Click here to load reader

Predavanje I - Vrednovanje

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Predavanje I - Vrednovanje

 • Vrednovanje poslovnih transakcijaComunicacin y GerenciaII PREDAVANJE

 • RAUNOVODSTVENA NAELANAELO DVOSTRANOG OBUHVATANJA POSLOVNE PROMJENESvaka ekonomska promena tangira dva osamostaljena imovinska dela i stoga se dva puta belei!-dvojno knjigovodstvo-NAELO POSLOVNE JEDINICENAELO KONTINUITETA POSLOVANJANAELO NOVANOG MERENJANAELO ISTORIJSKOG TROKANAELO UZRONOSTINAELO OPREZNOSTIOprezno odmeravanje imovine i periodinog rezultata!IZBJEGAVANJE PRECENJIVANJE IMOVINE I ISKAZIVANJE PRECENJENOG REZULTATAIzraavanja svih raunovodstvenih kategorija u novcu!Vrednovanje imovine u visini nabavne vrednosti!Vrednovanje imovine u visini nabavne vrednosti ili likvidacione vrednosti (negativno poslovanje)!Zahtev da se imovina uloena u poslovanje obuhvata odvojeno od ostale imovine vlasnika i poverilaca i da se uspenost upravljanja tom imovinom kontrolie putem rezultatU obraunskom periodu za koji se utvruje rezultat treba zaraunati sve prihode i rashode koji su u njemu nastali bez obzira da li su prihodi naplaeni a rashodi plaeni!

 • ta se vrednuje?Bitna pitanja za VAS!Kada treba izvriti vrednovanje?Kako treba da bude klasifikovano ono to se vrednuje?Koji novani iznos treba dodeliti onome to se vrednuje?POSLOVNA TRANSAKCIJA-NOV AC-trenutak priznavanja knjienjaistorijski troakrauni(konto)!Problem priznavanjaProblem vrednovanjaProblem klasifikacije

 • BILANSNE PROMENE

  U MASI

  U STRUKTURIunutar aktive (poveanje aktive uz smanjenje aktive za isti iznos)unutar pasive (poveanje pasive uz smanjenje pasive za isti iznos)

  poveanje aktive i pasive za isti iznossmanjenje aktive i pasive za isti iznos

 • KONTO (RAUN) /nain prikazivanja poslovnih promena/

  prema obliku: a) jednostrani d) kolski raun (T raun)

  prema sadraju: a) s obzirom na karakter i funkciju salda: stanja i uspeha b) prema samostalnosti: samostalna i korektivna c) prema sloenosti: sintetika i analitikaPODELA rauna:-osnovna jedinica za evidentiranje raunovodstvenih podataka, te se koriste za sakupljanje novanih iznosa slinih transakcija!

 • jednostrani raundugujesaldoopisdatumredni brojD T raun (naziv rauna) P DugujePotraujepotraujedugovno knjienjepotrano knjienjerazlika u iznosima ukupnog dugovnog i ukupnog potranog (tj. razlika izmeu poetnog stanja i svih uveanja i ukupnih smanjenja, te pokazuje stanje odreene kategorije sredstava, odnosno izvora sredstava posle proknjienih promena!) napomena!Izrazi duguje i potrauje oznaavaju iskljuivo strane rauna bez ikakvih dubljih znaenja.pravilo!1.svaka transakcija ima uticaja na barem dva rauna!2.ukupna dugovanja moraju biti jednaka ukupnim potraivanjima!

 • PODELA rauni PREMA KARAKTERU SALDArauniSTANJArauniaktiveraunipasiveaktivno-pasivnaraunipasivno-aktivnarauniraunirashodarauniprihodarauniUSPEHAMEOVITA rauni

 • A. Pravila knjienja na raunima aktiveD raun aktive P Saldo (S )+o-B. Pravila knjienja na raunima pasiveD raun pasive P Saldo (S )+x-poetno stanjepoetno stanjesva poveanjasva smanjenjasva smanjenjasva poveanja Saldo izravnjanjaSaldo izravnjanja

 • A. Pravila knjienja na raunima rashodaD raun rashoda P +-B. Pravila knjienja na raunima prihodaD raun prihoda P +-sva poveanjasva smanjenjasva smanjenjasva poveanjaSaldo izravnjanjaSaldo izravnjanja

 • rauni PREMA SAMOSTALNOSTI:

  a) Samostalna, potpuna (saldo samo za sebe neto znai, neposredno pokazuje stanje) Tekui- Raun b) korektivna (ispravljaju vrednost osnovnog rauna)SoBlagajna SoIzdati ek SoIspravka vr.posl..sr. otpisana vrednostIsprav.vre.spor.potr. otpisana vrednost potraivanja u sporuSva poveanja tj. bezg. uplateSva smanjenj. .tj. isplate.-odlivSaldo izravnj.Sva poveanja tj. gotov. uplateSva smanjenj. .tj. isplate.-odlivSaldo izravnj.

 • rauni PREMA SLOENOSTI:

  a) sintetika zbirna evidencija Dobavlja A b) analitika (ralanjeni delovi sintetikih rauni)200.000SoDobavljai u zemlji (obaveze) 1.000.000200.000400.000 Dobavlja B Dobavlja C Dobavlja D Dobavlja E 100.000100.000

 • ANALIZA I OBRADA TRANSAKCIJAANALIZIRANJE TRANSAKCIJEPOSLOVNE AKTIVNOSTIuticaj na sredstva, obaveze, vlastiti kapitalPRIMENA PRAVILA DVOJNOG KNJIENJAEVIDENTIRANJE UNOSA PODATAKAevidentiranje u dnevniku po hronolokom reduPRENOS KNJIENJAprenos u glavnu knjigu.PRIPREMA PROBNOG BILANSAda se ustanovi da li su rauni u ravnotei.

 • KNJIGOVODSTVENI INSTRUMENTIInventar imovine

  Bilans stanja

  Dnevnik

  Glavna knjigaKnjigovodstvena dokumentacijaPomone knjige

  Zakljuni listGodinji obraunsistem koji obezbeuje protok podataka o promenama na imovini kompanije, kao i njihovu obradu u cilju dobijanja informacija koje su podobne za upravljanje!

 • GLOBALNA PROCEDURA U KNJIGOVODSTVUZAVRNIBILANSStara kompanijaPOETNI BILANSINVENTAR IMOVINENovoosnovanakompanijaDNEVNIKGLAVNA KNJIGAZAKLJUNI LISTBILANSUSPEHABILANS STANJAIzvjeta o promenama na kapitaluIzvjetaj o novanim tokovimaNapomene Knjigovodstveni dokumentPredzakljuna knjienjaEkonomske promeneInventar imovineGODINjI

  O BRAN

 • Inventar -knjigovodstveni instrument koji se sastoji u detaljnom opisu imovine na odreeni dan!

  -prikaz imovine sa kojom novoosnovana kompanija poinje da radi!

  -omoguava utvrivanje nedokumentovanih ekonomskih promena;-omoguava kontrolu rada lica kojima je povjereno rukovanje pojedinim delovima imovine kompanije!

 • Bilans stanja -finansijski instrument u kome je iskazana imovina kompanije po obliku i izvorima na odreeni dan!bilans stanja/inventarRAZLIKESLINOSTsadrina je ista!obim i nain prezentacije informacija o imovini!nain dobijanja!mesto i uloga u globalnoj proceduri!

 • Knjigovodstvena dokumentacija-pisana isprava kojom se dokazuje nastanak neke ekonomske promene!1) mesto i datum nastanka neke ekonomske promene;2) naziv i broj dokumenta;3) nazive ili imena lica koja su uestvovala u njegovom izvrenju;4) kratak opis ekonomske promene;5) iznos na koji promena glasi ili podatke na osnovu kojih e biti iznos naknadno utvren;6) potpise odgovornih lica!

 • Dnevnik Dnevnik je knjigovodstveni instrument koji slui za hronoloku evidenciju ekonomskih promena (prema redosledu njihovog nastanka).

  U dnevniku se vri kontiranje ekonomskih promena. napomena!Kontirati odrediti raune za evidentiranje ekonomske promene i strane rauna.

 • GLAVNI DNEVNIKDuguje PotraujeOpisDatumpoziv2009januar16materijal za crtanjekancelarijski materijalobavezekupovina materijala za crtanje i kancelarijskog materijala na kredit knigovodstveni stav:naziv rauna koji duguje,naziv rauna koji potrauje i kratak opis ekonomske promene2.6001.800 800povezuje dnevnik i glavnu knjigu

 • DNEVNIK

  R.B.

  K o n t o

  Duguje

  Potrauje

  O P I S

  I z n o s

  Duguje

  Potrauje

 • Glavna knjigaGlavna knjiga je skup rauna stanja i rauna uspeha.

  Glavna knjiga predstavlja sistematsku evidenciju ekonomskih promena po raunima koji su tangirani.

 • Glavna knjiga

  DPDPDPDPDPDPStalna sredstvaGotovi proizvodi Sopstveni kapitalPrihodi od prodajeDobavljaiTrokovi prodatih proizvoda

 • DNEVNIK/GLAVNA KNJIGARAZLIKESLINOSTsadrina je ista!nain evidentiranjainformacije koje pruaju!

  hronoloka evidencija (dnevnik);sistematska evidencija (glavna knjiga)ekonomskim promenama koje su nastale u odreenom vremenskom periodu!(dnevnik)ekonomskim promenama koje su nastale u vezi sa nekom raunovodstvenom pozicijom!(glavna knjiga)trenutnom stanju raunovodstvene pozicije!(glavna knjiga)

 • Pomone knjigePrometni list je spisak svih analitikih rauna koji pripadaju jednom sintetikom raunu sa pregledom prometa i salda.

  Svrha probnog lista je kontrola jednakosti prometa dnevnika i zbira prometa svih rauna glavne knjige.

 • Zakljuni listZakljuni list predstavlja tabelarni pregled koji se sastavlja krajem godine i koji prikazuje promet svih konta glavne knjige, salda svih konta glavne knjige, stanje sredstava i izvora sredstava, rashode i prihode i ostvareni finansijski rezultat. Znai, slui za pripremu podataka za formalan zakljuak rauna i izradu krajnjeg bilansa stanja i bilansa uspeha.

 • GODINJI OBRAUN

  Bilans stanja

  Bilans uspehaIzvjetaj o novanim tokovimaIzvjetaj o promenama na sopstvenom kapitaluNapomene-belekesagledava se imovinski i finansijski poloaj kompanijesagledava se prinosni poloaj kompanijekako su ostavreni prilivi gotovine i na koji nain je ta gotovina upotrebljena!koje su ekonomske promene uticale na poveanje i na smanjenje kapitalanavedene su metode procenjivanja

 • HVALA NA PANJI !

  DNEVNIK

  R.B.

  K o n t o

  DugujePotrauje

  O P I S

  I z n o s

  DugujePotrauje

  Duguje

  Potrauje

  Duguje

  Potrauje

  Saldo bilans

  Probni list

  Redni

  broj

  Naziv rauna

  Bruto bilans