IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEU¤’ILI¥ NOG PREDDIPLOMSKOG ... Poslovne financije Prof.dr.sc. D. U¤†kar D.Petrovi¤â€,

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEU¤’ILI¥ NOG PREDDIPLOMSKOG ... Poslovne financije...

 • IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG REDOVNOG STUDIJA POSLOVNA EKONOMIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

  Mjesto izvođenja nastave

  Nastava na redovnom sveučilišnom preddiplomskom studiju Poslovne ekonomije izvodi se u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1/1, u dvoranama 202,203,302,303,402,403,404, Pula, Istra, Informatički laboratorij, Informatički kabinet broj 44.

  Početak i završetak te satnica izvođenja nastave

  Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

  Početak i završetak nastave definiran je Kalendarom za akademsku godinu 2019./2020., i Planom nastave u akademskoj godini 2019./2020., usvojenim na ….. sjednici Senata ….2019.

  Nastava na sveučilišnom preddiplomskom studiju Poslovne ekonomije započinje ……listopada 2019. godine, te završava ….. lipnja 2020. godine. Kalendar za akademsku godinu 2019./2020. i Plan nastave u akademskoj godini 2019./2020. dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr ).

  Satnica izvođenja nastave – raspored nastave, objavljuje se na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fet.unipu.hr ) u rujnu 2019. godine za zimski semestar, te u veljači 2020. godine za ljetni semestar.

  Ispitni rokovi

  Ispiti rokovi za akademsku godinu 2019./2020. objavljuju se u listopadu 2019.godine, nakon izrade i objavljivanja satnice izvođenja nastave. Ispitni rokovi dostupni su studentima na mrežnim stranicama ISVU – a

  Struktura studija

  Strukturom studija u nastavku prikazan je raspored predmeta po semestrima, nastavnici i suradnici koji izvode nastavu na pojedinom kolegiju, oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe) na pojedinom predmetu te pripadajući broj ECTS bodova.

 • Sveučilišni preddiplomski redovni studij POSLOVNE EKONOMIJE

  Studijski program FINANCIJSKI MANAGEMENT

  I. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Uvod u ekonomiju Prof.dr.sc. M. Škare

  Doc.dr.sc. D. Sinković Doc.dr.sc. R. Pržiklas Družeta

  30

  30

  0

  6

  Matematika u ekonomiji Doc.dr.sc. D. Rabar 45 0 30 6

  Informatika Prof.dr.sc. V. Bevanda M.Turk, predavač 30 0 45 6

  Ekonomske metode Doc.dr.sc. S. Blažević Burić 30 30 0 6 Poslovni strani jezik (1):

  Engleski jezik I/1

  Prof.dr.sc. M. Kostić Bobanović M. Novak Lađarević, predavač

  45 0 45 6

  Talijanski jezik I/1 Dr.sc.L. Lazarić, viši predavač 45 0 45 6 Njemački jezik 1 K. Djaković, predavač 45 0 45 6 Ukupno 30

  II. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Poslovno računovodstvo

  Prof.dr.sc. L. Mošnja – Škare Prof.dr.sc. R. Zenzerović Izv.prof.dr.sc. K. Černe Izv.prof.dr.sc. T. Peruško A.Galant, predavač

  30 0 30 6

  Bihevioralna ekonomija Doc.dr.sc. S. Stjepanović 30 15 15 6

  Trgovačko pravo Doc.dr.sc. O. Radolović T.Hasić, predavač 30 30 0 6

  Statistika u ekonomiji Doc.dr.sc. P. Rihter Tadić

  Doc.dr.sc. K. Kostelić G. Matošević, predavač

  45 0 45 6

  Suvremeni ekonomski sustavi

  Doc.dr.sc. S. Blažević Burić 30 30 0 6

  Ukupno 30

  III. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS Mikroekonomija Izv.prof.dr.sc. D. Tomić 30 30 0 6

  Makroekonomija Izv.prof.dr.sc. A. Bellulo A. Vrljić 30 30 0 6

  Marketing Izv.prof.dr.sc. A. Nefat S. Maga, mag.oec 30 30 6

  Financijske institucije i tržišta

  Izv.prof.dr.sc. M. Božina Beroš

  30 30 6

 • Računovodstveni informacijski sustavi

  Prof.dr.sc. R. Zenzerović Izv.prof.dr.sc. K. Černe A.Galant, predavač

  30 30 0 60

  Ukupno 30

  IV. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Monetarna ekonomija

  Izv.prof.dr.sc. M. Benazić Izv.prof.dr.sc. M. Božina Beroš D.Petrović, mag.oec

  30 30 0 6

  Digitalno poslovanje Prof.dr.sc. V. Bevanda G. Matošević, predavač 30 30 0 6

  Poslovni strani jezik (2):

  Engleski jezik I/2 Izv.prof.dr.sc. M. Dujmović

  M. Novak Lađarević, predavač

  45 0 45 6

  Talijanski jezik I/2 Dr.sc. L. Lazarić, viši predavač 45 0 45 6 Njemački jezik 2 K. Djaković, predavač 45 0 45 6

  Financijsko izvještavanje

  Prof.dr.sc. L. Mošnja – Škare Prof.dr.sc. R. Zenzerović Izv.prof.dr.sc. K. Černe Izv.prof.dr.sc. T. Peruško A. Galant, predavač

  30 0 30 6

  Računovodstvo troškova Prof.dr.sc. A. Barbieri Izv.prof.dr.sc. K. Černe 30 0 30 6

  Ukupno 30

  V. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Međunarodna ekonomija Prof.dr.sc. I. Kersan – Škabić Doc.dr.sc. L. Tijanić 30 30 0 6

  Menadžment Prof.dr.sc. M. Gonan Božac

  Doc.dr.sc. M. Paulišić Doc.dr.sc. S. Lacmanović

  30 30 0 6

  Poslovne financije Prof.dr.sc. D. Učkar D.Petrović, mag.oec 30 30 0 6

  Ekonomija javnog sektora Prof.dr. sc. S. Krtalić 30 30 0 6 Upravljanje bankama i financijskim uslugama

  Izv.prof.dr.sc. M. Benazić 30 30 0 6

  Ukupno 30

  VI. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Ekonometrija Izv.prof.dr.sc. A. Belullo A. Vrljić, mag. oec. 30 30 0 6

  Ekonomika razvoja Izv. prof. dr. sc. K. Afrić Rakitovac 30 30 0 6

 • Financijsko računovodstvo Prof.dr.sc. A. Barbieri Izv.prof.dr.sc. K. Černe 30 0 30 6

  Revizija i analiza poslovanja Prof.dr.sc. R. Zenzerović A.Galant, predavač 30 30 0 6

  Završni rad/ Završni ispit 6 Ukupno 30

  Sveučilišni preddiplomski redovni studij POSLOVNE EKONOMIJE

  Studijski program MARKETINŠKO UPRAVLJANJE

  I. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Uvod u ekonomiju Prof.dr.sc. M. Škare

  Doc.dr.sc. D. Sinković Doc.dr.sc. R. Pržiklas Družeta

  30

  30

  0

  6

  Matematika u ekonomiji Doc.dr.sc. D. Rabar 45 0 30 6

  Informatika Prof.dr.sc. V. Bevanda M.Turk, predavač 30 0 45 6

  Ekonomske metode Doc.dr.sc. S. Blažević Burić 30 30 0 6 Poslovni strani jezik (1): 6

  Engleski jezik I/1

  Prof.dr.sc. M. Kostić Bobanović M. Novak Lađarević, predavač

  45 0 45 6

  Talijanski jezik I/1 Dr.sc.L. Lazarić, viši predavač 45 0 45 6 Njemački jezik 1 K. Djaković, predavač 45 0 45 6 Ukupno 30

  II. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Poslovno računovodstvo

  Prof.dr.sc. L. Mošnja – Škare Prof.dr.sc. R. Zenzerović Izv.prof.dr.sc. K. Černe Izv.prof.dr.sc. T. Peruško A.Galant, predavač

  30 0 30 6

  Bihevioralna ekonomija Doc.dr.sc. S. Stjepanović 30 15 15 6

  Trgovačko pravo Doc.dr.sc. O. Radolović T.Hasić, predavač 30 30 0 6

  Statistika u ekonomiji Doc.dr.sc. P. Rihter Tadić

  Doc.dr.sc. K. Kostelić G. Matošević, predavač

  45 0 45 6

  Suvremeni ekonomski sustavi

  Doc.dr.sc. S. Blažević Burić 30 30 0 6

  Ukupno 30

 • III. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS Mikroekonomija Izv.prof.dr.sc. D. Tomić 30 30 0 6

  Makroekonomija Izv.prof.dr.sc. A. Bellulo A. Vrljić 30 30 0 6

  Marketing Doc.dr.sc.E. Ružić 30 0 30 6

  Organizacija Prof.dr.sc.D. Križman Pavlović

  Doc.dr.sc. M. Paulišić Dr.sc. R. Kontošić Pamić

  30 30 0

  Poduzetništvo 23727, BE160 izv.prof.dr.sc. V. Šugar dr.sc. R. Kontošić Pamić

  30 30 0 6

  Ukupno 30

  IV. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Monetarna ekonomija

  Izv.prof.dr.sc. M. Benazić Izv.prof.dr.sc. M. Božina Beroš D.Petrović, mag.oec

  30 30 0 6

  Digitalno poslovanje Prof.dr.sc. V. Bevanda G. Matošević, predavač 30 30 0 6

  Poslovni strani jezik (2):

  Engleski jezik I/2 Izv.prof.dr.sc. M. Dujmović

  M. Novak Lađarević, predavač

  45 0 45 6

  Talijanski jezik I/2 Dr.sc. L. Lazarić, viši predavač 45 0 45 6 Njemački jezik 2 K. Djaković, predavač 45 0 45 6 Ponašanje kupaca Doc.dr.sc. D. Alerić 30 0 30 6 Marketing proizvoda i inovacija

  Doc.dr.sc. D. Alerić 30 30 0 6

  Ukupno 30

  V. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Međunarodna ekonomija Prof.dr.sc. I. Kersan – Škabić Doc.dr.sc. L. Tijanić 30 30 0 6

  Menadžment Prof.dr.sc. M. Gonan Božac

  Doc.dr.sc. M. Paulišić Doc.dr.sc. S. Lacmanović

  30 30 0 6

  Poslovne financije Prof.dr.sc. D. Učkar D.Petrović, mag.oec 30 30 0 6

  Kanali distribucije Prof.dr.sc. D. Križman Pavlović 30 30 0 6

  Menadžment tržišnih komunikacija

  Doc.dr.sc. D. Alerić 30 0 30 6

  Ukupno 30

 • VI. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Ekonometrija Izv.prof.dr.sc. A. Belullo A. Vrljić, mag. oec. 30 30 0 6

  Ekonomika razvoja Izv. prof. dr. sc. K. Afrić Rakitovac 30 30 0 6

  Marketinški praktikum I

  Prof. dr. sc. D. Križman Pavlović Izv.prof. dr. sc. A. Nefat Izv.prof. dr. sc. D. Benazić Doc. dr. sc. D.Alerić Doc. dr. sc. E. Ružić

  30 0 30 6

  Upravljanje cijenama Izv.p