Raunovodstvo i financije za poslovne tajnice (1)

 • View
  43

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Računovodstvo i financiranje za poslovne tajnice. Poslovna tajnica

Text of Raunovodstvo i financije za poslovne tajnice (1)

 • POSLOVNA TAJNICA 1 / 53

  POU PROANIMAVodnikova 15, Zagreb

  www.proanima.hr

  OSNOVE RAUNOVODSTVA Za poslovne tajnice

  skripta

  Zagreb, 2008.

 • POSLOVNA TAJNICA 2 / 53

  POU PROANIMAVodnikova 15, Zagreb

  www.proanima.hr

  POJAM RAUNOVODSTVA

  Raunovodstvo je djelatnost u sklopu trgovakog drutva ili nekog drugog subjekta

  Raunovodstvo je sluba ili grupa slubi u sklopu trgovakog drutva ili drugih subjekata koju obavlja raunovodstvenu djelatnost.

  Raunovodstvo je vjetina biljeenja, razvrstavanja, skraenoga prikazivanja i interpretiranja u novanom obliku izraenih poslovnih dogaaja

  Raunovodstvo je dio informacijskog sustava (IS) poduzea

  sastoji se od 3 elemenata:

  1. input (poslovni dogaaj ili transakcije)

  - u inpute ulaze samo oni koji ispunjavaju 4 uvjeta:

  a) da su nastali

  b) da su dokumentirani

  c) da su izraeni u novcu

  d) da utjeu na primjenu stanja i kretanja imovine, obveza, kapitala, prihoda, rashoda i poslovnih rezultata

  2. proces evidentiranje, klasificiranje, sumiranje poslovnih dogaaja (odvija se u poslovnim knjigama)

  3. output - rezultat tog procesa su financijski izvjetaji a mogu biti temeljni ili konsoldirani

  Raunovodstvene informacije se dostavljaju zainteresiranim kupcima. Informacija se proizvodi u IS. IS obavljaju 4 osnovne funkcije:

  - prikupljanje podataka

  - obrada podataka

  - memoriranje podataka i informacija

  - dostavljanje podataka i informacija

  STRUKTURA RAUNOVODSTVA

  1. raunovodstveno planiranje

  2. knjigovodstvo

  3. raunovodstvena kontrola

  4. raunovodstvena analiza

  5. raunovodstveno informiranje

  Raunovodstveno planiranje je projekcija buduih dogaaja koji e kada nastanu biti predmetom knjigovodstvene evidencije. Definiranju se ciljevi poduzea (do 1.god). sastavljaju se planovi (kratkoroni i dugoroni).

 • POSLOVNA TAJNICA 3 / 53

  POU PROANIMAVodnikova 15, Zagreb

  www.proanima.hr

  Knjigovodstvo najvaniji dio knjigovodstva i najpouzdanija evidencija poslovanja orijentirana na prolost. Temelji se na dvojnom knjigovodstvu. Knjigovodstvo je kronoloka, sistematizirana, dokumentirana i strogo formalna evidencija. Evidentiraju se svi poslovni dogaaji i transakcije.

  Raunovodstvena kontrola brine se i ispravnosti i pouzdanosti knjigovodstvenih podataka i informacija. Zadatak je usporediti i utvrditi razliku izmeu onog to je planirano (cilj) i onog to je ostvareno (knjigovodstvo). Raunovodstvo kontrole dijeli se na:

  1. sustav internih kontrola automatske kontrole

  2. naknadne kontrole posebni kontrolni postupci

  Raunovodstvena analiza specifino podruje raunovodstva. Bavi se analizom financijskih izvjetaja > da li se pogorava ili poboljava financijska situacija, da li e poslovni subjekt ispunjavati obveze, pokazuje kako se imovina obre u novac te da li se ostvaruje profit. Utvruje povezanost ostvarenih podataka s rezultatima planiranja. Utvruje se odstupanje ostvarenog i planiranog, uzroci odstupanja kao i metode otklanjanja odstupanja.

  Raunovodstvena informacija predstavlja prikazivanje podataka i informacija na razumljiv nain eksternim i internim korisnicima. Eksterni korisnici su vlasnici poduzea, vladine ustanove i agencije, a interni korisnici su management poduzea na svim razinama odgovornosti. Raunovodstvena informacija je komuniciranje s korisnicima informacija, sinteza svih podataka koje prua: raunovodstveno planiranje,

  - raunovodstvo se vodi za svaki raunovodstveni subjekt

  - ra.subjekti: a) profitne organizacije to su trgovaka drutva i dr. pravne osobe

  s ciljem ostvarivanja profita, te ustanove (npr. vrti)

  b) neprofitne organizacije drava, dravna tijela, ustanove, udruge

  graana koje se ne osnivaju s ciljem stjecana dobiti

  SUVREMENA STRUKTURA RAUNOVODSTVA (VRSTE)

  1. financijsko raunovodstvo eksterno raunovodstvo usmjereno vanjskim korisnicima. Najvaniji korisnici informacija financijskog raunovodstva su investitori, odnosno dioniari, vjerovnici odnosno kreditori, vladine agencije, financijski analitiari i sl. Osigurava financijske informacije, te sastavlja financijske izvjetaje.

  2. raunovodstvo trokova interno raunovodstvo usmjereno internim korisnicima. Najstariji dio raunovodstva. Izvjetavanje o tekuim i planiranim trokovima. Evidencija, obraun te kalkulacija trokova.

  3. upravljako raunovodstvo korisnici su unutarnji subjekti, nije dostupno vanjskim korisnicima. Prezentira raunovodstvene informacije potrebne menaderima u donoenju poslovnih odluka. Zahvaa trokove i planiranje. esto se tretira kao suvremeni naziv za raunovodstvo trokova.

 • POSLOVNA TAJNICA 4 / 53

  POU PROANIMAVodnikova 15, Zagreb

  www.proanima.hr

  ZAKON O RAUNOVOSTVU (ZOR)

  Zakon o raunovodstvu se primjenjuje od 1993.god. i on obvezuje sve poduzetnike na primjenu Meunarodnih Raunovodstvenih Standarda (MRS).

  Prije zakona iz 1993. godine

  - propisan jedinstveni kontni plan za sva poduzea na temelju dekadnog sustava

  Poslije zakona od 1993.

  - nema propisanog kontnog plana i poduzea mogu razviti svoj vlastiti kontni plan, s tim da im taj kontni plan osigurava pozicije temeljnih financijskih izvjetaja propisanih ovim zakonom o raunovodstvu.

  - ZOR daje samo okvirni sadraj temeljnih financijskih izvjetaja i ne propisuje detaljno njihov sadraj i ne istie kriterije sastavljanja

  Sadraj ZOR-a

  A. Formalni sadraj

  - Temeljne, prijelazne i zavrne odredbe

  B. Sutinski sadraj

  1) Prikupljanje podataka i knjigovodstvenih isprava

  2) Poslovne knjige

  a. Osnovne: glavna knjiga i dnevnik

  b. Pomone: knjiga blagajne, knjiga dugotrajne imovine, razne analitike evidencije itd.)

  3) Popis obveza i imovine

  - Na poetku poslovne aktivnosti

  - Na kraju svake poslovne godine

  - Pri likvidacije i steaja

  4) Temeljni financijski izvjetaji

  - Bilanca

  - Raun dobiti ili gubitka (izvjetaj o dobiti)

  - Izvjetaj o novanom toku

  - Biljeke uz financijske izvjetaje

  5) Raunovodstveni standardi

  - Od 1993. sva poduzea su obvezna primjenjivati meunarodne raunovodstvene standarde (MRS)

  - Sastoji se od 2 djela:

 • POSLOVNA TAJNICA 5 / 53

  POU PROANIMAVodnikova 15, Zagreb

  www.proanima.hr

  -

  a. Okvir za pripremu financijskih izvjetaja

  b. Pojedinani raunovodstveni standardi

  - MRS - ekonomska naela o mjerenju odnosno iskazivanju elemenata u financijskim izvjetajima

  - MRS - struktura podataka koji se objavljuju u financijskim izvjetajima koji se javno objavljuju

  - Osnovi cilj uvoenja MRS-a u raunovodstveni sustav u RH je da financijski izvjetaji koje sastavlja naa poduzea ne budu prepreka na meunarodnom prometu roba, usluga, rada i kapitala i da se pomou MRS-a izvri globalna harkmonizacija raunovodstvenih kategorija, pojmova, metoda i postupaka

  POREZNI PROPISI

  Opi porezni zakon

  Propisana obveza voenja sustava vojnog knjigovodstva

  Zakon o porezu na dobit

  Odredbe o prihodima i rashodima i osnovici poreza na dobit

  Meunarodni raunovodstveni standardi (MRS)

  > MRS donosi Meunarodna federacija raunovoa IFAC-asocijacija koja okuplja raunovoe

  > strukturu meusobnog odnosa pretpostavke, naela i standarda mogue je prikazati na sljedei nain: a) ope prihvaene pretpostavke (koncepti)

  b) ope prihvaena naela

  c) ope prihvaeni standardi

  RAUNOVODSTVENE PRETPOSTAVKE (koncepti)

  Raunovodstvene pretpostavke (koncepti) su teoretske osnove ija se primjena podrazumijeva i koje predstavljaju osnovu za formuliranje raunovodstvenih naela.

  Temeljne raunovodstvene pretpostavke su:

  Pretpostavka kontinuiteta

  Pretpostavka kontinuiteta znai da poslovni subjekt nee biti likvidiran ni u sluaju poslovanja s gubitkom sve dotle njegov management oekuje dobit, a to znai da se poduzee osniva s pretpostavkom neogranienog poslovanja u budunosti.

  Pretpostavka poslovnog subjekta

  Pretpostavka poslovnog subjekta znai da se svako poduzee tretira kao poseban poslovni subjekt koji je odvojen od vlasnika. Ova pretpostavka je bitna za dionika

 • POSLOVNA TAJNICA 6 / 53

  POU PROANIMAVodnikova 15, Zagreb

  www.proanima.hr

  drutva, a takoer i za odnose izmeu matice i podrunica moraju sastaviti svoje temeljne financijske izvjetaje.

  Pretpostavka stabilne novane jedinice

  Raunovodstveno koje se koristi u poduzeima temelji se na pretpostavci stabilne novane jedinice. To raunovodstvo se esto naziva konvencionalno ili tradicionalno raunovodstvo. Zasniva se na inflaciji do 5%, to znai da knjigovodstvena vrijednost bude to blia trinoj vrijednosti. U uvjetima inflacije izrauju se dodatni izvjetaji na temelju jednog od koncepata raunovodstva u uvjetima inflacije.

  Koncepti raunovodstva

  a) Raunovodstvo ope kupovne moi za revalorizaciju koristi ope indekse cijena

  b) Raunovodstvo tekue vrijednosti za revalorizaciju koristi specifine indekse cijena

  Pretpostavka obraunskog razdoblja

  Polazi od toga da korisnici informacija (izvjetaja) ne mogu ekati totalni rezultat (rezultat kada poduzee prestane s radom). Korisnici trebaju informacije u kraim vremenskim intervalima. Uobiajen interval izvjetavanjem je jedan normalni poslovni ciklus koji u prosjeku traje 1 godinu. Mogu biti i kraa obraunska razdoblja.

  RAUNOVODSTVENA NAELA (naela GAAP)

  Polazna su osnova za izradu i usvajanje raunovodstvenih standarda koji predstavljaju daljn