Click here to load reader

Skripta Za Usmeni - Novo USTAV

 • View
  54

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

Text of Skripta Za Usmeni - Novo USTAV

 • 1

  USTAV RH

  - najvii i temeljni akt jedne drave

  - sadrava naelne propise o dravnom drutveno-ekonomskom i politikom ureenju, definira prava

  i dunosti graana, odreuje najvia tijela dravne vlasti, njihove ovlasti, te ureuje odnos meu

  njima.

  - usvojen je 21., a sveano proglaen 22. prosinca 1990. godine

  - titi ljudska prava i temeljne slobode

  - dravna vlast ustrojena na naelu diobe vlasti na zakonodavnu (Hrvatski sabor), izvrnu (Vlada RH) i

  sudbenu (Vrhovni sud) vlast

  - u uporabi hrvatski jezik i latinino pismo

  - zajednike odredbe: svatko u RH ima prava i slobode, neovisno o rasi, boji koe, spolu, jeziku, vjeri,

  politikom uvjerenju, nacionalnom podrijetlu, imovini, roenju, naobrazbi, drutvenom

  poloaju...Svi su pred zakonom jednaki!

  - osobne i politike slobode: svatko ima pravo na ivot, nema smrtne kazne, zabranjen je prisilni i

  obvezatni rad, dom je nepovrediv, zajamena je sloboda i tajnost dopisivanja, te sigurnost i tajnost

  osobnih podataka, jami se sloboda miljenja i izraavanja misli, sloboda tiska, govora i javnog

  nastupa, zabranjuje se cenzura, jami se sloboda savjesti i vjeroispovijedi, svakom se priznaje pravo

  na javno okupljanje i mirni prosvjed ...

  - gospodarska prava: pravo vlasnitva, pravo nasljeivanja, poduzetnika i trina sloboda, Hrvatska

  narodna banka je sredinja banka RH, te je u svom radu samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru

  - socijalna prava: svatko ima pravo na rad, slobodu zaposlenja i biranja poziva, svatko ima pravo na

  zdravstvenu zatitu, svi zaposleni radi ostvarivanja svojih interesa mogu se sindikalno organizirati,

  obitelj je pod osobitom zatitom drave, a posebno se titi materinstvo, djeca i mlade

  - kulturna prava: sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetnikog stvaralatva, autonomija sveuilita,

  osnovno je kolovanje obvezatno i besplatno, a srednjokolsko i visokokolsko obrazovanje

  dostupno je svakome pod jednakim uvjetima, sukladno sposobnostima i mogudnostima

  HRVATSKI SABOR

  - predstavniko tijelo graana i nositelj zakonodavne vlasti u RH.

  - ima najmanje 100, a najvie 160 zastupnika, koji se na temelju opdeg i jednakog birakog prava

  biraju neposredno, tajnim glasovanjem. Biraju se na vrijeme od 4 godine

  - zastupnici imaju imunitet, ne mogu biti pozvani na kaznenu odgovornost, pritvoreni ili kanjeni za

  izraeno miljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru. Protiv zastupnika se ne moe pokrenuti

  kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskog sabora, osim ako je zateen da vri kanjivo djelo za

  koje je propisana kazna zatvora u trajanju duem od 5 godina.

  - sabor redovito zasjeda dva puta godinje: izmeu 15.1. i 15.7., te izmeu 15.9. i 15.12.

  - sjednice sabora su javne

  - ima predsjednika i jednog ili vie potpredsjednika

  - nadlenost sabora:

  odluuje o donoenju i promjeni Ustava

  donosi zakone

  donosi dravni proraun (tu se utvruju dravni prihodi i rashodi)

  odluuje o ratu i miru

  odluuje o promjeni granica RH

 • 2

  raspisuje referendum

  obavlja izbore, imenovanja i razrjeenja u skladu s Ustavom i zakonom

  nadzire rad Vlade RH

  daje amnestiju za kaznena djela

  - donosi odluke vedinom glasova ukoliko je na sjednici nazona vedina zastupnika:

  dvotredinskom vedinom glasova donosi zakone kojima se ureuju prava nacionalnih

  manjina, promjene granica RH

  vedinom glasova svih zastupnika donosi zakone kojima se razrauju Ustavom utvrena

  ljudska prava i slobode, izborni sustav, ustrojstvo i djelokrug rada dravnih tijela, te lokalne i

  podrune (regionalne) samouprave

  - puki pravobranitelj - opunomodenik Hrvatskog sabora koji titi ustavna i zakonska prava graana

  u postupku pred dravnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti. Bira ga Hrvatski sabor na

  vrijeme od 8 godina.

  PREDSJEDNIK RH

  - predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu

  - brine se za redovito i usklaeno djelovanje te za stabilnost dravne vlasti

  - odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti RH

  - vrhovni je zapovjednik oruanih snaga RH

  - imenuje i razrjeuje vojne zapovjednike

  - na temelju odluke Hrvatskog sabora objavljuje rat i zakljuuje mir

  - ima imunitet nepovredivosti (ne moe biti pritvoren niti se protiv njega moe pokrenuti kazneni

  postupak bez prethodnog odobrenja Ustavnog suda osim ako je zateen da ini kazneno djelo za

  koje je propisana kazna zatvora u trajanju duem od 5 godina)

  - bira se na temelju opdeg i jednakog birakog prava, na neposrednim izborima tajnim glasovanjem

  na vrijeme od 5 godina. Bira se vedinom svih biraa koji su glasovali.

  - nitko ne moe biti biran vie od 2 puta za Predsjednika RH

  - u sluaju sprijeenosti zamjenu povjerava predsjedniku Hrvatskog sabora

  - djelokrug:

  raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje

  raspisuje referendum u skladu s Ustavom

  povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uiva povjerenje vedine svih zastupnika

  daje pomilovanja

  dodjeljuje odlikovanja i priznanja odreena zakonom

  - prije preuzimanja dunosti pred predsjednikom Ustavnog suda RH polae sveanu prisegu kojom se

  obvezuje na vjernost Ustavu

  VLADA RH

  - obavlja izvrnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom

  - ine ju predsjednik (premijer), jedan ili vie podpredsjednika i ministri

  - lanove Vlade predlae osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade

  (mandatar)

  - stupa na dunost kad joj povjerenje iskae vedina svih zastupnika u Hrvatskom saboru

  - predsjednik i lanovi Vlade polau sveanu prisegu pred Hrvatskim saborom

 • 3

  - rjeenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike uz supotpis Predsjednika

  Hrvatskog sabora, a rjeenje o imenovanju lanova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis

  Predsjednika Hrvatskog sabora

  - ovlasti (djelokrug):

  predlae zakone i druge akte Hrvatskom saboru

  predlae dravni proraun i zavrni raun

  provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora

  vodi vanjsku i unutarnju politiku

  usmjerava i nadzire rad dravne uprave

  brine o gospodarskom razvitku zemlje

  - odgovorna je Hrvatskom saboru

  SUDBENA VLAST

  - obavljaju je sudovi; samostalna je i neovisna

  - sudske su rasprave javne, a presude se izriu javno u ime RH. Javnost se moe iskljuiti iz rasprave

  ako se sudi maloljetnicima, radi zatite privatnog ivota stranaka, u branim sporovima i

  postupcima u vezi sa skrbnitvom i posvojenjem, radi uvanja vojne, slubene i poslovne tajne.

  - Vrhovni sud

  najvii sud, osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost graana

  predsjednika Vrhovnog suda RH bira i razrjeuje Hrvatski sabor na 4 godine

  - suci imaju imunitet

  - suce imenuje i razrjeuje Dravno sudbeno vijede koje ima 11 lanova (bira ih Hrvatski sabor)

  USTAVNI SUD RH

  - neovisan je od svih tijela dravne vlasti, a jami vladavinu Ustava

  - ini ga 13 sudaca koje bira Hrvatski sabor, na vrijeme od 8 godina, iz reda istaknutih pravnika,

  osobito sudaca, dravnih odvjetnika, dravnih pravobranitelja, odvjetnika i sveuilinih profesora

  pravnih znanosti

  - bira predsjednika suda na vrijeme od 4 godine

  - suci Ustavnog suda imaju imunitet

  - odluuje o:

  suglasnosti zakona i drugih propisa s Ustavom

  odgovornosti Predsjednika Republike

  rjeava sukob nadlenosti izmeu tijela zakonodavne, izvrne i sudbene vlasti

  nadzire ustavnost programa i djelovanje politikih stranaka

  - ukinut de zakon ako utvrdi da je neustavan

  MJESNA, LOKALNA I PODRUNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA

  - graanima se jami pravo na lokalnu i podrunu (regionalnu) samoupravu (tek ponegdje i mjesnu)

  koja funkcionira preko lokalnih, tj. regionalnih predstavnikih tijela. Njih ine lanovi izabrani na

  slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i opdeg birakog prava.

  - obuhvada pravo odluivanja o potrebama i interesima graana lokalnog djelokruga i podrunog

  (regionalnog) znaenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe graana

  - jedinice lokalne samouprave su opdine i gradovi

 • 4

  - jedinice podrune (regionalne) samouprave su upanije i grad Zagreb

  - samostalno ureuju svoje unutarnje ustrojstvo i prilagoavaju ih lokalnim potrebama i

  mogudnostima

  - imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolau

  - djelokrug lokalnih: ureenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanistiko planiranje, komunalne

  djelatnosti, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvena zatita, odgoj i osnovno obrazovanje,

  kultura, tjelesna kultura i sport, civilna zatita...

  - djelokrug regionalnih: poslovi koji se odnose na kolstvo, zdravstvo, prostorno i urbanistiko

  planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, te mree zdravstvenih, socijalnih i

  kulturnih ustanova

  FINANCIRANJE

  Sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja osiguravaju se iz:

  Dravnog prorauna:

  - plade zaposlenika, pomodi, otpremnine, jubilarne nagrade, regres, boidnica, dar za sv. Nikolu i sve

  naknade ugovorene kolektivnim ugovorom; prijevoz zaposlenika; struno usavravanje; povedane

  trokove kolovanja uenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina; povedane trokove za uenike s

  tekodama u razvoju; programe za rad s darovitim uenicima; programe informatizacije; programe

  opremanja kolskih knjinica; sufinanciranje programa privatnog

Search related