43
M A T E M A T I M A T E M A T I K A K A SEMINAR - SARAJEVO , 22. 01. 2009. GODINE SEMINAR - SARAJEVO , 22. 01. 2009. GODINE PRAĆENJE I VREDNOVANJE PRAĆENJE I VREDNOVANJE ZNANJA UČENIKA ZNANJA UČENIKA METODE OCJENJIVANJA METODE OCJENJIVANJA

vrednovanje znanja učenika.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: vrednovanje znanja učenika.ppt

M A T E M A T I K M A T E M A T I K A A

SEMINAR - SARAJEVO , 22. 01. 2009. GODINE SEMINAR - SARAJEVO , 22. 01. 2009. GODINE

PRAĆENJE I VREDNOVANJE PRAĆENJE I VREDNOVANJE ZNANJA UČENIKA ZNANJA UČENIKA

METODE OCJENJIVANJA METODE OCJENJIVANJA

Page 2: vrednovanje znanja učenika.ppt

Pri određivanju nastavnih umijeća Pri određivanju nastavnih umijeća

važna su tri elementa:važna su tri elementa: ZNANJE, ZNANJE, ODLUČIVANJE I RADNJE:ODLUČIVANJE I RADNJE:

Oni doprinose uspješnoj nastavi i mogu se Oni doprinose uspješnoj nastavi i mogu se sažeti i opisati u sedam kategorija:sažeti i opisati u sedam kategorija:

Planiranje i pripremaPlaniranje i priprema: umijeća potrebna : umijeća potrebna za odabir predviđenih pedagoških ciljeva i za odabir predviđenih pedagoških ciljeva i rezultata i načina kako ih najlakše postići.rezultata i načina kako ih najlakše postići.

Izvedba nastavnog sata: Izvedba nastavnog sata: umijeća umijeća potrebna za uspješno uključivanje učenika potrebna za uspješno uključivanje učenika u učenje, osobito u odnosu na kakvoću u učenje, osobito u odnosu na kakvoću pouke.pouke.

Vođenje i tok nastavnog sata:Vođenje i tok nastavnog sata: umijeća umijeća potrebna za organizaciju aktivnosti za potrebna za organizaciju aktivnosti za vrijeme nastave kojima se održava vrijeme nastave kojima se održava učenička pažnja, zanimanje i sudjelovanje.učenička pažnja, zanimanje i sudjelovanje.

Page 3: vrednovanje znanja učenika.ppt

Razredni ugođaj:Razredni ugođaj: umijeća potrebna da bi se umijeća potrebna da bi se razvili i održali motivacija i pozitivni učenički razvili i održali motivacija i pozitivni učenički odnos prema nastavi.odnos prema nastavi.

Disciplina:Disciplina: umijeća potrebna da se održi rad te umijeća potrebna da se održi rad te da se riješe problemi učeničkog neposluha.da se riješe problemi učeničkog neposluha.

Ocjenjivanje učeničkog napretka:Ocjenjivanje učeničkog napretka: umijeća umijeća potrebna da se ocijeni učenički napredak, a koja potrebna da se ocijeni učenički napredak, a koja uključuju formativno (pomaže učenikovom uključuju formativno (pomaže učenikovom razvitku) i sumativno (evidentira postignuća) razvitku) i sumativno (evidentira postignuća) ocjenjivanje.ocjenjivanje.

Osvrt i ocjena vlastitog rada:Osvrt i ocjena vlastitog rada: umijeća umijeća potrebna da se prosuđuje o vlastitoj nastavi kako potrebna da se prosuđuje o vlastitoj nastavi kako bi se poboljšala.bi se poboljšala.

Page 4: vrednovanje znanja učenika.ppt

OCJENJIVANJE UČENIČKOG NAPRETKAOCJENJIVANJE UČENIČKOG NAPRETKA

ocjenjivanje učenikovog rada u toku i poslije ocjenjivanje učenikovog rada u toku i poslije nastave je temeljito, konstruktivno i nastave je temeljito, konstruktivno i pravodobnopravodobno

cilj povratnih informacija o ocjenama nije cilj povratnih informacija o ocjenama nije samo ispraviti i ukazati na probleme, nego i samo ispraviti i ukazati na probleme, nego i potaknuti učenika da se trudi i da ne izgubi potaknuti učenika da se trudi i da ne izgubi samopouzdanje, a to uključuje komentare o samopouzdanje, a to uključuje komentare o učeničkom radu, pomoć ili rad s pojedinim učeničkom radu, pomoć ili rad s pojedinim učenicimaučenicima

primjenjuju se razni načini ocjenjivanja, primjenjuju se razni načini ocjenjivanja, formativni i sumativniformativni i sumativni

postoje razne vrste evidencije o napretkupostoje razne vrste evidencije o napretku

Page 5: vrednovanje znanja učenika.ppt

učenicima se pruža prilika da sami ocjenjuju učenicima se pruža prilika da sami ocjenjuju svoj rad i napredaksvoj rad i napredak

ocjenjivanje učeničkog rada služi tome da se ocjenjivanje učeničkog rada služi tome da se odredi koja su to problematična područja, odredi koja su to problematična područja, koliko je podučavanje bilo uspješno i je li koliko je podučavanje bilo uspješno i je li uspostavljen čvrst temelj za daljni napredakuspostavljen čvrst temelj za daljni napredak

ocjenjivanje se sastoji od umijeća učenja i ocjenjivanje se sastoji od umijeća učenja i podučavanja te postupaka kojima se učenici podučavanja te postupaka kojima se učenici služe da bi napredovali.služe da bi napredovali.

Page 6: vrednovanje znanja učenika.ppt

OCJENJIVANJE JE POVEZANO SA OSVRTOM I OCJENJIVANJE JE POVEZANO SA OSVRTOM I PROCJENOM VLASTITOG RADAPROCJENOM VLASTITOG RADA

nastavni satovi se evaluiraju zbog budućeg nastavni satovi se evaluiraju zbog budućeg planiranja i radaplaniranja i rada

nastavnik redovno razmišlja o svom radu nastavnik redovno razmišlja o svom radu kako bi uočio područja koja valja poboljšatikako bi uočio područja koja valja poboljšati

o svom sadašnjem radu nastavnici o svom sadašnjem radu nastavnici razmišljaju i prosuđuju na razne načinerazmišljaju i prosuđuju na razne načine

nastavnik redovno kritički razmišlja o tome nastavnik redovno kritički razmišlja o tome bi li se njegovo vrijeme i trud mogli bolje bi li se njegovo vrijeme i trud mogli bolje iskoristitiiskoristiti

nastavnik redovno kritički razmišlja o nastavnik redovno kritički razmišlja o postupcima i tehnikama kojima se bori protiv postupcima i tehnikama kojima se bori protiv stresastresa

Page 7: vrednovanje znanja učenika.ppt

SVRHE OCJENJIVANJASVRHE OCJENJIVANJAOcjenjivanje je svaka aktivnost kojom se Ocjenjivanje je svaka aktivnost kojom se vrednuje učenikov uspjeh. Kakva je svrha vrednuje učenikov uspjeh. Kakva je svrha ocjenjivanja?ocjenjivanja?

Najčešće svrhe su:Najčešće svrhe su: Osigurati nastavnicima povratne Osigurati nastavnicima povratne

informacije o učeničkom napretku.informacije o učeničkom napretku. Učenicima osigurati pedagoške povratne Učenicima osigurati pedagoške povratne

informacije. informacije. Ocjenjivanje omogućuje učenicima da usporede Ocjenjivanje omogućuje učenicima da usporede svoj uspjeh s očekivanim standardom.svoj uspjeh s očekivanim standardom.

Motivirati učenike. Motivirati učenike. Ocjenivačke aktivnosti mogu biti poticaj Ocjenivačke aktivnosti mogu biti poticaj učenicima da dobro organiziraju svoj rad. učenicima da dobro organiziraju svoj rad. Poticaj se može uglavnom temeljiti na Poticaj se može uglavnom temeljiti na unutrašnjoj motivaciji, vanjskoj motivaciji ili na unutrašnjoj motivaciji, vanjskoj motivaciji ili na obje.obje.

Page 8: vrednovanje znanja učenika.ppt

Osigurati evidenciju napretka.Osigurati evidenciju napretka.Redovno ocjenjivanje omogućuje vam da Redovno ocjenjivanje omogućuje vam da pismeno pratite učenički napredak kroz duže pismeno pratite učenički napredak kroz duže razdoblje.razdoblje.

Poslužiti kao izraz sadašnjih postignuća.Poslužiti kao izraz sadašnjih postignuća.Može poslužiti da se odredi standard Može poslužiti da se odredi standard postignutog uspjeha učenika u određenom postignutog uspjeha učenika u određenom trenutku.trenutku.

Ocijeniti učeničku spremnost za buduće Ocijeniti učeničku spremnost za buduće učenje.učenje.Ocjenjivanje može poslužiti kao znak jesu li Ocjenjivanje može poslužiti kao znak jesu li učenici spremni za određeni tip učenja.učenici spremni za određeni tip učenja.

Page 9: vrednovanje znanja učenika.ppt

OPASNOSTI OCJENJIVANJAOPASNOSTI OCJENJIVANJA

Prva i najvažnija opasnost je da se učenici Prva i najvažnija opasnost je da se učenici koji iz povratnih informacija o vlastitom koji iz povratnih informacija o vlastitom napretku zaključe da zaostaju za svojim napretku zaključe da zaostaju za svojim kolegama. Zbog toga se mogu razočarati i kolegama. Zbog toga se mogu razočarati i otuđiti od škole.otuđiti od škole.

Druga je opasnost da postupci za Druga je opasnost da postupci za ocjenjivanje učeničkog napretka mogu ocjenjivanje učeničkog napretka mogu oduzeti previše vremena i energije koju bi oduzeti previše vremena i energije koju bi bolje mogli utrošiti na druge aktivnosti.bolje mogli utrošiti na druge aktivnosti.

Treća je opasnost da nastavnici i učenici Treća je opasnost da nastavnici i učenici mogu veću pažnju obratiti dobrim mogu veću pažnju obratiti dobrim učenicima. učenicima.

Page 10: vrednovanje znanja učenika.ppt

VRSTE OCJENJIVANJAVRSTE OCJENJIVANJAKao posljedica raznovrsnih ocjenjivačkih Kao posljedica raznovrsnih ocjenjivačkih aktivnosti koje se koriste u školama, najčešće se aktivnosti koje se koriste u školama, najčešće se spominju najvažniji pojmovi:spominju najvažniji pojmovi:

Formativno ocjenjivanje. Formativno ocjenjivanje. Ocjenjivanje kojemu Ocjenjivanje kojemu je cilj poboljšati uspješno učenje učenika. To se je cilj poboljšati uspješno učenje učenika. To se može postići da se učenicima pomogne može postići da se učenicima pomogne povratnom informacijom ili da nastavnici dobiju povratnom informacijom ili da nastavnici dobiju povratne obavijesti koje će im omogućiti da povratne obavijesti koje će im omogućiti da ubuduće djelotvornije zadovolje učenikove ubuduće djelotvornije zadovolje učenikove pedagoške potrebe. Takvo ocjenjivanje je pedagoške potrebe. Takvo ocjenjivanje je usmjereno na pronalaženje grešaka, poteškoća ili usmjereno na pronalaženje grešaka, poteškoća ili manjkavosti u učeničkom radu i pruža savjete manjkavosti u učeničkom radu i pruža savjete kako bi se rad u budućnosti poboljšao.kako bi se rad u budućnosti poboljšao.

Sumativno ocjenjivanje.Sumativno ocjenjivanje. Ocjenjivanje koje Ocjenjivanje koje određuje standard postignuća dostignut u određuje standard postignuća dostignut u određenom trenutku, a najčešće se vrši na kraju određenom trenutku, a najčešće se vrši na kraju obrazovnog razdoblja (polugodišta ili godine).obrazovnog razdoblja (polugodišta ili godine).

Page 11: vrednovanje znanja učenika.ppt

Normativno ocjenjivanje. Normativno ocjenjivanje. Učenikov uspjeh se mjeri Učenikov uspjeh se mjeri u usporedbi s uspjehom drugih učenika. Naprimjer, u usporedbi s uspjehom drugih učenika. Naprimjer, ako se ocjenom odličan označava razina znanja koju ako se ocjenom odličan označava razina znanja koju postiže najboljih deset posto učenika, to bi značilo da postiže najboljih deset posto učenika, to bi značilo da će, bez obzira na učeničke rezultate, najboljih deset će, bez obzira na učeničke rezultate, najboljih deset posto uvijek dobiti ocjenu odličan.posto uvijek dobiti ocjenu odličan.

Ocjenjivanje na temelju mjerila. Ocjenjivanje na temelju mjerila. Učenikov se Učenikov se uspjeh ocjenjuje na temelju toga je li zadovoljan uspjeh ocjenjuje na temelju toga je li zadovoljan određeni opis postignuća (mjerilo). To znači da će svi određeni opis postignuća (mjerilo). To znači da će svi učenici koji su zadovoljili to mjerilo biti ocijenjeni učenici koji su zadovoljili to mjerilo biti ocijenjeni pripadajućom ocjenom, bez obzira na uspjeh drugih pripadajućom ocjenom, bez obzira na uspjeh drugih učenika. učenika. Tipični primjeri su stupnjevani testovi Tipični primjeri su stupnjevani testovi iz matematike i jezika.iz matematike i jezika.

Dijagnostičko ocjenjivanje. Dijagnostičko ocjenjivanje. Ono se preklapa s Ono se preklapa s formativnim ocjenjivanjem, ali precizno određuje formativnim ocjenjivanjem, ali precizno određuje poteškoće u učenju, ili probleme. Određenim poteškoće u učenju, ili probleme. Određenim testovima mogu se odrediti pojedine potrebe i testovima mogu se odrediti pojedine potrebe i povezati s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.povezati s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Interno ocjenjivanje.Interno ocjenjivanje. Ocjenjivačke aktivnosti koje Ocjenjivačke aktivnosti koje je osmislio i proveo nastavnik kao dio njegovog je osmislio i proveo nastavnik kao dio njegovog nastavnog rada.nastavnog rada.

Page 12: vrednovanje znanja učenika.ppt

Eksterno ocjenjivanje.Eksterno ocjenjivanje. Ocjenjivačke aktivnosti koje Ocjenjivačke aktivnosti koje su osmislili ispitivači izvan škole, iako ih često izvode su osmislili ispitivači izvan škole, iako ih često izvode sami nastavnici, ali ih vanjski ocjenjivači sami nastavnici, ali ih vanjski ocjenjivači provjeravaju na temelju nasumičnih uzoraka.provjeravaju na temelju nasumičnih uzoraka.

Neformalno ocjenjivanje. Neformalno ocjenjivanje. Ocjenjivanje utemeljeno Ocjenjivanje utemeljeno na praćenju rada u razredu.na praćenju rada u razredu.

Formalno ocjenjivanje. Formalno ocjenjivanje. Ocjenjivanje koje se Ocjenjivanje koje se unaprijed najavi. To pruža učenicima priliku da unaprijed najavi. To pruža učenicima priliku da ponove gradivo i da se pripreme za ocjenjivanje.ponove gradivo i da se pripreme za ocjenjivanje.

Trajno ocjenjivanje. Trajno ocjenjivanje. Završna se ocjena temelji na Završna se ocjena temelji na standardu postignuća u raznim oblicima ocjenjivanja standardu postignuća u raznim oblicima ocjenjivanja tokom dužeg razdoblja.tokom dužeg razdoblja.

Page 13: vrednovanje znanja učenika.ppt

Jednokratno ocjenjivanje. Jednokratno ocjenjivanje. Završna se ocjena Završna se ocjena temelji na standardu postignuća isključivo na temelji na standardu postignuća isključivo na kraju.kraju.

Objektivno ocjenjivanje. Objektivno ocjenjivanje. Ocjenjivanje s visokim Ocjenjivanje s visokim stupnjem podudarnosti ocjena različitih stupnjem podudarnosti ocjena različitih ocjenjivača. ocjenjivača. Najbolji su primjeri toga testovi Najbolji su primjeri toga testovi višestrukog izbora.višestrukog izbora.

Ocjenjivanje postupaka. Ocjenjivanje postupaka. Ocjenjivanje aktivnosti Ocjenjivanje aktivnosti kojim se ocjenjuju temelji na neposrednom kojim se ocjenjuju temelji na neposrednom promatranju rada učenika.promatranju rada učenika.

Ocjenjivanje na temelju završnog proizvoda.Ocjenjivanje na temelju završnog proizvoda. Ocjenjivanje utemeljeno npr. pismenom radu, Ocjenjivanje utemeljeno npr. pismenom radu, projektu, crtežu ili ispitnom materijalu, koji se projektu, crtežu ili ispitnom materijalu, koji se predaju sa svrhom da ih se ocijeni.predaju sa svrhom da ih se ocijeni.

Page 14: vrednovanje znanja učenika.ppt

Tipovi ocjenjivanja najčešće dolaze Tipovi ocjenjivanja najčešće dolaze

u kontrastivnim parovima:u kontrastivnim parovima:

FORMATIVNO - SUMATIVNIFORMATIVNO - SUMATIVNI UTEMELJENIM NA NORMAMA - UTEMELJENIM NA NORMAMA -

MJERILIMAMJERILIMA UNUTARNJI - VANJSKIUNUTARNJI - VANJSKI NESLUŽBENI - SLUŽBENINESLUŽBENI - SLUŽBENI TRAJNI - JEDNOKRATNITRAJNI - JEDNOKRATNI OCJENJIVANJE POSTUPKA - OCJENJIVANJE OCJENJIVANJE POSTUPKA - OCJENJIVANJE

ZAVRŠNOG PROIZVODA.ZAVRŠNOG PROIZVODA.

Page 15: vrednovanje znanja učenika.ppt

NEGATIVNA OBILJEŽJA POSTOJEĆIH NEGATIVNA OBILJEŽJA POSTOJEĆIH OCJENJIVAČKIH POSTUPAKA:OCJENJIVAČKIH POSTUPAKA:

prenaglašenost normativnih postupaka, pa su učenici prenaglašenost normativnih postupaka, pa su učenici kojima je rad u školi težak osuđeni na niske ocjene kojima je rad u školi težak osuđeni na niske ocjene

prenaglašenost sumativnog ocjenjivanja, pa pismeni prenaglašenost sumativnog ocjenjivanja, pa pismeni izvještaji ne pomažu učenicima da shvate kakve izvještaji ne pomažu učenicima da shvate kakve probleme imaju i kako ih mogu riješitiprobleme imaju i kako ih mogu riješiti

prenaglašenost kognitivnog, na sadržaj usmjerenog prenaglašenost kognitivnog, na sadržaj usmjerenog školskog kurikuluma, koji ne priznaje druge vrste školskog kurikuluma, koji ne priznaje druge vrste postignućapostignuća

učenici su pasivni primatelji ocjenjivačkih postupaka učenici su pasivni primatelji ocjenjivačkih postupaka na koje malo utječu i ne znaju koja se mjerila na koje malo utječu i ne znaju koja se mjerila primjenjujuprimjenjuju

pojedina postignuća i problemi su skriveni, što pojedina postignuća i problemi su skriveni, što umanjuje informacijski sadržaj sumativne izjave.umanjuje informacijski sadržaj sumativne izjave.

Page 16: vrednovanje znanja učenika.ppt

ZAKLJUČAK:ZAKLJUČAK:

MNOGI AUTORI ZA POBOLJŠANJEMNOGI AUTORI ZA POBOLJŠANJEOCJENJIVAČKIH POSTUPAKA NAVODE:OCJENJIVAČKIH POSTUPAKA NAVODE: VIŠE FORMATIVNOG OCJENJIVANJAVIŠE FORMATIVNOG OCJENJIVANJA OCIJENITI VIŠE ASPEKATA POSTIGNUĆAOCIJENITI VIŠE ASPEKATA POSTIGNUĆA BOLJA ODREĐENOST PEDAGOŠKIH BOLJA ODREĐENOST PEDAGOŠKIH

CILJEVACILJEVA INDIVIDUALIZIRANIJA BRZINA UČENJAINDIVIDUALIZIRANIJA BRZINA UČENJA UKLJUČIVANJE UČENIKA KAO PARTNERA UKLJUČIVANJE UČENIKA KAO PARTNERA

U OCJENJIVANJEU OCJENJIVANJE

Page 17: vrednovanje znanja učenika.ppt

MJESTO I ULOGA MJESTO I ULOGA TESTA ZNANJA U TESTA ZNANJA U ŠKOLSKOJ PRAKSIŠKOLSKOJ PRAKSI

Page 18: vrednovanje znanja učenika.ppt

Subjektivno i objektivno Subjektivno i objektivno provjeravanje u školiprovjeravanje u školi

ProvjeravanjeProvjeravanje je sistematsko prikupljanje je sistematsko prikupljanje podataka o tome kako se učenici približavaju podataka o tome kako se učenici približavaju željenim postignućima, odnosno odgojno - željenim postignućima, odnosno odgojno - obrazovnim ciljevima. U školskoj praksi vrši se obrazovnim ciljevima. U školskoj praksi vrši se subjektivno i objektivno provjeravanje.subjektivno i objektivno provjeravanje.

Subjektivnim provjeravanjemSubjektivnim provjeravanjem u školi učitelj se u školi učitelj se služi kada utvrđuje postignuća učenika na služi kada utvrđuje postignuća učenika na osnovu svog ličnog utiska i na osnovu kriterija osnovu svog ličnog utiska i na osnovu kriterija kojeg je sam postavio. Pod utjecajem je kojeg je sam postavio. Pod utjecajem je značaja kojeg pridaje predmetu, njegovog značaja kojeg pridaje predmetu, njegovog temperamenta te stručnog i općeg životnog temperamenta te stručnog i općeg životnog iskustva. Subjektivne forme provjeravanja su: iskustva. Subjektivne forme provjeravanja su: usmeno i pismeno provjeravanje. usmeno i pismeno provjeravanje.

Objektivnim provjeravanjemObjektivnim provjeravanjem nastoji se nastoji se isključiti subjektivni faktor ličnosti učitelja.isključiti subjektivni faktor ličnosti učitelja.

Page 19: vrednovanje znanja učenika.ppt

Usmeno provjeravanjeUsmeno provjeravanje

Usmeno provjeravanjeUsmeno provjeravanje je vrlo nepouzdano za je vrlo nepouzdano za donošenje konačne odluke. Međutim, može donošenje konačne odluke. Međutim, može pružiti prvu dijagnostičku orijentaciju o pružiti prvu dijagnostičku orijentaciju o učeniku i potaći diskusiju u razredu. učeniku i potaći diskusiju u razredu.

NedostaciNedostaci:: 1.1. sva pitanja nemaju podjednaku vrijednost;sva pitanja nemaju podjednaku vrijednost;2.2. neefikasno je; neefikasno je; 3.3. omogućava intervenciju i favoriziranje; omogućava intervenciju i favoriziranje; 4.4. zahtijeva previše vremena; zahtijeva previše vremena; 5.5. ne ostavlja nikakav objektivan trag ne ostavlja nikakav objektivan trag

učenikovog odgovora;učenikovog odgovora;6.6. ne postoji mogućnost kontroliranja težine ne postoji mogućnost kontroliranja težine

pitanja. pitanja.

Page 20: vrednovanje znanja učenika.ppt

Pismeno provjeravanjePismeno provjeravanje

Pismeno provjeravanjePismeno provjeravanje je vrlo priznat vid provjere je vrlo priznat vid provjere znanja u školi. Učitelj sam konstruira pitanja koja se znanja u školi. Učitelj sam konstruira pitanja koja se odnose na nastavno gradivo. Može se koristiti u odnose na nastavno gradivo. Može se koristiti u svakom nastavnom predmetu uz poštivanje izvjesnih svakom nastavnom predmetu uz poštivanje izvjesnih pravila:pravila:

1.1. namjena rada treba biti jasna učitelju i učeniku namjena rada treba biti jasna učitelju i učeniku 2.2. sadržaj pismenog rada treba da zavisi od njegove sadržaj pismenog rada treba da zavisi od njegove

namjene; namjene; 3.3. treba biti adekvatan ciljevima nastave i mogućnostima treba biti adekvatan ciljevima nastave i mogućnostima

učenika; učenika; 4.4. pitanja moraju biti konkretna i jasna. pitanja moraju biti konkretna i jasna. NedostaciNedostaci: : 1.1. obuhvaćaju samo mali dio gradiva; obuhvaćaju samo mali dio gradiva; 2.2. iziskuju mnogo vremena za pregled; iziskuju mnogo vremena za pregled; 3.3. prisutnost subjektivnih faktora u ocjenjivanju prisutnost subjektivnih faktora u ocjenjivanju

(raspoloženje učitelja, rukopis, urednost, stil itd). (raspoloženje učitelja, rukopis, urednost, stil itd).

Page 21: vrednovanje znanja učenika.ppt

Objektivno mjerenje - Objektivno mjerenje - testtest

TestTest predstavlja niz nastavnih situacija na koje učenik treba predstavlja niz nastavnih situacija na koje učenik treba da reagira na jedan određeni način da bi ih uspješno riješio. da reagira na jedan određeni način da bi ih uspješno riješio.

Prednosti upotrebe testa:Prednosti upotrebe testa:1.1. njime se može vrlo pouzdano i detaljno utvrditi ishod njime se može vrlo pouzdano i detaljno utvrditi ishod

nastave. nastave. 2.2. isključena je lična jednadžba ocjenjivača.isključena je lična jednadžba ocjenjivača.3.3. bodovanje je brzo i automatizirano.bodovanje je brzo i automatizirano.4.4. učenici ne mogu “maskirati” svoje znanjeučenici ne mogu “maskirati” svoje znanje Nedostaci Nedostaci : : 1.1. zanemareno je opširnije izlaganjezanemareno je opširnije izlaganje2.2. ograničenost na činjenično znanjeograničenost na činjenično znanje3.3. poteškoće u konstruiranjupoteškoće u konstruiranju 4.4. mogućnost pogađanja odgovora.mogućnost pogađanja odgovora.

Page 22: vrednovanje znanja učenika.ppt

Tipovi školskih testovaTipovi školskih testova

Kod izrazito školskih testova razlikuju se Kod izrazito školskih testova razlikuju se testovi prema sadržaju i prema namjeni. testovi prema sadržaju i prema namjeni.

Prema sadržaju dijele se naPrema sadržaju dijele se na: :

1.1. testove brzinetestove brzine

2.2. testove snagetestove snage Prema namjeni dijele se na:Prema namjeni dijele se na:

1.1. inventarniinventarni

2.2. dijagnostičkidijagnostički

3.3. prognostičkiprognostički

Page 23: vrednovanje znanja učenika.ppt

Test znanjaTest znanja

Test znanja je test kojim se mjere postignuti Test znanja je test kojim se mjere postignuti rezultati u učenju i vježbanju.rezultati u učenju i vježbanju.

Dijele se na:Dijele se na:1.1. testove znanja u užem smislutestove znanja u užem smislu - testovi kojima - testovi kojima

se ispituje poznavanje samih činjenica se ispituje poznavanje samih činjenica (matematičkih formula, gramatičkih pravila (matematičkih formula, gramatičkih pravila itd.)itd.)

2.2. testove sposobnosti primjene znanjatestove sposobnosti primjene znanja - ispituju - ispituju sposobnost primjene naučenih naučnih sposobnost primjene naučenih naučnih činjenica.činjenica.

3.3. testove postignutog nivoa znanjatestove postignutog nivoa znanja – vrijeme – vrijeme rješavanje nije ograničeno.rješavanje nije ograničeno.

Page 24: vrednovanje znanja učenika.ppt

Planiranje izrade testa znanjaPlaniranje izrade testa znanja

Osnovni elementi za izradu testa znanja su: Osnovni elementi za izradu testa znanja su: 1.1. određivanje cilja koji se želi postići određivanje cilja koji se želi postići

primjenom testa znanja;primjenom testa znanja;2.2. određivanje sadržaja testaodređivanje sadržaja testa3.3. određivanje težine zadatakaodređivanje težine zadataka4.4. izbor tipa zadatakaizbor tipa zadataka5.5. izrada zadatakaizrada zadataka6.6. nizanje zadataka u određeni poredaknizanje zadataka u određeni poredak7.7. predviđanje obrade testapredviđanje obrade testa8.8. vrednovanje zadatakavrednovanje zadataka9.9. izvjesna korekcijaizvjesna korekcija10.10. baždarenje testabaždarenje testa11.11. sastavljanje konačne forme testasastavljanje konačne forme testa

Page 25: vrednovanje znanja učenika.ppt

1. Određivanje cilja1. Određivanje cilja

Ono što se želi utvrditi testom znanja mora biti Ono što se želi utvrditi testom znanja mora biti jasno definirano, jer od postavljenih ciljeva jasno definirano, jer od postavljenih ciljeva zavisi koje će se nastavne oblasti uzeti u obzir.zavisi koje će se nastavne oblasti uzeti u obzir.

Nastavne oblasti (osnovne aritmetičke operacije)Nastavne oblasti (osnovne aritmetičke operacije)Vidovi ponašanja: Vidovi ponašanja: 1.1. Uočavanje veza između sabiranja i množenjaUočavanje veza između sabiranja i množenja2.2. Uočavanje veza između oduzimanja i dijeljenjaUočavanje veza između oduzimanja i dijeljenja3.3. Rješavanje zadataka u kojima ima više od Rješavanje zadataka u kojima ima više od

jedne aritmetičke operacijejedne aritmetičke operacije

Page 26: vrednovanje znanja učenika.ppt

2. Sadržaj testa2. Sadržaj testa

Prvi aspekt ovog elementa zahtijeva da se Prvi aspekt ovog elementa zahtijeva da se utvrdi individualni zadatak testa, odnosno utvrdi individualni zadatak testa, odnosno odredi predmet koji će se ispitivati i unutar odredi predmet koji će se ispitivati i unutar njega uže nastavne oblasti, dok drugi njega uže nastavne oblasti, dok drugi aspekt zahtijeva da se stalno vodi računa aspekt zahtijeva da se stalno vodi računa o vidovima ponašanja - obrazovnim o vidovima ponašanja - obrazovnim ciljevima. Vidovi ponašanja koji se ciljevima. Vidovi ponašanja koji se smatraju značajnijim biti će zastupljeni u smatraju značajnijim biti će zastupljeni u većem broju pitanja. Test treba da sadrži i većem broju pitanja. Test treba da sadrži i po nekoliko lakših i težih zadataka. po nekoliko lakših i težih zadataka.

Page 27: vrednovanje znanja učenika.ppt

MatematikaMatematika

Nastavna oblast Broj zadatak Nastavna oblast Broj zadatak 1.1. Skup realnih brojeva 3Skup realnih brojeva 32.2. Pitagorina teorema 4 Pitagorina teorema 4 3.3. Proporcionalnost 3Proporcionalnost 34.4. Cijeli racionalni izrazi 6Cijeli racionalni izrazi 6Obrazovni ciljevi: Obrazovni ciljevi: 1.1. pamćenje i reprodukcija osnovnih pojmova, pamćenje i reprodukcija osnovnih pojmova,

termina, pravila i principa.termina, pravila i principa.2.2. razumijevanje i interpretacija naučenog razumijevanje i interpretacija naučenog

gradiva.gradiva.3.3. praktična primjena znanjapraktična primjena znanja

Page 28: vrednovanje znanja učenika.ppt

3. Određivanje dužine testa3. Određivanje dužine testa

Broj zadataka u konačnoj verziji testa znanja Broj zadataka u konačnoj verziji testa znanja ovisi od postavljenih ciljeva i statističkih ovisi od postavljenih ciljeva i statističkih karakteristika zadataka, koji se dobiju nakon karakteristika zadataka, koji se dobiju nakon baždarenja testa. baždarenja testa.

Ukoliko su zadaci testa po prirodi homogeni, Ukoliko su zadaci testa po prirodi homogeni, odnosno vrednuju jedan vid ponašanja, odnosno vrednuju jedan vid ponašanja, njihov broj može biti manji nego kod njihov broj može biti manji nego kod heterogenih sadržaja kada se vrednuje više heterogenih sadržaja kada se vrednuje više nastavnih oblasti i oblika ponašanja.nastavnih oblasti i oblika ponašanja.

Broj zadataka zavisi i od trajanja ispitivanja.Broj zadataka zavisi i od trajanja ispitivanja.

Page 29: vrednovanje znanja učenika.ppt

4. Određivanje težine zadataka4. Određivanje težine zadataka

Težina zadataka ovisi od predviđenih Težina zadataka ovisi od predviđenih ciljeva ispitivanja.ciljeva ispitivanja.

Ukoliko se želi utvrditi da li su učenici Ukoliko se želi utvrditi da li su učenici savladali neke kauzalne odnose zadaci savladali neke kauzalne odnose zadaci će biti teži.će biti teži.

Idealna težina strukture testa je ona u Idealna težina strukture testa je ona u kojoj je većina zadataka srednje kojoj je većina zadataka srednje težine, tj. na koje ispravno odgovara težine, tj. na koje ispravno odgovara 50% učenika.50% učenika.

Page 30: vrednovanje znanja učenika.ppt

5. Određivanje tipova zadataka5. Određivanje tipova zadataka

Prilikom određivanja tipa Prilikom određivanja tipa zadataka u testu uzima se u obzir zadataka u testu uzima se u obzir željeni stupanj objektivnosti, željeni stupanj objektivnosti, sadržaj testa i način obrade sadržaj testa i način obrade materijala.materijala.

Ne preporučuje se da test sadrži Ne preporučuje se da test sadrži više od 3 do 4 tipa zadataka.više od 3 do 4 tipa zadataka.

Page 31: vrednovanje znanja učenika.ppt

5.1. Klasifikacija tipova 5.1. Klasifikacija tipova zadatakazadataka

Pitanja u testu dijele se na testove Pitanja u testu dijele se na testove objektivnog tipa:objektivnog tipa:

1.1. alternativni izboralternativni izbor

2.2. višestruki izborvišestruki izbor

3.3. pridavanjepridavanje

4.4. prisjećanje i dopunjavanjeprisjećanje i dopunjavanje

5.5. sređivanjesređivanje

6.6. kombinirani zadaci i esej zadacikombinirani zadaci i esej zadaci

Page 32: vrednovanje znanja učenika.ppt

5.1.15.1.1 Alternativni izborAlternativni izbor

Kod pitanja ove vrste učenik se izjašnjava da li je dana Kod pitanja ove vrste učenik se izjašnjava da li je dana tvrdnja ispravna ili pogrešna, ili odgovara sa DA ili NE.tvrdnja ispravna ili pogrešna, ili odgovara sa DA ili NE.

npr. Prava je jednoznačno određena sa dvije tačke?npr. Prava je jednoznačno određena sa dvije tačke?DA NE DA NE (zaokruži pravilan odgovor)(zaokruži pravilan odgovor)

PREDNOSTI:PREDNOSTI: učenici ih lako shvate, mogu se primijeniti na učenici ih lako shvate, mogu se primijeniti na različite sadržaje, potiču motivaciju i interes kod različite sadržaje, potiču motivaciju i interes kod učenika, pogodni su za provjeravanje poznavanje učenika, pogodni su za provjeravanje poznavanje činjenica i lako i brzo se ocjenjujučinjenica i lako i brzo se ocjenjuju

NEDOSTACI:NEDOSTACI: imaju nižu vrijednost za mjerenje znanja, imaju nižu vrijednost za mjerenje znanja, niska osjetljivost, velika mogućnost pogađanja niska osjetljivost, velika mogućnost pogađanja odgovora.odgovora.

Page 33: vrednovanje znanja učenika.ppt

5.1.2 Višestruki izbor5.1.2 Višestruki izbor

Ovaj tip zadataka visoko je objektivan i pouzdan. Od Ovaj tip zadataka visoko je objektivan i pouzdan. Od ponuđenih odgovora samo je jedan ispravan, a ostali ponuđenih odgovora samo je jedan ispravan, a ostali su pogrešni. Ova pitanja potiču učenika na su pogrešni. Ova pitanja potiču učenika na razmišljanje. razmišljanje.

npr. npr. Kvadrat je : Kvadrat je : 1.1. geometrijsko tijelogeometrijsko tijelo2.2. paralelogramparalelogram3.3. kockakocka

PREDNOSTI:PREDNOSTI: koristan je za mjerenje razumijevanja i koristan je za mjerenje razumijevanja i

rasuđivanja sadržaja, angažiraju više misaone rasuđivanja sadržaja, angažiraju više misaone procese, ocjenjivanje je objektivno i brzo, faktor procese, ocjenjivanje je objektivno i brzo, faktor pogađanja je nizak i mogu se obrađivati računarski.pogađanja je nizak i mogu se obrađivati računarski.

NEDOSTACI: NEDOSTACI: učenici nižih razreda teško razumiju uputu.učenici nižih razreda teško razumiju uputu.

Page 34: vrednovanje znanja učenika.ppt

5.1.3. Pridruživanje5.1.3. PridruživanjeU ovoj grupi zadataka dane su dvije do tri grupe riječi U ovoj grupi zadataka dane su dvije do tri grupe riječi

koje se najčešće dovode u vezu, odnosno svaka riječ koje se najčešće dovode u vezu, odnosno svaka riječ iz jedne grupe je u vezi sa nekom riječi iz druge iz jedne grupe je u vezi sa nekom riječi iz druge grupe.grupe.

npr. npr. Svakom geometrijskom liku iz skupa A pridruži njegovu osobinu iz skupa B.Svakom geometrijskom liku iz skupa A pridruži njegovu osobinu iz skupa B.

A BA B Pravougaonik dvije naspramne stranice Pravougaonik dvije naspramne stranice paralelne i različiteparalelne i različite Romb jednake dijagonaleRomb jednake dijagonale

Trapez dijagonale se sijeku pod Trapez dijagonale se sijeku pod pravim uglompravim uglom

PREDNOSTI: PREDNOSTI: pogodan je mjerenje sposobnosti uviđanja odnosa, pogodan je mjerenje sposobnosti uviđanja odnosa, brzo i lako objektivno ocjenjivanje, ekonomični su i pogodni za brzo i lako objektivno ocjenjivanje, ekonomični su i pogodni za računarsku obradu.računarsku obradu.

NEDOSTACI: NEDOSTACI: poteškoće konstruiranja poteškoće konstruiranja

Page 35: vrednovanje znanja učenika.ppt

5.1.4. Prosto prisjećanje i 5.1.4. Prosto prisjećanje i dopunjavanjedopunjavanje

Zasniva se na dopunjavanju započetog Zasniva se na dopunjavanju započetog niza. Zovu se i zadacima kratkog niza. Zovu se i zadacima kratkog odgovora.odgovora.

npr. npr. Pitagorina teorema vrijedi samo za ______ trougaoPitagorina teorema vrijedi samo za ______ trougao..

PREDNOSTI:PREDNOSTI: visoka valjanost i pouzdanost, mogućnost visoka valjanost i pouzdanost, mogućnost pogađanja je minimalna i razvija navike temeljitog i tačnog pogađanja je minimalna i razvija navike temeljitog i tačnog učenja.učenja.

NEDOSTACI: NEDOSTACI: vrlo niska objektivnost, ocjenjivanje traje duže, vrlo niska objektivnost, ocjenjivanje traje duže, među odgovorima je i polovičnih koje je teško ocijeniti i među odgovorima je i polovičnih koje je teško ocijeniti i ocjenjivanje ocjenjivanje traje duže.traje duže.

Page 36: vrednovanje znanja učenika.ppt

5.1.5. Sređivanje5.1.5. Sređivanje

Ovi zadaci pogodni su za ispitivanje vremenskog Ovi zadaci pogodni su za ispitivanje vremenskog redoslijeda, kauzalne povezanosti, redoslijeda redoslijeda, kauzalne povezanosti, redoslijeda nekih postupka i sređivanje činjenica u nekom nekih postupka i sređivanje činjenica u nekom određenom kriteriju. određenom kriteriju.

Npr. Označi brojevima od 1 do 4 redoslijed po kome se vrši geometrijska Npr. Označi brojevima od 1 do 4 redoslijed po kome se vrši geometrijska konstrukcija.konstrukcija.

- dokazdokaz- analizaanaliza- diskusijadiskusija- konstrukcijakonstrukcijaPREDNOSTI:PREDNOSTI: pogodan je za ispitivanje sposobnosti logičkog pogodan je za ispitivanje sposobnosti logičkog

mišljenja i sređivanje činjenica po određenom kriteriju.mišljenja i sređivanje činjenica po određenom kriteriju.NEDOSTACINEDOSTACI: zahtijevaju puno vremena i teško ih je konstruirati. : zahtijevaju puno vremena i teško ih je konstruirati.

Page 37: vrednovanje znanja učenika.ppt

5.1.6 Kombinirani zadaci5.1.6 Kombinirani zadaci

U pojedinim nastavnim sadržajima U pojedinim nastavnim sadržajima postoje takvi sadržaji i ciljevi postoje takvi sadržaji i ciljevi obrazovanja koji se najuspješnije mogu obrazovanja koji se najuspješnije mogu ispitati kombiniranim zadacima.ispitati kombiniranim zadacima.

Page 38: vrednovanje znanja učenika.ppt

6.6. Planiranje izrade zadataka u Planiranje izrade zadataka u testutestu

Da bi svaki zadatak bio valjan, Da bi svaki zadatak bio valjan, korisno je razmotriti sljedeća pitanja:korisno je razmotriti sljedeća pitanja:

1.1. Da li se ovim zadatkom može postići Da li se ovim zadatkom može postići ono što se želi?ono što se želi?

2.2. Da li će on pružiti adekvatnu Da li će on pružiti adekvatnu informaciju o tome kako je učenik informaciju o tome kako je učenik savladao nastavnu materiju?savladao nastavnu materiju?

3.3. Da li svaki zadatak pored opće upute Da li svaki zadatak pored opće upute zahtijeva i neko dodatno objašnjenje? zahtijeva i neko dodatno objašnjenje?

Page 39: vrednovanje znanja učenika.ppt

7. Redoslijed zadataka u testu7. Redoslijed zadataka u testu

Ako su zadaci homogeni raspored Ako su zadaci homogeni raspored zadataka nije značajan. Međutim, ako zadataka nije značajan. Međutim, ako su zadaci heterogeni preporučljivo je su zadaci heterogeni preporučljivo je da se ide od jednostavnijih ka težim. da se ide od jednostavnijih ka težim. Gradacija ne treba biti pravolinijska, Gradacija ne treba biti pravolinijska, nakon što se daju jedan ili dva lakša nakon što se daju jedan ili dva lakša zadatka, redoslijed ostalih treba zadatka, redoslijed ostalih treba izmiješati.izmiješati.

Page 40: vrednovanje znanja učenika.ppt

8. Vrednovanje težine zadataka8. Vrednovanje težine zadataka

Neophodno je odrediti koliko će se Neophodno je odrediti koliko će se dobivati bodova za pojedine zadatke. dobivati bodova za pojedine zadatke. Najpodesniji način vrednovanja je onaj Najpodesniji način vrednovanja je onaj kada se svaki zadatak u testu vrednuje kada se svaki zadatak u testu vrednuje jednim bodom.jednim bodom.

Page 41: vrednovanje znanja učenika.ppt

9. Korektura 9. Korektura

Ako se koriste zadaci objektivnog Ako se koriste zadaci objektivnog tipa i poželjno je uzeti u obzir i tipa i poželjno je uzeti u obzir i moguću korekturu zbog moguću korekturu zbog mogućnosti pogađanja odgovora. mogućnosti pogađanja odgovora. Pri tome se broj ispravnih Pri tome se broj ispravnih odgovora oduzima od broja odgovora oduzima od broja neispravnih odgovora i dijeli sa neispravnih odgovora i dijeli sa dva. dva.

Page 42: vrednovanje znanja učenika.ppt

10. Probno ispitivanje testa10. Probno ispitivanje testa

Nakon konstruiranja testa Nakon konstruiranja testa neophodno je izvršiti probno neophodno je izvršiti probno ispitivanje i utvrditi: greške i ispitivanje i utvrditi: greške i slabosti zadataka, nejasne upute, slabosti zadataka, nejasne upute, indeks teškoće svakog zadatka, indeks teškoće svakog zadatka, diskriminativnu vrijednost diskriminativnu vrijednost zadataka, pouzdanost i valjanost zadataka, pouzdanost i valjanost testa itd.testa itd.

Page 43: vrednovanje znanja učenika.ppt

HVALA NA PAŽNJIHVALA NA PAŽNJI