of 20 /20
DISLEKSIA DALAM DISLEKSIA DALAM PENULISAN PENULISAN

Penulisan disleksia

Embed Size (px)

Text of Penulisan disleksia

  • 1. DISLEKSIA DALAM PENULISAN

2. 1. Pengenalan2. Masalah disleksia dalam penulisan3. Contoh penulisan murid4. Pengesanan pada peringkat awal5. Garis panduan untuk latihan menulis6. Teknik memeriksa latihan bertulis7. Rumusan/ penutup 3. Murid disleksia menghadapi masalah dalammenguasai kemahiran mengeja, membaca danmenulis. Disleksia bukan satu kecacatan dan tiada ubatuntuk mengubatinya tetapi dengan strategi dankaedah pengajaran yang sesuai membolehkankita membantu murid menjalankan prosespembelajaran dengan baik. Keistimewaan murid disleksia perlu diterokai. 4. 1. Saiz huruf tidak seragam/ tidak sama besarHasil kerja murid tidak kemas Margin antara huruf / perkataan tidak seragamContohnya: Sayahendak be rma in dit am an Kerja bertulis kotorMurid disleksia kerap memadam apa yan ditulis. Murid mencampurkan huruf besar dengan hurufkecil.Contohnya : ruMaH BesAR 5. 3. Murid menulis dengan tidak mengikut garisan4. Murid sukar menyalin maklumat secara lengkap Papan tulis Maklumat yang diperdengarkan5.Tulisan murid sukar dibaca Bentuk abjad tidak jelas Tiada jarak antara perkataanContohnya: namasayaAminahsayapelajartahunsatu 6. Kedudukan huruf tidak teratur6.Menulis lambat Tidak dapat menyaingi kebolehan menulis standing dengan rakan sebaya.7. Menulis secara terbalikabjad tertentuperkataan tertentuabjadtulisanPerkataan Tulisanmuridmurid b dsamamasa u n buku kubu m w duku Kudu p q daku kuda 7. 8.Cepat penat apabila menulis.9.Meninggalkan/menambah abjad dalam satu-satu perkataan Contohnya : Ali dan kawan-kawannyabermain bola di padang.Tulisan murid : Ali dan kawannya main boladi padang sekolah. 8. Contoh-contoh penulisan murid 9. Pengesanan pada peringkatawalKoordinasi motor yang lemahCiri- ciri :Motor halus Menghadapi masalah memegang pensel dengan betul. Menghadapi masalah dalam aktiviti menekap dan menggunting. Menghadapi masalah menggunakan sudu, garfu ketika makan. Tidak dapat memasukkan tali kasut dalam lubang dengan betul. Sukar memakai kasut mengikut kaki yang betul.Motor kasar Sukar mengimbang badan. Sukar memegangmelontar atau menyepak bola dengan baik. Sukar dalam mengikuti aktiviti tarian kerana tidak dapatmengingat langkah dengan baik. Kesukaran naik tangga. 10. Garis panduan untuk latihan menulis1. Menggunakan alat tulis yang sesuai.-Setelah menguasai cara menulis dengan baik, murid bolehmenggunakan pen .2. Cara menulis huruf. -Menulis huruf mengikut kumpulan huruf di mana pergerakanmenulis bermula ,contohnya, dari kanan: a, c, d, g, o,q,s,dari kiri: v,w,x,y,zdari tengah: ehuruf bertiang : l,h,b,d,k,t,fhuruf berekor :g,j,y 11. Garis panduan untuk latihan menulis4.Strategi 3T untuk menulis: tekap tiru tulis.5.Bahan tulisan tidak membosankan.6.Perkataan/ ayat yang bermakna dan difahami murid.7.Kenalpasti kelemahan murid.8.Elakkan daripada memberi terlalu banyak latihanuntuk ditulis.9.Tulisan guru perlu terang dan jelas.10. Permudahkan kerja murid, elakkan murid menyalinmaklumat yang terlalu banyak.11. Pastikan guru memeriksa hasil kerja murid dan membuat 12. Teknik memeriksa latihan bertulis Semua kesilapan dikenalpasti dengan menggunakantitik. Beri kesedaran kepada murid tentang kesilapanyang dilakukan. Buat perbandingan kerja murid dengan guruterutamanya dalam ejaan (bincangkan). Jika membuat pembetulan elakkan menyuruhmurid menulis berulang- ulang. Latihan yang diberikan kepada murid perludipermudahkan.Contohnya: latihan mengisi tempatkosong. Jangan memberi terlalu banyak latihan bertuliskepada murid. 13. ELAKKAN: Memangkah kesalahan murid tanpamemberitahu tentang kesilapan yangdilakukan oleh murid. Menggunakan prasa yang negative.contohnya:Ini salah di tukar kepadacuba sekali lagi 14. Penutup /rumusan Apa yang diperlukan oleh seseorang yangbermasalah disleksia ialah menyedarikesilapannya dan mengetahui caramembetulkan kesilapan tersebut. Caraseorang disleksia belajar adalah berlainan,oleh itu teknik dan strategi pengajaran danpembelajaran mesti diubahsuai mengikutkeperluannya. Walaupun tanda- tanda disleksiaberkekalan kepada insan yang bermasalahdisleksia namun ianya mampu dikawal dandapat membantu mereka berjaya dalamhidupnya. 15. Kalau kanak- kanak tidak dapatbelajar dengan cara kita mengajar, maka kita mesti mengajar merekamengikut cara mereka dapat belajar.Dipet ik dar i:Pillock & Loaller 16. Saya bukan lembab,Saya bukan malas, Saya bukan t idak t ahuTapi Saya keliru 17. TERIMA KASIH