Medjunarodne Poslovne Finansije 4 God Skripta

  • View
    54

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skripta

Text of Medjunarodne Poslovne Finansije 4 God Skripta

MEUNARODNE POSLOVNE FINANSIJE 2006/2007 SKRIPTA

I KOLOKVIJUM - od 1. do 7. glave -

1. POSLOVNE FINANSIJE1) ta su poslovne finansije? Poslovne finansije su nauka o tome kako treba donositi investicione i finansijske odluke (u preduzeu) u teoriji i kako se to ini u praksi. Poslovne finansije se mogu definisati kao nauna disciplina koja se bavi teorijom i metodologijom finansijskog upravljanja u preduzeu. Poslovne finansije kao nauna disciplina izuavaju finansijsko upravljanje, investiranje i analizu rizika i finansijsko trite i institucije. Sa druge strane poslovne finansije kao upravljaki koncept izuavaju finansijsko okruenje, finansijske instrumente i upravljanje finansijama. 2) Koja je uloga poslovnih finansija? Uloga finansijskog poslovanja preduzea je da obezbedi normalno, neometano odvijanje njegove poslovne aktivnosti uz: 1) to manje angaovanje finansijskih sredstava, 2) minimiziranje trokova pribavljanja tuih sredstava i 3) maksimiranje prihoda od slobodnih sopstvenih sredstava. Sve ovo, u krajnjoj liniji, treba da doprinese ostvarivanju to boljeg rezultata poslovanja preduzea. 3) Kakav je odnos poslovnih finansija prema finansijskom menadmentu i raunovodstvu? Poslovne finansije su kao nauna i praktina disciplina ire od upravljanja finansijama preduzea, odnosno finansijskog upravljanja ili finansijskog menadmenta, mada u tom pogledu nema opte saglasnosti. Ponekad se poslovne finansije povezuju sa raunovodstvom. Meutim, i pored odreene povezanosti, radi se o razliitim naunim i praktinim disciplinama. Raunovodstvo se, pojednostavljeno reeno, odnosi na voenje finansijskih evidencija, izradu periodinih izvetaja, godinjih izvetaja i analiza, dostavljanje informacija menaderima, investitorima i javnosti van preduzea. Donosioci finansijskih odluka se u velikoj meri oslanjaju na raunovodstvene izvetaje. Meutim, uloga finansijskih menadera nije u sutini da obezbeuju finansijske informacije, nego da donose finansijske odluke. 4) Koja je vanost razmatranja rizika i prinosa u finansijskom odluivanju? Sve odluke se odnose na budunost. Mi moemo da donosimo samo odluke o budunosti. Meutim, postoji samo jedna izvesna stvar o budunosti, a to je da ne moemo da budemo sigurni ta e se dogoditi. Rizik je stoga vaan faktor u svakom finansijskom odluivanja i o njemu se mora voditi posebno rauna u svim sluajevima. Rizik i prinos (profit, dobit) imaju tendenciju da budu povezani. Fundamentalni princip finansijske teorije je da e investitori traiti prinos koji je srazmeran karakteristikama rizika koji su podneli u svom investiranju. Investitori u odreeno preduzee ili projekat e traiti prinos (dividendu, profit, kamatu i sl.) koji je primeren riziku koji su preuzeli (prema njihovim manje ili vie objektivnim merilima), a isto tako preduzee, odnosno finansijski menaderi tog preduzea (i drugi donosioci odluka) treba da zahtevaju odgovarajui prinos za svoje investicije koji je primeren preuzetom riziku. 5) Koji su ciljevi poslovnih finansija? Centralno pitanje poslovnih finansija jeste ta poslovna preduzea nastoje da ostvare i koje bi investicione i finansijske odluke u skladu sa tim, trebalo da podravaju. U vezi sa tim nudi se obino set ciljeva preduzea, kao to su:

2

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

maksimizacija profita, maksimizacija prinosa na angaovani kapital, opstanak preduzea, dugorona stabilnost preduzea, rast preduzea, zadovoljavanje ciljeva nosilaca materijalnih interesa u preduzeu, maksimizacija vrednosti preduzea za vlasnike (akcionare)

6) Kakav konflikt interesa postoji izmeu vlasnika preduzea i menadera? Ko god da kontrolie preduzee u teoriji, u praksi ono je svakodnevno kontrolisano od strane menadera. Odvajanje vlasnitva nad preduzeem od upravljanja preduzeem (teorija separacije) prouzrokuje tzv. agentski problem. Odvajanje vlasnitva od upravljanja ima jasnu prednost. To omoguava da se vlasnitvo nad akcijama menja, bez da se odraava na operativno poslovanje. To omoguava preduzeima da unajme profesionalne menadere, ali stvara probleme ako se ciljevi menadera i akcionaravlasnika razlikuju. Opasnost je jasna, menaderi mogu da se manje brinu o interesima akcionara, a vie o svom ugodnom i luksuznom ivotu, izbegavajui da donesu nepopularne, a neophodne odluke. Ovo dovodi i do tzv. agentskih trokova koji se javljaju kada menaderi ne nastoje da maksimiziraju vrednost firme i kada akcionari imaju trokove da nadziru menadere i utiu na njihove aktivnosti. 7) ta je preduzee? U naem ranije vaeem Zakonu o preduzeima, preduzee je bilo definisano kao pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti. Novi Zakon o privrednim drutvima, donet novembra 2004, ne koristi termin preduzee ve samo termin privredno drutvo koje definie kao pravno lice koje osnivaju osnivakim aktom pravna i/ili fizika lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. 8) Koji su institucionalni aspekti organizovanja preduzea? U literaturi, a pogotovo u privrednoj praksi, koriste se razliiti termini za oznaku istog pojma preduzea. Uobiajena klasifikacija preduzee tj. trgovakih drutava je na drutva lica i na drustva kapitala. U drutva lica obino se ubrajaju ortako drutvo (javno trgovako drutvo) i komanditno drutvo, a u drutva kapitala akcionarsko drutvo, komanditno drutvo na akcije i drutvo sa ogranienom odgovornou. Drutva lica odlikuju personalna svojstva, poznanstvo i poverenje lanova i otuda i neograniena odgovornost za obaveze drutva. Drutvo kapitala odlikuje iezavanje personalnih svojstava i dominacija interesa kapitala, gde ne postoji odgovornost lana drutva za obaveze drutva prema treim licima, ve samo obaveza snoenja rizika poslovanja do iznosa uloenog kapitala. 9) Koje su karakteristike akcionarskog drutva? Akcionarsko drutvo (public limited company - plc, joint stock company) je takvo trgovako drutvo kod koga se osnivaki kapital obezbeuje putem izdavanja akcija. Akcionarsko drutvo odgovara za svoje obaveze iskljuivo svojom imovinom, tako da akcionari ne odgovaraju za obaveze drutva ije akcije imaju. Fiziko ili pravno lice koje kupuje akcije duno je da uplati nominalni iznos vrednosti na koji akcija glasi, ime postaje akcionar. Akcionar ima pravo da uestvuje u radu skuptine akcionara, pravo na dividendu, kao i pravo da kupi akcije nove emisije srazmerno njegovom ueu u ukupnom akcionarskom kapitalu. Akcionarska drutva su najei pravni oblik organizovanja veih trgovakih drutava.

3

10) Kakav je poloaj preduzea kao privrednog subjekta? Preduzee je sloen dinamiki poslovni sistem iji je osnovni cilj i zadatak obavljanje odreenih poslova u sklopu njegove individualne reprodukcije koja je deo integralne drutvene reprodukcije. Poto je njegova individualna reprodukcija, kao deo integralne drutvene reprodukcije, podlona promenama i stalnoj dinamici i evoluciji, to je preduzee i dinamiki sloen poslovni sistem Kao dinamian poslovni sistem preduzee prolazi i kroz razliite faze razvoja tzv. faze ivotnog ciklusa preduzea. ivotni ciklus preduzea poinje fazom "uvoenja" koju karakterie negativan finansijski rezultat. Prilivi gotovine su manji od odliva gotovine. Fazu uvoenja sledi faza "rasta" u kojoj preduzee posluje rentabilno (ova faza je karakteristina po stalnim finansijskim infuzijama iz eksternih izvora). Trea faza ivotnog ciklusa je faza "zrelosti". U ovoj fazi dolazi do usporavanja. Poslednja faza ivotnog ciklusa je faza "opadanja" u kojoj preduzee belei graninu rentabilnost. 11) ta je kapital? Kapital se moe posmatrati na dva naina, poto moemo govoriti o vrednosti kapitala i o realnim (fizikim) kapitalnim dobrima, a postoje i razne podele kapitala. Uglavnom se smatra da se re kapital u ekonomiji (ekonomici) odnosi na realni kapital tj. fizika dobra (pre svega kapitalna dobra), koja se koriste kao inputi za dalju proizvodnju, dok re kapital u svakodnevnom govoru znai novani kapital, tj. iznos novca koji je rezultat prethodne tednje. Odrednice o kapitalu koje se mogu nai u poslovnim renicima: Kapital: 1. novac, imovina i aktiva koja se koristi u poslovanju (biznisu); 2. novac koji poseduju pojedinci ili kompanije, koji se koristi za investicije. ili U ekonomiji kapital se odnosi na fizika dobra pre svega na kapitalna dobra, koja se koriste kao inputi za bolju proizvodnju, dok u svakodnevnom govoru kapital predstavlja novani kapital tj. iznos novca koji je rezultat prethodne tednje. 12) ta je investicija? Investicije na nivou privrede znae deo drutvenog proizvoda jednog fiksiranog vremenskog perioda koji se u toku perioda (godine dana) nije potroio. One se uglavnom dele na proizvodne i potrone investicije. Striktnije definisano, investicija (investment) je ulaganje u realna kapitalna dobra, meutim, u svakodnevnom ivotu ona se koristi da oznai kupovinu bilo koje aktive (imovine), ili poduhvata koji podrazumeva inicijalno "rtvovanje" koji sledi znaajna korist. U strunoj terminologiji iz oblasti poslovnih finansija i bankarstva investiranje se uglavnom odnosi na: 1) plasiranje novca, tako da daje kamatu i na taj nain uveava vrednost; 2) akcije, obveznice ili neku nekretnine kupljene u nadi da e doneti vie novca nego to je bilo potrebno da se one kupe. ili Investicija je ulaganje u realna kapitalna dobra. Investiranje se uglavnom odnosi na plasiranje novca, tako da daje kamatu i na taj nain uveava vrednost akcije, obveznice ili neku nekretnine kupljene u nadi da e doneti vie novca nego to je u njih uloeno. Investicija je kupovina bilo koje aktive, odnosno ulaganja finansijskih sredstava u neki poslovni ili investicioni projekat.

4

2. MEUNARODNE POSLOVNE FINANSIJE1. ta je meunarodno poslovanje? Prema jednoj definiciji, meunarodno poslovanje (international business) se sastoji od transakcija koje se obavljaju preko nacionalnih granica da bi se ostvarili ciljevi pojedinaca, kompanija i organizacija. Ove transakcije se realizuju u razliitim oblicima i esto su meusobno povezane. Prema drugoj definiciji, meunarodno poslovanje su sve komercijalne transakcije privatne ili dravne - izmeu