Skripta Za Usmeni FPS

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Skripta Za Usmeni FPS

 • 7/24/2019 Skripta Za Usmeni FPS

  1/20

  I parcijala FPS Usmeni

  1. Prema kojim kriterijima se moze klasifcirati sistem ?

  - statiki -sistemske veliine su nepromijenjene tokom vremena, npr.struktura atoma- dinamiki -sistemske veliine mijenjaju se tokom vremena, npr.stanovnitvo zemlje- deterministiki- pod identinim uslovima dobivaju se identine izlaznevrijednosti npr. mjerenje teine istog tega od 1 kg- stohastiki -pod identinim uslovima dobivaju se razliite izlaznevrijednosti koje su opisive samo na bazi statistikih izjava, npr. stanje nekeeksplotacione opreme- otvoreni-baziran na uzajamnom djelovanju sa okolinom (razmjenaenergije, informacija i mase) npr.. jezero sa isparavanjem, dovoenjeenergije, ...- zatvoreni -ne postoji (gotovo) nikakva interakcija sa okolinom (samorazmjena energije) npr. jezero sa svojim sadrajem kao spremnik- kompleksnost proizvodno sistema ovisi o broju elemenata, brojunjihovih meusobnih veza i pravilima interakcije. ! pove"anjem stepenakompleksnosti, pove"aju se i zahtjevi za opisom sistema.- kontin!alan -sistemske veliine mijenjaju se kontinualno, odnosno uproizvoljno malim vremenskim intervalima, npr. dnevna temperatura- diskretan -sistemske veliine mijenjaju se skokovito, odnosno nakonodreenog konanog vremenskog intervala, npr. nestanak elektrine energije- sta"ilan - pri #normalnim$ promjenama sistemskih veliina sistem jefunkcionalan npr. srce

  - nesta"ilan - pri minimalnim promjenama sistemskih veliina sistem gubisvoju funkcionalnost, npr. balansiranje na uetu- linearan - %zmeu ulaza i izlaza sistema postoji linearna ovisnost- nelinearan - %zmeu ulaza i izlaza sistema postoji nelinearna ovisnost

  &. P#$%U&$'$ ()I*+, ISI+.../ ?

  'reduze"e je osnovni privredni subjekt (organizacija), koji se osniva radisticanja dobiti. iljna funkcija predueze"a je dobit (prot), a preduze"a kojaobavljaju djelatnost od opteg znaaja, pored prota, mogu imati isekundarnu ciljnu funkciju.

  *snovna obiljeja preduze"a su+

  preduze"e ima svoju ekonomiju- ekonomiju ostvaruje u okruenju sa kojim je u permanentnoj komunikaciji- preduze"e je sloen, dinamiki, ekonomski sistem- preduze"e je poslovnonansijski entitet, te se kao takav rukovodi, prijesvega, poslovno nansijskim ciljevima- procesima i pojavama u preduze"u upravlja kompetentan menadment.

 • 7/24/2019 Skripta Za Usmeni FPS

  2/20

  isija preduze"a je odreena+

  Svrhompostojanja/ predstavlja osnovu potrebe nastanka i razvojapreduze"a i opravdavanja ulaganja i rada deoniara, potroa"a, dobavlja"a izaposlenika u preduze"u i posebnih institucija (banaka, fondova za razvoj iinostranih fondova za razvoj),Strateijomdejstva/ predstavlja strategiju za ostvarenje svrhe postojanjau datom vremenu i datim ulovima okoline (trita). !trategija dejstvaodreuje logiku preduze"a u smislu izbora podruja poslovne djelatnosti iodreenja u odravanju konkurentske sposobnosti preduze"a u datomvremenu i datim uslovima okoline.

  Pokretakimpol!ama/ racionalnipost!pci(obezbjeuju opstanak irazvoj u datom vremenu i datim uslovima okoline) i moralnipost!pci(zadovoljenje zahtjeva okoline korisnika, dobavljaa i drutva) koji lee ukulturi preduze"a.!tandardima ponaanja / ponaanje zaposlenih i njihov odnos premapreduze"u i okolini.

  Str!kt!ra pred!ze0a iniocipreduzeasu: Elementivezasaokolinom Elementistrukturepreduzea

  Sredstvarada Uesniciuprocesimarada Predmetirada Novanasredstva Informacioniinioci Ostaliinioci

  2. 3okovi Un!tar Sistema ?

  *snovni tokovi unutar proizvodnog sistema+ tokovi materijala,

  tokovi energije,

  tokovi informacija

 • 7/24/2019 Skripta Za Usmeni FPS

  3/20

  3ok aterijala - 0ok materijala obuhvata sve procese koji su vezani za dobivanje,proizvodnju i distribuciju proizvoda unutarproizvodnog sistema. *bjekti toka materijala su poluproizvodi, proizvodi, alati, te svipomo"ni elementi imaterijali koji su potrebni za normalno odvijanje procesa unutar proizvodnog sistema(maziva, emulzije). adatak toka materijala je da povee jedinice proizvodnje imontae, odnosno da vri dopremu i otpremupotrebnih resursa u skladu sa tehnolokim postupkom. *vaj cilj se izvrava uzpomo" baznih funkcija+2 proizvodnja (procesi obrade, montae i kontrole)-

  2 pomjeranje (procesi transportovanja i manipulacije materijalom)-2 mirovanje (procesi odlaganja i neeljenog zastoja materijala).3unkcije unutranjeg toka materijala odnosno transporta materijala unutarproizvodnog sistema mogu se podijeliti na odgovornosti za+!n!tra4nj! o"last tvornice metodologija tokova materijala na ovom nivou sebavi problematikomfunkcionalnog izgleda urbane strukture tvornice, odreivanje poloaja objekataukljuuju"i i mjesta odlaganja, te transportnih puteva prema kriterijima tehnikogtoka materijala.!n!tra4nj! o"last o"jekta+ metodologija tokova materijala na ovom nivou sebavi problematikom pozicioniranja i strukturiranja (denisanjala4outa), izbora ioptimiranja rada sistema primopredaje, transporta, skladitenja i komisioniranja u

  tehnolokom procesu proizvodnje.#adni prostor + metodologija tokova materijala na ovom nivou ima za zadatak daprema kriterijima tehnikog toka materijala,ergonomije i psihologije uredi radniprostor, izabere sisteme za manipulacijom materijala, optimira radne procese i izvrihumanizaciju radnog mjesta.

  3ok $nerije - !triktno po odreenim denicijama tok energije u okviruproizvodnih sistema obuhvata procese transfera i transformacije zikalne energije,tako da se unutar proizvodnih sistema moe se izvriti podjela na slijede"eenergijske grupacije koje su u upotrebi+2 elektrina enerija/ je naje"e koritena vrsta energije unutar proizvodnihsistema pri emu se njezino generisanje naje"e vri izvan proizvodnog sistema.

  5oritena eklektina energija se potpuno transformira u druge vidove rada(rotaciono i translatorno kretanje, osvjetljenje, pneumatsku i hidraulinu energiju,toplotnu energiju, 6), te u razliite veliine napona elektrine energije u zavisnostiod potreba potroaa.2 enerija transportovana 5!idnim medijem/ primjena ovakvog vida energijese ogleda u direktnoj

 • 7/24/2019 Skripta Za Usmeni FPS

  4/20

  primjeni (npr. pneumatski medij u svrhu odstranjivanja neisto"a itd.), transformacijiu druge vidove energije (rotaciono i translatorno kretanje, te u nekim specijalnimsluajevima i za odvoenje toplote) i u svrhu obrade (sjeenje vodenim mlazom).6 toplotna enerija/ generira se naje"e iz fosilnih goriva, gasova, suneveenergije, 6 , a koristi se prizagrijavanju i hlaenju prostorija, proizvodne opreme i proizvoda.

  6 enerija ! vid! razliitih talasnih d!7ina/ ovaj vid energije koristi se u svrhuproduenja i poboljanjavidljivosti na radnom mjestu i u toku dana, prenoenja informacija i u svrhu obrade(laser).6 elektro-hemijska enerija/ koristi se u svrhu realizacije elektrolitskih, elektroerozivnih i galvanskihprocesa u toku proizvodnje.

  3ok In8ormacija -0ano denirane rute kojima cirkuliraju informacije unutarproizvodnog sistema nazivaju se tokom informacija. 'od tokom informacijapodrazumijeva se transport i razmjena informacija (usmenih, pismenih i signalnih)unutar komponenata proizvodnog sistema. 0ok informacija sastoji se iz personalne,organizacione i tehnike komponente koje za cilj imaju koordinacionu ulogu unutarproizvodnog sistema, to im daje upravljaku ulogu u strukturi proizvodnog sistema.

  0ok informacija odgovoran je za+

  2 tanost informacije,2 blagovremeno pristizanje informacija,

  2 prikupljanje informacija u eljenom formatu i kvalitetu na deniranom mjestu.

  7voenjem informacionih tehnologija i digitalizacijom procesa ova komponentaproizvodnog sistema predstavlja sve vaniji element upravljanja proizvodnimsistemima iz razloga to se istim+

  2 menadmentu olakava i ubrzava proces odluivanja,2 ukoliko se vrijednosti prikupljaju kontinualno u denisanom vremenskom periodudobiva se preglednija slika o deavanjima unutar proizvodnog sistema,2 ubrzavaju unutranji procesi obrade i razmjene informacija,2 smanjuju administrativni poslovi,2 pove"ava transparentnost i komunikativnost izmeu potpuno razliitih segmenataproizvodnog sistema,2 smanjuju trokovi proizvodnje odnosno pove"ava dobit,2 aktivno podrava inovaciona snaga proizvodnog sistema.

  9. :rste proizvoda prema Iso ;

 • 7/24/2019 Skripta Za Usmeni FPS

  5/20

  rude(ugalj,nafta,rudemetala,kamen)

  elektrina energija,gas,voda

  prehrambeni proizvodi (e"er, brano, so, hljeb, jestivo uljei masti, konditorskiproizvodi, alkoholna i bezalkoholna pi"a, stona hrana, cigarete)

  9erivati nafte

  :emikalije i hemijski proizvodi (kiseline,baze, soli,vjestacka djubriva)

  'roizvodi od nemetala (staklo, opeka, crijep, cement, krec, pijesak)

  *snovni metali (gvozde, celik, trake, cijevi)

  =ardverski (komadni/ proizvod -materijalan proizvod, ima denisan obliki mjeru, prebrojiv i iskazuje se u komadima.=ardverski(komadni/proizvodi-'rimjeri+

  0ekstilni proizvodi(odjevnipredmeti,posteljina)

  predmeti od koe(obu"a,odjevnipredmetikonagalanterija)

  proizvodi oddrveta(namjetaj,stolarija,graevinskielementi,instrumentioddrveta)

  proizvodi od gume i plastike(gumezavozila,gumeniiplastiniproizvodi)

  maine i ureaji (motori, pumpe, rashladna oprema, poljoprivredne maine,maine za proizvodnju, alati, aparati za doma"instvo)

  elektrini i optikiureaji(raunari,elektrinemaineiureaji,opremaza0;,radioitelefoniju)

  saobra"ajnasredstva(kamioni,automobili,autobusi,inskavozila,motocikli,bicikli).

  So8tverski proizvod nematerijalan proizvod, sastoji se od pisanih ili

  drugaije zabiljeenih informacija (raunarski program, projekat, knjiga,rjenik i sl.).5arakteristike softverskog proizvoda je+

  0ehnologija rada je specina

  ;eoma je vano jasno denisati zahtjeve koji se postavljaju pred proizvodciljzadatka

  *prema je naje"e od manjeg znaaja

  *snovni resurs j