of 100 /100
PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 1.0 SINOPSIS Adakah anda tahu tentang definisi dan konsep disleksia? Anda akan dapat memahaminya dengan jelas jika anda mengikuti modul ini dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Di samping itu, anda juga dikehendakki membuat latihan dan tugasan yang di berikan bagi memantapkan penguasaan anda dalam bab ini. 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini, anda dapat: 1. Menjelaskan definisi dan konsep disleksia. 2. Menjelaskan sejarah pendidikan disleksia. 3. Mengenalpasti faktor-faktor berlakunya disleksia. 4. Menghuraikan jenis-jenis disleksia. 1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 1.3 DEFINISI DAN KONSEP DISLEKSIA 1 Tajuk 1 PENGENALAN KEPADA DISLEKSIA Pengenalan kepda disleksia Definisi dan konsep Faktor-faktor berlakunya disleksia Jenis-jenis Disleksia Sejarah pendidikan disleksia di Malaysia dan luar negara Akta, peraturan, arahan dan pekeliling

Pendidikan Disleksia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

disleksia

Text of Pendidikan Disleksia

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  1.0 SINOPSIS

  Adakah anda tahu tentang definisi dan konsep disleksia? Anda akan dapat memahaminya

  dengan jelas jika anda mengikuti modul ini dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Di

  samping itu, anda juga dikehendakki membuat latihan dan tugasan yang di berikan bagi

  memantapkan penguasaan anda dalam bab ini.

  1.1 HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir tajuk ini, anda dapat:

  1. Menjelaskan definisi dan konsep disleksia.

  2. Menjelaskan sejarah pendidikan disleksia.

  3. Mengenalpasti faktor-faktor berlakunya disleksia.

  4. Menghuraikan jenis-jenis disleksia.

  1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

  1.3 DEFINISI DAN KONSEP DISLEKSIA

  1

  Tajuk 1 PENGENALAN KEPADA DISLEKSIA

  Pengenalan kepda

  disleksia

  Definisi dan konsep

  Faktor-faktor berlakunya disleksia

  Jenis-jenis Disleksia

  Sejarah pendidikan disleksia di

  Malaysia dan luar negara

  Akta, peraturan, arahan dan pekeliling

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Disleksia berasal daripada gabungan perkataan Greek dys yang bermaksud

  kesukaran dan lexis bermaksud bahasa. Secara literalnya, disleksia bermaksud,

  kesukaran dalam berbahasa (Ott 1997 dalam Sheila & Samsilah 2006).

  Penyelidikan awal telah mendefinisikan disleksia dengan nama yang berlainan

  berdasarkan konsep yang berlainan. Di antaranya, disleksia dinama sebagai word

  blindness dalam kajian Kerr (1897) dan Kussmaul (1877), congenital word blindness

  (Minshel Richardson 1917), strephosymbolia (Orton 1937), specific reading disability

  (Eustis, 1947), reading disability (Kirk & Bateman 1962), specific development dyslexia

  (Critchley 1970), unexpected reading failure (Symmes & Rapoport 1972), poor reading

  (Olson et al. 1985) dan sebagainya.

  Definisi terkini disleksia adalah sebagai suatu masalah kognitif (Thomson 1984

  dalam Sheila & Samsilah 2006). Mohd. Sharani (2004) menjelaskan maksud dyslexia adalah kanak-kanak yang tidak dapat membaca kerana tidak dapat menterjemahkan

  dengan betul lambang-lambang bertulis sama ada dalam huruf itu sendiri, dalam suku

  kata ataupun dalam perkataan-perkataan.

  Definisi operasional disleksia yang pertama dikeluarkan oleh World Federation of

  Neurology (1968) dalam Sheila & Samsilah (2006) adalah seperti berikut:

  Suatu kecelaruan pada kanak-kanak di mana, meskipun mereka melalui

  pengalaman bilik darjah konvensional, gagal mengusai kemahiran bahasa

  seperti membaca, menulis dan mengeja yang selaras dengan kemampuan

  intelektual mereka.

  Kementerian Pelajaran Malaysia (2004) mendefinisikan murid yang mengalami

  masalah pembelajaran spesifik disleksia ialah murid-murid yang mempunyai kecerdasan

  mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi mempunyai kesukaran yang

  tinggi dalam kemahiran mengeja, membaca dan menulis. Selain itu, pelajar yang

  bermasalah pembelajaran spesifik disleksia akan menunjukkan trait-trait yang berbagai

  jenis, termasuk kelemahan membaca, bertutur, penulisan dan keupayaan kefahaman.

  2

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Mengikut Snowling(2000), kanak-kanak disleksia merujuk kepada kanak-kanak

  yang mempunyai masalah membaca yang tidak boleh diterangkan oleh faktor-faktor

  kecerdasan intelek yang rendah, ketidakupayaan deria, masalah emosi, kekurangan

  peluang pendidikan ataupun kekurangan dalam latar belakang sosioekonomi.

  Penyelidik-penyelidik selama ini mendefinisi disleksia berdasarkan konsep dan

  teori masing-masing, sesetengah pihak mendefinisikan disleksia dari perspektif kognitif

  dan sesetengah dari perspektif neurobiologikal. International Dyslexia Association

  mendefinisikan disleksia sebagai ketidakupayaan pembelajaran berasas bahasa. Definisi

  disleksia yang dicadangkan oleh International Dyslexia Association. (2003a; 2003b)

  adalah seperti berikut :

  Dyslexia is a language-based, neurobiological learning disability in which an

  individual ha difficulty with word recognition, spelling, and decoding. These

  problems are often a result of a phonological deficit. Consequently, people

  who have dyslexia frequently have secondary problems in reading

  comprehension, vocabulary growth, and development of background

  knowledge. Dyslexia is not due to a lack of intelligence. A gap between

  potential and achievement exists.

  Walaupun terdapat banyak definisi dan penjelasan mengenai disleksia, secara

  umumnya penyelidik-penyelidik bersetuju bahawa :

  1. Disleksia mempunyai asas biologikal dan berpunca dari keturunan

  neurologikal.

  2. Masalah disleksia akan berlanjutan hingga ke peringkat remaja dan

  dewasa.

  3. Disleksia mempunyai dimensi persepsi, kognitif dan bahasa.

  4. Disleksia akan mengakibatkan kesukaran dalam banyak area dalam

  hidup seseorang individu.

  3

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Latihan :

  1. Rujuk kepada dua buah buku berkaitan disleksia, dan beri

  definisi yang diberikan oleh kedua-dua pengarang buku tersebut.

  Adakah definisi yang di berikan sama dengan definisi yang ternyata

  di dalam modul ini. Jika ada kelainan sila nyatakan kelainan dalam

  definisi yang di berikan.

  Pastikan sumber rujukan di senaraikan seperti, nama

  pengarang,nama buku,muka surat,nama penerbit serta tahun

  terbitan.

  1.4 SEJARAH PENDIDIKAN DISLEKSIA

  MalaysiaPenubuhan program disleksia telah dirancang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sejak

  pengambilan kumpulan pertama guru-guru untuk menjalani kursus disleksia selama

  empat belas minggu . Akhirnya, program ini telah dapat direalisasikan pada 13 Mac 2004

  dengan memilih Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail (2)

  Sebagai sekolah pra-rintis program disleksia.

  Program ini dimulakan dengan hanya tujuh orang murid dan dua orang guru.

  Subjek yang diajar pada masa itu adalah Bahasa Malaysia. Kini, program disleksia di

  sekolah mempunyai tiga puluh tiga orang murid dan empat orang guru yang mengajar

  subjek-subjek utama seperti Bahasa Malaysia, Sains dan Matematik. Murid-murid

  4

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  disleksia dikehendaki mengikuti pembelajaran subjek-subjek lain di kelas arus

  perdana.Pelancaran rasmi program disleksia di Peringkat Kebangsaan telah

  disempurnakan di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail (2) pada 16 Jun 2004, oleh

  Yang Bahagia Puan Hajah Siti Zaharah binti Mat Akib iaitu Timbalan Ketua Pengarah

  Pelajaran, Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia.

  Luar NegaraPerkembangan sejarah disleksia bermula seratus tahun sebelum ini. Pada tahun 1895,

  Hinshelwood telah menyiarkan satu artikel dalam journal The Lancet. Dalam artikel tersebut,

  beliau telah mengemukakan isu ingatan dan buta huruf (word blindness). Artikel tersebut telah

  memberi ilham kepada Pringle Morgan, seorang doktor di Seaford, menerangkan kes seorang

  kanak-kanak lelaki yang berumur 14 tahun yang cerdik tetapi tidak boleh belajar membaca. Artikel

  beliau telah disiarkan dalam British Medical Journal pada tahun 1896. Dalam kajian klasik ini,

  Morgan menerangkan keadaan seorang kanak-kanak lelaki yang berusir 14 tahun mengalami

  congenitial word blindness.

  Setelah kajian Morgan, ramai penyelidik berminat dalam menjalankan kajian berkait

  dengan disleksia dan mengemukakan pandangan mengenai berlakunya disleksia berdasarkan

  konsep dan teori mereka masing-masing. Di antaranya, Hinshelwood telah menimbulkan

  kesedaran sosial dan klinikal untuk melihat disleksia sebagai isu perubatan. Pada tahun 1917,

  Hinshelwood telah mengemuka artikel mengenai Congenital Word Blindness, satu kekurangan

  yang melibatkan perolehan dan penyimpanan ingatan visual tentang huruf dan perkataan di otak.

  Menurut beliau, kekurangan tersebut adalah diwarisi, tetapi boleh diubati dan ia berlaku lebih di

  kalangan lelaki daripada perempuan

  Tokoh-Tokoh Luar Negara

  Samuel Orton seorang psychiatrist dan neurologist di gelar sebagai Father of

  Dyslexia. Pada tahun 1926, beliau telah melakukan pembentangan Interpretation of

  Developmental Reading Disability to The American Neurological Association. Di Amerika,

  Samuel Torrey Orton (1937) berpeluang mengkaji ketidakupayaan bahasa pesakit baliau

  selain mefokuskan kajian pada aspek ketidakupayaan bahasa dan mendapati terdapat

  hubungan antara kelewatan dalam belajar membaca dengan faktor lain, seperti

  penggunaan tangan kiri atau penggunaan mata kiri. Beliau juga mencadangkan teori

  strephosymbolia yang mefokus pada terbalik huruf atau perkataan dan beliau

  5

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  mencadangkan bahawa individu disleksia mempunyai kekurangan persepsi visual pada

  huruf, berkemungkinan berpunca dari ketidakfungsian otak.

  Seterusnya, Anna Gillingham seorang tokoh yang telah menganalisis dan

  mengadakan prosedur mengajar dalam Bahasa Inggeris yang telah di rintis oleh Dr.Orton.

  Beliau juga telah melatih beberapa orang guru untuk menggunakan dan membiasakan

  sistem ini. Anna Gillingham dan Bessie Stillman(1946):, telah menulis dan menghasilkan

  sebuah buku mengenai teknik dan cara untuk kanak kanak disleksia, yang bertajuk

  Remedial Training for Children with Specific Disability in Reading, Spelling and

  Penmanship.

  Tokoh-tokoh Malaysia

  Rosana (1998) menyatakan bahawa kanak-kanak disleksia dapat dikesan melalui ciri-ciri

  iaitu kosa kata tulisan yang tidak seimbang, lambat dalam bertutur, lemah dalam

  menyusun ayat, pelupa, kurang kemahiran mengeja, seolah-olah faham ketika proses

  P&P dalam kelas tetapi mendapat keputusan merosot dalam ujian, tidak tepat dalam

  bacaan dan tidak terancang. Namun begitu, disleksia bukanlah suatu kecacatan kerana

  tidak mempunyai kaitan dengan tahap kecerdikan atau IQ seseorang

  Sofiah (2000) menyatakan bahawa disleksia dapat disembuhkan dengan bantuan

  rawatan (BOLD 2000). Hasil daripada kajian pakar perubatan dengan mendapati kanak-

  kanak disleksia dari segi fizikal adalah aktif (Zabidi 2000).

  Coralie (2000) menyatakan bahawa lazimnya kanak-kanak disleksia diberi

  peluang pendidikan seperti kanak-kanak biasa. Proses mengenalpasti dan merancang

  keperluan pembelajaran kanak-kanak disleksia ini adalah sangat penting. Rosana (1998)

  menyatakan bahawa secara keseluruhannya pelajar disleksia adalah lemah dalam

  pembelajaran. Mereka bersikap pelupa dan tidak tepat serta lambat dalam bertutur. Irwin

  (2000) turut bersetuju bahawa individu yang menghadapi masalah disleksia tersebut

  6

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  memerlukan satu program khusus untuk belajar membaca, menulis dan mengeja. Hal ini

  kerana rogram pengajaran biasa tidak selalunya efektif untuk pelajar-pelajar disleksia.

  Malah, beliau juga menyatakan bahawa alternatif pengajaran adalah perlu sekali

  dititikberatkan oleh guru. Contohnya menjalankan aktiviti dengan melibatkan penggunaan

  pelbagai deria pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran seperti task-on.

  Antara selebriti dan tokoh terkemuka dunia yang dikatakan mempunyai masalah

  disleksia seperti yang dilaporkan dalam Time Magazine bertarikh 8 September 2003 ialah

  Thomas Edison, Tom Cruise, Whoopi Goldberg dan bekas Perdana Menteri Singapura

  iaitu Lee Kuan Yew.

  Latihan:

  1. Terdapat ramai tokoh terkenal yang telah memberi sumbangan pada bidang disleksia. Selain daripada tokoh-tokoh yang telah di sebutkan di atas sila perkenalkan beberapa orang tokoh dan institusi yang terdapat dalam negara

  dan luar negara dan terangkan peranan/ sumbangan mereka

  terhadap bidang disleksia. (Contohnya Margaret J Snowling, T.R. Miles, Gavin Reid dan lain-lain.)

  2. Cuba melayari laman web untuk mencari maklumat lebih lanjut.

  http://www.psychtesting.org.uk/hotissues.asp?id=83

  http://www.interdys.org/

  7

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  1.5 FAKTOR-FAKTOR DISLEKSIA

  Mengikut Mercer(1997); Hammond dan Hughes(1996) dan Spaafford dan

  Grosser(1996), antara punca-punca disleksia ialah;

  1.5.1 Keturunan atau genetik

  Kajian-kajian dijalankan sejak dekad 19 menunjukkan disleksia dipengaruhi faktor

  keturunan. Kajian pertama mengenai disleksia berkait dengan genetik yang diterbit adalah

  kajian Hallgren pada 1950 yang bertajuk Specific dyslexia ("congenital word blindness):

  A clinical and genetic study. Beliau telah melakukan kajian terhadap 276 orang kanak-

  kanak yang mengalami disleksia di Child Guidence Clinic, didapati sebanyak 88%

  daripada subjek mempunyai masalah pembelajaran, sama seperti masalah yang dihadapi

  ahli keluarga mereka. Berdasarkan keputusan kajian, Hallgren mencadangkan bahawa

  disleksia perkembangan (developmental dyslexia) dipengaruhi faktor keturunan.

  Kajian yang dijalankan oleh Shaywitz & Shaywitz (2005) telah menunjukkan

  disleksia dipergaruhi faktor keturunan, iaitu terdapat 25% hingga 50% daripada kanak-

  kanak di mana ibu bapanya mengalami disleksia akan juga mengalami disorder tersebut,

  Dalam 20 tahun kebelakangan ini, dengan perkembangan penggunaan teknologi

  genetik dan metodologi statistikal dalam mendiagnosis disleksia, telah menunjukkan

  terdapat faktor genetik menyumbang dalam berlakunya disleksia. Selepas itu terdapat

  kajian-kajian menunjukkan kromosom 1p (Grigorenko et al. 2001), kromosom 2pll

  (Peyrard-Janvid et al. 2004), kromosom 3 dan kromosom 6p telah dikenal pasti terlibat

  dalam mempengaruhi genetik seseorang individu mengalami disleksia. Selain itu, terdapat

  8

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  juga kajian menunjukkan kromom 18p112 berkait dengan kekurangan kesedaran fonem.

  Ini menunjukkan terdapat beberapa gen yang berkait dengan berlakunya disleksia.

  1.5.2 Perkembangan

  Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangannya pada bahagian tertentu

  dalam sisitem saraf. Pada kebiasannya kanak-kanak lelaki lambat matang daripada

  kanak-kanak perempuan. Tahap dan keadaan perkembangan yang berlainan merupakan

  salah satu kemungkinan punca disleksia.

  Secara umumnya, faktor perkembangan kanak-kanak disleksia dapat dilihat

  daripada beberapa aspek:

  A. Faktor neurobiological

  Individu mengalami disleksia akibat daripada fungsi otak yang berlainan dengan

  individu lain.

  Sally Shaywitz, Overcoming Dyslexia, 2003

  Oleh kerana ketidakaktifan pada laluan neural dalam otak, individu disleksik

  mengalami masalah dalam menganalisis perkataan dan menterjemahkan huruf kepada

  bunyi. Keadaan ini akan berlanjutan walaupun usir meningkat, dan masih akan kurang

  lancar dalam membaca.

  9

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  B. Faktor kerosakan kognitif

  i. Visual deficits

  Individu disleksik dikatakan mengalami kesukaran gerakan motor-visual semasa membaca bahan cetakan. Garzia et. al.( 1993) mencadangkan keadaan tersebut berlaku akibat daripada sistem magnocellular visual, di mana pembaca disleksia mengalami kesukaran membaca, contohnya mendapati huruf terbalik, tidak dapat membezakan bentuk huruf yang seakan-akan sama, sukar membatangkan suku kata.

  ii. Phonological (speech) processing deficits

  Sesetengah penyelidik cuba menerangkan faktor berlakunya disleksia dari segi

  pemprosesan fonologikal. Individu mengalami kekurangan dalam memperolehi kemahiran

  10

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  fonologikal kerana ketidakupayaan memproses bunyi dengan tepat, kesukaran

  mengekalkan hubungan huruf-bunyi dalam ingatan jangka pendek.

  1. Rujuk kepada buku-buku disleksia, rumuskan faktor-faktor

  berlakunya disleksia dan jelaskan dengan lebih lanjut mengenai

  faktor-faktor tersebut. Jangan lupa seorang guru profesional tidak

  akan lupa memberi sumber rujukannya. Adakah anda seorang guru

  profesional?

  2. Cuba melayari laman web untuk mencari maklumat lebih lanjut.

  http://www.understanding-learning-disabilities.com/index.html

  1.6 JENIS JENIS DISLEKSIA

  1.6.1 Perolehan

  Menurut Ott (1997), disleksia perolehan (acquired dyslexia) adalah kesan dari

  kerosakan pada otak seperti kecederaan pada otak atau ketumbuhan dalam otak yang di

  11

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  alami sejak kelahiran. Terdapat empat jenis simptom yang berlainan pada kanak-kanak

  yang mengalami disleksia perolehan, iaitu :

  I. Disleksia yang dalam teruk (deep disleksia) dan dikenali juga (phonemic disleksia)

  yang melakukan kesilapan menyebut ketika membaca, yang menyebabkan makna

  berubah

  II. Disleksia phonologi yang tidak boleh menyebut atau membaca perkataan dan

  bukan perkataan

  III. Disleksia permukaan yang melibatkan gangguan penglihatan seseorang kanak-

  kanak dalam mendiskriminasi abjad atau perkataan yang rupanya agak sama

  2. Perkembangan

  Disleksia perkembangan merupakan salah satu gangguan perkembangan fungsi otak.

  Disleksia dianggap suatu masalah yang disebabkan oleh gangguan dalam daya ingat

  (memori) dan pemprosesan central yang disebut kesulitan membaca.Seperti yang sudah

  diutarakan di atas, disleksia perkembangan disebabkan oleh kelainan genetik. Gangguan perkembangan tersebut hanya terjadi pada bahagian otak yang berhubungan

  dengan bahasa khususnya jalur membaca (jalur yang menghubungkan antara pusat

  penglihatan dengan pusat bahasa). Namun, walau perkembangan di pusat bahasa

  terganggu, otak individu disleksia mampu membuat kompensasi dengan perkembangan

  pada pusat lainnya.

  1. Terdapat 2 jenis disleksia yang telah di senaraikan di atas,

  senaraikan jenis-jenis disleksia yang lain. Mengapa terdapat

  banyak jenis disleksia? Sila rujuk kepada beberapa buah buku

  disleksia bagi menjawab soalan di atas.

  2. Cuba melayari laman web untuk mencari maklumat lebih lanjut.

  http://www.understanding-learning-disabilities.com/index.htmlwww.macalester.edu/

  12

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  1.7 AKTA

  Pendidikan khas semakin diberi perhatian sejak penggubalan semula Akta

  Pendidikan 1961 kepada Akta Pendidikan 1996 iaitu menyediakan khusus yang berkaitan

  dengan pendidikan Khas. Perlaksanaan Dasar Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah

  2003 melalui perintah Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002 yang memberi peluang kepada

  semua warga Malaysia yang berumur 6 tahun untuk mendapat pendidikan di institusi yang

  disediakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Sistem

  pendidikan ini menyediakan peluang kepada semua rakyat dalam lingkungan umur

  kelayakan untuk mendapat pendidikan secara percuma. Dasar Pendidikan Untuk Semua,

  serta Dasar Pendemokrasian Pendidikan yang dilancarkan sebelum ini akan

  diperkukuhkan lagi oleh perlaksanaan Dasar Persekolahan Wajib.

  Contoh akta pendidikan khas adalah, Akta Pendidikan Khas 1997 Bahagian II 3(2)

  13

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  seksyen 41. Mengikut akta tersebut semua pelajar bekeperluan khas yang boleh dididik &

  mampu mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain-boleh diterima

  bersekolah. Selain itu,terdapat pelbagai tahap pendidikan yang disediakan oleh kerajaan

  kepada murid murid bekeperluan khas di Malaysia antaranya :

  I. prasekolah,

  II. sekolah harian biasa rendah dan menengah

  III. sekolah menengah teknik atau vokasional, dengan menggunakan pendekatan

  pengajaran berasingan dan separa inklusif.

  IV. pendidikan khas integrasi pula adalah untuk yang bermasalah pembelajaran,

  penglihatan, dan pendengaran.

  Selain itu, pelbagai syarat telah di tetapkan sekiranya ibu bapa ingin mendaftarkan

  anak mereka ke sekolah,antaranya

  I. Tadika(berusia tidak kurang 6 tahun),

  II. Sekolah Rendah(berusia 6+ hingga 14+ tahun) dan

  III. Sekolah Menengah (13+ hingga 19+ tahun)

  IV. Semua kanak-kanak ini mestilah mendapat pengesahan daripada ketiga-tiga

  panel.KPM,JKM,Pegawai perubatan

  Akta orang cacat di malaysia pula adalah,

  I. Penyamaan Peluang Dan Penyertaan Penuh (pendidikan,

  perniagaan/pekerjaan, sukan, Pemulihan, Aksesibiliti, Perkhidmatan Sokongan,

  Keselamatan Sosial.

  II. Peruntukan Berkaitan Diskriminasi Berdasarkan Kecacatan

  III. Suruhanjaya Orang Kurang Upaya(mengendalikan aduan dan menyiasat

  pendakwaan)

  Matlamat Akta Orang Cacat 2002 adalah untuk:

  14

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  I. memastikan bahawa orang kurang upaya di Malaysia mempunyai hak yang

  sama di bawah undang-undang seperti masyarakat lain

  II. Untuk menghapuskan, sejauh mana yang boleh, diskriminasi terhadap seorang

  atas sebab kurang upaya (kecacatan) dalam beberapa aspek hidup

  III. Untuk menggalakkan pengiktirafan serta penerimaan prinsip bahawa orang

  kurang upaya diberi peluang yang sama dan penyertaan sepenuh di kalangan

  masyarakat untuk membolehkan mereka hidup sebagai rakyat yang berhak di

  negara ini.

  1. Rujuk kepada beberapa buku mengenai akta pendidikan khas

  dan terangkan maksud akta itu tersendiri dan huraikan matlamat

  akta berkaitan dengan disleksia.

  2. Cuba melayari laman web untuk mencari akta-akta berkaitan

  disleksisa. Apakah perbezaan akta-akta tersebut dengan akta-akta

  Malaysia?

  15

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Tajuk 2 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DISLEKSIA

  2.0 SINOPSIS

  Tajuk ini akan memberi pengetahuan kepada anda berkaitan dengan

  perkembangan kanak-kanak disleksia dari segi ciri-ciri kanak-kanak disleksia dan

  masalah utama kanak-kanak disleksia.

  Dapatkah anda mengagak bagaimanakah ciri-ciri kanak-kanak disleksia? Adakah

  ciri-ciri kanak-kanak disleksia mempunyai persamaan dengan ciri-ciri kanak-kanak

  normal? Apakah masalah utama yang dialami oleh kanak-kanak disleksia? Mungkin

  jawapannya dapat anda temui melalui pembacaan modul ini seterusnya.

  2.2 HASIL PEMBELAJARAN

  1. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak disleksia.

  2. Mengenal pasti masalah-masalah utama kanak-kanak disleksia.

  2.3 KERANGKA TAJUK-TAJUK

  16

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  2.4 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DISLEKSIA

  Bahagian ini akan membicarakan tentang ciri-ciri kanak-kanak disleksia dari segi

  fizikal, kecerdasan, emosi dan sosial.

  Kanak-kanak disleksia adalah lebih lambat perkembangannya berbanding rakan

  yang sebaya daripada segi umur kronologikal seperti seorang kanak-kanak disleksia

  berusia tujuh tahun sering berkelakuan seperti kanak-kanak berusia dua ataupun tiga

  tahun yang mementingkan diri ( Cronin 1997: ms 111 dalam Sheila & Samsilah 2006).

  2.4.1 Ciri-Ciri Kanak-Kanak Disleksia

  i. Ciri-ciri Fizikal:

  Pakaian yang dipakai sentiasa bersih tetapi tidak kemas dan butang baju sentiasa

  salah butang. Kekeliruan juga timbul di mana mereka sukar untuk membezakan kiri dan

  kanan.

  kanak-kanak ini tidak mempunyai kekurangan dari aspek fizikal

  mereka mempunyai fizikal yang lengkap

  cara mereka berpakaian sama dengan kanak-kanak normal yang lain

  ii. Ciri-ciri kecerdasan:

  17

  Perkembangan Kanak-kanak Disleksia

  Ciri-ciri kanak-kanak disleksia

  Masalah utama kanak-kanak disleksia

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Kebanyakan mereka mempunyai kecerdasan yang sama dengan kanak-kanak

  normal yang lain, malahan ada yang lebih baik daripada kanak-kanak normal yang lain.

  Mereka tidak berminat dalam pelajaran dan selalu dilabelkan sebagai pemalas dan

  bodoh.

  iii. Ciri-ciri emosi

  Murung

  Kurang berkeyakinan diri

  Mudah geram

  Bimbang

  iv. Ciri-ciri sosial

  kelihatan berkhayal dan tidak mendengar

  Menghadapi kesukaran membaca isyarat sosial atau bahasa badan

  Masalah pergaulan sosial, keyakinan dan imej diri yang rendah dan

  dibuli di sekolah

  Menghadapi masalah ingatan dan turutan, kadang-kadang dianggap

  berbohong

  Konsep kendiri rendah

  18

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  2.4.2 MASALAH-MASALAH UTAMA KANAK-KANAK DISLEKSIA

  Masalah utama yang dialami oleh kanak-kanak disleksia ialah dari segi bahasa,

  matematik, konsep kendiri, pengamatan dan pemprosesan maklumat. Masalah-masalah

  tersebut dapat digambarkan dalam rajah berikut:

  19

  AKTIVITI

  Dengan menggunakan jadual, buat banding beza antara murid disleksia, murid pemulihan dan murid normal di kelas biasa.

  Ciri Murid Disleksia Murid Pemulihan Murid NormalFizikalEmosiSosialKecerdasan

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Rajah Menunjukkan Lima Masalah Utama yang Dialami oleh Kanak-kanak Disleksia

  i. Masalah Bahasa

  Kanak-kanak yang didiagnosis mengalami disleksia kebanyakan menunjukkan

  kesukaran dalam perkembangan bahasa pada peringkat pra-sekolah. Salah satu masalah

  disleksisa adalah gangguan bahasa yang spesifik dan dapat dilihat menerusi kekurangan

  kebolehan dan proses fonologikal. Kekurangn ini dikatakan tidak ada hubungan dengan

  keupayaan kognitif ataupun akademik. Disleksia ini juga boleh dijelaskan dengan pelbagai

  kesukaran yang dihadapi dalam pelbagai bentuk dalam bahasa seperti membaca, menulis

  dan mengeja.

  Secara basisnya, untuk belajar membaca, kanak-kanak perlu mengtadbirkan satu

  set hubungan antara huruf cetakan dan bunyi pertuturan (fonem) kosa kata lisan.

  Hubungan antara orthografik dan fonologi perlu dicapai pada tahap peroleh dengan

  tepat untuk memastikan bahawa kosa-kata yang belum dijumpai sebelum ini dapat

  didekod, kalau tidak, kanak-kanak akan menghadapi cabaran tentang kosa-kata baru,

  kerana tidak mempunyai pengetahuan untuk dekod kosa kata. Kesedaran bahawa semua

  kosa kata dapat dipecah kepada unit fonologikal membolehkan pembaca menghubung

  huruf (orthografik) dengan pertuturan (fonologi) dan seterusnya memecah kod bacaan.

  Untuk membaca, kanak-kanak perlu mengembangkan insight bahawa kosa kata

  pertuturan boleh dipecah menjadi fonem dan huruf dalam perkataan penulisan yang

  mewakili bunyi tersebut. Bagaimana pun, kesedaran tersebut kurang ditunjukkan oleh

  kanak-kanak dan dewasa disleksia.

  Kanak-kanak disleksia tidak dapat mengimbangi daya mengingat huruf dengan

  perkataan dan menghadapi masalah dalam mengingat bentuk huruf, bunyi huruf dan

  gabungan perkataan. Antara huruf-huruf yang sering mendatangkan masalah kepada

  mereka ialah huruf b dan d, dan perkataan yang ejaannya hampir serupa.

  Mempunyai kekeliruan susunan huruf. Contohnya: dan ditulis nad

  Menambah huruf misalnya main ditulis maein

  20

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Menggantikan huruf saya menjadi caya

  Meninggalkan huruf, makan menjadi akan

  Keliru dengan bunyi huruf-huruf vokal seperti a e i o u. epal ditulis apel

  Menulis ejaan yang tidak bererti misalnya makan ditulis mikan

  Membalikkan suku kata misalnya, masa menjadi sama

  Tidak dapat menulis dan menyebut perkataan-perkataan yang mempunyai

  3,4,5 suku kata

  Sukar menyalin semula nombor-nombor, misalnya 6 ditulis 9

  Kajian Kamhi & Catts (1986) juga mendapati kanak-kanak disleksia menunjukkan

  kesukaran dalam memproseskan bahasa, mereka didapati menunjukkan kekurangan

  dalam persepsi pertuturan, kesedaran fonologikal, pengulangan membaca perkataan dan

  ayat dan menyebut dengan pantas (rapid naming ).

  ii Masalah Matematik

  Kanak-kanak disleksia mengalami masalah matematik dari aspek-aspek berikut:

  A. Ingatan jangka pendek dan ingatan kerja

  Kesukaran dengan ingatan jangka pendek dan ingatan kerja akan mempengaruhi keberkesanan pembelajaran dalam sifir, pengiraan mental. Namun, kanak-kanak disleksia berkeupayaan dalam melihat pola dan gambaran besar.

  B. Turutan/Sequencing

  Adalah sukar untuk kanak-kanak disleksia mengira, terutamanya mengira secara satu dengan satu. Mereka juga sukar mengira secara kebelakang(count backwards) , contohnya 18 akan ditulis jadi 81. Mereka mungkin juga sukar dalam mengingat turutan yang panjang, contohnya 4, 4, 4, 4.

  C. Visual Perceptual

  Kanak-kanak keliru dengan simbol +, , dan x atau 6 dan 9, 3 dan 8.

  21

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  D. Kesedaran Ruangan

  Kesukaran dalam menempatkan nilai nombor atau geometri, sukar untuk mengkaitkan bentuk dua dimensi kepada tiga dimensi.

  E. Masalah Penyusunan Bersiri

  Kajian menunjukkan kanak-kanak disleksia sukar menyusun sesuatu secara

  bersiri, seperti susunan bulan dalam setahun , susunan hari dalam seminggu, susunan

  huruf , nombor dan ejaan-ejaan bagi perkataan-perkataan. Justeru, mereka menghadapi

  masalah menghafal sifir ataupun mengingat susunannya.

  Apabila ditanya secara spontan, Berapakah nilai 5 7 ? Mereka terpaksa

  membaca sifir daripada awal sehingga sampai kepada nombor yang dikehendaki itu. Ini

  bermakna penyelesaian satu masalah matematik yang mudah memerlukan masa yang

  lama serta banyak tenaga dan usaha. Masalah yang sama juga berlaku dalam operasi

  pembahagian. Hal sebeginilah yang dikatakan sabagai masalah pemprosesan maklumat

  dalam diri seseorang individu.

  iii Pengamatan

  Individu disleksia juga menunjukkan daya pengamatan, pendengaran dan

  penglihatan yang lemah. Secara umumnya individu disleksia mengalami masalah

  pengamatan penglihatan dan pendengaran. Individu disleksia yang mengalami kesukaran

  pada aspek pengamatan penglihatan akan menunjukkan masalah seperti berikut:

  mengeja vowel/vokal

  memecah perkataan menjadi suku kata, contoh: membaca jadi me-mba-ca

  gerakan visual Problems with Visual Movement

  kedudukan visual

  tumpuan visual

  22

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Individu disleksia mengalami kesukaran pada aspek pengamatan pendengaran

  akan menunjukkan masalah seperti berikut:

  rentakan bunyi: hot--mop

  mengidendifikasi jumlah perkataan dalam sesuatu ayat

  mengidendifikasi suku kata dalam sesuatu perkataan

  mengidendifikasi setiap bunyi dalam perkataan

  Menurut Learner (1971) dalam bukunya Children With Learning Disabilities,

  pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca

  indera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan

  kuasa intelek. Oleh yang demikian, guru perlulah mengkaji dan membuat pemerhatian

  yang khusus bagi mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada murid yang mengalami

  masalah pengamatan. Terdapat 16 ciri yang dikenal pasti ditonjolkan oleh murid disleksia

  yang mengalami masalah pengamatan. Berikut adalah antara ciri-ciri masalah

  pengamatan yang ditonjolkan oleh murid disleksia:

  Ciri pertama

  Murid Disleksia lambat dalam membuat satu-satu pengolahan seperti mengkelaskan satu-satu himpunan mengikut jenisnya. Contohnya seperti guru

  memberi gambar rajah tumbuh-tumbuhan dan kenderaan seperti kereta, motor dan

  lori, kemudian guru meminta murid untuk mengkelaskan gambar rajah tersebut

  mengikut jenis yang diberikan. Namun apabila guru menyuruh murid mula

  mengkelaskan gambar rajah tersebut, murid kelihatan memgambil masa yang lama

  untuk mengkelaskannya. Hal ini adalah kerana, mereka kurang faham dan tidak

  tahu untuk melakukan aktiviti tersebut, namun apabila mereka faham dengan jelas

  arahan aktiviti, mereka dilihat sangat berminat untuk melaksanakan aktiviti

  tersebut. oleh itu, guru perlulah membuat peneguhan secara berulang kali bagi

  mengelakkan masalah kemahiran pengamatan terjadi.

  Ciri kedua

  23

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Murid disleksia mempunyai kesukaran dalam mengaitkan perkara yang

  diketahuinya kepada situasi baru. Contohnya, murid mengetahui bagaimana

  membezakan bentuk dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang maujud,

  namun apabila diberi latih tubi murid tidak dapat membezakannya.

  Ciri ketiga

  Murid yang mengalami masalah pembelajaran sering cepat lupa, oleh itu mereka

  memerlukan ulangan yang kerap. Sebagai contoh, guru melaksanakan aktiviti

  menyebut perkataan yang mempunyai suku kata KV dan KVK seperti bakar,

  sakit dan perut. Sekiranya guru memberi gambar bersama dengan perkataan

  seperti gambar rumah, murid tersebut dapat menyebut dengan lancar. Namun

  sekirannya guru tidak meletakkan gambar rajah bersama dengan perkataan yang

  ingin disebut, murid dillihat tidak dapat menyebut dengan lancar. Murid mengambil

  masa yang lama untuk menyebutkan perkataan tersebut.

  Ciri keempat

  Murid disleksia lebih cenderung ke arah tindakan yang terburu-buru dan memberi

  sesuatu keputusan tanpa berfikir. Contohnya, guru memberi latihan kemahiran

  pengamatan penglihatn seperti mencantumkan dua suku kata menjadi perkataan

  yang bermakna. Guru meletakkan suku kata di dalam satu kotak dan murid perlu

  mengambilnya dan ditampalkan di papan putih. Apabila aktiviti dimulakan, murid

  dilihat mencantumkan dua suku kata dengan betul, namun perkataan yang dibina

  tidak mempunyai makna. Oleh yang demikian, guru perlu membetulkan kesilapan

  murid dan menerangkan kepada murid bahawa perkataan yang dicantum tidak

  membawa makna. Murid sepatutnya berfikir terlebih dahulu sebelum cuba untuk

  mencantumkan dua suku kata tersebut.

  Ciri kelima

  Murid disleksia lemah ko-ordinasi motor-mata tangan. Contohnya guru memberi

  aktiviti seperti menyambungkan titik, apabila titik disambungkan ia akan

  membentuk huruf seperti a, b dan c. Namun murid dilihat tidak dapat

  menyambung titik dengan betul. Hal ini adalah kerana, murid tidak dapat

  memegang pensil dengan betul dan tumpuan mata yang diberi terhadap aktiviti

  24

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  yang dijalankan adalah kurang. Oleh itu bagi meningkatkan kemahiran ko-ordinasi

  motor-mata tangan murid, guru seharusnya memperbanyakkan lagi aktiviti yang

  melibatkan kedua-duanya digunakan dalam satu masa.

  Ciri keenam

  Murid disleksia mengalami masalah ketidakbolehan membuat keputusan secara

  am. Contohnya, guru memberi aktiviti seperti meletakkan satu gambar rajah di

  papan putih, kemudian guru menceritakan serba sedikit berkaitan gambar rajah

  berkenaan seterusnya guru meminta murid untuk membuat kesimpulan terhadap

  gambar rajah yang diberikan berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui oleh

  murid. Namun kesimpulan yang dibuat tidak menepati gambar rajah yang

  diberikan. oleh itu, guru perlulah menggalakkan murid untuk belajar membuat

  keputusan yang berkait rapat dengan persekitaran dan memberi pendedahan yang

  teliti kepada murid berkaitan aktiviti supaya mereka dapat membuat kesimpulan

  dengan baik.

  ciri ketujuh

  Murid jenis ini dilihat susah sekali untuk turut serta dalam permainan kerana

  mereka tidak dapat mengikut corak permainan. Contohnya, guru kelas

  menganjurkan pertandingan membina ayat dengan perkataan yang diberikan.

  Murid yang mengalami masalah kesukaran pengamatan tidak akan melibatkan diri

  dan dilihat lebih banyak mendiamkan diri. Hal ini adalah kerana, mereka tidak

  dapat menguasai kemahiran membina ayat tersebut. Oleh itu, guru pemulihan

  perlulah mengajar murid asas pembina ayat yang mudah sehingga murid mampu

  membina ayat sendiri, kemudian ke peringkat yang lebih sukar.

  25

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  AKTIVITI

  1. Anda telah membaca masalah pengamatan yang ditonjolkan oleh murid

  disleksia. Apakah puncanya yang menyebabkan berlakunya masalah tersebut?

  iv Konsep kendiri

  Kanak-kanak disleksia mengalami konsep kendiri yang menjejaskan masalah

  sosial dan emosi mereka. Hal ini disebabkan kanak-kanak disleksia terpaksa menempuh

  persekitaran dalam keadaan berbeza daripada rakan sebaya normal yang lain.

  Dr Samuel Orton menjelaskan bahawa pada peringkat pra sekolah kanak-kanak

  disleksia ini masih mampu menyesuaikan diri dengan baik dan ceria. Masalah mula wujud

  apabila mereka merasakan bahawa arahan-arahan dan bimbingan daripada guru adalah

  tidak selaras dengan gaya pembelajaran mereka. Apabila kanak-kanak ini masuk sekolah

  rendah, tekanan ke atas mereka semakin hebat kerana tahap pembelajaran yang semaki

  sukar dan mementingkan kecemerlangan akademik. Oleh itu, kanak-kanak disleksia ini

  berasa berputus asa kerana mereka tidak dapat mengikut proses pembelajaran seperti

  rakan yang lain yang secara tidak langsung menyebabkan mereka memberontak.

  Namun demikian, kita juga perlu menyedari bahawa masalah sosial juga

  merupakan salah satu kesan daripada masalah disleksia. Antara kesan yang berkaitan

  dengan konsep kendiri kanak-kanak disleksia adalah seperti berikut :

  Mengelak ke sekolah dan kerja rumah

  26

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Masalah ini adalah disebabkan oleh masalah pembelajaran yang dihadapi oleh

  mereka di sekolah, umpamanya tugasan atau set latihan yang berat. Ibu bapa perlu

  sentiasa bekerjasama dengan guru bagi memastikan tahap dan perkembangan kanak-

  kanak disleksia ini sentiasa diberi perhatian agar mereka tidak terus ketinggalan dalam

  proses pembelajaran. Di rumah ibu bapa perlu merancang dan membuat sedikit aktiviti

  fizikal bagi menyeronokkan hati kanak-kanak disleksia selain memberikan mereka masa

  rehat setelah pulang daripada sekolah.

  Mudah putus asa

  Ramai kanak-kanak disleksia merasa kecewa di sekolah kerana semua usaha

  mereka gagal, ditambah lagi dengan ejekan ataupun kemarahan yang diterima daripada

  rakan-rakan dan guru. kebanyakkan kanak-kanak ini berhenti berusaha keran mereka

  berasa lebih rela dimarahi apabila mereka tidak berusaha langsung daripada mereka

  dimarahi setelah mencuba sedaya upaya tetapi tetap mendatangkan hasil yang kuarng

  memuaskan.

  v Pemprosesan maklumat

  Satu lagi masalah yang sering dikaitkan dengan kanak-kanak disleksia adalah

  masalah pemprosesan maklumat. Pemprosesan maklumat berkait rapat dengan struktur

  otak seseorang. Ini adalah disebabkan oleh otak berfungsi untuk menganalisis dan

  meneliti maklumat yang diperolehi oleh seseorang ke dalam bentuk yang lebih lengkap.

  Seterusnya, maklumat-maklumat tersebut akan dihurai dan diterjemah sama ada dalam

  pelbagai bentuk seperti lisan, tulisan dan sebagainya. Masalah pemprosesan maklumat

  yang dialami mereka terbahagi kepada beberapa aspek iaitu masalah pengkodan

  fonologi, masalah mengingat perkataan dan masalah ingatan jangka pendek.

  a. Masalah pengkodan fonologi

  Pengkodan fonologi merujuk kepada hubungan sistematik antara huruf dengan

  bunyi. Secara ringkasnya, kanak-kanak disleksia lazimnya mengalami kesukaran dalam

  27

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  membezakan antara paku dengan pasu. Mereka juga tidak dapat mendengar rima

  akhir yang sama antara perkataan. Umpamanya, apabila ditanya apakah perkataan yang

  bunyi akhirnya sama dalam ayat Jack and Jill went up the hill, mereka akan menjawab,

  Jack dan Jill.

  Berdasarkan contoh di atas, ini bermakna mereka keliru dan sukar membezakan

  perkataan yang hampir sama bunyinya. Begitu juga dengan harga suatu barangan dalam

  bahasa Inggeris yang berunyi fifty cents ataupun fifteen cents. Kesukaran ini bukanlah

  disebabkan oleh masalah pendengaran, sebaliknya berkait rapat dengan pemprosesan

  maklumat di dalam otak (Farrer, 1996).

  b. Masalah mengingat perkataan

  Dalam masalah ini, kanak-kanak disleksia dikatakan mempunyai masalah untuk

  mengingat semula perkataan yang telah didengari mereka. Secara umumnya, kanak-

  kanak disleksia dikatakan mempunyai kecerdasan yang normal. Kebanyakan mereka

  mempunyai IQ yang normal dan sebahagian daripada mereka mempunyai kecerdasan

  luar biasa. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai masalah dalam mencari semula

  perkataan.

  28

  Boleh melihatBoleh mendengar

  Errr

  TETAPI bermasalah memproses perkataan

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Berdasarkan gambar yang ditunjukkan di atas, ini bererti kanak-kanak tidak dapat

  menjawab soalan yang diberikan secara spontan. Mereka juga sering didapati mengalami

  kesukaran mengingati nama kawan-kawan dan anggota keluarga dan sering merujuk

  individu tersebut sebagai kawan saya di sekolah atau budak lelaki itu . Mereka sukar

  mengingati fakta-fakta yang telah mereka dengar.

  Seorang kanak-kanak disleksia mungkin dapat menghuraikan proses penyebaran

  dalam subjek sains dengan panjang lebar, tetapi mereka mengalami kepayahan

  menyenaraikan contoh tumbuhan yang menggunakan angin sebagai mekanisma

  penyebaran. Selain itu, kanak-kanak disleksia juga cenderung menjadi kaku dan membisu

  apabila ditanyakan soalan.

  C. Masalah ingatan jangka pendek

  Ingatan jangka pendek ataupun ingatan bekerja merujuk kepada stor di mana

  maklumat yang sedang digunakan disimpan. Kanak-kanak disleksia didapati menghadapi

  masalah memproses maklumat yang baru masuk dan pada masa yang sama mengambil

  maklumat dari stor ingatan jangka panjang. Kesemua proses ini akan mengumpul

  maklumat di stor ingatan jangka pendek bagi digunakan pada masa itu. Ini bererti kanak-

  kanak disleksia tidak berupaya mengingati arahan-arahan panjang yang diberikan.

  Sebagai contoh, pelajaran membuat origami dalam subjek Pendidikan Seni, membuatkan

  mereka kehilangan punca kerana arahan yang terlalu panjang dalam aktiviti tersebut .

  Masalah yang serupa juga dihadapi oleh kanak-kanak disleksia apabila

  berhadapan dengan soalan aneka pilihan. Untuk memilih jawapan yang tepat, mereka

  perlu memegang satu soalan dan empat pilihan jawapan dalam stor ingatan bekerjanya.

  Ini merupakan masalah berat bagi mereka. Oleh kerana itu , mereka lebih berupaya

  menjawab dengan baik dalam soalan terbuka yang memberi ruang untuk mereka berfikir

  dan menulis jawapan yang dikehendaki.

  29

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  KESIMPULAN

  Secara keseluruhannya penyelidik-penyelidik bersetuju bahawa kanak-kanak

  disleksia mengalami kesukaran pada aspek fonologikal, maka bagaimana mereka

  mendapat kemujuan dalam pembacaan? Olson (1985) mencadangkan bahawa kanak-

  kanak tersebut mempunyai kekuatan pada strategi visual untuk mengatasi kelemahan

  fonologikal mereka, iaitu kanak-kanak disleksia mengguna kemahiran visual dan

  pengetahuan terhadap perkataan dari lexican mental untuk mengenal perkataan. Kajian

  Siegel et al. (1995) juga mendapati kanak-kanak disleksia walaupun lemah dalam

  membaca perkataan-palsu jika berbanding dengan kanak-kanak biasa, tetapi mereka

  bagus dalam tugasan mengenai orthographic. Sebagai rumusan, kemahiran orthographic

  mereka sama bagus dengan kanak-kanak yang tidak berdisleksia dan kemahiran tersebut

  membolehkan mereka menguruskan tugasan bacaan.

  Aktiviti 2

  Anda telah membaca lima masalah utama yang dialami oleh kanak-

  kanak disleksia. Dengan menggunakan peta minda, rumuskan

  masalah-masalah yang dibelajari.

  SELAMAT MAJU JAYA

  Melayari laman web untuk mendapat maklumat tambahan.

  http://archive.excellencegateway.org.uk/page.aspx?o=framework4dyslexia

  30Tajuk 3 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK DISLEKSIA

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  3.0 SINOPSIS

  Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan definisi dan konsep pengurusan tingkah

  laku, faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku, kesan salah laku terhadap

  pembelajaran dan kepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan murid-murid

  berkeperluan khas.

  3.1 HASIL PEMBELAJARAN

  1. Memahami definisi dan konsep berkaitan dengan pentaksiran dan penilaian kanak-

  kanak disleksia.

  2. Menjelaskan kepentingan pentaksiran dan penilaian bagi mengenalpasti kanak-

  kanak yang mempunyai masalah disleksia

  3. Mengenal pasti bentuk-benmtuk ujian pengenalpastian/saringan serta ujian

  diagnostik yang boleh dijalankan oleh guru-guru mata pelajaran atau guru-guru

  yang dilantik khas.

  3.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

  31

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  3.3 KEPENTINGAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

  Pengenalan

  Pentaksiran bermaksud memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan

  bersistem. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai

  pengujian. contohnya, ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi

  dalam suatu borang itu, antara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan

  sebabnya mereka berminat dengan hobi itu. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan

  sebagai pentaksairan.

  Pentaksiran biasanya melibatkan pengukuran. Pengukuran tidak semestinya

  melibatkan maklumat yang diperolehi dalam bentuk nombor. Menurut Stevens (1951),

  pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu

  dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. Ringkasnya, pengukuran merupakan

  cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan

  mudah.

  32

  Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Disleksia

  Kepentingan pentaksiran dan

  penilaian

  Ujian-ujian Pengenalpastian /

  SaringanUjian Diagnostik

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Tujuan pentaksiran merujuk kepada Pierangelo & Giuliani (2006), menyatakan

  bahawa pentaksiran dalam pendidikan mempunyai 5 tujuan iaitu :

  a. Pemeriksaan dan Pengenalpastian (Screening and Identification)

  b. Kelayakan dan Diagnosis (Eligibility and Diagnosis)

  c. Penempatan dan Perkembangan RPI (IEP Development and Placement)

  d. Perancangan Pengajaran (Instructional Planning)

  e. Penilaian (Evaluation)

  Menurut Taylor( 1989 ), tujuan menjalankkan sesuatu pentaksiran dan penilaian

  adalah :

  1 Untuk mengidendifikasikan,

  2 Menentukan dan menilai sesuatu program dan strategi pengajaran,

  3 Menentukan tahap pencapaian dan keperluan pendidikan semasa,

  4 Memutuskan klasifikasi dan program penempatan, dan

  5 Menghasikan Rancangan Pendidikan Individu.

  Menurut Pierangelo & Giuliani (2006), pentaksiran adalah merujuk kepada

  pembangunan kemahiran-kemahiran yang memasukkan satu pengetahuan kerja bagi

  komponen-komponen berikut bagi proses penilaian yang teratur bagi menentukan jenis

  kecatatan yang sesuai :

  a. Koleksi (Collection)

  Merupakan koleksi penyurihan dan pengumpulan maklumat daripada punca-punca

  yang memberi maklumat daripada seseorang pelajar seperti maklumat latar

  belakang pelajar, rekod sekolah, pemerhatian, penglibatan ibu bapa dan laporan

  guru.

  b. Analisis (Annalysis)

  Pemerosesan dan pemahaman mengenai bentuk pendidikan pelajar, sosial,

  perkembangan, persekitaran, perubatan dan sejarah emosi.

  c. Penilaian (Evaluation)

  33

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Merujuk kepada penilaian pelajar, intelektual, psikologikal, emosi, persepsi,

  bahasa, kognitif dan sejarah perubatan bagi menentukan kekuatan dan kelemahan

  pelajar.

  d. Keazaman (Determination)

  Untuk mengetahui ketidakupayaan dan kriteria pengetahuan setiap kategori.

  e. Syor/cadangan (Recommendation)

  Mencadangkan penempatan dan program bagi keperluan pelajar dari segi sekolah,

  guru dan penglibatan ibu bapa

  3.3.1 Pengenalpastian masalah

  Murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah pembelajaran khusus akan melalui

  proses pengenalpastian oleh guru-guru yang dilantik khas dalam bidang disleksia ataupun

  guru-guru mata pelajaran. Mereka terdiri daripada murid-murid yang gagal dalam PKSR 1

  setelah mengikuti pendidikan di arus perdana selama enam bulan. Murid-murid akan

  menunjukkan sintom-sintom disleksia seawal semasa berada di peringkat pra sekolah.

  Maka, pengenalpastian seawal mungkin akan membolehkan kanak-kanak disleksia

  mendapat intervensi yang sesuai seawal mungkin.

  3.3.2 Penempatan

  Penempatan murid-murid yang dikenal pasti bermasalah dalam pembelajaran disleksia

  dikenal pasti melalui :

  a. Mereka di hantar ke kelas pemulihan khas selama empat bulan bagi

  mengikuti program tersebut dan melepasi ujian mode yang dijalankan.

  b. Sekiranya murid itu melepasi ujian mode yang diberikan oleh guru

  pemulihan, dia akan dirujuk kepada guru program disleksia.

  c. Guru program disleksia akan mengeluarkan satu salinan borang ISD

  (Instrumen Senarai Semak Disleksia) yang perlu diberikan kepada guru

  kelas untuk dibincang bersama guru subjek lain dan guru pemulihan.

  34

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  d. Borang ISD yang telah lengkap diisi akan dikembalikan kepada guru

  program disleksia untuk dinilai mengikut garis panduan yang telah

  ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia.

  e. Borang ISD beserta rumusan yang lengkap akan diserahkan kepada

  Penyelaras Pendidikan Khas dan Guru Besar, untuk diserahkan kepada ibu

  bapa atau penjaga murid tersebut bagi mendapatkan pengesahan pengamal

  perubatan (iaitu dari Institut Pediatrik).

  f. Sementara menunggu pengesahan doktor, murid tersebut akan diberi Ujian

  Diagnostik oleh guru program disleksia bagi mengenalpasti kelemahan dan

  kekuatannya dalam akademik. Selain dari itu dia mengikuti sesi pelajaran di

  kelas biasa.

  g. Setelah murid itu disahkan sebagai disleksik ia akan terus mengikuti

  program disleksia. Jika bukan, ia akan dihantar ke kelas yang sepatutnya.

  3.3.3 Pemilihan strategi pemulihan

  Berdasarkan kekuatan dan kelemahan kanak-kanak disleksia, guru-guru boleh

  mempelbagaikan strategi pemulihan.

  3.4 UJIAN-UJIAN PENGENALPASTIAN /SARINGAN

  British Psychological Society (1999) menyatakan bahawa murid mesti memenuhi

  dua pra-syarat sebelum ianya boleh disaring untuk menentukan sama ada ia mengalami

  disleksia atau tidak. Dua pra-syarat tersebut adalah:

  a. murid telah mendapat pengajaran yang sesuai, relevan dan memuaskan

  b. murid telah diberikan langkah-langkah pemulihan yang dirasakan sesuai.

  3.4.1 Ujian Pengamatan

  35

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Menurut Janet W Learner (1971) dalam bukunya Children With Learning

  Disabilities telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal

  maklumat daripada tindak balas panca indera atau pun mekanisme yang mentafsirkan

  sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek.

  Menurut Janet W Learner pengamatan visual adalah kepayahan seseorang

  khususnya kanak-kanak disleksia dalam melakukan tugasan untuk membezakan abjad,

  perkataan serta mengecam angka, nombor, bentuk geometri dan gambar. Dalam kata lain

  masalah visual dilihat kepada beberapa aspek antaranya tentang perbezaan bentuk, saiz,

  mengecam bentuk huruf dan perkataan, serta tentang pembalikan sesuatu objek. Kanak-

  kanak disleksia kebiasaannya akan mempunyai gangguan dari aspek pengamatan visual

  ini yang menyebabkan mereka tidak dapat menguasai bahasa dengan baik.

  Sesetengah kanak-kanak disleksia mempunyai masalah dalam menggunakan

  koordinasi mata tangan di mana apa yang dilihat tidak dapat diaplikasikan kepada tulisan

  atau gerak kerja yang melibatkan penulisan. Antara kesan sampingan yang dihadapi oleh

  murid yang mengalami ciri-ciri disleksia ialah:

  a. Pengurusan

  b. Penumpuan atau konsentrasi

  c. Bahasa

  d. Ingatan

  e. Emosi atau tingkah laku

  Ujian pengamatan ini akan membantu guru untuk mengesan masalah yang

  dihadapi oleh murid dalam :

  a. Mengecam orentasi kedudukan, persamaan atau perbezaan bentuk, corak,

  saiz, warna, huruf, nombor, suku kata dan perkataan. Selain itu, guru juga

  dapat mengenal pasti masalah murid dalam

  b. Menentukan sesuatu saiz, jarak, kri ke kanan serta hubungan antara satu

  objek objek yang lain.

  36

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  c. Mengingat kembali, menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk, corak,

  huruf, nombor, suku kata, perkataan dan ayat.

  d. Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan,

  atau ke bawah dan dari bawah ke atas.

  e. Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan- Sequencing.

  f. Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu

  masalah.

  g. Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah pengamatan

  kanak-kanak khas.

  h. Menyediakan penempatan yang bersesuaian.

  i. Mengenal pasti pasukan pelbagai disiplin.

  3.4.2 Instrumen Saringan Disleksia (ISD)

  Untuk memastikan murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah disleksia

  maka satu bentuk ujian pengenalpastian/saringan telah dibentuk. Justeru itu, maka

  sebuah Jawatankuasa yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Khas, KPM telah ditubuhkan

  dan telah menghasilkan ISD. Penghasilan ISD ini dibina oleh pakar-pakar dari USM,

  UKM, UM, UPM, KKM, JKM, JPK, Persatuan, Guru & JPN.

  Kerangka penghasilan item-item senarai semak yang dijadikan panduan dalam

  pembinaan instrumen telah diubah suai daripada `checklist` yang dihasilkan oleh Payne

  dan Turner (1999) dan merangkumi ciri-ciri disleksia yang dusenaraikan oleh pakar-pakar

  disleksia Antara Bangsa yang lain.

  Senarai semak disleksia digunakan untuk mengenalpasti kanak-kanak yang

  dikenalpasti bermasalah secara khusus. Senarai semak disleksia telah merujuk kepada

  tiga elemen iaitu :

  a. Elemen 1 : Tahap penguasaaan mengeja, membaca dan menulis

  b. Elemen 2 : Kekuatan pada murid yang dikenalpasti

  c. Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan

  37

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  ISD merupakan ujian saringan bagi mengenalpasti kebarangkalian seseorang

  murid itu mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia. Penyaringan murid-murid

  yang kebarangkalian mengalami masalah disleksia adalah bukan suatu perkara yang

  mudah (Jabatan Pendidikan Khas, 2003). Kebanyakan murid-murid disleksia dikenalpasti

  dengan menggunakan khidmat kepakaran psikologi klinikal melalui penggunaan

  instrumen yang dihasilkan oleh negara barat.

  Pembinaan ISD oleh JPK berasaskan kepada teori yang beranggapan bahawa

  murid yang menghadapi masalah pembelajaran spesifik disleksia adalah terdiri daripada

  mereka yang mempunyai antara lain ciri-ciri :

  a. Kecerdasan mental yang normal

  b. Memperolehi pencapaian prestasi akademik yang rendah

  c. Mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis.

  d. Mempunyai ciri-ciri disleksia yang boleh diterima oleh umum

  e. Ketinggalan 2 tahun secara umum di belakang rakan sebayanya dalam

  penguasaan kemahiran membaca dan menulis serta rendah dalam

  pencapaian akademik.

  Antara lain ISD yang digunapakai untuk menilai pelajar yang dikenalpasti adalah

  merujuk kepada :

  a. Kriteria murid yang dinilai

  b. Kriteria Penilai

  c. Prosedur Penilaian

  Pengoperasian ISD yang dijalankan mestilah :

  a. Setahun mengikuti P&P KIA2M/Program Pemulihan Khas

  b. Gagal lepasi IPP2M

  Personel yang menjalankan ISD terdiri daripada :

  a. Guru Bahasa Melayu yang pernah mengajar murid berkenaan atau

  b. Guru Mata Pelajaran Lain yang pernah mengajar murid berkenaan.

  c. Rumusan dibuat oleh Guru Disleksia.

  d. Pengesahan dibuat oleh Pengamal Perubatan.

  38

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Sila rujuk kepada Instrumen Saringan Disleksia yang dikeluarkan oleh Jabatan

  Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Berikut adalah langkah-

  langkah dalam melaksana pentaksiran ISD.

  TMMD

  KMMD

  Tidak sah

  Sah

  Petunjuk:

  39

  Pencalonan

  Pengoperasian ISD

  P&P Kelas Biasa

  Pelaporan

  Pengesahan Pengamal Perubatan

  Perumusan

  Pelaporan

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  KMMD : Kebarangkalian mengalami masalah disleksiaTMMD : Tiada mengalami masalah disleksia3.5 UJIAN DIAGNOSTIK

  Ujian diagnostik yang ditadbir dapat mengenal pasti dengan lebih terperinci

  daerah-daerah kelemahan dalam membaca, mengeja, menulis, dan masalah-masalah

  yang berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran.

  Secara umumnya, ujian diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan

  murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu samada Bahasa Melayu

  ataupun Matematik. berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini, maka guru dapat

  merancang aktiviti pengajaran pemlihan Disleksia dengan lebih berkesan.

  3.5.1 Ujian-ujian Binaan Guru

  Ujian ini dibina oleh guru berdasarkan kemahiran yang telah dipelajari oleh murid.

  Binaan ujian oleh guru adalah untuk memastikan setiap kemahiran yang telah dipelajari

  akan diuji bagi menentukan keberkesanan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari.

  Antara aspek-aspek yang boleh dijadikan sumber dalam pembinaan ujian termasuklah:

  Latar belakang

  Fungsi dan proses kognitif:

  bahasa, ingatan, pemprosesan visual, keupayaan penaakulan dan fingsi eksekutif

  dll.

  Ujian pendidikan: membaca, menulis, mengeja dll

  Pemerhatian akademik dan bukan akademik

  3.5.2 Ujian-ujian lain yang sesuai

  Selain itu, guru juga boleh menggunakan analisis ralat sebagai salah satu cara

  untuk membuat pentaksiran terhadap kemahiran yang telah dipelajari oleh murid.

  Contoh-contoh ujian:

  40

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  The Bangor Dyslexia Test (Miles, 1983)

  The Boder Test of Reading--Spelling Patterns (Boder & Jarrico, 1982)

  Aston Index (Newton & Thomson, 1976, 1982)

  KESIMPULAN

  Cadangan yang dikemukakan oleh National Joint Committee on Learnig

  Disabilities( 1994 ) boleh menjadi garis panduan kita semasa menjalankan pentaksiran

  dan penilaian masalah pembelajaran pelajar contohnya kanak-kanak berisiko disleksia :

  1 Individu yang berisiko bermasalah pembelajaran perlu diselia oleh individu yang

  berlayakan untuk menentukan penilaian atau perkhidmatan yang diperlukan,

  terutama bagi kanak-kanak di bawah umur 9 tahun.

  2 Masalah yang berkait dengan masalah pembelajaran kanak-kanak perlu ditinjau

  dari seting akademik dan juga bukan akademik. Data yang dikutip untuk

  mendiagnosis individu perlu merangkumi data dari semua setting yang berkaitan.

  3 Dignosis masalah pembelajaran kanak-kanak perlu berdasarkan kekuatan dan

  kelemahan kanak-kanak.

  4 Keputusan diagnosis tidak harus hanya bergantung pada keputusan ujian sahaja.

  5 Untuk dignosis masalah pembelajaran, tidak harus hanya menggunakan fomula

  perbezaan sebagai kriteria untuk diagnosis.

  6 Skor pada ujian IQ tidak merupakan hanya satu refleksi keupayaan intelektual.

  7 Pentaksiran dan penilaian perlu termasuk pelbagai aktiviti dan prosedur untuk

  memastikan penyeluruhan data dalam menentukan statut dan keperluan

  seseorang.

  8 Data dari sejarah kanak-kanak, temu bual dan tinjauan juga merupakan informasi

  yang penting terutamanya bila dibekalkan oleh ibubapa dan guru dalam

  menentukan pentaksiran dan penilaian seseorang indivdidu.

  9 Ujian piawai yang digunakan haruslah berkebolehpercayaan dan berkesahan.

  41

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  10 Pentaksiran berasakan kurikulum, tugasan dan diagnosis pengajaran dan laian-lain

  kaedah bukan piawai perlu digunakan sebagai maklumat tambahan dalam

  pentaksiran dan penilaian seseorang individu.

  Melayari laman web untuk mendapat maklumat tambahan.

  http://www.interdys.org/FactSheets.htm

  INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Bahagian A

  BIODATA MURID

  Arahan : Tandakan atau tulis pada petak yang disediakan.

  42

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  1. Nama Murid

  2. Jantina 3. Mengikuti Program Pemulihan Khas

  SedangTidak

  4. Tahun Persekolahan 5. Keturunan

  6. Kedatangan ke sekolah 7. Pencapaian Akademik

  43

  LelakiPerempuan

  MelayuCinaIndiaBumiputra SabahBumiputra SarawakBumiputra Orang AsliLain-lain

  Tahun Nama Kelas 1 2 3 4 5 6

  BaikMemuaskanSederhanaLemah

  A B C D EBahasa MalaysiaBahasa InggerisMatematikSainsKajian TempatanKemahiran HidupPend.Islam/MoralP.Jasmani &KesMuzik

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  8. Nama Sekolah

  9. Lokasi Sekolah 10. Negeri

  1. Daerah

  2. Nama Penilai

  44

  BandarLuar Bandar

  PerlisKedahPulau PinangPerakSelangorW.P.Kuala LumpurNegeri SembilanMelakaJohorPahangTerengganuKelantanSarawakSabahW.P.Labuan

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  13. Tarikh 14. Tandatangan Penilai

  Bahagian B

  SENARAI SEMAK

  Arahan : Tandakan pada petak yang sesuai.Elemen 1 : Tahap penguasaan mengeja,membaca dan menulis.

  A. MengejaYa Tidak

  1. Murid sukar mengeja perkataan mudah. 1 1

  2. Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal. 2

  3. Murid kerap melakukan kesalahan ;

  i. menyusun abjad dalam perkataan 3

  ii. menggabung suku kata terbalik 4

  4. Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata. 5

  B. Membaca

  45

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  5. Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya 6

  1. Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid Semasa membaca ialah ;

  i. Tidak menghiraukan tanda bacaan; 7

  ii. Menggugurkan perkataan; 8

  iii. Menambah perkataan pada bacaannya; 9

  iv. Melangkau baris; 10

  v. Menggantikan perkataan. 11

  Ya Tidak

  1. Murid mengalami kesukaran dalam membaca 12 Perkataan yang mempunyai vokal berganding,diftong.

  8. Murid sukar membaca ayat panjang. 13

  III Menulis

  9. Hasil kerja murid tidak kemas. 14

  11. Murid sukar menyalin maklumat ;

  i. dari papan tulis 15

  ii. yang diperdengarkan 16

  12. Tulisan murid sukar dibaca 17

  12. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya 18

  13. Murid menulis secara terbalik ;

  vi. abjad-abjad tertentu ; 19

  vii. perkataan 20

  Elemen 2 : Kekuatan pada murid

  46

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  14. Murid boleh bertutur dengan baik 21

  1. Murid boleh menjawab soalan secaraLisan dengan baik. 22

  2. Murid boleh menghasilkan ceritaberpandukan gambar ;

  i. Tunggal ; 23

  ii. Bersiri 24

  Ya Tidak

  17. Murid berminat terhadap perkara baru. 25

  18. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding 26 dengan rakan sebaya.

  19. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidang-bidang tertentu. 27

  20. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapipencapaian akademiknya rendah. 28

  21. Murid mempunyai banyak idea (full of ideas) 29

  22. Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagaluntuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. 30

  23. Isi kandungan penulisan murid baik tetapimengandungi banyak kesalahan bahasa. 31

  24. Murid mempunyai pencapaian yang baikdalam subjek-subjek kemahiran berbandingdengan subjek-subjek akademik. 32

  25. Murid boleh menjawab secara lisan soalankefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. 33

  26. Murid boleh menceritakan semula petikan yangdiperdengarkan. 34

  27. Murid yang kreatif. 35

  28. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. 36

  29. Murid boleh bertindak mengikut situasi. 37

  30. Murid berkebolehan dalam membuat

  47

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  jangkaan 38

  31. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik 39

  32. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. 40

  Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan

  Ya Tidak

  33. Murid mempunyai masalah rendah diri. 41

  34. Murid kerap memberi alas an untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan

  bacaan dan penulisan. 42

  35. Murid mengalami masalah tingkahlaku. 43

  36. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. 44

  37. Murid keliru dengan konsep arah. 45

  38. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep urutan. 46

  39. Murid menghadapi masalah dengan pengurusanmasa 47

  40. Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. 48

  41. Murid sering gopoh semasa bertindak. 49

  42. Murid sering cuai dalam pergerakan. 50

  48

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  PEMARKAHAN

  BAHAGIAN A(diisi oleh penilai)

  Jumlah Jumlah Ya Tidak

  Elemen 1 : Tahap penguasaan mengeja,membaca dan menulis.

  Elemen 2 : Kekuatan pada murid

  Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan

  BAHAGIAN B(diisi oleh guru pendidikan khas disleksia)

  Kod

  Elemen 1 : Tahap penguasaan mengeja,membaca dan menulis.

  Elemen 2 : Kekuatan pada murid

  Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan

  49

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  BAHAGIAN C(diisi oleh guru pendidikan khas disleksia)

  Rumusan

  Murid berkemungkinan mengalami kebarangkalian Disleksia

  Murid berkemungkinan tidak mengalami kebarangkalian Disleksia

  Tandatangan : ___________________________________

  Nama : ___________________________________

  Disahkan

  T/T Guru Besar : ___________________________________ Cop Sekolah :

  Nama : ___________________________________Pengarah PelajaranJabatan Pelajaran Negeri(U.P Unit Pendidikan Khas)

  50

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Tajuk 4 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA

  4.0 SINOPSIS

  Tajuk ini menjelaskan masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan murid-murid

  pemulihan khas. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam

  konteks perhubungan sesama manusia. Melalui bahasa manusia dapat melahirkan

  idea, perasaan dan berhubung antara satu dengan lain. Kanak- kanak pemulihan

  khas mengalami masalah dalam kemahiran berbahasa. Oleh itu mereka mengalami

  masalah untuk mengikuti pelajaran dan juga komunikasi dengan rakan sebaya

  mereka. Guru perlu memahami masalah yang dihadapi muridnya agar dapat

  merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

  4.1 HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir unit ini anda dapat:

  i. Mengetahui masalah-masalah dalam penguasaan bahasa

  ii. Mengesan murid yang mengalami masalah bahasa

  iii. Mengenal pasti kaedah mengatasi masalah bahasa

  iv. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa

  dengan lebih bekesan.

  4.2 KERANGKA TAJUK

  51Kaedah Pengajaran Bahasa

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  4.4 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA

  52

  Masalah Penguasaan Bahasa

  - Mengingat kembali perkataan- memahami perkataan pelbagai makna- Menyatakan sesuatu yang abstrak- Menggunakan ayat yang betul dan lengkap- memberi penjelasan- mempelbagaikan gaya berkomunikasi- menghasilkan mesej yang kompleks- memaklumkan sesuatu maklumat

  Kemahiran Lisan - Simptom - Cara mengesan - Kaedah mengatasi masalah lisan

  Kemahiran Menulis- Masalah dalam menulis- kaedah menulis (pratulis, tulisan mekanis dan penulisan kreatif)

  Kemahiran membaca - Masalah dalam bacaan - Kaedah pemulihan bacaan

  Kemahiran Mengeja - Cara mengenal pasti murid - Kaedah mengani masalah ejaan

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Guru perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan muridnya sebelum merancang

  sesuatu pengajaran. Kelemahan dan kekuatan perlu dianalisis untuk membuat

  perancangan yang sistematik agar apa yang diajar menepati keperluan sebenar murid

  yang diajarnya. Begitu juga dengan masalah bahasa yang dihadapi oleh murid disleksia

  yang perlu diatasi dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran.

  Terdapat banyak kaedah pengajaran bahasa, salah satu adalah Kaedah Multisensori ( VAKT ).

  V - VISUAL ( LIHAT ) A - AUDITORI ( BUNYI / SEBUT ) K - KINESTETIK ( GERAK BADAN )

  T - TAKTIL ( RASA / SENTUHAN)

  Dengan menggunakan kaedah ini, pengajaran dilakukan dengan mengguna

  meransang semua saluran dalam otak (visual/auditory, kinesthetictactile) untuk

  meningkatkan ingatan dan pembelajaran.

  Contohnya, untuk belajar huruf melalui VAKT, pelajar hendaklah

  lihat huruf (V)

  dengar guru sebut huruf (A)

  menyebut huruf (A)

  dengar huruf yang disebut (A)

  rasa pergerakan otot semasa membuat tracing huruf (K)

  rasa permukaan huruf dgn hujung jari (T)

  lihat pergerakan tangan semasa tracing (V)

  dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat tracing (A)

  Kaedah-kaedah pengajaran lain termasuklah Kaedah Fonik, Kaedah Seluruh /

  Terus, Kaedah peta minta dan lain-lain.

  53

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  4.5 MASALAH PENGUASAAN BAHASA

  Berikut adalah beberapa petunjuk masalah bahasa yang sering dialami oleh murid

  bermasalah pembelajaran. Anda perlu memahami dengan jelas permasalahan tersebut

  dan mengaitkannya dengan permasalahan bahasa yang dihadapi oleh murid disleksia.

  Mengingat kembali perkataan

  Memahami perkataan pelbagai makna

  Menyatakan sesuatu yang abstrak

  54

  Dengan membuat rujukan dari pelbagai sumber, anda perlu mendapatkan maklumat mengenai kaedah-kaedah pengajaran bahasa yang sesuai untuk mengajar murid-murid disleksia. Buat perbincangan dengan rakan anda untuk mengenalpastikan keberkesanan kaedah-kaedah tersebut.

  Latihan

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Menggunakan ayat yang betul dan lengkap

  Memberi penjelasan

  Mempelbagaikan gaya berkomunikasi

  Menghasilkan mesej yang kompleks

  Memaklumkan sesuatu maklumat

  4.6 KEMAHIRAN LISAN

  Pengenalan

  Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas

  dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Jika ditinjau dengan teliti, dalam lisan

  terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.

  Kanak-kanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. Mereka

  akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang.

  4.6.1 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN

  4.6.1.1 Kemahiran Mendengar

  55

  Latihan

  Dengan membuat rujukan dari pelbagai sumber, anda perlu mendapatkan maklumat mengenai masalah bahasa yang dihadapi oleh murid disleksia. Buat perbincangan dengan rakan anda untuk menyenaraikan masalah tersebut.

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Apabila seseorang itu mendengar, dia seharusnya dapat mengecam, mengenal dan

  mengamatinya; Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan.

  Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktor-

  faktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan

  pengamatan pendengarannya. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan

  mempunyai kemahiran mendengar jika dia boleh:

  Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa.

  Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa.

  Memahami perkataan, konsep dan kemahiran mendengar perkataan.

  Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa.

  Mendengar secara kritikal.

  auding

  Mengikut arahan.

  Memahami urutan .

  Mengingat kembali.

  Menentukan idea utama / terpenting.

  Membuat inferensi dan penyeluruhan atau kesimpulan.

  4.6.1.2 Kemahiran Bertutur

  56

  Latihan

  Cuba buat penelitian terhadap permasalahan aspek lisan murid disleksia. Fokus kepada aspek bahasa reseptif. Buat perbincangan dengan rakan anda untuk menyenaraikan masalah tersebut.

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran

  bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan

  pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada (tekanan suara ), jeda serta helaan

  yang betul. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan suprapenggalan ini merupakan

  aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Bagi setengah-setengah bahasa, perubahan

  kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna.

  Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan

  suasana pertuturan yang baik, licin dan lancar. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi

  penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran.

  4.6.2 PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN

  Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan

  intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. Guru boleh

  membuat pengesanan khusus dengan merangka, membina serta melaksanakan ujian

  lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk:

  Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa.

  Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa.

  Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat.

  Melakukan auding yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran.

  Mendengar secara kritikal.

  Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa

  rakaman-rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran

  57

  Latihan

  Cuba buat penelitian terhadap permasalahan aspek lisan murid disleksia dengan menumpukan kepada aspek bahasa ekprestif. Buat perbincangan dengan rakan anda untuk menyenaraikan masalah tersebut.

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  murid-murid. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang

  didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan auding.

  4.6.3 KAEDAH MENGATASI MASALAH LISAN

  Pelbagai teknik boleh digunakan untuk mengatasi masalah bahasa lisan yang dialami

  murid. Guru boleh mengimplementasikan teknik-teknik berikut bergantung kepada

  kesesuaian dan keperluan.

  Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh murid-murid.

  Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid.

  Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid.

  Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran..

  Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.

  Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.

  Guru mewujudkan situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui pengubahsuaian persekitaran, pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang melibatkan peglibatan semua murid, dan sebagainya.

  58

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  4.7 MENGEJA

  4.7.1 Definisi

  Mengeja adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang bunyi (huruf)

  untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. Sebahagian daripada kanak-kanak

  mahir mengeja tanpa bantuan guru. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi

  melalui kemahiran membaca. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi

  lemah dalam ejaan.

  4.3.2 Punca Kanak-Kanak Lemah Dalam Mengeja

  Lemah dalam ingatan penglihatan.

  Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan.

  Masalah penglihatan seperti rabun dan juling.

  Lemah dari segi Analisis Pendengaran.

  Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.

  Tidak boleh mengecam (mendengar) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.

  Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak.

  Kemungkinan lemah dalam bacaan.

  59

  Latihan

  Berdasarkan pembacaan anda, jelaskan kaedah atau teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah lisan yang dialami murid disleksia.

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  4.3.3 Aktiviti-aktiviti Kemahiran Mengeja

  Membina perkataan berima sama (di pangkal, tengah atau hujung )

  Contoh: la bu , la ku , la yu , la ki , dll.

  Mendiskriminasi perkataan.

  Melengkapkan atau menambah perkataan.

  Membina perkataan di dalam perkataan.

  Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan.

  Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga.

  Mencari perkataan berlawan, berganda dan jantina.

  Permainan teka teki.

  Permainan silang kata.

  60

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  4.8 KEMAHIRAN MEMBACA

  4.8.1 Definisi

  Membaca bukanlah bermakna memindahkan tulisan kepada suara sahaja bahkan

  menangkap makna dan memahami apa yang dibaca. Seseorang murid yang boleh

  memindahkan tulisan kepada suara, jika tidak memahami apa yang disuarakan

  maka murid itu tidak dikira pandai membaca.

  Pumfrey (1977)

  Satu proses pemikiran yang membina

  Zulkefli Hamid (1994)

  Ketika seseorang itu membaca ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara

  langsung dan sedar dengan bahan bacaannya.

  Deboer dan Dallman

  Membaca melibatkan pemahaman dan interpretasi idea yang dilambangkan

  melalui penulisan.

  Juriah Long (1990)

  Pembaca yang cekap hanya memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang

  penting sahaja. Ia juga memberi tumpuan kepada kebolehan memproses bagi

  mendapatkan makna dengan menggunakan strategi anlisis dan sintesis dalam

  bacaan.

  KPM (1998)

  61

  Latihan

  Pilih satu aktiviti mengeja yang disenaraikan di atas. Rancangkan dan jelaskan dengan terperinci langkah-langkah pelaksanaanya.

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  Para pelajar harus cekap membaca dan memahami pelbagai bahan dengan kritis

  dan analitis.

  (KPM 1998)

  Membaca ialah membunyikan suatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan

  mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata.

  (Kamus Dewan)

  4.8.2 Kesimpulan

  Satu proses kompleks yang perlu seseorang menguasai sub-kemahiran yang

  berkaitan dengan asas-asas bacaan

  Sebelum pelajar menguasai kemahiran membaca, mereka perlu menguasai,

  mengenal huruf-huruf yang menjadi lambang kepada bunyi, mengenal sistem

  ejaan dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata.

  4.8.3 Masalah Menguasai Kemahiran Membaca

  Kelemahan dalam memahami apa yang dibaca. Pelajar yang lemah, terutamanya

  yang tidak mengenal huruf, akan mengalami kesukaran untuk membaca dengan

  lancar,

  Kekeliruan dalam membezakan bunyi bacaan. Murid seharusnya mempunyai

  kemahiran dalam menentukan huruf yang dibaca.kekeliruan dalam membezakan

  huruf akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang

  sebenar tentang apa yang dibaca.

  Tidak cekap dalam memproses maklumat. Pembaca yang aktif mempunyai reaksi

  terhadap apa yang mereka baca. Maklumat yang dibaca akan diproses dan

  disimpan untuk digunakan kembali.

  Gaya bacaan juga mempengaruhi kemahiran membaca.

  62

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  4.8.4 Proses Membaca

  Membaca ialah suatu proses yang kompleks yang memerlukan beberapa kemahiran

  tertentu dan merupakan interpretasi simbol grafik. Membaca memerlukan seseorang

  mengenalpasti simbol dan hubungannya dengan makna tertentu. Membaca juga adalah

  aspek bahasa dan komunikasi. Proses meletakkan pembaca untuk berhubung atau

  berkomunikasi dengan sesuatu idea. Membaca memerlukan penyampaian atau

  komunikasi mesej dan sistem bahasa (sistem isyarat) untuk membolehkan mesej itu

  disampaikan.

  Dalam proses membaca, sistem isyarat ialah simbol grafik. Membaca adalah

  proses pancaindera. Pembaca mesti dapat bertindakbalas untuk membezakan bentuk

  melalui penglihatan terhadap simbol grafik. Membaca juga ialah proses mengenalpasti

  perkataan.

  4.8.5 Masalah-masalah Dalam Bacaan

  Bentuk Huruf

  - Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.

  - Huruf terbalik.

  - Bunyi huruf yang seakan-akan sama.

  - Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.

  - Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.

  - Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah.

  Peringkat Suku Kata

  - Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.

  63

  Latihan

  Berdasarkan masalah penguasaan kemahiran membaca yang dialami oleh murid disleksia, bincangkan punca berlakunya permasalah tersebut. Pastikan anda mengetahui terlebih dahulu masalah bacaan murid disleksia.

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  - Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.

  - Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku

  kata.

  - Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.

  - Salah memecah / membatang suku kata.

  - Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.

  - Keliru membatang perkataan yang mengandungi diftong / vokal Berganding.

  - Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi diagraf di awal.

  - Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan.

  Kesukaran Dalam Pengamatan

  Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan.

  Mengeja sebelum membaca.

  Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut.

  Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan

  Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.

  Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.

  Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.

  Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama.

  Menyebut perkataan mengikut loghat.

  Kesukaran Membaca Peringkat Ayat

  Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.

  Tertinggal perkataan.

  Pembalikan perkataan.

  Mengulang.

  Merangkak-rangkak.

  Membaca mengikut loghat.

  64

 • PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

  4.8.6 Strategi Membantu Kanak-kanak ke Arah Membaca

  Mengenal pasti kanak-kanak.

  Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.

  Susun strategi pemulihan.

  Pelaksanaan.

  Penilaian .

  4.8.7 Kaedah Pemulihan Bacaan

  Aktiviti Peringkat Prabacaan

  Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama

  Memilih bentuk yang sama dan berbeza dari segi warna, bentuk dan saiz.

  Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf.

  Mengelaskan benda atau bentuk gambar mengikut kumpulan.

  Menyusun benda atau gambar mengikut urutan.

  Aktiviti Peringkat Bacaan Mekanis

  Membunyikan huruf-huruf dalam perkataan.

  Membaca perkataan bergambar.

  Menyusun semula huruf yang diberi untuk membina perkataan

  bepandukan gambar.

  Membunyikan suku kata yang ditunjukkan.

  Mengeja perkataan dan membaca ayat

  Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dalam perkataan.

  Aktiviti Peringkat Membaca dan Memahami

  Menyusun dan memadankan gambar-gambar dengan perkataan-

  perkataan yang diber