SKRIPTA Poslovne finansije

  • View
    3.238

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of SKRIPTA Poslovne finansije

UVOD: Vlasnika teorija poslovne firme:Vlasnika teorija firme - izvedena iz karaktera i ponaanja privatnog preduzea. Ukupna poslovna sredstva (fiksna i obrtna) smatraju se svojinom vlasnika, koji istupa istovremeno i u ulozi preduzetnika. Svi dugovi preduzea predstavljaju linu obavezu vlasnika (preduzetnika), za ije izmirenje on garantuje poslovnom i linom imovinom. Takva preduzea osnivaju se u obliku: 1. inokosnih firmi, 2. ortakih drutava. Finansijska struktura vlasnikog preduzea: 1. pozajmljeni kapital: a) kratkorone obaveze, b) dugorone obaveze; 2. sopstveni kapital: a) inokosni kapital vlasnika X, b) ortaki kapital vlasnika X, Y, Z,... Inokosno preduzee nalazi se u vlasnitvu jednog lica koje istovremeno javlja i u ulozi preduzetnika. Vlasnik ulae kapital u poslovnu imovinu (aktivu) sa namerom da obavljanjem aktivnosti maksimira dobitak kao prinos na sopstveni kapital. Periodino ostvareni dobitak se moe: 1. izuzeti iz preduzea za potrebe line potronje, ili 2. akumulirati i reinvestirati u preduzee. U pasivi bilansa stanja vrednost njegovog ulaganja u preduzee prikazuje se obino na linom raunu kapitala (Rn. vlasnika X). Ta vrednost se sastoji od iznosa poetnog ulaganja uveanog za periodini dobitak i umanjenog za periodini gubitak i povremena izuzimanja novanih sredstva za zadovoljenje linih potreba.1.

Kreditni bonitet preduzea odreuju: vrednost angaovanog sopstvenog kapitala, i ostvarena i perspektivna rentabilnost, s tim to za preuzete dugove (dugorone i kratkorone) odgovara iskljuivo vlasnik svojom ukupnom imovinom (poslovnom i linom). Ortako preduzee razlikuje se od inokosnog samo po tome to umesto jednog ima vie vlasnika. Ugovorom o ortakluku vlasnici utvruju: iznos poetnog ulaganja kapitala svakog od njih,2.

1

preduzetnike plate i druge naknade, nain raspodele neto dobitka i pokrie gubitka, i druge odnose koji mogu biti od znaaja za zajedniko voenje poslova. Na strani izvora finansiranja (u pasivi bilansa stanja) interesi svakog ortaka predstavljeni su posebnim pozicijama (Rn. ortaka X, Y, Z, ...), koje su gotovo identine raunu vlasnika u inokosnom preduzeu. Poto zajedniki dele rizik privreivanja (poslovni i finansijski), ortaci i za dugove svog preduzea odgovaraju solidarno, celokupnom svojom poslovnom i linom imovinom. Kod vlasnikog preduzea periodini rezultat javlja se kao iznos neto dobitka ili gubitka iz poslovanja. Okosnica strukture vlasnike teorije je koncept iste imovine ili "neto vrednosti". Osnovni motiv poslovanja treba traiti u bilansnoj jednaini: A - D = NW A ukupna sredstva vlasnika; D ukupni dugovi; NW neto vrednost u svakom trenutku Cilj vlasnika je da maksimira svoju neto vrednost. Unutar pozicije sopstvenog (vlasnikog) kapitala nije bilo i nema potreba da se pravi razlika izmeu poetnog ulaganja u preduzee i periodinog prirasta "neto vrednosti" iz poslovanja iz razloga to se kod vlasnikih preduzea ne pravi jasna razlika izmeu poslovne i line potronje, poslovnih sredstava i line imovine vlasnika s obzirom da su i jedna i druga podlone "izvrenju" u sluaju nelikvidnosti ili likvidacije. Razuman vlasnik u funkciji preduzetnika, treba svakako da vodi rauna o stepenu i strukturi zaduenosti preduzea. On mora odvojeno da bilansira i kontrolie kratkorone obaveze i dugorone dugove i njihov relativni odnos. Stepen ukupne zaduenosti preduzea zavisio bi od sklonosti vlasnika prema rentabilnosi i riziku odnosno likvidnosti i sigurnosti. Odnos kratkoronog i dugoronog duga mora da bude stavljen u zavisnost od ronosti ulaganja u poslovna sredstva ijem funkcionisanju su namenjena.

Teorija entiteta poslovne firme:Preduzea entiteti predstvaljaju osamostaljene privredno-pravne subjekte u kojima je dolo do podvajanja funkcije vlasnitva na sredstvima za proizvodnju (poslovnim sredstvima) od funkcije preduzetnitva, koja se ogleda u kompetenciji i odgovornosti za donoenje dobrih i racionalni poslovnih odluka2

(razvojnih i tekuih). Pojam entiteta poslovne firme vezuje se za nastanak korporacija kao prvobitnog oblika preduzea sa javnom odgovornou. Finansijska struktura korporacija (ukupna pasiva): 1. eksterni kapital: a) akcijski kapital: 1) preferencijalne akcije, 2) obine akcije; b) pozajmljeni kapital: 1) kratkoroni izvori, 2) dugoroni dugovi. 2. interni kapital: a) amortizacija, b) akumulirani dobitak. Korporativna preduzea nemaju u finansijskoj strukturi izvore sopstvenog kapitala u vlasnikom smislu, s obzirom da se njihovi vlasnicim (u teoriji) nalaze izvan njih u licu akcionara (preferencijalnih i obinih). Meutim, pojmovi "akcijski" i "sopstveni" kapital u finansijskoj strukturi preduzea entiteta se poistoveuju. Ipak, razlika izmeu tih pojmova postaje jasna i bitna u trenutku likvidacije preduzea, kada ono za poslovna ulaganja, posle podmirivanja interesa poverilaca mora da podnese raun eksternim vlasnicima kapitala. Emisijom akcija, obinih i preferencijalnih, formira se akcijski kapital kao trajni eksterni izvor finansiranja poslovnih sredstava preduzea. Poto akcije glase na donosioca, a ne na ime, svaki akcionar moe da proda akcije koje poseduje, a da time ne ugrozi kontinuitet korporacije kao privredne organizacije. Ako korporacija emituje akcije sa utvrenom nominalnom vrednou, akcijski kapital u pasivi bilansa stanja preduzea bie jednak nominalnoj vrednosti akcija u opticaju. Uobiajena je praksa da se nominalna vrednost akcija utvruje relativno nisko, a da se one prodaju po daleko veoj ceni, logino je da e akcijski kapital u pasivi biti vrednovan ispod realnog poveanja poslovnih sredstava u aktivi koje potie od stvarnog novanog priliva od prodatih akcija. Radi uravnoteenja aktive i pasive, akcijski kapital se bilansira na sledei nain: Akcijski kapital Nominalna vrednost kapitala Dodatno uplaeni kapital (aio) Argumenti atraktivnosti ovog oblika preduzea su: 1. ograniena odgovornost akcionara akcionar ne snosi linu odgovornost za dugove korporacije u koju ulae. Poverioci mogu traiti naplatu svojih potraivanja od preduzea kao samostalnog pravnog lica i ne mogu3

posegnuti za linom imovinom akcionara iznad iznosa legalno uplaenog dela akcijskog kapitala. Nepostojanje line odgovorosti smatra se vanim faktorom koji ohrabruje i male ulagae da kupuju akcije velikih i uspenih korporacija;2. prenosivost prava vlasnitva vlasnici akcija preduzea (pogotovo onih

koja su lanice berze HoV) mogu svoja ulaganja vrlo lako konvertovati u gotovinu ukoliko im je ona neophodno potrebna. Ako preduzee uspeno posluje i razvija se, trina vrednost njegovih akcija e tokom vremena rasti, to omoguuje vlasniku da njihovom kasnijom prodajom ostvari kapitalni dobitak kao razliku izmeu iznosa uplaenog dela akcijskog kapitala i trine vrednosti akcija u trenutku prodaje;3. kontinuitet poslovanja preduzea korporacija je samostalno pravno

lice sa neogranienim vekom trajanja, za razliku od njenih vlasnika (preferencijalnih i rezidualnih) iji je ivotni vek ogranien. Prenosivost prava vlasnitva omoguava da ulaganja postojeih vlasnika bez ikakvih tekoa preu u vlasnitvo njihovih naslednika;4. podvojenost funkcija upravljanja od vlasnitva privlaenjem kapitala

velikog broja eksternih ulagaa, i izborom organa upravljanja i menaderskog tima na bazi njihovih profesionalnih sposobnosti, korporacije su ostvarile znaajan nivo racionalne upotrebe kapitala koja se odraava i na efikasnost nacionalne privrede u celini. Teorija entiteta zasniva se na zakonskoj fikciji da je korporativno preduzee linost sa sopstvenim pravima. Sredstva i dugovi pripadaju korporativnom entitetu, a taj entitet odgovara akcionarima, poveriocima, zaposlenima i javnosti za resurse koji su joj povereni putem svojih finansijskih izvetaja o trokovima i prihodima, finansijskim transakcijama i raspodeli rezultata. Ne postoji pokuaj da se meri neto vrednost u smislu vlasnikog prava. Desna strana BS izraava obaveze korporacije u smislu zakonitih i pravinih na sredstva. Leva strana BS prikazuje sredstva izraena u trokovima, ne u trinim vrednostima. Dobitak kao razlika izmeu prihoda i rashoda je rezultat preduzea, a njegova raspodela je stvar korporacije u granicama potovanja zakonskih i pravednih interesa meu kojima su interesi obinih akcionara jedni od mnogih. Celokupna ideja o neto vrednosti stvarno je naputena, a raunovodstvena jednaina svodi se prosto na model izraunavanja odgovornosti po principu da su ukupna sredstva jednaka pravu na sredstva. Drugim reima:4

A = P gde je: A poslovna aktiva procenjena u visini trokova, P ukupna pasiva izraava nominalni iznos ulaganja poverilaca i vlasnika. Znaajan je koncept finansijskog rezultata i njegove determinante: prihodi i rashodi. Prihodi su prosto poveanje ukupnih poslovnih sredstava (u gotovini ili pravima na gotovinu) koje potiu od prodaje proizvoda i usluga iz svakodnevne poslovne aktivnosti preduzea. Rashodi su trokovi koji su prouzrokovani stvaranjem prihoda da bi se odreeni proizvodi i usluge proizvele i stavile na raspolaganje kupcima, u preduzeu neminovno moraju nastati izvesni trokovi proizvodnje, prodaje i administracije. Izvetavanje o poslovanju u skladu sa teorijom entiteta stavlja naglasak na periodini rezultat korporacije, izraen kroz razliku izmeu ostvarenih prihoda i nastalih rashoda. To je rezultat koji se ostvaruje u korist preduzea, a ne u korist akcionara ili vlasnika.

5

POGLAVLJE 1: OSNOVNI POKAZATELJI FINANSIJSKE STRUKTUREFinansijaska analiza prikuplja, vri selekciju, procenjuje, analizira i interpretira finansijske podatke i druge relevantne informacije u cilju ocene postojeeg finansijskog poloaja i poslovne aktivnosti preduzea kao i procene njegovih buduih performansi. Najvei deo podataka finansijska analiza koristi iz godinjih finansijskih izvetaja preduzea: 1. bilansa stanja, 2. bilansa uspeha, 3. izvetaja o novanim tokovima, 4. izvetaja o promenama na kapitalu, 5. iz napomena koje se daju uz finansijske izvetaje. Znaajan deo informacija moe se dobiti iz finansijske tampe i iz elektronskih medija. Finansij