poslovne knjige

  • View
    2.365

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of poslovne knjige

UNIVERZITET U BIHAU EKONOMSKI FAKULTET BIHA KONCEPT STUDIJA 3+0

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA RAUNOVODSTVO

Biha,decembar 2009.godine

TEMA: POSLOVNE KNJIGE

MENTOR: Prof.dr.Senada Kurtanovi

KANDIDAT: Feli Damir2

Ass. Jagoda Osmanevi SADRAJ:

Broj indeksa: 0193/08

Uvod......................................................................................................................4 1.Poslovne knjige.............................................................................................5 1.1.Osnovne poslovne knjige......................................................................6 1.1.1.Dnevnik........................................................................................6 1.1.2.Glavna knjiga.............................................................................12 1.2.Pomone poslovne knjige...................................................................13 Primjer.................................................................................................................15 Zakljuak.............................................................................................................18 Literatura.............................................................................................................19

3

UvodU ovom seminarskom radu obradio sam temu poslovne knjige. Odabrao sam je radi boljeg upoznavanja s pojmom poslovnih knjiga i nainom na koji se one koriste. Kao sastavni dio raunovodstva, knjigovodstvo je sistem koji na temelju vjerodostojnih isprava prati gospodarske procese i financijske tokove te vremenskim slijedom biljei u poslovne knjige nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obveza, rashoda, prihoda i financijskih rezultata poslovanja. Poslovne promjene nastaju tijekom poduzetnikih aktivnosti. Vrijednost njihova nastanka iskazuje se brojkama pa zato kaemo da je knjigovodstvo jezik brojeva. Svaki je broj u knjigovodstvu podatak koji svjedoi o nastaloj poslovnoj promjeni ili poslovnoj transakciji u temeljnim knjigovodstvenim kategorijama. Sve poslovne promjene trebaju se biljeiti u poslovne knjige, a one se vode prema knjigovodstvenim naelima, standardima i pravilima knjigovodstvene (raunovodstvene) struke, te dostignuima raunovodstva kao sastavnice ukupne gospodarske znanosti. Knjigovodstveni sistem, prema kojemu se organizira i provodi knjienje u poslovnim knjigama, moe biti: Jednostavni knjigovodstveni sistem Dvojni knjigovodstveni sistem

Jednostavno knjigovodstvo prati stanje i kretanje samo odreenih djelova aktive i pasive. Ono ne ini zaokruenu, povezanu i potpunu cjelinu knjigovodstvenih podataka temeljem kojih bismo mogli utvrditi stanje i kretanje imovine, kapitala, rashoda i prihoda te financijski rezultat poslovanja. Poslovni se dogaaji knjie u jednoj stavci, bez protustavke pa odatle i njihov naziv. Dvostavno kjigovodstvo je cjelovit i logiki povezan krug knjigovodstvanih rauna kojima je obuhvaena imovina prema sastavu, glavnica i obveze pojedinih djelova i skupno te rashodi, prihodi i financijski rezultat poslovanja. Temelj dvojnog knjigovodstva ini naelo dvojnosti prema kojemu se svaka poslovna promjena istodobno knjii u istoj svoti na jednom ili vie rauna na dugovnoj ili potranoj strani, ime omoguuje automatsku kontrolu knjigovodstvene ravnotee. Danas je dvojno knjigovodstvo dominantan knjigovodstveni sustav koji se primjenjuje u knjigovodstvenoj praksi svijeta. U ovom seminarskom radu cu vam pokazati konkretan primjer ustroja preduzea i voenja poslovnih knjiga preduzea POLETd.d. Tuzla.

4

1.Poslovne knjigePoslovne knjige su evidencije podataka o nastalim poslovnim dogaajima koji se formiraju evidencijom podataka u skladu sa odreenim raunovodstvenim naelima,standardima i tehnikama. Upisom u sudski registar preduzee stie status pravne osobe i uz ostalo ima obavezu voditi poslovne knjige po naelima dvojnog knjigovodstva.Sam oblik poslovnih knjiga zavisi od tehnike na kojoj se zasniva obrada podataka.Potrebno je napomenuti da poslovne knjige ne trebaju biti nuno u obliku knjige,ve su to u pravilu slobodni listovi(konta) koji se na kraju godine trebaju uvezati te da se na taj nain dobije izgled prave knjige.I u sluaju kompjuterske obrade podataka,poslovne knjige se moraju na kraju godine izlistati i uvezati.Vode se za jednu poslovnu godinu koja se poklapa sa kalendarskom godinom.Nakon isteka poslovne godine,poslovne knjige se zakljuuju i na osnovu njih se sastavljaju finansijski izvjetaji. Poslovne knjige se dijele na: a)OSNOVNE KNJIGE Dnevnik Glavna knjiga b)POMONE KNJIGE Analitike evidencije Druge pomone knjige

5

1.1.Osnovne poslovne knjige 1.1.1.DnevnikDnevnik je osnovna poslovna knjiga u koju se unose poslovni dogaaji hronolokim redoslijedom tj.evidentiraju se redoslijedom kako su nastali.Dnevnik se organizira kao jedinstvena poslovna knjiga(to je u praksi ee),ali se moe organizirati kao vie knjiga specijalizovanih za poslovne dogaaje na pojedinim grupama rauna bilansne ili vanbilansne evidencije. Ako se dnevnik organizira u obliku vie specijalizovanih knjiga,najee se vode sljedee vrste dnevnika: Dnevnik finansijskog knjigovodstva Dnevnik analitikih knjigovodstava(dnevnik kupaca,dnevnik materijalnog knjigovodstva,dnevnik stalnih sredstava itd.)1

dobavljaa,dnevnik

Osnovne metode upisivanja podataka u dnevnik i prenosa u glavnu knjigu jesu: a)prenosna metoda b)kopirna metoda c)metoda elektronske obrade podataka

a) Prenosnu metodu karakterie evidentiranje podataka prvo u dnevnik hronolokim redoslijedom,a potom na raune glavne knjige ili u druge poslovne knjige.Ova metoda se pojavljuje kod runih knjienja i danas se u praksi poslovnih subjekata koristi rijetko i to kod sasvim malih poslovnih subjekata.Nedostatak prenosne metode sastoji se u tome to je spora a mogunost greaka je velika.Prenosna metoda se danas iroko koristi u programu obrazovanja raunovoda poetnika tj. na kursevima iz raunovodstva u srednjim kolama,na dodiplomskim i postdiplomskim studijima.

1

Prof.dr.Kapi Jadranka Raunovodstvo str.123

6

emu knjienja prenosnom metodom moemo prikazati na slijedeoj slici:

Objanjenje oznake:(1),(2),(3) i (4) oznaavaju redoslijed unosa podataka u dnevnik i prenosa na raune glavne knjige. Iako je u dananje vrijeme u praksi poslovnih subjekata prenosna metoda rijetka,ona i za budue vrijeme ostaje temeljna metoda u programu obrazovanja i izrade profesionalnih uputa. b) Kopirna metoda je metoda runog knjienja .Primjena kopirne metode razvila se zahvaljujui pronalasku indiga koji omoguava dobivanje kopije evidencje nastalog poslovnog dogaaja.To znai da se kod kopirne metode,istovremeno se provodi knjienje u dnevniku i glavnoj knjizi,pri emu u dnevniku dogaaji ostaju evidentirani hronolokim redoslijedom,a u glavnoj knjizi dogaaji sistematizovani prema vrsti sredstava,obaveza,kapitala,prihoda i rashoda.Primjena kopirne metode zahtjeva da izgled dnevnika i glavne knjige budu identini.Dakle,dnevnik i glavna knjiga trebaju biti u obliku odvojenih tj. slobodnih listova koji se na kraju godine uvezuju,te dobijaju izgled prave poslovne knjige.

2

Prof.dr.Kapi Jadranka Raunovodstvo str.124

7

Dnevnik i konta-kartice glavne knjige su rune obrade podataka kod koje se primjenjuje kopirna metoda moraju sadravati mimimalne elemente: Datum knjienja poslovnog dogaaja Dokument na osnovu kojeg se knjii poslovni dogaaj Opis poslovnog dogaaja Vrijednost poslovnog dogaaja na strani duguje i potrauje

Iako zakonom nije zabranjena runa obrada podataka se rijetko primjenjuje.Razvoj tehnike i tehnologije,te povean broj poslovnih dogaaja uvjetovao je primjenu elektronske obrade podataka. c) Metoda elektronske obrade podataka podrazumijeva upotrebu kompjutera i specijalnih raunovodstvenih programa.Ta metoda se danas bez iznimke koristi u raunovodstvenoj praksi.U uslovima kompjuterske obrade podataka poslovne knjige ne gube na znaaju,ve mijenjaju izgled.3 Osnovni podaci se unose pomou tipkarnice u kompjuter.Kompjuter podrazumijeva mainu(hardware) i program(software).Podaci koji se unose kontroliu se na ekranu kompjutera.Uneseni podaci se obrauju pomou kompjutera izdavanjem odgovarajuih naredbi.Osnovni podaci o poslovnim dogaajima unose se u kompjutersku temeljnicu,a program automatski konstruie dnevnik i glavnu knjigu.Potrebno je napomenuti da u uslovima elektronske obrade podataka elektronski zapis se provodi samo jednom,a dalje se programskim naredbama prenosi u sve potrebne evidencije.Znaajno je da kompjuterska obrada podataka omoguuje prikaz unesenih poslovnih dogaaja.osim hronoloki i sistematizovano po raunima i po mnogim drugim kriterijima,npr. po datumu dokumenta,po vrsti dokumenta,razne specifikacije to je vano sa aspekta kontrole izvrenih knjienja. Kako u uslovima rune obrade podataka tako i u uslovima kompjuterske obrade podataka vrjedi pravilo da suma dugovne odnosno potrane strane dnevnika treba biti jednaka sumi dugovnih,odnosno potranih strana na raunima glavne knjige. Dnevnik ima izrazito kontrolnu funkciju koja proizilazi iz injenice da se isti poslovni dogaaj istovremeno evidentiraju i u glavnu knjigu,logino se namee zakljuak da vrijednost poslovnih dogaaja evidentiranih u dnevniku treba biti jednaka vrijednosti dogaaja u glavnoj knjizi.Ako je metoda dvojnog knjigovodstva korektno primijenjena,tada e ukupni dugovni promet na kraju stranice dnevnika biti jednak ukupnom potranom prometu.Prema tome,prva je temeljna kontrola knjienja,da li je dugovni promet jednak potranom. Osim izrazito kontrolne uloge,dnevnik ima i drugih uloga,npr. olakava pronalaenje knjigovodstvenih greaka,u sluaju unitenja glavne knjige omoguava njezinu rekontrukciju,omoguava utvrivanje tekueg broja knjigovodstvenih stavova,ima dlaznu snagu jer se unos podataka o nastalom poslovnom dogaaju temelji na knjigovodstvenim dokumentima i sl.3

Prof.dr.Kapi Jadranka Raunovods