Skripta Za Poslovne Financije

  • View
    11.917

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Skripta Za Poslovne Financije

DUPRAVLJANJE FINANCIJAMA 1.1 FINANCIJE PODUZEA - novana sredstva poduzea u originalnom obliku ili uloena u imovinu poduzea, druge subjekte ili financijske institucije. - znanstvena disciplina koja prouava zakonitosti u poslovanju novanim sredstvima poduzeaPRISTUPI FINANCIJAMA PODUZEA: 1. EKSTERNI je onaj u kojem se poduzeu pristupa izvana, tj. sa stajalita subjekata iz okruenja poduzea. To je tzv. neupravljaki pristup, kojem su u centru prouavanja vrijednosni papiri. a) PRAVNI PRISTUP izuava VP sa stajalita tumaenja pravnih normi oko njihove emisije te kupnje i prodaje na financijskom tritu. U sreditu razmatranja su sporovi oko vlasnitva, emisije te kupoprodaje VP. U irem smislu obuhvaa i legalno ustrojstvo financijskih trita (legalno ustrojstvo burze i legalna organizacija bankarskog sustava). b) DRUTVENI sa stajalita drutva u cjelini, razmatra ostvarivanje drutvene kontrole VP (putem regulatornih tijela). Izvorno je uspostavljen zbog odreivanja osnovice oporezivanja, a danas mu je svrha zatita malih dioniara. c) INVESTITORSKI izuava VP sa stajalita ulagaa/investitora. Razmatra emisiju te kupoprodaju vrijednosnih papira na sekundarnom financijskom tritu u smislu profiterskog upravljanja investicijama. Cilj je maksimalizacije prinosa od investicija uz prihvatljiv stupanj rizika ulaganja. To je pristup meuovisnosti rizika i nagrade MOGUI PRINOSI - TEKUI NOVANI DOHODAK (nakanade primljene od investicije: dividende, kamate, tantijeme, najamnine) i KAPITALNI DOBITAK (porast vrijednosti investicije, tj. pozitivna razlika kupovne i prodajne cijene investicije). Mjera prinosa je ukupna profitabilnost Dt + ( Pt P0 ) Dt + Pt = 1 profitabilnost za vrijeme dranja Rt = P0 P0Rt P0 Pt Dt profitabilnost za razdoblje dranja t poetna cijena investicije konana cijena investicije tekui dohodak od investicije kapitalni dobitak (G) = Pt P0, g=G/P0 prinos od dividendi (y) = Dt/P0 Rt = g + y

2. INTERNI (upravljaki, korporacijski) pristupa financijama poduzea iznutra, sa stajalita poduzea. U centru prouavanja su VP - instrumenti financiranja dionikog drutva i uope financijski potencijal drutva. Kako upravljati financijskim sredstvima radi ostvarivanja postavljenih ciljeva. Cilj poslovanja poduzea je maksimalizacija profita i opstanak poduzea. Bavi se i analizom realnih investicija poduzea u procesu budetiranja kapitala. Poseban oblik ovog pristupa je koritenje VP u piramidiziranju poduzea (na principu holoding odnosa) dranje VP dr. poduzea da bi se nad njima osigurala kontrola, pri emu se VP pojavljuju kao investicija kojim se podreuju dr.kopmanije te kao sredstvo formiranja kapitala nadreene kompanije. Zato izuavati financije poduzea: Zadaci financijskog managementa - upravljanje financijskim sredstvima u skladu s ciljevima poduzea Podruja upravljanja: pribavljanje financijskih sredstava, investiranje pribavljenih financijskih sredstava Vremenska dimenzija: tekue odluke, dugorone odluke samog poduzea temelji se na novanim tokovima i njihovoj vremenskoj vrijednosti, ukljuuje (tradicionalne) ciljeve poduzea te meuovisnost rizika i nagrade.VRIJEDNOST

Trite nije savreno i javljaju se konflikti interesa: 1

javlja se kada odreene interesne skupine vode poslove za druge interesne skupine (iz internog okruenja), pa su mogui konflikti interesnih skupina u internom okruenju poduzea npr. ako jedna skupina forsira svoje interese na raun druge. konflikti izmeu skupina vlasnika (znaajni i mali dioniari, radniko dioniarstvo) konflikti managera i vlasnika (manageri vode poduzee kao agenti za vlasnike, mogu forsirati svoje posebne interese - rezultat - poduzee vrijedi manje nego da ga vode vlasnici = troak agenata koflikti vlasnika i kreditora (vlasnici forsiraju rizine operacije poduzea)- PROBLEM AGENATA

- TROAK AGENATA izgubljena vrijednost zbog djelovanja agenata.. Troak agenata moe biti neizravni (izbjeivi) i izravni (trokovi izbjegavanja gubitka vrijednosti - trokovi monitoringa i kompenzacije interesa). Pri tome se javlja problem prikupljanja informacija.MANAGERSKA ODGOVORNOST:

Maksimalizacija bogatstva dioniara (maksimalizacija vrijednosti dionica, dugoroni cilj poslovanja poduzea) Socijalna odgovornost managera (upravljanje financijama poduzea s ciljem maksimalizacije bogatstva vlasnika, briga za saturiranje ciljeva drugih interesnih skupina u poduzeu, Ppdrka poveanju bogatstva vlasnika) U uvjetima savrenog trita (nema konflikta glede podjele vrijednosti poduzea meu vlasnicima i vjerovnicima, maksimalizacija vrijednosti poduzea) U uvjetima nesavrenog trita (mogui konflikti interesa vlasnika i vjerovnika, maksimalizacija bogatstva vlasnika, dugorono uveanje vrijednosti dionice)

CILJ POSLOVANJA PODUZEA:

1.2 ORGANIZACIJSKI OBLIK PODUZEA NOVAC PREDUVJET KONTINUIRANOG POSLOVANJA. To je krajnji efekt poslovanja poduzea, te preduvjet opstanka privrednog subjekta (solventnosti). Likvidnost sposobnost cirkulacije imovine u krunom toku u planiranom obujmu i dinamici, pretpostavka je kontinuiteta. Svi oblici imovine predstavljaju novani potencijal privrednog subjekta jer se mogu u odreenom vremenu i uz odreene rizike pretvoriti u novani oblik. Solventnost platena sposobnost, sposobnost poduzea da raspoloivim novanim sredstvima podmiri sve svoje dospjele obveze plaanja u rokovima njihova dospijea. Insolventnost platena nesposobnost FINANCIRANJE dinamiki proces osiguranja novca potrebnog za kontinuirano poslovanje poduzea. PROCES FINANCIRANJA obuhvaa postupke 1) financiranje (u uem smislu) - poduzee pribavlja novac od odreenih izvora 2) investiranje - pribavljeni novac se koristi na nain da se ulae/investira u materijalne i druge oblike imovine potrebne za obavljanje poslovne aktivnosti. Novac se investiranjem privremeno imobilizira (zamrzava, nemamo ga na raspolaganju za druge potrebe, investicije). 3) dezinvestiranje - obavljanjem poslovne aktivnosti poduzea dolazi do oslobaanja novca iz krunog toka (stvaranja novog novca) 4) definanciranje tako osloboena sredstva poduzee koristi za vraanje novanih sredstava njihovim izvorima (dobavljaima, investitorima u pod..) - ranije uspostavljeni odnosi s izvorima financiranja se likvidiraju u postupku dezinvestiranja Izvori sredstava - obuhvaa sve izvore sredstava (novanih i nenovanih), nereaspodjeljeni dio poslovnog rezultata i novane naknade na ime amortizacije te dr.rezerviranja novca za pokrie tzv.nenovanih trokova. 2

LEGALNI ORGANIZACIJSKI OBLICI PODUZEA:

1.

INOKOSNO PODUZEE - prednosti:

lako otpoinjanje i zavravanje poslovanja. slabosti: ograniene mogunosti rasta i razvoja, neograniena odgovornost vlasnika za dugove, zahtijeva mnogo uloenog vremena vlasnika - prevladavaju brojem subjekata, no marginalno angairaju kapital privrede i sudjeluju u formiranju nacionalnog dohotka.ORTAKO PODUZEE - privredni

2.

subjekt kojeg vode dvije ili vie osoba dijelei ostvarene profite i gubitke. U pravilu se sklapa ugovor o ortatvu kojim se utvruju sva bitna pitanja poslovanja (poetni ulog, poduzetnike plae, raspodjela dobiti, pokrie gubitka) 2 osnovna tipa: 1. ope ortako poduzee razlikuje se od inokosnog samo po tome to ima dva ili vie vlasnika. Za preuzete dugove poduzea ortaci odgovaraju solidarno, cjelokupnom svojom imovinom poslovnom i osobnom. Najei oblik, prevladava samofinanciranje, te pronalaenjem novih ortaka (pa je to prednost u odnosu na inokosno), olakano voenje zbog veeg broja vlasnika. Nedostaci: neograniena odgovornost, nesporazumi 2. limitirano ortako poduzee komanditno drutvo, postoji jedan ili vie opih ortaka (komplementara) - odgovaraju za preuzete dugove cjelokupnom imovinom. Drugim se ortacima omoguava limitirana odgovornost (komanditori) u visini poetnog uloga ili neke druge sume naznaene u ugovoru.. Kako snose manji rizik tako se u pravilu i limitira uee u dobiti i upravljanju. Na ovaj se nain proiruje spektar izvora financiranja na one osobe koje nisu spremne prihvatiti rizik opih ortaka.Ortaci s limitiranom odgovornou se registriraju na sudu pa su trokovi osnivanja vei od onog za ope ortako poduzee. Karakteristina su za pojedine djelatnosti odvjetnika drutva, zajednike lijenike ordinacije, revizorske tvrtke. korporacija ili dioniko poduzee/drutvo. Legalni entitet koji je u potpunosti odvojen od osobnosti njezinih vlasnika. Najznaajnije karakteristike: 1. tvrtka, pod kojom korporacija moe posjedovati imovinu, sklapati ugovore, tuiti i biti tuena 2. permanentnost poslovanja neovisna od stalnosti njenih dioniara 3. kapital prezentiran u prenosivim VP dionicama 4. limitirana odgovornost vlasnika u visini uplaenog dionikog kapitala 5. ovlatena uprava koja se sastoji od izabranih direktora ija je vlast ograniena zakonom, aktima o inkorporiranju, internima aktima o upravljanju i voljom dioniara koji su ih izabrali 6. profit korporacije je predmetom oporezivanjaINKORPORIRANO PODUZEE

3.

-

dominantno znaenje sa stajalita angairanog kapitala i formiranja nacionalnog dohotka gospodarstva 3

JAVNO D.D.

Emitira dionice cjelokupnoj investitorskoj javnosti. Potpada pod regulativu javnih poduzea i trita kapitala, te je uvrteno na organizirana trita kapitala. Dionice mu dakle kotiraju na org. tritima kapitala, a znaajan dio dionica je u rukama javnosti. Dionice s aktivnim tritem: Dionice koje se mogu lako utriti; likvidne dionice mogu se prodati po oekivanim cijenama praktiki u svakom trenutku Kotiraju na organiziranim tritima kapitala Znaajan dio dionica je u rukama javnosti Imaju znaajan dnevni (tjedni) promet Sustav oporezivanja: Oporezivanje dobiti Oporezivanje dohodaka tekui dohodak dohodak od kapitala tekui dohodak od kapitala (kamate, dividende itd.) kapitalni dobitak Oporezivanje imovine Oporezivanje prometa (potronje) Oporezivanje dobiti: Razliit porezni tretman naknada investitorima kamate su odbitna stavka od oporezive dobiti naknade vlasnicima (dividende) isplauju se nakon poreza Utjecaj na upravljanje financijama n