of 14 /14
1 Poslovne knjige Dr. Branko Mayr Uvod v poslovne knjige...................................................................................................... 2 Vrste in način vodenja poslovnih knjig .............................................................................. 4 Dnevnik .......................................................................................................................... 5 Glavna knjiga ................................................................................................................. 6 Druge poslovne knjige ................................................................................................... 7 Metode vpisovanja podatkov ........................................................................................... 12 Odpiranje in zaključevanje poslovnih knjig ..................................................................... 12 Hramba poslovnih knjig ................................................................................................... 14

Poslovne knjige - akp.poslovodno-racunovodstvo.si · knjigovodstvo drobnega inventarja (bookkeeping of small tools) je analitično knjigovodstvo, ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje

Embed Size (px)

Text of Poslovne knjige - akp.poslovodno-racunovodstvo.si · knjigovodstvo drobnega inventarja (bookkeeping...

 • 1

  Poslovne knjige

  Dr. Branko Mayr

  Uvod v poslovne knjige ...................................................................................................... 2

  Vrste in način vodenja poslovnih knjig .............................................................................. 4

  Dnevnik .......................................................................................................................... 5

  Glavna knjiga ................................................................................................................. 6

  Druge poslovne knjige ................................................................................................... 7

  Metode vpisovanja podatkov ........................................................................................... 12

  Odpiranje in zaključevanje poslovnih knjig ..................................................................... 12

  Hramba poslovnih knjig ................................................................................................... 14

 • 2

  UVOD V POSLOVNE KNJIGE

  Poslovne knjige so vir informacij za odločanje. Omogočajo vpogled v stanje in gibanje

  ekonomskih kategorij, ki jih spremlja računovodstvo. Zato jih podjetnik mora poznati in

  predvsem znati uporabljati. To še posebej velja za male podjetnike, ki pogosto nimajo

  podpornega sistema, ki pretvarja podatke poslovnih knjig v informacije.

  Podjetnik mora v osnovi poznati:

  vrste in način vodenja poslovnih knjig,

  kontni načrt,

  metode vpisovanja podatkov,

  odpiranje in zaključevanje poslovnih knjig,

  hrambo poslovnih knjig.

  Kot smo povedali so poslovne knjige pri podjetju evidence, s katerimi se zagotavljajo podatki

  za pridobivanje informacij o stanju in gibanju sredstev in obveznosti do virov sredstev,

  odhodkih in prihodkih, stroških in poslovnem izidu v poslovnem let. Vanje se vnašajo začetna

  stanja in spremembe, ki jih povzročajo poslovni dogodki, to vnašanje (knjiženje) pa teče po

  načelih urejenosti in ažurnosti. Pri vnašanju podatkov v poslovne knjige je možno uporabljati

  različne metode in tehnične naprave, vendar morata biti vedno omogočeni kontroliranje

  vnašanja, hranjenja in uporabljanja podatkov ter sled njihovega nastanka in vnosa. Poslovne

  knjige se vodijo tako, da imajo naravo in pravno moč javnih listin.

  Poslovne knjige so povezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke s knjiženimi poslovnimi

  dogodki, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke ali odhodke in so

  razvidni iz knjigovodskih listin. So knjigovodski razvidi, ki so posledica ustaljenega

  knjigovodskega urejanja in obdelovanja podatkov.

  Poslovne knjige v pomenu nastajajo le pri knjigovodenju kot sestavnem delu računovodenja,

  ne pa tudi pri računovodskem predračunavanju, računovodskem nadziranju in računovodskem

  proučevanju. Čeprav bi se lahko načrtovani pojavi pri računovodskem predračunavanju

  zapisovali podobno kot uresničeni pojavi pri knjigovodenju, je vodenje poslovnih knjig le

  zapisovanje uresničenih gospodarskih kategorij in njihovih sprememb, kar formalno

  zagotavlja pravne dokaze. Pri računovodskem nadziranju in računovodskem proučevanju se

  poslovne knjige ne vodijo, a podatki iz njih so predmet preizkušanja pravilnosti oziroma

  kakovosti.

  Poslovne knjige ne povzemajo vseh uresničenih velikosti, temveč le tiste, ki jih je mogoče

  izraziti v denarni merski enoti in ki na končni stopnji omogočajo spoznavati vrednostno

  izražene sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke posamič po vrstah in kot

  celoto. Kot poslovne knjige se ne štejejo niti izvajalni razvidi (operativna evidenca)

  posameznih pojavov niti statistični razvidi.

  Poslovne knjige nastajajo pri knjigovodenju v finančnem računovodstvu in stroškovnem

  računovodstvu. Finančno knjigovodstvo kot sestavina prvega spremlja sredstva, obveznosti do

  njihovih virov, prihodke in odhodke, podrobneje pa le tiste, ki so povezani z razmerji

  proučevanega podjetja z drugimi podjetji. Stroškovno knjigovodstvo kot sestavina drugega

  podrobno spremlja predvsem razpoložljive prvine poslovnega procesa in njihovo trošenje ter

 • 3

  nastajanje poslovnih učinkov. V poslovodnem računovodstvu ne nastajajo posebne poslovne

  knjige, temveč se uporabljajo tiste iz finančnega računovodstva in stroškovnega

  računovodstva.

  V finančnem računovodstvu nastajajo predvsem dnevnik glavne knjige in glavna knjiga pa

  tudi nekateri razčlenjevalni razvidi (analitične evidence) in druge pomožne poslovne knjige.

  V dnevniku glavne knjige se na podlagi ustreznih knjigovodskih listin po časovnem zaporedju

  prikazujejo spremembe sredstev, obveznosti do njihovih virov, prihodkov in odhodkov; v

  glavni knjigi se te spremembe izkazujejo na ustreznih kontih. V stroškovnem računovodstvu

  pa nastaja večina razčlenjevalnih razvidov z ustreznimi dnevniki in drugih pomožnih

  poslovnih knjig.

  Razčlenjevalni razvidi (analitične evidence), ki nastajajo v stroškovnem računovodstvu, se na

  primer nanašajo na opredmetena osnovna sredstva, material, opravljeno delo, nastajajočo

  proizvodnjo, proizvode in trgovsko blago. Razčlenjevalni razvidi, ki nastajajo v finančnem

  računovodstvu, pa se na primer nanašajo zlasti na denar, terjatve in dolgove. Druga pomožna

  poslovna knjiga, ki nastaja v stroškovnem računovodstvu, je na primer vpisnik (register)

  opredmetenih osnovnih sredstev, druge pomožne poslovne knjige, ki na primer nastajajo v

  finančnem računovodstvu, pa so blagajniška knjiga, knjiga prejetih računov, knjiga zapadlosti

  menic, knjiga delničarskih vlog in druge. O posameznih vrstah omenjenih pa tudi drugih

  razčlenjevalnih razvidov se odloči podjetje sámo glede na potrebe, organiziranost pa tudi

  morebitne zunanje predpise.

 • 4

  VRSTE IN NAČIN VODENJA POSLOVNIH KNJIG

  Delitev poslovnih knjig prikazuje spodnja slika:

  Slika: Delitev poslovnih knjig

  Opomba: Zapis je zgolj slučajno enak, kot je opredeljeno v standardih. Tako v SRS-2010 ni

  več med temeljnimi poslovnimi knjigami dnevnika. Ne glede na povedano, pa dnevnik v

  stroki obstaja in ga v tem članku obravnavamo.

  Glavna knjiga se vodi po načelih dvostavnega knjigovodstva. Enostavnega knjigovodstva, ki

  je dopustno le v predpisanih primerih, v tem učbeniku ne obravnavamo.

  Vodenje nekaterih poslovnih knjig je obvezno, vodenje na primer pomožnih poslovnih knjig

  pa samo, če se verodostojni podatki, ki se ponavadi dobivajo na podlagi pomožnih knjig, ne

  zagotavljajo drugače. Vodenje poslovnih knjig se lahko zaupa drugi strokovno usposobljeni

  pravni ali fizični osebi.

  DNEVNIK

  GLAVNA

  KNJIGA

  POSLOVNE KNJIGE

  TEMELJNE

  DOKONÈANIH

  PROIZVODOV

  DROBNEGA

  INVENTARJA

  KUPCEV

  MATERIALA

  OBVEZNOSTI

  OPRAVLJANJA

  STORITEV

  OSNOVNIH

  SREDSTEV

  USTVARJANJA

  UÈINKOV

  POMOŽNE

  KNJIGOVODSTVO:

  register

  opredmetenih

  osnovnih

  sredstev

  druge,

  po

  potrebi

  podjetja

  PLAÈ

  DOBAVITELJEV

  POLPROIZVO

  DOV

  PROIZVODNJE

  TERJATEV

  TRGOVSKEGA

  BLAGA

  UPORABLJENIH

  STORITEV

  DRUGAPOMOŽNA

  KNJIGOVODSTVA:

  blagajniška

  knjiga

  knjiga

  delnièarskih

  vlog

  knjiga

  prejetih

  raèunov

  knjiga

  zapadlih

  menic v

  plaèilo

 • 5

  Vpisi v poslovne knjige morajo biti opravljeni na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin

  brez pobotanj gospodarskih kategorij, poslovne knjige pa morajo kazati finančni položaj

  podjetja in njegov poslovni izid.

  Poslovne knjige se na območju Republike Slovenije vodijo v slovenščini in v evrih. Poslovne

  knjige enot slovenskega podjetja, ki se vodijo na območju druge države, je treba dostavljati v

  Slovenijo v predpisanih rokih, da se vnesejo v posebne poslovne knjige slovenskega podjetja.

  Pravilnost njihovega vodenja na območju druge države je treba nadzirati na kraju samem.

  Vpisi v poslovne knjige si morajo slediti po časovnem zaporedju ter biti urejeni, popolni,

  pravilni in sprotni. Prejemke in izdatke je treba vpisovati sproti.

  Morebitne napačne knjižbe v poslovnih knjigah se razveljavijo (stornirajo).

  DNEVNIK

  Dnevnik je evidenca po časovnem zaporedju. Dnevnik ima lahko obliko tabele z naslednjimi

  postavkami:

  Zap d a t u m Postavka o p i s konto z n e s e k

  Štev v breme v dobro

  Dnevnik glavne knjige lahko obsega enotno temeljno poslovno knjigo ali pa več knjig za

  posamezne skupine kontov. Za vsako vrsto razčlenjevalnega razvida (analitične evidence) se

  vodi dnevnik pomožne poslovne knjige.

  Pri ročnem in polavtomatskem obravnavanju podatkov se vodi dnevnik v prostih listih,

  knjiženja v njem pa praviloma izhajajo iz tehnik kopiranja glavne knjige. V dnevniku se

  knjižijo vsi poslovni dogodki, ki so predmet bilančne in zunajbilančne evidence.

  Naloga dnevnika je omogočati kontroliranje knjiženih postavk z avtomatizmom dvostavnega

  knjigovodstva, izraženim z enačbo:

  vsota postavk v breme = vsota postavk v dobro

  Z izpolnjevanjem te naloge prispeva dnevnik k zanesljivosti glavne knjige kot vira podatkov

  za pripravljanje knjigovodskih informacij.

 • 6

  Računalnik sprejema podatke o poslovnih dogodkih pa časovnem zaporedju in jih shranjuje v

  datoteke na magnetnih trakovih, diskih, disketah in drugem. Iz teh datotek se pa potrebi

  natisne dnevnik, ki je izhodna informacija računalnika ter po vsebini in obliki enak

  klasičnemu dnevniku. Podjetje samo odloča, kdaj se natisne dnevnik, le ob letnem obračunu

  poslovanja je natis obvezen.

  GLAVNA KNJIGA

  Glavno knjigo tvorijo konti, ki vsebujejo postavke sredstev, obveznosti do virov sredstev,

  prihodkov in odhodkov ter zunajbilančne evidence. Za posamezne postavke se vodijo temeljni

  konti in konti popravkov. Ima dva dela:

  konte bilančne evidence in

  konte zunajbilančne evidence.

  Konto (običajno konto kartica v obliki prostega lista) ima lahko naslednjo obliko:

  d a t u m veza z o p i s z n e s e k

  dnevnikom v breme v dobro stanje

  Konti bilančne evidence:

  Tisti del glavne knjige, ki obsega bilančne postavke, služi za obdelovanje in hranjenje

  podatkov, ki ob poslovnih dogodkih kakovostno in količinsko spreminjajo postavke sredstev,

  obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov. Predmet knjigovodskega obravnavanja

  podatkov v bilančni evidenci glavne knjige so poslovni dogodki, nastali v zvezi s

  poslovanjem, ki imajo te lastnosti:

  zares so se zgodili in spadajo v preteklo poslovanje,

  njihovi učinki se lahko izrazijo v denarnih zneskih,

  spremembe, ki so jih povzročili, so vplivale na postavke sredstev, obveznosti do virov

  sredstev, prihodkov in odhodkov,

  izpričani so z verodostojnimi knjigovodskimi listinami.

  Oblika glavne knjige je odvisna od tehnike in metode vnašanja podatkov vanjo. Pri ročnem ali

  polavtomatskem obravnavanju podatkov ima glavna knjiga obliko prostih listov, ki skupaj

  tvorijo kartoteko. Podatki se vpisujejo v glavno knjigo praviloma hkrati kot v dnevnik.

  V poslovne knjige ni dopustno knjižiti z navadnim svinčnikom. Med knjižbami ni dovoljeno

  puščati praznih prostorov, v katere bi bilo mogoče vnesti druge knjižbe. Knjižbe se ne smejo

  prekrivati ali biti na drugačen način nečitljive. Pri njih tudi ne sme biti nikakršnih izbrisov ali

 • 7

  drugih sprememb, ki bi vzbujale dvom, ali je bila sprememba storjena v času prvotne knjižbe

  ali kasneje.

  Računalnik se uporablja pri obravnavanju podatkov glavne knjige, tako da se vnašajo podatki

  v njegov pomnilnik, kjer se po preverjenih uporabniških programih oblikujejo datoteke.

  Podatki se lahko vnašajo v glavno knjigo z računalnikom na enem mestu ali s terminalskimi

  priključki na več mestih, to je naravnost z mest nastankov poslovnih dogodkov. V takem

  primeru je treba z uporabniškim programom zagotoviti v računalniku avtomatsko izdelovanje

  knjigovodskih listin z oznako odgovorne osebe. Glavna knjiga vodena z računalnikom, mora

  biti tako organizirana, da je možno kontroliranje knjiženja in da je mogoče kadarkoli dobiti

  sliko na zaslonu ali odtis na papirju za katerikoli konto glavne knjige ali pa pregled celotne

  poslovne knjige.

  Podjetje samo določi, kdaj se natisne glavna knjiga s celovitim pregledom vsakega konta med

  letom, ob letnem obračunu poslovanja pa je tak natis obvezen.

  Razporeditev kontov v glavni knjigi temelji na vnaprej pripravljenem kontnem načrtu. Kontni

  načrt oblikuje vsako podjetje po svojih posebnih potrebah, pri tem pa zagotovi postavke

  bilance stanja in izkaza poslovnega izida, predvidene s Slovenskimi računovodskimi

  standardi. Inštitut za revizijo in računovodstvo pripravi več kontnih okvirov, izmed katerih

  izbere podjetje tistega, ki se mu zdi najustreznejše izhodišče za oblikovanje kontnega načrta.

  Zunajbilančna evidenca:

  Predmet obravnavanja podatkov v zunajbilančni evidenci glavne knjige so poslovni dogodki,

  ki trenutno ne vplivajo neposredno na postavke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida,

  vendar so pomembni za ocenjevanje uporabljanja tujih sredstev, morebitne prihodnje

  obveznosti, kontroliranje poslovnih procesov, in informiranje. Postavke v zunajbilančni

  evidenci lahko ob prihodnjih poslovnih spremembah ugasnejo ali pridobijo novo kakovost in

  celo vplivajo na bilančne postavke, pri čemer se izkažejo kot postavke bilančne evidence

  glavne knjige.

  Poslovni dogodki, zajeti v zunajbilančni evidenci, ob nastanku ne morejo imeti narave

  bilančnih postavk, ki bi vplivale na sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodke in

  odhodke. Druge lastnosti lahko imajo, vendar je treba nastanek poslovnega dogodka, zajetega

  v zunajbilančni evidenci, izpričati z verodostojno knjigovodsko listino. Ob izdelavi bilance

  stanja se postavke zunajbilančne evidence vnesejo vanjo, vendar za seštevkom bilančnih

  postavk.

  DRUGE POSLOVNE KNJIGE

  Pravimo jim tudi pomožne knjige in so analitične evidence in druge pomožne knjige.

  Analitične evidence so razčlenitve temeljnih kontov glavne knjige, na primer analitične

  evidence:

  knjigovodstvo dobaviteljev (bookkeeping of suppliers) je analitično knjigovodstvo, ki

  zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o razmerjih z dobavitelji v

 • 8

  preteklem obdobju. Za vsakega dobavitelja, do katerega se normalno pojavljajo

  obveznosti, lahko pa tudi terjatve, obstaja poseben konto.

 • 9

  Evidenca dobaviteljev ima lahko naslednjo vsebino:

  Dobavitelj: ...................................................................... Konto: ............................. d a t u m temeljnica o p i s veza z z n e s e k

  dnevnikom v breme v dobro

  knjigovodstvo dokončanih proizvodov (bookkeeping of finished products) je

  analitično knjigovodstvo, ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o

  dokončanih proizvodih in z njimi povezanih stroških v preteklem obdobju. Za vsako

  vrsto dokončanega proizvoda obstaja poseben konto.

  knjigovodstvo drobnega inventarja (bookkeeping of small tools) je analitično

  knjigovodstvo, ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o drobnem

  inventarju in njegovih stroških v preteklem obdobju. Za vsako vrsto drobnega

  inventarja obstaja poseben konto.

  knjigovodstvo kupcev (bookkeeping of buyers) je analitično knjigovodstvo, ki zbira,

  ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o razmerjih s kupci v preteklem

  obdobju. Za vsakega kupca, do katerega se normalno pojavljajo terjatve lahko pa tudi

  obveznosti, obstaja poseben konto.

  Evidenca kupcev ima lahko naslednjo vsebino:

  Kupec: ...................................................................... Konto: ............................. d a t u m temeljnica o p i s veza z z n e s e k

  dnevnikom v breme v dobro

  knjigovodstvo materiala (bookkeeping of materials) je analitično knjigovodstvo, ki

  zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o materialu in njegovih stroških v

  preteklem obdobju. Za vsako vrsto materiala obstaja poseben konto.

  Evidenca materiala ima lahko naslednjo vsebino:

  Material:............................................................ enota mere: ............... datum O p i s k o l i č i n a cena v r e d n o s t

  prejem izdaja stanje eur v breme v dobro stanje

  skupaj

 • 10

  knjigovodstvo obveznosti (bookkeeping of payables) je analitično knjigovodstvo, ki

  zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o obveznostih in njih

  poravnavanju. Za razmerja do vsake pravne ali fizične osebe, do katere obstaja

  obveznost, je v njem poseben konto, računati pa je treba, da se to knjigovodstvo delno

  prekriva s knjigovodstvom dobaviteljev, lahko pa tudi s knjigovodstvom kupcev,

  knjigovodstvom storitev in knjigovodstvom plač. Vsebina in oblika evidence je enaka

  ali podobna že prikazani pri dobaviteljih, zato je ne ponavljamo.

  knjigovodstvo opravljanja storitev (bookkeeping of performed services) je analitično

  knjigovodstvo, ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o opravljanju

  storitev in z njimi povezanih stroških v preteklem obdobju, razčlenjenih po

  stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih.

  knjigovodstvo osnovnih sredstev (bookkeeping of fixed assets) je analitično

  knjigovodstvo, ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o stvareh in

  pravicah v okviru osnovnih sredstev ter njihovih stroškov v preteklem obdobju. Za

  vsako postavko v okviru osnovnih sredstev obstaja poseben konto.

  Evidenca osnovnih sredstev ima lahko naslednji izgled:

  Osnovno sredstvo: ................................................. Datum O p i s količina nabavna popravek neodpisana am

  vrednost vrednosti vrednost %

  knjigovodstvo plač (bookkeeping of wages and salaries) je analitično knjigovodstvo,

  ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o plačah in z njimi opredeljene

  stroške v preteklem obdobju, razčlenjene po stroškovnih mestih in stroškovnih

  nosilcih, zlasti pa po zaposlencih, ko so pri vsakem obravnavani tudi odtegljaji od

  plač.

  knjigovodstvo polproizvodov (bookkeeping of semi-finished products) je analitično

  knjigovodstvo, ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o polproizvodih

  in delih ter z njimi povezanih stroških v preteklem obdobju. Za vsako vrsto

  polproizvodov obstaja poseben konto.

  knjigovodstvo proizvodnje (bookkeeping of production) je analitično knjigovodstvo,

  ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o proizvodnji in njenih stroških

  v preteklem obdobju, razčlenjenih tudi po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih.

  knjigovodstvo terjatev (bookkeeping of receivables) je analitično knjigovodstvo, ki

  zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o terjatvah in njih poravnavanju.

  Za razmerja do vsake pravne ali fizične osebe, do katere obstaja terjatev, je v njem

  poseben konto, računati pa je treba, da se to knjigovodstvo delno prekriva s

  knjigovodstvom kupcev in tudi z nekaterimi drugimi.

  knjigovodstvo trgovskega blaga (bookkeeping of merchandise) je analitično

  knjigovodstvo, ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o trgovskem

 • 11

  blagu in njegovih stroških v preteklem obdobju. Za vsako vrsto trgovskega blaga

  praviloma obstaja poseben konto.

  knjigovodstvo uporabljenih storitev (bookkeeping of engaged services) je analitično

  knjigovodstvo, ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o uporabljenih

  storitvah v preteklem obdobju in z njimi povezanih stroških.

  knjigovodstvo ustvarjanja učinkov (bookkeping of production and rendering od

  services) je skupni izraz za knjigovodstvo proizvodnje in knjigovodstvo opravljanja

  storitev.

  druge pomožne knjige

  Med druge pomožne knjige, ki praviloma dopolnjujejo konte glavne knjige, štejemo:

  blagajniško knjigo,

  register opredmetenih osnovnih sredstev,

  knjigo prejetih računov,

  knjigo zapadlosti menic v plačilo,

  knjigo delničarskih vlog

  in druge po potrebah podjetja.

  Od gornjih lahko nekatere izkazujejo naslednje vsebine:

  blagajniška knjiga

  Zap. temeljnica O p i s prejemek izdatek

  Št.

  skupni promet

  stanje na dan: ........................

  knjiga osnovnih sredstev

  Zap. inventurna datum naziv nabavna popravek am odtujitev

  Številka številka nabave osnovnega sredstva vrednost vrednosti % dat. način

  Pomožne knjige se vodijo vezane, v obliki prostih listov in/ali na datotekah, kjer se podatki

  hranijo na ustreznih nosilcih.

  Pri ročnem obravnavanju podatkov mora vezane knjige prod vnosom podatkov overiti

  podjetje samo. Strani vezanih knjig morajo biti zaporedno oštevilčene. Za vsako analitično

  evidenco vodeno na prostih listih, in to ročno ali s polavtomatskimi stroji, je treba organizirati

 • 12

  ustrezen dnevnik oziroma ustrezne dnevnike zaradi kontroliranja knjiženja na kontih

  kartoteke.

  Pomožne knjige, vodene z računalnikom, se organizirajo tako, da je vsak začetni vnos podprt

  z verodostojno knjigovodsko listino, nato pa se podatki obravnavajo samodejno, brez

  človekovega poseganja. Z računalnikom je treba zagotoviti kontroliranje knjiženja za vsako

  pomožno knjigo. Podatki se lahko vnašajo v pomnilnik z enega ali več mest. Če računalnik

  dobiva s programom potrebne podatke, ki ustrezajo pomožni knjigi, ni treba organizirati

  posebne analitične evidence raven blagajniške knjige in knjige opredmetenih osnovnih

  sredstev.

  Računalnik je organiziran tako, da po potrebi omogoča sliko na zaslonu ali odtis na papirju za

  vsako pomožno knjigo, za analitične evidence pa tudi za posamične konte v njihovem okviru.

  Obvezno je usklajevanje pomožnih knjig in ustreznih kontov glavne knjige tudi mod letom.

  Najmanj enkrat letno se s popisom uskladita stanje po knjigah in dejansko stanje.

  METODE VPISOVANJA PODATKOV

  Nekaj o vpisih smo že povedali, zato ne ponavljamo. Ključno je hkratno vnašanje sprememb

  v glavno knjigo in dnevnik. To je posebna zahteva pri uporabi prostih listov in ročnem ali

  polavtomatskem vnašanju podatkov. Pri ročnem postopku se kopira na posebni plošči za

  knjiženje (kontografu), tako da so kopije prosti listi dnevnika, izvirniki pa so prosti listi

  kontov glavne knjige. Enako je pri vnašanju podatkov s strojem za knjiženje (polavtomatom),

  ki omogoča hkratno knjiženje izvirnika na kontih glavne knjige in kopije v dnevniku.

  Vnašanje podatkov na temeljne konte z računalnikom tudi zagotavlja z enim vnosom

  poslovnega dogodka podatek v glavni knjigi in podatek po časovnem zaporedju v dnevniku.

  V takem primeru je z dnevnikom mišljen dnevni pregled poslovnih dogodkov, ki ga je

  mogoče po potrebi videti na zaslonu ali odtisniti v obliki razpredelnice.

  Razveljavitev knjižbe (storno knjižba) se opravi v poslovnih knjigah tako, da se napačna

  knjižba najprej izniči z enakim zneskom, nato pa se knjiži pravilni znesek na pravih kontih.

  ODPIRANJE IN ZAKLJUČEVANJE POSLOVNIH KNJIG

  Poslovne knjige se odprejo in zaključijo vsako poslovno leto.

  Odpiranje:

  Temeljne knjige se odprejo za postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev na podlagi

  začetne bilance stanja. Postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki jih v začetni

  bilanci stanja ni, se odprejo v temeljnih knjigah med letom ob nastanku poslovnega dogodka

  in na podlagi knjigovodske Listine. Enako se ravna oh odprtju kontov odhodkov, prihodkov,

  stroškov, poslovnih učinkov in poslovnega izida.

  Pomožne knjige se odprejo z vnosom ustreznih stanj z razčlenjenih kontov pomožnih knjig

  oziroma iz analitičnih evidenc po končnih stanjih v preteklem poslovnem letu.

 • 13

  Med letom se odpirajo novi razčlenjeni konti na podlagi knjigovodskih listin o poslovnih

  dogodkih.

  Zaključevanje:

  Računovodstvo podjetja mora na koncu poslovnega leta svoje poslovne knjige zaključiti;

  tehniko zaključevanja opredeli v svojih aktih. Poslovne knjige morajo biti na koncu

  poslovnega leta zaključene tako, da ni mogoč kakršenkoli kasnejši vnos podatkov oziroma da

  vnesenih podatkov ni mogoče spreminjati.

  Ob zaključitvi poslovnih knjig se dnevnik zaključi, tako da so v njem seštevki začetnih stanj,

  vseh poslovnih sprememb in končnih stanj ter tudi seštevka vseh omenjenih seštevkov. Tako

  seštet promet se na obeh straneh dnevnika podčrta, sledijo pa kraj in datum zaključitve ter

  podpisa ravnatelja podjetja in računovodje.

  Če se vodi več dnevnikov, se to napravi v vseh. Pri uporabi računalnika je tak zaključek na

  zadnji strani odtisnjenega dnevnika.

  Pri glavni knjigi se za vsak konto ugotovi in preveri stanje. To se knjiži na stran manjšega

  prometa na kontu, tako da sta na koncu zneska v stolpcih v breme in v dobro enaka. Izravnana

  prometa se podčrtata, nato pa sledijo kraj in datum zaključka ter podpis računovodje. Enak je

  postopek na kontih, ki so odtisnjeni z računalnikom.

  Po vseh knjiženjih za poslovno leto in kontroliranju izkazanih stanj se poslovne knjige

  zaključijo. Zaključitev poslovne knjige podpišejo pooblaščene osebe. To se opravi ne glede na

  metodo in tehniko knjiženja.

  V vezane pomožne knjige se zadnji dan v letu na zadnjo uporabljeno stran napišeta opomba,

  da je to zadnja stran knjige, in stanje, ki se prenese v naslednje leto. Sledijo kraj in datum ter

  podpisa vodje računovodstva in referenta, ki je zaključil knjigo.

  Pri knjigah analitične evidence z ročnim ali strojnim obravnavanjem se zaključijo tudi

  dnevniki in analitični konti. Zaključek je odvisen od vrste analitične evidence in zanj logično

  velja, kar je bilo povedano o zaključevanju temeljnih knjig. Dnevnike podpišeta računovodja

  in referent, odgovoren za posamezno analitično evidenco.

  Analitičnim evidencam, vodenim z računalnikom, je treba pred zaključitvijo preveriti

  pravilnost. Vsak analitični konto se zaključi z vpisom stanja na strani z manjšim zneskom

  prometa ter z izkazom izravnanega prometa v breme in v dobro. O odtisu odloča podjetje. Ne

  glede na to, ali se analitične evidence odtisnejo ali ne, se podatki o osebi, ki jih je preverila in

  kontrolirala, vnesejo v računalnik, tako da se lahko na zaslonu ali na odtisu vidi, kdaj je bilo

  opravljeno kontroliranje in kdo je odgovoren za resničnost podatkov v datoteki. Poleg toga ta

  oseba podpiše izjavo o kontroliranju analitične evidence.

  Izjemi sta register opredmetenih osnovnih sredstev in analitična evidenca opredmetenih

  osnovnih sredstev, katerih odpiranje in zapiranje nista vezana na poslovno leto. Te poslovne

  knjige so odprte in se vodijo, dokler se opredmetena osnovna sredstva uporabljajo.

  Po vseh knjiženjih za poslovno leto in kontroliranju izkazanih stanj se poslovne knjige

  zaključijo. Zaključitev poslovne knjige podpišejo pooblaščene osebe. Računalniško vodene

 • 14

  poslovne knjige se lahko zaključujejo z elektronskim podpisom po načelnih postopkih iz

  ustreznega zakona in podrobnejših določbah v aktu podjetja.

  HRAMBA POSLOVNIH KNJIG

  Podjetje s splošnim aktom opredeli način hrambe poslovnih knjig.

  Po reviziji letnih računovodskih izkazov, če je predpisana, oziroma po sprejetju letnih

  računovodskih izkazov se poslovne knjige, ustrezno urejene in zaključene, arhivirajo. Pisni

  odtisi glavne knjige in dnevnika se praviloma hranijo trajno. Podjetje pa lahko ob upoštevanju

  ustreznih predpisov sámo določi, po kolikšnem času od dneva sprejetja in potrditve

  računovodskih izkazov bo shranilo poslovne knjige na elektronskem nosilcu, izvirne poslovne

  knjige pa uničilo.

  Poslovne knjige se do konca revidiranja letnih računovodskih izkazov hranijo v priročnem

  arhivu računovodske službe, potem pa zapisniško predajo v varnejši osrednji arhiv podjetja.

  Zaključene poslovne knjige je treba urejeno odložiti in shraniti. Vse poslovne knjige, vodene

  v prostih listih, se zvežejo. Glavno knjigo in dnevnik, vodena z računalnikom, je treba

  odtisniti, zvezati in odložiti.

  Za pomožne knjige lahko podjetje odloči, da jih bo odtisnilo in shranilo ali pa da bo shranilo

  nosilce, na katere so vneseni podatki. Nosilci podatkov se shranijo tako, da so zavarovani pred

  izbrisom vnesenih podatkov ali drugimi poškodbami. Če je pogoj za uporabljanje shranjenih

  nosilcev podatkov ustrezen uporabniški program ali druga tehnična dokumentacija za

  računalnik, se tudi odloži in hrani kot nosilci podatkov.

  Pri obravnavi poslovnih knjig je treba spoštovati veljavne računovodske standarde

  (SRS) in davčne predpise.