Farma-skripta USMENI

 • View
  249

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Farma-skripta USMENI

 • 8/13/2019 Farma-skripta USMENI

  1/38

  FARMA SKRIPTA ( 30 pitanja )

  1.Poremeaj funkcije tita!te "#e$%e kao po!#e%ica primene #eko&a.'.eko&i u #eenju %ija*ete! in!ipi%u!a3.eko&i $a in%ukciju poro+aja, $a #eenje po!tparta#ne -emoraije i a#akto!ta$e.

  /.Farmakoterapija "en!kim po#nim -ormonima.Farmakoterapija mukim po#nim -ormonima i ana*o#icima

  '0. Antiaritmici aritmije kao po!#e%ica interakcija i ne"e#jeni- %e#o&anja #eko&a.//. eenje neuropat!ko *o#a./. eenje ko#ika./2. K#iniki $naajne interakcije SAI i %rui- #eko&a./4. K#iniki $naajne interakcije antiepi#eptika.

  '.Terapija akutno riniti!a.

  . eenje tro&anja atropinom i !kopo#aminom2. eenje tro&anja in-i*itorima -o#ine!tera$e.5. eenje inkontinencije mokrane *eike.4. Terapij!ka primena *otu#inim tok!ina.

  21. ekomp#iko&ane infekcije urinarno trakta6 u$ronici, terapij!ki pri!tup.2'. Komp#iko&ane infekcije urinarno trakta6 u$ronici, terapij!ki pri!tup.2. Anti*akterij!ki #eko&i u #eenju intraa*%omina#ni- infekcija.22. Anti*akterij!ki #eko&i u #eenju o!teomije#iti!a.

  25. eko&i u terapiji *enine -iperp#a$ije pro!tate6 po%e#a, me-ani$am %ej!t&a i

  principi primene24. eko&i u terapiji *enine -iperp#a$ije pro!tate6 ne"e#jena %ej!t&a, interakcije27. eko&i u #eenju erekti#ne %i!funkcije6 me-ani$am, %ej!t&a, in%ikacije50. eko&i u #eenju erekti#ne %i!funkcije6 ne"e#jena %ej!t&a, interakcije51. eko&i u #eenju -#ami%ija#ni- infekcija.5'. Profi#aktika primena anti*iotika.

  7'. eko&i u terapiji ank!io$no!ti73. eko&i u terapiji ne!anice7. Sta*i#i$atori ra!po#o"enja100. Terapij!ka primena !pa$mo#itika10/. Terapija u#cero$no ko#iti!a1'. Farmakoterapij!ka primena kortiko!teroi%a88. 9p!tipacija i %ijareja

  .

 • 8/13/2019 Farma-skripta USMENI

  2/38

  1. Poremeaj funkcije titaste lezde kao posledica primene lekova

  it-ium: Koristi se kao lek izbora u akutnoj maniji i kod bipolarnih ( manicno-depresivnih poremecaja ) Manicna fazalek je lithium, a u depresivnojantidepresivi.

  Lithium je lek male teraprijske sirine. ovodi do strume jer se takmici sa jodom nareceptorima.

  Amio%aron! "pada u antiaritmike ### $rupe. eluje na pretkomore # komore. anas jenajvise koristeni antiaritmik. %&'# --- h aritmija nakon akutno$ infarkta miokardaamiodaron se daje #.* a#i ra!t&oren !amo u ra!t&oru #uko$e. ( +e rastvarati sa +al. / jer stvara precipitate, pa je nje$ova aktivnost minimalna. )

  eluje na meta*o#i$am !tita!te $#e$%e jer sadrzi 30 ; jo%a u !e*i. "precavapretvaranje 0 u 1 na periferiji, takodje sprecava vezivanje 0 za receptore namembarni perifernih celija, # vrsi inhibicuju vezivanja za 1 nuklearni receptor. ( 10 ;

  pacijenata razvija ?, a tek ' ;?.

  In-i*itori tiro$in kina$e- Koriste se u terapiji mali$niteta. ( Imatini*:me!i#atefikasan lek protiv hronicne $ranulocitne leukemije ). #K #zazivaju prolaznu supresijulucenja "2, te 0 / pacijenata lecenih ovim lekom razvija ?.

  Interferon A! Koristi se kod 2epatitisa 3 i , Kasosi sarkoma, Leukemije4 nekihpacijenata izaziva autoimunu reakciju ( ekspresiju &$ na tireocitima, na koje rea$uju -L5m ) te dovodi do Interferonom in%uko&ano tireoi%iti!a.

  2. Lekovi u lecenju dijabetes insipidusa

  iabetes inspidus predstavlja nesposobnost bubre$a da koncentruje urin, saposledi6nim pove7anim izlu6ivanjem urina i 6esto$ mokrenja (poliurija) i poja6ano$ose7aja 8e9i (polidipsija). 'a apsorpciju odre9ene koli6ine vode u bubrezima od$ovoranje antidiurezni hormon (&2) ili vazopresin.

  *azopresin ispoljava antidiuretsko i vazopresorno dejstvo preko *: i *;

  receptoa. %ad ekstracelularno$ volumena i pove7anje osmolarnosti plazme jesu stimulusiza nje$ovo osloba9anje. sabirnim kanali7ima bubre$a se vezuje za *; receptore, papreko c&M%-a otvara akvaporine, te tako dovodi do smanjenja sekrecije vode< koncetrujeurin, zadr8ava vodu u or$anizmu.

  *: receptori se nalaze u krvnim sudovima, a vezivanjem za njih, dovodi dokontrakcije krvnih sudova i pove7anja koncentracije faktora *###.

  sled nedostatka vazopresina, javlja se oboljenje %ia*ete! in!ipi%u! i tocentra#no tipa, a terapija ovo$ oboljenja se sprovodi sintetskim oblikom vazopresina !

 • 8/13/2019 Farma-skripta USMENI

  3/38

  %e$mopre!in, koji se mo8e davati i.v, i.m, in, a ima izra8eno antidiurezno dejstvo.koliko &2 nedostaje samo delimi6no, mo8e se dati kar*ama$epin, to jeantikonvulziv, koji dovodi i do poja6ano$ lu6enja &2.

  =%ostoje sintetski preparati vazopresina sa izra8enim vazokonstriktornimdelovanjem, koji se na primer koriste u spre6avanju krvarenja iz variksa> lipresin,

  terlipresin.Me9utim, diabetes insipidus mo8e da nastane i kao posledica nerea$ovanjabubre8nih receptora na postoje7i &2, a ovaj tip # jeste nefroeni, preriferni. Kodovo$ oblika terapija je manje efektna, sve zavisi od stepena nerea$ovanja bubre$a navazopresin. erapija nefro$eno$ # se sprovodi tia$i%nim %iureticima (zasniva se napove7anoj koncentraciji +a u sabirnim kanali7ima, zbo$ blokade nje$ove apsorpcijetiazidima u distalnim tubulima< zbo$ razlike u $radijentu, deo +a se zajedno sa vodomapsorbuje u sabirnim kanali7ima i tako se ipak manje vode izlu6i kod onih koji ne rea$ujuna &2).

  3.Lekovi za indukciju poroaja za le!enje postpartalne "emora#ije i

  #alaktostaze.

  9k!itocin@stvara se u hipotalamusu, a luci se iz zadnje$ reznja hipofize. Koristi se zaindukciju porodjaja # sprecavanje postpartalne hemora$ije. ( ?n povecava kontraktilnost

  tela uterusa, a dilataciju cervi@a. )

  Pro!ta#an%in =1, =' u obliku $ela ( mi!opro!to#, %inopro!ton ) nanose seintrava$inalno u predelu cervi@a. %ovecavaju kontraktilnost uterusa, a dilataciju cervi@a.

  A#ka#oi%i ra$ene #a&ice:( =rometrin ) smatra se simpatolitikom. #zaziva jakekontrakcije te se koristi za indukciju porodjaja i lecenje postpartalne hemora$ije.Ar$ometrin se mo8e davati per os, intramuskularno ili intravenski. eluje veoma brzo, aefekt traje 1-B sati..

  Kod $alaktostaze koristi se na$a#ni o*#ik ok!itocina ( stim. istiskivanje mleka ) ipro#aktinkoji dovodi do rasta tkiva dojki i stimulise laktaciju uz prisustvo ostalihpolnih hormona.+apomena> Astor$en povecava osetljivost na oksitocin.

 • 8/13/2019 Farma-skripta USMENI

  4/38

  2. $armakoterapija enskim polnim "ormonima

  1. =!troeni 6 %rirodni estro$eni se sintetisu pod uticajem nacaj e!troena 6 Cazvoj primarnih i sekundarnih seksualnih karakteristika zena. menst. ciklusu kontrola prve faze hiperplazije endometrijuma

  toku trudnoce hipertrofija miometrijuma # rast dojki.

  In%ikacije 6 2ipo$onadizam, te$obe u postmenopauzi ( profila@a osteoporoze ), stanjaposle ovarijektomije, disfunkcionalna krvarenja, kontracepcija.

  e$e#jena %ej!t&a 6 Dlavobolja, mucnina

 • 8/13/2019 Farma-skripta USMENI

  5/38

  ?setljivost dojki, edemi, porast tezine,adenomi jetre. %ovecana koa$ulabilnost krvi i opasnost od p#ucne em*o#ije u$otrajna primenaopasnost od insulta, infarkta, u mamae-uteri.

  pre primene kod pacijentkinje proveriti > %ostoji li trudnoca, insuff. Eetre,

  estro$en-zavisni tumori, nedija$nostikovano va$inalno krvarenje,tromboembolijska bolest. "to su apsolutne kontraindikacije FFF

  &ko je potrebno za prevenciju osteoporoze danas se koriste modulatori estro$enskihreceptora ( RA9KSIF= ) koji blokira estro$enske receptore na nivou dojke i uterusa,a stimulise ih na nivou kosti. ( +a taj nacin se povecava $ustina kostiju inhibicijomosteoklasta, a na nivou dojke i uterusa se iskljucuje rizik od mali$niteta ). *idi terapijuosteoporoze F

  '. Proe!teron i e!taeni

  %ro$esteron je prirodni $esta$en koji se luci iz zuto$ tela, posle rupture folikula, tj. dru$om delu menstrualno$ ciklusa. %riprema endometrijum za implantaciju, ako onaizostane, zuto telo atrofira, na$lo se smanjuje nivo pro$esterona i nastaje menstruacija.&ko se desi implantacija, pre$esteron se i dalje luci i deluje inhibitorno na hipotalamus ihipofizu G inhibicija lecenja DnC2, H"2,L2 G prestanak ovulacije.

  toku trudnoce placenta preuzima hormonsku aktivnost i luci Astro$ene i %ro$esteron.

  a bi se ispoljila aktivnost pro$esterona, prvo mora da deluje odredjena kolicinaestro$ena, jer on stimulise sintezu pro$esteronskih receptora.

  %ostoje dve $rupe $esta$ena > 1. Proe!teron i njeo&i %eri&ati ( $estonoron i linestenol,kao i najnovija 1. $eneracija %e$oe!tre#, e!to%en)

  '. Beri&ati te!to!terona ( noreti!teron, nore!tre#@inje$ov najaci izomer #e&onore!tre# ). Kao i ostaliizomeri nor$estrela.

  In%ikacije 6 disfunkcionalna krvarenja iz materica, dismenoreja, amenoreja,endometrioza, premenstrualni sindorom, kao i kombinacija sa estro$enima u ciljukontracepcije.e$e#jena %ej!t&a6 akne, mucnina, napetost dojki, po$orsanje hemoroida, epizode

  depresije, smanjenje libida, porast telesne tezine, adenomi jetre.

  pre primene kod pacijentkinje proveriti > postoji li insuff. Eetre, tumori dojke ili$enitalnih or$ana, nedija$nostikovano va$inalno krvarenje, tromboembolijskabolest, aler$ija na $esta$ene, "to su apsolutne kontraindikacije FFF

 • 8/13/2019 Farma-skripta USMENI

  6/38

  3. 9ra#ni kontracepti&i

  ?d e!troena u svim preparatima je %&'('L%)&*+,'-L, a od e!taenaB=>9C=STR=DDC=ST9B=DD=E99RC=STR=DD9R=TIST=R9.

  "to preparat ima manju koncentraciju estro$ena, ima manje i nezeljenih dejstava. & zbo$virilizacije koju izazivaju $esta$eni preporucuju se oni koji je najmanje izazivaju, a to suoni koji sadrze $esta$ene 1. $eneracije %e$oe!tre#ili e!to%en. ( oba uslova ispunjava9C=ST ). Mora se paziti da pacijentinja nema predispozicuju za nastanak venskihtromboza, jer ih bas %e$oe!tre#ili e!to%en najcesce izazivaj