SPI - Skripta Za Usmeni

 • View
  85

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta za usmeni i pitanja sistemi poslovne inteligencije na ekonomskom fakultetu.

Text of SPI - Skripta Za Usmeni

 • Neboja Tamindid, 2012.

  1 SPI skripta za usmeni ispit

  1. Poslovna inteligencija i strategijsko upravljanje

  Pod strategijom se podrazumeva plan koji integrie ciljeve organizacije, politike i nizove akcija u

  jednu celinu. Osnovne komponente strategije su najvaniji ciljevi organizacije i najznaajnije

  politike. Glavni ciljevi nazivaju se strategijskim ciljevima. Vrste strategija : 1) Korporativne

  strategije uspostavljaju se na najviem nivou organizacije i imaju dugoroan vremenski

  horizont. Korporativne strategije su : a) Strategija stabilnog rasta primenjuje se kada je

  organizacija zadovoljna postignudima i odluuje da sledi iste ili sline ciljeve. Organizavija

  nastavlja da istim proizvodima i uslugama slui iste potroae. b) Strategija rasta organizacije

  imaju bri rast od trita na kojima se njihovi proizvodi prodaju. Regularno razvijaju nove

  proizvode i usluge. c) Strategija okonavanja koriste organizacije koje se suoavaju sa padom

  tranje za proizvodom ili uslugom. d) Strategije skradivanja koriste se tokom recesija i u

  vremenu kad organizacija ima slab finansijski uinak. e) Kombinacije strategija neki tipovi

  strategija su podloni kombinovanju sa drugim strategijama. Kombinacijama strategija se koristi

  vedina organizacija koje opsluuju nekoliko trita. 2) Strategije poslovnih jedinica su usmerene

  na pitanje kako se nadmetati sa konkurentima u datom poslu. Pod stratekim poslovnim

  jedinicama se podrazumeva jedinica organizacije koja prodaje distinktni skup proizvoda i/ili

  usluga jasno definisanoj grupi potroaa, u nadmetanju sa jasno odreenom konkurencijom.

  Postoje 3 strategije poslovnih jedinica : strategija liderstva u najniim trokovima, strategija

  diferencijacije i strategija fokusiranja. 3) Funkcionalne i operativne strategije su usresreene

  na aktivnosti razliitih funkcionalnih oblasti (marketing, proizvodnja, finansije...). Funkiconalne

  strategije su kratkoronije od korporativnih strategija i strategija poslovnih jedinica i obino su

  odreene na period do jedne godine. Unutar funkcionalnih strategija su operativne strategije,

  strategije operativnih jedinica unutar funkcionalnih oblasti. 4) Globalne strategije se tiu

  internacionalne konkurencije, a) viedomicilnih industrija, b) globalnih industrija. U sluaju

  viedomicilnih industrija, industrija je prisutna u mnogim zemljama, ali se suparnitvo odvija u

  svakoj zemlji ponaosob. U sluaju globalne industrije suparnitvo u raznim zemljama je

  meusobno povezano, pa firma mora da razvije integrisane strategije, koje istovremeno

  ukljuuju sve zemlje. Proces strategijskog upravljanja sadri 2 faze : 1) faza formulisanja

  strategije organizacije, 2) faza sprovoenja strategije organizacije. Formulisanje strategije : 1)

  Obavljanje untranje analize organizacije i njene interakcije sa okruenjem, 2) Analiziranje,

  opisivanje, ocenjivanje i predvianje promena organizacije (na osnovu rezultata analize, potrebno

  je identifikovati najznaajnije modi i najznaajnije slabosti organizacije), 3) Postavljanje

  strategijskih ciljeva (sa vremenskim horizontom od 5 godina), 4) Identifikovanje, ocenjivanje i

  odabiranje odgovarajudih strategijskih alterntiva. Sprovoenje izabrane strategije : 1) Priprema i

  upravljanje sprovoenjem strategije, 2) Akcije, 3) Kontrolisanje u strategijskom upravljanju (3 su

  osnovna vida kontrole : kontrola pre preduzimanja planiranih aktivnost, kontrola u toku

  planiranih aktivnosti i kontrola posle obavljanja planiranih aktivnosti).

 • Neboja Tamindid, 2012.

  2 SPI skripta za usmeni ispit

  2. Opti koncept BSC

  BSC metodologija olakava implementaciju strategije tako to omogudava prevoenje vizije

  strategije i ciljeva u merljive ciljeve i sistem mera performanse, ime doprinosi povezivanju

  dugoronih strategijskih ciljeva s kratkoronim akcijma. Postizanje distalnih strategijskih ciljeva

  na najviem hijerarhskom nivou podrazumeva postizanje ciljeva na prethiodnim, niim,

  hijerarhijskim nivoima. Svakoj funkcionalnoj jedinici, svakome timu i svakome pojedincu se

  pripisuju uloge i zadaci, usmereni ka postizanju distalnih strategijskih ciljeva. Strategijski ciljevi se

  preslikavaju u skup kljunih indikatora performanse, koji se potom prate. Prilikom identifikovanja

  kljunih indikatora, u obzir se uzima i finansijska i nefinansijska perspektiva. Strategijski ciljevi su

  grupisani i mereni iz 4 perspektive : finansijske perspektive, perspektive interesnih grupa,

  perspektive znaajnih internih procesa, perspektive uenja inovacija i razvoja. Iz perspektive

  interesnih grupa, orgizacija se posmatra kroz oekivanja i zadovoljstvo tih interesnih grupa

  posebno kupaca. Iz interne perspekive, posmatranje je usresreeno na unutranje procese

  organizacije. Iz perspektive uenja i razvoja, panja je usresreena na osoblje i infrastrukturu

  organizacije. Finansijska perspektiva se tie konanih rezulta poslovanja. Mnoge organizacije,

  zbog tenje za finansijskim uspehom, zanemaruju razvoj. Na kratke staze, ta smanjenja trokova

  uzrokuju povedanje profita, ali de ugroziti njenu sposobnost da stvori bududu novu ekonomsku

  vrednost. Organizacija de, u mnogim sluajevima, maksimizaciju kratkoronih finansijskih

  rezulzata, ostvarivati loijom uslugom ili viim cenama. Ovi postupci de povedati profitabilnost na

  kratke staze, ali de nedostatak lojalnosti i nezadovoljstvo kupaca prouzrokovati da organizacija

  bude ranjiva i sve vie izloena napadima konkurencije. Formuliudi perspektivu kupaca,

  menaderi bi morali imati ideju o ciljnim trinim segmentima, segmentima kupaca, jer osnovni

  skup kupaca nije homogen, nego heterogen. Imajudi na umu te ciljne segmente, menaderi treba

  da odaberu skup mera ponaanja svoje organizacije : 1) udeo na tritu, 2) zadravanje kupaca, 3)

  sticanje novih kupaca, 4) zadovoljstvo novih kupaca, 5) profitabilnost kupaca. Ciljni segmenti

  predstavljaju izvore prihoda za organizaciju. BSC kao opis strategije organizacije treba da

  identifikuje ciljeve kupaca u svakom od ovih ciljnih segmenata. U okviru perspektive internih

  poslovnih procesa menaderi treba da identifikuju procese u kojima organizacija mora da bude

  izvanredno uspena. Konvencionalno merenje uinaka bilo je usresreeno na pradenje mera koje

  se tiu trokova, kvaliteta i produktivnosti. Pristup stanovita BSC omogudava da zahtevi za

  performansom internih procesa budu izvedeni iz oekivanja spoljanjih inilaca. Preporuljivo je

  da menaderi definiu celokupni lanac vrednosti internih procesa koji ukljuuje : 1) Inovaciju u

  procesu inovacije organizacija istrauje nastajude potrebe kupaca, a onda kreira proizvod ili

  usluge koji de zadovoljiti te potrebe. Proces inovacije se sastoji od 2 komponente : istraivanja

  trita i dizinajniranja i razvoja proizvoda / usluge. 2) Proces operacije postojedi proizvodi i

  usluge se proizvode i isporuuju kupcima. Proces otpoinje prijemom porudbenice kupaca i

  zavrava se isporukom proizvoda ili usluga kupcima. 3) Servis kupcu ukljuuje garanciju,

  odravanje, reklamiranje proizvoda i procesuiranje pladanja. Ciljevi postavljeni u perspektivi

  uenja i razvoja su infrastruktura i pokretai postizanja izvanrednih uspeha u preostalim trima

  perspektivama. Da bi organizacija imala mod da postigne ambiciozne ciljeve, mora investirati u

  njihovu infrastrukturu : ljude, sisteme i procedure. 4 glavne kategorije iz ove perspektive su : mod

  osoblja (3 mere : zadovoljstvo, zadravanje i produktivnost zaposlenih), istraivanje i razvoj,

  motivisanost, mod informacionog sistema.

 • Neboja Tamindid, 2012.

  3 SPI skripta za usmeni ispit

  3. BSC sistem strategijskog upravljanja: prevoenje strategije u akciju

  BSC je okvir povezanih uzrono-posledinih odnosa koji moe da bude koriden u odreivanju

  perspektiva, biranju ciljeva, kritinih faktora uspenosti i mera, koji de biti konzistentni sa

  ciljevima i strategijom vieg nivoa. Vizija je osnova definisanja optih strategijskih ciljeva i

  strategija. Vizija ciljevi i strategije se odmotavaju u celoj organizaciji, tako to se pre svega

  odaberu strategijske perspektive, postavi sistem strategijskih ciljeva (mogu da budu korideni kao

  vodilja u izabiranju ciljeva i mera nieg nivoa), kritinih faktora uspenosti, strategijskih mera i

  postavi plan akcije. U svakom koraku BSC slui kao sredstvo komunikacije. BSC mora da se, kroz

  proces komunikacije, povee sa razliitim elementima organizacije. Cilj tog procesa je

  usklaivanje zaposlenih sa strategijom. Implementacija strategije otpoinje edukacijom i

  ukljuivanjem ljudi koji bi trebali da je sprovedu. Postoje 3 tipina mehanizma za prevoenje

  strategije BSC u lokalne ciljeve : 1) komunikacioni i edukacioni programi rasprostiranja strategija

  preduslov je da svi zaposleni razumeju strategiju i zahtevano ponaanje za postizanje

  strategijskih ciljeva, 2) programi postavljanja ciljeva timova i pojedinaca potrebno je da

  organizacija strategijske ciljeve i mere vieg reda, prevede u ciljeve i akcije svakog ukljuenog

  pojedinca i tima 3) povezivanje mera performansi sistema podsticanja i nagraivanja motivacija

  se poboljava kroz sisteme podsticanja i nagraivanja. Menaderi mogu da ustaove minimalne

  nivoe pragove, kroz sve strategijske mere za predstojedi period. Ako aktuelna performansa ne

  dosee prag, nema ispladivanja podsticajne kompenzacije. Da bi se strategijski ciljevi ostvarili,

  kljuni procesi su : planiranje, postavljanje ambiciozni