Poslovne finansije - koeficijenti

  • View
    50

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

finansije

Text of Poslovne finansije - koeficijenti

FINANSIJSKI IZVJETAJI

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRONFakultet poslovne ekonomijeP R E D M E T: Poslovne finansije

POSLOVNI IZVJESTAJ PREDUZECAKRAJINA OSIGURANJE A.DMentor: Prof.dr Bogdana Vujnovic-GligoricStudent:Nikolina Hjader 156-13/RPM

UVODU ovom seminarskom radu moci cemo da vidimo poslovne izvjestaje preduzeca KRAJINA OSIGURANJE a.d Banja Luka.Ovo preduzece je osiguravajuca kuca koja se bavi osiguranjem lica,vozilaU sklopu poslovnih izvjestaja bice prikazana tri izvjestaja : BILANS STANJA,BILANS USPJEHA I BILANS GOTOVINSKIH TOKOVA.Takodje moci cemo da vidimo I neke od osnovnih pokazatelja poslovanja preduzeca, a to su :Pokazatelj likvidnosti,pokazatelj solventnosti,pokazatelj finansiske stabilnosti,pokazatelj zaduzenosti,pokazatelj aktivnosti,pokazatelj ekonomicnosti I pokazatelj profitabilnosti.

Pokazatelj likvidnostiPokazatelj likvidnsoti uporeuje kratkorone obaveze s kratkoronim ili tekuim izvorima dostupnim za podmirivanje kratkoronih obaveza.Koeficijent tekue likvidnsoti pokazatelj likvidnsoti najvieg stepena jer u odnos dovodi pokrie i potrebe za kapitalom u roku od godinu dana.Tekui racio likvidnosti = kratkor. sredstva / kratkor.obaveze=3716402/1491713=2.49Smatra se ako je koeficijent manji od 2 implicira mogunost da preduzee ostane bez sredstava za podmirenje kratkoronih obaveza. Koef. ubrzane likvidnosti = likvidna sredstva zalihe/ tekue obaveze=3716402-2400/1491713=2.48Za razliku od tekue likvidnosti, ovaj pokaztelj ne ukljuuje zalihe jer je njihova trina vrijednsot manja od knjigovodstvene vrijednsoti.Pokazatelj se smatra zadovoljavajuim, ako je njegova vrijednost 1. Za kompaniju je bolje kada je pokazatelj vei od 1, jer onda ima vie sredstava nego to iznose tekue obaveze.

Pokazatelj solventnosti je sposobnost preduzeca da isplati sve obaveze u roku njihovog dospijea.Koeficijent solventnosti se utvruje stavljanem u odnos ukupne aktive / ukupneih obavezaKoeficijent solventnosti = ukupna aktiva / ukupne obaveze=18884354/10400396=1.81Preduzee je solventno ako je koeficijent solventnosti 1. Pokazatelj finansiske stabilnosti mjeri stabilnost preduzeca.Pokazatelj finansijske aktivnosti smatra se da bi trebao iznositi najvie 1 ili manje od 1. Finansijska stabilnost = ukupne obaveze / ukupan kapital=10400396/8427173=1.21Koeficijent manji od 1 je poeljan za preduzee jer odraava solventnost.Pokazatelj zaduenosti ili pokazatelj upotrebe poluge pokazuje strukturu kapitala i naine na koje preduzee finansira svoju imovinu. to je vei odnos duga i imovine, vei je finansijski rizik, a to je manji, nii je finansijski rizik. Po pravilu bi vrijednsot koeficijenta zaduenosti trebala biti 50% ili manja.koeficijent zaduenosti = ukupne obaveze / ukupna imovina=10400396/15167952=0.68

Pokazatelji aktivnsoti poslovanja mjere kako efikasno preduzee upotrebljava svoje resurse. Najee koriteni omjeri su: - koeficijent obrta ukupne imovine, - koeficijent obrta dugorone imovine, - koeficijent obrta kratkorone imovine, - koeficijent obrta zaliha, - koeficijent obrta potraivanja,

Koeficijent obrta ukupne imovine govori koliko puta se ukupna imovina preduzea obrne u toku jedne godine, odnosno koliko firma uspjeno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda.Koef. obrta ukupne imovine = ukupni prihodi/ukupna imovina =10407176/18884354=0.55Obrt dugorone imovine predstavlja omjer ukupnih prihoda i fiksne imovine, a pokazuje koliko uspjeno preduzee koristi dugoronu imovinu s ciljem stvaranja prihoda.Poeljna to vea vrijednsot pokazatelja jer to znai da je manje novca potrebno za stvaranje prihoda vezano u fiksnoj imovini.Koef. obrta fiksne imovine = ukupni prihodi/dugorona imovina=10407176/18630764=0.55Koeficijent obrta kratkorone imovine govori koliko puta se kratkorona imovina preduzea obrne u toku jedne godine, odnosno mjeri relativnu efikasnost kojom preduzee koristi kratkotrajnu imovinu za stvaranje prihoda. Koef. obrta kratk. Imovine = ukupni prihodi/kratkorona imovina=10407176/3253288=3.19

Analiza zaliha I potrazivanjaBroj dana trajanja obrta - vrijeme koje protekne od nabavke do prodaje robe kupcima. Potraivanje od kupaca prodaja koja nije naplaena, s toga se mogu posmatrati kao oblik kredita koje firma daje svojim kupcima produavanjem roka naplate.Koef. obrta potaivanja = prihod od prodaje/prosjeno stanje potraivanja=8654898/1124685=7.69 Na osnovu koeficijenta obrta potraivanja mogue je izraunati i prosjeno trajanje naplate. Trajanje naplate potraiv. u danima = 365/koef. obrta potraivanja=365/7.69=47.46

Profitabilnost kao osnovna koncepcija treba d aizvri izbor onih sredstava (resursa) koji su najisplativiji. Osnovni finansijski cilj poslovanja preduzea maksimalan profit. Neto profitn a mara = neto dobit/ukupni prihod=213050/10407176=0.02Neto profitna mara je najprecizniji pokazatelj konanih uinaka realizovanih poslova i pokazuje koliki postotak prihoda ostaje u vidu dobiti kojom se moe slobodno raspolagati.

Pokazatelji ekonominosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda.U pravilu pokazatelji bi trebali biti vei od jedan, odnosno, to su vei, to se vie prihoda ostvaruje na jedinici rashoda. Ekonom. ukupnog poslovanja = ukupni prihodi/ukupni rashodi=10407176/10011547=1.03

Zakljucak

U samom zakljucku mozemo da kazemo za ovo osiguravajuce preduzece da je likvidno jer njegov pokazatelj tekuce likvidnosti i ubrzane likvidnosti iznosi veci koeficijent od 2 tacnije 1 kod ubrzane likvidnosti.Takodje mozemo da kazemo da je preduzece solventno jer je njegov koeficijent vec od 1 sto je isto pozeljno.Ali isto takod moramo da navedemo da ono nema veliku finansisku stabilnost jer su njegove obaveze vece od kapitala,i ima visok stepen zaduzenosti.

HVALA NA PAZNJI!!!

PITANJA???