26
1. Trošak kapitala od običnih dionica prema trošku kapitala od obveznica je obično: a) viši  b) niži c) isti d) ne mogu se uspoređivati 2. Troškovi agenata su : a) troškovi agencijskih usluga  b) brokerske provizije c) potpisničke naknade d) niti jedan od odgovora 3. Trezorske dionice nisu one dionice koje je poduzeće: a) privremeno otkupilo  b) steklo donacijom c) zadržalo u trezoru prilikom emisije d) otkupilo od privatizacijskog fonda 4. CAPM određuje prinos na neku dionicu kao a) nerizičnu kamatnu stopu + premiju tržišnog rizika  b) nerzičinu kamatnu stopu+ premija specifičnog rizika c) nerizičnu kamatnu stopu+premija ukupnog rizika d) nerzičnu kamatnu stopu + beta koeficijent 5. Zaokružite najtočniju tvrdnju: a) kuponske obveznice fluktuirat će intenzivnije od obveznice bez kupona  b) kuponske obveznice fluktuirat će isto kao ob veznice bez kupona c) kuponske obveznice fluktuirat će slabije od obveznica bez kupona d) kuponske obveznice fluktuirat će u obrnutom smjeru od obveznica bez kupona 6. Vrijednost preferencijalnih dionica utvrđuje se kao: a) umnožak odnosa cijena i zarada po dionici  b) nominalna vrijednost dionica + sadašnja vrijednost dividendi c) vrijednost vječne rente od preferencijalnih dionica d) vrijednost običnih dionica

Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 1/26

1. Trošak kapitala od običnih dionica prema trošku kapitala od obveznica je obično:

a) viši b) nižic) istid) ne mogu se uspoređivati

2. Troškovi agenata su :

a) troškovi agencijskih usluga b) brokerske provizijec) potpisničke naknaded) niti jedan od odgovora

3. Trezorske dionice nisu one dionice koje je poduzeće:

a) privremeno otkupilo b) steklo donacijom

c) zadržalo u trezoru prilikom emisijed) otkupilo od privatizacijskog fonda

4. CAPM određuje prinos na neku dionicu kao

a) nerizičnu kamatnu stopu + premiju tržišnog rizika b) nerzičinu kamatnu stopu+ premija specifičnog rizikac) nerizičnu kamatnu stopu+premija ukupnog rizikad) nerzičnu kamatnu stopu + beta koeficijent

5. Zaokružite najtočniju tvrdnju:

a) kuponske obveznice fluktuirat će intenzivnije od obveznice bez kupona b) kuponske obveznice fluktuirat će isto kao obveznice bez kuponac) kuponske obveznice fluktuirat će slabije od obveznica bez kuponad) kuponske obveznice fluktuirat će u obrnutom smjeru od obveznica bez kupona

6. Vrijednost preferencijalnih dionica utvrđuje se kao:

a) umnožak odnosa cijena i zarada po dionici b) nominalna vrijednost dionica + sadašnja vrijednost dividendi

c) vrijednost vječne rente od preferencijalnih dionicad) vrijednost običnih dionica

Page 2: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 2/26

7. Prema Gordonovom modelu( konstantan rast dividendi) trošak kapitala od običnih dionicanajosjetljiviji je na

a) procjenu očekivane stope rasta dividendi b) na procjenu očekivanih dividendic) na veličinu nominalne vrijednosti dionicad) na stopu tržišne kapitalizacije

8. Tipični financijski specijalisti za industriju VP nisu

a) banke b) brokerske kućec) dealerski šalterid) investicijski bankari

9. Temeljna prednost dioničkog društva naspram drugih oblika poduzeća je u:

a) postojanju dionica

 b) ograničenoj odgovornosti vlasnika za dugove poduzećac) razdvajanju poreza na dobit poduzeća od poreza na dohodak njegovih vlasnikad) mogućnost pribavljanja najvećih iznosa kapitala

10. Vlasnik konvertibilne dionice izvršit će konverziju

a) kada je cijena konverzije viša od cijene dionicab) kada je cijena konverzije niža od cijene dionicac) kada je cijena konverzije jednaka cijeni dionicad) kada ga na konverziju pozove poduzeće

11. Najveću osjetljivost na promjene kamatnih stopa pokazuju:

a) blagajnički zapisi b) anuitetske obveznicec) kuponske obvezniced) obveznice bez kupona

12. Vrijednost preferencijalnih dionica utvrđuje se kao:

a) vrijednost običnih dionica b) sadašnja vrijednost preferencijalnih dividendi

c) umnožak odnosa cijene i zarada i zarada po dionicid) niti jedan od navedenih načina

13. Gordonov model je

a) opcijski model vrednovanja b) model ekonomske vrijednosti novca ( da piše dividendi bilo bi točno)c) model tržišne kapitalizacijed) niti jedan od navedenih načina

Page 3: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 3/26

14. Funkcija investicijskih banaka nije

a) potpisivanje b) savjetovanjec) investiranjed) distribucija

15. Likvidnu dionicu koja ima aktivno tržište karakterizira

a) mogućnost prodajeb) mogućnost prodaje po predvidivoj cijenic) mogućnost prodaje po utvrđenoj cijenid) mogućnost prodaje po dogovorenoj cijeni

16. Vlasnik će izvršiti put opciju na dionicu

a) kada je izvršna cijena viša od cijene dionice b) kada je izvršna cijena niža od cijene dionicec) kada je izvršna cijena jednaka cijeni dioniced) kada ga na to pozove sastavljač opcije

17. Trošak duga prije poreza je

a) tekući prinosb) prinos do dospijećac) kamatni prinosd) prinos do opoziva

18. Trošak kapitala od amortizacije je

a) ukupni trošak kapitala b) trošak obične glavnicec) trošak dugad) trošak povlaštene glavnice

19. S približavanjem vremena do dospijeća cijena kuponske obveznice će

a) rasti b) padati

c) biti sve bliža nominalnoj vrijednostid) ostati ista

20. Prema temeljnim obilježjima rizičnost preferencijalnih dionica je

a) veća od rizičnosti običnih dionica b) manja od rizičnosti obveznicac) pribiližno ista rizičnosti obveznicad) između rizičnosti dionica i obveznica

Page 4: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 4/26

21. Trošak kapitala od obveznica bez kupona je

a) prinos do dospijeća b) tekući prinosc) prinos od kamatad) kuponska kamatna stopa

22. Emisija dionica s pravima je oblik 

a) kupnje nadmetanjem b) privatnog plasmanac) ograničenog privatnog plasmanad) komisije (ništa nije točno; ograničeni javni plasman)

23. Arbitražeri

a) zarađuju na promjenama cijena dionicab) osiguravaju djelovanje zakona jedne cijenec) špekuliraju i na rast i na pad cijena dionicad) preuzimaju poduzeća

24. Ako poduzeće koje je izvršilo dijeljenje dionica vodi politiku redovnih dividendi, dioničari bitrebali očekivati:

a) veće dividende b) manje dividendec) iste dividended) obustavu dividendi

25. Medvjeđe tržište dionica karakterizira

a) tendencija rasta cijena dionica b) tendencija stabilnih cijena dionicac) tendencija pada cijena dionicad) tendencija izrazite fluktuacije cijena dionica

26. Temeljna razlika između ročnica i opcija je

a) u standardiziranostib) u karakteru obligacije

c) u vezanoj imovinid) u likvidnosti

27. Na dan kad dionice ostaju bez prava (na prvokup dionica nove emisije)cijena dionica:

a) raste b) padac) ostaje istad) nije kotirana

Page 5: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 5/26

28. Isplatu dividendi zagovara

a) rezidualna teorija vrijednosti b) efekt klijentelec) teorija ptice u rucid) teorija porezne indiferencije

29. Koji je najtočniji odgovor:

a) trošak novoemitirane glavnice je prinos od dividendi umanjen za troškove emisje b) prinos od zarada umanjen za troškove emisijec) prinos do dospijeća nakon porezad) prinos manji od troška zadržanih zarada

30. Koji odgovor najbolje karakterizira emisiju dionice s pravima

a) oblik dogovorne kupnje b) to je osiguranje kontrole sadasnjim dioničarima

c) to je najskuplji oblik emisije novih dionicad) to je oblik ograničenog javnog plasmana

31. Koji je najtočniji odgovor 

a) beta je mjera sistemskog rizika dionica b) beta je mjera rizika vpc) beta je mjera nerizične kamatne stope i tržišnog indeksad) beta je mjera premije rizika na tržišni indeks

32. Koji od navedenih postupaka ne predstavlja metodu ocjene individualne rizičnosti projekta

a) analiza stabla odlučivanja b) senzitivna analizac) abc analizad) scenario analiza

33. Na dan kad dionice ostaju bez dividendi njihova cijena će

a) porasti b) ostati ista

c) pastid) ovisi o odnosu ponude i potražnje

34. Neto obrtni kapital predstavljen je

a) permanentnom tekućom imovinom b) tekućom imovinom – zalihec) tekućom imovinom –spontano financiranjed) fluktuirajućom tekućom imovinom

Page 6: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 6/26

35. Opciju konverzije mogu nositi

a) sve obvezniceb) samo kuponske obveznicec) samo anuitetske obvezniced) anuitetske i kuponske obveznice

36. Prema tradicionalistima

a) optimalna struktura kapitala ne postoji b) trošak kapitala je rastuća funkcija stupnja zaduženosti poduzećac) padajućad) trošak kapitala ima karakterističan U oblik 

37. Prema tradicionalistima optimalna struktura kapitala

a) ne postoji b) postiže se uz 100%tnu zaduženost

c) postiže se uz najniži trošak kapitalad) postiže se uz minimalnu zaduženost poduzeća

38. Rezidualna teorija dividendi

a) zagovara niske dividendeb) je povezana s kriterijem ciste sadašnje vrijednost (IRR>k)c) zagovara visoke dividended) je povezana s teorijom očekivanja

39. Što bi se dogodilo s IRR projekta koji će se efektuirati jednakim novčanim tokovima ako se ti

novčani tokovi daju u duljem vremenu

a) istab) povećalac) smanjilad) neznatno promijenila

40. Terorija agenata

a) nema veze s politikom dividendi b) daje prednost isplati dividendi

c) daje prednost zadržavanju zaradad) zahjteva konstantan rast dividendi

41. Transakcijske troškove za investitore ne predstavlja

a) kamatni raspon b) cjenovni rasponc) brokerske provizijed) potpisnički raspon

Page 7: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 7/26

42. Trošak lizinga prema trošku kredita je

a) uvjek nizi b) po pravilu nizic) uvijek višid) po pravilu viši

43. U uvjetima nesavršenog tržišta cilj poslovanja tvrtke je maksimilizacija

a) profita b) vrijednosti tvrtkec) vrijednosti dionice tvrtked) vrijednosti dioničke glavnice

44. Vijek efektuiranja s financijskog stajališta

a) isti je kao ekonomski vijek b) razlikuje se od ekonomskog vijekac) dulji je od ekonomskog vijeka za vrijeme iskorištavanja rezidualne vrijednostid) nema dodirne točke s ekonomskim vijekom

45. Inverzno kretanje cijene i zahtjevanog prinosa vrijedi

a) za dionice i obveznice b) samo za dionicec) samo za obveznice (ali i preferencijalne dionice)d) samo za kuponske obveznice

46. Prijelomna točka novčanog toka ostvaruje se

a) na nižem obujmu poslovanja od prijelomne točke dobiti b) na istom obujmu poslovanja od prijelomne točke dobitic) na istom obujmu poslovanja od prijelomne točke dobiti ako se gleda po neto principud) na visem obujmu poslovanja od prijelomne točke dobiti

47. Temelje komponente rizika projekta nisu

a) individualna rizičnost b) relevantna rizičnost za poduzećec) relevantna rizičnost za društvo u cjelini

d) relevantna rizičnost za portfolio investitora

48. Čista sadašnja vrijednost je konveksna funkcija veličine diskontne stope

a) točno b) netočnoc) netočno za novčane tokove zamjened) netočno za konveksne novčane tokove

Page 8: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 8/26

49. Temeljni novčani tokovi projekta međunarodnog budžetiranja kapitala su

a) tantijemi b) kamatec) dividended) najamnine

50. Uvođenje opcije napuštanja projekta

a) smanjuje čsv projektab) realnije iskazuje čsv projektac) povećava rizičnost projektad) smanjuje rezidualnu vrijednost projekta

51. Izjednačavanje čsv različito rangiranih projekata obavlja se primjenom

a) metode diferencije b) metode modificirane interne stope

c) anuitetske metoded) metode stabla odlučivanja

52. Kriterij razdoblja povrata je

a) temeljna metoda financijskog odlučivanjab) najjednostavnija metoda financijskog odlučivanjac) najmanje korištena metoda financijskog odlučivanjad) varijanta čsv

53. Koji od kriterija financijskog odlučivanja u računskom postupku ne koristi trošak kapitala

a) IRR  b) čsvc) kriterij anuitetad) diskontirano razdoblje povrata

54. Dinamičko sagledavanje rizika projekta provodi se

a) scenario analizom b) senzitivnom analizomc) analizom stabla odlučivanja

d) monte carlo simulacijom

55. Gordonov model nije

a) varijanta modela sadašnje vrijednosti budućih dividendi b) model ekonomske vrijednosti dionicac) primjenjiv za supernormalni rast dividendid) primjenjiv za stabilan rast dividendi

Page 9: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 9/26

56. Za uspješno provođenje emisije vp najvažnije financijske institucije su

a) banke b) brokerske kućec) dealerski šalterid) investicijske banke

57. Trošak novoemitiranog kapitala prema trošku postojećeg kapitala obično je

a) visi b) nizic) istid) ne mogu se uspoređivati

58. Trošak kapitala od preferencijalnih dionica je

a) tekući prinosb) prinos od dividendic) prinos do dospijećad) prinos za razdoblje držanja

59. Ukupan prinos za dionice sastoji se od prinosa od dividendi i stope promjene vrijednostidionice?

a) točno b) nije točnoc) dijelomično točnod) vrijedi samo za preferencijalne dionice

60. Zaslađivači emisije obveznica su

a) punomoći za kupnju i opciju konverzije b) opcija opoziva i opcija otkupac) varanti i opcija opozivad) opcija konverzije i opcija opoziva

61. Nataloženi trošak 

a) nije inkrementalni trošak projekta b) predstavlja oportunitetni trošak projekta

c) predstavlja eksterni učinak između projekta i poduzećad) uvijek se uključuje u novčani tok projekta

62. S približavanjem dospijeća obveznica intezitet njihove fluktuacije se

a) povećavab) smanjujec) ostaje istid) ubrzava

Page 10: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 10/26

63. Emisija dionica s pravima je oblik 

a) kupnje nadmetanjem b) privatnog plasmanac) ograničenog privatnog plasmana (sve je netočno)d) komisije

64. Pozitivna uloga tržišta korporacijske kontrole ogleda se u

a) smanjenju troška agenta b) smanjenju troška kapitalac) smanjenju troškova emisijed) smanjenju potpisničkih troškova

65. Upravljanje neto obrtnim kapitalom predstavljeno je

a) upravljanje ukupnom imovinom i korištenjem tekućih obvezab) upravljanje tekućom imovinom i korištenjem tekućih obvezac) upravljanje tekućom imovinom i korištenjem ukupnih obvezad) upravljanje ukupnom imovinom i korištenjem ukupnih obveza

66. Cilj poslovanja poduzeća je

a) maksimilizacija profitab) ostvarivanje zadovoljavajućeg profitac) maksimilizacija bogatstva dioničarad) opstanak Temeljni cilj poslovanja poduzeća bi bio maksimilizacija profita

67. Vremenska vrijednost novca je

a) kvantifikacija vremenske preferencije (novca) b) koncept deflacionarnih novčanih tokovac) izraz preferencije štednjed) rezultat segmentacije financijskih tržišta

68. U CAPM-u optimalan portfolio za investitore je onaj koji se postiže kao

a) tangenta krivulje indiferencije na efikasnu granicu skupa mogućih portfoliab) tangenta krivulje indiferencije na pravac tržišta kapitala

c) tangenta krivulje indiferencije na pravac tržišta vpd) tangenta krivulje indiferencije na skup portfolia s minimalnim varijancama

69. Granica investicijskog horizonta ostvaruje se kad je

a) marginalni trošak kapitala veći od marginalnog prinosa od investicija b) manjic) jednak d) dvostruko manji

Page 11: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 11/26

70. Novčani tok od rezidualne vrijednosti fiksne imovine nakon poreza

a) manji je od prodajne vrijednosti b) isti je kao prodajna vrijednostc) veći je od prodajne vrijednostid) može biti veći , manji i isti

71. Teorija irelevantnosti dividendi

a) ne odgovara uvjetima savršenog tržištab) nije povezana s teorijom porezne diferencije u uvjetima stvarnog svijetac) nema smislad) ispravna je u uvjetima savršenog tržišta

72. U pokazetelje profitabilnosti ne spada

a) marža kontribucijeb) marža troškovac) bruto profitd) neto profit

73. Koja od navedenih opcija koje nose obveznice zamagljuje podjelu vp na dionice i obveznice

a) opozivost b) konvertibilnostc) pridruženi varantid) otkupljivost

74. Društvo s ograničenom odgovornošću karakterizira podjeljenost na

a) jednake dijelove b) dionicec) različite udjeled) obveznice

75. Faktor ukamaćivanja anuiteta je

a) zbroj kamatnih faktora b) zbroj diskontnih faktorac) recipročna vrijednost faktora diskontiranja

d) izraz konačne vrijednosti godišnjeg priljeva novca

76. Diverzifikacijom se smanjuje

a) ukupni rizik  b) sistemski rizik c) tržišni rizik d) rizik tvrtke

Page 12: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 12/26

77. Gordonov model može se primjeniti

a) na sve obveznice ne b) na sve dionicec) na dionice koje isplaćuju dividende  dad) na preferencijalne dionice

78. Čisti novčani tok projekta predstavlja

a) derivaciju računovodstvenih zarada nakon porezab) razliku svih godišnjih novčanih primitaka i novčanih izdatakac) zarade prije poreza i amortizacije ned) primitke od očekivane prodaje umanjenje za poslovne troškove ne

79. Za tipičnog investitora nominalna vrijednost običnih dionica

a) nije bitna b) od presudne je važnosti

c) ograničava mu mogućnost prodaje dionicad) predstavlja vrijednost koju je investitor______________ 

80. Dugu poziciju ne zauzima (tko zauzima kratku)

a) kupac dionice b) kupac call opcijec) prodavač put opcijed) prodavač obveznica

81. U uvjetima nesavršenog tržišta cilj poslovanja tvrtke je maksimilizacija

a) profita b) zadovoljavajućeg profitac) opstanak poduzećad) ni jedan od navedenih kriterija nije potpun za određivanje cilja poslovanja

82. Rezidualna teorija dividendi

a) je povezana s kriterijem čsv b) zagovara niske dividendec) zagovara visoke dividende

d) je povezana s teorijom očekivanja

83. Senzitivna analiza nije prava metoda utvrđivanja rizika projekta jer 

a) subjektivno određuje distribuciju vjerojatnosti b) ne uključuje u račun vremensku vrijednost novcac) ne razmatra moguće promjene troška kapitalad) ne računa s vjerojatnostima promjena varijabli

Page 13: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 13/26

84. Koji odgovor najbolje opisuje inkrementalni novčani tok projekta

a) novčani tok nakon porea korigiran za nataložene troškove ne b) novčani tok nakon poreza korigiran za oportunitetne troškove nec) povećanje novačnih tokova nakon poreza uz prihvaćanje projektad) novčani tok nakon poreza investicijskog projekta

85. U kojem je slučaju najosjetljivije rangiranje investicijskih projekata

a) kad im se razlikuje vrijeme investiranja b) kad im se razlikuju investicijski troškovic) kad im se razlikuje dinamika pritjecanja novčanih tokovad) kad imaju nekonvencionalne novčane tokove

86. U osnovi određivanja vijeka efektuiranja projekta je

a) maksimilizacije čsv b) makimilizacija sadašnje vrijednosti novčanih tokova

c) mogućnost ostvarivanja pozitivnih čistih novčanih tokovad) izbjegavanje nekonvencionalnih novčanih tokova

87. Nataloženi troškovi

a) izvode se iz koncepta oportunitetnih troškova b) imaju ekseterne učinke na postojeće poslovanje poduzećac) nisu inkrementalni novčani tokovid) jesu troškovi istraživanja i razvoja

88. Bruto obrtni kapital predstavljen je

a) permanentnom tekućom imovinomb) tekućom imovinom c) tekućom imovinom umanjenom za spontano financiranjed) fluktuirajućom tekućom imovinom

89. Međuovisnost cijene i prinosa na kuponsku obveznicu nisu ( MOGUĆNOST VIŠEODGOVORA ILI NI JEDAN)

a) inverzno kretanje  jeb) inverzno kretanje osjetljivosti cijena i vremena do dospijeća

c) približavanje nominali s približavanjem dospijeća  jed) veća osjetljivost na promjene kamatnih stopa prema obveznici bez kupona

90. Međuovisnost cijene i prinosa za kuponsku obveznicu su

a) inverzno kretanje b) inverzno kretanje osjetljivosti cijena i vremena do dospijećac) približavanje nominali s približavanjem dospijećad) veća osjetljivost na promjene kamatnih stopa prema obveznici bez kupona

Page 14: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 14/26

91. Prijelomna točka novčanog toka

a) može se izračunati na bruto i neto principub) nalazi se na nižoj razini poslovne aktivnosti od prijelomne točke zaradac) utvrđuje se polazeći od fiksnih troškova uvećanih za fiksne izdatke tvrkted) ne može se izračunati

92. Trošak amortizacije kao komponenta troška kapitala odgovara

a) ukupnom trošku kapitalab) prosječnom ponderiranom trošku kapitalac) trošku glavniced) amortizacija nema troška

93. Zaslađivači emisije obveznica su

a) opcija konverzije b) opcija opozivac) punomoć za kupnju običnih dionicad) mogućnost prijevremenog iskupa

94.Problem velikog broja vrsta tekuće imovine kod upravljanja neto obrtnim kapitalom rješava se

a) određivanjem optimalne zoneb) upravljanjem pomoću izuzeća (ili samo a)?c) agresivnom strategijom financiranjad) standardizacijom

95. Varanti i call opcije razlikuju se jer 

a) varanti izazivaju razvodnjavanje kapitala b) opcije izazivaju razvodnjavanje kapitalac) varanti se moraju izvršitid) se varanti pridružuju emisiji obveznica

96. Za poreznog obveznika prednost zadržavanja zarada prema dividendama su što

a) se kapitalni dobitak ne oporezuje b) se dividende ne izuzimaju iz porezne osnovice

c) može odgoditi plaćanje porezad) može utajiti plaćanje poreza

97. Optimalna struktura kapitala ovisi o

a) troškovima bankrota i poreznom teretu poduzeća i vlasnika b) troškovima agenata i poreznom teretu poduzeća i vlasnikac) troškovima bankrota i inflacijid) troškovima agenata i inflaciji

Page 15: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 15/26

98. Razgolićenjem se ne može smatrati

a) izdvajanje dijela poduzeća b) prodaja dijela poduzećac) likvidacija dijela poduzećad) sanacija dijela poduzeća

99. Kompenzirajući saldo (povećava troškove zajma)

a) umanjuje raspoloživa sredstva zajma  ? b) smanjuje trošak zajma nec) povećava raspoloživa sredstva zajma ?d) nema utjecaj na trošak zajma ne 

100. Bankarski kredit fleksibilniji je od emisije obveznica

a) točno b) netočnoc) ovisi o uvjetima na tržištud) fleksibilnost se ne može uspoređivati

101. Fond za amortizaciju obveznica

a) koristi se kod anuitetskih obveznica b) osniva se prilikom opoziva obveznicac) kombinira jedokratni i višekratni sistem amortizacijed) nije uobičajen za kuponske obveznice

102. Prema efektu klijentele poduzeće

a) treba voditi politiku stabilnih dividendi b) treba voditi politiku visokih dividendic) ne treba zadržavati zaraded) ne treba često mijenjati politiku dividendi

Mislim da ništa nije točno jer politiku dividendi treba prilagoditi različitom ponašanjuinteresnih grupa dioničara

103. Prema MM teoremu s porezima

a) struktura kapitala ne utječe na vrijednost poduzećab) vrijednost poduzeća s polugom povećava se za sadašnju vrijednost poreznog zaklonac) poduzeće s polugom vrijedi manje od poduzeća bez poluged) trošak kapitala poprima karakterističan U oblik 

Page 16: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 16/26

104. Prednost kratkoročnog prema dugoročnom financiranju nije

a) uvijek niža kamatna stopa b) niži troškovic) stvaranje dobrih odnosa s bankomd) veća fleksibilnost financiranja

105. Sinergijski učinci poslovnih kombinacija rezultat su

a) stjecanja poduzeća ispod zamjenske vrijednosti njegove imovine b) akvizicijske premijec) povećanja novčanih tokova i smanjena troška kapitala zadužene tvrtked) djelovanja akvizicijskih arbitražera

106. Rezidualna teorija dividendi

a) je povezana s kriterijem čsv ( investicije s IRR>k) b) zagovara niske dividende

c) zagovara visoke dividended) je povezana s teorijom očekivanja

107. U uvjetima nesavršenog tržišta cilj poslovanja tvrtke je maksimilizacija

a) profita b) vrijednosti tvrtke ------------ u uvjetima savršenog tržištac) vrijednosti dionica tvrtked) vrijednosti dioničke glavnice

ZAOKRUŽI SVE TOČNE ODGOVORE ILI AKO NI JEDAN NIJE TOČAN PREKRIŽIZADATAK 

108. Averzija prema riziku

a) označava nesklonost riziku b) izvedena je iz teorije postojeće korisnostic) označava sklonost proječnog investitora prema riziku

109. Defanzivnu strategiju financiranja neto obrtnog kapitala karakterizira

a) načelo likvidnostib) načelo sigurnostic) stvaranje rezervid) manje korištenje tekućih obveza

Page 17: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 17/26

110. Investicijskim projektom označava se

a) bilo koja investicija poduzećab) investicija poduzeća u realnu poslovnu imovinuc) fiksnu imovinu i povećanje NOK d) tekuću imovinu i korištenje tekućih obveza

111. Izvještaj o promjenama u financijskom položaju je

a) račun dobiti i gubitkab) izvještaj o novčanom tokuc) izvještaj o promjenama u neto obrtnom kapitalud) izvještaj o promjenama u zadržanoj dobiti

112. Karakteristični regresijski pravac vrijednosnog papira

a) je varijanta jedno-indeksnog modela b) je varijanta više- indeksnog modela

c) ima koeficijent smjera u visini beta koeficijentad) ima koeficijent smjera u visini alfa koeficijenta

113. Karakteristika javnog dioničkog društva jesu ( 3 navedena točna)

a) velik broj vlasnikab) obveza javnog publiciranja financijskih izvještaja

114. Nataloženi troškovi

a) dio su relevantnog novčanog toka

b) nisu inkrementalni novčani tokovic) zaklanjaju oporezivu dobitd) zakonski su zabranjeni

115. Oblici spontanog financiranja su

a) uobičajeni trgovački kredit dobavljačab) uobičajeni način isplate plaćac) uobičajeni način plaćanja porezad) neraspodijeljena tekuća dobit

116. Optimalna stuktura kapitala

a) ne postoji u uvjetima savršenog tržišta b) ovisi o poreznom zaklonu zarada koju izazivaju dugovic) obično se postižu uz višu zaduženost od ciljane strukture kapitalad) postoji u uvjetima stvarnog svijeta

Page 18: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 18/26

117. Ponderi utvrđivanja troška kapitala određeni su

a) postojećeom strukturom kapitala b) strukturom kapitala nakon investiranjac) ciljanom strukturom kapitalad) prema tržišnim vrijednostima pojedinih komponenti strukture kapitala

118. Preferencijalne dionice

a) nose fiksne dividende (ne uvijek)b) podređene su obveznicamac) starije su od dionicad) po pravilu nemaju pravo glasa

119. Razlozi za refundiranje su

a) produljenje dospijeća dugova koji dospijevajub) smanjenje troškova financiranja dugovima

c) oslobođenje od restriktivnih klauzula postojećih dugova

120. Stupanj zaduženosti i odnos duga i glavnice jesu

a) isti pokazateljib) komplementarni pokazateljic) suprotstavljeni pokazateljid) inverzni pokazatelji

121. Trošak kapitala prije i nakon poreza razlikuje se

a) kod svih komponenti kapitala b) samo kod dugovac) kod svih komponenti kaptala s fiksnim??? (na….)d) kod kapitala prikupljenog emisijom kuponskih obveznica

122. Ukupni rizik investicije sastoji se od

a) sistematskog i specifičnog rizika b) sistematskog i nediverzificiranog rizika ovo je jedno te istoc) standardne devijacije sistemskog rizika i standardne devijacije????????d) sistematskog i tržišnog rizika ovo je jedno te isto

123. Upotrebu financijske poluge karakterizira (sve krivo??)

a) viši potencijal zarade po dionici b) veći rizik c) veća volatilnost zarade po dionicid) oslanjanje na fiksne karakteristike kamata

Page 19: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 19/26

124. U utržive izvedenice ubrajaju se

a) opcije b) unaprjedenicec) ročniced) zamjene

125. Vremenska vrijednost novca

a) je kvantifikacija vremenske preferencije b) inicijalno uzrokovana inflacijomc) je matematika financijad) uvijek je prisutna kroz cijenu vremena

SAMO JEDAN NAJBOLJI ODGOVOR 

126. Prednost inokosnog poduzeća prema drugim oblicima poduzeća nije

a) troškovi osnivanja b) kontrola poslovanjac) kontinuitet poslovanjad) sam svoj vlasnik 

127. Redoslijed pozicija glavnice u bilanci dan je prema principu

a) padajuće dospjelosti b) rastuće dospjelostic) sigurnostid) likvidnosti

128. Ključna razlika između tehničkih definicija rizika i neizvjesnosti je u

a) distribuciji vjerojatnosti b) načinu odlučivanjac) matrici kovarijancid) subjektivnom stavu donositelja odluke prema nesigurnosti

129. Koja od ovih tvrdnji odgovara tzv. Zlatnim pravilima financiranja

a) dugoročne potrebe moraju se financirati dugoročno b) dugoročne potrebe mogu se financirati dugoročno

c) dugoročne potrebe mogu se financirati kratkoročnod) dugoročne potrebe moraju se financirati kratkoročno

130. Ročnice (futures) i unaprijedenice (forwards) bitno se razlikuju glede

a) imovine na koju se izdaju b) isporukec) dospijećad) standardiziranosti

Page 20: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 20/26

VIŠE TOČNIH ILI NITI JEDAN

131. Investicijske banke su (sve krivo)

a) banke koje odobravaju investicijske kredite b) specijalni oblik investicijskih fondovac) tipična maloprodajna mreža vpd) društva za upravljanje mirovinskim i drugim fondovima

132. Linearni model profita predstavlja

a) konstantne prodajne cijene b) apsolutno fiksne troškovec) proporcijalne varijabilne troškoved) konstantan asortiman

133. Rizik promjene kamatnih stopa sastoji se od

a) rizika cijene i rizika inflacijeb) rizika cijene i rizika reinvestiranjac) rizika cijene i kreditnog rizikad) rizika cijene i rizika do dospijeća

134. Trošak novoemitirane glavnice

a) viši je od troška zadržanih zarada

 b) niži je od troška amortizacijec) promatra se prije i poslije porezad) viši je od postojeće glavnice

135. Riziku prilagođena diskontna stopa predstavljena je

a) troškom kapitala ako projekt ne mijenja rizičnost poslovanja poduzeća b) troškom kapitala korigiranim za ekvivalent sigurnosti projektac) troškom kapitala korigiranim za relevantni rizik projektad) troškom kapitala korigiranim za ukupni rizik projekta

136. Preferencijalne dionice su

a) sredstvo formiranja vlasničke glavnice poduzećab) nadređene običnim dionicamac) hibridni instrument financiranjad) manje rizične od običnih dionica

Page 21: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 21/26

137. Teorija ptice u ruci sve je krivo

a) zagovara zadržavanje zarada b) je naziv koji joj je dao Gordonc) određuje irelevantnost dividendid) nema nikakvog smisla

138. Cijena call opcije na dionice viša je uz ostale nepromijenjene uvjete

a) kada su tržišne kamatne stope nižeb) kada poduzeće izglasa isplatu dividendic) kada je izvršna cijena višad) kada padaju cijene dionica ____________________________________________________________________ 

139. Prihodi u pravilu

a) prethode primicima b) nastaju istovremeno kad i primicic) slijede nakon primitakad) nemaju veze s nastajanjem primitaka

140. Krivuljom indiferencije izjednačavaju se korisnosti različitih investicija prinosom

a) nerizične kamatne stopeb) zahtjevane premije rizikac) beta koeficijentomd) koeficijentom varijacije

141. Temeljnu zamjenu (swap) predstavlja

a) zamjena plaćanja kamata b) zamjena dionicac) zamjena potraživanja za vlasnički udjel u poduzećud) zamjena plaćanja dividendi

142. Kratkoročno financiranje je prema dugoročnom

a) najčešće skupljeb) fleksibilnije

c) sigurnijed) povoljnije tretirano kod banaka

143. Intenzivnije zaduživanje moguće je kod

a) profitabilnih tvrtkib) tvrtki sa značajnom neopipljivom imovinomc) tvrtki sa stabilnim profitimad) tvrtki čiji management nema vlasničke udjele

Page 22: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 22/26

144. Stupanj financijske poluge je

a) multiplikator promjene zarada po dionici prema promjenama poslovne aktivnosti b) koeficijent elastičnosti zarada po dionici prema promjenama ukupnih zarada (da bi ovo bilotočno moralo bi pisati prema zaradama prije poreza i kamata)c) mjera djelovanja financijske poluged) pokazatelj financijskog rizika

145. U pokazatelje upotrebe poluge spada

a) stupanj zaduženosti b) odnosi pokrićac) odnos duga i glavniced) brzi odnos

VIŠE TOČNIH ILI NITI JEDAN TOČAN

146. Vremenska vrijednost nova ne može se izračunati

a) svođenjem novčanih iznosa na buduću vrijednost b) izračunavanjem sadašnje vrijednosti budućih iznosac) svođenjem sadašnje mase novčanih tokova na jednake godišnje iznosed) tehnikom složenog diskontnog računa

147. Ukupni rizik dionice izražava se SVE KRIVO

a) kovarijancom b) korelacijomc) beta koeficijentom

d) alfa koeficijentom

148. Scenario analiza

a) ne uzima u obzir vjerojatnosti nastajanja promjena b) može se provesti kompjuterskom simulacijomc) ne može se koristiti u analizi stabla odlučivanjad) obično se provodi za manji ograničeni broj scenarija

149. Teorija kompromisa

a) slična je tradicionalnom pristupu b) preferira zadržavanje zaradac) objašnjava postojanje optimalne strukture kapitalad) slična je pristupu neto dohotka

Page 23: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 23/26

150. Koje od izvedenica nemaju razvijeno sekundarno tržište

a) opcijeb) zamjenec) unaprijedeniced) ročnice

151. Zaokružite točne tvrdnje

a) tehnički situaciju neizvjesnosti karakterizira distribucija vjerojatnostib) neizvjesnost je subjektivne prirode jer nije spoznata distribucija vjerojatnostic) neizvjesnost je bliže stanju totalne sigurnosti od rizikad) neizvjesnost je bliže stanju totalne nesigurnosti od rizika

152. Zaokružite točne tvrdnje

a) ekonomska vrijednost određena je sadašnjom vrijednošću očekivanih novčanih tokova b) ekonomska vrijednost nema nikakve veze s tržišnim cijenama imovine

c) going concern vrijednsot je varijanta ekonomske vrijednostid) ekonomska vrijednost je to manja što je rizik pritjecanja novčanih tokova veći

153. Ponderi za utvrđivanje ukupnog troška kapitala određuju se prema

a) tržišnim vrijednostima pojedinačnih komponenti kapitala i ukupne kapitalizacijeb) knjigovodstvenim vrijednostima -ll-c) konzervativnom pravilu 1:1d) prema ciljanoj strukturi kapitala

154. Prednosti leasinga prema investicijskom kreditu su

a) prikrivena poluga b) po pravilu niži troškovi financiranja nec) korištenje ubrzane amortizacije ned) lakše provođenje refinanciranja ????

155. Brzi odnos je

a) jednak tekućem odnosu ako poduzeće posluje bez zaliha b) uvijek veći od tekućeg odnosac) najčešće manji od tekućeg odnosa

d) najčešće veći od tekućeg odnosa

156. Financijski gledano vijek efektuiranja je u odnosu ne ekonomsku definicju tog vijeka

a) uvijek duljib) nikad kraćic) raličit ako nema rezidualne vrijednostid) dulji ako nema rezidualne vrijednosti

Page 24: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 24/26

157. Knjigovodstvena vrijednost dionica je

a) uvijek jednaka nominalnoj vrijednosti dionica b) uvijek veća od nominalne vrijednosti dionicac) uvijek se razlikuje od nominalne vrijednostid) nema nikakve veze s nominalnom vrijednosti

158. Brzi odnos je

a) odnos tekuće imovine i tekućih obvezab) odnos zbroja novca , utrživih vp i naplativih potraživanja prema tekućim obvezamac) odnos tekuće imovine i zaliha prema tekućih obvezamad) tekući odnos umanjen za odnos zaliha prema tekućim obvezama

159. Prednosti kratkoročnog prema dugoročnom financiranju su

a) manja osjetljivost na kamatni rizik b) veća fleksibilnost

c) niži troškovid) lakše provođenje refinanciranja

160. Uz ostale uvjete nepromijenjene IRR je veća što

a) su tekući čisti novčani tokovi većib) je dulje vrijeme efektuiranjac) je razdoblje povrata kraćed) je razdoblje investiranja kraće

161. Obveznice istog dospijeća i istog stupnja rizika, ali s različitim kuponskim kamatnim

stopama

a) imaju različite postotne promjene cijena izazvane promjenom zahtijevanog prinosa b) imaju iste postotne promjene cijena izazvane promjenom zahtijevanog prinosac) imaju veće promjene cijena što je kuponska kamatna stopa nižad) imaju veće promjene cijena što je kuponska kamatna stopa viša

162. Koje od navedenih mjera nisu pokazatelji ex-post prinosa

a) realizirani prinosb) tekući prinos

c) prinos za razdoblje držanjad) prinos do dospijeća

163. Marginalni trošak kapitala

a) koristi se u praksi za izračun investicijskog horizonta poduzećab) koristi se u praksi za izračun investicijskog horizonta poduzeća kao inkrementalni trošak c) nema praktičnu upotrebnu vrijednostd) rastuća je funkcija potreba poduzeća za kapitalom

Page 25: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 25/26

164. Odnos cijene i zarade

a) najčešće je korišteni kapitalizacijski koeficijent za vrednovanje dionica b) daje iste rezultate kao i Gordonov model ako je profitabilnost reinvestiranja jednakazahtijevanom prinosuc) ne može se primjeniti za vrednovanje preferencijalnih dionicad) može se primjeniti i za poduzeća koja ne isplaćuju dividende

165. Krivulja vremenske vrijednosti novca je

a) ravna b) rastućac) konveksnad) konkavna

166. Što bi se dogodilo s IRR kad bi se u račun interne stope projekta ( efektuira se kroz 9 g jednakim čnt, tp=4) uključila i rezidualna vrijednost u iznosu od 20% od investicijskih troškova:

a) samnjila bi seb) ostala bi istac) povećala bi sed) postojale bi dvije interne stope

167. Agresivnu strategiju upravljanja obrtnim kapitalom obilježava

a) kratkoročno financiranje dijela permanentne imovine b) kratkoročno financiranje dijela obrtnog kapitalac) kratkoročno financiranje potraživanjad) kratkoročno financiranje fluktuirajuće imovine

168. Proječni ponderirani trošak kapitala je

a) diskontna stopa koju treba koristiti u procesu budzetiranja kapitala b) proječni prinos koji od poduzeća zahtijevaju investitori gledan nakon porezac) profitabilnost koja zadržava postojeću cijenu dionica poduzećad) minimalno prihvatljiv prinos na investicije poduzeća

169. Raspon je

a) simultana kupnja i prodaja istog tipa opcije

 b) simultana kupnja i prodaja različitog tipa opcijac) simultano zauzimanje duge i kratke pozicije korištenjem istog tipa opcije na istu vezanuimovinud) simultano zauzimanje duge i kratke pozicije korištenjem istog tipa opcija na različitu vezanuimovinu

Page 26: Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

7/18/2019 Poslovne Financije Efzg- PITALICE (1)

http://slidepdf.com/reader/full/poslovne-financije-efzg-pitalice-1 26/26

170. Distribucija vjerojatnosti

a) najčešće nije unaprijed danab) može se subjektivno procjenitic) ne može se procijenitid) objektivizira se iz povijesnih podataka

171. U osnovi portfolia je

a) princip diverzifikacije b) redukcija rizika ??c) povećanje prinosa ??d) ...............