Seminarski vrednovanje

  • View
    152

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Seminarski vrednovanje

SADR AJ

UVOD..........................................................................................................................................2 PRIMJENJENE METODE ISTRA IVANJA.......................................................................5 CILJEVI I ZADACI ISTRA IVANJA...................................................................................6 FUNKCIONALNO VREDNOVANJE SAOBRA AJNIH DIONICA VANGRADSKIH PUTEVA......................................................................................................................................7 OSNOVNI POKAZATELJI I KRITERIJI ZA OCJENU USLOVA SAOBRA AJA NA DIONICAMA VANGRADSKIH PUTEVA............................................................................11 OSNOVNI POKAZATELJI NIVOA USLUGE KOJIM SE OPISUJU I OCENJUJU USLOVI SAOBRACAJA NA DEONICAMA VANGRADSKIH PUTEVA...13 KRITERIJUMI ZA OCENU DA LI SU ILI NE ZADOVOLJENI USLOVI SAOBRA AJA NA SAOBRA AJNIM DEONICAMA VANGRADSKIH PUTEVA.15 ZAKLJU AK..............................................................................................................................18 LITERATURA............................................................................................................................20

1

UVODPod pojmom vrednovanje u upravljanju razvojem i eksploatacijom putne mre e podrazumijeva se procedura ocjenjivanja i odlu ivanja u sistemu osmi ljavanja optimalnog razvoja i kori tenja putne mre e uklju uju i i postupke definisanja pokazatelja i kriterijuma relevantnih za ocjenjivanje i odlu ivanje. Osnovna mjerila pomo u kojih se kroz proceduru vrednovanja uti e da razvoj i eksploatacija putne mre e teku u optimalnom smjeru sastoje se od slijede ih koraka: Da odgovor na pitanje POSTOJI li ili NE potreba za poduzimanjem odgovaraju ih tehni kih mjera na postoje oj mre i mora biti u funkciji zahtijeva saobra aja, kao i da nijedan projekat tehni kih mjera ne mo e biti prihva en ukoliko ne zadovoljava zahtjeve saobra aja. Da projektne varijante osim to moraju biti po mjeri zahtijeva saobra aja moraju u dovoljnoj mjeri UVA AVATI i EKOLO KE FAKTORE. Da se za odgovore DA LI JE ili NE opravdano ulaganje investicija u realizaciju saobra ajno potrebnih i ekolo ko podobnih projekata, moraju po tovati principi maksimalne ekonomske racionalnosti. Da odluke o konkretnom ulaganju investicija u saobra ajno potrebne, ekolo ki podobne i ekonomski opravdane projekte , moraju biti uskla ene sa investicijskim mogu nostima dru tva. Za odgovore na prethodno postavljena pitanja razvijene su osnovne vrste vrednovanja: Funkcionalno ( tehni ko-eksploataciono ) (FUN) Ekolo ko (EKL) Ekonomsko (EKN) Investicijsko (INV) 2

y

y

y

y

y y y y

Osim ovih vrsta vrednovanja potrebno je naglasiti da postoji i vi ekriterijsko vrednovanje koje mo e zanemariti sve navedene vrste vrednovanja. Me utim, aktivnosti koje su od velikog zna aja za razvoj i eksploataciju putne mre e zasnovane su na odre enoj vrsti vrednovanja. Te aktivnosti su podijeljene u est grupa i to: 1. Definisanje i izbor optimalnog plana osnovne putne mre e Ova aktivnost vr i se kroz Studiju tokova (putnika i robe) i kroz Studiju mre e u okviru regionalnog prostornog plana a argumentacija za odlu ivanje odnosi se na primjenu vi ekriterijumskog vrednovanja. 2. Definisanje i izbor optimalnog koridora putnog pravca Prethodnu ( Predfisibiliti ) studiju izvodljivosti i kroz izradu

Ova aktivnost vr i se kroz

Generalnog projekta, a argumentacija za odlu ivanje odnosi se na primjenu funkcionalnog, ekolo kog i ekonomskog vrednovanja. 3. Definisanje i izbor optimalne varijante projekta puta(novogradnja i rekonstrukcija) Ova aktivnost vr i se kroz Studiju izvodljivosti i kroz izradu Idejnog projekta, a argumentacija za odlu ivanje odnosi se na primjenu funkcionalnog, ekolo kog i ekonomskog vrednovanja. 4. Definisanje optimalnog programa odr avanja puteva i objekata Ova aktivnost zasniva se na Studiji realnih varijanti odr avanja od kojih se vr i izbor optimalne varijante primjenom vi e vrsta vrednovanja i to funkcionalnog, ekonomskog i investicijskog vrednovanja.

3

5. Upravljanje saobra ajnim tokovima na mre i Ova aktivnost zasniva se na pra enju relevantnih pokazatelja saobra ajnih tokova, a argumenti za odlu ivanje zasnivaju se na odre enim pokazateljima funkcionalnog vrednovanja. 6. Planiranje investicija u puteve Planiranje investicija u puteve odnosi se na realizaciju projekta novogradnje i rekonstrukcije, kao i na realizaciju programa odr avanja i rehabilitaciju puteva i objekata, a zasniva se na relevantnim pokazateljima ekonomskog vrednovanja, a izbor optimalne kombinacije projekta u koje e se ulo iti ograni ena finansijska sredstva vr i se postupkom investicijskog vrednovanja.

4

PRIMJENJENE METODE ISTRA IVANJA Najjednostavnija je definicija "metodologije" (gr ki "methodos + logos" = rije , govor,nauka o metodama znanstvenog istra ivanja) da je to znanost o metodama znanstvenog istra ivanja. U irem smislu metodologija je znanost o cjelokupnosti svih oblika i na ina istra ivanja pomo u kojih se dolazi do sistemskog i objektivnog znanstvenog znanja, ili znanstvena disciplina u kojoj se kriti ki ispituju i eksplicitno izla u razli ite op e i posebne znanstvene metode, naziva se metodologija. U ovom radu, da bi se postigli postavljeni ciljevi kao i to efektniji rezultati koji se dobiju povezivanjem i odgovaraju om kombinacijom vi e nau nih metoda, kori tene su slijede e metode: metoda deskripcije komparativna metoda matemati ka metoda metoda analize metoda sinteze

Metoda deskripcije, definirana je kao postupak jednostavnoh opisivanja ili ocrtavanja injenica, procesa i premdmeta, te njihovih empirijskih potvr ivanja odnosa i veza, ali bez znanstvenog tuma enja i obja njavanja. Matemati ka metoda je znanstveni sistem postupaka, a sastoji se u primjeni matemati ke logike, simbola, brojnih matemati kih operacija. Kratko re eno predstavlja matemati ki na in zaklju ivanja. Metoda analize je postupak nau nog istra ivanja i obja njavanja stvarnosti putem ra lanjivanja slo enih misaonih tvorevina (pojmova, sudova i zaklju aka) na njihove jednostavnije sastavne dijelove i elemente i izu avanje svakog dijela (elementa) za sebe i u odnosu na druge dijelove. Suprotna ovoj metodi je metod sinteze

5

CILJEVI I ZADACI ISTRA IVANJA Rad pod naslovom Postupak utvr ivanja saobra ajne i dru tveno-ekonomske opravdanosti rekonstrukcije postoje ih i izgradnje novih putnih pravaca, sa injen je od pet poglavlja koji se me usobno povezuju i nadopunjavaju. Cilj istra ivanja u ovome radu jeste da se izvr i teorijska analiza postupaka ocjenjivanja i odlu ivanja u sistemu osmi ljavanja optimalnog razvoja i kori tenja putne mre e. Tako er, istra ivanje je zasnovano na definisanju osnovnih pokazatelja i kriterija, na osnovu kojih se vr i postupak vrednovanja, te aktivnosti koje su od velikog zna aja za razvoj i eksploataciju putne mre e.

6

FUNKCIONALNO VREDNOVANJE SAOBRA AJNIH DIONICA VANGRADSKIH PUTEVANa slici br 1 data je sistematizacija pojmova u oblasti putnog in enjerstva (odr avanje, rekonstrukcija i novogradnja)

slika br. 1. Sistematizacija pojmova u oblasti putnog in enjerstva (odr avanje, rekonstrukcija i novogradnja) 7

Odluka o tome da li se pristupa rehabilitaciji, rekonstrukciji ili izgradnji nove dionice puta donosi se na osnovu sveobuhvatne analize na nivou generalnog plana putne mre e, odnosno srednjoro nih planova potreba i raspolo ivih finansijskih resursa koji su prikazani na slici broj 2.

Slika br. 2. Algoritam dono enja odluke o nivou zahvata na putnoj mre i

8

Na slici broj 3. prikazani su koraci u izradi projektne dokumentacije za razli ite nivoe aktivnosti na putnoj mre i (novogradnja, rekonstrukcija i rehabilitacija).

Slika br. 3. Koraci u izradi projektne dokumentacije vangradskih puteva U osnovne pokazatelje nivoa saobra ajne usluge na putu, koji su relevantni za ostvarivanje primarne i sekundarne uloge funkcionalnog vrednovanja spadaju: Stepen iskori tenosti prakti nog kapaciteta puta, kao slo eni pokazatelj koji se iskazuje relacijom : tok/kapacitet (qm/C). Ovaj pokazatelj utvr uje se za odsjeke puta, pri mjerodavnim vr nim protocima, s obzirom na 15-minutni vr ni protok, po godinama posmatranog perioda eksploatacije puta. Zna i stepen iskori tenosti prakti nog kapaciteta zasniva se na veli ini saobra ajnog toka PGDS, veli ini mjerodavnog asovnog protoka qm, veli ini

prakti nog kapaciteta odsjeka puta C.

9

Brzina vozila i brzina saobra ajnog toka, koja se utvr uje po odsjecima ili za saobra ajnu dionicu kao srednja vrijednost brzina po odsjecima. U relevantne pokazatelje brzina spadaju: 1. brzina osnovnih vrsta vozila po odsjecima puta 2. brzine saobra ajnog toka po odsjecima i dionicama 3. brzina slobodnog saobra ajnog toka 4. brzina saobra ajnog toka pri mjerodavnom vr nom asovnom toku Zastupljenost pregledne daljine za bezbijedno preticanje kod dvotra nih puteva za dvosmjerni saobra aj P (%). Stanje bezbijednosti saobra aja koje se iskazuje za odsjeke i dionice kroz BROJ SAOBRA AJNIH NEZGODA GODI NJE PO 1 km. Detaljniji pokazatelji bezbijednosti se iskazuju kroz: 1. broj saobra ajnih nezgoda sa poginulim osobama (ukupno, po 1 km, po 1 voz.km), 2. broj saobra ajnih nezgoda sa povrije enim osobama (ukupno, po 1 km, po 1 voz.km), 3. broj saobra ajnih nezgoda sa materijalnom tetom (ukupno, po 1 km, po 1 voz.km). Du ina puta l (km) koja u aktivnoj ulozi slu i uglavnom za relativno pore enje projektnih varijanti, a u pasivnoj ulozi funkcionalnog vrednovanja du ina puta direktno se koristi u proceduri ekonomskog vrednovanja.

Vrijeme putovanja vozila t (h) koje u aktivnoj ulozi funkcionalnog vrednovanja slu i uglavnom za relativno pore enje projektnih varijanti, a u pasivnoj ulozi funkcionalnog vrednovanja vrijeme putovanja

Search related