E-PFI POSLOVNE FINANSIJE

 • View
  40

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

E-PFI POSLOVNE FINANSIJE. Studijski program : zajednički na 2.godini programa Ekonomskog fakulteta Semestar: 3 . ECTS: 6 Odgovorni nastavnik: doc. dr Marijana Žiravac Mladenović. ECTS = 6. 1 bod = 25 časova rada  150 časova Predavanja i vježbe = 60 - PowerPoint PPT Presentation

Text of E-PFI POSLOVNE FINANSIJE

 • 1 bod = 25 asova rada 150 asovaPredavanja i vjebe = 60Prouavanje literature = 65 (4-5 strana/sat)Pripreme za kolokvije i nastavu = 25

 • Br.Plan rada - temaDatumUpoznavanje sa predmetom16.10.20121Mjesto poslovnih finansija u kompaniji, povezanost sa drugim poslovnim funkcijama16.10.20122Finansijski sistem - okruenje korporacija30.10.20123Osnove donoenja odluka o investiranju13.11.20124Donoenje odluka o finansiranju - izvori finansiranja27.11.20125Finansijska struktura i njena cijena27.11.20126Menadment obrtnog kapitala11.12.20127Finansijska analiza25.12.2012

 • Nastavnik prezentuje izabranu temu.Studenti koji imaju teme za seminarske radove uz tu jedinicu razgovaraju sa nastavnikom.Zajedniki odgovorimo na neka pitanja koja e biti na parcijalnoj provjeri.

 • AktivnostBodovaDatum provjerePismena parcijalna provjera I35Pismena parcijalna provjera II35Esej10Predaja 25.12.2012.Seminarski rad izrada i odbrana15Na svakim predavanjima u zavisnosti od izabrane temePrisustvo nastavi5

 • Skala ocjenjivanjaOcjena51-64 bodadovoljan (6)65-74 bodadobar (7)75-84 bodavrlo dobar (8)85-94 bodaodlian (9)95-100 bodovaizuzetan (10)

 • 2 parcijalne provjere iliIntegralna provjeraStatistika pokazuje:Studenti koji su redovno aktivni na predavanjima u 90% sluajeva poloe ispit kroz parcijalne provjere.Studenti koji ne dolaze na predavanja i ostavljaju ispit za zadnje rokove u kolskoj godini u 80% sluajeva obnavljaju godinu.Odgovorimo na brojna pitanja zajedno + manje pitanja na parcijalnimIzgube se u gradivu + integralni testovi postaju eliminacioni sa svakim narednim rokom

 • Prva:Sadri 15 teorijskih pitanja sa ponuenim odgovorima (ukupno 30 bodova) - ispravan je samo jedan odgovor i 1 pitanje: slobodan odgovor (5 bodova).Ukupno 35 bodova.Druga:Sadri 5 teorijskih pitanja sa ponuenim odgovorom (ukupno 10 bodova), 1 pitanje: slobodan odgovor (5 bodova) i 2 zadatka (zadatak iz teme Menadment obrtnog kapitala 5 bodova a zadatak iz Finansijske analize 15 bodova).Ukupno 35 bodova.

 • 1. parcijalna:Mjesto poslovnih finansija u kompaniji, povezanost sa drugim poslovnim funkcijamaFinansijski sistem - okruenje korporacijaOsnove donoenja odluka o investiranju2. parcijalna:Donoenje odluka o finansiranju - izvori finansiranjaFinansijska struktura i njena cijenaMenadment obrtnog kapitalaFinansijska analiza

 • Nema uslovljavanja za izlazak na parcijalne provjere mogu svi!!Studenti koji redovno dolaze i ispunjavaju sve obaveze na predmetu imaju i dodatnu mogunost: odmah nakon parcijalne provjere, pogledaju rad nastavnik ocijeni pred njima i odgovaraju usmeno ono to nisu znali na provjeri!!

 • 7 nastavnih jedinica.Izgled: U januarskom i februarskom roku: 22 pitanja iz teorije (50 bodova) i 2 zadatka (20 bodova).Ostali rokovi: studenti rijee 2 zadatka a nakon toga odgovaraju gradivo usmeno.

 • Teme za seminarske radove se podijele na prvom asu.Nakon drugog predavanja vie nije mogue dobiti temu studenti koji nisu prisustvovali prvom predavanju imaju ansu da temu dobiju od nastavnika direktno svo do drugog predavanja 30.10.2013.Student napie rad na temu i prezentuje ga u okviru asa na kome se obrauje nastavna jedinica. Seminarski rad se dostavlja u elektonskoj formi, najkasnije 1 dan prije prezentacije na mail: marijana.mladenovic@fakultetpim.com Prezentacija rada je voena od strane nastavnika:Nastavnik postavlja direktna pitanja,Studenti postavljaju meusobno pitanja,Nastavnik postavi konkretno pitanje sa budueg parcijalnog testa studenti odgovaraju.

 • Rad sadri 10-15 strana rada (ne ukljuujui naslovnu stranicu, sadraj i spisak literature).Tekst mora biti napisan fontom Times New Roman. Prored teksta 1.0 Font 12.Nastavnik nije duan da prihvati rad koji nije uraen u skladu sa formom koja slijedi:Naslovna stranica: Univerzitet za poslovni inenjering i menadment, Ekonomski fakultet, Seminarski rad iz predmeta E-PFI Poslovne finansije (pa ispod tema rada),Datum predaje rada,Ime i prezime studenta i broj indeksa.Izjava o autorstvu: nakon naslovne strane a prije sadraja svaki seminarski rad mora sadrati izjavu o autorstvu i to: Pod krivinom i moralnom odgovornou izjavljujem da sam ja autor ovog rada.Sadraj,Uvod: obavezno sadri opis ta e se raditi u radu koji slijedi, ta istraivati, itd.Razrada teme: kvalitet ovog osnovnog dijela rada je znaajno vei (a time i bodovi) ako se istraivanje radi i na primjeru.Zakljuak: vaa lina opaanja i zakljuci na temu o kojoj ste pisali.Literatura: samo ona koju ste naveli (citirali) u tekstu.

 • Teme studenti izaberu na prvim predavanjima. Nakon drugog predavanja vie nije mogue dobiti temu studenti koji nisu prisustvovali prvom predavanju imaju ansu da temu dobiju od nastavnika direktno svo do drugog predavanja.Radi se o konkretnim sluajevima iz prakse CFO.Esej se predaje u elektronskom obliku najkasnije do zadnjih predavanja.S obzirom na obimnost teme, rad radi 1 student ili dva zajedno.Studenti se registruju (besplatno je) na www.cfo.com i mogu preuzimati lanke, studije, izvjetaje itd. na temu koju su dobili.

 • Izgled eseja:Na 2-5 stranica (u zavisnosti od obimnosti gradiva koje se prouava).Student/ili dva u grupi opie/u: ta je tema eseja, ko je autor i odakle je gradivo preuzeto, opiu temu i na kraju izvedu zakljuak (poeljno daju vlastito miljenje) o temi.Ako se esej radi u grupi, u uvodnom dijelu treba navesti ko je od studenata iz grupe radio koji dio eseja.

 • Obavezna literatura za predmet:Marijana iravac Mladenovi. 2011. Uvod u poslovne finansije. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inenjering i menadment.Prezentacije sa predavanja.Istraivanja sa sajta www.cfo.comDodatni zadaci i gradivo na koje uputi nastavnikna predmetu.

  Dopunska literatura za predmet:Brealey, Richard A., Stewart C. Myers and Alan J. Marcus. 2007. Osnove korporativnih financija. Zagreb: Mate.Brigham, Eugene F. and Joel F. Houston. 2004. Fundamentals of Financial Management. Mason: South-Western.Narayanan M. P. And Vikram K. Nanda. 2004. Financije za strateko odluivanje. Zagreb: Mate.Van Horne, James C i John M. Wachowitz, Jr. 1995. Osnove finansijskog menadmenta. Zagreb: Mate.

 • marijana.mladenovic@fakultetpim.com

  SVA GRADIVA E BITI NA:www.marijanamladenovic.comPrezentacije, gradiva i obavjetenja e biti na sajtu prije svakih predavanja, najkasnije u ponedjeljak uvee.

  **