Seminarski vrednovanje

Embed Size (px)

Citation preview

SADR AJ

UVOD..........................................................................................................................................2 PRIMJENJENE METODE ISTRA IVANJA.......................................................................5 CILJEVI I ZADACI ISTRA IVANJA...................................................................................6 FUNKCIONALNO VREDNOVANJE SAOBRA AJNIH DIONICA VANGRADSKIH PUTEVA......................................................................................................................................7 OSNOVNI POKAZATELJI I KRITERIJI ZA OCJENU USLOVA SAOBRA AJA NA DIONICAMA VANGRADSKIH PUTEVA............................................................................11 OSNOVNI POKAZATELJI NIVOA USLUGE KOJIM SE OPISUJU I OCENJUJU USLOVI SAOBRACAJA NA DEONICAMA VANGRADSKIH PUTEVA...13 KRITERIJUMI ZA OCENU DA LI SU ILI NE ZADOVOLJENI USLOVI SAOBRA AJA NA SAOBRA AJNIM DEONICAMA VANGRADSKIH PUTEVA.15 ZAKLJU AK..............................................................................................................................18 LITERATURA............................................................................................................................20

1

UVODPod pojmom vrednovanje u upravljanju razvojem i eksploatacijom putne mre e podrazumijeva se procedura ocjenjivanja i odlu ivanja u sistemu osmi ljavanja optimalnog razvoja i kori tenja putne mre e uklju uju i i postupke definisanja pokazatelja i kriterijuma relevantnih za ocjenjivanje i odlu ivanje. Osnovna mjerila pomo u kojih se kroz proceduru vrednovanja uti e da razvoj i eksploatacija putne mre e teku u optimalnom smjeru sastoje se od slijede ih koraka: Da odgovor na pitanje POSTOJI li ili NE potreba za poduzimanjem odgovaraju ih tehni kih mjera na postoje oj mre i mora biti u funkciji zahtijeva saobra aja, kao i da nijedan projekat tehni kih mjera ne mo e biti prihva en ukoliko ne zadovoljava zahtjeve saobra aja. Da projektne varijante osim to moraju biti po mjeri zahtijeva saobra aja moraju u dovoljnoj mjeri UVA AVATI i EKOLO KE FAKTORE. Da se za odgovore DA LI JE ili NE opravdano ulaganje investicija u realizaciju saobra ajno potrebnih i ekolo ko podobnih projekata, moraju po tovati principi maksimalne ekonomske racionalnosti. Da odluke o konkretnom ulaganju investicija u saobra ajno potrebne, ekolo ki podobne i ekonomski opravdane projekte , moraju biti uskla ene sa investicijskim mogu nostima dru tva. Za odgovore na prethodno postavljena pitanja razvijene su osnovne vrste vrednovanja: Funkcionalno ( tehni ko-eksploataciono ) (FUN) Ekolo ko (EKL) Ekonomsko (EKN) Investicijsko (INV) 2

y

y

y

y

y y y y

Osim ovih vrsta vrednovanja potrebno je naglasiti da postoji i vi ekriterijsko vrednovanje koje mo e zanemariti sve navedene vrste vrednovanja. Me utim, aktivnosti koje su od velikog zna aja za razvoj i eksploataciju putne mre e zasnovane su na odre enoj vrsti vrednovanja. Te aktivnosti su podijeljene u est grupa i to: 1. Definisanje i izbor optimalnog plana osnovne putne mre e Ova aktivnost vr i se kroz Studiju tokova (putnika i robe) i kroz Studiju mre e u okviru regionalnog prostornog plana a argumentacija za odlu ivanje odnosi se na primjenu vi ekriterijumskog vrednovanja. 2. Definisanje i izbor optimalnog koridora putnog pravca Prethodnu ( Predfisibiliti ) studiju izvodljivosti i kroz izradu

Ova aktivnost vr i se kroz

Generalnog projekta, a argumentacija za odlu ivanje odnosi se na primjenu funkcionalnog, ekolo kog i ekonomskog vrednovanja. 3. Definisanje i izbor optimalne varijante projekta puta(novogradnja i rekonstrukcija) Ova aktivnost vr i se kroz Studiju izvodljivosti i kroz izradu Idejnog projekta, a argumentacija za odlu ivanje odnosi se na primjenu funkcionalnog, ekolo kog i ekonomskog vrednovanja. 4. Definisanje optimalnog programa odr avanja puteva i objekata Ova aktivnost zasniva se na Studiji realnih varijanti odr avanja od kojih se vr i izbor optimalne varijante primjenom vi e vrsta vrednovanja i to funkcionalnog, ekonomskog i investicijskog vrednovanja.

3

5. Upravljanje saobra ajnim tokovima na mre i Ova aktivnost zasniva se na pra enju relevantnih pokazatelja saobra ajnih tokova, a argumenti za odlu ivanje zasnivaju se na odre enim pokazateljima funkcionalnog vrednovanja. 6. Planiranje investicija u puteve Planiranje investicija u puteve odnosi se na realizaciju projekta novogradnje i rekonstrukcije, kao i na realizaciju programa odr avanja i rehabilitaciju puteva i objekata, a zasniva se na relevantnim pokazateljima ekonomskog vrednovanja, a izbor optimalne kombinacije projekta u koje e se ulo iti ograni ena finansijska sredstva vr i se postupkom investicijskog vrednovanja.

4

PRIMJENJENE METODE ISTRA IVANJA Najjednostavnija je definicija "metodologije" (gr ki "methodos + logos" = rije , govor,nauka o metodama znanstvenog istra ivanja) da je to znanost o metodama znanstvenog istra ivanja. U irem smislu metodologija je znanost o cjelokupnosti svih oblika i na ina istra ivanja pomo u kojih se dolazi do sistemskog i objektivnog znanstvenog znanja, ili znanstvena disciplina u kojoj se kriti ki ispituju i eksplicitno izla u razli ite op e i posebne znanstvene metode, naziva se metodologija. U ovom radu, da bi se postigli postavljeni ciljevi kao i to efektniji rezultati koji se dobiju povezivanjem i odgovaraju om kombinacijom vi e nau nih metoda, kori tene su slijede e metode: metoda deskripcije komparativna metoda matemati ka metoda metoda analize metoda sinteze

Metoda deskripcije, definirana je kao postupak jednostavnoh opisivanja ili ocrtavanja injenica, procesa i premdmeta, te njihovih empirijskih potvr ivanja odnosa i veza, ali bez znanstvenog tuma enja i obja njavanja. Matemati ka metoda je znanstveni sistem postupaka, a sastoji se u primjeni matemati ke logike, simbola, brojnih matemati kih operacija. Kratko re eno predstavlja matemati ki na in zaklju ivanja. Metoda analize je postupak nau nog istra ivanja i obja njavanja stvarnosti putem ra lanjivanja slo enih misaonih tvorevina (pojmova, sudova i zaklju aka) na njihove jednostavnije sastavne dijelove i elemente i izu avanje svakog dijela (elementa) za sebe i u odnosu na druge dijelove. Suprotna ovoj metodi je metod sinteze

5

CILJEVI I ZADACI ISTRA IVANJA Rad pod naslovom Postupak utvr ivanja saobra ajne i dru tveno-ekonomske opravdanosti rekonstrukcije postoje ih i izgradnje novih putnih pravaca, sa injen je od pet poglavlja koji se me usobno povezuju i nadopunjavaju. Cilj istra ivanja u ovome radu jeste da se izvr i teorijska analiza postupaka ocjenjivanja i odlu ivanja u sistemu osmi ljavanja optimalnog razvoja i kori tenja putne mre e. Tako er, istra ivanje je zasnovano na definisanju osnovnih pokazatelja i kriterija, na osnovu kojih se vr i postupak vrednovanja, te aktivnosti koje su od velikog zna aja za razvoj i eksploataciju putne mre e.

6

FUNKCIONALNO VREDNOVANJE SAOBRA AJNIH DIONICA VANGRADSKIH PUTEVANa slici br 1 data je sistematizacija pojmova u oblasti putnog in enjerstva (odr avanje, rekonstrukcija i novogradnja)

slika br. 1. Sistematizacija pojmova u oblasti putnog in enjerstva (odr avanje, rekonstrukcija i novogradnja) 7

Odluka o tome da li se pristupa rehabilitaciji, rekonstrukciji ili izgradnji nove dionice puta donosi se na osnovu sveobuhvatne analize na nivou generalnog plana putne mre e, odnosno srednjoro nih planova potreba i raspolo ivih finansijskih resursa koji su prikazani na slici broj 2.

Slika br. 2. Algoritam dono enja odluke o nivou zahvata na putnoj mre i

8

Na slici broj 3. prikazani su koraci u izradi projektne dokumentacije za razli ite nivoe aktivnosti na putnoj mre i (novogradnja, rekonstrukcija i rehabilitacija).

Slika br. 3. Koraci u izradi projektne dokumentacije vangradskih puteva U osnovne pokazatelje nivoa saobra ajne usluge na putu, koji su relevantni za ostvarivanje primarne i sekundarne uloge funkcionalnog vrednovanja spadaju: Stepen iskori tenosti prakti nog kapaciteta puta, kao slo eni pokazatelj koji se iskazuje relacijom : tok/kapacitet (qm/C). Ovaj pokazatelj utvr uje se za odsjeke puta, pri mjerodavnim vr nim protocima, s obzirom na 15-minutni vr ni protok, po godinama posmatranog perioda eksploatacije puta. Zna i stepen iskori tenosti prakti nog kapaciteta zasniva se na veli ini saobra ajnog toka PGDS, veli ini mjerodavnog asovnog protoka qm, veli ini

prakti nog kapaciteta odsjeka puta C.

9

Brzina vozila i brzina saobra ajnog toka, koja se utvr uje po odsjecima ili za saobra ajnu dionicu kao srednja vrijednost brzina po odsjecima. U relevantne pokazatelje brzina spadaju: 1. brzina osnovnih vrsta vozila po odsjecima puta 2. brzine saobra ajnog toka po odsjecima i dionicama 3. brzina slobodnog saobra ajnog toka 4. brzina saobra ajnog toka pri mjerodavnom vr nom asovnom toku Zastupljenost pregledne daljine za bezbijedno preticanje kod dvotra nih puteva za dvosmjerni saobra aj P (%). Stanje bezbijednosti saobra aja koje se iskazuje za odsjeke i dionice kroz BROJ SAOBRA AJNIH NEZGODA GODI NJE PO 1 km. Detaljniji pokazatelji bezbijednosti se iskazuju kroz: 1. broj saobra ajnih nezgoda sa poginulim osobama (ukupno, po 1 km, po 1 voz.km), 2. broj saobra ajnih nezgoda sa povrije enim osobama (ukupno, po 1 km, po 1 voz.km), 3. broj saobra ajnih nezgoda sa materijalnom tetom (ukupno, po 1 km, po 1 voz.km). Du ina puta l (km) koja u aktivnoj ulozi slu i uglavnom za relativno pore enje projektnih varijanti, a u pasivnoj ulozi funkcionalnog vrednovanja du ina puta direktno se koristi u proceduri ekonomskog vrednovanja.

Vrijeme putovanja vozila t (h) koje u aktivnoj ulozi funkcionalnog vrednovanja slu i uglavnom za relativno pore enje projektnih varijanti, a u pasivnoj ulozi funkcionalnog vrednovanja vrijeme putovanja direktno se koristi u proceduri ekonomskog vrednovanja. Ovo je slo eni pokazatelj koji se zasniva na: 1. du ini puta i 2. brzini vozila na posmatranom putu u uslovima slobodnog i mjerodavnog toka u prvoj i ciljnoj godini planiranog perioda eksploatacije puta.

10

OSNOVNI POKAZATELJI I KRITERIJI ZA OCJENU USLOVA SAOBRA AJA NA DIONICAMA VANGRADSKIH PUTEVA Klju nu ulogu u funkcionalnom (tehni ko-eksploatacionom) vrednovanju putne mre e, imaju slijede i pokazatelji: 1. odnos tok/kapacitet, 2. brzina toka, 3. zastupljenost pregledne daljine za bezbijedno preticanje kod 2-tra nih puteva, 4. stanje bezbijednosti saobra aja, 5. du ina puta, 6. vrijeme putovanja. Na osnovu izlo enih pokazatelja, tj. njihovim pore enjem sa odgovaraju im kriterijima, vr i se: y identifikacija saobra ajnih dionica i odsjeka na kojima je potrebno izvr iti odgovaraju e tehni ke intervencije, y y y identifikacija uzro nika nezadovoljavaju ih uslova saobra aja, definisanje projektnih zadataka potrebnih tehni kih intervencija, ocjena valjanosti projektovanih tehni kih intervencija u pogledu funkcionalnog zadovoljenja zahtijeva saobra ajnih tokova i y relativno rangiranje varijanti.

Ovi kriteriji pored uloge u ocjenjivanju slabih mjesta na postoje oj putnoj mre i, imaju i ulogu u izboru najpovoljnije projektne varijante tehni kih intervencija, sa funkcionalnog aspekta. Budu i da kriteriji funkcionalnog vrednovanja imaju i ulogu normativa - standarda koje mora udovoljiti putna mre a, oni moraju biti, s jedne strane, u funkciji univerzalnih (svjetskih) normativa - standarda, s druge strane, u funkciji specifi nih uslova i ekonomskih mogu nosti konkretne zemlje. Veoma je zna ajno napomenuti da ovi kriteriji funkcionalnog vrednovanja moraju zadovoljavati, prije svega, dva uslova: y da su u granicama svjetskih normativa - standarda, kojim se garantuje ujedna avanje uslova saobra aja na putnim pravcima istog zna aja u svim zemljama, to prije svega va i za puteve internacionalnog zna aja. 11

y

da u prakti noj primjeni dovode do izbalansiranih zaklju aka o potrebama i opravdanosti realizacije putnih projekata koji proizilaze iz primjene: Pravilnika zaza odr avanje puteva, Kriterija o za titi realizacije projekta. ivotne sredine, Kriterija funkcionalnog vrednovanja o saobra ajnoj potrebi i Kriterija ekonomskog vrednovanja o ekonomskoj opravdanosti

Grani ne vrijednosti kriterija u aktivnoj ulozi funkcionalnog vrednovanja saobra ajnih dionica U osnovne kriterije spadaju: 1. Grani ni stepen iskori tenosti kapaciteta pri mjerodavnom vr nom asovnom protoku izra en kroz odnos tok/kapacitet; 2. Grani ne vrijednosti prosje ne brzine vozila pri mjerodavnom vr nom protoku; 3. Grani na zastupljenost i adekvatna raspore enost pregledne daljine za bezbijedno preticanje kod dvotra nih puteva za dvosmjerni saobra aj; 4. Grani ne vrijednosti broja saobra ajnih nezgoda po 1 km godi nje; 5. Du ina puta; 6. Veli ina vremena putovanja. asovnom

12

OSNOVNI POKAZATELJI NIVOA USLUGE KOJIM SE OPISUJU I OCENJUJU USLOVI SAOBRACAJA NA DEONICAMA VANGRADSKIH PUTEVA U osnovne pokazatelje nivoa saobra ajne usluge na putu, koji su relevantni za ostvarenje primarne - aktivne i pasivne uloge funkcionalnog vrednovanja, spadaju: (1) Stepen iskori enosti prakti nog kapaciteta puta, kao slo eni pokazatelj, koji se iskazuje relacijom: TOK/KAPACITET (qm/C). Ovaj slo eni pokazatelj (relacija qm/C) utvr uje se za odseke puta, pri merodavnim vr nim asovnim protocima (qm), s obzirom na 15-minutni vr ni protok, po godinama posmatranog perioda eksploatacije puta. Zna i, stepen iskori enosti prakti nog kapaciteta, kao slo en pokazatelj, zasniva se na elementarnim pokazateljima i to na: a) veli ini saobra ajnog toka PGDS (voz/dan); b) veli ini merodavnog asovnog protoka qm (voz/ as); c) veli ini prakti nog kapaciteta odseka puta C (voz/Cas). (2) Brzina vozila i brzina saobra ajnog toka. Ovi pokazateiji se utvr uju po odsecima ili za saobra ajnu deonicu kao srednja vrednost brzina po odsecima. U relevantne pokazatelje brzina spadaju: a) Brzine osnovnih vrsta vozila po odsecima puta Za proceduru funkcionalnog vrednovanja, tj. za analizu brzina toka I ocenu potreba za dodatnom trakom na usponu, neophodno je poznavati: maksimalne bezbedne brzine osnovnih vrsta vozila po odsecima puta (Vslpa,Vslbus, Vsltv, Vslav) ogranicene brzine po odsecima (Vog) brzinu merodavnog teretnog vozila na kraju odseka u usponu (VUN)

13

razliku u brzinama rnerodavnog teretnog vozila i brzine slobodnog toka na odseku u usponu u zajedni koj saobra ajnoj traci ( V).

b) Brzine saobra ajnog toka po odsecima i deonicama brzina slobodnog saobra ajnog toka (osnovna brzina) za odsek sl V i za deonice sl V brzina saobra ajnog toka pri merodavnom vr nom asovnom toku, tj. pri relaciji: qmi/C, za odsek ( ei V ) i deonicu ( ei V ), gde je i = godina. (3) Zastupljenost pregledne daljine za bezbedno preticanje kod dvotra nih puteva za dvosmerni saobra aj P (%).11 (4) Stanje bezbednosti saobra aja. Stanje bezbednosti saobra aja se iskazuje za odseke i deonice kroz BROJ SAOBRA AJNIH NEZGODA GODI NJE PO 1 km. Detaljniji pokazatelji bezbednosti se iskazuju kroz: broj saobra ajnih nezgoda sa poginulim osobama (ukupno, po 1 km, po 1 voz.km), broj saobra ajnih nezgoda sa povredenim osobama (ukupno, po 1 km, po 1 voz.km), broj saobracajnih nezgoda sa materijalnom tetom (ukupno, po 1 km, po 1 voz.km). (5) Du ina puta / (km) Duzina puta u aktivnoj ulozi funkcionalnog vrednovanja slu i uglavnom za relativno pore enje projektnih varijanti, a u pasivnoj ulozi funkcionalnog vrednovanja du ina puta direktno se koristi u proceduri ekonomskog vrednovanja. (6)Vreme putovanja vozila t (h) Vreme putovanja u aktivnoj ulozi funkcioivalnog vrednovanja sluzi uglavnom za relativno poredenje projektnih varijanti, a u pasivnoj ulozi funkcionalnog vrednovanja vreme putoranja direktno se koristi u proceduri 14

ekonomskog vrednovanja. Ovo je slozeni pokazatelj koji se zasniva na: a) du ini puta i b) brzini vozila na posmatranom putu u uslovima slobodnog i merodavnog toka u prvoj i ciljnoj godini planiranog perioda eksploatacije puta. KRITERIJUMI ZA OCENU DA LI SU ILI NE ZADOVOLJENI USLOVI SAOBRA AJA NA SAOBRA AJNIM DEONICAMA VANGRADSKIH PUTEVA Klju nu ulogu u funkcionalnom (tehni ko-eksploatacionom) vrednovanju putne mre e, kao to je re eno, imaju pokazatelji: (1) odnos tok/kapacitet, (2) brzina toka, (3) zastupljenost pregledne daljine za bezbedno preticanje kod 2-tra nih puteva, (4) stanje bezbednosti saobra aja, (5) du ina puta (samo za relativno rangiranje), (6) vreme putovanja (samo za relativno rangiranje). Na osnovu izlo enih pokazatelja, tj. njihovim kompariranjem sa odgova-raju im kriterijumima (repernim vrednostima osnovnih pokazatelja) ili njihovim me usobnim pore enjem, vr i se: identifikovanje saobra ajnih deonica i odseka na kojima je potrebno izvr iti odgovaraju e tehni ke intervencije, identifikovanje uzro nika nezadovoljavaju ih uslova saobra aja, defnisanje projektnih zadataka potrebnih tehni kih intervencija, ocena valjanosti projektovanih tehni kih intervencija u pogledu funkcionalnog zadovoljenja zahteva saobra ajnih tokova i relativno rangiranje varijanti. 15

Ako se citiranim pokazateljima dodele odgovaraju e merne REPERNE VREDNOSTI, TADA se citirani pokazatelji transformi u u KRITERIJUME FUNKCIONALNOG VREDNOVANJA, tj. u KRITERIJUME ZA OCENJIVANJE STEPENA UDOVOLJENJA ZAHTEVANIH USLOVA SAOBRA AJA. Ovi kriterijumi pored uloge u occnjivanju slabih mesta na postoje oj putnoj mre i, imaju i ulogu u izboru najpovoljnije projektne varijante tehni kih intervencija, sa funkcionalnog aspekta, tj. sa aspekta zaliteva saobra ajnih) tokova, dostignutih i perspektivnih. Budu i da kriterijumi funkcionalnog vrednovanja imaju i ulogu normativa - standarda koje mora udovoljiti putna mre a, to citirani kriterijumi moraju biti, s jedne strane, u funkciji univerzalnih (svetskih) normativa standarda i, s druge strane, u funkciji specifi nih uslova i ekonomskih mogu nosti konkretne zemlje. Veoma je zna ajno da citirani kriterijumi, koji imaju ulogu jezi ka na vagi za odlu ivanje u postupcima fuukcionalnog vrednovanja putne mre e, moraju biti sinhronizovani sa drugim normativnim vrednostima - standardima, koji su utvr eni odgovaraju im pravilnicima. kao npr. Pravilnikom za projektovanje puteva i sl. Veoma je zna ajno podvu i da REPERNE VREDNOSTI POKAZATELJA USLOVA SAOBRA AJA, tj. KONKRETNI KRITERIJUMI FUNKCIONALNOG VREDNOVANJA moraju zadovoljavati, pre svega, dva uslova: (1) da su u granicama svetskih normativa - standarda, radi o uvanja univerzalnosti kriterijuma, kojim se garantuje ujedna avanje uslova saobra aja na putnim pravcima istog zna aja u svim zcmljama, to pre svega va i za puteve internacionalnog zna aja. (2) da u prakti noj primeni dovode do izbalansiranih zaklju aka o potrebama I opravdanosti realizacije putnih projekata koji proizilaze iz primene: Pravilnika za projektovanje puteva, Pravilnika za odr avanje puteva, Kriterijuma o za titi ivotne sredine, Kriterijuma funkcionalnog vrednovanja o saobra ajnoj potrebi i Kriterijuma ekonomskog vrednovanja o ekonomskoj opravdanosti realizacije projekta. 16

Po tuju i svetske standarde u pogledu grani nih vrednosti kriterijuma i te e i da vrednosti kriterijuma u konkretnim uslovima to bli e dovode do usagla enih ocena koje proizilaze iz funkcionalnog i ekonomskog vrednovanja, dobijene su odgovaraju e reperne vrednosti pokazatelja za ocenjivanje uslova saobra aja (nivoa usluge), tj. dobijeni su MERODAVNI KRITERIJUMI FUNKCIONALNOG VREDNOVANJA. Reperne vrednosti osnovnih kriterijuma u aktivnoj ulozi funkcionalnog (tehni koeksploatacionog) vrednovanja saobra ajnih deonica. U osnovne kriterijume spadaju: I Grani ni stepen iskori enosti kapaciteta pri merodavnom vr nom asovnom protoku izra en kroz odnos tok/kapacitet; II Grani ne vrednosti prose ne brzine vozila pri merodavnom vr nom asovnom protoku; III Grani na zastupljenost i adekvatna rasporedenost pregledne daljine za bezbedno preticanje kod dvotra nih puteva za dvosmerni saobra aj; IV Grani ne vrodnosti broja saobra ajnih nczgoda po 1 km godi nje; V Du ina puta, kao relativna mera za kompariranje projektnih varijanti; VI Veli ina vremena putovanja, kao relativna mera za kompariranje projektnih varijanti.

17

ZAKLJU AKTeorije vrednovanja su najrazra enije u oblasti investicija. Svaki investicioni projekat, osim drugih elemenata, sadr i i ocjenu efekata, pozitivnih i negativnih, koji se mogu o ekivati (ili koji se mogu posti i) njegovom realizacijom. Me utim, kada uop teno posmatramo vrednovanje saobra ajnih rje enja, onda ovaj pojam moramo shvatiti znatno ire, vrednovanje se ne vr i samo prilikom dono enja odluka o investiranju nego i u drugim prilikama, kao na primjer: primjer dono enja odluke o prihvatanju nekog ponu enog posla (vanrednog prevoza,itd.); prilikom dono enja odluke o promjeni re ima saobra aja; prilikom dono enja odluke o izboru itinerera za obavljanje nekog prevoza; prilikom utvr ivanja reda vo nje (reda letenja), itd. U svim ovim slu ajevima, bez obzira na to da li uvo enje novog rje enja zahtijeva dodatna investiciona ulaganja ili ne, potrebno je uporediti prihode i uop te sve pozitivne efekte koje izabrano rije enje pru a (sa jedne strane) sa tro kovima i uop te svim negativnim efektima koje izabrano rije enje tra i (sa druge strane). Jednostavnije re eno, vrednovanje podrazumijeva upore ivanje: koristi i rtava; prihoda i tro kova; pozitivnosti i negativnosti, koje se posti u u razli itim varijantama rije enja istog problema u saobra aju radi izbora varijante kod koje je razlika izme u dobitka i uloga najpovoljnija. Cilj vrednovanja je, dakle, izbor najboljeg od vi e mogu ih rije enja, Jer, pri dono enju svake odluke postoje najmanje dvije alternative: 1. jedna je uvijek: ne mijenjati ni ta (ne investirati, zadr ati postoje i re im saobra aja, ne mijenjati postoje u organizaciju); 2. druga je: mijenjati postoje e (kapacitete, organizaciju, re im saobra aja).

18

Izbor metoda ili kombinacija metoda vrednovanja zavisi od: Karaktera, tj. zna aja odluke koja se donosi na osnovu vrednovanja. Mjesta na kome se donosi odluka. Vrste odluke radi koje se vr i vrednovanje Na ina finansiranja sprovo enjanovog rije enja (konstrukcije finansiranja). U dijelu savremene literature o vrednovanju insistira se na razlici izme u ekonomskog i funkcionalnog vrednovanja. Naime, problem se svodi na razlike u definisanju ciljeva ije se postizanje vrednuje, a ne na razlike u metodi vrednovanja. Ovo je posebno uo ljivo kod vi eciljnog i vi ekriterijskog vrednovanja. Metode bodovanja, na primer, dozvoljava uklju ivanje: ekonomskih ciljeva vrednovanja (rok povra aja ulo enih sredstava, ekonomi nost, rentabilnost, itd.), funkcionalnih ciljeva vrednovanja (propusna mo , prevozni u inak, brzina, itd), kao i nekih tre ih (ekolo kih, sociolo kih, ergonomskih, itd) ciljeva. Ponekad mo emo kombinovati i razli ite kriterije postizanja insistiranja na tome da cilj i kriteriji moraju pripadati istoj disciplini. eljenih ciljeva, bez

19

LITERATURA Predavanja sa Saobra ajnog fakulteta u Travniku, prof.dr. Mirsad Kulovi , ass. Ru ica Popovi www.google.com www.scribrd.com

20