of 15/15
17.12.2018. 1 RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE AMORTIZACIJE Struktura troška nabave dugotrajne imovine Kupovna cijena dobavljača (fakturna vrijednost) Ovisni troškovi nabave - svi troškovi koji se direktno mogu pripisati nabavi imovine Carine i uvozne pristojbe Nepovratni porezi na promet (PDVne!)

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE AMORTIZACIJE...17.12.2018. 1 RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE AMORTIZACIJE Struktura troška nabave dugotrajne imovine • Kupovna cijena dobavljača (fakturna

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE AMORTIZACIJE...17.12.2018. 1 RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE AMORTIZACIJE...

 • 17.12.2018.

  1

  RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE AMORTIZACIJE

  Struktura troška nabave dugotrajne imovine

  • Kupovna cijena dobavljača (fakturna vrijednost)

  • Ovisni troškovi nabave - svi troškovi koji se direktno mogu pripisati nabavi imovine

  • Carine i uvozne pristojbe

  • Nepovratni porezi na promet (PDVne!)

 • 17.12.2018.

  2

  Korištenje dugotrajne imovine

  • Prijenos iz pripreme u upotrebu

  • Obračun amortizacije

  Rashodovanje dugotrajne imovine

  • Izdvajanje imovine iz upotrebe

 • 17.12.2018.

  3

  Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine

  • Smanjenje vrijednosti imovine (nesustavno)

  • Nadoknadivi iznos < knjigovodstveni iznos

  Naknadni izdaci za dugotrajnu imovinu

  • Dodatno ulaganje ili tekući rashod

  • Obnova postojeće funkcije imovine - (investicijsko i tekuće održavanje) rashod

  • Produženje vijeka upotrebe i poboljšanje upotrebne vrijednosti dodatno ulaganje

 • 17.12.2018.

  4

  Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

  • Namjera prodaje

  • Prijenos dugotrajne imovine na kratkotrajnu imovinu

  • Vrednovanje - niža vrijednost između fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje i knjigovodstvene vrijednosti

  • Testiranje umanjenja vrijednosti

  – Umanjenje vrijednosti – rashod

  Ulaganja u nekretnine

  • Nekretnina koja se drži radi: – Ostvarivanja prihoda od najma

  – Porasta tržišne vrijednosti

  • Početno mjerenje - trošak nabave

  • Naknadno mjerenje: – Model troška - knjigovodstvena vrijednost

  – Model revalorizacije - fer vrijednost • Povećanje fer vrijednosti – prihod

  • Smanjenje fer vrijednosti - rashod

 • 17.12.2018.

  5

  Amortizacija

  • Amortizacija je vrijednosni iskaz trošenja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine te prenošenje dijela vrijednosti te imovine na proizvode i usluge.

  • sustavni raspored amortizacijskog iznosa neke imovine tijekom njegovog korisnog vijeka trajanja

  • Imovina koja podliježe amortizaciji je ona: – za koju se očekuje da će se koristiti u razdoblju dužem od

  godine dana, – koja ima ograničen koristan vijek trajanja i – koju poslovni subjekt drži za upotrebu u proizvodnji ili prodaji

  robe i pružanju usluga, za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe.

  • Obračunu amortizacije ne podliježu: – imovina koja je u procesu nabave – predujmovi dani za nabavku dugotrajne materijalne imovine – zemljište – šume i slični obnovljivi resursi – ostala materijalna imovina

 • 17.12.2018.

  6

  Elementi računovodstvene politike amortizacije

  • osnovica za obračun amortizacije (amortizirajući iznos),

  • metode amortizacije,

  • stope amortizacije i

  • obračun amortizacije po predmetu.

 • 17.12.2018.

  7

  Amortizacija

  • iznos amortizacije za svako razdoblje treba priznati kao rashod, osim u slučaju ako je taj iznos amortizacije uključen u knjigovodstveni iznos druge imovine (izdaci za razvoj, proizvodnja)

  • amortizirajući iznos pojedine imovine treba rasporediti sustavno tijekom njegovog vijeka upotrebe

  • amortizirajući iznos se utvrđuje nakon oduzimanja njegovog ostatka vrijednosti

  • početak obračuna amortizacije

  • prestanak obračuna amortizacije

  • sredstva privremeno izvan upotrebe

  • sredstva trajno izvan upotrebe

  Osnovica za obračun amortizacije

  • bruto knjigovodstvena vrijednost imovine koja se zasniva na:

  – povijesnim troškovima tj. trošak nabave

  – revalorizirana vrijednost

  – trošak nabave – ostatak vrijednosti na kraju korisnog vijeka trajanja sredstva

 • 17.12.2018.

  8

  Vijek trajanja imovine

  • vremensko razdoblje u kojem se očekuje da će sredstvo biti na raspolaganju za upotrebu subjektu ili

  • broj proizvoda ili sličnih jedinica koje subjekt očekuje ostvariti od toga sredstva.

  Procjena korisnog vijeka trajanja imovine

  • očekivana upotreba sredstva u poduzeću prema očekivanom kapacitetu sredstva ili fizičkom učinku,

  • očekivano fizičko trajanje i trošenje koje ovisi o proizvodnim čimbenicima kao što je broj smjena u kojima će se sredstvo koristiti, program popravaka i održavanja i briga o održavanju sredstva dok je ono neiskorišteno

  • tehničko i ekonomsko starenje koje proistječe iz promjena ili poboljšanja u proizvodnji ili zbog promjene u tržišnoj potražnji za proizvodom ili uslugom koje daje sredstvo,

  • zakonska ili slična ograničenja vezana uz korištenje sredstva, kao što je datum isteka odgovarajućih najmova

 • 17.12.2018.

  9

  Sustavi i metode obračuna amortizacije

  • Vremenska sustav (zasnovane na korisnom vijeku trajanja sredstva koje se amortizira - o korisnom vijeku trajanja ovisi i stopa amortizacije - koristan vijek trajanja ovisi o procjeni, a odlučujući je čimbenik iskustvo sa sličnim vrstama imovine)

  – Linearna metoda (istovjetna stopa amortizacije kroz cijeli vijek trajanja),

  – Degresivna metoda (stopa amortizacije opada kroz vijek trajanja) i

  – Progresivna metoda (stopa amortizacije raste kroz vijek trajanja).

  • Funkcionalni sustav (zasnovana na količini učinaka koju ostvari sredstvo koje se amortizira)

  – obračun prema učinku

  – obračun prema satima rada

 • 17.12.2018.

  10

  Linearna metoda obračuna amortizacije

  Godišnja stopa amortizacije = 100 / Procijenjeni korisni vijek upotrebe

  Godišnji iznos amortizacije = Trošak nabave * Godišnja stopa amortizacije / 100

  ili

  Godišnji iznos amortizacije = Trošak nabave / procijenjeni korisni vijek upotrebe

  Primjer 1

  Trošak nabave opreme je 400.000 kn Procijenjeni korisni vijek trajanja je 4 godine Obračun amortizacije: • progresivnom metodom • linearnom metodom • degresivnom metodom • funkcionalnom metodom

  – procijenjena količina proizvodnje = 100.000 komada proizvoda A

  – proizvedena količina proizvoda A u I. godini je 10.000 kom

 • 17.12.2018.

  11

  Godina Stopa Trošak amortizacije Neto vrijednost

  1

  2

  3

  4

  Ukupno

  Godina Stopa Trošak amortizacije Neto vrijednost

  1

  2

  3

  4

  Ukupno

  Godina Stopa Trošak amortizacije Neto vrijednost

  1

  2

  3

  4

  Ukupno

 • 17.12.2018.

  12

  Primjer 2

  Trošak nabave opreme je 50.000

  Planirani vijek upotrebe je 10 godina (stopa amortizacije je 10%)

  Proknjižite ispravak vrijednosti (amortizaciju) za prvu godinu upotrebe i izračunajte neto knjigovodstvenu vrijednost (neotpisanu vrijednost)

 • 17.12.2018.

  13

  Primjer 3

  Nabavili smo stroj i primili račun u iznosu 70.000 kn + PDV. Trošak prijevoza iznosi 30.000,00 kn + PDV. Stroj je stavljen u uporabu na početku godine. Očekivani vijek upotrebe stroja je 5 godina. Linearnom (proporcionalnom) metodom obračunata je amortizacija za prvu godinu korištenja. Proknjižite amortizaciju za sljedeće tri godine. Stroj je rashodovan.

 • 17.12.2018.

  14

  Godina Stopa Trošak amortizacije Neto vrijednost

  1

  2

  3

  Ukupno

  Primjer 4 Poduzeće nabavlja novi automobil (za poslovne potrebe) od auto-kuće i u zamjenu daje rabljeni automobil. Knjigovodstveni podaci koji se odnose rabljeni automobil su sljedeći:

  – trošak nabave 140.000 kn i – pripadajući ispravak vrijednosti 100.000 kn

  Procijenjena vrijednost rabljenog automobila je 65.000 kn. Primljena je faktura od poslovnog subjekta A za novi automobil u iznosu od 150.000 kn. Plaćena je razlika. Automobil je predan u uporabu.

 • 17.12.2018.

  15

  Primjer 5 Trošak nabave stroja iznosi 130.000,00 kn,

  akumulirana amortizacija 80.000,00 kn. Prodali smo stroj za 45.000,00 kn + PDV. Stroj je isknjižen iz uporabe. Kupac je platio mjenicom.