of 30 /30
ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN (PKP 3111) TUTORIAL 8 TUTORIAL 8 (PISMP SEM 5 PEMULIHAN KHAS)

Isu & trenda dalam pendidikan pemulihan

Embed Size (px)

Text of Isu & trenda dalam pendidikan pemulihan

  • 1. ISU DAN TRENDA DALAMPENDIDIKAN PEMULIHAN (PKP 3111)TUTORIAL 8(PISMP SEM 5 PEMULIHAN KHAS)

2. SOALANBincangkan perbezaan antarakaedah stesen dan kaedah kioskdalam pengajaran guru. 3. BANDING BEZA KONSEPKAEDAH STESEN Menurut Jabatan Pemulihan Khas KementerianPelajaran Malaysia (2003). Stesen Pembelajaranialah bilik atau sudut dimana berlakunya prosespengajaran dan pembelajaran yang sistematikdengan sokongan BBM yang efektif. Murid-muriddiberi peluang belajar melalui kaedah hands onexperience dan belajar sambil bermain.KAEDAH KIOSKPembinaan kisok ini adalah berdasarkan TeoriMultiple Intelligence. Teori ini menyatakanbahawa manusia mempunyai pelbagaikecerdasan. Kecerdasan ini merangkumipelbagai kebolehan, keupayaan, bakat ataukemahiran dalam diri seseorang individu.Sehubungan dengan konsep kepelbagaiankecerdasan telah diaplikasikan dalam bentukkiosk dalam membantu murid-murid pemulihankhas. 4. BANDING BEZA BILANGANKAEDAH STESEN 14 buah stesen kemahiran P&P disediakan berasaskan4 bidang dalam Kurikulum Pemulihan Khas, iaitu:2.Bidang Pengurusan Hidup3.Bidang Akademik Berfungsi4.Bidang Kerohanian dan Nilai Murni5.Bidang Sosial, Riadah dan KerohanianKAEDAH KIOSKDalam sebuah kelas boleh dibina lapan kiosk iaitu:2.Kiosk Visual/Ruang3.Kiosk matematik4.Kiosk Interpersonal5.Kiosk Bahasa6.Kiosk kinestatik7.Kiosk Alam Sekitar8.Kiosk Muzik9.Kiosk Intrapersonal 5. 14 BUAH STESEN KEMAHIRAN P&P DISEDIAKAN BERASASKAN4 BIDANG DALAM KURIKULUM PEMULIHAN KHAS1) BIDANG PENGURUSAN DIRId. Komponen Pengurusan Dirie. Komponen Kemahiran Manipulatiff. Komponen Pengurusan Tingkah lakug. Komponen Kemahiran Hidup2) BIDANG AKADEMIK BERFUNGSIi. Komponen Bahasa Melayuj. Komponen Matematikk. Komponen Bahasa Inggerisl. Komponen Multimedia3) BIDANG KEROHANIAN DAN NILAI - NILAI MURNIn. Komponen Pendidikan Agama Islamo. Komponen Pendidikan Moral4) BIDANG SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITIq. Komponen Pendidikan Jasmanir. Komponen Pendidikan Senis. Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan dan Dramat. Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar 6. CONTOH STESEN 7. Dalam stesen ini, disediakan pelbagai bahanbacaan seperti:3.Kad Suku Kata4.Kad Perkataan5.Kad Ayat6.Carta Cerita Pendek(Big Book) 8. Stesen ini bertujuan memberi ruang kepada murid-murid untuk mengisi masa terluang selepas selesaisesuatu aktiviti. Mereka akan membaca di stesen ini setelah gurumengesahkan yang mereka berjaya melaksanakanaktiviti yang diberi. Aktiviti ini mewujudkan suasana yang menyeronokkan.Murid berlumba-lumba menyelesaikan aktiviti denganjayanya untuk melayakkan mereka pergi ke stesenbacaan. Murid yang telah berjaya membaca bahan yangdisediakan dengan lancar akan diberi hadiah. 9. Stesen ini menggunakan Kaedah Pembelajaran Masteri(pembelajaran mengikut kebolehan). Kaedah ini lebih kepada konsep pembelajaran kendiriiaitu guru hanya bertindak sebagai pembimbing. 10. Stesen 1: Kad Suku Kata Murid-murid dikehendaki mengeja danmembunyikan suku kata terbuka dan tertutupberdasarkan warna-warna tulisan pada kadtersebut.ba+ kul=bakulja+ lan=jalanse+ko + lah = sekolahla+wa + tan =lawatan 11. Stesen 2: Kad Perkataan Di dalam stesen ini, guru pemulihanmenyediakan kad perkataan yangmengandungi gabungan suku kata KV dan KVKseperti: memasaktembikaipermata membaca 12. Stesen 3: Kad Ayat Di sini, guru pemulihan menyediakan kad yangmengandungi ayat tunggal yang mudahseperti: 13. Dalam melaksanakan aktiviti ini, guru menggunakan dua langkah :a) Pengukuhan Guru meminta murid mengeja dan membatangkan suku kata. Kemudian murid dikehendaki menyebut suku kata berwarna dan membatangkan perkataan. Ini adalah sebagai pengukuhan aktiviti di stesen-stesen sebelumnya.b) Pengayaan Guru meminta murid-murid membaca terus ayat tunggal yang diberi. Kemudian guru bersoal-jawab untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap ayat. Dengan demikian, murid dapat menguasai dua kemahiran serentak, iaitu membaca dan memahami teks bacaannya. 14. Stesen 4: Big Book Big Book adalah sebuah buku yangdibesarkan (enlarged) mengandungi gambar-gambar berwarna dan menarik. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebihberfokus kepada latar belakang. 15. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti: Menjana idea - murid bercerita berdasarkangambar untuk mencungkil pengetahuan amdan sedia ada. Bacaan terus - murid membaca tanpa perlumengeja. Membandingkan persepsi murid dengancerita sebenar pada gambar sebagaipengukuhan. Penilaian 16. Selepas murid menjalani aktiviti-aktiviti dikeempat-empat stesen, guru boleh memberiujian kepada murid. Ia bertujuan untuk mengetahui sejauh manakeberkesanan teknik yang dilaksanakan. 17. CONTOH KIOSK 18. KIOSK BAHASARuang belajar - mengajar yang menggunakan pergerakan badandalam menjalankan aktiviti P&P.Cadangan Aktivitidalam P&P :Mengejaperkataan, menulisnama,membacaayat danmembuattekasilangkata.Contoh BahanBantu Belajar:Kad huruf/ sukukata/ perkataan/ayat Kadbacaan,Buku Bacaan, Pitaaudio Permainansahiba,silangkata 19. KIOSK RUANG/VISUALMengajar menggunakan persepsi tentang alam sekitar, peta- peta, carta, gambar rajah dan gambar-gambar.Cadangan Aktivitidalam P&P :Gunting,tampaldan warna hurufpada gambarLukisdan cantumgambar.Terang arah kesesuatu tempat.Contoh BahanBantu Belajar :Gambar, Abjadgetah, Jigsawpuzzle,maze,bukubergambar 20. KIOSK INTERPERSONALRuang belajar - mengajar yang menggunakan interaksidan bekerjasama dengan orang lain.Cadangan Aktivitidalam P&P :Bermainkuiz,menyampaikan maklumat danbermain jual beliContoh BahanBantu Belajar :Kad soalan kuiz,kad abjad, kadgambarBahan untuk aktivitijual beli 21. KIOSK MATEMATIK Ruang belajar - mengajar yang menggunakan kebolehanmenaakul dan menyelesaikan masalah kompleks/matematik.Cadangan Aktivitidalam P&P :Mengeja perkatanberdasarkansukukata dengansimbol matematikdan mengira jumlahharga barangContoh Bahan BantuBelajar :Kad nombor Alatpembilang,Dekak-dekak,Kad Do.mino dan Kadperkataan 22. KIOSK MUZIKRuang belajar - mengajar yang menggunakan alat serta bahan- bahan muzik, lagu sebagai perantaraan P&P yang dijalankan.Cadangan Aktivitidalam P&P :Mengejaperkataan sambilmenyanyi danmemainkan muzikdanmemperdengarkan muzik semasabelajarContoh BahanBantu Belajar :Radio/VCD,Alatmuziksebenar/ciptaandan pita rakaman 23. KIOSK ALAM SEKITARRuang belajar - mengajar yang menggunakan persekitaran semulajadi sebagai bahan dalam menjalankan P&P. Cadangan Aktiviti dalam P&P : Melabel anggota badan, menulis nama haiwan, memelihara ikan dan mengumpul serangga,batu-batan Contoh Bahan Bantu Belajar : Gambar, Carta haiwan dan tumbuhan, model haiwan dan akuarium 24. KIOSK KINESTATIK Ruang belajar - mengajar yang menggunakanpergerakan badan dalam menjalankan aktiviti P&P.Cadangan Aktivitidalam P&P :Menulis abjad dikad tebukmenggunakanjari, berlakon ikutsituasi yangditetapkan danbermain karombahasaContoh BahanBantu Belajar :Kad tebuk, Bola,Doh danPlastecine 25. KIOSK INTRAPERSONALRuang belajar secara individu.Cadangan Aktivitidalam P&P :Menulis jurnal,duduk bersendirianmembuat refleksidiri, catatkenangan atauperasaan danmembuat projekberbentuk arahankendiri.Contoh BahanBantu Belajar :Komputer, Kad-kad(huruf,perkataan,ayat),Bukucerita 26. BANDING BEZA KEKUATANKAEDAH STESEN Proses pengajaran dan pembelajaran yangsistematik Mempunyai sokongan bahan bantu mengajaryang efektif Murid-murid diberikan pendedahan belajarsambil bermain Murid-murid mengambil bahagian secara aktifdalam pelbagai aktiviti dalam stesenpembelajaran.KAEDAH KIOSK Bentuk pembelajaran lebih mudah keranaseiring tahap kecerdasan individu. Minda murid akan tercabar bukan dalamkeadaan bosan untuk belajar 8 kiosk dapat dibina dalam setiap kelas(mengikut teori kecerdasan pelbagai) Murid berpeluang merasai kepelbagaiansuasana pembelajaran. 27. BANDING BEZA KELEMAHANKAEDAH STESEN Murid-murid akan melebihkan aktivitibermain daripada fokus terhadapbelajar.KAEDAH KIOSK Suasana disiplin murid akan menjadisuasana yang negatif sekiranyakawalan kelas oleh guru tidakdijalankan dengan baik. Murid gagal mendengar arahan guruuntuk beralih menggunakan kiosk lainkerana hanya minat kiosk yangtertentu 28. ISU-ISU1. Kurang pengetahuan dalam kalangan guru Pemulihan Khas untuk membina stesen dan kiosk yang menarik.2. Kekurangan tenaga guru Pemulihan Khas yang pakar untuk mengendalikan setiap stesen dan kiosk. Misalnya bagi stesen matematik, kekurangan guru matemtik dalam program Pemulihan Khas boleh menyebabkan gangguan untuk stesen dan kiosk berjalan dengan lancar.3. Memerlukan peruntukan yang banyak dalam membina setiap stesen dan kiosk. Contoh hendak membina stesen muzik tetapi tiada bajet untuk membeli kelengkapan barang-muzik muzik.4. Kurangnya kemudahan fizikal seperti ruang yang tidak mencukupi untuk dibuat banyak station atau kiosk.5. Menyukarkan sesetengah pelajar yang mengalami masalah fizikal seperti sukar berjalan untuk bergerak ke tempat yang lain. 29. An inspirational dialogue...An atheist stops a little boy on the street and asks him: Tell me where is Allah and I will give you one apple.The boy says:You tell me where He is NOT, I will give you thousand apples....SEKIAN, TERIMA KASIH.