadapimasalahjumlah munid lambat yangbesar dalam kelas khas pemulihan untuk menjadikan pengajaranpemuhihanlebih berkesan,makadisarankanagarjumlahmurid di kelaskhas pemuhihan harus dikecilkan bagi mengunangkanmasalahgurusemasamenjalankanaktiviti kumpulan khasnyabagi kelaskhas yangmenjalankansistem kelas tetap.Guru khasjuga menghadapikunanggangguandalamkumpulanyanglebih kecil. Mengecilkanjumlah muniddalam kelasbermaknamengurangkanjumlah munid dalam kumpulan,denganmi sudahpastimembolehkangurukhasmembenikanpenhatiansecanaindividu kepadahampinsetiapmu’id, sebagaimanayangdisaran-kan oleh KementenianPendidikan.Cadanganmi hanyadapatdilakukansekinanyaguru khas mendapatkenjasamapenuhdanipadaguru besansekolahdangurubiasayanglain.

iv. MasalahpenempatandanjawatanGuru KhasPemulihan.

Gurukhasjugamenghadapimasalahtidak wujudnyajawatangurukhasdi sekolahdi managuru khasmi ditempatkan.Masalahmi menyuhitkanlagi dengan masalahkekuranganguru di sekolah tersebut.Ketidak-wujudanjawatan guru khasdanmasalahkekuranganguru di sekolahmenyebabkanguru khas tidak dapat dikecualikan dan menjalankantugas sebagaiguru biasa (asas)atau menjadi guru ganti sementara.Keadaanmi menyebabkantenagadankepakaranguru khas tidak dapatdimanfaatkansecaraberkesan.Maka disarankanaganpihak BahagianPendidikanNegeri saling benkenjasamauntuk memastikanagansetiapgurukhasyangtelahmengikutiKunsusKhasPemuhihandanlulus secara.automatikdilantik ke jawatan Guru KhasPemulihandandikehendakimenjalankanpengajaranpemulihan sebaik sahajaguru khas itu di-tempatkansemulake sekolah.

Dengancanagurukhasdilantik secaraautomatikmi gurukhastidakperlu mendapatkelulusankhas danipadaJabatanPendidikan Negeni

149

Page 179: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS!DAN MASALAH

untuk membukakelaskhaspemulihan.Langkahmi amatpentingkenanamenjimatkanmasa,mi juga akandapatmengelakkanguru besardan-padamelantikgurukhasmenjalankantugassebagaigurubiasaatauguru

ganti sementarasemasamenantiuntuk mendapatkankebenarandan-padapihak JabatanPendidikan.Dengancana mi juga guru khas tidakbolehdihalangoleh mana-manapihak untuk tenusberkhidmatsebagaiguru khasdi sekolah.Disanankanjugaaganmenghapuskanarahanyangmenyatakanbahawatanpapenuntukanjawatanguru khas,guru khastidak dapatdikecualikandanipadamenjalankantugasbiasasertatidakdibenarkanmembukakelaskhaspemulihan.

Bagi mengelakkanpenempatanguru khas di sekolah yang kecilbilangan munidnya yang mana tidak sesuaikepadaguru khas makadisarankanagar JabatanPendidikanNegeni lebih teliti dalam urusanpenempatanguru khas untuk mengelakkanguru khas danipadaditem-patkandi sekolahyang terlalu kecil jumlah munidnya.Adalahdijang-kakanSekolah-sekolahkecil mi dapatmengatasimasalahpembelajanandalam bilik darjah biasa. Diharapkanjuga aganguru khas tidak di-tempatkandi sekolahyangmengalamimasalahkekunanganguru yangsenius,keranakalau masalahkekuranganguru di sekolahitu tidak dapatdiatasi tenlebih dahulu, maka kemungkinan hesar guru khas yangditempatkandi sekolahitu diminta malahdipaksamenjalankantugassebagaiguru biasaatausebagaiguru ganti sementana.Keadaanmi pastimenyulitkanguru khasuntukmenjalankanpengajananpemulihan.

v. Masalahkebolehandan sikapGuru KhasPemulihan.

Selain danipadamembenipendedahanrasmi kepadaguru biasaadalahdisarankanjuga aganguru khas benusahasecaratmdak formal dan ben-diplomasiuntuk menyedarkanguru-gurubiasadan guru besanbahawamasalahmunid lambatadalahmasalahbersama,danguru khasmestilahmencubasedayaupayamengatasipnasangkadan kedinginan merekaterhadappengajaranpemulihan.Guru khas juga mestilahcubamewu-judkan jenisperhubungankenja berpasukansepertidokton khasdenganjururawatpembantu.Pentahianyangbersifatjalinankomunikasimi amatbenmanfaatkepadaGuru Khas Pemulihandalam pelaksanaantugas-tugasnya.

Untuk meyakinkanguru biasadan mendapatkankenjasamadan-pada mereka,guru khasjuga disanankanagarberusahasupayamen-dapatkansokonganikhlas dan aktif danipadaguru besarsekolah. So-konganmi mestilahmembantumendapatkankenjasamadan guru-guru

150

Page 180: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN, IMPLIKASI. DAN SARANAN

biasa.Guru khasmesti berusahamendapatkansokonganguru besarSe-hingga guru besarmempunyai keyakinan terhadapkebolehanguru khasSentadapatmenganggappengajananpemulihansebagaisebahagianpen-

ting daripadakunikulum benmanfaatdanbolehdilaksanakandenganben-kesan.Gurubesanmestimenjaditeladanyangbolehdicontohiolehgurubiasa.Di sampingitu guru khaspulamesti berupayamenunjukkanbaha-wa diamenghargaisokongan,pandangandannasihatdanipadaguru besan.

Guru khas sukar mendapatkhidmat nasihatdan seliaandanipadapegawai-pegawaiseperti kakitanganpenting, pegawai PejabatPendi-dikanDaerahdanlain-lain lagi untuk mengatasimasalahdan kesulitanyangdihadapi. Adalahdisarankanaganpihak KementenianPendidikanmewujudkansatu jawatan PegawaiKhasPemulihansecarahakiki dipeningkatkementenian,peningkatnegenidan daerah.TugasutamaPc-gawai Khas Pemulihanmi hanyatertumpu kepadahal-hal yang ben-kaitandenganperkembanganpengajananpemulihandi satu-satupening-kat tidak sepertikeadaansekarangdalammanaseonangPegawaiKhasPemulihanmenjalankanpelbagai tugas di semuapeningkat.PegawaiKhas Pemulihanyangdilantik mestilahmemenuhisekunang-kurangnya

Syanat asasiaitu:

(a) Pegawaimesti mendapatpendedahanyangmemadaimengenaipengajaranpemulihan(sekurang-kunangnyapernahmengikutiKunsusKhasPemulihanSatuTahun).

(b) Pegawaimi patutlahtelah mengikuti kursus latihan lanjutandalampengajaranpemulihan.

(c) Pegawaimestilah benar-benarberminatdalam usahamema-jukan bidangpengajaranpemulihan.

DisarankanjugaagarPegawaiKhas Pemuhihanyang dilantik dibenibebenapatugasberkaitandenganpengajananpemulihantermasuk:

(a) Mengusahakanpewujudansebuahpusatsumbenkhususuntukpengajananpemulihandi peningkatkementeriandan peningkatnegeni, dengan kenjasamaPusat PenkembanganKunikulum,BahagianPendidikanGuru danlain-lain badanberkaitan.

(b) Mengendalikanprogrampendedahankepadapegawai-pegawaipendidikandi peningkat negenidan daerahtenmasukkepadaguru besar.

(c) Mengaturkanpeluang-peluanglatihan lanjutan dalam peng-ajaranpemuhihansepentikursusjangkapendek,bengkel-beng-

151

Page 181: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

kel, seminar-seminaruntuk guru khasdankakitanganpentingpengajananpemulihan sebagaistrategipenkembanganprofe-sional.

(d) Mengusahakan,mendapatkandan memanjangkansemuamak-lumat yang benkaitan dengan pengajaranpemulihan yangkemaskini ke sekolah-sekolahsebagairujukanguru khasdangurubiasadan masake semasa.

(e) MengendalikanurusanpertukarandanpenempatanGuruKhasPemulihanke sekolah-sekolah.

(f) Mengendalikanpewujudanjawatan guru khas di sekolahdanmengendalikanurusankenaikan pangkatGuru Khas Pemu-lihan.

(g) Mengendalikanpemilihan calon-calonguru yangakanmeng-ikuti sebanangKunsus Khas Pemulihandan kursus sepenuhmasa.

(h) Memilih dan melantik kakitanganpenting untuk pengajananpemulihan.

DenganadanyaPegawaiKhas Pemuhihanyanghakiki akanmen-jaminpengajananpemulihanbenkembangdenganlebih teratur.

DisanankanagarKementenianPendidikandanJabatanPendidikanNegeni mengadakanjawatan kakitanganpentingdalampengajaranpe-mulihan untuk membeninasihatdansokongankepadaguru khas yangbenmasalahdalampelaksanaanprogrampengajananpemulihandi seko-lah masing-masing.Kakitanganpentingpengajaranpemulihanmi mes-tilah berkelayakandanberpengalamansertamempunyaicini-ciri pen-badi yangmembolehkanmerekadihormatiolehguru khas.Tugasutamamerekaialahmembuatpemerhatiandi kelaspemuhihandanmengadakanperbincangan,memahamikesuhitan guru khas dan menolongmenekamencanipenyelesaianyangmungkinbenkesan,di sampingmenggalak-kan menekamenjalankanaktiviti profesionaluntuk menilai din dankemajuandin. Sistemkakitanganpentingmi disanankankenanaia amatpenlu untuk menjaminpengajaranpemuhihanberkembangdenganten-atundi sekolahrendah.

Adalah didapati guru khas amatmemenlukanperkhidmatanpusatsumberbagi membolehkangurumembuatrujukandanmendapatpenge-tahunyangkemaskini mengenaipelajaranpemulihan.Adalahdisaran-kanagardisediakanbahan-bahanberkaitdenganpengajananpemulihan,dan disebarkanmelalui pusatsumbenpengajaranpemuhihanaganguru

152

Page 182: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

dapatmempenolehpengetahuandankemahiranbaru dalampengajaran

pemulihan. Maklumat mengenaipengajaranpemulihanboleh dalambentukbuku rujukan, kit, modul, filem danrakamanaudio atauvisualdandipinjamkankepadagurukhasyang memerlukan.

Padamasami bahanbacaandannujukandalambidangpengajaranpemulihanamatkecil jumlahnya, makabagi membantuguru khasdi-sarankanjugaagarpenerbit-penerbitsepertiDewanBahasadanPustakamenenbitkanlebih banyakbuku rujukan yangberkaitan denganpeng-ajananpemulihan.Disarankanjuga agar KementenianPendidikanme-

nerbitkansatu junnal ataumajalahyang berconaksepanuhilmiah bagimenyebankanmaklumatmengenaipengajaranpemulihansecaraamnyakepadaguru khas,gurubesan,PegawaiKhasPemuhihan.

Bagi membantu guru khas dan guru lain di peningkat sekolahdisanankanjuga agarguru khassendini memulakanusahamendapatkansatu nuang pusatsumbensekolahuntuk dijadikan sudutpusat sumberpengajianpemulihan.Dengancarami pendedahanmengenaipemulihanakan lebih mudah dilakukan kepadasemuaahli masyarakatsekolah.Dalamusahami guru khasboleh mendapatkanbantuanJabatanPendi-dikan Negenidanbahagian-bahagianyangbenkaitan.

Guru khasjuga memerlukanpeluanguntuk memajukankecekapandan pengetahuandalam bidang pengkhususanbagi memajukandin,disanankanagarKementerianPendidikanmengadakankursuslanjutandalampendidikanpemulihanbagi menekayangtelahmenunjukkancmiinovatif merangkumiskopyang lebih luas dan mendalamsepentipen-dedahankepadakonsep-konsepdanamalanyang terbarudalampeng-ajaran pemulihan, masalahpembelajarandalam bidang bahasadanMatematik sentaaspeklain yang berkaitandenganpemulihansepertimengajankanak-kanakyang kurangbenuntung,penhubunganantarase-kolah dan persekitarannumah, bimbingan dan kaunsehing,prosedurpengukurandanpenilaian,teknologipendidikandan pengajanantenan-cang.Programdanpenilaian,teknologipendidikandan pengajanante-rancang.Program pengajaranlanjutan mi mestilah dijalankan olehmaktabpenguruanatauuniversititempataniaitu fakulti pendidikanyangmempunyaikakitanganyangberkelayakan.Kursusmi bolehditawankansecanasambilanatau sepenuhmasadenganmenyediakancuti belajanbergajipenuh,danguru yangberjayadianugenahkansatudiplomaatausijil yangdiiktirafsebagaikelulusanikhtisastambahan.

Disarankanjuga agarguru khasdilibatkan dalamprojek penyeli-dikan berkait denganmunid lambat yangdikelolakanoleh pihak Ke-mentenianPendidikanataufakulti pendidikanunivensititempatan.Peng-

153

Page 183: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSIDAN MASALAH

libatan mi patutlahsecanasukareladan tidak menjejaskantugas-tugas

biasaguru benkenaan.Jikadiselia olehpenyelidikyang benpengalaman,penghibatandalam pnojek guru-guru pemulihan mi akan membawamanfaat jangka panjang. Penglibatanmeneka dalam aktiviti penyehi-

dikan mi akanmenolong mengayakanpengalamanguru, meluaskanpandanganmeneka,danmenjadikanmerekaguruyang lebih matangdancergas.

Untuk memajukandin guru khasdisanankanagardiadakanbengkelyangbenpusatkansekolah.Aktiviti boleh dibuatdalambentukbengkel,seminardanforum danlain-lain lagi. Melalui canami diharapkandapatmengubahsikap pasifguru yanghanyamenungguarahankementenianuntukmengikuti kursuskepadasikapkeinginansendiri untukmembantudin dan mewujudkanpeluanguntuk memajukandin atasdayausahasendini. Bengkel berpusatkansekolah mi boleh diusahakanoleh be-berapaorang guru khas sendini di sekolah pusatdalam satu-satuka-wasandengankenjasamaPejabatPendidikanDaerahdanNegeni.Beng-kel mi mestilahbenasaskankepadacini-cini benikut:

(a) Bengkelmi mestilahbenasaskankeperluansekolah.

(b) Bengkel mi mestilahmelmbatkanguru khassebagaipengeloladan penancangkandunganbengkel.

(c) Bengkel mi mestilah bersifat menyehesaikanmasalah gurukhas.

(d) Kandunganbengkel mestilah benfokuskepada perkarayangberkaitandenganpengajaranpemulihansepentimasalahdiag-nosis,analisismasalahdancana-carauntuk mengatasimasalahyangbiasadihadapiolehguru khas.

(e) Bengkeljugamestilahmenitikbenatkancana-canamembinadan

menggunakanalatbantumengajardenganlebih berkesan.

Telah ditemui kes guru khas meninggalkanjawatan guru khas,keranakenaikan pangkatmenjadi Guru Besar, PenolongKanan, Pc-nyelia PetangdanGuru Kunikulum. Kenaikan pangkattidak membenipeluangkepadaguru khasmenenuskantugassebagaigurukhas,keranaterpaksamenjalankantugas-tugaspentadbinansekolahdi sampingtugaspengajaran.Keadaanmi agakganjil dan merugikanguru khas,pihaksekolahdan yangpenting sekali munid-munid lambat. Kalau tawarankenaikan pangkat mi ditolak berenti guru khas tidak akan mendapatkenaikanpangkatlagi padamasaakandatang.

154

Page 184: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUMUSAN, IMPLIKAS1, DAN SARANAN

Untuk mengelakkanpembazirantenagadan kepakaranguru khas

akibatkenaikanpangkatmakadiSarankanaganproseskenaikanpangkatbagi guru khas disesuaikandenganbidang kursusdankemahinanyangdimiliki oleh guru khas bagi membolehkanguru khas teruS menyum-bang dan memajukanbidang pemulihan. Misalnya dengancarame-naikkantanafjawatanguru khas Setarafdenganjawatankenaikanpang-katyangditawankankepadaguru khastanpamemenlukandia berpindah~jawatan Personalto Holder). Kenaikan pangkatguru khas ke jawatansebagaiPegawai Khas Pemulihanpeningkatdaenahdan ke peningkatnegeni.Dengancarami akandapatdipastikanbahawajawatanPegawaiKhas Pemulihandisandangoleh menekayangbenan-benarmempunyailatarbelakangyangmendalamdalampengajaranpemulihan.

Terdapatguru khasyang memohonpertukaranditempatkandi Se-kolah yang tidak ada peruntukanjawatanguru khas,atau di sekolah

yang tenlalu kecil jumlah munidnya. Maka adalahdiSarankanaganja-watanguru khasdicatatkandalambonangpenmohonanpentukarangurukhas. Denganmi prosedurpenempatanyang lebih teliti dapat dilak-SanakanolehpihakJabatanPendidikanNegeni.

Guru khas adalah tulang belakangkepadaaktiviti pengajaranpe-mulihandi sekolahrendah.Kejayaandan kegagalanprogrammi bergan-tung kepadakeupayaanmenekamemainkanperanansebagaiguru khas.Maka kebajikandankepenluanmenekapenlu dijagadan dipenuhi.Ten-dapatgurukhasyangkehilanganminat.Keadaanmi benpuncadanipadapenlantikanmerekasebagaicalonyang dilantik oleh gurubesar.Menekami sebenannyatidak benminattenhadappengajaranpemulihan.Setelahtamat kunsusmerekakurang mendapatpengajaranpemuhihandengansempurna.Akibatnya guru khas kehilanganminat. Untuk mengatasikeadaanmi disanankanagarpemihihancalon-calonguru yang mengikutikunsuskhasdibuatdenganlebih teliti bagi memastikanhanyaguru yangbenan-benanberminatsahajadipilih untuk mengikuti kunsus khaspe-mulihan.

Danipadadapatanjuga ditemui keadaandi managuru khas yangmengikuti Kursus Khas Pemuhihanselamalapan minggu kurangben-keyakinanuntuk membuatpendedahantentangpengajananpemulihankepadapihak sekohahkeranamenunutguru khas yang ditemui kursusyang diikuti hanya mencukupi untuk beliau mengajandi kelas. mibenbezadenganguru khasyang mengikutiKursusKhasPemulihan(Satutahun).Merekalebih benkeyakinanmengadakanscsi pendedahanpeng-ajaranpemuhihankepadasemuapihak yang memenlukanjika diperlu-kan. Maka berdasarkandapatanmi adalah disanankanagar Bahagian

155

Page 185: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS!DAN MASALAH

Guru hanyamengadakansatu bentukkursus khas sahajaiaitu KursusKhasPemulihansatutahunsepenuhmasasahaja.

Timbul keadaandalammanaguru khasmengajardi sebuahsekolahgred A duascsi pagi danpetang.Guru khassukanuntuk benlakuadilpada semuamunid lambatdi sekolahnya.Keadaanmi tenjadi keranaguru khas hanya bertugaspada satu scsi pensekolahansahaja.Makadisarankanagargurukhasyangdemikianditetapkanbertugasdalamduascsi benmuladan jam 9.00 pagi hinggajam 3.00 petang,bagi mem-bolehkanguru khas membenilayananyangmenyelunuhkepadasemuamunid. Disanankanjuga agarduaorangguru khasdipenuntukkanbagisekolahgredA yangmengandungiduasesi di bawahsatupentadbinan.Seonanggurukhasuntukmuridlambattahapsatudanseonanglagi untuktahapdua. Dengancara mi sahajaguru khas dapatmembantusemuamunid lambatyangadadi sekolahitu.

Pendekkatapelaksanaanpengajananpemulihandi sekolahnendahdi bawahKBSR adalahsatuperkarayang membanggakandalamsejarahpenkembangansistempendidikannegarakita. Demikian juga penlan-tikan guru khasdi sekolahnendahkita menupakansatudoronganbesankepadaperkembanganpengajaranpemulihan.Kita sedangmenuju kearahyangbetul, tetapi kejayaannyabergantungkepadakeupayaangurukhas dan sokongan daripadaguru biasa, guru besar, ibu bapa danPegawaiKhas PemulihandanipadaKementenianPendidikan.Penkanayang paling penting ialah guru khas mesti dibeni peluangyang men-cukupi untukmeninggikankecekapanmeneka.

BatasanKajian

Kajian kes di dua sekolah rendahdi Selangortenhadapfungsi danmasalahGuru Khas Pemulihanmerupakansatu kajian awal dalambidangpengajaranpemulihandi negarami. Kajian mi dijalankanke atashanyaduaonang guru khasdi dua buahsekolahrendahsahaja.Makadapatandan kajian mi adalah dapatanyang khususmenggambarkankeadaanyang sebenardua onang guru khas yang ditemui sahaja.Dapatanmi tidak semestinyamewakili keadaankeseluruhanGuruKhasPemulihandi SelangorDarul Ehsan.

156

Page 186: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN Al

OBJEKTIF KAJIAN

Kajianmi bertujuanuntuk mengetahuitentangfungsi ataubidangtugassertamasalahyangdihadapioleh guru pemulmhandan berbagam-bagamaspekdi duasekolahrendahdi Selangor.Antara persoalan-persoalanyangdijadikan teraskajianialah:

1. Apakahtugas-tugassebenaryangdijalankanoleh gurupemu-lihan dibandingkandenganbidang tugas yang disenaraikanoleh BahagianSekolah-sekolahKementerianPendidikanMa-laysia?

2. SejauhmanakahGuru-guruKhasPemulihandapatmemenuhitugas-tugasyang dikhaskankepada mereka oleh BahagianSekolah-sekolahKementerianPendidikanMalaysia?

3. Apakahguru-gurupemulihanmenghadapmmasalahdan aspek-aspekberikut?(a) Perhubungandenganguru besar.(b) Perhubungandenganguru kelas.(c) Perhubungandenganibu bapa.(d) Perhubungandenganpegawai-pegawaidi PejabatPendi-

dikanDaerahdanJabatanPendidikanNegeri.

4. Bagaimanakahsekolahmendapatsokongandankerjasamadan

pihak ibu bapa,gurubesardanpihak-pihakyangberkaitan?

5. AdakahGuru-guru KhasPemulihanmi menghadapimasalahdalamperkara-perkaraberikut?(a) Mendapattempatdanruangkelasyang sesuai.(b) Mendapatkanbahanuntuk membantupengajaranpemu-

lihan.

157

Page 187: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN Al

(c) Melaksanakansemuapengurusanbidang tugas yang di-amanahkankepadamerekadan segi:i. Masa.ii. Pengelolaan.iii. Penyelarasanpengajaran.iv. Penyelarasanpenilaian.

6. Apakahkeadaansekolahrendahkmta menjejaskanpelaksanaandan keberkesananpemulihan?

7. ApakahProgramPendidikanGuru(pra dandalamperkhidmat-an) membermpengesahanyang wajar kepadapengajaranpe-mulihan?

8. ApakahpandanganGuru KhasPemulihanterhadapkebolehandan keyakinanmerekapadakedudukanmerekasebagaiGuruKhasPemulihan?

9. Apakah keperluan-keperluanlain yang diharapkanoleh GuruKhasPemulihanmi bagipihakdin merekaseperti:(a) Pendedahanlanjut mengenaikelas pemulihan dan segi

pedagogidan teknik-teknik yang lebih baik dalambentukkursusdalamperkhmdmatan.

(b) Khidmat nasihatyang berterusandan pmhak PejabatPen-didikanDaerahdanJabatanPendidikanNegenidalamben-tuk lawatandantunjukseliamemperkemaskanlagi penye-lenggaraankelas bagi meningkatkankewibawaanGuru-guruKhasPemulihan.

TAKRIFAN ISTILAH PENTING

Guru Khas Pemulihan. Guru KhasPemulihanadalah terdiridaripadaguru-guruterlattir yang telah mengikuti salah satubentuk kursus khas pemulihanyang dijalankanoleh Kemen-terianPendidikanMalaysiasepertidi bawahmi:(a) KursusKhasPemulihanSatuTahun.(b) KunsusKhasPemulihanEnamBulan.(c) KursusKhasPemulihanDalamCuti.(d) KursusKhasPemulihanHujungMinggu.

(dijalankanoleh PejabatPendmdikanDaerahberdasarkankeperluansekolah)

Hanyaguru-guruyangmenenimalatihan (a), (b) dan(c) sahajayang

158

Page 188: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN Al

Iayakdilantik sebagaiGuru Khas Pemulihanyang dibenarkanmenja-lankanpengajaranpemulihandalamkelas/bilik khaspemulihan.

Di Malaysia pengajaranpemulihandikenali juga sebagaipendi-

dikanpemulihan.

2. Fungsi-fungsi.Semuatugasdantanggungjawabyang dijalan-kanoleh Guru Khas Pemulihanyang berkaitandenganpeng-ajarandanbukanpengajarandi sekolah(tugaskurikulum dantugaspentadbirandantugaskokurikulum).

3. Masalah-masalah. Semuakesukaran/halanganyang ditemui

oleh guru khas dalam usahanyauntuk melaksanakansemuatugaspemulihanyang telahdiamanahkanoleh guru besarataupihak sekolah, PejabatPendidikanDaerahdan JabatanPen-didikan NegeriSelangor.

4. Sekolahrendah. Sekolahyang dijadikan tempat kajian ialahsekolahrendahyang mempunyaikelas/bilik khas pemulihanyang dikendalikan oleh Guru Khas Pemulihanyang telahmengikutiKursusKhasPemulihanbagi tempohsatutahunatauenam bulan ataupun Kursus dalam PerkhidmatananjuranKementerianPendidikanMalaysia.

Sebuahdaripadasekolahmi ialah sekolah rendah gred A yang

terletakdi kawasanbandardansebuahlagi sekolahrendahgredC yangterletakdi kawasanluar bandar.

159

Page 189: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN A2

REKA BENTUK DAN PROSEDURPENYELIDIKAN

Objektif Kajian

Kajianmi bertujuanuntukmengetahuitentangfungsi ataubidangtugassertamasalahyangdihadapi oleh guru pemulihandan berbagai-bagaiaspekdi duabuahsekolahrendahdi Selangor.

Antaraobjektifkajianmi ialah:

i. Untuk mengetahuitugas-tugassebenaryang dijalankan oleh

guru khas dibandingkandenganbidang tugasyang disenarai-kan oleh BahagianSekolah-sekolahKementerianPendidikanMalaysia.

ii. Untuk mengetahuisamaadaguru khasdapatmemenuhitugas-tugasyang dikhaskankepadamerekaoleh BahagianSekolah-sekolahKementerianPendidikanMalaysia.

iii. Untuk mengetahuimasalah-rnasalahyangdihadapioleh gurukhasdan aspek-aspekberikut:

Perhubungandenganguru besar.Perhubungandenganguru biasa.Perhubungandenganibu bapa.Perhubungandenganpegawai-pegawaidi PejabatPendidik-an Negeri.

iv. Untuk mengetahuibagaimanaguru khas inendapatsokongandankerjasamadan pihakibu bapa,guru besar,danpihak-pihaklain yangberkaitan.

v. Untuk mengetahuibagaimanaguru khasmendapatkantempatdanruangkelasyangsesuai.

160

Page 190: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN A2

vi. Untuk mengetahuibagaimanaguru khas mendapatkanbahanuntukmembantupengajaranpemulihan.

vii. Untuk mengetahuibagaimanaguru khasmenguruskantugasdan segi:

Masa.Pengelolaan.Penyelarasanpengajaran.

Penyelarasanpenilaian.

viii. Untuk mengetahuipelaksanaandan keberkesananpengajaranpemulihandi sekolah.

ix. Untuk mengetahuiadakahprogram pendidikanguru (pra dandalamperkhidmatan)memberipengesahanyang wajarkepadapengajaranpemulihan.

x. Untuk mengetahuipandanganguru khas terhadapkebolehandan keyakinanmerekapadakedudukanmerekasebagaiGuruKhasPemulihan.

xi. Untuk mengetahuiapakahkeperluan-keperluanlain yangdi-harapkanoleh GuruKhas Pemulihanmi bagipihakdin merekaseperti:(a) Pendedahanlanjut mengenaikelas pemulihan dan segi

pedagogidanteknik-teknikyanglebih baik dalambentukkhususdalamperkhidmatan.

(b) Khidmat nasihatyangberterusandan pihak PejabatPen-didikan Daerah dan JabatanPendidikan Negeri dalambentuk lawatandan tunjuk selia bagi memperkemaskanlagi penyelenggaraankelas bagi meningkatkankewiba-waanGuruKhasPemulihan.

Pemilihan Sekolah

Kes-keskajianmi terdiridaripadaduaorangGuruKhasPemulihanyangmengajardi duakelas/bilik khaspemulihandaripadaduabuahsekolahrendahdi Selangor.Seorangdan Guru Khas Pemulihanitu mengajardisekolahrendah di luar bandardan seoranglagi mengajardi sekolahrendahkebangsaandi kawasanbandar.Pilihan sekolahmi dibuatbertu-juan untukmembandingkantentangpersepsi,fungsi-fungsidanmasalahyang dihadapioleh dua orangGuru Khas Pemulihanmi berdasarkanperbezaan-perbezaanyang terdapatdan segi latar belakangsekolah,jurnlah murid dankemudahan-kemudahanyangterdapatdi sekolah.

161

Page 191: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN A2

i. LatarBelakangGuruKhas SekolahPertama

(a) LatihanProfesional.Guru mi mendapatlatihan pergunuandalam Kursus Pen-didikan SekolahRendahdi Maktab PerguruanMelewar,Seremban,NegeniSembilan.

(b) PengalamanMengajar.Guru mi mula mengajarpada I Januani 1977, dan di-tempatkandi sekolah pertamahingga sekarang.Beliausudahmengajarlebih kurang10 tahun.

(c) JenisKursusKhas Pemulihanyangdiikuti.

Guru mi mengikuti Kursus Khas Pemulihan (sepenuhmasasatutahun)padatahun1983 dengankerelaansendiridi MaktabPerguruanIlmu Khas,Cheras,KualaLumpur.

(d) TempohMengajarPengajananpemulihan.Gurumi tamatdanlulus dan KursusKhas Pemulihanpadatahun 1983 dan ditempatkansemuladi sekolahpertama.Tetapi beliau hanya mula membuka dan mengajarpengajaranpemulihan di bilik khas pemulihan hanyadalamtahun1986 denganjumlah murid seramai38 orangdanjumlahmasa1170minit seminggu.

ii. LatarBelakangGuruKhas SekolahKedua.

(a) Latihanprofesional.Guru mi mendapatlatihan PerguruanGuru-guruNormal(TOUS)di Klang, Selangor.1955—1958.

(b) PengalamanMengajar.Gurumi mula dilantik menjadiguru pada30 Julai 1958 disekolah-sekolahbenikut:

i. SekolahKebangsaanKiang.ii. SekolahKebangsaanBukit Kuda,Klang.iii. SekolahKebangsaanMenu, Kiang.iv. SekolahRendahKebangsaanShahAlam.

(c) JenisKursusKhasPemulihanyangDiikuti.Guru mi telah mengikuti Kursus Khas PemulihanMasaCuti selamalapan minggu padatahun 1986. Di MaktabPerguruanIlmu Khas,Cheras,Kuala Lumpur, ataskere-Iaansendiri.

(d) TempohMengajarPengajaranPemulihan.

162

Page 192: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN A2

Selepassajatamatkursuspadatahun 1986 guru khas miterus ditugaskan mengajar kelas lambat di Tahun 2Cempakadenganjumlah munid lambatseramai34 orang

di sekolahsekarang(SekolahKedua).

PengwnpulanData

Makiumat dandatamengenaifungsi dan masalahyang dihadapiolehGuru-guruKhas Pemulihandalamkajian kes mi dikumpulkansendinioleh pengkaji melalui dua carapengumpulandata iaitu dengancarapemerhatiandantemu ramah.

i. Pemerhatianberstruktur.Pemerhatianberstrukturmi dilakukanoleh pengkajidi sepanjangmasaGuru KhasPemulihanmengajardi dalamkelaskhas/kelasbiasaselamatiga minggu(tempohpemerhatiand~setiapsekolah).Dalampemerhati-an sebagaipanduan(lihat lampiran).

ii. Pemerhatiantidak berstruktur.Pemerhatiantidak berstrukturdilakukan oleh pengkaji di sepanjang

masapengkajiberadadi kedua-duasekolah(pengkajiberadadi sekolahpilihan di sepanjangmasapersekolahanpenuhbagi tempoh kajian).Pemerhatianmi meliputi semuakeadaan/penmstiwayangberlakudi se-kolah terutamanyaaktiviti yangdilakukanoleh Guru KhasPemulihandangurubiasayangtenlibatdenganaktiviti pemulihandi luarkelaskhas(bukan hanyamasapengajarandi kelaskhaspemulihan).Pemerhatianmi meliputi aktiviti yangdilakukanolehGuruKhasPemulihandanguru

biasayang terlibat dan mula sampaike sekolahhingga tamat waktupersekolahan.Pemerhatianbentukmi menggunakanborangyangme-ngandungicatatandankomen/pendapat.

iii. Temuramahberstruktur.Temu ramah berstrukturdilakukan oleh pengkaji denganpegawai-pegawaidi bawahmi:

(a) Guru KhasPemulihan.(b) Guru-gurubiasa.(c) Gurubesarsekolah.(d) Pegawai-pegawaikhas yangbertanggungjawabdenganpeng-

ajaranpemulihandan berbagai-bagaipeningkatsebagaikete-rangantambahan.Antaranyaialah:

163

Page 193: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN A2

i. Pegawai Khas Pemulihan,di BahagianSekolah-sekolah,KementerianPendidikanMalaysia.

ii. PegawaiKhasPemulihan,di JabatanPendidikanNegeri.iii. PegawaiKhasPemulihan,di PejabatPendidikanDaerah.

Temu ramah berstrukturmi dijalankanoleh pengkajidenganben-pandukankepadasenaraibutiran persoalanyangdisediakan,bagi me-mastikantemuramahmencapaiobjektifyangdirancangdenganteratur.

AntarapersoalanyangdisenaraikansebagaikandungantemuramahberstruktundenganGuruKhas Pemulihanadalahsepertibenikut:

(a) Latan belakang pendidikan ikhtisas/Kursus PerguruanAsasGuru Khas Pemulihan.

(b) Jenis Kursus Guru Khas Pemulihanyang diikuti oleh gurukhas.

(c) CaragurukhasmenjawatjawatanGuruKhasPemulihan.(d) Pengalamanmengajarpemulihan.(e) PengetahuantentangtugasGuru KhasPemulihan.(f) Pengalamansebagaiguru ganti sementara/guruganti penuh.(g) Perancanganpengajaranpemulihandan segi:

Masa.Membimbinggurubiasa.BengkelPengajaranPemulihanuntuk guru besar,pegawaidi

PejabatPendidikanDaerahdanJabatanPendidikanNegeni.PerananPerhubungandanKhidmatBantuyang lain.

(h) Prosespemilihancaloninurid pemulihan:Pengumpulanmakiumatmurid.Prosesmengenalpastimunid.Ujian saringan.Ujian diagnostik.Kerjasusulan.Penilaianberterusan.

(i) Bantuan-bantuanlain:Ibu bapa.Doktor/pakarpsikologi/pegawaiKebajikanMasyarakat.PejabatPendidikanDaerah.JabatanPendidikanNegeni.

(j) Fungsi-fungsi/tugasguru khas:Tugaspentadbiran.Tugaskurikulum.Tugaskokunikulum.

(k) Masalah-masalahyangdihadapidengan:

164

Page 194: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN A2

Murid.Kelas.Alat bantu.Gurubiasa.Gurubesar.Ibu bapa.PegawaiPejabatPendidikanDaerah.PegawaiPendidikanNegeri Selangor.Masalahkurangpendedahan.

(I) Keperluanyangdiharapkanoleh GuruKhasPemulihan.(m) PandanganGuru Khas Pemulihanterhadappengajaranpemu-

lihan secaraam.(n) CadanganGuru Khas Pemulihan untuk mempertingkatkan

pencapaianpengajaranpemulihan.

Dalamtemu ramahdenganguru biasapersoalanyangdikemukakanadalahsepertiberikut:

(a) Jumlahmuridpemulihandalamkelas.(b) Caragurumengesanmuridyangmemerlukanpemulihan.(c) Caragurumengendalikanmunidlemahdi dalamkelasbiasa.(d) Pendedahanmengenaipengajaranpemulihan.(e) Masalahyang timbul berhubungandenganpengajaranpemu-

lihan.(f) Sikapguru terhadapmuridpemulihandalamkelasbiasa.(g) Pandanganguru mengenalpengajaranpemulihan.

Dalam temu ramabdenganguru besarpersoalanyang diutarakanadalahsepertiberikut:

(a) Sejarahpengajaranpemulihandi sekolahberkenaan.(b) Kemudahanyangdisediakanoleh sekolahuntukmurid-munid.(c) Latarbelakangpenjagamuniddi sekolahitu.(d) Sikapibu bapaterhadappelajarananak-anakmereka.(e) Pandanganterhadapkelaspemulihan.(f) Jangkaandanharapandaripadapengajaranpemulihan.(g) Caramendapatkankemudahan/kelengkapankelaskhas pemu-

lihan.(h) Masalahyang ditemui dalam hubunganmewujudkan kelas

khaspemulihanseperti:Peruntukan.Bebantugasguru.Jadualwaktu.Kokunikulum.

165

Page 195: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN A2

Guruganti sementara.Guruganti sepenuhnya.

(i) Pendapattentangmasadepanpengajananpemulihandi sekolah.(j) Cadanganuntukmempertingkatkanpencapaianpengajaranpe-

mulihan.

Dalamtemu ramahdenganPegawamKhas Pemulihanyang ditemuidi pejabatmerekadi PejabatDaerah,di PejabatPendidikanNegeni,diPusatPerkembanganKunikulum dan di BahagianSekolah-sekolahKe-menterianMalaysia,beberapapersoalantelahdikemukakan.Antaranyaialah:

(a) CarapegawaidapatmenjawatjawatanPegawaiKhasPemulihan.(b) Tempohmenjawatjawatantersebut.(c) Jenis pendedahan(kursus)pengajaranpemulihanyang diper-

olehi.(d) Perkarayangdititikbenatkandalamlawatanke sekolah-sekolah.(e) Jenismasalahyangdibawake pengetahuanpegawai.(f) Pendapatmengenaipengajaranpemulihandi Malaysia.(g) Tugas pentadbiranpengajaranpemulihan yang rurnit sekali

ditemui.(h) Pandangantentangpencapaianpengajanankhaspemulihan.(m) Cadangan/sarananmempertingkatkanpengajaranpemulihandi

neganami.

Prosedur Penyelidikan

Kajian ke sekolah-sekolahpilihan dijalankan padahan persekolahan.Tempohkajian dihadkanselamatiga minggu bagi tiap-tiap sekolah.Tempohduaminggu juga diperuntukkanuntuk membuattemu ramahdenganpegawai-pegawaiKementerianPendidikanMalaysia.

Langkah-Iangkahkajiansepertiberikut:

Langkah Tindakan

LangkahPertamaPersediaan I. Mendapatkankelulusandan

pihakKementenianPendidikan

seperti:— BahagianPerancangandan

PenyelidikanPendidikanKementenianPendidikan.

166

Page 196: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN A2

Langkah Tindakan

— JabatanPendidikanNegeniSelangor.

ii. PemilihanSekolah(sampel)

LangkahKeduaPengenalan/Suaikenaldi SekolahPertama

i. Berkenalandenganguru besar,GuruKhas Pemulihandangurubiasadi sekolah.

ii. SuaikenaldengankeadaanKelasKhasPemulihandansuasanasekolahpertama.

LangkahKetigaLangkahPemerhatiandantemu ramahdi SekolahPertama.

i. PemerhatianKeseluruhansecanarambangdi sekolahpertama.

ii. Pemerhatiandantemuramahsecaraintensifdi sekolahpertama.

LangkahKeempatPengenalan/Suaikenal m. Berkenalandenganguru besar,

GuruKhas Pemulihandan

guru biasadi sekolahkedua.ii. Suaikenaldengankeadaan

KelasKhasPemulihandansuasanasekolahkedua.

LangkahKelimaPemerhatiandantemuramahdi SekolahKedua

i. Pemenhatiankeselunuhansecararambangdi sekolahkedua.

ii. Pemenhatiandantemuramahsecaraintensif di sekolahkedua.

167

Page 197: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN A2

LangkahKeenamPungutanDatatambahan.

i. TemuramahdenganPegawaiKhasPemulihandiKementenianPendidikanMalaysia.

ii. TemuramahdenganPegawaiKhasPemulihandi BahagianSekolah-sekolah(Rendah)KementenianPendidikanMalaysia.

iii. TemuramahdenganPegawai

KhasPemulihandi JabatanPendidikanSelangor.

iv. TemuramahdenganPegawaiKhasPemulihandi PusatPerkembanganKunikulumKementerianPendidikanMalaysia.

v. TemuramahdenganPegawaiKhas Pemulihandi PejabatPendmdikanDaerahPetaling.

Langkah Tindakan

LangkahKetujuhAnalisis daninterpretasidata.

Kesemuadatayangtelahdi-kumpulkanditeliti rapi bagimendapatkangambaranyangtepatdanjitu.

LangkahKelapanPerumusandapatan Semuadapatanyang

dipenolehidirumuskandanditeliti implikasi yangwujud.

LangkahKesembilanRumusandan implikasi Menyediakanrumusandan

implikasi sertapenyusunandanmenaipdisertasmhinggasiap.

168

Page 198: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN B 1

BUTIRAN TEMU RAMAH DENGANGURU BESAR

Nama Sekolah:

1. Sejakbila kelaskhaspemulihandimulakandi sekolah?2. Apakahsemuamurid mempunyaibuku teksmasing-masing?3. Apakahpekerjaanbapa/penjagamurid di sekolah?4. Apakah pendapattuan tentangsikap ibu bapaterhadappelajaran

anak-anakmereka?5. Apakah masalah-masalahkelas pemulihan yang biasa dibawa

kepadaperhatiantuan untukdiselesaikan?6. Apakahpandangantuan terhadapkelaskhaspemulihan?7. Sejauh manakahkejayaanyang tuan harapkan dan kelas khas

pemulihan?

8. Bagaimanatuan mendapatbantuanuntuk kelengkapankelas khaspemulihan?

9. Dalammenjalankanpentadbirankelaskhaspemulihan,aspekapa-kahyangtuandapatirumit sekali?

(a) Peruntukan.(b) Bebastugasguru.(c) Jaduatwaktu.(d) Kokunikulum.(e) Guru ganti sementara.(f) Guru-gurusepenuhmasa.

10. Bagaimanapendapattuan tentangmasadepanpengajaranpemu-lihan di sekolahtuan?

11. Apakahcadangantuan untuk mempertingkatkanpencapaianmuridlambatdi kelaskhaspemulihansekolahmi?

169

Page 199: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN B2

BUTIRAN TEMU RAMAH DENGANGURU BIASA

Nama Sekolah

1. Pengalamanmengajar.2. Jeniskursusperguruanyangdiikuti.3. Pengetahuantentangpengajaranpemulmhan.4. Pengalamansebagamguruganti.5. Tugas-tugasyangdipertanggungjawabkanolehguru khas.

6. Jumlahmunid yangdihantarke kelaskhaspemulihan.7. Caraguru mengesanmunid lambat yang dihantar ke kelas khas

pemulihan.8. Pemulihandalamkelasbiasa.9. Tempohyangdigunakanuntukmencalonkanmunid lambat.

10. Perasaanguruterhadapmunid lambat.11. Jenispendedahanyangdidapatijika ada.12. Perbincangankerjasama,sokongandenganGuruKhas Pemulihan.13. Sikapmunid sebelumdanselepasmenghadinikelaskhaspemulihan.14. Pendapattentangpenlaksanaankelaskhaspemulihan.15. Pendapatdanpandangantentangmasadepankelaskhaspemulmhan.

170

Page 200: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN B3

BUTIRAN TEMU RAMAH DENGANGURU KHAS PEMULIHAN

Nama Sekolah

I. CaragurumenjawatjawatanGuru Khas Pemulihan.2. Pengalamanmengajarpengajaranpendidikanpemulihan.3. Latihan penguruanyang telahdiikuti.4. PengetahuantentangbidangtugasGuruKhas Pemulihan.5. Jeniskunsuskhaspemulihanyangdiikuti.6. Pengalamansebagaiguru ganti/guruganti sepenuhmasa.7. Perancanganpengajaranpemulihandan segi:

Masa.Teamteaching.Membimbingguru lain.BengkelpendidikanpemulihanuntukPPD!JPN.Alat bantumengajar.

8. Bantuan-bantuanlain daripadapihaksekolah.Ibu bapaDokton/pakarpsi kologi/badankebaji kanmasyarakat.JPNIPPD.

9. Prosespemilihan calon.Prosesmengenalpastimurid.Ujian saringan.Ujian diagnostik.Penilaianberterusan(kerjasusulan).Perananperhubungan.Khidmatbantuyang lain.

10. Pengumpulanmaklumatmurid.I I. Senaraitugasyangdipegangolehguru:

171

Page 201: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN B3

Tugaspentadbiran.Tugaskurikulum.Tugaskokurikulum.

12. Masalah-masalahyangdihadapi.13. Kepenluanlain yangdiharapkan.14. Cadanganuntuk mempertingkatkanpencapaianpengajaranpe-

mulihan.

172

Page 202: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN B4

PEMERHATIAN DI LUARBILIK DARJAH

Sekolah Tarikh

Catatan Komen/Pendapat

173

Page 203: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN C

BUTIRAN TEMU RAMAH DENGANPEGAWAI (PEGAWAI KHAS PEMULIHAN)

Pegawai-pegawaiyangditemui.

1. BahagianSekolah-sekolah.2. JabatanPendidikanNegeriSelangor.3. PejabatPendidikanDaerah.

4. PusatPerkembanganKurikulum.

ii. Soalan-soalanyangdijadikanasastemuramah.

Bagaimana tuan dapat menjawat jawatan yang dipertang-gungjawabkandenganpengajaranpemulihan?

2. Berapalama tuan sudahmenjadipegawaidi bahagianpeng-ajaranpemulihan?

3. Adakahbentuk pendedahanpengajaranpemulihanyang tuandapati?

4. Dalam prosesmenjalankanpentadbirantuan, apakahaspek-aspekyang tuandapatirumit sekali?

5. Apakahpadapendapattuan pengajaranpemulihan mi sangatpenting dalamsistempendidikandi sekolahdalamnegarakita?

6. Antara bidang tugastuan ialah melawat ke sekolah-sekolah,JabatanPendidikan Negeri dan PejabatPendidikan Daerah,sehubungandenganitu:

(a) Apakah perkarayang tuan teliti dan titik beratkandalamlawatanitu?

(b) Apakahjenis masalahyangselaludibawake pengetahuantuan?

(c) Apakah padapendapattuan yangmenjadimasalahutama

174

Page 204: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN C

dalam usahamenjayakanpengajaranpemulihandi Ma-laysia?

7. Apakah pandangan tuan tentang pencapaian pengajaranpemulihandi Malaysia?

8. Apakahcadangantuan untuk mempertingkatkanpencapaiandalampengajaranpemulihandi negarami?

175

Page 205: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN D

PEMERHATIAN DALAMBILIK DARJAH

Darjah~ Bi1 Murid~ MasaPelajaran

TujuanPengajaran:LisanBacaanTulisan

Caragurumemulakanpengajaran,seperti:

MenyoalMengulangpelajaranyanglaluMenerangkansesuatuMenunjukkangambarBerceritaLain-lain

Contoh-contohsoalanyangdikemukakanolehguru kepadamurid untukmenggerakkanke-fahaman/pemikiranmurid.

Kegiatanyangdilakukanolehmurid dalamdarjah:MendengarMenjawabsoalan

176

Page 206: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN D

MenulisMembuatsesuatuTidak memberiperhatian

Caramuriddikumpulkandalambilik darjahdantujuan:KumpulankecilKumpulanbesarSatukelasIndividu

Bahanpembelajaranyangdigunakanolehguru:Buku teksGambarPetaKasetKadImbasanKadgambarandanlain-lain

Bahanmurid:(a) Bahanpembelajaran:

LembarankerjaKad-kadaktiviti berperingkatBahanbacaanBahanbelajarsendiriLain-lain

(b) Bahanpengukuhan:BentuklatihanNyanyianPuisiLakonanKatabualBahanbacaan

177

Page 207: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN D

Tujuan bahandigunakandancarabahandigunakanuntukmurid

MelihatMembacaMembuatlatihan

Pujiandankomenyangdiberikanoleh gurukepadamurid.

MenyoalMembacaXMemberimarkahMemberigredMembuatpembetulandengan

dakwatmerahLain-lain

Lain-lainaktiviti dalamdarjahyangmenarikperhatiananda

Caragurumenamatkanpengajaran/pelajarannya:

MembuatkesimpulanMemberikerjarumahMemberinasihatKerja susulanAktiviti pemulihanLain-lain

Sejauhmanakahmuridtelahmencapaikefahamanlkemahiranyang telahdiajar olehguru:

SahsiahguruDayausahaKeyakinandinSikapterhadapkerjaSifat kepimpinanBahasaSuara

178

Page 208: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN E

BahagianSekolah-sekolahKementerianPelajaranMalaysiaTingkat 12—14BangunanBankPertanianLebohPasarBesar Tel: 2922066KualaLumpur Kawat: ‘PELAJARAN’

KP (BS)8502/5/PKIJId.V/(26)28Januari1986.

SemuaPengarahPelajaranNegeri.Malaysia.

Y.B. Datuk/Tuan,

KelasKhas Pemulihandi Sekolah-sekolahRendah 1986

Berhubungdenganperkaratersebutdi atasadalahdimaklumkanbahawasemuasekolahrendahdi negeriYB. Datuk/Tuanyangmempunyaigurukhaspemulihanadalahdikehendakimelaksanakanprogrampemulihandi sekolahmasing-masing.

2. YB. DatuklTuan adalahdiminta membeni kerjasamauntukmemastikanyang guru-guru terlatih khas dalam bidang pendidikanpemulihandiberi keutamaanoleh pihak sekolahuntuk mengendalikankelas-kelaspemulihan.Guru-guru besar dikehendakimemberi kerja-sarnadansokongansepenuhnyaterhadappelaksanaanprogrammi demikepentinganmunid-murid. Juga,sebagaitindak ikuti, penyeliaanyangrapi dan pihak Y.B. DatuklFuanadalahperlu untuk menjamin kelan-caranprogrammi.

3. Unit Kunikulum di peringkat PelajaranNegeni dan PejabatPelajaranDaerahhendaklahbertanggungjawabterhadappenyeliaandanpengawasanprogrampemulihandi sekolah-sekolahrendahsepertimanadiamalkan oleh setengah-setengahnegeri. mi adalahkerana programpemulihanmelibatkan duamata pelajaranasasiaitu BahasadanMa-tematik yang memerlukanperancangan,penyediaan,pelaksanaandanpenyeliaanyangrapidanteratur.

4. Bersama-samami dikembarkan2 lampiran.Lampiran ‘A’ me-nunjukkanbilanganjawatanguru khas pemulihanyang telahdiperun-

179

Page 209: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN E

tukkan bagi tiap-tiap negeriuntukmakiumandan tindakanYB. Datuk/Tuan, Lampiran ‘B’ ialah mengenaitugas guru khaspemulihanuntukdiedarkankepadasemuasekolahrendah di negeriY.B. Datuk/Tuanyangmempunyaigurutersebut.

Sekian,terimakasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’Sayayangmenurutperintah,

(HAil JUMAAT BIN DATO’ HAJI MOHD NOOR)BahagianSekolah-sekolah,b.p. KetuaSetiausaha,Kementerian Pelajaran.

s.IL Datuk Timbalan Ketua PengarahPelajaran I,KementerianPelajaran.

180

Page 210: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN F

TUGAS GURU KHASPEMULIHAN

SenaraiTugas

Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-munidlemah yang terpilih dan tahun 1—6. Keutamaan hendaklahdiberikankepadamurid-muridtahun 1, 2 dan3.

2. Membantuguru-guruasasdalamhal-hal:

i. mengenal pasti murid-murid lemah yang memerlukanpengajaranpemulihansamaadaci kelasbiasaataukelaskhas;

ii. merancangdanmenyediakanaktiviti-aktiviti danbahan-bahanpemulihan;

iii. mengaturjadualwaktuuntukpengajaranpemulihan;iv. mengajarbersama-samadenganguru asassekiranyakeadaan

memerlukan.

3. Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibu bapa/doktor/pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaanuntukmendapatkanmaklumatlanjut tentangkelakuan,tabiat, kesihatandanlain-lain lagi keteranganmengenailatarbelakangmurid-murid.

4. Melaksanakanpenilaian berterusanuntuk mengetahuikemajuanmurid-murid yang menghadirikelaspemulihari danmerekodkan-nya.Isi-isi rekodhendaklahmengandungi:

i. kemajuanmuridii. latarbelakangmuridiii. laporankesihataniv. hasil-hasiltemubual KBSR sekolah.

5. Menjadiahli jawatankuasaKBSR sekolah.

181

Page 211: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN F

6. Mengadakanbengkeldi peningkatsekolahataudaerahuntukguru-guru, guru-guru besar dan pegawai-pegawaiJabatanPelajaranNegeri mengenaiteknik-teknik pengajaranpemulihansertabahan-bahannyasekiranyakeadaanmengizinkan.

7. Tugas-tugaslain yangdibenikandan masake semasa.

182

Page 212: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN G

B. JadualWaktuGuruKhasPemulihan

Guru-guruKhasPemulihandikehendakimempunyaiagihanmasasepertiberikut:

1. Masauntukmengajar— 990 minit.2. Masauntukpensediaandanpanduan— 120 minit.3. Masaluang (free period) samaseperti yangdiberikan kepada

guru-guruyang lain di sekolahyang berkenaan.

Masauntukpersediaandan panduanhendaklahdimasukkandalamjadualwaktu.

Guru Khas Pemulihanhendaklah mematuhi masabertugassebagaimanayangdikuatkuasakandi sekolahitu, khususnyamasadatangke sekolahdanmasabalik selepasmengajar.

C. Carauntuk MengadakanKelasPemulihan

Disyorkan3 alternatifsepertiyangberikut:

1. Sekolah-sekolahyang mempunyai 2 kelas atau lebih bagisesuatudarjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlahdiambil dan kelas-kelastersebut sekiranyabilangan munidpemulihandalamsesuatukelasitu hanya3 atau4 orangsahaja.Walau bagaimanapunjumlah munid bagi satu sesi pemulihanhendaklahtidak melebihi 15 orang.

2. Sekolah-sekolahyang mempunyai 1 kelas sahajabagi satudarjah,murid-murid untukkelaspemulihanbolehjugadiambildan darjah-darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak

183

Page 213: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN G

melebihi 15 orang.3. Sekiranyamurid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas

pemulihandatangnyadan satukelassahaja,makabilangannyahendaklahtidak melebihi6 orang.

Pemilihan mana-manasatu alternatif hendaklahtertaklukkepadaperundinganantaraGuru KhasPemulihandengangurubesardanguru-guruasas.

184

Page 214: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN H

PANDUAN MENGISI FORMAT A

RUANGAN (1)Isikanbilanganprojekdantahunprojekdiluluskan.

RUANGAN (2)Isikan namasekolahmengikutkategoriberikut:

KategoriI — Untuk projek slap dan dijangka siap(a) Projeksiap.(b) Projek yangdijangkasiap dalamtempoh

RME.Kategori II — Untuk Projek Sambungan

(a) Projek yang sedang/akandilaksanakandalam tahun 1984/1985dan dijangka me-merlukan peruntukan dalam RML.

(b) Projek yang telah ada nombor SETIAtetapi belumdilaksanakan.

Kategori III — Untuk CadanganProjek-Projek Baru(a) Projek-projek yang telah dicadangkan

dalam RME/Kajian Semula RME tetapibelumada nomborSETIA.

(b) Projek-projek baru dicadangkanuntukdilaksanakandalamRML.

Ketiga-tigakategorimi hendaklahdisediakansecaraberasinganmeng-ikut daerah.Projekkilat danprojeksegerahendaklahjugadilaporkan.

185

Page 215: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN H

Contoh Daerah: XXXBil/Tahun NamaProjek

KategoriPertama1980 (a) ProjekSiap

SRK: XXX (BD)/(IDB)/(PS)SRK: XXXB: XXXP: XXXT: XXXJ: XXXNS: XXXXX

186

Page 216: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN I

Nota(i) NS = NomborSETIA(ii) (BD) = Bagi projek yang dibiayai melalui pinjaman

Bank Dunia.(iii) (1DB) = Bagi Projek Sekolah Menengah Kebangsaan

Agamayang dibiayai melalui pinjaman BankPembangunanmslam.

(iv) (PS) = Bagiprojekpasangsiap(Packagedeal)(v) = Kos binaan bagi projek-projekyang siap dan

sedang dilaksanakan hendaklah berdasarkankepadaATDA terakhir.

RUANGAN (3)Tunjukkankedudukantapakprojek samaadadi bandar(B) ataudiluarbandar(LB).

Bandar(B) — Jikakedudukantapakprojekdi kawasanbandaranyang penduduknyamelebihi10000orang.

— Jikakedudukantapakprojekdi kawasanyang penduduknyakurang dan 10 000orang.

RUANGAN (4)DAN (5)Untuk projekRumahGurudan Asrama,ruangan-ruanganmi hendaklahdikeluarkan.

LuarBandar

187

Page 217: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN I

RUANGAN (8)Nyatakan: (B) Untuk ProjekSekolahBaru

(T) Untuk projek bangunantambahan(G) Untuk projek bangunangantian(K) Untuk projek kerja kecil

Projek-projekyangme-libatkanpembinaanbilik darjah.

RUANGAN (9)Darjah keutamaanprojek hendaklahditentukandanpastikankehendak-kehendakyangdikemukakanitu adalahmunasabah.

188

Page 218: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

-C

Z COCO

0)0)— N ‘C

.~~

~- — - C~’~C

c~——N

0) ~00

— — N

.~.)~ C.~c~r3

— —

C

~

~——— r~

.~ C..

~~00

rn —

CCO

CO

CO

CCO

CE

ZN.,~o’

c~oZ~

~ClD

~C~

— — N

J~CCOO~

0)~rC~~-

NN— —00

C~

~:=

‘~ r~—

t— r~0N —‘

•oI~—

~‘t—

‘n~

— N— N

~. ‘C t~~- ——

I-C00CCO0)

00

0.)000.)zCCO

C0.)

C

COCO

CO-C

I.. I..

.~

0)CO

0 00000

CO 0) 0)~ E :o

Q

Page 219: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

.C-.~COC C ~ -~

00‘c~~

or~‘0—

Q0N

r’~00

r~)

C~c’~N

~tr’~‘~

NI~00W—N

‘0Cr~~f)

C~NC/~

C~CI~

N~t00

—-~t~

z C

cC.— Cf~ N N ~t ‘(~ — N

N

C N N — ‘0CCO

~4

I I — — ~t N 00 N~

— — — N I I N ~rt N 00 ‘0— ‘0~LID

C0~~

I 0 I I I I ~t N N I I —N

~COCO N ‘C.— — N I I

0.) CO

‘00 Cf~ —— —~

CCO

CO~0

CO

CCO

C

0)

CO

0)

COCCO

0

CO0.

0)

H

Z

00

Z

Z

0 ~ 00 ‘0 ‘0 N N C\ —00 ~t /~ ‘(~ ~f N C~

‘C‘C0

C.~4;~0) CO CO . ._

~/D.--~

~

—~ 00

0~

‘000

‘c©

“1-C(~ f

‘0‘C

0o

c’~~

NN

0.-

C~0

~C0.)~L)

Z

z..O~

~z~z

~Z ~ O~H~

~~~

~ ~ .~

—‘CN0000—N

Page 220: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRAN L

JUMLAH GURU KHAS PEMULIHANDI MALAYSIA YANG TELAH MENGIKUTI

KURSUS KHAS PEMULIHAN 1977-1987

Jenis Kursus Jumlah Guru Terlatih

KursusKhasPemulihanSatuTahun

307 orang

KursusKhasPemulihanEnamBulan

285 orang

KursusKhasPemulihandalamPerkhidmatan(LapanMinggu)

3 739orang

Jumlah 4 331 orang

Sumber:LaporanAsia andPacific Programmeof EducattoanInnovationtor Development(Apeid): National Training Workshop on Teaching in Difficult Education Contexts(DECs), 1987.OlehKementerianPendidikanMalaysia.

191

Page 221: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

LAMPIRANM

JUMLAH GURU SEKOLAH RENDAHYANG TELAH MENGIKUTI KURSUSPENDIDIKAN PEMULIHAN 1977-1985

Tarikh Kursus Kursus DalamCuti

1 Tahun 6 Bulan

197719781979198019811982198319841985

221922223958571921

7464

652752271290951

Jumlah 279 138 2916

JUMLAH BESAR: 3333orang

KursusKursus 1 tahun

Kursus6 bulan

KursusDalamCuti

Pusat KursusMaktabPerguruanIlmu Khas,Cheras,KualaLumpur.Maktab Perguruan Ilmu Khas,Cheras,KualaLumpur.9 buahmaktabdi Semenanjung2 di Sabahdan 2 di Sarawak.

192

Page 222: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

Abd. Halim bin Abd. Jalil, 1986. MasalahPembelajarandi KalanganKanak-kanakPemulihan,dan BahagianSekolah-sekoiahKementerianPendidikanMalaysia.

Abdul Karim Abdullah, 1972. Keciciran dalamDewanMasyarakat,keluaranJun 1972.

Abdullah Mohd.Nor, 1980. Apakahyang dibuat kepadamurid-muridsekolah

yang lembam, dalam Isu Pendidikan di Malaysia, oleh: Ibrahim Saat,DewanBahasadanPustaka,KualaLumpur, 1986,him. 361—366.

Abu Basarbin Mohd. Shah, 1986. Pengelolaandan PengurusanKelas Pemu-lihan, dan BahagianSekoiah-sekolahKementerianPendidikanMalaysia.

Ackerman,P.T., Peters,J.E. dan Dykman, R.A., 1971. Children with specificlearningdisabilities: WISC profiles. Journal of Learning Disabilities, 4,him. 150—166.

Algozzine, B. dan Ysseldyke,J., 1983. “Learning disabilities as a subject ofschoolfailure:Theoversophisticationof aconcept”,ExceptionalChildren.50, hIm. 242—246.

Ali Haji Mohamad, 1972. Masalah Keciciran di Pahang,Kertas Kerja dalamSeminarPendidikanuntukGuru-guruBesarPahang.

BahagianSekolah-sekolahKementerianPendidikan Malaysia, 1986. KelasKhas Pemulihandi Sekolah-sekolahRendah1986, Pekeliling: KP/(BS)8502/2/PKIJi1.V/(26) Januari1986.

BahagianSekolah-SekolahKementerianPendidikanMalaysia, 1986. PerananGuruK/ins.

Bahagian Sekolah-sekolahKementerianPendidikan Malaysia, 1986. KelasK/insPemulihandi Sekolah-sekolah.

BahagianSekolah-sekolahKementerianPendidikanMalaysia, 1977. Pengajar-

anPemulihanuntukGuru-guruSekolahRendahdi Malaysia.Baker 0. Shelton., 1971. Teachingand Guiding The SlowLearner. N. York:

PerkerPublishingCompany,Inc. WestNyack.

193

Page 223: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

Bannatyne. A.0., 1966. Diagnostic and remedial techniquesfor use withdyslexicchildren.WordBlind Bull. I, Numbers6 & 7.

Bannatyne.A.0., 1973.“Programmes,materialsandtechniques”,J. ofLearning

Disabilities. 6, 3.Barnes,D. etal., 1971.Language,theLearnerandtheschool.Harmondsworth:

Penguin.Baron,PA., 1938.Backwardnessin Schools.London: Blackie.Basco,James,1972. “Individualization — TeachersView”, ElementarySchool

Journal. Jil. 72.Bateman,B.D., 1966. “LearningDisorder”Rev,ofEduc. Research.BabV. 36.Beasley,J., 1956. Slow to Talk. NewYork: Bureauof Publications,Teacher’s

College,ColumbiaUniversity.Bell, S.D., 1970. Basic Teachingfor Slow Learning. London: Muller Educa-

tional.Benyon, S.D., 1968. IntensiveProgrammingfor Slow Leariers. Columbus,

Ohio: Merrill.Bereiter,C. danEnglemann,S., 1966. TeachingDisadvantagedChildren in the

Preschool.EnglewoodCliffs: Prentice-HallInc.Berstein, B., 1970. “Education CannotCompensatefor Sociely”. New Society,

iii. 26.Blair, G.M., 1956. Diagnostic and RemedialTeaching.New York: Macmillan

Co.Boh Boon, 1977. PerananBaru Guru Sebagai PencariPemulih Kelemahan,

daiamMajalah SerulingJaya. Jil. 6.Boh Boon, 1978. Effectivenessof CompensatorySeIf-InstrustionalMaterials

Bahasa Malaysia For Standard Three Pupils. Ph.D., Tesis, UniversitiMalaya, KualaLumpur.

Boh Boon, 1979. PengesahanAwal dan Pemulihan dalam Bidang Bacaan,dalamJurnalDewanBahasa,Jil. 23, Bil. 9, September1979.

Boh Boon, 1979. “The Nature of LanguageDeficits Of The DisadvantagedChild”, SuaraPendidik,iii 5, Bil. 3, Universiti Malaya.

Boh Boon, 1980. Ujian SebagaiAlat PengesanKelemahandalamPembelajaran— PengajaranBahasa,dalamJurnal DewanBahasa,Jil. 24, Bil. 10.

Boh Boon, 1980. “Self-instructionmaterialsfor remedying specialprobleminthe learningof English as a secondlanguage”,(Report of the LongmanResearchGrant Study).KualaLumpur: Universiti Malaya.

Boh Boon, 1980. “Individualised Instruction and RemedialEducation”, dim.SuaraPendidikan,iii. 5, Bil. 2.

Boh Boon, 1981. Bahan PengajaranKendiri Terancanguntuk PengajaranPemulihandalamBahasaMalaysiauntuk Sekolah-SekolahRendah,dim.JurnalKementerianPelajaranMalaysia,uI. xx, Keluaran51.

Boh Boon, 1981(a). Pendidikan Imbuhan, Satu Pengenalan.Kuaia Lumpur:DewanBahasadanPustaka.

194

Page 224: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

Boh Boon, 1981(b).PengajaranPemulihandalani Ba/nsa Malaysia. KualaLumpur: UtusanPublicationDistributors Sdn.Bhd.

Boh Boon, 1986. Kebolehdidikan dan PendidikanPemulihan,dalam JurnalKementerianPendidikan.Keluaran69.

Boh Boon, 1987. Cabaran-cabaranyang Dihadapioleh GuruKhas Pemulihan.dalamJurnal KementerianPendidikan.Kcluaran70. Julai 1987.

Bond. Guy L. et al., 1957. ReadingD(fflculties: Their Diagnosisand Correc-tion. NewYork: Appleton— Century— Crofts.

Bosco,James,1972. ‘Individualization Teachers’Views. ElementarySchoolJournal,Jil. 72.

Boyson,Rhodes,1975. The Crisis in Education.London:TheWoburn Press.Bragg, H. 1962. “Readiness for Phonics in Dull Children”, dim. Special

Education,Jil.LI No.2, 1962.Brennan,W.K., 1971. “A Policy for RemedialEducation”,RemedialEducation.

6, hIm. 7--il.Brennan, W.K. 1974. Shaping the Education of Slow-Learners. London:

Routledge& KeganPaul.Brimer.MA. danPauli, L., 1971. Westagein Education.UNESCOIBE, Paris,

Geneva.Bristol University Instituteof Education(ed. T. Pascoc),1962.A SecondSurvey

ofBookFor BackwardReaderU.L.P.Brown, RI. 1976. Psychologyand Educationof SlowLearners,Routledgeand

KeganPaul,London.Bryan, T.H. & Pfiaum, S., 1978. “Social Interactions of Learning Disabled

Children: A Linguistic, Social and Cognitive Analysis”, Learning Dis-ability Quarterly, 1 (3), hlm. 70—79.

Cailender,Patricia,1969. Programmedlearning: itsdevelopmentandstructure.London: Longman.

Caroll, J.B., 1963. Researchon Teaching Foreign Language.Handbook ofResearchon Teaching,GageN.E. (ed),Chicago,Rand.Mc Nally.

Carpenter.D., 1983, Spelling Error Profiles of Able and DisabledReaders.Journalof LearningDisabilities, 16, hIm. 102—104.

Cashdan,A. danPumphrey,PD., 1969.“SomeEffectof theRemedialTeachingof Reading”,EducationalResearch.11, 138—142.

Cashdan, A. dan Pumphrey, PD., 1971. “Children Receiving RemedialTeachingin Reading”,EducationalResearch:13, hIm. 98—105.

Chazan,M., 1967. “The Effects of RemedialTeachingin Reading”,RemedialEducation.2—4—12.

Chazan,M., 1968. “InconsequentialBehaviourin Children”, British JournalEducationalPsychology.38—5—7.

Chazan,M., 1973. CompensatoryEducation.London:Butterworth.CheshireEducationCommittee, 1957. The Educationof Dull Childrenat the

Primary Stage.Universityof LondonPress.

195

Page 225: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

CheshireEducationCommittee,1963. The Educationof Dull Children at the

SecondaryStage.Universityof LondonPress.Chess,Stella,M.D.danJaneWhitbread,1974.How to Help YourChildGet the

MostOut ofSchool.GardenCity, NewYork: Doubleday& Co. Inc.ChuaTeeTee, 1977. RemedialEducationin the MalaysianContexts.Risalah

TerbitanFakulti PendidikanUniversiti Malaya, FP. 1197/77.ChuaTeeTee,1983. Pengetahuan,LatarBelakangdan Kemahiran-Kemahiran

yang Perlu Ada pada Seorang Guru Pemulihan.CeramahPendidikanPemulihan,Fakulti PendidikanUniversiti Malaya.

Cicci, R., 1983. “Disorders of Written Language”. Dlm. HR. Myklebust,Progressin LearningDisabilities (uI. 5, hIm. 207—232)NewYork: Grune& Stratton.

Clark, Louise, 1973. Can’t Read, Can’t Write, Can’t Talk Too Good Either.NewYork: Walker& Co.

Clark, Kenneth,B., 1971. “EducationalStimulationof Racially DisadvantagedChildren”,dim. Guiding Learning.GlockMarvin D. (ed.),NewYork: JohnWiley.

Cleugh,M.F. (ed.),1961(a). TeachingtheSlowLearnerin thePrimary School.London: Methuen.

Cleugh,M.F. (ed.),1961(c). Teachingthe SlowLearnerin theSpecialSchool.London: Methuen.

Cleugh, M.F. (ed.),1968. The SlowLearner(2nd.edn.).London: Methuen.Ciyn, MB., 1966.Absent:Refusal.Methuen.Cohen,S. Alan. TeachThemAll to Read.New York: RandomHouse.Collins, J.E., 1961. “The Effects of RemedialEducation”. EducationalMono-

graphs. No. 4, OliverandBoyd,Edinburg.Coliman,R.D., 1956.“EmploymentSuccessofESN Ex-Pupilsin England”.The

SlowLearningChild. 3.Connonlly, J.P., 1971. “Social and emotional factors in learning disabilities”,

Dim. Myklebust,HR. (ed.)Progressin LearningDisabilities,Jil. 11. NewYork: GruneandStratton.

Cox, F.N., 1970. “PsychologicalAssessmentfor RemedialTeaching,Victoria”:SpecificLearningDisabilitiesAssociationof Victoria (Australia).

Craft,J., 1951.“A Teacher’sSurveyof his BackwardClass”.BritishJournalofEducationalPsychology,21, hIm. 135—144.

Creber,W.P., 1974. Lostfor Words.Harmondsworth:PenguinEducation.Cronback,Lee J., 1963. “How can instructionbe adaptedto individual differ-

ences?”Learning and Individual Differences.Robert M. Gagne(ed),Ohio: Merri.

Cruickshank,W.M. 1976.William M. Cruckshank,DIm.J.M. Kauffman& D.P.Hailahan, “Teaching Children With Learning Disabilities”; PersonalPerspectives(hIm. 94—127).ColumbusOh: CharlesE. Merrill.

Cuthbert,J., 1974. “The N.A.R.E. National Surveyof RemedialCentressfor

196

Page 226: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUK AN

RetardedPupil”. RemedialEducation.6, hIm. 34—36.Cyril Burt, 1964. (First Published 1952). The Causes and Treatment of

Backwardness.University of London Press. Clive John-Davies(ed.),(1975). The SlowLearnerin theSecondarySchool,Wardlook.

Daniel HallahanlJames,M. Kauffman/JohnW. Lloyd, 1976. Introduction toLearning Disabilities, A Psycho-BehavioralApproach. New Jersey:Prentice-Hall,Inc. EnglewoodCliffs.

Daniel HallahanlJames,M. Kauffman/JohnW. Lloyd, 1985. Introduction toLearning Disabilities (secondedition). New Jersey:Prentice-Hall, Inc.EnglewoodCliffs.

Das, Bikram K., 1977. TheRemedialof Learner’sErrors.RELLJournal. Jil. 8.No. I.

Dauglas,J.W.B., 1964. The Home and the School. London: Mac Kee andBibbon.

Davies,Alan (ed). 1970.Languageand Learning in Early Childhood.London:l-Ieinemann.

DeborachDeutschSmith, 1981. TeachingtheLearningDisabled. NewJersey:Prentice-Hall,Inc. EnglewoodCliffs.

Dell, HelenDavis, 1972. IndividualizingInstruction.Chicago:ScienceResearchAssociates.

Denis H. Stott, 1978. The Hard-to Teach Child, A Diagnostic-RemedialApproach.London:UniversityParkPressBaltimore.

Department to Education and Science, 1967(b). Progress in Reading(1948—1964).LondonHMSO.

Departmentof Education and Science, 1964. Slow Learners at School.EducationalPamphletNo. 46. HMSO.

Departmentof Education and Science, 1971. Slow Learners in SecondarySchools.EducationSurveyNo. 15, HMSO.

Department of Education and Science, 1972. Children With ReadingDifficulties. LondonHMSO.

Departmentof Educationof Science,1975. A Languagefor life. HMSO, TheBullock Report.

Departmentof Educationof Science, 1978. Special EducationalNeeds(TheWarnockReport).LondonHMSO.

Desham,H., 1977. “Teaching language skill to children with languagedisorders”.Br. .J. ofDisordersofCommunication.12, 1, hIm. 23—30.

Deterhne, William A., 1962. An Introduction to Programmed Instruction.EnglewoodCliffs: PrenticeFlail.

DevelopmentalLanguageand SpeechCenterStaff, GrandRapids, Michigan,1957. TeachYour Child to Talk, New York: CEBCO/StandardPublishingCo.

Disick, ReneeS., 1975. IndividualizingLanguageInstruction: StrategiesandMethods.New York: Harcourt.

197

Page 227: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

DianeGriffin, 1978.SlowLearnersa Break in the Circle. TheWodurnPress.Dolch, E.W., 1978,A Manualfor RemedialReading.GarrardPress.DouglasBarnes,JamesBritton danHaroldRosen,1969.Language,theLearner

andtheSchool.Penguin.Evans,T., 1955.“Child HAT.” Studiesin Education.No. 7, Londoninstituteof

Education.Evans,T.. 1976. “Teaching Children of Mixed Ability, Special Education”.

Forward Trends.3(3), hIm. 8—11.Featherstone,W.B., 1951. Teachingthe SlowLearner: New York: Bureauof

Publications,Teachers’College,ColumbiaUniversity.Fernald,AT., 1968. DimensionsofReadingDifficulties. Pergamon.Fernald,G.M., 1943.RemedialTechniquesin BasisSchoolSubjects.NewYork:

McGraw-Hill.Feshback,Seymourdan Adeiman, Howard, 1974. Remediationof Learning

ProblemAmong the Disadvantaged,Journalof EducationPsychology.Jil.66, No. 1. -

Flaxman, E. (ed), 1973. Educating the Disadvantaged.New York: ForwardTrends,iii. 15 No. I Mac 1971.AMS. Press.

FrancisWilliams, J., 1970.Childrenwith SpecificLearningDifficulties. Oxford:Pergarnon.

Frostig, NI., dan Maslow, P., 1973.Learning Problem in the Classroom.NewYork: GurneStratton.

Furneaux,B., 1969. TheSpecialChild. Harmondsworth:Penguin.GEl. Bantock,1971. “TowardsaTheoryof PopularEducation”,dlm. R. Hooper

(ed). The Curriculum, ContextDesignandDevelopment.Oliver Boyd.Gagne,Robert,M., 1967.Learningand IndividualD(fferences.Ohio: Merri.Gardner,K., 1966.“A Timefor aFreshEvaluation”,dim. SpecialEducation.Jii.

LV, No.3.Gerald Wallace dan James M., Auffman, 1973. Teaching Children wit/i

LearningProblem.CharlesE. Merrill PublishingCompany.German, D.J.N., 1979. “Word-finding skills in children with learning dis-

abilities”. JournalofLearningDisabilities, hIm. 12, 176—181.Gersten,R.M. Maggs,A., 1982.Teachingthegeneralcaseto moderatelyretard-

edchildren:Evaluationofa fiveyear project.AnalysisandInterventioninDevelopmentalDisabilities, him. 2, 329—343.

Gillingger. MM., Bryant, ND. dan Fayne, HR., 1982, Disigning spellinginstruction for learning-disabledchildren: An emphasison unit size,distribute practice,andtraining for transfer.Journal ofSpecialEducation.him. 16, 439—448.

Giilingham, A. dan Stiilman, B., 1965. Remedial training for children withspecificdisability in reading, spellingandpenmanship.Cambridge,MA:EducatorsPublishingService.

Goldbeck,R.A. etal., 1966. IntegratingProgrammedInstructionwith Conven-

198

Page 228: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

tionalClassroom.dim. Roucek,J.A., ProgrammedTeaching.London:PeterOwen.

Goldberg, M., 1967. Adapting TeacherStyle to Pupil Differences, dalamPassow,A.H. Goldberg,M. danTannenbaum,A.J. (ed).Educationoft/icDisadvantaged:A BookofReading.Holt, RinehartandWinston Inc.,NewYork.

Goldstein, H. dan Siegle, D., 1958. A Curriculum Guidefor Teachersof theEducable Mentally Handicapped. Springfield: Illinois Department ofPublic Instruction,

Goodlad, John I., 1970. The Reconstructionof TeacherEducation. TeachersCollegeRecord.Jil. 72, No. I.

Gordon, N., 1969. “Helping the Clumsy Child in School”, SpecialEducation.59, hIm. 19—20,

Gordon, S., 1975. Living Fully: A Guidefor YoungPeople wit/i a Handicap,Their Parents,Their Teacherand Professionals.NewYork,

Green,L.F., 1969. “Comparisonof SchoolAttainments”.SpecialEducation.58,hIm. 7—12.

Greene, Harry, A. dan Petty, Walter, T., 1968. Language problem of thedisadvantaged,developinglanguageskill in theelementaryschool.Boston:Allan andBacon,

Gronlund,Norman,E., 1976.Measurementand evaluationin teaching.London:MacMillan.

Gross,Morris B., 1970.“Israeli Disadvantaged”.TeachersCollegeRecord.Jil.72,No. I.

Grundin, i-lU., 1979. “Remedial Education. A Swedish Viewpoint”, dim.JournalN.A,R.E.Jil. 14, No. 2.

Guiler, W.S., 1929. “Improving Handwriting Ability”. Elementary SchoolJournal.Jil. 30, Sept. 1929.

Gulliford, R., 1966. “EducationalSubnormal”,dim. Whatis SpecialEducation?Assoc.Spec.Educ.

Gulliford, R., 1971. SpecialEducation Needs.London: Routledge& KeganPaul.

Guliiford, R., 1974. Backwardnessand Education Failure, Windsor: NEERPublishingCo., Ltd.

Gulliford, R. danPaulWindiake, 1975. “TeachingMaterialsfor DisadvantagedChildren”.SchoolCounsilBulletinNo. 5. EVanSMethuen,

Gurney,Roger, 1976. Language,Learning and RemedialTeaching.London:EdwardArnold.

Haigfieid, M.D., 1949. The YoungSchoolFailure. Oliver andBoyd.Haigfield ME., 1951. The Educationof BackwardChildren. London: Harrap,

(Revisedend-ofHill, 1939).Haigh,G., 1977. TeachingSlowLearners.London:TempleSmith.HallahanD.P. danCruickshank,W.M., 1973. PsychoeducationalFoundations

199

Page 229: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

of Learning Disabilities.EnglewoodCliffs. NJ: Prentice-Hail.Hallahan, D.P. dan Kauffman, J.K., 1977. “Categories labels, behavioral

characteristic: ED, LD and EMR reconsidered”. Journal of SpecialEducation. II, him, 139—149.

t-laliahan, D.P. Bryan. T,H., 1981. ‘Learning Disabilities”. Dim. J.M. Kauff&D.P. Hallahan. Handbook of Special Education (hIm. 141—164).EnglewoodCliffs, NJ: Prentice-Hail.

Hamill, D.D., 1975. TeachingChildren with Learning and BehaviorProblems.Boston: Allyn & Bacon,Inc.

i-lammiil, D.D.,LeighL.E., Mcnutt, G.,& Larsen,S.C., 1981.“A newdefinitionof learningdisabilities”, LearningDisability Quarterly,4, hIm. 336—342.

Harelock,R.G., 1971, The Utilization of educationResearchandDevelopment:dim. British JournalofEducationalTechnology,Jil. 2, bil. 2.

Hargie, O.E.W., 1977. Micro-teaching with pre-service special educationteachers.RemedialEducation: 12(1),hIm. 22—26.

Harold A. Solan, 1982. The Treatmentand Managemantof- Children withLearningDisabilities. CharlesC.Thomas,PublisherISBH.

Harring, N.G. danBateman,B., 1977. Teachingthe Learning DisabledChild.

EngiewoodCliffs: Prentice-Hall.Hasley, Al-I. et al., 1967, Education,Economyand Society.New York: Free

Press.Hauser,R., 1964.“SocialEducation”,dim. ForwardTrends.Jil. 8, No. 3. Summer.1-legge,T.G., Kirk W.D,, 1970.Remedialreadingdrills. Ann Arbor, MI: George

Wahr.i-Iellmuth, Jerime(ed), 1968. DisadvantagedChild: Head Start and Ear/v

Intervention.NewYork: Burner/MazelPublishers,Hewitt, F., 1964. “A Hierarchyof EducationTasksfor Childrenwith Learning

Disorders”.ExceptionalChildren.31.Hill, ME., 1939, The Educationof BackwardChildren. London:Harrap.Ho Kok Choi, 1986. Masalah-masalahyangSeringDijumpai di dalamProgram

Khas Pemuhhandi SekolahRendah.Kertas Kerja SeminarPendidikanPemulihan.AnjuranKementerianPendidikanMalaysia.

Holt, John, 1976. How Children Fail, PenguinBooks.Howatt, PAR., 1972. ProgrammedLearningandLanguageTeacher.London:

Longman.Hoyle, R., 1973. Strategiesin CurriculumChange,dim. RogerWatkinsed. In-

service: Structureand Content.London: Wardlock,him. 97.Hulbert,C.M. Wolstenhoime,F. danKolvin, I, 1977, A teacher-aidprogramme

inaction,SpecialEducation.Forward trends.4(1), hIm. 22—31,Ingram,C., 1953. The EducationofBackwardChildren.Harrap.Ingram,T.T.S., 1971. “Specific learningdifficulties in children:a medicalpoint

of view”, British JournalofEducationalPsychology,41, him. 6—15.

Inner LondonEducationAuthority, 1969. Children with SpecialDifficulties.

200

Page 230: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

LondonILEA,lnskeep, AD., 1926. Teaching Dull and Retarded Children. New York:

Macmillan.Jackson,RN., 1966. “How reliablearefollow-ups?”SpecialEducation55, hIm.

4—6.Jackson,S., 1960. “The Over-protectedChild”. Dim. SpecialEducation.Jil.

XLIX, No.1.Jackson,S., 1966.SpecialEducationin Englandand Wales,Q.U.P.Jacquelyn, Ann Owen, 1974. Oral reading: ClassroomActivities for Re-

derachievingChildren,The Centerfor Applied Researchin EducationInc.New York.

Jansky,J. dan K. Deyyirsch, 1972. PresentingReading Failure, New York:HarperandRow Publishers.Inc.

Jencks,Christopher,1975. lnequaiity Harmondsworth:Penguin.Jenkins, JR., 1979. Oral reading: Considerationsfor special and remedial

educationteachers.Dim. J.F. Button,T.C. Lovitt, & T.D. Rowland. Comn-municationsresearchin learning disabilitiesandmentalretarelations (hIm.67—91). Baltimore,MD: UniversityParkPress,

John Gilliland, 1972.Readability.Universityof LondonPress.Johnson,D.J. dan Mykbust, HR., 1967. Learning Disabilities: Educational

PrinciplesandPractice. NewYork: Grune& Stratton,Johnson,GO., 1963.Educationfor SlowLearner. Prentice-Hail.Joseph5, Roucek(ed), 1970. The SlowLearner.PeterOwen.Journalof NationalAssociationfor RemedialEducation(N.A.R,E.),1975. DIm.

O.C., Sampson.RemedialEducation.London:Routledge& KeganPaul.Journal of National Associationfor Remedial Education (N,A.R,E.), 1976.

UnitedKingdom.Jil. 10, No. I, uI. 11,No, I.Kahn,J.H. & Nursten,J.P., 1964, Unwillingly to School.Pergamon.Kaluger, G., & Kolson, G.J., 1978. Readingand learning disabilities. Colom-

bus,OH: CharlesE. Merrill.Karlin, MS. dan Berger,R., 1969. SuccessfulMethodsfor Teachingthe Slow

Learners.NewYork: ParkerPublishing.Kerry, T., 1978, “Remedial Education in the RegularClassroom”.Re,nedial

Education.13, 117—121.KementerianPendidikan Malaysia, 1973. Kajian Keciciran. Kuala Lumpur:

DewanBahasadanPustaka.KementerianPendidikan Malaysia, 1979. Laporan JawatankuasaKabinet

Mengkaji PelaksanaanDasarPelajaran. KualaLumpur.KementerianPendidikanMalaysia,1987.LaporanAsiaand Pacific Programmne

of Education Innovation on Teaching in Difficult Education Contexts(DECs).

Kephart,NewellC., 1960. The S/owLearnerin the Classroom.Merill Books.

Kephart, Newell C., 1971. The Slow Learner in the Classroom. Columbus,

201

Page 231: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

CharlesE. Merill Publishing.Kim, RD., dan Wayne P. Hresko, 1981. A Cognitive Approac/i to Learning

Disabilities.McGraw-Hill InternationalBook Co.Kirk. S.A., 1940. Teaching Reading to Slow Learning Children. Boston,

1-loughtonMifflin, Co.Kirk, S.A. danJohnson,GO., 1951. EducatingtheRetardedChild. Cambridge,

Mass:HoughtonMifflin.Kirk, S.A.. 1964. “Researchin Education in Mental Retardation”. (ed.) HA.

StevensdanR. Heber.Universityof ChicagoPress.Kolvin, L., RE. Garside,AR. Niwi, A. Macmillan, F. Woisteinhomless.dan

L.M. Leitch, 1981. Help StartsHere.Tavistock Pub.Lawton, D., 1970. “Preparation .for C/ianges in the Curriculumn, in the Extra

Year.(ed.) J.W.Tibble.London: Routledge& KeganPaul.Lawton, Dennis, 1977. Social Class, Languageand Education.London: Rout-

ledgeandKeganPaul.Lerner, Janet, 1971. Children wit/i Learning Disabilities. Boston: Houghton-

Mifflin Co.Lerner, J,W., 1975. “Remedial readingandlearningdisabilities: Are they the

sameordifferent?”JournalofSpecialEducation,9, hIm. 119—132.Lewis, MM., 1957.How Children Learn to Speck.Harrap.Lin, San-SnC., 1971. “DisadvantagedStudent?Or DisadvantagedTeacher?”

Teachingthe LanguageArts to Culturally Different C/u/dren,William W.Joyce dan James,A. Banks (ed). Addison-WesleyPub. Co., Reading,Massachusetts.

Little, Alan dan Smith, George1971, “Strategiesof Compensation”.CentreforEducationalResearchand Innovation.

Llyod, J.W., Hallahan,OP. danKauffman,J.M., 1980. Learning disabilities:Selectedtopics. DIm. L. Mann danD.A. Sahatino.T/ie Fourth ReviewofSpecialEducation(him. 35—60) NewYork: Gurne& Stratton.

Llyod, J., Epstein,M.H. danCuilinan, D., 1981. “Direct teachingof learningdisabilitiesin J. Gottlieb& S.S. Strichart”. Developmentaltheory and re-searchin learning disabilities (hIm. 278—309).Baltimore, MD: UniversityParkPress.

Llyod, J.W., 1984.“How should we individualizeinstruction — or should we?”Remedialand SpecialEducation,5(1), hIm. 7—16.

Lord, A,B., 1933. “A Survey of Four Hundred And Fortynine Special ClassPupils”.JournalofEducationResearch.2, hIm. 108—114.

Lovell, K., Gray,E. danOliver, O.E., 1964. A further study of somecognitiveand other disabilities in backward readers of averageintelligence asassessedby a nonverbaltest; British Journalof Educational Psychology.34, hIm. 58—64.

Lovell, K., White, C. dan Whitley, R., 1965. “Studying backward readers”.

SpecialEducation,54, hIm, 9—13.

202

Page 232: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RU JUK A N

Lovell, K., 1966. “The Actiology of Reading Failure”, dim. The FirstInternational Reading Symposium, Oxford 1964, ted). J. Downing,London:Cassell.

Lovell, K., 1968. Backwardnessand Retardation,dim. EducationResearchinBritain. (ed).H.J.Butcher,Universityof LondonPress.

LoveIl, K., danGordon.A., 1968. “A study of somedifterencesbetweenback-ward and normal readers of averageintelligence’, British Journal ofEducationPsychology.38. hIm. 240—148.

Lynn. Roa with Neil, D. Gluckin dan Bernard Kripke, 1979. Learning Dis-abilities: An Overviewof Theories,Appm’oaches,and Politics, New York:TheFreePress,Macmillan,Inc.

Lysaught,Jerome,P. dan William ClarenceNI., 1963. A guide to progromnotedinstruction. NewYork: JohnWiley.

MargeratM. Clark, 1976. “Why Remedial?”,DIm. RemoedialEducation,Jil. 2,No.1.

Marie JeanLow, l97?.”TheSlow Lcarncr”. The CentreforApp/iedResearchinEducation.Inc. NewYork.

Matthew, G., 1957. “The Problemof Spellingin the E.S.N. School”, dim, TheSlowLearningChild, Jil. 4. No. 1. Uni’crsity of QueenslandPress.

McCall, C. danThaekcr,J., 1977. “A ParentWorkshop in the School,SpecialEducation”.Forword Trends,4 ~4).20- ‘1.

McCarthy,JamesJ. danJoan F., 1q67. Lear ng Disability. Boston: Allyn &Bacon,Inc.

Mccarthy,J.M,, 1971. “Learning disabiliucs. Where havewe been?Where arewe going?” DIm. D.D. Hammil & N.s~.Bartel (eds.). EducationalPerspectivesin LearningDisabilities (him. 0—19) New York: Wiley.

McCreesh,J., danMaher,A. 1974. Remnes/ialLthmcation:Objectivesand Tech-niques.Wardlock Educational,London.

Mel Aincow, David. A. Tweddle,1979. PreventingClassroomFailure an Ob-jectiveApproach,JohnWiley & Sons,Unichester,New York.

Miller, Wilma H., 1970. “How can we best teacherreadingto slow-learningchildren in the primary grades”T/ie SlowLearning Child. Jil. 17, No.2.

Milton Brutten,Sylvia 0. RichardsondanCharlesMangel,1974. “Something’sWrong with My Child”. A Pam’entsBook About Children With LearningDisabilities. MacdonaldandJanesLondon.

Ministry of Education1946. SpecialEducationTreatment.London: HMSO.Ministry of Education 1955. “Report of the Committee on Maladjusted

Children”,UnderwoodReport. HMSO.Ministry of Education1973. The Educational of BacksvardC/u/dren.London:

HMSO.Molly Brearly clan ElizabethFlitchfield, 1966. A Teacher’sGuide to Reading

Piaget.Routledge& KeganPaul.Monroe, M.. 1932. Children who cannotm’ead. Chicago: Universityof Chicago

203

Page 233: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

Press.Morrison, A., dan Mcintyre, D.C., 1973. Sc/tools and Socialization.

Harmondsworth:Penguin.Moxon, CAy., 1962. A RemedialReadingMet/nod:Methuen.O’Hagan, F.J., 1977. “The Role of Remedial Teachers: Problems and

Perspectives”,dIm. JournalNA.R.F. Jil. II, No.3.Orlando. C. dan Lunch, J., 1974. “Learning Disabilities or Education

Casualities’? Where do we go from here?” dIm. Elementary, SchoolJournal,Jil. 74. No.8, Mci, 1974.

Orville G.J., 1963. Educationfor tine SlowLearners.Prentice-Hall.Inc. Engle-woodCliffs, N.J.

Osman,Betty B., 1979. Learning Disabilities: A Famnily Affair. New York:RandomHouse,Inc.

Otto, W. et al., 1973. Collective and !?emnedialTeaching.2nd. ed. Boston:HoughtonMifflin.

PaulaTansley dan John Panckhurst,1985. C’hildmen with Specific LearningDifficulties,TheNEER— NelsonPublishingCo., Ltd.

Permutter,B.F. & Parus,MV., 1983. “Identifying Children with LearningDisabilities: A comparison of diagnostic procedures across schooldistricts.” LearningDisability Quarterly, 6, him. 321—328.

Persatuanuntuk PendidikanPemulihan,1979.Jurnal PERKUPP,Jil. I dan2.Peter,L. J., 1965. PrescriptiveTeaching.McGraw-Hill.PeterWestwood,1975. The RemedialTeachersHandbook.Oliver & Boyd.Piddington, L,S., 1962. “The Problem”, dim. Schoneli, F.J. Mc Leod, J.,

Cohrane,R.G., (ed). The Slow Learner, Segregationor Integration. St.LuciaUniversityof QueenslandPress.

Pope,Lillie, 1975, Guidelinesto TeachingRemedialReading.Brooklyn, New

York: Faculty Press.PumfreyPD.. 1977. “Change in RemedialEducation,”dIm. Widlake, P., Re-

medialEducation:ProgramandProgress,Longman.PusatPerkembanganKurikulum, KementerianPendidikanMalaysia, 1978.The

CompensatoryEducationProject.PusatPerkembanganKurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1984.

BukuPanduanProgramPernulihanKBSR,TahapSatu.Pusat PerkembanganKurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1984.

/3ukuPanduanAmKurikulum Baru SekolahRendah.Pusat PerkembanganKurikulum, KementerianPendidikan Malaysia, 1984.

BukuPanduanKhasBahasaMalaysiaKBSRTahapSatu.Pusat PerkembanganKurikulum, KementerianPendidikan Malaysia, 1985.

Strategi bagi MeningkatkanPengajaran Pemulihandi Sekolah Rendah,

SatuCadangan.Pusat PerkembanganKurikulum, KementcrianPendidikan Malaysia, 1986.

Kerjasama Antara Guru Kelas denganGuru Khas Pemulihandalam

204

Page 234: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

MemnbantuMurid MengatasiMasalahPembelajaran di Sekolah.Pusat PerkembanganKurikulum, KementerianPendidikan Malaysia, 1986.

Laporan Tunjukcara PenggunaanBahan Projek Inspire dalam Per-khidmatanSebaranPendidikan.

Reimer,Evenett,1975. Schoolsis Dead.Harmondsworth:Penguin.Revenette,A.T., 1968.DimensionsofReadingDifficulties. Pergamon.RobertPiazza,1986. Readingin LearningDisabilities, RevisedEdition. Special

Leam’ningCorporating Guilford, Connecticut.Rohaty Mohd. Majzub, 1977. “PerananIbu BapaDalamMembaca,”dim. Isa

Pendidikandi Malaysia.KualaLumpur: DewanBahasadanPustaka.1986.RosalieM. YoungdanHarriet, H. Savage,1982. Butter Learning. New Jersey:

Prentice-Hall,Inc. Englewood.Roswell,F.G. & Natchez,1964. ReadingDisability. BasicBooks.Roswell,Florence,danGladysNatchez.1977. ReadingDisability Diagnosis&

Treatment,New York: BasicBooksInc. Publishers.Roy I, Brown, 1976. Psychologyand Educationof Slow Learners,Routiedge

andKeganPaul.S. Mitchell dan M. Shepherd1960. “A ComparativeStudy of Children’s

behaviour at home and at schools,” British Journal of EducationPsychology,No. 36.

Sampson,O.C., 1969. RemedialEducationServices.RemedialEducation.4.him. 3—8 dan61—65.

Sampson,O.C. danPumphrey,PD., 1970.A studyofremedialeducationin thesecondarystageofscholling. Psychology,18, hIm. 148—155.

Sapir, SelmadanBerniceWilson, 1978.A ProfessionalGuide to Working withtheLearning,DisabledC/uld.New York: Burner/Mazel,Inc.

Savage,RD. dan O’Connor, D., 1966. “The assessmentof reading andarithmeticretardationin school”. BritishJournalof EducationPsychology.No. 34, hIm. 317—318.

Schonell,F.J., 1965.Backwardnessin theBasicSubjects.Edinburgh:Oliver danBoyd.

Segal,S.S.,1963. TeachingBackwardPupils.London: Evans,Segal, S.S., 1966. “The Teaching-LearningProcess”,dlm. Forward Trends,

Summer.Segal,S.S.,1967. No Child is ineducable.Oxford: Pergamon.Sharifah RahmahSyed Ali, 1979. BeberapaBahanPentingdalamPendidikan

Pemulihan,dalam Jurnal PersatuanKebangsaanuntuk Pendidikan Pc-mnulihanMalaysia,(PERKUPP).

SharifahRahmahSyed Ali, 1986. ProgramPendidikanPemulihan,Modul, NTR

Project,di MaktabPerguruanIlmu Khas,Cheras,KualaLumpur.Sharifah RahmahSyed Ali, 1986. PendidikanPemulihanRasionaldan Pro-

gram, di MaktabPerguruanIlmu Khas,Cheras,Kuala Lumpur.SheilaDoranBenyon, 1968. intensiveProgrammingFor Slow Learners.Ohio:

205

Page 235: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

CharlesE. Merrill PublishingCompanyColumbus.Shepard.L.A. Smith,MC. danVojir, C.P..1983.Characteristicsof pupils Iden-

tified as learningdisabled.American Educational ResearchJournal. 20.hIm. 309—331.

Siegal.E., 1962. The ExceptionalChild Grow.s Up. New York: E.P.Dutton.Siiver, Harold. 1973.Equal Opportunity in Education.London: Methuen.Silverman.R., Zigmond. N., Zimmerman,J.M. dan Vallecorsa.A.. 1981.“im-

proving written expression in learning disabledstudents”.Topic in Lan-

guageDisorders, 1 (2).Sim,Wong-Kooi. 1975.RevisedProjectProposalon LearningDeficienciesamid

CompensatoryEducation in Lower Primary Classesin Malaysia. KualaLumpur: CurriculumDevelopmentCentre.

Smith, D.D., 1981. Teaching the learning disabled.EnglewoodCliffs, N. J:Prentice-Hall.

Smith, D.D. danLovitt. T.C., 1973. Theeducationaldiagnosisandremnediationof written h arid d reversal problems: a casestudy. Journal of LearningDisabilities,6, hIm. 356—363.

Smith, Ml., 1987. Learning Difficulties Matrix: An Approach to SpecialEducationaiNeeds In-ServiceTraining, dim. British Journalof In-ServiceEducation.Jil.I3,No. 2.

Smith. Sally L., 1979. No EasyAnswers, The LearningDisabledChild. Cam-bridgeMass:WinthropPublishers.

Sorenson,G. dan HusehT.. 1963. “Developmentof aTresureof TeacherRoleExpectation’s”, AmericanPsychologis.

Staines.J.W., 1971. “The self-pictureas a factor in the classroom”,GuidingLearning,Glock, Marvin D. (ccl.). New York: John Wiley.

Stevens,GD., 1958.“An analysisof objectivefor theeducationof children withretardedmentaldevelopment”,AmericanJournalofMentalDeficiency.63.him. 225—235.

Stinnett, TM., 1942. Backwardnessin the Basic Subjects.London-Oliver &Boyd.

Stinnett, TM., 1968. ProfessionalProblemsof Teachers.Third Edition, TheMacmillanCo.New York.

Stone.JamesC., 1969. Teachingfor theDisadvantaged.San Francisco:Jossey-Boss inc. Publisher.

Stott, D.H., 1963. The Social Adjustmentof C/uldren. University of LondonPress.

Stott, DEl., 1966. Studiesof Troublesomeof Children. London: TavistockPublications.

Stuhhs,Michall, 1976.Language,Schoolsand Classroom.London: Methuen.Taha bin Abdul Kadir, 1978. PersekitaranRumahtanggadan Pencapaian

AkademikMurid-Murid di SehuahSekolahMenengahKebangsaan,TesisM. Ed. (Iniversiti Malaya.

206

Page 236: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

Tansley, A.E. dan Gulliford, R., 1960. Tine Education of Slow LearningChildren. Routledge& KeganPaul.

Tansley,A.E., 1967. Readingarid Remedial:Reading.London: RoutledgedanKeganPaul.

Tarnopol,L., 1969. Learning Disabilities Introduction to Educational and Me-dical Management,Springfield& London, III: Thomas.

Taylor, PH., 1970. Curriculum Planning for CompensatoryEducation: ASuggestedProcedure.London: SchoolCouncil.

Thorne, MT., 1978.Paymentfor Reading,The useof the“Corrective Reading

Scheme” with junior maladjustedboys, Remedial Education. 13, hIm.87—90.

Toffler, Alvin. 1974. Learningfor Tomorrow.New York: VintageBooks.Turnbull, A.P., Strickland. B. dan Hammer. SE., 1978. The Individualised

EducationProgramme,Journal of Learning Disabilities, II, hIm. 40—46,67—72.

UNESCORegionalOffice for Educationin Asia andthePacific, 1986, bertajuk,Asia & Pacific ProgrammneofEducationfbrAllby tine Year2000. ROEAP,Bangkok.

UNESCORegionalOffice for Educationin AsiaandthePacific, 1973.Learningto be.New Delhi: SterlingPubiishers.

Universiti SainsMalaysia, 1986.Projek INSPIRE,Program Pemulihan Ba/nasaMalaysia KBSRTa/tap Duo, PusatPengajianIlmu Pendidikan UniversitiSainsMalaysia.

Various Authors1974, “Symposiumof RemedialEducation in ComprehensiveSchools”,RemedialEducation.Jil. 9, No. I.

Vernon, M.D., 1957. Backwardnessin Reading. Harvard University Press-CambridgeMass.

Wall, W.0., 1960. Dull andBackwardChildrenPost-WarTheoryand Practice.Tirites EducationSupplement,8 Julai 1960.

Wall, W.O.. etal., 1962.Failure in School.UNESCO.Wan Mohd. Zaid Mohd, Nordin, 1973. Status,Sosioekonomidan Kadar Ke-

ciciran.SeminarPendidikan.Sin I, No. I, PKAUKM.Watt,A.F., 1944.LanguageandDevelopmnentof C/tiidren,Harrap.Weiss,Martin, S. danHelen GinandesWesis,1976. [-lomneis a LearningPlace.

Boston:Little, Brown& Co.Widiake,Paul (ed), 1974.RemedialEducation.London:Longmans.Williams, A.A., 1970. BasicSubjectsfor SlowLearners.LondonPress.Wiiliam, D.A., 1962. An Introduction to ProgrammedInstruction. Englewood

Cliffs: Prentice-Hall.William M. Cruickshank,1981. Concepts in Learning Disahilitie,s Selected

Writing. Jil. 2, SyracuseUniversityPress.Williams P., 1971). “Slow LearningChildren andEducationalProblem”, dIm.

The PsychologicalAssessntentof Mental and Physical Handicap.ed. P.

207

Page 237: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

RUJUKAN

Mittles. London: Methuen.William, P. danGruber,E., 1968.Responseto SpecialSchooling.Longmans.Winera Montooth Grzyrakowicz, 1971. Teaching Inefficient Learners. C.

Thomas,SpringfieldIllinois.Wiseman,S., 1968. “EducationalDeprivationandDisadvantage”,Educational

Researchin Britain. (ed),A. Baumeister,Chicago:Aldine.Wong, Hoy-KeeFrancis (ed.) 1977. Readingsin Malaysian Education.Kuala

Lumpur:PenerbitUniversiti Malaya.Zainal Abidin bin Deen, 1986. Pentadhirandan PengelolaanPendidikanPc-

,nulihan di Peringkat Negara, Negeri dan Sekolah, BahagianSckolah-Sekolah,KementerianPendidikanMalaysia.

Zalizan Mohd. Jelas,1979. Kanak-KanakLembam-MasalahPatutDiatasi Se-gera,dalamIsu Pendidikandi Malaysia, oleh Ibrahim Saat.DewanBahasadanPustaka,1986.

JURNALIMAJALAH

DewanMasyarakat,KeluaranJun,1972.Jurnal PersatuanKebangsaanuntukPendidikanPemulihanMalaysia 1979, Jil.

JurnalKementerianPendidikanMalaysia,Keluaran51, 1981, 69, 1986dan70,1987.

JurnalDewanBahasa,Jil. 23, Bil. 9, 1979.Majalah SerulingJaya,uI. 6, 1977.N.A.R.E.,Jil. 10, No. 1, Jil. 11, No. 1, 1976.SuaraPendidik,uI. 5, Bil. 3, 1979.

KERTAS KERJA

KertasKerjaBahagianSekolah-SekolahKementerianPendidikanMalaysia.KertasKerjaPusatPerkembanganKurikulumKementerianPendidikan.KertasKerjaMaktabPerguruanIlmu Khas,Cheras,KualaLumpur.

208

Page 238: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

INDEKS

A. KarimxviiAbdul Hahim 8,41AbdullahxviiAbu 40Agama53, 94Alam danManusia83Alat Bantu I 1Alat Pengesan25Alat Saringan25Albewhite IAmerikaSyarikat29Apeid xviAppeal xviASEAN48AsiaPasifik xv

“Babysitting” 107BahagianPendidikanGuruxii, 145BahagianSekolah-SekolahKementerian

Pendidikan3BahagianSekolah-Sekolahxii, 27, 73,

112, 120, 145, 157Bahanpemuhihan17Bahasalnggeris53, 83, 94BahasaMalaysiaKBSR 108BahasaMalaysiaxi, 84, 97,98, 108BankDunia 54, 184BankPembangunanIslam 184Belanda43Blair 3,4,23,24Brennan2, 6, 34Brown 32, 38

Buku PanduanAm KBSR 14Buku PanduanAm 108Buku PanduanKhasKBSR 98Buku PanduanKhasMatematik 108Buku PanduanPemulihanKurikulum

Baru SekolahRendah28

Carrol 33, 34. 38Chua4, 6, 59Collins2. 29Creber2, 5

Evans2

Frosting26

Gangguanemosi 33, 36GangguanOrganik 36Gangguanpersepsi33Goldberg30, 31Gombak74Grundin 36Gulhiford 5,7,31,36Guru Agama 81Guru Asas 28Guru bahasaInggeris81Guru Besar34, 36,37, 40, 44, 50, 104Guru biasa28Guru ganti 70Gurukelas35Guru KhasPemuhihanxii, xiii, xiv, xix,

xxi, 10, 18, 28, 29, 33, 38,41, 42, 52,

209

Page 239: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

INDEKS

53, 55, 59, 66, 72, 76, 85, 90. 93. 96,100, 102, 104. 110,114,115,116,121,142, 143. 147

Guru lembam72Guru pemulihan 32Guru pusat sumber73

Haigh8,31,38Ho xxi

Innotech48Inspire 47, 48Inst itut PengurusanPendidikanNegara

145

JabatanpendidikanNegeriSelangor84.100,115,116,159

JabatanPendidikanNegeri40,77, 110,142, 157

Johnson7

Kanak-kanakkhas7Kanak-kanakluarbiasa7Kanak-kanakmundur7Kelasgabungan117Kelas KhasPemulihan 10,42.50. 52, 92Kelas Lembam72Kelas Pemulihan34KementerianPendidikanMalaysia5, 6,

126, 157KementerianPendidikan40,41,70,77,

97, 103, 107, 138, 149Kepong50Khidmat bantu28Kirk 22Koh xviii, xxv, 3,4, 5,7, 10, 19,21,39,

40, 41,42,44,45,47,59,96KursusdalamPerkhidmatan27, 159KursusHujung Mmggu27KursusKha,s PemulihandalamCuti 158KursusKhas PemulihanEnamBulan 158KursusKhas PemulihanHujungMinggu

158KursusKhas PemulihanSatuTahun 158KursusKhasPemulihanSepenuhMasa

53KursusKhasPemulihanxii, xix, 27, 53,

92, 93, 143, 155, 159

KursusPendidikanSekolahRendah53

Lynch37

Maher3l, 33MaktabPerguruanIlmu Khasxii. 27. 49,

52. 74, 84, 92, 93, 162MaktabPerguruanMelewar 162Malaysia 10,29,38,40,45,122Marie JeanLow 9Marimuthu xviiiMaslow26Matematikxi, 97, lOSMcCreesh31, 33MinedapxviMurid lambat3,4,7, 10, 11,20,11, 34,

42, 43, 72, 147Muzik 83

Non-traditional roles 48Won-traditional rolesproject 49

O’Hagan32, 35Orlando37

Patoligis37PegawaiKhas Pemulihan115, 122, 151PejabatPendidikanDaerahGombak84PejabatPendidikanDaerah40, 110, 157Pemulihanbidangpenulisan24Pendidikanimbuhansekolahrendah45Pendidikanimbuhan45PendidikanMalaysia122Pengajaranimbuhan2Pengajaranindividu 17Pengajarankendiriterancang44Pengajarankonvensional47Pengajarankumpulankecil 16Pengajaranpemulihanxvi, 1, 3. 83,90,

124PengajaranPerhubungan114Pengajaranrakansebaya16Pengajaran28Pengayaan48Penilaian28PerbandaranShahAlam 93PerkuppxiiiPiddington34

210

Page 240: Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah - Satu Kajiananzalina-sabani.weebly.com/.../fungsi_dan_masalah_klas_pemulihan.pdf · pengajaran dan masalah murid, ... dalam kemahiran membaca,

INDEKS

Preskriptif28Pressey25Pringle IProgramPemulihan3ProgramPendedahanPengajaran

Pemulihanuntuk Gui’u BesardanGuruBiasa115

Projek lmbuhan SekolahRendah43, 44ProjekPendidikanInibuhanxii, 42, 43PukalPemulihan48Purnfrey 35PusatPerkembanganKurikulum 3. 5, 7.

19, 40, 42, 115, 119, 145, 148, 166Pusatsumber83, 102

RESCOMxiiiREOAPxviRohatyxvii

Schonell 7Seameo48, 49SekolabOrangAsh 117SekolahRendahKebangsaanAlam Shah

1122Selangor157Sharifah4, 6, 11,59Sistempeneguhan33Sistempengajaranpemuhihan59

Sistempengunduran11, 59. 96Sorenson33Stinnett36StrategiKelas Khas 10Strategipenarikan 0

Tansley 1,7Teamteaching28, 90TuhisanJawi53

Ujian diagnostik IS, 98Ujian saringan98UNESCOxv, xvi. IUnitedKingdom xii, xiii, 29Universiti Malaya43Universiti SainsMalaysia47

\‘ernon 33

Wall xiWilliam 29

YayasanBernardVan Leerxii, 43

Zainal Abidin IIZainal xx, 40,41Zahizahxiv

211