POSLOVNE FINANCIJE

  • View
    348

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of POSLOVNE FINANCIJE

POSLOVNE FINANCIJEMr. Sc. Ante upani Literatura: James C. Van Horne: Financijsko upravljanje i politika, Mate, Zagreb 1997. Roger Le Roy Miller: Moderni novac i bankarstvo, Mate, Zagreb 1997.

Milan Vukievi: Financije poduzea, Tehnika knjiga, Zagreb 2006.

CILJEVI I ZADACI FINANCIJA Poduzee kao gospodarski subjekt !?Ocjena poduzea po kljunim obiljejima: kvaliteta proizvoda ili usluga inovativnost sposobnost izbora, razvoja i zadravanja darovitih kadrova financijska sigurnost

odgovornost za zajednicu i okoli

kvaliteta upravljanja upotreba korporacijske imovine (vrijednost dionica) vrijednost dugoronih investicija Uloga i zadaci financijskog managera (bavi se) ! Sredstvima za investiranje u imovinu Odreivanjem najbolje kombinacije financiranja i dividendi u odnosu na sveukupnu procjenjenu vrijednost poduzea

investiranje sredstava odreuje veliinu poduzea, njegove profite od poslovanja, poslovni rizik i likvidnost najbolja kombinacija financiranja i dividendi odreuje financijska optereenja i financijski rizik poduzea

1

Razvoj financija Korporacijske financije (d.d., d.o.o.) kao odvojeno polje ekonomske znanosti izuava se od ranih poetaka stoljea: 1910 godina instrumenti, institucije, vidovi trita kapitala

raunovodstveni i financijski podaci bez obveza javnog prezentiranja

poinje izdavanje blokova obveznica i dionica 1920 godina

tehnoloke inovacije i nove industrije vie sredstava i potreba izuavanja financija s naglaskom na likvidnost i financiranje poduzea. Pozornost na eksterno financiranje te na interno upravljanje

interes za dionice i investicionog bankara 1930 godina (ekonomska kriza) napor financija na obrambene vidove preivljavanja ouvanje likvidnosti i reorganizacija, zatita zajmodavaca zloupotreba duga povezanih (holding) poduzea i javnih poduzea propast poduzea jaa kontrola, vie podataka poduzea na uvid financijska analiza i usporeivanje podataka 1940 1950 godina tradicionalni pristup iz 30-tih godina analiza poduzea promatraa izvana (zajmodavaca ili investitora), manje donoenja odluka iznutra poduzea

2

1950 1960 godina

planiranje potrebnog kapitala i srodna razmatranja

analiza sadanje vrijednosti kao osnova za budue promjene uvoenje kompjutera

izgradnja sloenih informacijskih sustava (kao osnova za opskrbu podacima financijskih menagera) za donoenje ispravnih (brzih) odluka elektrino doba prenosa (transfera) novca, plaanja rauna, obavljanja bankovnih poslova, strategija financiranja i zatite kontrola rizika teaja (promjene)

Razvoj suvremenih financija Novi modeli procjene koji se koriste pri donoenju financijskih odluka Kritiko procjenjivanje strukture kapitala i politike dividendi 1960 godina

razvoj teorije portfolia (skup razliitih vrijednosti kreditni portfolio svi krediti banke) i njezina konana primjena na financijski menagement

proces upravljanja investicijama pojedinaca ili tvrtke na principu diverzifikacije radi smanjenja rizika ukupnog ulaganja u portfolio i stabiliziranja prinosa na ukupna ulaganja 1970 godina odreivanje cijene kapitala radi procjene financijske imovine precizne formule za procjenu razliitih vrsta opcija za nerizian poloaj kupnjom razliitih dionica na tritu odreivanje cijene kapitala arbitraom, kroz nekoliko dimenzija rizika postie se trina ravnotea

3

1980 godina brojna intelektualna unapreenja u procjeni poduzea u uvjetima neizvjesnosti okovi trokova energije, problemi vanjskih dugova, problemi domaih dugova ere nesigurne kreditne ekspanzije i pekulantskih krajnosti i etike dileme vanjsko okruenje se stalno mijenja u kojem djeluje poduzee 1990 godina financije dobivaju jo vaniju strateku ulogu unutar korporacije posao se obavlja timski u stvaranju vrijednosti

stvaranje vrijednosti

koju zaradu dobavljai kapitala zahtjevaju od poduzea

uspostaviti osjetljivu ravnoteu i imati je na umu u tijeku cjelokupnog procesa odluivanja 1990 godina i dalje globalizacija financija realnost 1990 godina financijska trita postaju integrirana financijski menager mora traiti najbolju ocijenu preko nacionalnih granica kupujui stranu valutu, koristei druge oblike zatite deregulacija industrije financijskih usluga

konkurencija izmeu dobavljaa kapitala i onih koji pruaju financijske usluge sve otrija (strane banke ponuda)

kolebljivost inflacije, kamatnjaka i teaja

Zakljuno!

Financije se mijenjaju iz prostora prouavanja u podruje stroge analize i normativne teorije

Iz prostora namicanja sredstava u ono menagementa imovine, namjenu kapitala i procjenu poduzea na cjelokupnom tritu

4

Iz podruja naglaene vanjske analize poduzea u ono koje naglaava donoenje odluke u poduzeu

Financije se stalno mijenjaju u zamislima i tehnikama, a financijski menageri moraju potpuno shvatiti glavni cilj poduzea i u skladu s tim se postaviti i traiti rjeenja

Maksimizacija profita nasuprot stvaranju vrijednosti (poduzea) !? Cilj je poduzea: stvaranje vrijednosti svojim dioniarima

vrijednost poduzea iskazuje se trinom cijenom obine dionice poduzea (na Burzi kotacijom), ali i odlukom poduzea o investiranju, financiranju i dividendama (udluka o neisplati dividende, ve ostaje za rezerve (priuve)...)

Maksimizacija profita (poveanje njenog kapitala prikladan cilj poduzea) ili maksimiziranje bogastva dioniara (isplata dividendi) maksimiziranje zarade po dionici i po godinjem zavrnom raunu i odluci skuptine drutva o raspodjeli dobiti NIJE istovjetno maksimiziranju trine cijene dionice poduzea (njena se vrijednost formira na tritu)

na domaim i ino Burzama (Japan. USA, London)

Menagement i interesi u odnosu na dioniare ciljevi i interesi mogu se razlikovati zbog velikog broja dioniara, isti nemogu iskazati svoje interese niti kontrolirati i utjecati na menagement vlasnitvo i kontrola esto su odvojeni pa menager moe vie djelovati za svoj interes, a manje za dioniaraMENAGER

posrednik vlasnika koji ga ovlauje da donosi odluke (u

uvjetima tzv. posrednikih sporazuma)

posrednik (menager) donositi e optimalne odluke samo ako je prikladno potican i nadziran (dionike opcije, nagrade, benificije) nadzor nad managerom vri se:

obvezivanjem posrednika (managera) kritikim ispitivanjem beneficija managera5

kontroliranjem financijskih izvoda i eksplicitno ograniavajui odluke menagera

te nadzorne funkcije ukljuuju trokove i dovode do razdvajanja vlasnitva i kontrole korporacije ako su manageri i vlasnici (dioniari) poduzea vea je vjerojatnost da maksimiziranju bogastvo dioniara i obratno (potreba vee kontrole izvana)

Cilj trita kapitala

da u ekonomiji djelotvorno rasporede utede od tedia prema korisnicima sredstava koji investiraju u neku (realnu) imovinu racionalni ekonomski kriterij mora upravljati njihovim tijekom i to temeljem oekivanog povrata i rizika manager mora pritom voditi rauna i o drutvenoj odgovornosti (zatita potroaa, nadnice radnicima, zatita okolia, obrazovanje i kadrovi)

Odluka o investiranju, odluka o financiranju i dividendi !Odluka o investiranju

Najvanija odluka prilikom stvaranja vrijednosti Kapitalne investicije predstavljaju alociranje kapitala na investicijske prijedloge koji e donijeti korist u budunosti Budue koristi (protok vremena) nisu posve poznate, zato investicijski prijedlozi sadre rizik Odluka o investiranju odreuje ukupni iznos efektivne imovine poduzea, sastav te imovine i narav poslovnog rizika Potrebna stopa povrata (sredstava) temeljna je investicijska odluka (vidi u investicionom elaboratu) Osim odluke o novim investicijama poduzee mora voditi rauna i o postojeoj imovini Pored tekue imovine (OBA likvidnost) treba voditi rauna i o fiksnoj (trajnoj imovini OSA) ne obezvrijediti istu

6

Odluka o financiranju

Treba odrediti najbolju kombinaciju financiranja ili strukture kapitala Struktura kapitala cijelog poduzea je zadana veliina i istu se ne moe promijeniti variranjem njene strukture Kree se od postojee, za jedan konkretan investicioni zahvat (projekt) i ispitujemo razliite metode pomou kojih se poduzee odluuje za: izvore kapitala kratkorono (srednjorono) dugorono financiranje cijenu kapitala uvjete povratka kolaterale i dr.

Kombiniranjem svih ovih elemenata donosi se odluka o financiranju

Odluka o dividendi

Ukluuje odluku o postotku zarade koji se plaa dioniarima u dioniarsim dividendama Stabilnost apsolutne vrijednosti dividende Dividenda isplaena putem dodatnih dionica Dionice smanjene vrijednosti, te iskup dionica Ovu odluku treba analizirati u odnosu na odluku o financiranju

Vrijednost isplaene dividende neposredno utjee na zaradu u poduzeu koja ili jaa njen kapital ili odlazi iz poduzea (bitna odluka za daljnje poslovanje poduzea)

Zakljuak! ! Financijski menagement mora donositi odluke kombinirajui sve tri odluke One zajedno odreuju (za dioniare) vrijednost poduzea

7

Optimalna kombinacija tri meusobno povezane odluke je rjeenje (simultano ih rijeiti)

Investicija

financiranje

dividenda

(kauzalna veza i meuzavisnost)

Sve ovo mora poivati na procjeni vrijednosti svih ovih elemenata (ekonom. elaborat o opravdanosti investiranja odgovori)

KLJUNI POJMOVI SU PRITOM:

vremenska vrijednost novca trina efikasnost kompenziranje rizik povrat procjena u odnosu na trine relacije procjena financijskih potraivanja Za realizaciju ovih aktivnosti financijski manager (i direkcija) mora: izvriti analizu, planiranje i kontrolu aktivnosti poduzea upotrebom odreenih analitikih sredstava

UVOD U ANALIZU INVESTIRANJA !Opi uvod u investiranje

Moderna teorija investiranja nas upuuje burzama (burza je mjesto gdje se u