22
Vanjsko vrednovanje škola Provedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, 2015. RAVNATELJI I PROMJENE ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA Umag, 7. studenoga 2015. Petar Bezinović, IDIZ - CIRO

Vanjsko vrednovanje škola

  • Upload
    donhu

  • View
    235

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vanjsko vrednovanje škola

Vanjsko vrednovanje školaProvedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, 2015.

RAVNATELJI I PROMJENE ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVAUmag, 7. studenoga 2015.

Petar Bezinović, IDIZ - CIRO

Page 2: Vanjsko vrednovanje škola

Opći ciljStrategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Osiguravanje

kvalitetnog obrazovanja

koje pruža jednake mogućnosti

svakom

djetetu i mladoj osobi

Page 3: Vanjsko vrednovanje škola

Konceptualni okvir

Fokusiranost na škole

Page 4: Vanjsko vrednovanje škola

Aktualna provedba Strategije

Kurikularne promjene, vrednovanje učenja i poučavanja

Profesionalizacija učiteljskog i ravnateljskog zanimanja

Samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola

Page 5: Vanjsko vrednovanje škola

8. Cilj: Ustrojiti sustav osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja

Potreba za jasno strukturiranim i koherentnim sustavom osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja.

Vrednovanje kvalitete upravljanja sustavom odgoja i obrazovanja.

Vrednovanje učinkovitosti rada agencija koje djeluju u sustavu.

Sustavno vrednovanje ishoda učenja.

Vrednovanje rada najvažnijih aktera (ravnatelja, učitelja, stručnih suradnika).

Sustavno vanjsko vrednovanje škola.

Page 6: Vanjsko vrednovanje škola

Opći okvir vrednovanja u odgoju i obrazovanju

Što, koga, kakovrednovati?

Page 7: Vanjsko vrednovanje škola

Vanjsko vrednovanje škola u Europi

Assuring Quality in EducationPolicies and Approaches to School Evaluation in EuropeEurydice Report, Jan. 2015.

Page 8: Vanjsko vrednovanje škola

- odgovornost- učinkovitost- izazovi- podrška

Hrvatska razvija svoj sustav osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja.

Page 9: Vanjsko vrednovanje škola

8.5. Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova (škola)

sustavno vanjsko vrednovanje škola je ključno za kontinuirano unapređivanje kvalitete učenja i poželjnih ishoda odgoja i obrazovanja u školama (OECD, 2013)

potiče odgovornost sustava, škola i svih dionika za kvalitetu nacionalnog obrazovanja

služi unapređivanju rada škola - osnaživanju i učinkovitijem korištenju postojećih resursa

postavlja zajednički okvir za osiguravanje kvalitete –jasne kriterije kvalitete škola.

osigurava valjane podatke za kreiranje promišljene obrazovne politike

Page 10: Vanjsko vrednovanje škola

8.5. Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova (škola)

MJERA 8.5.1. Razraditi model i procedure vanjskog vrednovanja i kontinuiranog praćenja rada ustanova – Izraditi Pravilnik i Priručnik za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova

MJERA 8.5.2. Planirati i izraditi program provođenja vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova

MJERA 8.5.3. Osigurati edukaciju i licenciranje vanjskih procjenitelja (evaluatora, auditora)

MJERA 8.5.4. Provesti eksperimentalni program vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova

MJERA 8.5.5. Pokrenut sustavan program vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova

Page 11: Vanjsko vrednovanje škola

Mehanizmi unaprjeđivanja školske prakse

jasan okvir, kriteriji i pokazatelji kvalitete

provjera ostvarivanja dogovorenih kriterija

prepoznavanje razvojnih potreba škola

pružanje povratnih informacija školama s preporukama

pružanje informacija o učinkovitosti i razvojnim potrebama škola nadležnim tijelima (osnivači, MZOS – OKO, NCVVO, AZOO, ASOO)

osiguravanje potrebne materijalne i profesionalne podrške

Page 12: Vanjsko vrednovanje škola

Važna pitanja1. samovrednovanje

Koliko smo dobri?

Kako to znamo?

Što nam je činiti?

Kakva nam je podrška potrebna da bi ostvarivali svoje ciljeve?

Page 13: Vanjsko vrednovanje škola

Opis pristupa1. samovrednovanje

ravnatelj i školski tim za kvalitetu provode samoanalizu škole prema dogovorenim kriterijima

izrađuju razvojni plan škole

izrađuju godišnje izvješće o radu škole – podloga za vanjsko vrednovanje

Page 14: Vanjsko vrednovanje škola

Opis pristupa1. samovrednovanješkolski razvojni ciklus

Page 15: Vanjsko vrednovanje škola

Opis pristupa2. vanjsko vrednovanje

tko? kako?

temeljeno na jasnim kriterijima kvalitete škole

polazi od samoevaluacijskog izvješća škola

koristi neposredne uvide u školi

koristi kvantitativne i kvalitativne podatke o uspješnosti učenja

uvažava iskustva i mišljenja neposrednih dionika (ravnatelja, učitelja, roditelja, učenika, lokalne zajednice…)

provode ga vanjski procjenitelji – iskusni djelatnici u odgoju i obrazovanju koji su educirani i licencirani za te zadaće

daju procjene i povratne informacije školama s preporukama

Page 16: Vanjsko vrednovanje škola

Opis pristupa3. izvješćivanje

izvješća o vanjskom vrednovanju dostavljaju se školama i nadležnim tijelima (MZOS – OKO, osnivači škola, NCVVO, AZOO, ASOO)

nadležna su tijela dužna osigurati školama potrebnu materijalnu i profesionalnu podršku

na kumulativnoj razini vanjskim se vrednovanjem prikupljaju podatci za javnost i Vladu RH o kvaliteti rada škola

izrađuju se smjernice i preporuke obrazovnoj politici na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

Page 17: Vanjsko vrednovanje škola

Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja

Partnerski pristup

… poticane strukturiranim

vanjskim vrednovanjem

(NCVVO)

… podržane od strane nadležnih tijela i agencija (AZOO, ASOO, osnivači –

lokalna i regionalna samouprava, MZOS-OKO)

škole vrednuju vlastitu kvalitetu

(samovrednovanje)

Page 18: Vanjsko vrednovanje škola

samovrednovanje -> vanjsko vrednovanje -> podrška školi

Page 19: Vanjsko vrednovanje škola

Što vrednovati?

procesi

na razini škole

na razini razrednog odjela

ishodi,

rezultati

«outputs»

odrednice

«inputs»

kontekstdruštveno okruženje, obilježja učenika,

vrsta škole, urbano/ruralno ...

Page 20: Vanjsko vrednovanje škola

Što vrednovati?

radni model

Page 21: Vanjsko vrednovanje škola

Faze provedbe projekta

Page 22: Vanjsko vrednovanje škola

RC1 Upravljanje projektom i administracija (listopad, 2015.)

RC2 Teorijska, konceptualna razrada modela; Izrada ključnih dokumenata (ožujak, 2016.)

RC3 Izrada plana i programa vanjskog vrednovanja škola (lipanj, 2016.)

RC4 Edukacija i licenciranje vanjskih evaluatora (lipanj, 2016.)

RC5 Eksperimentalna provedba vanjskog vrednovanja škola (rujan, 2016. – srpanj, 2017.)

RC6 Provođenje vanjskog vrednovanja škola (rujan, 2017. - nadalje)

RC7 Promidžbene aktivnosti i vidljivost (listopad, 2015. – nadalje)