Full Presentation Tutorial Disleksia

Embed Size (px)

Text of Full Presentation Tutorial Disleksia

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  1/30

  Click to edit Master subtitle style

  3/20/12

  AZRUL FAHMI BIN AZIZI

  FARAHWAHEDA BINTI MD RODZI

  NUR AFIFAH BINTI MAHAMED

  PISMP SEM 3 PEMULIHAN

  LANGKAH-LANGKAH

  PENGURUSANPROGRAM DISLEKSIA

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  2/30

  3/20/12

  PROSES

  MENGESAN&

  MENYARING

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  3/30

  3/20/12

  PENCALONAN

  1. Pada akhir Tahun 1 (Murid KIA2M) yang

  gagal Ujian Pelepasan 3)

  2. Selepas ujian semester 1

  3. Dicalonkan oleh Guru besar/ Guru kelas/guru Subjek/ Guru pemulihan disleksia/

  ibu bapa.

  4. Pencalonan dibuat melalui :-v Pengumpulan maklumatvBorang latar belakangvMaklumat pencapaian dengan merujuk keputusan

  peperiksaan dan buku latihan murid.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  4/30

  3/20/12

  UJIAN SARINGAN

  Merupakan mekanisme yang digunakan untuk meninjau pencapaian

  murid secara am dalam kemahiran asas Bahasa Melayu dan

  Matematik iaitu menilai semula apa yang telah dipelajari di dalam

  kelas.

  Merupakan satu instrumen pengukuhan yang menyeluruh terhadap

  kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran-kemahiran

  asas oleh murid secara individu untuk dicalonkan bagi mengikuti

  Program Pemulihan Disleksia.

  Ujian dibentuk untuk mengesan masalah-masalah yang dialami

  ketika belajar dan mengenal pasti punca kegagalan murid dalam

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  5/30

  3/20/12

  Ujian boleh dijalankan apabila pencalonan sudah diterima.

  Ujian dijalankan secara individu atau kumpulan kecil dan

  direkodkan ke dalam borang rekod ujian untuk difailkan.

  Bilangan murid yang diterima masuk ke kelas pemulihan

  disleksia berdasarkan beberapa faktor , iaitu :-

  -Skor yang lemah

  -Jenis masalah yang dihadapi oleh murid,

  -Ruang yang ada untuk kelas pemulihan disleksia

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  6/30

  3/20/12

  DIAGNOSIS KELEMAHAN

  MURID

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  7/30

  3/20/12

  q Merupakan mekanisme yang diguna

  pakai untuk membolehkan guru

  pemulihan disleksia mengesan punca dan

  kawasan kelemahan secara terperinciyang dihadapi oleh seseorang murid

  secara khusus.q Ujian ini digunakan untuk membantu

  guru disleksia mengesan daerah-daerahkelemahan dan kekuatan yang dihadapi

  oleh setiap murid pemulihan.

  UJIAN DIAGNOSTIK

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  8/30

  3/20/12

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  9/30

  3/20/12

  Tujuan Ujian Diagnostik

  Bantu guru kenalpasti kesulitan murid secarakhusus.

  Bantu guru kenalpasti punca kegagalan murid menguasaikemahiran

  Bantu guru kenalpasti kumpulan mengikut kebolehan dankesukaran murid

  Bantu guru rancang pengajaran khusus untuk murid secarasistematik

  Membolehkan guru merancang dan membina program danBBM

  bersesuaian mengikut tahap murid

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  10/30

  3/20/12

  UJIAN DIAGNOSTIK

  Waktupelaksanaan

  Subjek diuji

  Selepasdicalondan hasil

  ujiansaringan

  Selepasmenguasaisatu-satu

  Kemahiran danbersedia

  menerimakemahiran

  baharu

  BahasaMelayu

  dan

  Matematik

  Ujianpengamatan

  pelengkappengumpulanmaklumat yangmempengaruhi

  pencapaianmurid

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  11/30

  3/20/12

  Pembinaan Ujian

  Kemahiran yang ingindiuji

  Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelumdiuji.

  Kemahiran disusun dari aras mudah kepada arassusah.

  Ujian berbentuk lisan Dan bertulis lebih sesuai untukmenilai

  kesukaran murid dalam pembelajaran

  Kaedah mengujiindividu/kumpulan.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  12/30

  3/20/12

  Aras kesukaran mengikut nisbah 2:2:1 untuk aras mudah,

  sederhana Dan sukar.

  Jumlah item hendaklah ganjil , lima hingga sembilan perlu adacontoh.

  Jadual Penentu Ujian (JPU) disediakan berdasarkansenarai

  kemahiran mengikut subjek.

  Item bagi satu-satu kemahiran disediakan dalam satumuka surat.

  Item dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikanterlebih dahulu.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  13/30

  3/20/12

  Soalan yang dikemukakan berbentuk:-Padanan atau suaian.-Pelbagai pilihan atau diskriminasi.-Mengisi tempat kosong.-Benar atau salah.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  14/30

  3/20/12

  Pentadbiran Ujian

  - Dilaksana selepas ujian saringan atau pemilihan murid.

  -Secara kumpulan atau individu.

  -

  Disediakan mengikut turutan kognitif paling rendah kepadapalingtinggi, aitu pengetahuan, pemahaman dan penggunaan.

  -Dimulakan dengan ujian lisan dan diikuti ujian bertulis.

  -Ujian diagnostik dijalankan secara individu, sementara ujiandiagnostik bertulis secara kumpulan kecil tidak melebihi 4orangdalam satu-satu masa.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  15/30

  3/20/12

  - Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkod

  - Masa yang mencukupi untuk murid menjawab soalandiberikan supaya

  mereka dapat menjawab dengan selesa Dan tenang.

  -Jika murid gagal menjawab 3 kemahiran berturutan, ujiandihentiserta merta.

  -Markah ujian tidak penting tetapi keterangan atau data yangdiperoleh perlu direkod.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  16/30

  3/20/12

  Rancangan

  PengajaranDua perkara yang perlu diketahui guru pemulihan

  disleksiasebelum merancang pengajaran.

  a. Apakah yang murid ketahui sebelum pengajarandimulakan?

  a. Apakah yang perlu murid ketahui selepas pengajaranBerlaku?

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  17/30

  3/20/12

  Analisis Ujian

  Dibuat mengikut setiap kemahiranyang diuji.

  Murid gagal setiap item= tidak

  menguasai kemahiran. Gagal separuh= belum menguasai

  kemahiran. Jumlah kesalahan setiap kemahiran

  direkod dalam Borang Analisis. Kesalahan murid direkod menjadi

  panduan kepada guru pada masa lain.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  18/30

  3/20/12

  Penyediaan ObjektifPengajaran danPembelajaran

  Keputusan analisis ujiandigunakan untuk merangka

  objektif pengajaran danpembelajaran. Contoh:Analisis

  Objektif

  Belum menguasai kemahiranabjad/huruf

  kecil mengikut urutan.

  Dapat menyebut abjad /huruf secaraberurutan dengan betul.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  19/30

  3/20/12

  UJIANDIAGNOSTIK

  PENGAMATAN

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  20/30

  3/20/12

  RASIONAL UJIAN DIAGNOSTIKPENGAMATAN

  Dalam proses awal pembelajaran kanak-

  kanak, kemahiran landasan yang kukuh

  amatlah penting. Justeru, ujian

  pengamatan patut diberikan kepadamurid-murid untuk melihat faktor

  kesukaran murid dalam penerimaan

  pengajaran bacaan.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  21/30

  3/20/12

  Pengamatan ialah kefahaman

  terhadap sesuatu perkara atau

  situasi melalui pancaindera

  setelah berlakunya proses dalam

  mental.

  Apa itu Pengamatan??

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  22/30

  3/20/12

  OBJEKTIF UJIANPENGAMATANMengecam orientasi kedudukan, persamaan atau perbezaan

  bentuk, corak, saiz, warna, huruf, nombor, suku kata dan

  perkataan.

  Menentukan sesuatu saiz, jarak, kiri ke kanan serta hubungan

  antara satu objek dengan objek yang lain.

  Mengingat kembali, menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk,

  corak, huruf, nombor, suku kata, perkataan dan ayat.

  Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke

  kanan atau ke bawah dan dari bawah ke atas.

  Memahami dan mengingat sesuatu mengikut urutan

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  23/30

  3/20/12

  CIRI-CIRI UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  24/30

  3/20/12

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  25/30

  3/20/12

  KEPENTINGAN UJIANDIAGNOSTIK

  Mengumpul maklumat untuk tujuan penempatan

  Supaya dapat membuat laporan kepada ibu bapa dan juga

  pakar kesihatan.

  Membuat penilaian awal tentang keupayaan kanak-kanak.

  Menyediakan suatu rancangan berdasarkan keperluan.

  Kenal pasti tahap perkembangan semasa dan pendidikan yang

  diperlukan.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  26/30

  3/20/12

  PANDUANMELAKSANAKAN

  UJIAN PENGAMATAN Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar

  menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam

  komponen pengamatan.

  Dalam ujian ini murid diberi dengan pelbagai latihan

  pengamatan.

  Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau

  individu.

  Murid telah bersedia dengan peralatan menulis

  sebelum memulakan ujian.

  Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  27/30

  3/20/12

  CONTOH UJIANDIAGNOSTIK

  BAHASA MELAYU

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  28/30

  3/20/12

  CONTOH UJIAN

  DIAGNOSTIKMATEMATIK

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  29/30

  3/20/12

  Kemahiran 3 : Mengenal nombor 1 -10

  To Recognise Numbers 1 to 10

  Kemahiran 3.1 : Memadankan angka dengan bilangan benda.

  2

  3

  5

  Arahan : Padankan angka dengan bilangan benda.

  Instruction : Match the figure with the correct numbers ofbjects.

 • 8/2/2019 Full Presentation Tutorial Disleksia

  30/30

  3/20/12

  SEKIAN,TERIMA

  KASIH