of 101 /101

Click here to load reader

Pk03-Vrednovanje poduzea

  • Upload
    yumatu

  • View
    287

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije

Vrednovanje poduzeća

Page 2: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 2

Struka ili umjetnost?Struka ili umjetnost?

Page 3: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 3

Tri komponente vrijednosti poduzeća

∗ Što poduzeće posjeduje∗ Što poduzeće zarađuje∗ Što čini poduzeće jedinstvenim

Page 4: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 4

Što poduzeće posjeduje∗ Imovina poduzeća

BilancaInventar

∗ Vrijednost glavnice Imovina

Obveze------------

= Glavnica

Page 5: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 5

Što poduzeće zarađuje∗ Zarade

Izvještaj o dobiti(Račun dobiti ili gubitka)

∗ Novčani tokovi Zarade+ Amortizacija

-----------------= Novčani tok

Page 6: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 6

Što čini poduzeće jedinstvenim

∗ Rizicipo imovinupo zarade

∗ Poželjnostpo imovinupo zarade

Page 7: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 7

Vrijednost poduzeća

∗ Vrijednost imovine ili obveza i glavnicejednaka na savršenom tržištuvrijednost opipljive i

∗ Bruto vrijednostukupna vrijednost imovine (obveza i glavnice)

∗ Neto vrijednostbruto vrijednost umanjena za vrijednost obveza

neopipljive imovine

Page 8: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 8

Pobude za vrednovanje poduzeća

∗ Kupoprodaja poduzeća, njegova dijela ili imovine odnosno vlasničke glavnice

∗ Spajanja i pripajanja∗ Razgolićenje∗ Restrukturiranje∗ Legalne potrebe∗ Osiguranja∗ Ostale potrebe

Page 9: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 9

Varijable koje utječu na vrednovanje∗ Vrijednost imovine∗ Reputacija poduzeća∗ Projektirani rast∗ Novčani tok∗ Kompetentnost managementa∗ Proizvodnja∗ Tehnologija∗ Legalna situacija ili prepreke∗ Lakoća pokretanja∗ Lokacija∗ Rizik profitabilnosti investicije∗ Mogućnost utjecaja na mušterije∗ Poslovne performanse i pokazatelji∗ Fizički izgled∗ Ekonomski izgledi∗ Tržišni udjel∗ Alternativni oportuniteti∗ Potencijali∗ Odnos nekretnina i najma∗ Goodwill

∗ Povijest poduzeća∗ Rast∗ Kapacitet posuđivanja∗ Projektirani novčani tok∗ Kompetentnost zaposlenih∗ Troškovna konkurentnost∗ Komparabilna poduzeća∗ Kvaliteta i konkurentnost proizvoda∗ Poželjnost industrije∗ Rizik povrata investicije∗ Mogućnost utjecaja na cijene∗ Ograničenje za ulaz∗ Specijalne licence, patenti i franšize∗ Stanje poslovnih knjiga i izvještaja∗ Politički izgledi∗ Porezna razmatranja∗ Sposobnost plaćanja∗ Radni uvjeti∗ Neopipljivost∗ Ranjivost

Page 10: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 10

Metode vrednovanja poduzeća

Metode temeljene na imovini

Metode temeljenje na

profitnoj snazi

Kombinirane metode

Page 11: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 11

Page 12: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 12

Klasifikacija metoda

∗ Polazeći od koncepata vrijednosti∗ Metode vrednovanja imovine

Knjigovodstvena vrijednostNeto unovčiva vrijednost

tržišnaLikvidacijska

Reprodukcijska vrijednostEkonomska vrijednost

∗ Kombinirano korištenje

Page 13: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 13

Knjigovodstvena vrijednost∗ Bruto vrijednost

= Vrijednost imovine po bilanci

∗ Neto vrijednost= Vrijednost

glavnice po bilanci -------------------------

vrijednost imovinevrijednost obveza

Page 14: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 14

Prilagođavanje bilance

∗ Tretman neopipljive imovine∗ Tretman vremenskih razgraničenja∗ Tretman imovine nepotrebne za

poslovanje∗ Druga prilagođavanja

Detaljizirani pristupPromatranje rezerviRačunovodstvene metodeSkriveni dobici i gubici

Page 15: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 15

∗ Prilagođavanja∗ Umanjenje

aktive tvrtke∗ Eksplicitna

jednadžba bilance

∗ G = A – D∗ Prilagođavanja

Utjecaj na glavnicuUmanjenje glavniceUvećanja

UKUPNA AKTIVA

prilagođavanja

UKUPNA PASIVA

DUGOVI

GLAVNICA

Page 16: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 16

UKUPNA AKTIVA

neopipljiva imovina

knjigovodstvena bruto vrijednost

ukupne obveze

knjigovodstvena neto vrijednost

Page 17: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 17

Neto unovčiva vrijednost∗ Vrijednost dobivena

prodajom imovine∗ Pristupi utemeljenja

Nastavljanje s držanjemLikvidacija imovine

∗ Koncepti vrijednostiTržišna vrijednostLikvidacijska vrijednost

Page 18: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 18

Tržišna vrijednost

∗ Neto unovčivavrijednost imovine na principu nastavljanja poslovanja

∗ Problem pronalaženja fer tržišne cijene

∗ Korištenje komparacija∗ Korištenje koncepta

ekonomske vrijednosti

Page 19: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 19

Novac i utrživi vrijednosni papiri

∗ NovacNema problema vrednovanjaSavršena likvidnost

∗ Utrživi vrijednosni papiriPrema realiziranim tržišnim cijenamaMogući problemi kod značajnijih fluktuacija cijena

Analiza kretanja tečajeva kroz vrijemeIzbor instrumenata

Page 20: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 20

Potraživanja

∗ Prema kriteriju sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova

∗ Tekuća potraživanjaNaplativa tekuća potraživanja moguće uzeti prema nominalnoj vrijednostiProcjena izvjesnosti naplate sumnjivih i spornih potraživanja

∗ Osigurana potraživanja prema vrijednosti instrumenta osiguranja

Page 21: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 21

Zalihe

∗ Materijala i drugih inputaPrema tržišnoj vrijednostiMoguće korištenje zadnjih nabavnih cijena

∗ Proizvodnje u tokuPrema prodajnim cijenama proizvodaumanjiti za troškove dovršavanja i kompletiranja

∗ Gotovi proizvodi i trgovačka robaprema tržišnoj cijenimoguće korištenje zadnjih prodajnih cijena

Page 22: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 22

Fiksna imovina

∗ Metodom komparacije s realiziranim tržišnim cijenama slične imovine

∗ Mogućnost procjene ovisi o stupnju specijaliziranosti

Univerzalna fiksna imovina ima tržište iz “druge ruke”Nekretnine rezidencijalnog karaktera imaju aktivno sekundarno tržišteSpecijalizirana imovina

Nema sekundarnog tržištaDiskont zbog nedostataka kupaca

Page 23: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 23

Prognoza obveza

∗ Formirane utrživim instrumentimaprema realiziranim tržišnim cijenama

∗ Ostale obvezeprema kriteriju sadašnje vrijednosti

∗ Tekuće obvezeprema kriteriju sadašnje vrijednostiprema vrijednosti instrumenta osiguranjaprema nominalnoj vrijednosti

Page 24: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 24

Likvidacijska vrijednost

∗ Neto unovčivavrijednost imovine na principu likvidacije poslovanja

∗ Problem pronalaženja tržišnih cijena

∗ Problem pronalaženja troškova likvidacije

Page 25: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 25

Likvidacijska vrijednost

∗ ImovineManja vrijednost od tržišneTržišna vrijednost umanjena za troškove likvidacije

Problem određenja tržišnih cijenaProblem prognoze troškova likvidacije

∗ Imovine u prisilnoj likvidacijiProcjena diskonta prema tržišnoj vrijednosti zbog prisilne prodaje imovineProcjena troškova stečaja i likvidacije poduzeća

Page 26: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 26

Reprodukcijska vrijednost∗ Metoda procjene fiksne

imovine∗ Karakteristike

Zasniva se na procjeni zamjenske vrijednostiPredmet inženjerskih procjenaMoguća primjena metode revalorizacijeDrugo najbolje rješenje kad nije moguća procjena tržišne vrijednostiTemelji se na knjigovodstvenom algoritmu vrednovanja

Page 27: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 27

Računovodstveni algoritam reprodukcijske vrijednosti

Aj0 sadašnja vrijednost fiksne imovine jNj0 novo-nabavna vrijednost fiksne imovine jTe vijek efektuiranja fiksne imovine jts starost fiksne imovine jj konkretna jedinica fiksne imovine

e

sejj T

tTNA −= 00

Page 28: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 28

Novo-nabavna vrijednost

∗ Inženjerska procjenaZgrade

Razvoj građevinskog projektaUtvrđivanje normativa utrošaka i nabavnih cijena

OpremaDefiniranje novo-nabavnih cijenaKalkulacija zavisnih troškova nabave

Zemljište∗ Revalorizacija

Page 29: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 29

Ispravak vrijednosti

∗ Prognoza predvidivog vijeka korištenjaPrema konvencijamaPrema specifikacijama proizvođača

∗ Ocjena starostiGodine korištenjaOcjena stupnja potrošenosti

Ispravnost korištenjaRad u više smjenaIspravnost održavanjaPrema komponentama ukupne vrijednosti

Page 30: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 30

Ekonomska vrijednost

∗ Vrijednost ekonomski iskoristive fiksne imovine

∗ Imovina koja generira novčane tokove njenom držatelju

∗ Sadašnja vrijednost očekivanih novčanih tokova

Page 31: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 31

Utvrđivanje ekonomske vrijednosti

∗ Procjena rizično profitnih obilježja imovinePrognoza veličine i dinamike novčanih tokovaPrognoza riziku prilagođene diskontne stope

∗ Može se koristiti za procjenu vrijednostipotraživanja i obvezaimovinskih oblika koji donose prinos sličan financijskoj imovininekretnine, patenata, licencidrugi slični oblici imovine

Page 32: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 32

PrimjerTvrtka posjeduje poslovno-upravnu zgradu s poslovnim prostorom cca 3.500 m2 čija je starost 20 godina na relativno atraktivnoj lokaciji u centru gradaU zgradi slične starosti i kvalitete u neposrednoj blizini analizirane poslovne zgrade realizira se najam poslovnog prostora u vrijednosti 125,00 kn mjesečnoPorez na dobit poduzeća koje drži poslovnu zgradu iznosi 25%

∗ Mjesečni priljev od najamnine= 125,00 x 3.500 = 437.500,00∗ Godišnji priljev od najamnine= 12 x 437.500,00 =

5.250.000,00∗ Riziku prilagođena stopa?

mali rizik 10%∗ Vrijeme iskorištavanja?

gotovo neograničeno∗ PROCJENA

( ) 00,375.39%10

%25100,000.250.5=

−o

Page 33: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 33

Kombinirana procjena vrijednosti imovine

∗ Mnoštvo pristupa vrednovanju

∗ Nemogućnost primjene samo jedne metode

∗ Nužnost kombiniranja metoda vrednovanja imovine

Page 34: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 34

Kombinirana procjena

∗ Jedini mogući pristup procjeni∗ Osnovna metoda neto unovčiva

vrijednosttržišna za nastavljanje s poslovanjemlikvidacija za prestanak poslovanja

∗ Druge metode procjene vrijednosti imovine koriste se kao dopunske kada nije moguće procijeniti tržišnu vrijednost

Page 35: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 35

Neki problemi procjene

∗ Računovodstvo može skrivati kreditne odnose vlasnika i poduzeća

Mjenice i kreditni zapisi u aktivi i pasiviPrilagodbe bilance za izuzete kreditne stavke

∗ U računovodstvu ne mora biti popisana sva imovina

Problem unajmljene imovineOcjena korištenja u budućnosti

∗ Neopipljiva imovina

Page 36: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 36

Page 37: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 37

Metode temeljene na profitnoj snazi

∗ Metode ocjene ekonomske vrijednosti∗ Kapitalizacija profitne snage

Utemeljenje struje budućih profitaNovčani tokoviZarade

Ocjena rizika ostvarivanja profitaUtemeljenje riziku prilagođene diskontne stope ili faktora multiplikacijeIzračun ekonomske vrijednosti

Page 38: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 38

Klasifikacija metoda

∗ Metoda toka zarada∗ Metoda sadašnje vrijednosti očekivanih

novčanih tokova∗ Metode vrednovanja glavnice dioničkih

društava

Metode sadašnje vrijednosti dividendiMetode tržišne kapitalizacije

– metode vrednovanja običnih dionica

Page 39: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 39

Metoda toka zarada∗ Polazište metode:

Izvještaj o dobiti∗ Prilagođavanje

izvještaja o dobiti radi pronalaženja konstantnih zarada

∗ Kapitalizacija konstantnih zarada

Page 40: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 40

Utemeljenje konstantnih zarada

∗ Analiza proteklih izvještajnih zaradaIsključiti sve neuobičajene stavkeProsudbe za normalnu razinu zaposlenostiPravilno vrednovanje ostalih rashoda

∗ Pronaći zarade koje bi poduzeće moglo ostvarivati bez značajnijih investicija uz normalnu razinu zaposlenosti

∗ Zarade vs novčani tok

Page 41: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 41

Pravilno vrednovanje ostalih rashoda∗ Osobna primanja i

osobne koristi vlasnika∗ Najamnina∗ Putni troškovi i troškovi

reprezentacije∗ Troškovi usluga

domaćinstva∗ Najam automobila∗ Donacije

Page 42: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 42

Utemeljenje rizika

∗ Distribucija vjerojatnostiMoguća samo za velike javno držane tvrtkeUpitna za mala privatno držana poduzeća

∗ KomparacijeSa sličnim javno držanim tvrtkamaPitanje rizika likvidnosti

∗ Bodovanje čimbenika rizikaMetoda ocjene rizikaIzolacija čimbenika rizika

Page 43: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 43

Mogući čimbenici rizika

∗ Povijest poduzeća∗ ugled poduzeća∗ industrijska grupa∗ specijalne vještine∗ lokacija (uvjeti najma)∗ specijalni odnosi∗ radna situacija∗ managerska situacija∗ profitabilnost

investicije

∗ povrat investicije∗ vanjska ovisnost∗ proizvodi ili usluge∗ Posebni zahtjevi

franšize, licence i sličnoosiguranja i drugi zahtjevi prema dugovima

∗ konkurencija∗ tehnologija

Page 44: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 44

Utemeljenje diskontne stope

∗ Međuovisnost rizika i nagrade

∗ Komparacija sa sličnim društvima

Likvidnost vlasništvaTransparentnost poslovnih operacija

∗ Standardi profitabilnosti∗ Bodovanje čimbenika rizika

Utemeljenje riziku prilagođene stopeUtemeljenje faktora multiplikacija

Page 45: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 45

Bodovanje čimbenika rizika

∗ Bodovima od 1 do 66 – najmanji rizik1 – najveći rizik

∗ Zbrajanje bodova i dijeljenje zbroja s brojem činitelja rizika daje prosječnu rizičnost tvrtke

Ocjena diskontne stopePrikladni multiplikator zarada

Page 46: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 46

Vrednovanje poduzeća

V vrijednost poduzećaF konstantne zaradek diskontna stopa

f multiplikator zaradarezultanta bodovanjačimbenika rizika

kFV = fFV =

Page 47: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 47

Metoda sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova

∗ Utemeljena na ekonomskoj vrijednosti

∗ Uvažava i razvojne ambicije poduzeća

∗ Uobičajeno razdoblje prognoze novčanih tokova 5 godina

∗ Uvažava rezidualnu odnosno konačnu vrijednost poduzeća

Page 48: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 48

Novčani tokovi

∗ Novčani tokovi od poslovanjaPostojeće poslovanjeNove investicijeEventualna restrukturiranja

∗ Investicijski troškoviNove investicijeInvesticije u restrukturiranja

∗ Rezidualna vrijednost

Page 49: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 49

Algoritam procjene

V0 sadašnja vrijednost novčanih tokovaFt novčani tokovi od poslovanja po godinama tIt potrebne investicije po godinama tAT rezidualna vrijednostk diskontna stopaT broj godina projekcije

( ) ( ) ( )TT

T

tt

tT

tt

t

kA

kI

kFV

++

++

+= ∑∑

== 111 000

Page 50: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 50

Postupak procjene

∗ Prilagođavanje izvještaja poduzeća∗ Utemeljenje razvojnih planova∗ Projekcija petogodišnjeg razvojnog plana∗ Proračun profita i novčanih tokova te

potrebnih investicija kroz pet godina∗ Projekcija rezidualne vrijednosti poduzeća∗ Određivanje diskontne stope∗ Izračunavanje sadašnje vrijednosti

Page 51: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 51

Karakteristike metode

∗ Primjena ekonomske vrijednostiFina procjene ekonomske vrijednostiSvojevrsno budžetiranje kapitalaMoguće uključivanje stvarnih opcija

∗ Zahtijeva dokumentiranu prošlost i predvidivu budućnost

Primjenjiva za vrednovanje javnih dioničkih društava u poslovnim kombinacijamaKljučna metoda vrednovanja izlaženja u javnostDiskutabilna primjena za procjenu vrijednosti privatno držanih tvrtki

∗ Spekulativnost prognoza

Page 52: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 52

Problem prognoza

∗ Projekcije su uvijek spekulativneprognoza poslovnih novčanih tokovaprognoza potrebnih investicijaprognoza rezidualne vrijednosti

∗ Subjektivno određivanje diskontne stopeodređivanje standarda profitabilnostiproblemi komparabilnosti

∗ Metoda se oslanja na dvije prognoze

Page 53: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 53

Standardi profitabilnosti

∗ Trošak kapitalaProblemi izračunaProsudbe budućeg rizikaKomparacije

∗ Manja privatno držana poduzećaKonvencionalno: 50% iznad primarne kamatne stopeKomparacija samo za javna poduzeća odnosno za izlaženje u javnostKomparacija za privatno držana poduzeća uz prosudbu rizika likvidnostiTestiranje vrijednosti kroz različite diskontne stope

Page 54: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 54

Tretman rezidualne vrijednosti

∗ Vrijednost imovine istekom planskog razdoblja

Fer tržišna vrijednostLikvidacijska vrijednostKnjigovodstvena vrijednost

∗ Vrijednost zaradaPristup vječne rentePristup rastućih zaradaPristup padajućih zarada

Page 55: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 55

Metode tržišne kapitalizacije

∗ Vrednovanje zarada ili dividendi primjenom određenih tržišnih pokazatelja

∗ Značajno korištenje komparacija

∗ Testovi za utemeljenje konačnih vrijednosti

Page 56: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 56

Metode sadašnje vrijednosti dividendi

∗ Modeli vrednovanja običnih dionica

∗ Pogodni za vrednovanje javnih dioničkih tvrtki

∗ Moguće korištenje teorija tržišta kapitala za određenje diskontne stope

Page 57: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 57

Klasifikacija metoda

∗ Kapitalizacija zaradaP/E model

∗ Kapitalizacija dividendiP/D model

∗ Varijacija kapitalizacije zaradaKapitalizacija zarada i dividendi

P/E modelstandardne politike dividendi

Kapitalizacija stope rastaP/E modelstopa rasta zarada ili prodaje

∗ Drugi multiplikatoriKapitalizacija prodaje, imovinePristup knjigovodstvene vrijednosti

00 EEPP =

00 DDPP =

Page 58: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 58

( ) ( )LL +

+++

++

+= T

S

T

SS kD

kD

kDP

111 221

0

S

t

kDP =0

( )gkgDP

S −+

=10

0

( ) ( )TS

tT

tt

S

t

kP

kDP

++

+=∑

= 1110

Konstantne dividende

Konstantan rast dividendi

Varijabilne dividende više stopa rasta

Page 59: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 59

model zr

( )rzkrzDP

S −+

=10

0

( )( )rzkrzzEP

S −+−

=110

0

Page 60: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 60

Page 61: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 61

Razlozi korištenja

∗ Vrednovanje poduzeća nije objektivan procesNema jednoznačne mjere vrijednostiNema dominantne metode vrednovanja

∗ Potrebe struke procjeniteljaSubjektivnost procesaPovećanje vjerodostojnosti profesije

∗ Potreba argumentacije procjene∗ Vrijednost imovine kao donja granica

vrijednosti poduzeća

Page 62: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 62

Klasifikacija metoda

∗ Mogućnosti kombiniranjakombiniranje vrijednosti imovine i profitne snagemogu se kombinirati samo vrijednosti orijentirane prema istom vremenupraktički kombiniranje vrijednosti dobivene metodom toka zarada i tržišne vrijednosti imovine

∗ Logika kombiniranjapolazi se od vrijednosti imovineako vrijednost zarada premašuje vrijednost imovine potrebno je povećati vrijednost poduzeća

Page 63: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 63

METODE SREDNJE

VRIJEDNOSTI

KOMBINIRANE METODE

INTEGRATIVNE METODE

METODE NEIZRAVNOG

KOMBINIRANJA

jednostavna sredina

vagana sredina

metoda kopirnih troškova

kapitalizacija ekstra zaradakapitalizacija

goodwillaizravni otpis

imovinestuttgartska

metoda

Page 64: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 64

Metode srednje vrijednosti

∗ Primjenjuju se kada vrijednost zarada premašuje vrijednost imovine

∗ MetodeMetoda obične sredineMetode vagane sredine

Page 65: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 65

Metoda jednostavne sredine

2PP

PFAV +

=

∗ Vp vrijednost poduzeća∗ Ap vrijednost imovine∗ Fp vrijednost zarada

2PP

PPAFAV −

+=

AP

FP

FP

Page 66: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 66

Metoda vagane sredine

2fw∗ Vp vrijednost poduzeća∗ Ap vrijednost imovine∗ Fp vrijednost zarada∗ w ponder

wAFAV PP

PP−

+=

Page 67: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 67

Integrativne metode∗ Pronalaze logičnu

spojnicu između vrijednosti imovine i vrijednosti zarada

∗ Spojnicu predstavljaju neke standardne veličine

profitabilnostdruge veličine

Page 68: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 68

Klasifikacija metoda

Integrativne metode

Metoda kapitalizacije ekstra-zarada

Metoda kapitalizacije

goodwilla

Metoda izravnog otpisa

vrijednosti imovine

Stuttgartskametoda

Američka praksa Europska praksa

Page 69: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 69

Kapitalizacija ekstra zarada∗ Držanje imovine izaziva

određene troškove∗ Poduzeće ostvaruje

ekstra zarade ako veličina zarada premašuje troškove držanja imovine

∗ Ekstrazarade treba kapitalizirati i pridodati vrijednosti imovine

Page 70: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 70

Ekstrazarade

∗ Troškovi držanja imovineOportunitetni troškoviPretvaranje imovine u novac i njegovo sigurno ulaganje

∗ Ekstrazarade Kada zarade premašuju troškove držanja imovineVišak zarada nad troškovima držanja zarade

troškovi držanjaekstrazarade

Page 71: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 71

Utvrđivanje ekstrazarada

∗ Trošak držanja imovineStopa troška držanja

Sigurno ulaganjeRizik pretvaranja imovine u novac

Kamatna stopa na dobro rangirane obveznice

∗ EkstrazaradeRazlika zarada i troška držanja

DPd kAT =

dKK TFE −=

Td troškovi držanja imovineAp vrijednost imovinekD stopa troška držanja FK konstante zaradeEK ekstrazarade

Page 72: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 72

Kapitalizacija ekstra zarada

∗ Na principu vječne rente∗ Stopa kapitalizacije

Riziku prilagođena diskontna stopaStopa koja odgovara riziku ostvarivanja zarada

∗ Vrijednost poduzećaVrijednost imovine plus vrijednost ekstrazaradaKonačni model vrednovanja poduzeća

S

KP k

EE =

PPP EAV +=

S

DPKPP k

kAFAV −+=

Page 73: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 73

Postupak procjene

∗ Prilagođavanje bilance i određivanje tržišne vrijednosti imovine

∗ Određivanje stope troškova držanja imovine∗ Izračun troškova držanja imovine∗ Prilagođavanje izvještaja o dobiti i utemeljenje

konstantnih zarada∗ Izračun ekstrazarada∗ Utemeljenje diskontne stope ili faktora

kapitalizacije∗ Izračun sadašnje vrijednosti ekstrazarada∗ Izračun vrijednosti poduzeća

Page 74: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 74

Kapitalizacija goodwilla∗ Goodwill

u ekonomskom smislusposobnost iznad-prosječnog zarađivanja

∗ Tvrtka ostvaruje goodwillako zarade premašuje prosječan prinos industrije

∗ Goodwill treba kapitalizirati i pridodati vrijednosti imovine

Page 75: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 75

Ekstrazarade

Kada zarade premašuju prosječne u industrijiVišak zarada nad zaradama industrije

∗ GoodwillVrijednost vječne rente od ekstrazaradaDiskontna stopa

Riziku prilagođena stopaStopa kapitalizacije

zaradezarade industrije

ekstrazarade

Page 76: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 76

Utvrđivanje ekstrazarada

∗ Prosječne zaradeProsječna stopa profitabilnosti industrijeVrijednost imovine

∗ EkstrazaradeRazlika zarada i prosječnih zaradaZarade koje daju vrijednost goodwilla

PPP kAE =

PKK EFE −=

EP prosječne zaradeAp vrijednost imovinekP prosječna profitabilnost FK konstante zaradeEK ekstrazarade

Page 77: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 77

Kapitalizacija goodwilla

∗ Na principu vječne rente∗ Stopa kapitalizacije

Riziku prilagođena diskontna stopaStopa koja odgovara riziku ostvarivanja zarada

∗ Vrijednost poduzećaVrijednost imovine plus vrijednost ekstrazaradaKonačni model vrednovanja poduzeća

S

KP k

EE =

PPP EAV +=

S

PPKPP k

kAFAV −+=

Page 78: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 78

Izravni otpis vrijednosti imovine∗ Polazi se od konstantnih godišnjih zarada∗ Poduzeće ima ograničeni poslovni vijek

Neograničeno poslovanje ostvaruje se novim investicijamaNe kupuju se nove investicije već poslovanje poduzeća utemeljeno prošlim investicijamaProšle investicije transformiraju se u novac

∗ Godišnju transformacijuimovine treba pribrojiti konstantnim zaradama

Page 79: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 79

Polazne pretpostavke

∗ Ograničeni poslovni vijek poduzeća∗ Poduzeće se kupuje kako bi se njegova

imovina transformirala u novac kroz vijek upotrebe

∗ Kroz to vrijeme ostvaruju se novčani tokovi od zarada poduzeća kao i od postepenog otpisa vrijednosti imovine

∗ Ove ukupne novčane tokove treba kapitalizirati u vrijednost poduzeća

Page 80: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 80

Postupak procjene

∗ Prognoza stope otpisaPreostali poslovni vijekStopa otpisa imovine

∗ Kapitalizacija ukupnog novčanog toka

Prognoza konstantnih zaradaIzračun godišnje otpisa imovineStopa kapitalizacije

TfO

1=

OS

POKP fk

AfFV+

+=

fO stopa otpisaT preostali vijek

Page 81: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 81

Karakteristike metode

∗ Favorizira vrijednost imovineDvostruko diskontiranje ukupnog novčanog toka

riziku prilagođena diskontna stopa uvećana zastopu godišnjeg otpisa imovine

Upitna logika ukupne stope kapitalizacije∗ Kapitalizacija vječne rente

Problematična upotreba uz ograničeni poslovni vijekDjelomično se ispravlja upotreba dvije stope

∗ Metoda nastala u europskoj praksiPrincip opreznostiUmanjenje viška vrijednosti

Page 82: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 82

Stuttgartska metoda

∗ Varijanta metode otpisa vrijednosti imovine

Metode razvijane u okviru bivšeg europskog udruženja ekonomistaProblematičnost određenja preostalog poslovnog vijeka

∗ Razvili je stručnjaci iz Berlina∗ Varijanta metode otpisa uz

preostali vijek 5 godina

Page 83: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 83

OS

POKP fk

AfFV+

+=

S

KPP k

FAV515

++

=

S

KP

P

k

FA

V+

+=

515

Stuttgartska metoda

Dijeljenje s 5

Ako je 5 preostali vijek

Page 84: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 84

Metoda kopirnih troškova∗ Polazi od alternativnih troškova∗ Kupac može kupiti imovinu kao i

onu kod analiziranog poduzeća∗ Potrebno je određeno vrijeme da

se dostigne (kopira) razina poslovnih aktivnosti poduzeća

∗ Kopirni troškoviRazlika zarada poduzeća i manjih zarada za vrijeme kopiranja Za njih treba uvećati vrijednost imovine analiziranog poduzećaMoguće imputirati i druge troškove

Page 85: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 85

Page 86: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 86

Mogući testovi

∗ Komparativna analiza financijskim pokazateljima

Usporedba s drugim tvrtkama∗ Alternativni investicijski test

Usporedba s alternativnim investicijama∗ Testiranje opravdanosti kupnje

Analiza oportunosti novčanog toka sa stajališta stjecanja poduzeća

Page 87: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 87

Komparativna analiza financijskim pokazateljima

∗ Odabir seta standardnih pokazatelja∗ Odabir sličnih poduzeća za usporedbu∗ Komparacija

Visine pokazateljaVrijednosti tvrtke

Relativni izraz vrijednostiKorištenje pokazatelja investiranja

∗ Modifikacija utemeljenih cijena

Page 88: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 88

Analiza profitabilnosti

∗ Prinos na investicije (ROI – return on investment)

Prinos koji tvrtka ostvaruje za svoje investitoreRačunovodstveni izraz zadovoljstva investitoraProfitabilnost računovodstvene imovine

∗ Ključne vrste profitabilnosti (prinosa)Prinos imovine (ROA – return on assets)Prrinos glavnice (ROE – return on equity)

∗ AnalizaKomparativna analizaAnaliza izvora prinosa

Page 89: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 89

Odnos profita i bilance

Tekuće obveze

Dugoročni dugovi

Vlasnička glavnica

Uku

pna

imov

ina

Kamate

Porez

Za vlasnike

Uku

pne

zara

de

ROA

Page 90: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 90

Alternativno

Tekuće obveze

Dugoročni dugovi

Vlasnička glavnica

Uku

pna

imov

ina

Kamate

Porez

Za vlasnike

Uku

pne

zara

de

ROA

Page 91: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 91

Odnos profita i glavnice

Tekuće obveze

Dugoročni dugovi

Vlasnička glavnica

Uku

pna

imov

ina

Kamate

Porez

Za vlasnike

Uku

pne

zara

de

ROA

ROE

Page 92: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 92

Utjecaj poluge na prinos za vlasnike

∗ RA ROA∗ RE ROE∗ Π zarade prije kamata i poreza∗ E zarade nakon kamata i poreza∗ sp stopa poreza na dobit∗ A ukupna imovina∗ L ukupne obveze∗ G glavnica

AΠRA = G

ERG =

( )( )psKΠE −−= 1

LAG −=

( ) ( )pAAG sGLkRRR −⎥⎦⎤

⎢⎣⎡ −+= 1

Page 93: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 93

Utjecaj poluge na prinos za vlasnike

( )ps−1( )kRA −

kRA >

kRA <

RG = RA+LG

Page 94: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 94

Komponente prinosa

∗ S ukupna prodaja

AS

SΠRA +=

∗ Du Pont sustav pokazatelja

∗ Profitabilnost imovineProfitabilnost prodajeKoeficijent obrtaja imovine

∗ Analiza ukupnog prinosaAnaliza prodaje

Asortiman i prodajne cijeneTroškovi

Analiza korištenja imovine

Bruto profitna marža

Koeficijent obrtaja ukupne

imovine

Page 95: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 95

Analiza ukupnog prinosa

∗ Bruto profitna maržaIzraz troškova prema prodaji

∗ TroškoviMaterijalaRadaEnergijeRežijeUprave i prodaje

∗ Koeficijenti obrtaja dijelova ukupne imovine

Fiksne imovineZalihaPotraživanjaNovca

∗ Korištenje obvezaTekuće obvezeDugoročno financiranje

AS

SΠRA +=S

TSSΠ u−

=ST

SΠ u−=1

fc AAS

AS

+=

dc LLS

AS

+=

Page 96: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 96

Prinos kao komponenta vrijednosti tvrtke

∗ Profitabilnost glavniceKljučni računovodstveni nositelj vrijednostiAlternativna mjera vrijednosti zarade po dionici

∗ Profitabilnost imovineKljučni nositelj formiranja profitabilnosti glavniceAnaliza komponenti ukupnog prinosaAnaliza likvidnostiAnaliza utjecaja poluge

Page 97: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 97

Tržišne vrijednosti

∗ Ukupan prinos od dionicePrinos od dividendi + stopa promjene cijeneTržišna profitabilnost glavnice

∗ Snaga zarađivanjaSWOT analizaAnaliza tržišnih prilikaAnaliza poluge

Poželjnosti iRizici

Page 98: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 98

Alternativni investicijski test

∗ Sigurne alternativne investicijeUlaganja u državne obveznice i slične investicijeZanemarivi kapitalni dobiciTestiranje vrijednosti

Profitabilnost ulaganja u poduzeće mora nadmašiti profitabilnost alternativnih investicijaVišak profita = poduzetnička dobit

∗ Alternativne zaradePlaće i druge koristi

Što kupac gubi od postojeće aktivnostiŠto kupac dobiva u poduzeću

Page 99: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 99

ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI TESTUkupne alternativne koristi

Utemeljena cijena ________x Kamatna stopa na sigurna ulaganja ______%= Kamate od sigurnih ulaganja ________– Plaće i druge koristi od zaposlenja ________= Ukupne alternativne koristi ________

Ukupne koristi od poduzećaProcijenjeni novčani tok ________

+ Plaće i druge koristi iz poduzeća ________= Ukupne koristi od poduzeća ________

Ukupna alternativna profitabilnostUkupne alternativne koristi ________

/ Utemeljena cijena ________= Ukupna alternativna profitabilnost ______%

Ukupna profitabilnost od poduzećaUkupne koristi od poduzeća ________

/ Utemeljena cijena ________= Ukupna profitabilnost od poduzeća ______%

Page 100: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 100

Testiranje opravdanosti kupnje

∗ Ispitivanje novčanog toka sa stajališta njegove podrške utemeljenim vrijednostima

Ispitivanje mogućnosti kupnjeSposobnost servisiranja obveza za kupnju poduzeća

∗ Testiranje ovisno o uvjetima stjecanja poduzeća

Kreditiranje kupnje poduzećaNužno provođenje dodatnih investicijaNadoknada plaća i drugih koristiPrinosi od alternativnih sigurnih investicija

Page 101: Pk03-Vrednovanje poduzea

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 101

TEST OPRAVDANOSTI KUPNJEUtemeljena vrijednost ______

– Kreditirano od prodavatelja ______= Ukupni novčani izdatak kupnje ______

POTREBNI IZDACIOsigurava li novčani tok povrat dugova

1 Preuzete godišnje otplate dugova poduzeća ______2 Godišnji anuiteti prodavatelju ______= UKUPNO POVRAT DUGOVA ______

Osigurava li novčani tok poslovne operacije poduzeća1 Dodatne investicije u fiksnu imovinu ______2 Potrebno povećanje neto obrtnog kapitala ______= UKUPNI IZDACI ZA POSLOVNE OPERACIJE ______

Osigurava li novčani tok plaće kupca1 Plaće kupca ______2 Druge koristi od zaposlenja ______= UKUPNA OSOBNA PRIMANJA KUPCA ______

Osigurava li novčani tok razumne alternativne prinose1 Kamatna stopa na sigurna ulaganja ____%2 Ukupni novčani izdatak za kupnju ______= UKUPNI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI PRIHOD ______

NOVČANI TOK PODUZEĆA ______UKUPNI IZDACI ______RAZLIKA ______