ETICKI KODEKS †ki ¢  Poslovne financije.....10 111.4. Nabava ... Opca nacela dobrog poslovnog ponasanja

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ETICKI KODEKS †ki ¢  Poslovne financije.....10 111.4. Nabava ... Opca nacela dobrog...

 • HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

  ETICKI KODEKS

  Zagreb, svibanj 2018.

 • HI HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

  ETICKI KODEKS Str. 2 od 17

  H RVA7SKE AUTOCESTE

  SADRZAJ

  I. UVODNE NAPOMENE.....................................................................................................................3

  II. TEMEUNA I OPCA NACELA POSLOVNOG PONASANJA................................................................3

  11.1. Odnosi sjavnoscu (korisnici, mediji i zainteresirane strane u poslovanju).................................. 4

  11.2. Zakonitost rada i poslovanja te promicanje pristupa nulte tolerancije na korupciju................... 5

  11.3. Profesionalnost, strucnost, objektivnost i neovisnost u radu...................................................... 5

  11.4. Povjerljivost i tajnost u poslovanju te zastita podataka..............................................................6

  11.5. Postenje u radu i poslovanju.......................................................................................................6

  11.6. Izbjegavanje sukoba interesa.......................................................................................................7

  11.7. Uvazavanje ljudskih prava i zastita okolisa..................................................................................7

  III. POSEBNA NACELA POSLOVNOG PONASANJA.............................................................................. 8

  111.1. Upravljanje imovinom............................................................................................................. 9

  111.2. Naplata cestarine i prodaja.......................................................................................................9

  111.3. Poslovne financije...................................................................................................................10

  111.4. Nabava....................................................................................................................................10

  111.5. Zaposljavanje i unapredivanje radnika....................................................................................12

  111.6. Unutarnja revizija i kontrola...................................................................................................13

  111.7. Primanje i davanje materijalnih i drugih darova..................................................................... 14

  IV. POVJERENIK ZA ETIKU................................................................................................................15

  V. ZAVRSNE ODREDBE....................................................................................................................17

  Eticki kodeks (nulta verzija) usvojen je 2C .QT..2018. godine. Izvorni primjerci cuvaju se u Uredu Uprave, Samostalnom odjelu za razvoj i kvalitetu i kod Povjerenika za etiku. Lista vazecih internih akata Hrvatskih autocesta d.o.o. obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodielu\\lav\kvaliteta i na svim oglasnim plocama Drustva.

 • HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

  sFi ETICKI KODEKS Str. 3 od17 HRVATSKE AUTOCESTE

  Na temelju clanka 17. stavka 2. Izjave o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu Hrvatske autoceste (dalje u tekstu Drustvo), polazeci od temeljnih nacela dobrog gospodarenja i dobrih poslovnih obicaja, Uprava Drustva je na^sjednici odrzanoj danado.ou’. 2018. godine usvojila sljedeci:

  ETICKI KODEKS

  I. UVODNE NAPOMENE

  Clanak 1. Ovaj Eticki kodeks ureduje nacela poslovnog ponasanja, a donosi se kako bi Drustvo nacinom poslovanja, poslovnom uspjesnosti i kvalitetom pruzenih usluga bilo ugledno i prepoznatljivo te u skladu s europskom praksom i dobrim poslovnim obicajima ostvarilo svoju viziju, misiju i strateske ciljeve.

  Eticki kodeks pociva na temeljnim, opcim i posebnim nacelima poslovnog ponasanja i zajednickom sustavu vrijednosti, sto ih u svom poslovanju prema dobrim obicajima trebaju primjenjivati Uprava Drustva, celnici ustrojstvenih jedinica, radnici i sve zainteresirane strane u poslovanju.

  Etickim kodeksom zajamcena je zastita ostecenika i osoba koje u dobroj vjeri prijave pojavu koruptivnih ili neetickih radnji u radu i poslovanju Uprave Drustva, celnika ustrojstvenih jedinica i radnika Drustva.

  Uprava i celnici ustrojstvenih jedinica Drustva moraju omoguciti upoznavanje radnika s ovim Etickim kodeksom kao bitnom odrednicom ukupnog poslovanja. Jednako tako, Uprava i celnici ustrojstvenih jedinica su odgovorni za stvaranje uvjeta za primjenu ovog Etickog kodeksa kao i za suradnju s radnicima koji primijete nepridrzavanje, nepostivanje ili njegovo krsenje.

  Celnici ustrojstvenih jedinica Drustva duzni su kontinuirano osposobljavati radnike u primjeni propisa iz nadleznosti poslovnog procesa kojim rukovode te sa odredbama ovog Etickog kodeksa.

  II. TEMEUNA I OPCA NACELA POSLOVNOG PONASANJA

  Clanak 2. Temeljna nacela poslovnog ponasanja trebaju se zasnivati na sljedecim etickim vrijednostima: - zakonitost rada i poslovanja, - profesionalnost, - strucnost, - pravicnost, - postenje,

  Eticki kodeks (nulta verzija) usvojen je 2>o .

 • ■Lsfi HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

  o ETICKI KODEKS Str. 4 od17 HRVATSKE AUTOCE5TE

  - transparentnost, - savjesnost i - odgovornost.

  Opca nacela dobrog poslovnog ponasanja odnose se na bitna podrucja poslovne aktivnosti Drustva koja utjecu na njegov ugled i polozaj u poslovnom okruzenju. Zadatak i cilj opcih nacela je definirati nacela rada i poslovnog ponasanja u znacajnim poslovnim aktivnostima, sukladno visokim profesionalnim standardima rada i temeljnim etickim vrijednostima za Upravu Drustva, celnike ustrojstvenih jedinica i radnike Drustva.

  Opca nacela poslovnog ponasanja utvrcTuju se za sljedeca podrucja: 1. Odnosi sjavnoscu (korisnici, mediji i zainteresirane strane u poslovanju), 2. Zakonitost rada i poslovanja, te pristup „nulte tolerancije" prema korupciji, kradi ill otudivanju

  imovine vlasnika, 3. Profesionalnost, strucnost, objektivnost i neovisnost u radu, 4. Povjerljivost i tajnost u poslovanju te zastita podataka, 5. Postenje u radu i poslovanju, 6. Izbjegavanje sukoba interesa, 7. Uvazavanje ljudskih prava i zastita okolisa.

  II.1. ODNOSI S JAVNOSCU (KORISNICI, MEDIJI I ZAINTERESIRANE STRANE U POSLOVANJU)

  Clanak 3. 0 odnosu Uprave Drustva, celnika ustrojstvenih jedinica i radnika, koji posredno ili neposredno komuniciraju s javnosti - poglavito korisnicima - ovisi ugled Drustva. Stoga, ponasanje svakog radnika izravno utjece na misljenje javnosti o Drustvu, rezultate poslovanja i razumijevanje poslovne politike, kao preduvjeta za ostvarivanje poslovnih ciljeva Drustva.

  Radnici ne smiju svojim ponasanjem negativno utjecati na ugled Drustva, kao ni svjesno sudjelovati u aktivnostima koje su u suprotnosti s propisima, aktima Drustva i ovim Etickim kodeksom.

  Buduci Drustvo obavlja javnu uslugu i tijelo je s javnim ovlastima, njegovo poslovanje mora biti razvidno i prepoznatljivo, sto znaci da mora biti otvoreno prema javnosti - kupcima, javnim medijima, zainteresiranim stranama u poslovanju i drugima. Svaki radnik u odnosima s korisnicima i poslovnim partnerima mora biti promicatelj poslovnih vrijednosti Drustva.

  Uprava Drustva, celnici ustrojstvenih jedinica i radnik koji je posebnim aktom Drustva zaduzen za davanje informacija medijima, mora to ciniti korektno, osmisljeno, susretljivo i dobronamjerno u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, strucnim znanjem i odredbama Etickoga kodeksa, uvijek imajuci u vidu ciljeve i zadatke poslovne politike i ugled Drustva.

  U slucaju da neovlasteni radnici Drustva daju netocne, zlonamjerne i za ugled Drustva stetne informacije sredstvima javnog priopcavanja i drugim nositeljima javnog misljenja, protiv njih ce se poduzeti mjere sukladno opcim aktima Drustva i vazecim propisima koji ureduju takva postupanja.

  Eticki kodeks (nulta verzija) usvojen ieZSP .Q5~.2Q18. godine. Izvorni primjerci cuvaju se u Uredu Uprave, Samostalnom odjelu za razvoj i kvalitetu i kod Povjerenika za etiku. Lista vazecih internih akata Hrvatskih autocesta d.o.o. obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodielu\\lav\kvaliteta i na svim oglasnim plocama Drustva.

 • H HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

  ETICKI KODEKS Str. 5 od17 H RVATSKE AUTOCESTE

  11.2. ZAKONITOST RADA I POSLOVANJA TE PRISTUP "NULTE TOLERANCIJE" PREMA KORUPCIJI, KRAOI ILI OTUOIVANJU IMOVINE VLASNIKA

  Clanak 4. Poslovne obveze Uprava Drustva, celnici ustrojstvenih jedinica i radnici u izradi i ostvarivanju poslovnih planova i ciljeva Drustva moraju provoditi na zakonom propisan i etican nacin uvazavajuci opca i temeljna nacela poslovnog ponasanja. Poslovni procesi moraju se odvijati na zakonit i etican nacin, odnosno ne smiju se provoditi na zakonit i neetican nacin ili na nezakonit i etican nacin ili na nezakonit i neetican nacin. Celnici ustrojstvenih jedinica moraju uspostaviti kontrolno okruzenje za provodenje procesnih koraka na zakonit nacin sukladno odredbama ovog Etickog kodeksa.

  Uprava Drustva, celnici ustrojstvenih jedinica i radnici u svom radu trebaju postivati i primjenjivati zakone i ostale propise te akte Drustva, primjenjivati i provoditi najvise strucne, poslovne i eticke standarde i norme i na taj nacin osigurati zakonitost u radu i poslovanju sukladno poslovnom ugledu Drustva.

  Promicanje pristupa nulte tolerancije na korupciju ima za cilj prevenciju, suzbijanje, razotkrivanje i sankcioniranje svih oblika korupcije kao stetne drustvene pojave koja narusava temeljne