POSLOVNE FINANCIJE 2 - Tro¥Œak amortizacije kao komponenta tro¥Œka kapitala odgovara ¢â‚¬â€œprosje¤â€°nomponderiranom

 • View
  7

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of POSLOVNE FINANCIJE 2 - Tro¥Œak amortizacije kao komponenta tro¥Œka kapitala...

 • 1

  POSLOVNE

  FINANCIJE 2

 • www.referada.hr

  Bok,

  Drago nam je što si odabrao/la upravo Referadu za pronalazak materijala koji će ti

  pomoći u učenju!

  Materijali koje si skinuo/la s naše stranice nisu naše autorsko djelo,

  već samo sažeti prikazi obvezne literature koji služe za ponavljanje

  gradiva.

  P.S. Pomozite svojim kolegama ocjenjivanjem predmeta prema kategorijama,

  ocjenjivanjem skripti i korisnim savjetima u komentarima.

  Također, kako bismo što prije napravili dobru bazu skripti za ponavljanje,

  pošaljite nam na mail svaku skriptu koju niste vidjeli na stranici

  (skripte@referada.hr).

  Želimo ti puno sreće s učenjem!

  http://www.referada.hr/ mailto:skripte@referada.hr

 • www.referada.hr

  AMORTIZACIJA

   Inkrementalna amortizacija kod problema zamjene je – porezna ušteda od amortizacije novog stroja.

   Inkrementalna amortizacija kod problema zamjene je POREZNA ZARADA.

   Trošak amortizacije kao komponenta troška kapitala odgovara – prosjeĉnom ponderiranom trošku kapitala.

   Trošak amortizacije kao komponente ukupnog troška kapitala identiĉan je prosjeĉnom ponderiranom trošku kapitala poduzeća. TOĈNO

  →Amortizacija se može tretirati kao neoporezivi dio novĉanog toka. Amortizacijski zajam – naĉin

  otplate duga i isplate pripadajućih kamata. Amortizacijski plan – plan otplate duga i isplate kamata.

  ANALIZA OSJETLJIVOSTI

   Analiza osjetljivosti investicijskog projekta nije prava metoda ocjene njegova rizika jer ne

  razmatra VJEROJATNOST PROMJENE SVAKOG ELEMENTA

  FORMIRANJA ĈSV PROJEKTA PREMA OĈEKIVANIM VRIJEDNOSTIMA.

  BETA

   Beta koeficijent je mjera SISTEMATSKOG RIZIKA INVESTICIJE, a izraĉunava se KAO ODNOS INTENZITETA KRETANJA PRINOSA NA VRIJEDNOSNI PAPIR PREMA KRETANJU PRINOSA

  CJELOKUPNOG TRŢIŠTA.

   Prema karakteristiĉnom regresijskom pravcu vrijed. papira specifiĉan rizik neke investicije predstavljen je ß KOFICIJENTOM KOJI POKAZUJE KRETANJE

  PROFITABILNOSTI DUGOROĈNOG VP ODNOSNO PROFITABILNOST

  TRŢIŠTA.

   Za analizu tržišnog rizika projekta može se koristiti i raĉunovodstvena beta. TOĈNO

  BRZI ODNOS

   Brzi odnos je – jednak tekućem odnosu ako poduzeće posluje bez zaliha + najĉešće je manji od tekućeg odnosa.

   Brzi odnos je – manji od tekućeg + jedank tekućem za poduzeće bez zaliha.

   Brzi odnos je – odnos zbroja novca, utrţivih vp i naplativih potraţivanja prema tekućim obvezama + odnos razlike tekuće imovine i zaliha prema tekućim obvezama + tekući odnos

  umanjen za odnos zahliha prema tekućim obvezama.

  BUDŢETIRANJE KAPITALA

   Budžetiranje kapitala predstavlja postupak donošenja odluka o investicijskim projektima. TOĈNO

   Diskontna stopa koju treba koristiti u procesu budžetiranja kapitala primarno je odreĊena troškom kapitala tvrtke koja ispituje projekt. TOĈNO

   MeĊunarodno budžetiranje kapitala karakterizira uporaba posebnih kriterija financijskog odluĉivanja. TOĈNO

   Metode budžetiranja kapitala – diskontirano razdoblje povrata, ĈSV, indeks profitabilnosti, interna stopa profitabilnosti.

   Temeljni novĉani tokovi projekta meĊunarodnog budžetiranja kapitala jesu – dividende. →Pronalaženje investicijskih oportuniteta, prikupljanje podataka, odreĊivanje novĉanih tokova i

  budžeta kapitala, vrednovanje i donošenje odluke, analiza izvoĊenja.

  http://www.referada.hr/

 • www.referada.hr

  CAMP

   CAMP odreĊuje prinos na neku dionicu kao – neriziĉnu kamatnu stopu plus premiju trţišnog rizika.

   Prema CAMP-u zahtijevani prinos sastoji se od CIJENE VREMENA KOJU

  ODRAŢAVA PRINOS NA ULAGANJA BEZ RIZIKA I CIJENE RIZIKA

  KOJU ODRAŢAVA PREMIJA RIZIKA (trţišna premija rizika i koeficijent ß).

   U CAMP-u optimalan portfolio za investitora je onaj koji se postiže – kao tangenta krivulje indiferencije na efikasnu granicu skupa mogućih portfolia.

   Ukljuĉivanje rizika u visinu diskontne stope je postupak koji se naziva INDIVIDUALNE RIZIĈNOSTI PROJEKTA – CAMP MODEL. Ili riziku prilagoĊena diskontna stopa

  ĈISTI NOVĈANI TOK

   Ĉisti novĉani tok aproksimira se iz raĉunovodstvenog kategorijalnog aparata kao neto zarade i amortizacija. TOĈNO

   Ĉisti novĉani tok investicijskog projekta predstavlja – razliku svih godišnjih novĉanih primitaka i novĉanih izdataka.

   Ĉisti novĉani tok nakon poreza – ne ukljuĉuje kamate.

   Ĉisti novĉani tok nakon poreza je SVOJEVRSNI DERIVAT

  RAĈUNOVODSTVENE DOBITI (ZARADA NAKON POREZA). INKREMENTALNI NOVĈANI TOKOVI TRETIRAJU SE KAO NOVĈANI TOK NAKON POREZA.

   Ĉisti novĉani tok nakon poreza predstavljen je neto zaradama poduzeća (nakon kamata i poreza) uvećanim za iznos amortizacije. TOĈNO

   Novĉani tok od rezidualne vrijednosti fiksne imovine nakon poreza – moţe biti veći, jednak i manji od prodajne vrijednosti.

   Prijelomna toĉka ĉistog novĉanog toka - ostvaruje se na niţem obujmu poslovanja od

  prijelomne toĉke dobiti.

   Prijelomna toĉka novĉanog toka – moţe se izraĉunati na bruto i neto principu + nalazi se na niţoj razini poslovne aktivnosti od prijelomne toĉke zarada.

   Prijelomna toĉka novĉanog toka nalazi se na nižem obujmu poslovne aktivnosti od prijelomne toĉke dobiti kad se promatra na bruto principu. TOĈNO

   Prijelomna toĉka novĉanog toka nalzi se na nižem obujmu poslovne aktivnosti od prijelomne toĉke dobiti kada se promatra na neto principu. TOĈNO

   Tri tipiĉne skupine novĉanih tokova su : 1.INVESTICIJSKI TROŠKOVI 2. TEKUĆI ĈISTI NOVĈANI TOK 3. REZIDUALNA VRIJEDNOST.

  ĈISTA SADAŠNJA VRIJEDNOST

   Ako dva projekta imaju jednaku ĈSV veći indeks profitabilnosti imati će PROJEKT ĈIJI SU INVESTICIJSKI TROŠKOVI MANJI.

   Ĉista sadašnja vrijed. projekta pokazuje oĉekivano povećanje vrijednosti poduzeća uz prihvaćanje projekta koja će primarno pripasti vlasnicima obiĉnih dionica. TOĈNO

   Ĉista sadašnja vrijednost je konveksna funkcija veliĉine diskontne stope – toĉno

   Ĉista sadašnja vrijednost predstavlja sadašnju vrijednost svih novĉanih primitaka umanjenu za sadašnju vrijednost svih novĉanih izdataka u cjelokupnom vijeku efektuiranja investicijskog

  projekta. NETOĈNO

  http://www.referada.hr/

 • www.referada.hr

   Izjednaĉavanje ĈSV razliĉito rangiranih projekata obavlja se primjenom – metode diferencijacije.

   Kod razliĉito rangiranih meĊusobno iskljuĉivih projekata razliĉitih veliĉina i istog vijeka efektuiranja – izabire se projekt veće ĈSV.

  Kriterij ocjene investicijskih projekata koji se zasniva na razlici sadašnje vrijednosti svih budućih novĉanih tokova i sadašnje vrijednosti investicijskih troškova naziva se

  KRITERIJ ĈISTE SADAŠNJE VRIJEDNOSTI.

  Metoda ĈSV i metoda interne stope profitabilnosti polaze od pretpostavke da se svi novĉani tokovi projekta mogu reinvestirati uz profitabilnost koja odgovara trošku kapitala. NETOĈNO

   Projekti s pozitivnom ĈSV prihvatljivi su za poduzeće jer osiguravaju oĉekivano povećanje njegove vrijednosti koje će primarno pripasti vlasnicima obiĉnih dionica.

  TOĈNO

   Projekti sa negativnom ĈSV imaju nužno i negativne indekse profitabilnosti koji tako ukazuju na oĉekivano smanjenje vrijednosti tvrtke. NETOĈNO

  DISKONTIRANO RAZDOBLJE POVRATA

   Diskontirano razdoblje povrata pogodan je kriterij za mala poduzeća zbog troška agenta. NETOĈNO

   Prihvatljivost pojekta prema kriteriju diskontiranog razdoblja povrata – odreĊena je raĉunskim postupkom.

  →Ukljuĉuje vremensku vrijednost novca. Broj godina u kojima će se diskontirani tekući ĉisti novĉani

  tok vratiti u investicijske troškove. Koristi trošak kapitala.

  EFEKT KLIJENTELE

   Efekt klientele – razliĉito ponašanje interesnih skupina dioniĉar. Uprava mora prepoznati strukturu svojih dioniĉara (klientele). Pojedinci plaćaju porez na dividendu pa će favorizirati

  zadržavanje dobiti što im je porezni tretman veći. A poduzeće koje drži dionice drugog

  poduzeća ima znatno niži porezni tretman.

   Efekt klijentele traži da politika dividendi OVISI O VISINI POREZNOG TERETA INTERESNIH GRUPA DIONIĈARA.

   Prema efektu klientele poduzeće – treba voditi politiku stabilnih dividendi.

  EFIKASAN PORTFOLIO

   Efikasan portfolio je ona kombinacija investicija koja OSIGURAVA POSTIZANJE

  NAJVIŠE PROFITABILNOSTI UZ BILO KOJI STUPANJ RIZIKA, ODNOSONO NAJNIŢEG RIZIKA UZ BILO KOJU OĈEKIVANU PROFITABILNOST.

  EKONOMSKA VRIJEDNOST

   Koncept ekonomske vrijednosti odreĊuje vrijednost profitabilne imovine kroz sadašnju vrijednost oĉekivanih novĉanih tokova ovisno o riziku njihovog pritjecanja.

  TOĈNO

   Netoĉne tvrdnje – ekonomska vrijednost nema nikakve veze s trţišnim cijenama imovine.

  FINANCIJSKA EFIKASNOST INVESTICIJSKIH PROJEKATA

   Financijska efikasnost investicijskih projekata ocjenjuje se VELIĈINOM I

  DINAM