Poslovne Financije Efzg- PITALICE

  • View
    1.197

  • Download
    146

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pitalice za teoretski dio poslovnih financija

Text of Poslovne Financije Efzg- PITALICE

1. Troak kapitala od obinih dionica prema troku kapitala od obveznica je obino:a) vii

b) nii

c) isti

d) ne mogu se usporeivati

2. Trokovi agenata su :

a) trokovi agencijskih usluga

b) brokerske provizije

c) potpisnike naknade

d) niti jedan od odgovora

3. Trezorske dionice nisu one dionice koje je poduzee:

a) privremeno otkupilo

b) steklo donacijom

c) zadralo u trezoru prilikom emisije

d) otkupilo od privatizacijskog fonda

4. CAPM odreuje prinos na neku dionicu kao

a) nerizinu kamatnu stopu + premiju trinog rizika

b) nerziinu kamatnu stopu+ premija specifinog rizika

c) nerizinu kamatnu stopu+premija ukupnog rizika

d) nerzinu kamatnu stopu + beta koeficijent

5. Zaokruite najtoniju tvrdnju:

a) kuponske obveznice fluktuirat e intenzivnije od obveznice bez kupona

b) kuponske obveznice fluktuirat e isto kao obveznice bez kupona

c) kuponske obveznice fluktuirat e slabije od obveznica bez kupona

d) kuponske obveznice fluktuirat e u obrnutom smjeru od obveznica bez kupona

6. Vrijednost preferencijalnih dionica utvruje se kao:

a) umnoak odnosa cijena i zarada po dionici

b) nominalna vrijednost dionica + sadanja vrijednost dividendi

c) vrijednost vjene rente od preferencijalnih dionica

d) vrijednost obinih dionica

7. Prema Gordonovom modelu( konstantan rast dividendi) troak kapitala od obinih dionica najosjetljiviji je na

a) procjenu oekivane stope rasta dividendi

b) na procjenu oekivanih dividendi

c) na veliinu nominalne vrijednosti dionica

d) na stopu trine kapitalizacije

8. Tipini financijski specijalisti za industriju VP nisu

a) banke

b) brokerske kue

c) dealerski alteri

d) investicijski bankari

9. Temeljna prednost dionikog drutva naspram drugih oblika poduzea je u:

a) postojanju dionica

b) ogranienoj odgovornosti vlasnika za dugove poduzea

c) razdvajanju poreza na dobit poduzea od poreza na dohodak njegovih vlasnikad) mogunost pribavljanja najveih iznosa kapitala

10. Vlasnik konvertibilne dionice izvrit e konverziju

a) kada je cijena konverzije via od cijene dionica

b) kada je cijena konverzije nia od cijene dionica

c) kada je cijena konverzije jednaka cijeni dionica

d) kada ga na konverziju pozove poduzee

11. Najveu osjetljivost na promjene kamatnih stopa pokazuju:

a) blagajniki zapisi

b) anuitetske obveznice

c) kuponske obveznice

d) obveznice bez kupona

12. Vrijednost preferencijalnih dionica utvruje se kao:

a) vrijednost obinih dionica

b) sadanja vrijednost preferencijalnih dividendi

c) umnoak odnosa cijene i zarada i zarada po dionici

d) niti jedan od navedenih naina

13. Gordonov model je

a) opcijski model vrednovanja

b) model ekonomske vrijednosti novca ( da pie dividendi bilo bi tono)c) model trine kapitalizacije

d) niti jedan od navedenih naina

14. Funkcija investicijskih banaka nije

a) potpisivanje

b) savjetovanje

c) investiranje

d) distribucija

15. Likvidnu dionicu koja ima aktivno trite karakterizira

a) mogunost prodaje

b) mogunost prodaje po predvidivoj cijeni

c) mogunost prodaje po utvrenoj cijeni

d) mogunost prodaje po dogovorenoj cijeni

16. Vlasnik e izvriti put opciju na dionicu

a) kada je izvrna cijena via od cijene dionice

b) kada je izvrna cijena nia od cijene dionice

c) kada je izvrna cijena jednaka cijeni dionice

d) kada ga na to pozove sastavlja opcije

17. Troak duga prije poreza je

a) tekui prinos

b) prinos do dospijea

c) kamatni prinos

d) prinos do opoziva

18. Troak kapitala od amortizacije je

a) ukupni troak kapitala

b) troak obine glavnice

c) troak duga

d) troak povlatene glavnice

19. S pribliavanjem vremena do dospijea cijena kuponske obveznice e

a) rasti

b) padati

c) biti sve blia nominalnoj vrijednosti

d) ostati ista

20. Prema temeljnim obiljejima rizinost preferencijalnih dionica je

a) vea od rizinosti obinih dionica b) manja od rizinosti obveznica c) pribilino ista rizinosti obveznica d) izmeu rizinosti dionica i obveznica21. Troak kapitala od obveznica bez kupona je

a) prinos do dospijea

b) tekui prinos

c) prinos od kamata

d) kuponska kamatna stopa

22. Emisija dionica s pravima je oblik

a) kupnje nadmetanjem

b) privatnog plasmana

c) ogranienog privatnog plasmana d) komisije (nita nije tono; ogranieni javni plasman) 23. Arbitraeri

a) zarauju na promjenama cijena dionica

b) osiguravaju djelovanje zakona jedne cijene

c) pekuliraju i na rast i na pad cijena dionica

d) preuzimaju poduzea

24. Ako poduzee koje je izvrilo dijeljenje dionica vodi politiku redovnih dividendi, dioniari bi trebali oekivati:

a) vee dividende

b) manje dividende

c) iste dividende

d) obustavu dividendi

25. Medvjee trite dionica karakterizira

a) tendencija rasta cijena dionica

b) tendencija stabilnih cijena dionica

c) tendencija pada cijena dionica

d) tendencija izrazite fluktuacije cijena dionica

26. Temeljna razlika izmeu ronica i opcija je

a) u standardiziranosti

b) u karakteru obligacije

c) u vezanoj imovini

d) u likvidnosti

27. Na dan kad dionice ostaju bez prava (na prvokup dionica nove emisije)cijena dionica:

a) raste

b) pada

c) ostaje ista

d) nije kotirana

28. Isplatu dividendi zagovara

a) rezidualna teorija vrijednosti

b) efekt klijentele

c) teorija ptice u ruci

d) teorija porezne indiferencije

29. Koji je najtoniji odgovor:

a) troak novoemitirane glavnice je prinos od dividendi umanjen za trokove emisje

b) prinos od zarada umanjen za trokove emisije

c) prinos do dospijea nakon poreza

d) prinos manji od troka zadranih zarada

30. Koji odgovor najbolje karakterizira emisiju dionice s pravimaa) oblik dogovorne kupnje

b) to je osiguranje kontrole sadasnjim dioniarima

c) to je najskuplji oblik emisije novih dionica

d) to je oblik ogranienog javnog plasmana

31. Koji je najtoniji odgovor

a) beta je mjera sistemskog rizika dionicab) beta je mjera rizika vp

c) beta je mjera nerizine kamatne stope i trinog indeksa

d) beta je mjera premije rizika na trini indeks

32. Koji od navedenih postupaka ne predstavlja metodu ocjene individualne rizinosti projekta

a) analiza stabla odluivanja

b) senzitivna analiza

c) abc analiza

d) scenario analiza

33. Na dan kad dionice ostaju bez dividendi njihova cijena e

a) porasti

b) ostati ista

c) pasti

d) ovisi o odnosu ponude i potranje

34. Neto obrtni kapital predstavljen je

a) permanentnom tekuom imovinom

b) tekuom imovinom zalihe

c) tekuom imovinom spontano financiranje

d) fluktuirajuom tekuom imovinom

35. Opciju konverzije mogu nositi

a) sve obveznice

b) samo kuponske obveznice

c) samo anuitetske obveznice

d) anuitetske i kuponske obveznice

36. Prema tradicionalistima

a) optimalna struktura kapitala ne postoji b) troak kapitala je rastua funkcija stupnja zaduenosti poduzea

c) padajua

d) troak kapitala ima karakteristian U oblik

37. Prema tradicionalistima optimalna struktura kapitala

a) ne postoji b) postie se uz 100%tnu zaduenost

c) postie se uz najnii troak kapitala

d) postie se uz minimalnu zaduenost poduzea

38. Rezidualna teorija dividendi

a) zagovara niske dividende

b) je povezana s kriterijem ciste sadanje vrijednost (IRR>k)c) zagovara visoke dividende

d) je povezana s teorijom oekivanja

39. to bi se dogodilo s IRR projekta koji e se efektuirati jednakim novanim tokovima ako se ti novani tokovi daju u duljem vremenu

a) ista

b) poveala

c) smanjila

d) neznatno promijenila

40. Terorija agenataa) nema veze s politikom dividendi

b) daje prednost isplati dividendi

c) daje prednost zadravanju zarada

d) zahjteva konstantan rast dividendi

41. Transakcijske trokove za investitore ne predstavlja

a) kamatni raspon

b) cjenovni raspon

c) brokerske provizije

d) potpisniki raspon

42. Troak lizinga prema troku kredita je

a) uvjek nizi

b) po pravilu nizi

c) uvijek vii

d) po pravilu vii

43. U uvjetima nesavrenog trita cilj poslovanja tvrtke je maksimilizacija

a) profita

b) vrijednosti tvrtke

c) vrijednosti dionice tvrtke d) vrijednosti dionike glavnice

44. Vijek efektuiranja s financijskog stajalita

a) isti je kao ekonomski vijek

b) razlikuje se od ekonomskog vijeka

c) dulji je od ekonomskog vijeka za vrijeme iskoritavanja rezidualne vrijednosti

d) nema dodirne toke s ekonomskim vijekom

45. Inverzno kretanje cijene i zahtjevanog prinosa vrijedi

a) za dionice i obveznice

b) samo za dionice

c) samo za obveznic