poslovne financije - SKRIPTA

  • View
    1.364

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of poslovne financije - SKRIPTA

1.KAPITAL I FINANCIJSKI MANAGEMENTRazliiti naini plaanja: 1. u obinoj razmjeni ili vezanoj trgovini- roba za robu 2. kasnije se plaalo vrijednim stvarima, npr. zlatom ili srebrom, a potom i kovanicama (zlatnici, srebrnjaci) 3. papirni novac (bankovne note koje su se koristile kao papirni novac)- gotovinsko plaanje. 4. dokumentarni nain plaanja kao to su ek, platni nalog, vauer, depozitni ili iralni novac. EK- a) BANKARSKI EKOVI- trasant i trasat su razliite banke. Nostro ekovi: izdaju se u zemlji, a plativi su u inozemstvu, trasant domaa, trasat inozemna banka. Loro ekovi: izdaju ih inozemne banke, a naplativi su i u inozemstvu i u zemlji, ovisno da li su vueni na domau ili inozem.banku. b) PUTNIKI EKOVI- izdaju ih inozemne banke ili poznate putnike kompanije, a (na)plativi su u inozemstvu. Koriste ih putnici pri putovanju iz jedne zemlje u drugu. Iz sigurnosnih razloga vlasnik svaki ek potpisuje 2X, prvi put kad ga kupuje u svojoj zemlji, a dr. put kad ga unovuje u inoz. c) EURO-EK garantne kartice izdaju banke i kreditne ustanove kad njihovi korisnici kod njih otvore poseban raun i na njega poloe novana sredstva kojima e pokrivati plaanja euroekom. Korisnik ima garantnu karticu koja mu slui za dokazivanje identiteta i za dokazivanje pokria plaanja. d) NEBANKARSKI EKOVI- ekovi na kojima trasanti nisu banke nego razne inoz. tvrtke, ustanove ili fizike osobe.Ove ekove banke prihvaaju sa rezervom ili sa prethodnom provjerom ispravnosti i mogunosti naplate. Jo se nazivaju privatni ekovi . PLATNI NALOG- pismeni nalog trasatu da na teret trasanta treoj osobi remitentu isplati odreen iznos novca. Kao obrasci platnog naloga slue ekovi, potanske uputnice i razni virmanski platni nalozi . VAUER- pisana poruka propisanog izgleda i oblika, kojom se jami da e plaanje biti izvreno u iznosu koji je na njemu (vaueru) upisan. On je potvrda korisnika da je unaprijed uplatio nominalni iznos koji je na njemu upisan. Specifine vrste su: bonovi za topli obrok i poklon bon. PLASTINI NOVAC: 1. Kreditna kartica- platilac (dunik) ju koristi kao zamjenu za gotovinu. Plaanja temeljem kreditne kartice izvravaju se tek nakon to je kartica upotrebljena ,pa su zato i poznate pod nazivom plati kasnije kartice. 2. Elektroniko plaanje- cijeli postupak plaanja odvija se putem elektronikog sustava. Kad se plastina kartica koristi za iniciranje elektronikog prijenosa sredstava, onda se takve kartice zovu plati sada kartice (pay now) ili debitne kartice. Plaanje karticom vezano je za fizike ureaje kojima se prijenos ostvarujebankomati i elektroniki transferni ureaji. 3. Smart, chip, cash ili inteligentna kartica- kartica u koju je ugraen ip s memorijom o pohranjenom novcu i kao takva spada u grupu kartica koje se nazivaju plati prije kartice (pay before) ili pretplatne kartice. To je najsuvremeniji nain plaanja. Odmah se skida novac sa kartice pri kupnji neega. - najznaajnije bankarske kartice su MASTERCARD i VISA FINANCIJSKI MANAGEMENT odnosi se na iroko podruje ekonomskih aktivnosti posveenih kapitalu kao vrijednosti koja stvara viak vrijednosti. Pojam predstavlja sloenicu od 2 rijei( fr.finance-novana sredstva, novac ; management- engl.rije koja znai upravljanje) Financije se dijele u 3 skupine: javne (obuhvaaju kapitalne fondove , proraune i poreze) , monetarne ( obuhvaaju monetarno-kreditni sustav i takvu politiku) i poslovne ( odnosi se na upravljanje kapitalom poduzea u cilju njegove multiplikacije) FINANCIJSKE AKTIVNOSTI 1. financijsko planiranje- sastoji se u procjenjivanju buduih novanih primitaka i izdataka 2. financiranje- pribavljanje novanih sredstava, njihovo koritenje u poslovanju i vraanje njihovim izvorima

3. financijska analiza- omoguuje financijskom managementu shvaanje prolih poslovnih ostvarenja i tekuih (sadanjih) financ.prilika 4. financijska kontrola- obuhvaa ispitivanje prolih i tekuih financijskih aktivnosti i novanih isplata, kako bi se utvrdilo da li novani tokovi slijede financijski plan. primjenjuje se metoda ABC koja podrazumijeva nadzor nad veinom stavki. SKUPINA A najzastupljenije i najvrednije stavke poslovanja, nad njima se obavlja detaljan nadzor. SKUPINA B znaajnije stavke i prate se s veom panjom. SKUPINA C- sve ostale stavke i nadzor se obavlja sporadino. ZNAENJE FINANCIJSKOG MANAGEMENTA za uspjeno poslovanje poduzea , podjednaka panja mora se posvetiti podruju nabave, proizvodnje, prodaje i podruju financ.managementa. Tek kombinacijom svih poslovnih odluka postie se max. Profitabilnost poduzea. prilikom donoenja poslovnih odluka o pribavljanju novanih sredstava, financ.management posebnu panju pridaje: 1.visini potrebnih novanih sredstava 2.dinamici pribavljanja novanih sredstava 3.dinamici vraanja nov. sred. 4.moguim izvorima financiranja 5. uvjetima financiranja 6.stupnju financijskog rizika 7. najboljoj kombinaciji izvora financiranja.

ORGANIZACIJSKI OBLICI PODUZEA 1. INOKOSNA PODUZEA- individualno vlasnitvo, vlasnik je 1 osoba, najjednostavniji oblik poduzea, vlasnik za dugove odgovara itavom svojom imovinom i onom koja nije koritena u poslovanju, oporezivanje se provodi strogo samo 1,a prihod poduzea se tretira kao osobni prihod vlasnika. 2. PARTNERSKO PODUZEE- a)ope- nastaje partnerskim sporazumom izmeu 2 ili vie osoba. Oba partnera su odgovorna za ukupne obveze poduzea. Podjela dobitka ili pokrivanje gubitka provodi se u skladu sa partnerskim sporazumom. Ako sporazum nije utvren onda naelom pola-pola. b)limitirano- osniva se sporazumom izmeu partnera koji obuhvaa naznaku funkcije i odgovornosti svakog partnera, ime poduzea, udio partnera u neto dobiti ili gubitku, trajanje , poduzea, uvjete povlaenja iz partnerskog odnosa.. Barem 1 od njih mora imati potpunu odgovornost, dok drugi partneri mogu odgovarati samo svojom uloenom poslovnom imovinom, a nazivaju se npr. limitirani partneri, utljivi p. ili specijalni p. 3. KORPORACIJA (DIONIKO DRUTVO) moe se osnovati transformacijom postojeeg inokosnog poduzea u d.d., transformacijom partnerskog poduzea u d.d. i organiziranjem novog d.d. Odgovornost dioniara je ograniena. Management se sastoji od top, middle i nadzornog (supervisory) managementa. Razlika izmeu korporacije i ostalih oblika poduzea: proces upravljanja odvojen je od vlasnitva, due poslovno djeluju, mogu prenositi dionice, ograniena dioniarska odgovornost..

2. POSLOVNA ORGANIZACIJA U ODNOSU NA RIZIK, DOBITAK I KONTROLURIZIK- to je disperzija vjerojatnosti distribucije dogaaja, ija je vrijednost bila predviena. Moe se rei da je to jedan faktor iznenaenja u odnosu na oekivanje. To je mogunost odstupanja od oekivanog ishoda dogaaja. NESIGURNOST definiramo kao stupanj nedostatka povjerenja u smislu ispravnosti procijenjene vjerojatnosti distribucije. Odnosi se na pasivno predvianje nastupa buduih dogaaja Nesigurnost i nepredvidiva okolina MAXIMIN KRITERIJ-maximizira minimalni neto dobitak MAXIMAX KRITERIJ- maximizira maximalni neto dobitak MAXIM KRITERIJ- maximizira kriterij mjere MINMAX KRITERIJ- minimizira maximalni novani izdatak MINMIN KRITERIJ- minimizira minimalni novani izdatak MINIM- izmeu ova 2 kriterija minimizirat emo kriterij mjere MINMAX ALJENJA- mogue je izmjeriti nae maximalno mogue aljenje ako se zbog neke nepredviene okolnosti na neto dobitak bude manji nego to je stvarno mogao biti.

IZVORI IMOVINE AKTIVA- nalaze se podaci o imovini, te ukazuje na nain koritenja imovine PASIVA- tu su zabiljeeni vjerovnici, odnosno kreditori i vlasnici, te iznosi kapitala koje su oni angairali u poduzee. Pasiva daje podatke o izvorima imovine. Financijski ulagai: 1.vjerovnici 2.vlasnici 1. VJEROVNICI odobravaju poduzeu razne kredite, oekujui u odreenim rokovima povrat kreditnog iznosa uveanog za kamate. U pasivi se evidentiraju obveze poduzea prema vjerovnicima i to kao: a) Obveze prema dobavljaima obveze stvorene na temelju kupljene robe ili primljene usluge, koje se moraju platiti u ugovorenim rokovima. Ovakav nain prodaje proizvoda, roba i usluga na principu izdatoga rauna i odgoenog plaanja ,nazivamo trgovakim ili robnim kreditom. b) Obveze na osnovi izdatih mjenica i ekova- obveze koje su nastale tako da je poduzee svojim vjerovnicima ( financijskim institucijama, dobavljaima, radnicima, dioniarima..)izdalo instrumente plaanja radi osiguranja povrata kreditnih sredstava. c) Akumulirane obveze- obraunate obveze koje e dospjeti na plaanje u nekom odreenom roku. Obveze prema radnicima, dravi.. d) Krediti e) Obveznice Financijski poloaj vjerovnika moemo promatrati u odnosu na: a) Rizik- u pogledu rizika vjerovnici imaju prednosti nad vlasnicima kapitala i to prilikom likvidacije poduzea (vjerovnici e biti podmireni i iz osobne imovine vlasnika), povrata kapitala (vjerovnik moe pokrenuti sudski postupak), prilikom raspodjele neto dobitka (prisilna naplata potraivanja+ zatezne kamate) b) Neto dobitak- prilikom raspodjele neto dobitka vjerovnici se razlikuju od vlasnika na podruju ogranienosti, veliine i na podruju sigurnosti. U nekim poduzeima postoje specijalne grupe povlatenih vlasnika koji se nazivaju limitirani partneri ili preferencijalni (prioritetni) dioniari- oni prihvaaju posebnu i ogranienu stopu povrata kapitala,

c)

imaju prioritet na dividende, te prilikom likvidacije imaju prioritetno pravo na povrat uloenog kapitala u odnosu na ope partnere u poduzeu, odnosno u odnosu na obine dioniare u korporaciji. Kontrolu moe sudjelovati time to moe ograniavati putanje kredita djelomino ili u cijelosti.

2. VLASNICI investitori- oni koji su u poduzee trajno uloili svoj kapital motivirani ostvarenjem profita. U pasivi se biljei jedna stavka koja se sastoji od ukupno uloenog kapitala vlasnika uveanog za dobitak i umanjenog za gubitke i za povueni kapital Financijski poloaj vlasnika moemo promatrati u odnosu na: a) Rizik- vlasnici snose vei rizik od vjerovnika. U inokosnom ili partnerskom poduzeu vlasnici odgovaraju svom svojom imovinom. Kod d.d. nije tako, a u korporacijama vlasnik moe oekivati povrat uloenog kapitala ili u sluaju pro