- Poslovne Financije Rije

  • View
    2.017

  • Download
    27

Embed Size (px)

Text of - Poslovne Financije Rije

Poslovne financije- Rijeeni zadaci s vjebi -

1

Poslovne financijeRijeeni zadaci s vjebi

-Vjebe 1& -Vjebe 2& -Dodatak vjebama 2-

2

Poslovne financijeRijeeni zadaci s vjebi

-Vjebe 1-

3

Ukupna profitabilnost, prijelomne toke i financijski pokazateljiPrimjer 1:Dionica dionikog poduzeda P imala je na poetku 2005.g. trinu cijenu od 40,00 kn. Na kraju te iste godine cijena ove dionice iznosila je 48,00 kn. U 2005.g. dioniko poduzede P isplatilo je novane dividende u iznosu od 2 kn po dionici. Izraunajte: a) ukupnu profitabilnost dionice dionikog poduzeda P kroz 2005.g. dakle, profitabilnost za razdoblje dranja od godinu dana b) postotak prinosa od ispladenih dividendi u odnosu na poetnu cijenu; te postotak kapitalnog dobitka koji bi se mogao ostvariti prodajom ove dionice na kraju 2005.g. u odnosu na cijenu po kojoj je kupljena na poetku iste godine Rjeenje: P0=40,00kn Pt=48,00kn Dt=2,00kn a) Ukupna profitabilnost dionice( profitabilnost za razdoblje dranja); R t Rt = = = 0,25 = 25%

b)Postotak prinosa od ispladene dividende (D 0) yd = - raunamo Prinos od dividende (yd), ali ispladene dividende, pa koristimo P0 a ne Pt !!! dakle, yd = = = 0,05 = 5%

Postotak kapitalnog dobitka koji bi se mogao ostvariti prodajom ove dionice na kraju 2005.g. u odnosu na cijenu po kojoj je kupljena na poetku iste godine 1.nain - prodajom se ostvaruje kapitalni dobitak (P-razlika u cijenama, tj promjena cijene) P = Pt - P0 = 48,00-40,00= 8,00kn -postotak kapitalnog dobitka (%P)u odnosu na poetnu cijenu dividende P0 (stopa promjene cijena) %P= 2.nain Rt = yd + %P = = 0,2 = 20%

=> %P = Rt -yd =25%-5% = 20%

4

Primjer 2:2002.g. dravni zapisi emitirani na poetku godine kupljeni po nominalnoj vrijednosti s dospijedem na kraju te godine nosili su 7% godinjih kamata. Investitor A kupio je na poetku 2002.g. dionice po tekudoj cijeni od 50 novanih jedinica za dionicu koje je prodao na kraju godine po cijeni od 52 za dionicu. Izraunajte: a) Kapitalni dobitak koji je investitor A ostvario od dranja dionice kroz 2002 godinu b) Izraunajte koje je dividende investitor A morao primiti u 2002.g. od svoje dionice kako bi ostvario profitabilnost svoga ulaganja identinu profitabilnosti ulaganja u dravne zapise c) Usporedite profitabilnost ulaganja u dionice u odnosu na ulaganje u dravne zapise uz pretpostavku da su dionice u 2002.g. ostvarile 3 novane jedinice dividendi po dionici Rjeenje: Rt=7 % P0=50,00kn Pt=52,00kn a) Kapitalni dobitak (P; promjena cijene) P = Pt - P0 = 52,00-50,00= 2,00 kn -postotak kapitalnog dobitka (%P) (stopa promjene cijena) %P= = = 0,04= 4 % b)Dravni zapisi Rt=7 % Dionice Rt=7 % Dt=?

=

(jednaka profitabilnost ulaganja)

1.nain Rt = yd + %P => yd = =>

yd= Rt - %P =7% - 4% = 3% yd= 3% 0,03 = => Dt =50,00 x 0,03 => Dt = 1,5kn

2.nain Rt = => 0,07 = => Dt = 1,5kn

c) Usporedba profitabilnosti ulaganja u dionice u odnosu na ulaganje u dravne zapise; uz Dt = 3,00kn -profitabilnost dravnih zapisa je zadana ; Rt=7 % - raunamo profitabilnost dionice Dt = 3,00kn Rt = P0=50,00kn Pt=52,00kn Rt=10 % Rt=? Usporedba: Dravni zapisi Rt=7 %

=

= 0,1 =10%

Amortizacija= 540.000 a) Prijelomne toke dobiti prema jedinicama proizvoda (bruto princip) q(II=0) = = = 300.000 Prijelomne toke dobiti prema jedinicama proizvoda (bruto princip) q(V=0) = = = 120.000

b) q=400.000 pc=7kn/kom tv=4kn/kom Tf=900.000kn Sp(porezna stopa)= 30% Zarade nakon kamata i poreza z=[q (pc-tv)-(Tf+K)] (1-p) z=[400.000 (7-4)-(900.000)] (1-0,3) z=210.000

Novani tok nakon poreza V=ZNKiP+A= 210.000+540.000= 750.000

c) q=? D=21.000 (minimalna zarada koja mora ostati nakon poreza, pa je z=21.000) (dividende se pladaju nakon poreza , koristimo drugu formulu, tj formulu za neto zarade- neto princip) z=[q (pc-tv)-(Tf+K)] (1-p) 21.000= [q (7-4)-(900.000] (1-0,3) 21.000= [3q-(900.000] (0,7) q=310.000

7

Primjer 5:U proteklom je razdoblju tvrtka ostvarila slijedede poslovne rezultate: koeficijent obrtaja ukupne imovine 2 zalihe 10.000 bruto profitna mara 12 % fiksna imovina 30.000 stupanj zaduenosti 40 % pokride kamata 3 brzi odnos 1 porez na dobit 25 % tekudi odnos 2 Izraunajte: a) profitabilnost imovine b) profitabilnost glavnice c) koeficijent obrtaja tekude imovine d) neto profitnu maru Rjeenje:

1.Formulu za tekudi odnos preformuliramo tako da dobijemo formulu za tekude obveze: => 2. To uvrstimo u formulu za brzi odnos: ;tj.: 1= Iz ega je tekuda imovina= 20.000

Ukupna imovina= fiksna imovina+ tekuda imovina= 30.000+20.000= 50.000 3.S obzirom da sada znamo da je ukupna imovina= 50.000, uvrstimo to u formulu za stupanj zaduenosti kako bi dobili vlastitu glavnicu: tj: 0,4=

4.Iz formule KOUI raunamo prodaju: => PRODAJA =KOUI xUKUPNA IMOVINA = 2x 50.000= 100.000 5. Iz formule BRUTO PROFITNE MARE raunamo ZPKiP: => ZPKiP=BPM x PRODAJA= 0,12 x100.000 = 12.000 6.Iz formule za pokride kamata raunamo kamate: => KAMATE= ZPKiP/ POKRIDE KAMATA = 12.000/3= 4.000

7.Raunamo ZNKiP: ZPKiP 12.000 Kamate (4.000) ZNKPP 8.000 Porez (2.000) (25% od 8.000) ZNKiP 6.000

8

Primjer 6:Poduzede je u protekloj godini ostvarilo slijedede performanse

Izraunajte: Stupanj zaduenosti, brzi odnos, prosjeno razdoblje naplate, koeficijent obrtaja zaliha, zarade po dionici, pokride fiksnih financijskih rashoda. Rjeenje:

Kamate=16% od dugova= 16% od 550.000= 88.000 Porez= 40% od ZPP, tj 40% od 62.000= 24.800

* STUPANJ ZADUENOSTI = UKUPNE OBVEZE/UKUPNA IMOVINA= 750.000/1.200.000= 0,625= 62,5% Ukupna imovina = novac+potraivanja+zalihe +oprema= 1.200.000 Ukupne obveze= tekude obveze+ dugoroni dugovi= 200.000+550.000= 750.000 * = ((NOVAC,POTRAIVANJA I ZALIHE) ZALIHE )/ TEK OBVEZE =( 800.000-300.000)/200.000=500.000/200.000= 2,5 BRZI ODNOS= 2,5

*PROSJENO RAZDOBLJE NAPLATE= POTRIVANJA/ (PRODAJA/360) = 400.000/ (1.800.000/360)= 80dana *KO ZALIHA= PRODAJA/ ZALIHE= 1.800.000/300.000= 6 *ZARADE PODIONICI=ZARADE ZA OBINE DIONICE/PROSJEAN BROJ DIONICA= 300.000/100.000=3 *POKRIDE FIKSNIH FINANCIJSKIH RASHODA

=

=

= 3,9 4

9

Vremenska vrijednost novcaPrimjer 7:Realna nerizina kamatna stopa iznosi 3% godinje, a oekivana inflacija u predstojedem razdoblju iznosi 4% godinje. Trina kamatna stopa na obveznice jedne rizine skupine iznosi 12% godinje. a) koliko iznosi nominalna nerizina kamatna stopa b) koliko iznosi premija rizika na ove obveznice c) koliko bi iznosila nominalna nerizina kamatna stopa u sluaju da se udvostrui premija inflacije d) koja bi se kamatna stopa na obveznice formirala ako bi se promijenila inflacijska oekivanja tako da bi se premija inflacija udvostruila Rjeenje: kr=3% ki=4% ks=12%

kF=? kR=?

a) kF= kr+ ki=3%+4%=7% kF=7% b) kR= ks- kF= 12%-7%=5% kR=5% c)ako se ki udvostrui, tj ki =8%; koliko bi bila kF ? (premija rizika uvijek ostane jednaka!) kF= kr+ ki=3%+8%=11% kF=11% d) ks=? ks = kF+ kR= 11%+5%= 16% ks=16%

Primjer 8:Od bake ste primili tednu knjiicu na kojoj je krajem 1991. godine bio iznos od 10.000 $. Koliki dete iznos novca primiti ako planirate podidi novac krajem 2006. godine, a tedni ulog nosi kamate 6 % godinje. Rjeenje: V0=10.000 t=15 ks=6% Vt=?15

V15= V0 x I6 =10.000 x 2,397= 23.970,00 => (ako smo uplatili krajem godine, ta se godina ne rauna, tj 1991. se ne rauna!!)

Primjer 9:Imate dravni papir koji obedava isplatu od 70.000 kroz 11 godina. Za koliko biste ga najmanje prodali ako slini vrijednosni papiri donose godinji prinos 9% Rjeenje: V11=70.000 11 t=11 => V0= V11 x II9 =70.000 x 0,388= 27.160,00kn k=9% V0=?

Primjer 10:Vaa godinja plada iznosi 40.000 kn. Realno je pretpostaviti da moete godinje tedjeti 20% svoje plade. Koliko dete akumulirati novanih sredstava ako kroz 5 godina od danas krajem svake godine uloite svoju utedu od plade u banku koja vam garantira kamate obraunavane godinje od 4%. Rjeenje: V0=8.000 5 t=5 => V5= V0 x III4 =8.000 x 5,416= 43.328,00kn ks=4% V5=?

Primjer 11:Koliko biste maksimalno platili za vrijednosni papir koji bi vam krajem svake od 5 godina donosio po 7.000 kn, ako za taj stupanj rizika zahtijevate 18% godinje Rjeenje: At=7.000 5 t=5 => A0 = At x IV18 =7.000 x 3,127= 21.889kn ks=18% A0=?

10

Primjer 12:Raspolaete s nekretninom ija je vrijednost 400.000 kn. Namjeravate uzeti hipotekarni kredit. Uvjeti kredita su: Iznos kredita odobrava se u visini od 70% vrijednosti nekretnine pod hipotekom Kredit se odobrava na 15 godina uz 8%-tne godinje kamate Kredit se vrada putem jednakih godinjih anuiteta na kraju svake godine 5 Koliko iznosi maksimalno mogudi hipotekarni kredit i koliko de iznositi godinji anuiteti takvog kredita? Rjeenje: Maksimalno mogudi iznos kredita = 70% od vrijednosti nekretnine= 70% od 400.000= 280.000kn Anuiteti: At=? t=15g 15 ks=8% => At = A0 x V8 =280.000 x 0,177= 32.760,00kn A0=280.000 At =?

Primjer 13:elite ulaganjem u banku ostvariti nakon 10 godina 500.000 kn. Godinje kamate iznose 7% Koliki iznos morate danas deponirati? Rjeenje: t=10g 10 ks=7% => V0= V10 x II7 =500.000 x 0,508= 254.000,00kn V10=500.000 V0=?

Primjer 14:Oroili ste 20.000 kn u banku na neodreeno vrijeme uz kamatnu stopu od 5% koja se obraunava krajem godine. Koliko je vremena potrebno da se va ulog udvostrui? Rjeenje: V0=20.000kn t t t Vt=2 V0 => Vt= V0 x Ik , tj 2V0= V0 x Ik tj 2 = Ik ks=5% t=? traimo u prvim financijskim tablicama godinu uz ks 5% i rezultat to blii broju 2! To se nalazi izmeu 14. i 15. Godine, pa kako bi tono odredili vrijeme, moemo se koristiti INTERPOLACIJOM! y=? x=2 y1=14g x1=1,980 y2=15g x2=2,079 = 14 + = 14,21 god

Primjer 15:Uz koju kamatnu stopu moete nakon 8 godina utrostruiti vae poetno ulaganje? Rjeenje: t=8g t 8 Vt=3 V0 => Vt= V0 x (1+k) , tj 3V0= V0 x (1+k) ks=? (1+k) = 3