TT2 - Skripta Usmeni (Od Kolega s TK4) (by TKx Info)

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skripta

Text of TT2 - Skripta Usmeni (Od Kolega s TK4) (by TKx Info)

PRVI ispitni rok

1.Napraviti procjenu informacione brzine govornog signala od 32 fonema .

informaciona brzina = entropija Rinf = H(x) |max P(xi) = ;

M = 32 fonema ; ; H(x)max = ld 32 = 5 fonema

2.Skicirati odnose DS i FH signala u vremenskom i frekventnom domenu koji naznaavaju karakter irenja spektra .

3.Margina ometanja kod DS-SS

Mogunost slabljenja smetnje moe se napisati u obliku:

Ako se definie margina zatite od ometanja(antijam margin) kao :

, pri emu L[dB] predstavlja gubitke u sistemu .

Iz ovog slijedi :

4.Opisati u operatorskom prostoru DS sistem , ako operacija znai mnoenje osnovnog signala s(t) sa signalom PN generatora b(t) .

m(t)

b(t)

Pri emu je : m(t) : 1 , signal izvora poruke b(t) : 1 , PN sekvenca PT : predajna snaga s(t) : normaliziran signal

Uzimajui da je : , imamo da je :

5.Izvesti izraz za spektralnu efikasnost kanala u zavisnosti od energetske efikasnosti

Spektralna efikasnost se definie kao odnos informacione brzine u kanalu i raspoloivog opsega u kanalu .

Energetska efikasnost :

/ : B

BT=1 6. Napisati izraze za srednju vjerovatnou greke MSK modulacijskog formata za sluajeve kada se koristi : CP-B-FSK optimalni prijemnik : QPSK optimalni prijemnik :

7.Napisati izraze za srednju vjerovatnou greke optimalnog koherentnog prijemnika za QPSK signale :

Vjerovatnoa greke za MPSK koherentni prijem : QPSK M=4

Za simbolsku greku : Za bitsku greku :

8.Raunanje paketskih greaka

Za adekvatan opis greaka u kanalu pored vjerovatnoe greke treba poznavati i odgovarajuu raspodjelu greaka (raspodjelu paketa greaka i raspodjelu greaka u paketu) . U kanalu s paketskim grekama uobiajeno je da se koristi Poisson-ova raspodjela i takoe Poisson-ova raspodjela greaka unutar paketa . Vjerovatnoa da e se unutar paketa pojaviti r greaka u jedinici vremena :

M1 srednji broj paketa greaka na uzorku od N bita (ili u jedinici vremena )M2 srednji broj greaka po paketu

9.Napisati opti oblik za modulacije s memorijom .

10.Napisati 4 uslova za estimaciju i uslove pod kojim se mogu koristiti .

Koje pravilo estimacije (procjene) izabrati da bi se dobila "optimalna" procjena vrijednosti nepoznatog parametra . Daje se procjena vrijednosti Q(x) . Izbor pravila na osnovu dostupnih podataka i "elje" posmatraa . Mogui dostupni podaci :

1.Diskretni sluajni proces koji se posmatra ima poznatu gustinu vjerovatnoe i M nepoznatih parametara 2. Poznato je n uzoraka sluajnog procesa u prostoru opaanja (predpostavlja se da se osobine ne mjenjaju u toku intervala promatranja) .3.Definisan je prostor parametara dimenzije M

4.Poznata je gustina vjerovatnoe definisana u prostoru parametara .

5.Za svaku sekvencu mjerenja (vektor ) vektor parametara ( ) i procjenu parametara poznata je skalarna funkcija cijene .

U zavisnosti od dostupnih podataka mogu se primjenjivati razliiti kriterijumi :

I . Bajesov kriterij (minimalna srednja cijena) ukoliko se raspolae sa svih 5 navedenih tipova podataka

II . Minimaksni kriterij ako nedostaje gustina vjerovatnoe .

III. Ako su dostupna samo prva tri tipa podataka moe primjeniti kriterij maksimalne vjerodostojnosti (najboljeg izbora) parametarska procjena parametara .Neparametarska procjena parametara ako se ne poznaje ni tip gustine vjerovatnoe sluajnog procesa

IV . Poznaje se samo orginalana gustina vjerovatnoe i zna se da je "samo malo" modifikovana umom Robusna procjena izmjenjeni "repovi raspodjele"11. Koji je odnos signal/um predstavlja osnovnu mjeru za poreenje TK sistema

12. Kanali sa konstantnim i sluajnim parametrima i prijemnici koji se koriste

Model linearnog kontinualnog kanala:

K(f) filtar sa konstantnim parametrima (t) multiplikativna smetnja Kanal sa konstantnim parametrima koriste koherentni prijemnik

Model nelinearnog kontinualnog kanala :

H(f,t) filtar sa promjenjivim parametrima Kanal sa promjenjivim parametrima koristi nekoherentni prijemnik .

13. Blok ema QPSK predajnika

14. Kad MSK ima memorijsku formu (porijeklo)

Postoje dva naina detekcije MSK : Kao BFSK signal Kao dva BPSK signala

Ukoliko se koristi detekcija kao BFSK , onda MSK ima memorijsku formu .Odgovoarajui konstalacioni dijagrami :

BFSK signali :

Ovakav nain detekcije MSK se naziva memorijski , jer e prijemnik odluku o narednom primljenom simbolu donijeti na osnovu poznavanja (pamenja) predhodno primljenih simbola .

15 . Odnos izmeu irina spektralnih gustina snage za prvu arkadu za : QPSK , OQPSK , MSK i GMSK .

MSK ima iru prvu arkadu spektra od OQPSK , meutim amplituda spektralnih komponenti MSK opada , dok kod QPSK ili OQPSK opada znatno sporije .MSK spektralne komponente potisnute su za oko 10 dB i vie .

16. Pojam i vrste CPM signala CPM Continuous Phase Modulation Opi standardi u telekomunikacijama zahtjevaju racionalno koritenje frekvencijskih i energetskih resursa, (to su fundamentalni zahtjevi). Neophodno je da se osnovni zahtjevi po pitanju irine, odnosno (rastojanja) izmeu susjednih kanala ostanu u sklopu standarda. Zbog toga je neophodno poznavati uskopojasne signale koji na bolji nain zadovoljavaju postavljene zahtjeve (CPM signali).

Postoje dvije vrste CPM signala : 1. FR-CPM (FR-full response) uoblieni impuls je FR (full response), trajanje uoblienog binarnog signala je ogranieno na (0,T) . 2. PR-CPM (PR-partial response) uiblieni impuls traje due od T, impuls unosi kontrolisanu intersimbolsku interferenciju .

17 . Djelomina korelacija i razlozi zbog kojih se uvodi Analiza djelomine korelacije je veoma bitna sa aspekta realizacije sistema sa rairenim spektrom (DS-SS sistema) u kojima je duina / trajanje sekvence mnogo vea od trajanja bita poruke. Razlog ovome je sljedei: proces korelacije u prijemniku signala treba se realizirati u vremenskom intervalu koji je vei od intervala trajanja bita poruke, a to u krajnjem znai da proces korelacije na potpunom periodu PN sekvence nee biti dostignut.

Djelomina duo-vrijednost korelacione funkcije ranije opisane kao C(k) = N ili 1 odnosi se samo na proces korelacije na punom periodu N. Zbog toga je potrebno egzaktno izraunati proces korelacije na jednom unaprijed zadanom intervalu / dijelu perioda.

Djelomina korelacija moe se izraunati kao : pri emu je M Bs

4. Opisati u operatorskom prostoru DS-SS sistem (predajnik i prijemnik) , ako operacija znai monoenje osnovnog signala s(t) sa signalom PN generatora b(t) .

-predajnik Tx :

-prijemnik Rx :

Kljuni problem predstavlja eliminacija , ako je =0 , onda je b(t)b(t)=1

5.Izraunati spektralnu efikasnost u kanalu ako je Eb/No = 10 dB i BT=0.5

/ : B

Eb/No = 10 dB Eb/No = 10

6.Za OQPSK modulacijski format :

nacrtati blok emu koherentnog prijemnika Struktura optimalnog prijemnika za OQPSK istovjetna je sa strukturom prijemnika QPSK signala (Kosti str 434 ): ... ve odgovoreno ..prvi rok / pitanje 26 .

napisati izraz za bitsku vjerovatnou greke :

(Kosti str. 435)

7.Nekoherentni prijemnik B-FSK signala :

izraz za vjerovatnou greke : blok ema prijemnika :

8.Provjera ispravnosti linijskog koda : metode i poreenje

Pri detekciji linijskog koda moemo koristi : optimalni prijemnik na bazi korelatora ili optimalni prijemnik na bazi prilagoenog filtera Sklop za poreenje (odluivanje) se sastoji iz dva dijela : odabiraa kojim se uzimaju odabirci primljenog signala u precizno odreenim vremenskim intervalima ; komparator u kome se uzeti odabirci uporeuju sa nekom referentnom vrijednou koja se naziva prag odluivanja .

9.Pokazati kako se OQPSK modulacijski format signala moe prevesti u MSK format signala.

Modifikacijom OQPSK modulatora moe se generisati signal sa konstantnom obvojnicom,odnosno MSK signal. Osnovno je to da se pravougaoni osnovni impuls u kvadraturnim granama mijenja osnovnim impulsom u obliku polusinusoide. U ovom sluaju osnovni impuls traje 2T. Osnovni impulsi jedinine amplitude u kvadraturnim granama su :

MSK signal :

Gdje je ai= +1 ili -1 , bi = +1 ili -1

10. Opta analitika forma (asimptotska) za raunanje vjerovatnoe greke nekoherentnih prijemnika . Vjerovatnoa greke za FSK i QPSK .

; ( Kosti str 382 )

Nekoherentna FSK :

Nekoherentna QPSK :

11 . Interpretacija teoreme o irelevantnosti uma

H(Y |X ) - entropija uma ili irelevantnost a to je veliina koja u ukupnomsadrajuinformacije to dolazi do prijemnika predstavlja dio kojise ne odnosi na predanuinformaciju.

12. Model koherentnog prijemnika : analitika forma vjerovatnoe greke i blok ema .

13. Nacrtati blok emu predajnika OQPSK signala

4.Spektar DS-SS signala : oblici i analitike forme

U sluaju da su m(t) i b(t) sluajne veliine, onda se spektralna gustina signala s(t) dobije kaoFourierova transformacija autokorelacione funkcije, tj. :

15.Sistemsko poreenje TDMA i FDMA koncepta viekorisnikog pristupa

Neka se poredi kapacitet K korisnika , pri emu svaki od korisnika ima srednju snagu Pi=P , za svako 1 i KU idealnom kanalu AWGN sa ogranienim opsegom irine B , kapacitet svakog korisnika dat Shannonovom relacijom :

FDMA : Svaki korisnik zauzima opseg irine . U to sluaju kapacitet svakog korisnika je : Ukupni ka