POSLOVNE FINANCIJE - ispit

  • View
    66

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POSLOVNE FINANCIJE - ispit

Text of POSLOVNE FINANCIJE - ispit

POSLOVNE FINANCIJE

1. Kompanije i njeni ciljeviKompanijaje osnovniprivrednisubjekt (organizacija), koji se osniva radi sticanja dobiti. Ciljna funkcija kompanije je dobit (profit). Ovo karakterie sve pravne forme kompanija. Kompanijama koja obavljaju djelatnost od opteg interesa svojstveno je da, pored ove ciljne funkcije, mogu imati i sekundarnu ciljnu funkciju. Ona se sastoji u zadovoljavanju potreba korisnika usluga iz obavljanja ove djelatnosti.Proces reprodukcije ine subjekti a kljuni subjekt u procesu reprodukcije je upravo kompanija/preduzee. Kompaniju posmatramo i kao finansijski sistem, sistem koji nastoji neogranieno i trajno postojati/poslovati, a kojem je novac: preduslov u nastanku i kontinuitet poslovanja i razvoja. Stepen razvijenosti i organiziranosti drutvene reprodukcije ovisi o brojnim faktorima, a najznaajnije mjesto pripada organizaciji drutvenog rasta i razvoja. Kompanije (preduzea) su kao osnovne opte: organizacijske, socio-ekonomske, tehniko-tehnoloke i razvojne jedinice.Prvi oblici preduzea (kompanija) se javljaju u poslovima trgovine. Preduzea nastaju spajanjem razvoja na podruju: prava, poslovne tehnike i trinog prometa.Glavni cilj svake kompanije je: maksimilizacija profita i opstanak. Taj cilj se postie stvaranjem vrijednosti, a vrijednost u dionikom drutvu se iskazuje je rezultat triju glavnih odluka: odluke o ulaganju, odluke o financiranju i odluke o dividendi i zadranom dobitku.Pomoni financijski ciljevi kompanija su:1. Maksimalizacija neto dobitka u dugom roku - Ostvarenje ovog cilja je uvjet za ostvarenje glavnog cilja - maksimilizacija profita i opstanak u konkurentskoj borbi na tritu. Mksimalizacija neto dobitka nije najbolje mjerilo dobrog finan. upravljanja. Bolji kriterij i mjera profitabilnosti je zarada po dionici.2. Jaanje financijske snage - Financijska snaga je pomoni cilj financijskog upravljanja (financijske politike) i financijskog menadmenta. ine ju 2 komponente: Kvantiteta financijske snage i Kvaliteta financijske snage.Kvantiteta: predstavlja obujam i vrijednost imovine. Kvanitetu financijske snage ine: trajna sposobnost plaanja svih obveza u roku (solventnost); tr.sp. kratkornog financiranja tekueg poslovanja i dugoronog financiranja razvoja; trajna sposbnost profitabilnog ulaganja u imovinu; ouvanje imovine vlasnika (poslovanje bez gubitka); poveanje imovine vlasnika ostvarenjem neto dobitka i zadravanjem dobitka; trajna sposobnost zadovoljenja financijskih potreba djelatnika, menadera i fiskusa (naplata poreza).Kvaliteta: uvjetuje mogunost poslovanja; zbog toga je primaran u odnosu na kvantitetu. Ako nema kvalitete odnosno sposobnosti plaanja, financiranja, investiranja i slino nema mogunosti dobrog poslovanja i opstanka poduzea.

2. Menaderi, finansijski menaderiMenadment je set procesa koji omoguuje nesmetano funkcionisanje komplikovanog sistema ljudi i tehnologija. To je proces oblikovanja i odravanja okruenja u kojem pojededinci radei zajedno u skupinama efikasno ostvaruju odabrane ciljeve. Financijski menaderi donose odluke o alternativnim izvorima i uporabama sredstava. Oni obavljaju etiri vrste aktivnosti: prognoziranje i planiranje, investicijska i finansijska odluka, kontrola i interakcija sa tritima novca i kapitala.Kategorije poslova kojima se bavi finansijski menadzer: Poslovi u firmi koje obavlja FM; Finansijski poslovi sa finansijskim institucijama, Poslovi FM-a na finansijskim tritima, Restruktuiranje firme ili firmi koje mogu biti interesantne FM, Poslovi sa posebnim finansijskim institucijama, Poslovi sa dravom i prema dravi, Poslovi sa inostranim partnerima, Skupina poslova koji se odnose na samu strukturu finansijskog menadzera...Prva skupina poslova- Poslovi u firmi je najvanija, najkompleksnija, najzahtjevnija. Oduzima najvie panje FM-a.:Prosjecna vrijednost firme, odnosno procjena vrijednosti imovineOsiguranje, pribavljanje potrebnih sredstava za finansijske i poslovne aktivnosti firmePracenje realizacije tekuce i razvojne politikeAnaliza poslovnih i finansijskih pozicija firmePracenje izmirenja finansijskih obaveza firmeFunkcije: Prognoziranje i planiranje -Planiranje je polazna funkcija upravljanja kako malim i srednjim tako i velikim poduzeem. FINANCIJSKO PLANIRANJE - podrazumijeva procjenu novanih primitaka i novanih izdataka. Financijski menaderi donose investicijske i financijske odluke. Na temelju dugoronih planova, financijski menader mora osigurati kapital koji je potreban da bi se podrao rast tvrtke.FINANCIJSKA ANALIZA - pomae financijskom menadmentu da shvati prola poslovna ostvarenja i tekue financijske prilike.Kontrola -Kontrola je usporedba planiranih i ostvarenih rezultata u poslovnom procesu. FINANCIJSKA KONTROLA - obuhvaa ispitivanje prolih i tekuih financijskih aktivnosti kako bi se utvrdilo da li novani tokovi slijede financijski plan. Konstantno mijenjanje uvjeta poslovanja zahtijeva kontinuirano auriranje prvobitno utvrenog financijskog plana. Financijaki menader mora suraivati s menaderima u drugim podrujima djelatnosti tvrtke da bi pomogao da tvrtka funkcionira to efikasnije. Interakcija s tritima novca i kapitala -Ova aktivnost ukljuuje suradnju s tritima novca i kapitala. Svaka tvrtka ima odreeni utjecaj na financijska trita, ali i financijska trita djeluju na nju. To se dogaa putem pozajmljivanja sredstava, trgovanjem vrijednosnicama drutva, trgovanjem vrijednosnicama treih drutava, ili primjerice isplatama kamata onima koji su investirali u vrijednosne papire drutva. FINANCIRANJE - podrazumijeva pribavljanje novanih sredstava, njihovo koritenje i vraanje njihovim izvorima.Dobar menader je znaajan jer posjeduje: snano izvoenje dobre strategije koji je dokazani recept za uspjeh i dostizanje maksimalnih preformansa; vjetina i implementacija strategije.Kljuni ciljevi menadera su: drutvene vrijednosti, vodstvo, profit, organizacijska efikasnost, stabilnost, rast i razvoj, ponaanje, drutvena odgovornost.3. Finansijska trita i institucijeSva preduzea posluju unutar finansijskog sistema koji se sastoji od mnogo institucija i trita. Finansijsko trite su sve institucije i postupci koji povezuju kupce i prodavce finansijskih instrumenata. Svrha finansijskih trita je efikasna alokacija tednje krajnjim korisnicima.Finansijska trita mogu se podijeliti na: Trite Novca i Trite Kapitala.Trite novca se odnosi na kupovinu i prodaju kratkoronih korporacijskih i vladinih dunikih vrijednosnih papira.Trite kapitala se bavi relativno dugoronim dunikim i vlasnikim obveznicama i dionicama. Unutar trita novca i kapitala postoje primarno i sekundarno finansijsko trite. Primarno finansijsko trite je trite na kojem se prvi put kupuju i prodaju novi vrijednosni papiri, tj trite novih emisija. Sekundarno finansijsko trite je trite postojeih a ne novi vrijednosnih papira. Tok sredstava od tedia ka investitorima u realnu imovinu moe biti direktan, a ako postoje finansijski posrednici taj tok moe biti i indirektan. Finansijski Posrednici su finansijske institucije koje primaju novac od tedia i ta sredstva koriste za odobravanje zajmova i druge finansijske investicije u njihovo ime.Zadaci finansijskih trita i posrednika: alociranje tednje ka realnim investicijama prijenos i diverzifikacija rizika likvidnost mehanizmi plaanja informacije sa finansijskih trita.Finansijska trita su pravi ambijent za: upravljane finansijama, podeavanja ka optimalnom stanju privrednog drutva, promjene strukture likvidnosti svakog subjekta. Finansijske institucije imaju veliki uticaj na funkcionisanje ekonomije u cjelini. Najvanija finansijska institucija u finansijskom sistemu je centralna banka. Ona je dravna institucija koja je odgovorna za voenje monetarne politike.Finansijski sistem je dosta sloen i sastoji se od razliitih vrsta privatnih finansijskih institucija: Komercijalne Banke, tedne Institucije, Osiguravajua Drutva, Penzijski Fondovi, Finansijske Institucije i Uzajamni Fondovi.Komercijalne banke najvaniji su izvor sredstava za preduzea u cijelini. Banke od pojedinaca, kompanija i vlada primaju depozite, te za uzvrat odobravaju zajmove. Osiguravajua drutva bave se prikupljanjem periodinih uplata od onih koje osiguravaju u zamjenu za osiguranje isplata ako nastanu sluajevi obino sa neeljenim posljedicama.Ostali finansijski posrednici penzioni fondovi i ostali mirovinski fondovi primaju doprinose od zaposlenih i poslodavaca. Te doprinose fondovi investiraju, te umirovljenim radnicima periodino isplauju kumulativne iznose ili anuitete.

4. Posredovanje, posrednici na finansijskim tritimaFinancijsko posredovanje je postupak neizravnog transfera financijskih resursa od sektora koji ima suficit, prema sektoru koji ima deficit, odnosno to je neizravni put kojim se kreu financijska sredstva od kreditora prema korisnicima tih sredstava (dunicima). Transfer financijskih resursa povezan je s asimetrijom tednje i investicija razliitih gospodarskih sektora (poduzea, stanovnitva i drave). Financijski posrednici su fizike i pravne osobe ili institucije koje prikupljaju novana sredstva u javnosti i usmjeravaju ih u financijske plasmane. Novana sredstva prikupljaju u obliku uloga na depozite, prodajom policaosiguranja, uplatom uloga, polozima na transakcijske raune i sl. Ovako prikupljena sredstva plasiraju na financijsko trite.Osnovna uloga financijskih posrednika u sniavanju transakcijskih trokova dolazi do izraaja kroz prednost ekonomije razmjera koju oni stvaraju.Financijski posrednici prikupljaju sredstva kao direktna potraivanja s jednim karakteristikama i transformiraju ih u indirektna potraivanja s drugaijim karakteristikama. Na taj nain provode denominacijsku transformaciju (npr. mnotvo malih uteda plasiraju u jedan veliki kredit), diverzificiraju rizik, transformiraju dospijea, osiguravaju likvidnost i tako izravno ili neizravno smanjuju trokove financijskog trita.Finansijski posrednici su: Depozitne institucije: banke, tedne banke, kreditne unije, stambene tedionice, Institucije ugovorne tednje: osiguravajua drutva, mirovinsk