DS2 Skripta za usmeni

 • View
  97

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diskretne strukture 2 Matematicki fakultetSkripta za Usmeniprof Zoran Stevanovic

Text of DS2 Skripta za usmeni

 • UrosevicText BoxPRINCIP PREBROJAVANJA

  UrosevicText BoxPERMUTACIJE SKUPOVA

  UrosevicText BoxPERMUTACIJE MULTISKP

  UrosevicText BoxMULTISKOPOVI OPERAC.

  UrosevicText BoxBINOMNA FORMULA I POSLEDICE

  UrosevicText BoxOSOBINE BINOMNIH KOEF.

  UrosevicText BoxKOMBINACIJE SKUPOVA

  UrosevicText BoxPOLINOMNA FORMULA

  UrosevicText BoxNEHOMOGENE LIN DIF JEDNACINE

  UrosevicText BoxHOMOGENE DIF LIN J-NE SA KONST KOEF

  UrosevicText BoxGENERATORNE FJE

  UrosevicText BoxBELOVI BROJEVI

  UrosevicText BoxSTIRLINGOVI BR PR VR

  UrosevicText BoxSTIRLINGOVI BR DR VR

  UrosevicText BoxIZRACUN.BR. SURJEKCIJA

  UrosevicText BoxRAZBIJANJE NA SABIRKE

  UrosevicText BoxFUI EULEROVI BROJEVI

  UrosevicText BoxKOMB MULTSKUPOVAMACMAHONOVA T.

  UrosevicText BoxNAJKRACI - DIJKSTRA

  UrosevicText BoxOJLEROVI GRAFOVI-1POT

  UrosevicText BoxOJLEROVA FORMULA

  UrosevicText BoxPLANARNI GRAFOVI

  UrosevicText BoxPOVEZANOST,KOMPONENTE, ALGORITAM

  UrosevicText BoxSETNJE STAZE CIKLI

  UrosevicText BoxIZOMORFIZAM GRAFA

  UrosevicText BoxSTEPEN VRHA GRAFA- TEOREME O VRHOVIMA

  UrosevicText BoxGRAF, PODGRAF, GEO REPREZENTACIJA...

  UrosevicText BoxSIMPLEX METOD

  UrosevicText BoxPREDSTAVLJANJE GRAFA MATRICAMA, SETNJE

  UrosevicText BoxCERCOVA TEZA

  UrosevicText BoxHAMILTONOVI GRAFOVI

  UrosevicText BoxPREDST ORIJ GRAFA

  UrosevicText BoxPRIMOV ALGORITAM

  UrosevicText BoxKRUSKALOV ALGORITAM

  UrosevicText BoxDRVO - SVOJSTVA

  UrosevicText BoxFLOJD VARSAL

  UrosevicText BoxPRIMITIVNA REKURZIJA

  UrosevicText BoxREKURZIVNA FJA

  UrosevicText BoxGRAFICKO RESAVANJE LIN PROGRAMIRANJA

  UrosevicText BoxPRIMERI NEODL PROBL

  UrosevicText BoxAKERMANOVA FJA

  UrosevicText BoxTJURINGOVA MASINA

  UrosevicText BoxPOVEZANOST GRAFA-ALGORITAM

  UrosevicText BoxFORMALIZACIJA ALGOR

  UrosevicText BoxPRINCIP PREBROJAVANJA

 • 1. Princip prebrojavanja

  Enumeracija, ili prebrojavanje, predstavlja vaan deo kombinatorike koji se bavi prebrojavanjem skupa objekata sa odredjenim svojstvima. deniemo skup:

  Nn = {1,2,3, . . . , n}. Ako je X konaan skup, n prirodan broj i postoji bijekcija iz X u Nn, tada

  kaemo da X ima n elemenata. Kada X ima n elemenata piemo |X| = n i kaemo da je kardinalnost (ili

  veliina) skupa X jednaka n. Ako su m i n prirodni brojevi tako da je m < n, tada ne postoji injekcija iz

  Nn u Nm. (Princip jednakosti) Ako izmedju dva konana skupa A i B postoji bijekcija, tada je |A| = |B|. (Princip zbira) Ako su A i B disjunktni konani skupovi (tj. A B = ), tada je |AB| = |A| + |B|. (Princip proizvoda) Neka su X i Y konani neprazni skupovi. Broj elemenata skupa X Y jednak je |X Y | = |X| |Y |.

  (Dirihleov princip) Ako je n + 1 ili vie objekata smeteno u n kutija, tada se bar u jednoj kutiji nalaze bar dva objekta.

  2. Permutacije skupova

  Pod permutacijom skupa A se podrazumeva svaka bijekcija f : A A

  skupa A na samog sebe. Skup svih permutacija skupa A obino se obeleava sa Sym(A). Za skup Sym(A) svih permutacija skupa A vai slededa teorema, koja ilustruje algebarsku strukturu skupa Sym(A): Ako je dat skup A, tada za skup Sym(A) vae sledede osobine: a) Zatvorenost:

  (f, g Sym(A)) f g Sym(A); b) Asocijativnost:

  (f, g, h Sym(A)) f (g h) = (f g) h; c) Postojanje neutralnog elementa:

  (iA Sym(A)) (x A) iA(x) = x; d) Postojanje inverznog elementa:

  (f Sym(A)) (f-1 Sym(A)) f f1 = f1 f = iA. ** Uredjena r-torka medjusobno razlicitih (x1,x2,,xr) elemenata skupa S naziva se r-permutacija skupa S. Broj r-permutacija je n*(n-1)**(n-(r-1))= n! / (n-r)! . Ako je r=n, n-permutacija je permutacija skupa S. Broj permutacija je n*(n-1)*.* (2)*1=1*2*3**n=n!. Skup svih permutacija se zove grupa. **

  3. Kombinacije skupova

  Neka je S skup od n elemenata, a r N0. R-kombinacija skupa S je r-lani podskup od S, odnosno, neureeni izbor r elemenata iz S.

  Broj svih r-kombinacija skupa od n elemenata oznaavamo sa

  Za n N, r N0, r n, broj r-kombinacija od n elemenata jednak je:

 • 4. Svojstva binomnih koeficijenata

  T.

  D.

  T. Broj podskupova n-tolanog skupa je:

  D. Dokaz moemo izvesti tako to demo koristiti skup binarnih brojeva duine n. Svaka od pozicija u tom broju predstavlja tano jedan element iz n-tolanog skupa! Cifra 1 oznaava prisustvo elementa u datoj kombinaciji opisanoj brojem, a cifra 0 oznaava odsustvo tog elementa. Kako izmeu ova dva skupa postoji bijekcija, znamo da je broj elemenata oba skupa isti. Broj elemenata skupa binarnih brojeva duine n je 2n, pa je stoga to jednako broju podskupova n-tolanog skupa.

 • 5. Binomna formula I posledice

  (x+y)n je jednak zbiru izvesnih monoma nakon svoh mnozenja.

  Svaki od tih monoma se dobija tako sto se iz svakog od n faktora uzme po jedan clan I tako dobijenih n faktora se pomnoze.

  Ako je y uzet iz k faktora, onda je x uzet iz n-k faktora I to je xn-kyk. To odgovara broju faktora.

  T. Vandermondeova konvolucija

 • 6. Multiskupovi M=(S, m)

  S-konacan skup, x S

  m(x) broj ponavljanja elementa x

  |M|- broj elemenata multiskupa

  **{a1,a2,,ak}={m1a1,m2a2,.,mkak}-multiskup. mi {0,1,2,} U {beskonacno}

  Dva multiskupa su jednaka kada je mi=pi : i=1,.,k (M=P)**

  7. Permutacije multiskupova

  Neka je M multiskup, r N. Tada je r-permutacija od M uredjena r-torka (x1,x2,,xr) elemenata iz M. Ako je broj elemenata od M=n,

  onda se n-permutacija od M zove permutacija multiskupa M.

  T. Neka multiskup ima tacno n razlicitih elemenata od kojih se svaki ponavlja beskonacno puta. Tada je broj r permutacija od M

  jednak nr.

  |S|=x m(x)=beskonacno.

  D. Trazimo uredjenu r-torku (x1,x2,,xr). Svaku komponentu mozemo birati na po n razlicitih nacina(jer se elementi ponavljaju

  beskonacno puta) => n*n**n(r puta)=nr.

  T. Neka je M multiskup koji ima k razlicitih elemenata koji se ponavljaju n1,n2,,nk puta, te n=n1+n2++nk. Tada je broj permutacija od

  M jednak

 • 8. Polinomna formula I posledice

  Problem rastavljanja skupa od n elemenata na najvise k delova. Pr. Na koliko nacina se S= {a,b} od 2 kuglice moze

  rasporediti u 3 kutije, k1,k2,k3

  9. Kombinacije multiskupova

  Neka je M multiskup, r N0. R-kombinacija multiskupa M je r-clani podmultiskup od M, tj. r-kombinacija multiskupa M je izbor od

  elemenata iz M.

  T. Neka je M multiskup od K razlicitih elemenata koji se ponavljaju konacan broj puta I to n1,n2,,nk. Tada je ukupni broj svih mogucih

  kombinacija, tj. podmultiskupova od M jednak (n1+1)*(n2+2)**(nk+1)

  Skup svih podmultiskupova P(M) je bijekcija skupom {0,1,,n1}xx{0,1,,nk} => (n1+1)(n2+1)(nk+1).

  Oznacimo sa Pr(M) skup svih r-kombinacija multiskupa M, a ako M ima n razlicitih elemenata, od kojih se svaki ponavlja

  beskonacno puta, definisemo

  (Pr=Mr)

  Elementi od Pr(M) se ponekad zovu I kombinacije r-tog reda s ponavljanjem od n elemenata.

 • T. Neka multiskup M ima tacno n razlicitih elemenata od kojih se svaki beskonacno ponavlja. Neka r N. Tada

  je broj svih r-kombinacija od M I jednak je

  D. Neka je M={beskonacno*a1, beskonacno*a2,,beskonacno*an}. Tipicna r-kombinacija A od M izgleda

  A={k1a1,k2a2,,knan} k1,k2,,kn >=0 I k1+k2++kn=r

  n-kutija r-kuglica n-1 pregrada

  n-k+1 ima objekata od kojih su n jednakih, k-1 jednakih

  10. Formula ukljucenja-iskljucenja

  Gde je prva suma uzeta po svim i element {1,,n}, druga suma po svim 2-kombinacijama {i,j} c {1,..,n}.

  Na desnoj strani formule ukljucenja I iskljucenja imamo

  Ojlerova f-ja je primer FUI-a.

  Za n N iznacavamo sa FI (n) broj prirodnih brojeva, I relativno su prosti. Ova f-ja FI se zove Ojlerova f-ja.

  Za n=24 relativno prosti su 24,1,5,7,11,13,19,23, pa je FI(24)=8.

  Za svaki prirodan broj n>1 postoje jedinstveni prosti brojevi p1,p2,,pk , p1

 • 11. Razbijanje broja na sabirke

  Particija broja n, n N I k delova, k>=1 je familija ={n1,n2,,nk} tako da vazi ni N za svako i=1,2,,k I n=n1+n2++nk.

  Ako particija ={n1,n2,,nk} sadrzi alphai delova jednahih I, i=1,2,,k tada particiju zapisujemo

  Neka je p(n) ukupan broj particija broja n, n N. Funkcija generatrisa niza brojeva p(n) jednaka je

 • 12. Broj NA preslikavanja

  Neka su m, n N, n>=m. Tada brojevi svih surjekcija Nn -> Nm jednak

 • 13. Stirlingovi brojevi druge vrste

  Stirlingovi brojevi druge vrste S(n,k)=broj neuredjenih razbijanja n-elementarnog skupa na k blokova (ne praznih delova).

  14. Belovi brojevi Bn

  Bn brojevi relacija ekvivalencije n-skupa.

  Broj Bn se naziva n-ti Belov broj. Po def B0=1.

 • 15. Stirlingovi brojevi prve vrste

  16. Generatorne f-je

  Neka je a0,a1,,an niz realnih ili kompleksnih brojeva. Njegova generatorna f-ja je

  Clanovi niza su odredjeni formulom .

 • 17. Homogene linearne diferencne jednacine

  Homogena linearna jednacina je ona kod koje vazi da je f(n)=0. Homogena znaci da nema konstantnih clanova. Linearna + homogena

  znaci da skup resenja cini linearni (vektorski) proctor

  1. Ako su (an) I (an) dva resenja => an+an je takodje resenje (aditivnost)

  2. Ako je (an) resenje => (lamda * an) takodje resenje (homogenost)

  18. Nehomogene linearne diferencne jednacine

  an+k+b1an+k-1++bkan=f(n). Nehomogena f(n) razlicito od 0.

  Resenje nehomogene j-ne=resenje homogene + partikularno resenje

  Tablica partikularnih resenja za neke slucajeve:

  F(n) Partiku