Javne financije - skripta

  • View
    2.785

  • Download
    20

Embed Size (px)

Text of Javne financije - skripta

1

OPA RAZMATRANJA O JAVNIM FINANCIJAMA1.1POJAM I VANOST

1.1.1 PORIJEKLO RIJEI FINANCIJA Pojmu javnih financija predhodio je pojam financije koji je u svom znaaju iri (jer podrzumjeva kreditno monetarnu politiku, novanu tednju i dravne dugove). Financije dolaze od lat. FINIS (rije oznaava kraj sudskog spora novanim namirivanjem) koja se transformira u FINIRE odnosno FINANTIONES i FINANCE za novane transakcije. Rije FINATIO javlja se u srednjem vijeku i ima dosta razliitih znaenja (npr. bilo koja novana transakcija); zatim oznaava sve novane transakcije. Financije u uem smislu oznaavaju javne financije, a u irem obuhvaaju novane transakcije sljedeih subjekata: -fizike osobe -poduzea1 (pravne osobe, trgovaka drutva (dd i doo) te ostali gospodarski subjekti). Dakle javne financije obuhvauju: -javne financije (publick finance) -monetarne financije -poslovne financije (corporate finance) -bankovno poslovanje (poslovna politika banaka) -lokalne financije -investicijske politike

1.1.2 POJAM I VANOST JAVNIH FINANCIJA Pojam javnih financija vezuje se uz postojanje javnih potreba. Javne potrebe namiruju se sukladno naelima. Mehanizam namirenja javnih potreba sastoji se od dvije komponente: - ORGANA (odgovarajua javna tjela se angairaju u pribavljanju materijalnih resursa za namirenje javnih potreba) - SREDSTAVA (materijalna sredstva odnosno dobra) Rezultat tih dviju komponenata je financijska aktivnost subjekata drutvene zajednice (javne vlasti). Moemo govoriti o sljedeim javnim potrebama: 1.trokovi financiranja javne administracije predstavnikih tjela - ef drave bilo da je rije o pojedincu ili kolektivnom tjelu izvrnih tjela - Vlada i organi oko vlade trebaju izvravati ustavne odredbe sudska tjela - koja moraju biti nezavisna 2.izdaci za nacionalnu obranu 3.izdaci za unutarnju sigurnost i red 4.izdaci za odravanje odnosa s inozemstvom 5.izdaci za funkcioniranje razliitih javnih djelatnosti (obrazovanje, znanost, zdrastvo, socijalna skrb, kultura) sustava socijalnog osiguranja (mirovinsko osiguranje, invalidsko osiguranje, sustav zdrastvene zatite, djeiji doplatak i skrb za nezaposlene iz doprinosa) 6.trokovi vraanja kamata i glavnica na javni dug 7.intervencije u gospodarstvu (preko dotacija i subvencija) Istraivanja i objanjenja javnih financija pokuavaju identificirati zakonitosti koje se javljaju kod transformacije nacionalnog dohotka i utvrivanja tih zakonitosti u svim djelovima tog istraivanja predmeta izuavanja. Uzroci toga su razliiti interesi pojedinih drutvenih skupina. Generalno postoje dvije suvremene doktrine: 1. GRAANSKA TEORIJA 2. MARKSISTIKA TEORIJA

Pojam poduzee je ire od pojma trgovako drutvo jer poduzee obuhvaa bilo koju gospodarsku djelatnost na koju plaa porez (obuhvaa i obrtnike). Ukljuene su i drava i dravne institucije te novani zavodi (banke, burze, osiguravajua drutva). 2

1

1.1.3 POJAM JAVNIH FINANCIJA DANAS Pod pojmom javnih financija podrazumjevamo troak: -fizikih osoba -privatnih i javnih poduzea -novanih zavoda (emisione i poslovne banke, osiguranje, burze, investicijski i mirovinski fondovi) -tjela javne (dravne ) vlasti Javne financije su politika ali i ekonomska znanost jer je svaka odluka o javnim financijama ujedno i politika odluka ZNANOST O JAVNIM FINANCIJAMA je znanstvena disciplina koja istrauje i tumai djelatnost ljudi u sveukupnim ekonomsko reprodukcijskim ciklusima u kojima se odlukama javnih tjela koncentrirani dohodak (novac) rasporeuje u javne institucije i troi za kupovinu dobara i usluga te drugih potreba za obavljanje javnih funkcija. JAVNE FINANCIJE su znanstvena disciplina koja istrauje i utvruje zakonitost u svezi s prikupljanjem, rasporeivanjem i troenjem javnih prihoda. Javne financije nisu izolirane ve su povezane s ostalim znanstvenim disciplinama (slika). Opa ekonomska teorija Ekonomika nacionalnog gospodarstva Javne financije Ekonomska politika

Pravne znanosti Matemat.statistike znanosti

Politike znanosti

Informatike znanosti

Da bi javne financije bile znanost moraju imati: 1. predmet, 2. objekt i 3. metodologiju istraivanja. Predmet javnih financija nalazimo u osnovnim fazama drutvene reprodukcije: proizvodnja, raspodjela, razmjena i potronja. Zakonitosti u vezi toga su: prikupljanje, rasporeivanje i troenje dijela narodnog dohotka. Multiplikator investicija Dio narodnog dohotka (trasformacija) Prikupljanje Koncentriranje odluke Troenje Multiplikator javnih izdataka Objekt istraivanja je: 1. kretanje narodnog dohotka i preraspodjela dohotka 2. strukturno prilagoavanje naconalne ekonomije 3. rjeavanje problema nezaposlenosti 4. formiranje akumulacije kapitala 5. stvaranje i poboljavanje uvijeta poduzetnitva 6. deficitno financiranje javnih potreba 7. upravljanje i ekonomija dravne imovine Metode: a) metode pozitivne analize 1. interviewi 2. pokusi 3. ekonometrijske analize Metodologija je znanost o cijelini svih oblika i naina istraivanja pomou kojeg se dolazi do objektivnog i sistemskog znanja. Metada ima vie definicija: Metoda je nain na koji se u znanosti pojanjava predmet odreene znanstvene discipline Metoda je planski postupak za postignue nekog cilja Metoda je postupak kojim se na temelju predhodnih znanja o predmetu znanstvene discipline dolazi do potpunijeg i novijeg znanja nacionalnog dohotka

b) metode normativne analize 1. trai se opi okvir aktivnosti mehanizama koji mora djelovati u korist sviju 2. to je drava za javne financije taj okvir je ekonomika blagostanja analizira dobre i loe posljedice trita 3

1.2

FUNKCIJE JAVNIH FINANCIJA U EKONOMSKIM CIKLUSIMA

Znanost o javnih financija svoju funkciju postepeno izgrauje. One djeluju na tokove ekonomskih ciklusa, odnosno na cijeli makroekonomski agregat (drutveni proizvod, nacionalni dohodak, javne prihode, javne izdatke, monetarne tokove) Temeljna zadaa jemobilizirati resurse javnog financiranja radi zadovoljenja potreba koja imaju javno (dravno) obiljeje. Zadaa mobiliziranja resursa javnih (dravnih) financija radi zadovoljenja potreba koja imaju javna obiljeja javne financije ispunjavaju obavljanjem nekoliko vanih funkcija u ekonomsko reprodukcijskom procesu: 1. Funkcija alkoacije resursa javne ekonomije 2. Redistribucijska funkcija javnih financija 3. Stabilizacijska funkcija javnih financija 4. Javne financije u funkciji ekonomskog razvoja 5. Socijalna funkcija javnih financija Operacionalizaciju navedenih funkcija javne financije ostvaruju pomau APARATURE (mehanizmi i instrumenti koje koristi suvremena fiskalna (porezna) politika). 1.2.1 ALOKATIVNA FUNKCIJA Alokacija je razmjetanje resursa javne ekonomije radi zadovoljenja javnih potreba. Volumen javnih prihoda i javnih izdataka oblikovan je u financijskom potencijalu institucija javnih (dravnih) finacija (budet , fondovi, rauni). Funkcija alokacije oznaava ekonomsko-finacijski proces u kojem se volumen javnih prihoda i javnih izdataka rasporeuje na ono mjesto drutvene reprodukcije i onim subjektima pomou kojih se namiruju javne potrebe. OBILJEJA JAVNIH FUNKCIJA: 1) Alociranje resursa radi namirenja javnih potreba Govorimo o procesu alociranja resursa radi namirenja javnih potreba, odnosno stvoreni volumen javnih prihoda2 razmjeta se onim institucijama koje su zaduene i imaju obvezu namirenja javnih potreba. 2) Alociranje se obavlja mimo slobodnog trita Temeljna zadaa procesa alokacije je to to u ekonomskim ciklusima korigira trine zakonitosti s ciljem namirenja javnih potreba. Zato je potrebno koristiti netrine metode u alociranje materijalnih initelja radi namirenja javnih potreba? Odgovor je vieznaan: Volumen netrinog financiranja initelja radi zadovoljenja potreba nije dat jednom za uvijek. Naime, initelji evoluiraju pod utjecajem: Povijesnih razloga (npr. revolucijom dolazi do nasilne promjene drutveno - ekonomsko - politiko - socijalnih odnosa) Ekonomsko-politikih razloga Socijalnih razloga Civilizacijskih dostignua (npr. u razvijenim drutvima za obrazovanje, znanost i tehnologiju izdvaja se odreeni udio bruto drutvenog proizvoda) U namirenj javnih potreba postoje i takve potrebe kod kojih ne moe ili ne smije biti razlika u namirenju bez obzira na drutveni ili ekonomski status korisnika3 ponuda. 3) Alokacijom se korigiraju trini odnosi i zakonitosti (ponuda i potranja) u namirenju javnih potreba Alokacija materijalnih resursa (initelji razvoja) moe se ostvariti djelovanjem trita (zakona trita ili administrativnoplanskim putem). Stoga si postavljamo pitanje zato je potrebno koristiti netrine metode u alociranju materijalnih initelja radi namirenja javnih potreba razlog je to alokacija u ekonomskim ciklusima korigira trine zakonitosti s ciljem namirenja javnih potreba. 4) Alociranjem se oituje razlika funkcioniranja javnog i privatnog sektora jer cijene ovdje nemaju utjecaj Javna se dobra alociraju politikim odlukama koja su posljedica politikih procesa, a privatna trinim kriterijima.

Alokacijska funkcija javnih financija ima zadatak da na optimalan nain namjenski usmjeri (razmjesti) raspoloiva sredstva u dravi ili drutvu na onaj dio koji slui zadovoljavanju javnih potreba, odnosno financiranje ponude javnih dobara i na drugi dio koji osigurava ponudu privatnih dobara. U okviru ove funkcije donose se odluke i o alokaciji sredstava za pojedine namjene unutar javnog sektora.

tj. potencijal javnih institucija npr. nacionalna sigurnost (obrane zemlje) ne moe biti preputena ponudi i potranji, ve je obveza drave da odgovarajuim razmjetajem materijalnih initelja stvori osnovicu za podjednake izglede namirenja javne potrebe 43

2

1.2.2 REDISTRIBUTIVNA FUNKCIJA NACIONALNOG DOHOTKA)

JAVNIH

FINANCIJA

(FUNKCIJA

PRERASPODJELE

Redistributivna funkcija javnih financija tie se preraspodjele dohotka izmeu pojedinaca i obitelji te meusektorske i meuregionalne preraspodjele. Faktorska preraspodjela dohotka koja se ostvaruje na tritu, koliko god bila ekonomski opravdana i