Skripta za usmeni (UF) UPLOADANO NA: .POSLOVNE FINANCIJE – Skripta za usmeni (UF) UPLOADANO NA:

 • View
  228

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Skripta za usmeni (UF) UPLOADANO NA: .POSLOVNE FINANCIJE – Skripta za usmeni (UF)...

 • POSLOVNE FINANCIJE – Skripta za usmeni (UF) UPLOADANO NA: www.referada.hr

  1

  UPRAVLJANJE FINANCIJAMA

  1.1 FINANCIJE PODUZEĆA

  - novčana sredstva poduzeća u originalnom obliku ili uložena u imovinu poduzeća, druge subjekte ili

  financijske institucije.

  - znanstvena disciplina koja proučava zakonitosti u poslovanju novčanim sredstvima poduzeća-

  PRISTUPI FINANCIJAMA PODUZEĆA:

  1. EKSTERNI je onaj u kojem se poduzeću pristupa izvana, tj. sa stajališta subjekata iz okruženja

  poduzeća. To je tzv. neupravljački pristup, kojem su u centru proučavanja vrijednosni papiri.

  a) PRAVNI PRISTUP – izučava VP sa stajališta tumačenja pravnih normi oko njihove emisije te

  kupnje i prodaje na financijskom tržištu. U središtu razmatranja su sporovi oko vlasništva, emisije

  te kupoprodaje VP. U širem smislu obuhvaća i legalno ustrojstvo financijskih tržišta (legalno

  ustrojstvo burze i legalna organizacija bankarskog sustava).

  b) DRUŠTVENI – sa stajališta društva u cjelini, razmatra ostvarivanje društvene kontrole VP

  (putem regulatornih tijela). Izvorno je uspostavljen zbog određivanja osnovice oporezivanja, a

  danas mu je svrha zaštita malih dioničara.

  c) INVESTITORSKI – izučava VP sa stajališta ulagača/investitora. Razmatra emisiju te

  kupoprodaju vrijednosnih papira na sekundarnom financijskom tržištu u smislu profiterskog

  upravljanja investicijama. Cilj je maksimalizacije prinosa od investicija uz prihvatljiv stupanj

  rizika ulaganja. To je pristup međuovisnosti rizika i nagrade

  MOGUĆI PRINOSI - TEKUĆI NOVČANI DOHODAK (nakanade primljene od investicije: dividende,

  kamate, tantijeme, najamnine…) i KAPITALNI DOBITAK (porast vrijednosti investicije, tj. pozitivna

  razlika kupovne i prodajne cijene investicije). Mjera prinosa je ukupna profitabilnost –

  profitabilnost za vrijeme držanja 1 )(

  00

  0  

   

   P

  PD

  P

  PPD R ttttt

  Rt profitabilnost za razdoblje držanja “t” kapitalni dobitak (G) = Pt – P0, g=G/P0

  P0 početna cijena investicije prinos od dividendi (y) = Dt/P0

  Pt konačna cijena investicije Rt = g + y

  Dt tekući dohodak od investicije

  2. INTERNI (upravljački, korporacijski) pristupa financijama poduzeća iznutra, sa stajališta

  poduzeća. U centru proučavanja su VP - instrumenti financiranja dioničkog društva i uopće

  financijski potencijal društva. Kako upravljati financijskim sredstvima radi ostvarivanja postavljenih

  ciljeva. Cilj poslovanja poduzeća je maksimalizacija profita i opstanak poduzeća.

  Bavi se i analizom realnih investicija poduzeća u procesu budžetiranja kapitala.

  Poseban oblik ovog pristupa je korištenje VP u piramidiziranju poduzeća (na principu holoding

  odnosa) – držanje VP dr. poduzeća da bi se nad njima osigurala kontrola, pri čemu se VP pojavljuju

  kao investicija kojim se podređuju dr.kopmanije te kao sredstvo formiranja kapitala nadređene

  kompanije.

  Zašto izučavati financije poduzeća:

  • Zadaci financijskog managementa - upravljanje financijskim sredstvima u skladu s ciljevima poduzeća

  • Područja upravljanja: pribavljanje financijskih sredstava, investiranje pribavljenih financijskih sredstava

  • Vremenska dimenzija: tekuće odluke, dugoročne odluke

  VRIJEDNOST samog poduzeća temelji se na novčanim tokovima i njihovoj vremenskoj vrijednosti,

  uključuje (tradicionalne) ciljeve poduzeća te međuovisnost rizika i nagrade.

  Tržište nije savršeno i javljaju se konflikti interesa:

 • POSLOVNE FINANCIJE – Skripta za usmeni (UF) UPLOADANO NA: www.referada.hr

  2

  - PROBLEM AGENATA – javlja se kada određene interesne skupine vode poslove za druge interesne

  skupine (iz internog okruženja), pa su mogući konflikti interesnih skupina u internom okruženju poduzeća

  npr. ako jedna skupina forsira svoje interese na račun druge.

  • konflikti između skupina vlasnika (značajni i mali dioničari, radničko dioničarstvo) • konflikti managera i vlasnika (manageri vode poduzeće kao agenti za vlasnike, mogu forsirati

  svoje posebne interese - rezultat - poduzeće vrijedi manje nego da ga vode vlasnici = trošak

  agenata

  • koflikti vlasnika i kreditora (vlasnici forsiraju rizične operacije poduzeća)

  - TROŠAK AGENATA – izgubljena vrijednost zbog djelovanja agenata.. Trošak agenata može biti

  neizravni (izbježivi) i izravni (troškovi izbjegavanja gubitka vrijednosti - troškovi monitoringa i

  kompenzacije interesa). Pri tome se javlja problem prikupljanja informacija.

  MANAGERSKA ODGOVORNOST:

  • Maksimalizacija bogatstva dioničara (maksimalizacija vrijednosti dionica, dugoročni cilj poslovanja poduzeća)

  • Socijalna odgovornost managera (upravljanje financijama poduzeća s ciljem maksimalizacije bogatstva vlasnika, briga za saturiranje ciljeva drugih interesnih skupina u poduzeću, Ppdrška

  povećanju bogatstva vlasnika) CILJ POSLOVANJA PODUZEĆA:

  • U uvjetima savršenog tržišta (nema konflikta glede podjele vrijednosti poduzeća među vlasnicima i vjerovnicima, maksimalizacija vrijednosti poduzeća)

  • U uvjetima nesavršenog tržišta (mogući konflikti interesa vlasnika i vjerovnika, maksimalizacija bogatstva vlasnika, dugoročno uvećanje vrijednosti dionice)

  1.2 ORGANIZACIJSKI OBLIK PODUZEĆA

  NOVAC – PREDUVJET KONTINUIRANOG POSLOVANJA. To je krajnji efekt poslovanja poduzeća, te

  preduvjet opstanka privrednog subjekta (solventnosti).

  Likvidnost– sposobnost cirkulacije imovine u kružnom toku u planiranom obujmu i dinamici,

  pretpostavka je kontinuiteta.

  Svi oblici imovine predstavljaju novčani potencijal privrednog subjekta jer se mogu u određenom

  vremenu i uz određene rizike pretvoriti u novčani oblik.

  Solventnost – platežna sposobnost, sposobnost poduzeća da raspoloživim novčanim sredstvima podmiri

  sve svoje dospjele obveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća.

  Insolventnost – platežna nesposobnost

  FINANCIRANJE – dinamički proces osiguranja novca potrebnog za kontinuirano poslovanje poduzeća.

  PROCES FINANCIRANJA – obuhvaća postupke

  1) financiranje (u užem smislu) - poduzeće pribavlja novac od određenih izvora

  2) investiranje - pribavljeni novac se koristi na način da se ulaže/investira u materijalne i druge oblike

  imovine potrebne za obavljanje poslovne aktivnosti. Novac se investiranjem privremeno imobilizira

  (zamrzava, nemamo ga na raspolaganju za druge potrebe, investicije).

  3) dezinvestiranje - obavljanjem poslovne aktivnosti poduzeća dolazi do oslobađanja novca iz kružnog

  toka (stvaranja novog novca)

  4) definanciranje – tako oslobođena sredstva poduzeće koristi za vraćanje novčanih sredstava njihovim

  izvorima (dobavljačima, investitorima u pod..) - ranije uspostavljeni odnosi s izvorima financiranja se

  likvidiraju u postupku dezinvestiranja

 • POSLOVNE FINANCIJE – Skripta za usmeni (UF) UPLOADANO NA: www.referada.hr

  3

  Izvori sredstava - obuhvaća sve izvore sredstava (novčanih i nenovčanih), nereaspodjeljeni dio

  poslovnog rezultata i novčane naknade na ime amortizacije te dr.rezerviranja novca za pokriće

  tzv.nenovčanih troškova.

  LEGALNI ORGANIZACIJSKI OBLICI PODUZEĆA:

  1. INOKOSNO PODUZEĆE - prednosti: lako otpočinjanje i završavanje poslovanja.

  slabosti: ograničene mogućnosti rasta i razvoja, neograničena odgovornost vlasnika za dugove,

  zahtijeva mnogo uloženog vremena vlasnika

  - prevladavaju brojem subjekata, no marginalno angažiraju kapital privrede i sudjeluju u formiranju

  nacionalnog dohotka.

  2. ORTAČKO PODUZEĆE - privredni subjekt kojeg vode dvije ili više osoba dijeleći ostvarene profite i

  gubitke. U pravilu se sklapa ugovor o ortaštvu kojim se utvrđuju sva bitna pitanja poslovanja (početni

  ulog, poduzetničke plaće, raspodjela dobiti, pokriće gubitka) 2 osnovna tipa:

  1. opće ortačko poduzeće – razlikuje se od inokosnog samo po tome što ima dva ili više vlasnika. Za

  preuzete dugove poduzeća ortaci odgovaraju solidarno, cjelokupnom svojom imovinom – poslovnom

  i osobnom. Najčešći oblik, prevladava samofinanciranje, te pronalaženjem novih ortaka (pa je to

  prednost u odnosu na inokosno), olakšano vođenje zbog većeg broja vlasnika.

  Nedostaci: neograničena odgovornost, nesporazumi

  2. limitirano ortačko poduzeće – komanditno društvo, postoji jedan ili više općih ortaka

  (komplementara) - odgovaraju za preuzete dugove cjelokupnom imovinom. Drugim se ortacima

  omogućava limitirana odgovornost (komanditori) u visini početnog uloga ili neke druge sume

  naznačene u ugovoru.. Kako snose manji rizik tako se u pravilu i limitira učešće u dobiti i upravljanju.

  Na ovaj se način proširuje spektar izvora financiranja na one osobe koje nisu spremne prihvatiti rizik

  općih ortaka.Ortaci s limitiranom odgovornošću se registriraju na sudu pa su troškovi osnivanja veći

  od onog za opće ortačko