1. POSLOVNE FINANSIJE - UVOD 2013

 • View
  72

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prof. dr Predrag Stančićredovan profesorEkonomski fakultet Kragujevac

Text of 1. POSLOVNE FINANSIJE - UVOD 2013

 • POSLOVNE FINANSIJE -UVOD

  Prof. dr Predrag Staniredovan profesorredovan profesor

  Ekonomski fakultet Kragujevacpstancic@kg.ac.rs

 • DEO I - OSNOVE UPRAVLJANJA FINANSIJAMA PREDUZEA

  Uvod u upravljanje finansijama preduzea

  Ciljevi i principi upravljanja finansijama

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 2

 • Uvod u upravljanje finansijama preduzea Finansije preduzea i nauka o ekonomiji

  preduzea

  Razvoj finansija preduzea

  Podruje (sadrina) upravljanja finansijama Podruje (sadrina) upravljanja finansijama preduzea

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 3

 • Finansije preduzea i nauka o ekonomiji preduzea

  Finansije - umetnost ili nauka upravljanja novcem

  Podruja novac i trite kapitala (makrofinansije)

  ulaganja (investiranje) ulaganja (investiranje)

  finansije preduzea (poslovne finansije, finansijski menadment)

  Odnos sa naukom o ekonomiji preduzea i ekonomskim metodologijama

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 4

 • Podruje (sadrina) upravljanja finansijama preduzea

  Tradicionalna faza - finansiranjeapstraktnost, deskriptivnost i pozicija eksternog

  N

  R P R1

  N1Tok novca:

  Tok roba:

  apstraktnost, deskriptivnost i pozicija eksternog posmatraa

  Savremena faza investiranje i finansiranje apstraktnost i deskripcija analitiki pristup finansijskim

  problemima

  eksterni posmatra aktivni kreator poslovnih odluka.

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 5

 • Nauna osnova za odgovore na sledea pitanja: Kolika treba da budu ulaganja u preduzee?

  /Problem veliine i ritma rasta/

  Kakva struktura tih ulaganja treba da bude? /Problem oblika sredstava preduzea//Problem oblika sredstava preduzea/

  Kako ta ulaganja treba da budu finansirana?/Problem finansijske strukture preduzea/

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 6

 • Donoenje racionalnih odluka o ulaganju i nainu finansiranja podrazumeva:

  jasno definisan cilj finansijskog upravljanja

  razraenu analitiku aparaturu planiranje potrebnih ulaganja u osnovna i obrtna

  sredstvasredstva

  izbor finansijskih standarda pomou kojih se moe meriti i rangirati efektivnost pojedinih alternativa.

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 7

 • Ciljevi i principi upravljanja finansijama

  Opti cilj poslovne aktivnosti

  Ciljevi upravljanja finansijama preduzea

  Pravi cilj jasnost i nedvosmislenost; jasnost i nedvosmislenost;

  pogodnost da izmeri i oceni uspenost ili neuspenost odluka;

  konzistentnost sa maksimiranjem dugorone stabilnosti i vrednosti preduzea;

  prihvatljivost sa aspekta drutva.

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 8

 • Mogui ciljevi

  Neto dobitak (profit)

  Rentabilnost (nova vrednost)

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 9

 • Neto dobitak (profit)

  Apsolutna razlika prihoda i rashoda u BU

  Vlasniki koncept

  Monetarni iznos

  Nije ekonomski rezultat

  Kratkorona orjentacija

  Neuvaavanje Rizika

  Vremenskog rasporeda

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 10

 • Rentabilnost (nova vrednost)

  Viak autputa nad inputima - maksimiziranje trine cene akcija preduzea MVA (market value added)

  Ne prejudicira raspodelu Ne prejudicira raspodelu

  Vrednost determiniu oekivani tok gotovine,

  vremenski raspored tog toka i

  rizik ostvarenja tog toka.

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 11

 • Principi (aksiomi) upravljanja finansijama

  Principi

  1. konkurentsko okruenje,1. konkurentsko okruenje,

  2. vrednost i

  3. finansijske transakcije.

  Put ka postizanju ciljeva finansijskog upravljanja

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 12

 • Aksiomi konkurentskog okruenja1. Princip delovanja za sopstvenu korist: Aktivnosti

  se orijentiu prema oekivanim finansijskim

  koristima

  2. Princip dvostranosti transakcija: Svaka finansijska 2. Princip dvostranosti transakcija: Svaka finansijska

  transakcija ima najmanje dve strane

  3. Princip informacionog signaliziranja: Aktivnosti

  sadre informacije

  4. Princip ugledanja: Kad nema ideju kako i kuda,

  pogledaj ta drugi rade

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 13

 • 1. Princip delovanja za sopstvenu koristAktivnosti se orijentiu prema oekivanim

  finansijskim koristima

  Tenja najboljoj pozicije za sebe - ponaanje imanentno ljudskoj prirodi -

  Izbor - Vie alternativa ili-ili oportunitetni Izbor - Vie alternativa ili-ili oportunitetni troak (razlika prihvaene i odbaene)

  Razdvajanje vlasnitva i upravljanja Agencyproblem

  Asimetrina informisanost moral hazardagency costs

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac14

 • 2. Princip dvostranosti transakcijaSvaka finansijska transakcija ima najmanje dve

  strane

  Razumljiv, ali se esto gubi iz vida

  Sve vode isti ili slini principi (1)

  Dva lica istog novia - Zero-sum game Dva lica istog novia - Zero-sum game

  Ne potcenjivati drugu stranu (verovati da je iste kreativnosti, pronicljivosti i iskustva)

  Pogrena odluka se vidi tek posle transakcije (kasno)

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 15

 • 3. Princip informacionog signaliziranja

  Aktivnosti sadre informacije

  Ekstenzija principa delovanja u sopstvenu korist i asimetrine informisanosti

  Autsajderi aktivnosti menadmenta vide kao Autsajderi aktivnosti menadmenta vide kao signal

  Krajnja opreznost u tumaenju aktivnosti

  Enron

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 16

 • 4. Princip ugledanjaKad nema ideju kako i kuda, pogledaj ta drugi rade

  Imperativ delovanja Nema jasnog odgovora na situaciju

  Dobijanje preciznog odgovora je skupo Dobijanje preciznog odgovora je skupo

  ta rade drugi?

  Postoje razlike u delovanju analiza traenje najprimerenijeg pristupa (ne kopirati greke)

  Free-rider problem imitiranje koristi bez velikih trokova (Mc Donalds)

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 17

 • Aksiomi vrednosti

  5. Princip vrednosti ideja: Nove ideje su put ka ekstra

  prinosima

  6. Princip komparativne prednosti: Radi ono to radi

  najbolje

  7. Princip opcije: Mogunost izbora moe imati vrednost7. Princip opcije: Mogunost izbora moe imati vrednost

  8. Princip inkrementalne koristi: Odluke o ulaganju ili

  finansiranju baziraju se inkrementalnim (diferencijalnim)

  koristima

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 18

 • 5. Princip vrednosti idejaNove ideje su put ka ekstra prinosima

  Kako se obogatiti?

  Nedostatak rentabilnih projekata

  Novi proizvodi, ideje, organizaciona reenja Novi proizvodi, ideje, organizaciona reenjaekstra prinosi

  Visoki prinosi, neodrivi na dui rok rast konkurencije

  Mogunost: Nii trokovi i diferencirani proizvodi

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 19

 • 6. Princip komparativne prednosti

  Radi ono to radi najbolje

  Komparativna prednost

  Izbei rasipanje resursa na proizvode i aktivnosti koje drugi rade boljeaktivnosti koje drugi rade bolje

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 20

 • 7. Princip opcijeMogunost izbora moe imati vrednost

  Opcija pravo, mogunost izbora bez obaveze

  Kupac (plaa premiju) i prodavac opcije (garantuje realizaciju po dogovorenoj ceni) (garantuje realizaciju po dogovorenoj ceni)

  Opcije: call (kupovna) i put (prodajna)

  Vrednost opcije 0 vea vrednost sredstva sa opcijom

  Skrivene (hidden) opcije (DOO)

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 21

 • 8. Princip inkrementalne koristi

  Odluke o ulaganju ili finansiranju baziraju se

  inkrementalnim (diferencijalnim) koristima

  Obraunski vs. gotovinski tok

  Totalni rezultat Totalni rezultat

  Diferencijalni (neto) novani tok

  Maksimiranje diferencijalnog NT je put ka realizaciji cilja finansijskog upravljanja

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 22

 • Aksiomi finansijskih transakcija9. Princip meuzavisnosti rizika i prinosa: Dodatni rizik

  nije prihvatljiv ako nije kompenziran dodatnim oekivanim prinosima

  10.Princip diversifikacije: Na rizik se moe uticati diversifikovanjem ulaganja

  11.Princip efikasnosti trita: Trite brzo i potpuno 11.Princip efikasnosti trita: Trite brzo i potpuno inkorporira relevantne informacija u trinu cenu

  12.Princip vremenske vrednosti novca: Novac na raspolaganju danas vredi vie iste sume novca koja e biti na raspolaganju u bilo kom trenutku budunosti

  1.4.2013Prof. Predrag Stancic, PhD - Faculty of Economics Kragujevac 23

 • 9. Princip meuzavisnosti rizika i prinosaO

  e

  k

  i

  v

  a

  n

  i

  p

  r

  i

  n

  o

  s

  O ekivani prinos

  Akcije

  od vrednosti

  pekulativnehartije

  Premija za rizik

  B

  C

  Dp

  Rizik

  Obveznice

  Nerizi na stopa