POSLOVNE FINANSIJE 7

 • View
  232

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of POSLOVNE FINANSIJE 7

 • 1

  POSLOVNE FINANSIJE 7

  Dr Lidija Barjaktarovi

 • SADRAJ:

  1. RACIO ANALIZA

  2. RACIO BROJEVI

  3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

  4. POKAZATELJI AKTIVNOSTI

  5. POKAZATELJI FINANSIJSKE STRUKTURE

  6. POKAZATELJI RENTABILNOSTI

  7. POKAZATELJI TRINE VREDNOSTI

  2

 • 3

  1. RACIO ANALIZA

  Proizvod razliitih finansijskih izvetaja sumira kljuneodnose i rezultate koji ukazuju na finansijske performansepreduzea sredstvo kontrole u procesu upravljanja fin.preduzea jer omoguava: sagledavanje trendova u fin.poslovanju preduzea; poreenje fin. karakteristika pred.;utvriv. meuzavisnosti faktora koji utiu na fin. uspeh firme.

 • 4

  2. RACIO BROJEVI

  Predstavljaju odnose jedne bilansne pozicije prema drugoj,izraene u prostoj matematikoj formuli koriste za ocenufinansijskog poloaja preduzea, kao i za ocenu upravljanjapreduzeem. Najeeni korieni pokazatelji (racia):likvidnosti, aktivnosti, fin. strukture, rentabilnosti, trinevrednosti.

 • 5

  3. Pokazatelji (racia) likvidnosti

  Sposobnost preduzea da u roku moe izmiriti svoje dospeleobaveze prema poveriocima.

  Iznos raspoloivih novanih sredstava mora biti jednak iznosudospelih obeveza u vreme njihovog dospea.

  Likvidnost je determinisana: brzina pretvaranja imobilisanihsredstava u novac, brzinom dospea obaveza za plaanje,vrstom i veliina pojedinih izvora sredstava.

  Likvidnost se moe posmatrati kao: sadanja (trenutna)likvidnost, opta (tekua) likvidnost, redukovana (rigorozna)likvidnost, perspektivna (budua) likvidnost, optimalnalikvidnost.

 • 6

  (1) Sadanja (trenutna) likvidnost podrazumeva likvidnost preduzea naposmatrani dan pokazuje samo trenutnu mogunost plaanja dospelihobaveza preduzea.

  Raspoloiva novana sredstva

  Koeficijent trenutne likvidnosti = -------------------------------------------

  (KTL) Dospele obaveze

  KTL > 1 preduzee e moi raspoloivim novanim sredstvima izmirivatipoveriocima iznose dospelih obaveza.

  KTL = 1 preduzee e moi raspoloivim novanim sredstvima izmirivatipoveriocima iznose dospelih obaveza.

  KTL < 1 preduzee nee biti u mogunosti da iznosom raspoloivihnovanih sredstava izmiruje dospele obaveze.

 • 7

  2) Opta (tekua) likvidnost osnovna sredstva treba da budu finansiranasopstvenim kapitalom, a obrtna sredstva da budu pokrivena kratkoronimizvorima finansiranja. Koeficijent opte likvidnosti (KOL) pokazuje sakoliko je RSD obrtnih sredstava pokriven 1 RSD kratkoronih obaveza.

  Ukupna obrtna sredstva

  Koeficijent opte likvidnosti = ----------------------------------------

  Ukupne kratkorone obaveze

  KOL < 1 pokazuje nezadovoljavajuu likvidnost preduzea

  KOL = 1 pokazuje donju granicu likvidnosti preduzea

  KOL > 1 pokazuje nedovoljan stepen likvidnosti preduzea

  KOL = 2 pokazuje kada se pred. moe smatrati potpuno likvidnim.

 • 8

  3) Redukovana (rigorozna) likvidnost ljuti test likvidnosti preduzea koeficijent redukovane ili rigorozne likvidnosti (KRL)pokazuje sa koliko jeRSD novanih sredstava pokriven svaki RSD kratkoronih obaveza.

  Obrtna sredstva - Zalihe

  Koeficijent redukovane = ----------------------------------------

  (rigorozne) likvidnosti Kratkorone obaveze

  KRL < 1 prisutna je nelikvidnost preduzea

  KRL = 1 preduzee se moe smatrati potpuno likvidnim

  KRl > 1 preduzee je preterano likvidno.

  Kriterijum normale likvidnosti pokazuje u stvari, da je ovaj koeficijentizraz pravila finansiranja 1 : 1 (acid test).

 • 9

  4) Perspektivna (budua) likvidnost sposobnost preduzea daplati obaveze koje e dospeti za isplatu u odreenomvremenskom intervalu (npr. za 30 dana, za 90 dana i sl.).Omoguava dinamiko merenje likvidnosti.

  Novac na dan Potraivanja i HoVmerenja likvidnosti + koji e se unoviti

  Koeficijent perspektivne likvidnosti = -------------------------------------------------------------------------(KPL) Dospele obaveze na + Obaveze koje dospevaju

  dan merenja likvidnosti tokom posmatranog perioda

  KPL < 1 preduzee je nelikividno KPL = 1 likvidnost preduzea jezadovoljavajua KPL > 1 preduzee je u potpunosti likvidno.

 • 10

  5) Optimalna likvidnost merilo ili standard za merenje usmislu koliki treba da bude koeficijent perspektivnelikvidnosti.

  100

  Koeficijent optimalne likvidnosti = -----------------------------------------------------------------------

  100 % (procenat) rizika unovavanja potraivanja,

  HoV i nenovanih sredstava

  Najtei posao predstavlja utvrivanje procenta rizikaunovavanja nenovanih sredstava. Privredna praksapokazuje da se rizik unovavanja HoV i naplate kratkoronihpotraivanja procenjuje empirijskim iskustvom.

 • 11

  4. Pokazatelji (racia) aktivnosti

  Obuhvataju sve relevantne odnose izmeu prihoda i rashoda,, ipojedinanih i ukupnih ulaganja koeficijenti obrta poslovnih sredstava.

  U praksi se najee primenjuju sledei koeficijenti obrta: koeficijent obrtadobavljaa, koeficijent obrta zaliha, koeficijent obrta kupaca, koeficijentobrta ukupnih obrtnih sredstava, koeficijent obrta neto obrtnih sredstava,

  koeficijent obrta fiksnih sredstava, koeficijent obrta sopstvenih sredstava,

  koeficijent obrta ukupnih poslovih sredstava.

 • 12

  1) Koeficijent obrta dobavljaa

  Odnosi na prosenu duinu vremenskog perioda dugovanja dobavljaa za koji sevri plaanje prema njima brzina izmirenja obaveza prema dobavljaima.

  Godinja nabavka materijala i usluga na kredit

  Koeficijent obrta dobavljaa = ---------------------------------------------------

  Proseni saldo dobavljaa u toku godine

  Prose. vreme plaanja dobavljaima proseno vreme kreditiranja od dobav:

  365 (dana)

  Proseno vreme plaanja = ------------------------------------------

  Koeficijent obrta dobavljaa

 • 13

  2) Koeficijent obrta zaliha

  Pokazuje koliko se proseno puta zalihe realizuju i reprodukuju u toku godine.

  Cena kotanja realizovanih proizvoda

  Koeficijent obrta zaliha = -------------------------------------------------

  Prosena vrednost zaliha

  Proseno vreme trajanja obrta zaliha:

  365 (dana)

  Proseno vreme trajanja jednog obrta = -------------------------------

  Koeficijent obrta zaliha

 • 14

  3) Koeficijent obrta kupaca

  Pokazuje proseno vreme potraivanja od kupaca. Iznos potraivanja od kupacazavisi od obima realizacije, politike kreditiranja kupaca i efikasnosti naplatenastalih potraivanja.

  Neto prihod od prodaje

  Koeficijent obrta kupaca = ---------------------------------

  Prosean saldo kupaca

  Proseno vreme naplate potraivanja od kupaca:365 (dana)

  Prosean period naplate = ---------------------------------

  Koeficijent obrta kupaca

 • 15

  4) Koeficijent obrta ukupnih obrtnih sredstava

  Pokazuje uspenost upravljanja obrtnim sredstvima preduzea izraava kolikosu proseno puta u toku godine obrtna sredstva koriena za plaanje trokova irashoda.

  Dobija se stavljanjem u odnos ukupnih posl. rashoda iz BU i prosenih obrtnih(ukupnih) sredstava prema stanju na poetku i na kraju poslovne godine, kako bise bolje iskazala efikasnost korienja uk.obrtnih sredstava u finansiranju rashoda :

  Ukupni poslovni rashodi

  Koeficijent obrta ukupnih obrtnih sredstava = --------------------------------------

  Prosena obrtna sredstva

 • 16

  5) Koeficijent obrta neto obrtnih sredstava

  Izraava odnos izmeu neto prihoda od prodaje (realizacije) i dugoronofinansiranih (pokrivenih) obrtnih sredstava. Uska meuzavisnost koja postojiizmeu obima poslovne aktivnosti i dugorono finansiranih obrtnih sredstavaizraava se koeficijentom obrta neto obrtnih sredstava, odnosno :

  Ukupni poslovni rashodi

  Koeficijent obrta neto obrtnih sredstava = ------------------------------------------

  Prosena neto obrtna sredstva

  Veoma specifian i karakteristian racio, zbog toga to se dobija na bazi odnosaneto prihoda od prodaje i neto obrtnih sredstava, proizilazi zakljuak da je visokkoeficijent obrta neto obrtnih sredstava nepovoljnija solucija u odnosu na nizakkoeficijent obrta neto obrtnih sredstava.

 • 17

  6) Koeficijent obrta fiksnih sredstava

  Ocena efikasnosti korienja fiksnih sredstava. Dobija se tako to se stavi u odnosneto P od prodaje (realizacije) i prosena nabavna vr. fiksne imovine:

  Neto prihod od realizacije

  Koeficijent obrta fiksnih sredstava = -------------------------------------------------

  Nabavna vrednost fiksnih sredstava

  Proseni koeficijent obrta za datu privrednu granu ni poreenje sa granskimprosekom ne obezbeuje idealnu interpretaciju ovog pokazatelja (racia).

  Nizak koeficijent obrta fiksnih sredstava uzima se kao indikator suvinog ulaganja ufiksnu imovinu.

 • 18

  7) Koeficijent obrta sopstvenih sredstava

  Pokazuje efikasnost upravljanja sopstvenim sredstvima. Dobija kada se netoprihod od prodaje podeli sa ukupnim sopstvenim izvorima finansiranja:

  Neto prihodi od prodaje

  Koeficijent obrta sopstvenih sredstava = --------------------------------------

  Sopstevena poslovna sredstva

  U sebi sadri 2 znaajna aspekta fin. stanja preduzea: (a) fin. sigurnosti istrukture, i (b) rentabilnosti to su vei P od prodaje u odnosu na sopst. Posl.sredstva utoliko vie moe nastati nepovoljnija situacija u pogledu sigurnosti i fin.strukture preduzea, jer to znai da pred. intenzivno posluje sa pozajm.sred.

 • 19

  8) Koeficijent obrta ukupnih poslovnih sredstava

  Pokazuje efikasnost upravljanja ukupnim sredstvima sintetiki raciopokazatelj svih prethodno ovde izloenih parcijalnih racio brojev