Click here to load reader

VREDNOVANJE PROSTORA

 • View
  46

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

book

Text of VREDNOVANJE PROSTORA

 • Crna Gora

  Vlada Crne Gore MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE ZAVOD ZA KOLSTVO

  predmetni program

  VREDNOVANJE PROSTORA izborni predmet

  VIII ili IX razred devetogodinje osnovne kole

 • Zavod za kolstvo VREDNOVANJE PROSTORA

  SADRAJ 1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA......................................................................................................................................................... 3 2. ODREENJE PREDMETA .................................................................................................................................................................... 3 3. OPTI CILJEVI PREDMETA.................................................................................................................................................................. 4 4. SADRAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETA................................................................................................................................... 5 5. DIDAKTIKE PREPORUKE ................................................................................................................................................................ 25 6. KORELACIJE ....................................................................................................................................................................................... 27 7. STANDARDI ZNANJA (ISPITNI KATALOG) ........................................................................................................................................ 28 8. NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA I STRUNE OSPOSOBLJENOSTI .......................................................................................... 31 9. RESURSI ZA REALIZACIJU ................................................................................................................................................................ 32 10. PROFIL I STRUNA SPREMA NASTAVNIKA/CA I STRUNIH SARADNIKA/CA.............................................................................. 35

  2

 • Zavod za kolstvo VREDNOVANJE PROSTORA 1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

  VREDNOVANJE PROSTORA 2. ODREENJE PREDMETA a) Poloaj priroda i namjena predmeta VREDNOVANJE PROSTORA je izborni predmet koji se izuava u VIII ili IX razredu. Predmet je nastao kao rezultat RAVE Space projekta u okviru INTERREG III B CADSES programa. Cilj projekta je unapreenje obrazovanja u oblasti prostornog planiranja i odrivog prostornog razvoja u osnovnim i srednjim kolama. Predmetni program je povezan sa programima drugih predmeta koji se izuavaju u osnovnoj koli a koji su vezani za prostor, ouvanje ivotne sredine i odrivi razvoj (geografija, biologija, bilogija sa ekologijom i sl.). Takoe, sadraji programa su vezani za prirodne nauke kao to su fizika i hemija, a prilikom realizacije sadraja i pojmova mobiliu se i produbljuju znanja i vjetine iz predmeta kao to su graansko vaspitnje, tehnika i informatika, maternji jezik i knjievnost, likovna kultura, muzika kultura, istorija i dr. Sutina predmeta jeste da iri znanje o vrednovanju prostora meu uenicima/ama osposobljavajui ih da aktivno doprinose prostornom razvoju uvaavajui prirodne, ekonomske, socijalne i kulturalne resurse. Uopteno, prostor je ogranien i nije obnovljiv resurs. Stoga upotreba prostora mora biti orijentisana na njegovo uvanje za budue generacije. Sa ove take gledita, predmet vrednovanje prostora priprema preporuke ili uputstva za odrivi razvoj, kao razvoj koji moe da nosi zajedno socijalno i ekonomsko blagostanje uvajui ivotnu sredinu i bogatstvo prostora date oblasti. Kada govorimo o vrijednostima prostora esto ih povezujemo sa iskustvom, sjeanjem i eljenim stanjem, tako da vrijednost prostora moemo definisati kao sistem normi, stavova, vjerovanja, gledita, miljenja, zapaanja koja utiu na odnos izmeu pojedinaca, prostora i aktivnosti u prostoru. Vano je bolje razumjeti odnose na kojima se zasniva veza izmeu pojedinaca, zajednice i prostora, jer razumijevanje ovih odnosa doprinosi adekvatnijem korienju prostora i njegovoj odrivosti. Kako sam prostor dobija vrijednost jedino kada je takva vrijednost zapaena od onih koji ga koriste, sadraji ovog programa omoguavaju dublju i adekvatniju spoznaju tih vrijednosti i odnosa, a u skladu sa tim olakavaju odreivanje prioriteta pri korienju (odriva upotreba) i zatiti prostora.

  3

 • Zavod za kolstvo VREDNOVANJE PROSTORA Ovaj predmet omoguava uenicima/ama da na osnovu istraivanja na terenu, aktivnog i kooperativnog uenja i uenja na osnovu iskustva, doive prostor kao sopstveno okruenje sastavljeno od prirodnih i elemenata koje je napravio ovjek. Takoe, predmet podstie radoznalost za prostor u kojem ivimo, razvija intelektualne sposobnosti i uoavanje uzrono-posljedinih veza. Upravo u tome se sastoji njegov znaaj. Namjena predmeta je da uenici/e steknu primjenjljiva znanja i vjetine za razumijevanje kompleksnosti vrijednosti prostora i procesa odrivog razvoja, neophodne za njihov intelektualni razvoj. Takoe, ovaj predmet omoguava rano sticanje znanj o prostoru, njihovo nadograivanje u narednim nivoima obrazovanja i poetak kreiranja strunjaka iz razliitih oblasti koji raspolau sa znanjima o prostoru, to omoguava donoenje adekvatnih odluka na razliitim nivoima odluivanja kroz praksu u lokalnoj zajednici i ire. b) Broj asova i oblici nastave Vrednovanje prostora se izuava kao izborni predmet u VIII, odnosno IX razredu (trei ciklus) sa godinjim fondom od 64 asa (2 asa sedmino X 32 sedmice = 64 asa). Program je planiran za 32 sedmice. Orijentacioni broj asova

  Tema br. Uvod/teorija Istraivanje na terenu Razrada/ vjebe Ukupno asova 1 2 2 2 1 2 6 9 3 1 3 5 9 4 1 2 4 7 5 1 4 4 9 6 1 5 8 14 7 2 12 14

  Ukupno asova 9 16 39 64

  3. OPTI CILJEVI PREDMETA Cilj izuavanja predmeta VREDNOVANJE PROSTORA je da uenici/e:

  - steknu vjetine i znanja za razumijevanje kompleksnosti vrednovanja prostora i odrivog razvoja;

  4

 • Zavod za kolstvo VREDNOVANJE PROSTORA - razviju sposobnost utvrivanja namjene i korienja prostora; - shvate znaaj unapreenja, korienja i upravljanja prostorom kao posebno vrijednim prirodnim bogatstvom; - shvate znaaj odrivog razvoja i racionalnog korienja i zatite prirode; - razumiju znaaj zatite integralnih vrijednosti prostora i zatite i unapreenja stanja ivotne sredine; - razumiju usaglaavanje interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru; - shvate znaaj izrade i donoenja planskih dokumenata, kao i praenja njihovog ostvarivanja; - razviju sposobnost analiziranja i misaone panje; - razviju sposobnosti zapaanja i misaonog povezivanja zapaenih elemenata u prostoru; - steknu predstavu o prostoru, elementima prostora, njihovom rasporedu i relacijama; - razviju sposobnost analitikog posmatranja i sistematskog prikupljanja podataka; - razviju sposobnost orijentacije u prostoru, sposobnost itanja i crtanja karata (mapa); - razviju sposobnost za sistematsko terensko istraivanje; - upoznaju svoj kraj u okviru terenskog istraivanja; - stiu znanje o znaaju provjere rezultata ponavljanjem istraivanja i kritikoj interpretaciji podataka; - razviju sposobnost upotrebe jednostavnih metoda istraivanja (opaanje, intervju, jednostavna analiza, kartiranje, upotreba

  teksta, dijagrama, statistikih i drugih izvora); - razumiju kljune probleme u prostoru (ugroenost ivotne sredine, devastacija prostora, neplansko korienje); - razviju sposobnost samostalne organizacije istraivanja; - razviju sposobnost saimanja, razmatranja i klasifikovanja; - razviju interpretatorske sposobnosti i logiko povezivanje; - razviju vjetinu diskusije i interakcije; - razviju sposobnost za upravljanje vremenom, preuzimanje odgovornosti, postupanje u neoekivanim situacijama; - razviju sposobnost postavljanja problema i iznalaenja moguih rjeenja.

  4. SADRAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETA

  1. POJAM PROSTORA 2. ELEMENTI PROSTORA 3. UPOTREBA JAVNOG PROSTORA 4. PEJZAI 5. DOIVLJAJ PROSTORA 6. PROSTOR I BIODIVERZITET 7. PLANIRANJE PROSTORA

  5

 • Zavod za kolstvo VREDNOVANJE PROSTORA TEMA 1: POJAM PROSTORA

  Operativni ciljevi Aktivnosti Pojmovi/sadraji Korelacija Uenik/ca treba da: - zna ta je prostor, - upozna elemente prostora, razlikuje

  prirodne i elemente koje je napravio ovjek,

  - saznaje o znaaju prostora kao resursa,

  - zna da vrednuje prostor kao resurs, - razumije uticaj djelovanja ovjeka

  na prostor, - saznaje o problemu devastacije

  prostora, - shvata znaaj ouvanja prirode, - razumije pojam odrivog razvoja, - shvata znaaj vrednovanja prostora

  i odrivog razvoja.

  Uenici/e: - aktiviraju prethodna znanja i

  iskustva na osnovu kojih daju svoju definiciju prostora,

  - kroz razgovor identifikuju elemente koji ine prostor,

  - diskutuju o vrijednostima elemenata prostora,

  - diskutuju o znaaju prostora za ivot,

  - analiziraju stepen ugroenosti ivotne sredine i razgovaraju o nunosti zatite prostora,

  - daju primjere devastacije prostora koje su uoili/e u neposrednom okruenju,

  - razgovaraju o znaaju odrivog razvoja,

  - predlau akcije za zatitu ivotne sredine.

  Prostor; eleme

Search related