of 26 /26
VREDNOVANJE VREDNOVANJE GRADIVA GRADIVA POJMOVI: POJMOVI: REGISTRATURNO GRADIVO REGISTRATURNO GRADIVO ARHIVSKO GRADIVO ARHIVSKO GRADIVO

VREDNOVANJE GRADIVA

  • Upload
    aquene

  • View
    83

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VREDNOVANJE GRADIVA. POJMOVI: REGISTRATURNO GRADIVO ARHIVSKO GRADIVO. Što je odabiranje a što izlučivanje?. ODABIRANJE GRADIVA – IZABIRANJE DIJELOVA GRADIVA KOJI ĆE SE TRAJNO ČUVATI IZLUČIVANJE GRADIVA-ODVAJANJE I UNIŠTAVANJE DIJELOVA KOJI SE ČUVAJU OGRANIČENO VRIJEME. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: VREDNOVANJE GRADIVA

VREDNOVANJE VREDNOVANJE GRADIVAGRADIVA

POJMOVI:POJMOVI:

REGISTRATURNO GRADIVOREGISTRATURNO GRADIVO

ARHIVSKO GRADIVOARHIVSKO GRADIVO

Page 2: VREDNOVANJE GRADIVA

Što je odabiranje a što izlučivanje?Što je odabiranje a što izlučivanje?

ODABIRANJE GRADIVA – IZABIRANJE ODABIRANJE GRADIVA – IZABIRANJE DIJELOVA GRADIVA KOJI ĆE SE DIJELOVA GRADIVA KOJI ĆE SE TRAJNO ČUVATITRAJNO ČUVATI

IZLUČIVANJE GRADIVA-ODVAJANJE I IZLUČIVANJE GRADIVA-ODVAJANJE I UNIŠTAVANJE DIJELOVA KOJI SE UNIŠTAVANJE DIJELOVA KOJI SE ČUVAJU OGRANIČENO VRIJEMEČUVAJU OGRANIČENO VRIJEME

Page 3: VREDNOVANJE GRADIVA

POSTUPAK ODABIRANJA JE POSTUPAK ODABIRANJA JE VAŽAN:VAŽAN:

ZBOG LAKŠE OBRADE GRADIVA U ARHIVUZBOG LAKŠE OBRADE GRADIVA U ARHIVU OLAKŠAVA KORIŠTENJE I ZNANSTVENA OLAKŠAVA KORIŠTENJE I ZNANSTVENA

ISTRAŽIVANJA ISTRAŽIVANJA RIJEŠAVA PROBLEM SMJEŠTAJARIJEŠAVA PROBLEM SMJEŠTAJA OMOGUĆUJE BOLJE ČUVANJE ARHIVSKOG OMOGUĆUJE BOLJE ČUVANJE ARHIVSKOG

GRADIVAGRADIVA SPRIJEČAVA NESTRUČNO UNIŠTAVANJE SPRIJEČAVA NESTRUČNO UNIŠTAVANJE

GRADIVAGRADIVA SMANJUJE TROŠKOVE ČUVANJA GRADIVASMANJUJE TROŠKOVE ČUVANJA GRADIVA

Page 4: VREDNOVANJE GRADIVA

CILJ POSTUPKA ODABIRANJACILJ POSTUPKA ODABIRANJA

UTVRDITI KOJI DIO GRADIVA SE ČUVA UTVRDITI KOJI DIO GRADIVA SE ČUVA TRAJNO, A TRAJNO, A

KOJI IMA SAMO PRIVREMENU, KOJI IMA SAMO PRIVREMENU, VREMENSKI OGRANIČENU VAŽNOSTVREMENSKI OGRANIČENU VAŽNOST

Page 5: VREDNOVANJE GRADIVA

PREMA ARHIVSKOJ TEORIJI PREMA ARHIVSKOJ TEORIJI GRADIVO IMA DVIJE GRADIVO IMA DVIJE VRSTEVRIJEDNOSTI:VRSTEVRIJEDNOSTI:

PRIMARNU VRIJEDNOST-UPORABNU PRIMARNU VRIJEDNOST-UPORABNU VRIJEDNOST ZA STVARATELJA VRIJEDNOST ZA STVARATELJA GRADIVAGRADIVA

SEKUNDARNU VRIJEDNOST-KOJU SEKUNDARNU VRIJEDNOST-KOJU GRADIVO IMA ZA ARHIV GRADIVO IMA ZA ARHIV (ISTRAŽIVAČE)(ISTRAŽIVAČE)

Page 6: VREDNOVANJE GRADIVA

ZA POSTUPAK ODABIRANJA I ZA POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUČIVANJA TREBAMO IMATI:IZLUČIVANJA TREBAMO IMATI:

IZRAĐENI POPIS KATEGORIJA IZRAĐENI POPIS KATEGORIJA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJAGRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

PROPISANI POSTUPAK ODABIRANJA I PROPISANI POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUČIVANJAIZLUČIVANJA

Page 7: VREDNOVANJE GRADIVA

IZRADA POPISA S ROKOVIMA IZRADA POPISA S ROKOVIMA ČUVANJA JE VREDNOVANJE ČUVANJA JE VREDNOVANJE

GRADIVAGRADIVA

U POSTUPKU VREDNOVANJA U POSTUPKU VREDNOVANJA PRIMJENJUJEMO KRITERIJE PRIMJENJUJEMO KRITERIJE VREDNOVANJAVREDNOVANJA

Page 8: VREDNOVANJE GRADIVA

OSNOVNI KRITERIJIOSNOVNI KRITERIJI

VREDNOVANJE GRADIVAVREDNOVANJE GRADIVA

ZNAČENJE STVARATELJA GRADIVAZNAČENJE STVARATELJA GRADIVA

Page 9: VREDNOVANJE GRADIVA

KRITERIJ SADRŽAJAKRITERIJ SADRŽAJA

GRADIVO OD TRAJNOG ZNAČENJA ZA GRADIVO OD TRAJNOG ZNAČENJA ZA KULTURU, POVIJEST I DRUGE KULTURU, POVIJEST I DRUGE ZNANOSTI JE ARHIVSKO GRADIVO-ZNANOSTI JE ARHIVSKO GRADIVO-TRAJNO SE ČUVATRAJNO SE ČUVA

(ZAKONSKA DEFINICIJA)(ZAKONSKA DEFINICIJA)

Page 10: VREDNOVANJE GRADIVA

KRITERIJ ZNAČENJA KRITERIJ ZNAČENJA STVARATELJA GRADIVASTVARATELJA GRADIVA

VAŽNIJI STVARATELJI STVARAJU VAŽNIJI STVARATELJI STVARAJU VRIJEDNIJE GRADIVOVRIJEDNIJE GRADIVO

Page 11: VREDNOVANJE GRADIVA

POMOĆNI KRITERIJIPOMOĆNI KRITERIJI

KRITERIJ VREMENA NASTANKAKRITERIJ VREMENA NASTANKA REPREZENTATIVNOST GRADIVAREPREZENTATIVNOST GRADIVA PONOVLJIVOST PODATAKAPONOVLJIVOST PODATAKA IZVORNOST, VJERODOSTOJNOSTIZVORNOST, VJERODOSTOJNOST ADMINISTRATIVNA OBLIKOVANOSTADMINISTRATIVNA OBLIKOVANOST

Page 12: VREDNOVANJE GRADIVA

PRAVILNIK O VREDNOVANJU TE PRAVILNIK O VREDNOVANJU TE POSTUPKU ODABIRANJA I POSTUPKU ODABIRANJA I IZLUČIVANJA GRADIVA NN IZLUČIVANJA GRADIVA NN

90/200290/2002

NAVODI DEVET KRITERIJA NAVODI DEVET KRITERIJA VREDNOVANJA:VREDNOVANJA:

Page 13: VREDNOVANJE GRADIVA

KRITERIJI PREMA PRAVILNIKU:KRITERIJI PREMA PRAVILNIKU:

ZNAČENJE STVARATELJAZNAČENJE STVARATELJA PRAVNI PROPISI KOJI OBVEZUJU NA ČUVANJE GRADIVAPRAVNI PROPISI KOJI OBVEZUJU NA ČUVANJE GRADIVA POTREBE POSLOVANJAPOTREBE POSLOVANJA ZAŠTITA PRAVA I INTERESA OSOBA NA KOJE SE GRADIVO ZAŠTITA PRAVA I INTERESA OSOBA NA KOJE SE GRADIVO

ODNOSIODNOSI INTERES JAVNOSTI ZA UVID U PODATKEINTERES JAVNOSTI ZA UVID U PODATKE EVIDENCIJSKA VRIJEDNOST ZA OMOGUĆAVANJE UVIDA U EVIDENCIJSKA VRIJEDNOST ZA OMOGUĆAVANJE UVIDA U

DJELATNOSTI STVARATELJADJELATNOSTI STVARATELJA INFORMACIJSKA VRIJEDNOST GRADIVAINFORMACIJSKA VRIJEDNOST GRADIVA ZNAČENJE ZA KULTURU, POVIJEST I DRUGE ZNANOSTIZNAČENJE ZA KULTURU, POVIJEST I DRUGE ZNANOSTI VRIJEDNOST GRADIVA KAO KULTURNOG DOBRAVRIJEDNOST GRADIVA KAO KULTURNOG DOBRA

Page 14: VREDNOVANJE GRADIVA

PREMA SVOM ZNAČENJU PREMA SVOM ZNAČENJU STVARATELJI SU STVARATELJI SU KATEGORIZIRANI:KATEGORIZIRANI:

U PRVU,U PRVU, DRUGU I DRUGU I TREĆU KATEGORIJUTREĆU KATEGORIJU

ARHIVI OVOM KATEGORIZACIJOM ARHIVI OVOM KATEGORIZACIJOM VREDNUJU CJELINU GRADIVA KOJA VREDNUJU CJELINU GRADIVA KOJA

NASTAJE KOD POJEDINIH NASTAJE KOD POJEDINIH STVARATELJASTVARATELJA

Page 15: VREDNOVANJE GRADIVA

POPISI KATEGORIJA GRADIVA S POPISI KATEGORIJA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJAROKOVIMA ČUVANJA

PRIMJENOM KRITERIJA PRIMJENOM KRITERIJA VREDNOVANJA IZRAĐUJU SE POPISI VREDNOVANJA IZRAĐUJU SE POPISI GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJAGRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

Page 16: VREDNOVANJE GRADIVA

VRSTE POPISAVRSTE POPISA

OPĆI POPISI - DOKUMENTI OPĆI POPISI - DOKUMENTI ZAJEDNIČKI SVIM STVARATELJIMA ZAJEDNIČKI SVIM STVARATELJIMA

GRANSKIPOPISI - DOKUMENTI KOJI GRANSKIPOPISI - DOKUMENTI KOJI NASTAJU U ODREĐENOJ GRANI NASTAJU U ODREĐENOJ GRANI DJELATNOSIDJELATNOSI

POSEBNI POPISI - SVI DOKUMENTI POSEBNI POPISI - SVI DOKUMENTI JEDNOG, ODREĐENOG STVARATELJAJEDNOG, ODREĐENOG STVARATELJA

Page 17: VREDNOVANJE GRADIVA

SADRŽAJ POPISA:SADRŽAJ POPISA:

RAZREDBENA OZNAKARAZREDBENA OZNAKA NAZIV ILI SADRŽAJNAZIV ILI SADRŽAJ ROK ČUVANJAROK ČUVANJA VRSTA NOSAČA NA KOJEMU SE ČUVA VRSTA NOSAČA NA KOJEMU SE ČUVA

ZAPISZAPIS NAZNAKU POSTUPKA S GRADIVOM NAZNAKU POSTUPKA S GRADIVOM

NAKON ISTEKA TOGA ROKANAKON ISTEKA TOGA ROKA

Page 18: VREDNOVANJE GRADIVA

POSTUPAK IZRADE POPISAPOSTUPAK IZRADE POPISA

UTVRDITI PODATKE O STVARATELJU UTVRDITI PODATKE O STVARATELJU GRADIVAGRADIVA

UTVRDITI PODATKE O SAMOM GRADIVUUTVRDITI PODATKE O SAMOM GRADIVU UPOZNATI SE S OPĆIM PROPISIMA I UPOZNATI SE S OPĆIM PROPISIMA I

INTERNIM NORMATIVNIM AKTIMAINTERNIM NORMATIVNIM AKTIMA UTVRDITI SVE FUNKCIJE I KATEGORIJE UTVRDITI SVE FUNKCIJE I KATEGORIJE

GRADIVA KOJE NASTAJU KOD GRADIVA KOJE NASTAJU KOD STVARATELJASTVARATELJA

UTVRDITI ROKOVE ČUVANJA ZA SVE UTVRDITI ROKOVE ČUVANJA ZA SVE KATEGORIJEKATEGORIJE

Page 19: VREDNOVANJE GRADIVA

POSTUPAK ODABIRANJA I POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUČIVANJAIZLUČIVANJA

POSTUPAK MORA BITI PROPISAN POSTUPAK MORA BITI PROPISAN PRAVILNIKOM STVARATELJAPRAVILNIKOM STVARATELJA

PRIJEDLOG ZA IZLUČIVANJE TREBA PRIJEDLOG ZA IZLUČIVANJE TREBA DOSTAVITI ARHIVU NA ODOBRENJEDOSTAVITI ARHIVU NA ODOBRENJE

Page 20: VREDNOVANJE GRADIVA

PRIJEDLOG ZA IZLUČIVANJE PRIJEDLOG ZA IZLUČIVANJE SADRŽI:SADRŽI:

NAVODE O NAČINU,NAVODE O NAČINU, VREMENU,VREMENU, MJESTU IZLUČIVANJA I UNIŠTAVANJA MJESTU IZLUČIVANJA I UNIŠTAVANJA

IZLUČENOGA GRADIVA,IZLUČENOGA GRADIVA, OBRAZLOŽENJE S PRAVNOM OBRAZLOŽENJE S PRAVNOM

OSNOVOM POSTUPKA.OSNOVOM POSTUPKA.

Page 21: VREDNOVANJE GRADIVA

PRIJEDLOGU SE OBVEZNO PRIJEDLOGU SE OBVEZNO PRILAŽE POPIS GRADIVA ZA PRILAŽE POPIS GRADIVA ZA IZLUČIVANJE KOJI SADRŽI:IZLUČIVANJE KOJI SADRŽI:

PODATKE IZ POSEBNOG POPISAPODATKE IZ POSEBNOG POPISA PODATKE O KOLIČINI I PODATKE O KOLIČINI I PODATKE O VREMENU NASTANKA PODATKE O VREMENU NASTANKA

GRADIVAGRADIVA

Page 22: VREDNOVANJE GRADIVA

POPIS ZA IZLUČIVANJEPOPIS ZA IZLUČIVANJE

VRSTA GRADIVAVRSTA GRADIVA REDNI BROJ IZ POSEBNOG POPISAREDNI BROJ IZ POSEBNOG POPISA KLASIFIKACIJSKA OZNAKAKLASIFIKACIJSKA OZNAKA GODINA ILI RAZDOBLJE NASTANKAGODINA ILI RAZDOBLJE NASTANKA KOLIČINAKOLIČINA RAZLOG IZLUČIVANJARAZLOG IZLUČIVANJA KRAJNJI RASPON GODINA I UKUPNA KRAJNJI RASPON GODINA I UKUPNA

KOLIČINA GRADIVAKOLIČINA GRADIVA

Page 23: VREDNOVANJE GRADIVA

POSTUPAK IZLUČIVANJAPOSTUPAK IZLUČIVANJAKORACIKORACI

ODLUKA O POČETKU POSTUPKAODLUKA O POČETKU POSTUPKA PRETHODNO ODOBRENJE ARHIVAPRETHODNO ODOBRENJE ARHIVA IZRADA POPISA I PRIJEDLOGAIZRADA POPISA I PRIJEDLOGA ODOBRENJE ARHIVAODOBRENJE ARHIVA ODLUKA O IZLUČIVANJUODLUKA O IZLUČIVANJU PREDAJA NA UNIŠTENJEPREDAJA NA UNIŠTENJE ZAPISNIK O UNIŠTENJUZAPISNIK O UNIŠTENJU DOSTAVA ZAPISNIKA o uništenju ARHIVUDOSTAVA ZAPISNIKA o uništenju ARHIVU

Page 24: VREDNOVANJE GRADIVA

JAVNOPRAVNE OSOBE JAVNOPRAVNE OSOBE OBVEZNE SU ARHIVU PREDATI OBVEZNE SU ARHIVU PREDATI

GRADIVO:GRADIVO: U IZVORNIKUU IZVORNIKU SREĐENOSREĐENO TEHNIČKI OPREMLJENOTEHNIČKI OPREMLJENO OZNAČENOOZNAČENO POPISANOPOPISANO CJELOVITO ZA ODREĐENO CJELOVITO ZA ODREĐENO

VREMENSKO RAZDOBLJEVREMENSKO RAZDOBLJE

Page 25: VREDNOVANJE GRADIVA

ZAPISNIK O PREDAJI ZAPISNIK O PREDAJI AHIVSKOGA GRADIVA ARHIVU AHIVSKOGA GRADIVA ARHIVU

SADRŽI:SADRŽI: DATUM I MJESTO PREDAJEDATUM I MJESTO PREDAJE NAZIV PREDAVATELJA GRADIVA I NAZIV ARHIVA KOJI NAZIV PREDAVATELJA GRADIVA I NAZIV ARHIVA KOJI

PREUZIMA GRADIVOPREUZIMA GRADIVO IMENA OSOBA KOJE SU OBAVILE PRIMOPREDAJUIMENA OSOBA KOJE SU OBAVILE PRIMOPREDAJU ZAKONSKU OSNOVU PREDAJEZAKONSKU OSNOVU PREDAJE NAZIV, SJEDIŠTE I VRIJEME DJELOVANJA STVARATELJANAZIV, SJEDIŠTE I VRIJEME DJELOVANJA STVARATELJA NAZIV,ODNOSNO SADRŽAJ GRADIVANAZIV,ODNOSNO SADRŽAJ GRADIVA VRIJEME NASTANKA GRADIVAVRIJEME NASTANKA GRADIVA KOLIČINA GRADIVA KOJE SE PREDAJEKOLIČINA GRADIVA KOJE SE PREDAJE NAPOMENU O SAČUVANOSTI GRADIVANAPOMENU O SAČUVANOSTI GRADIVA NAPOMENU O UVJETIMA KORIŠTENJA GRADIVANAPOMENU O UVJETIMA KORIŠTENJA GRADIVA

Page 26: VREDNOVANJE GRADIVA

UVJETI KORIŠTENJA GRADIVAUVJETI KORIŠTENJA GRADIVAROKOVI DOSTUPNOSTIROKOVI DOSTUPNOSTI

JAVNO GRADIVO JE DOSTUPNO ZA JAVNO GRADIVO JE DOSTUPNO ZA KORIŠTENJE KORIŠTENJE 3030 GODINA NAKON NASTANKA GODINA NAKON NASTANKA

GRADIVO KOJE SE ODNOSI NA OBRANU, GRADIVO KOJE SE ODNOSI NA OBRANU, MEĐUNARODNE ODNOSE, NACIONALNU MEĐUNARODNE ODNOSE, NACIONALNU SIGURNOST, GOSPODARSKE INTERESE SIGURNOST, GOSPODARSKE INTERESE DRŽAVE, DOSTUPNO JE DRŽAVE, DOSTUPNO JE 5050 GODINA OD GODINA OD NASTANKANASTANKA

GRADIVO KOJE SE ODNOSI NA OSOBNE GRADIVO KOJE SE ODNOSI NA OSOBNE PODATKE, DOSTUPNO JE PODATKE, DOSTUPNO JE 7070 GODINA OD GODINA OD NASTANKA ILI NASTANKA ILI 100100 GODINA OD ROĐENJA GODINA OD ROĐENJA OSOBE NA KOJU SE ODNOSIOSOBE NA KOJU SE ODNOSI