4
JAčANJE GENERIčKIH KOMPETENCIJA UčENIKA POMOćU INOVATIVNIH PRISTUPA UčENJU, POUčAVANJU I VREDNOVANJU Sufinancirano iz programa Erasmus+ Europske unije Vrednovanje generičkih kompetencija www.ats2020.eu #ats2020 @ats2020project

Vrednovanje generičkih kompetencija - CARNET

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

JačanJe generičkih kompetenciJa učenika pomoću inovativnih pristupa učenJu, poučavanJu i vrednovanJu

Sufinancirano iz programa Erasmus+

Europske unije

Vrednovanje generičkih kompetencija

www.ats2020.eu #ats2020 @ats2020project

O projektu ATS2020

VALIDACIJA I EVALUACIJAUčinak modela učenja projekta ATS2020

bit će validiran i evaluiran mješovitom

metodom evaluacije, prikupljanjem

podataka iz 10 zemalja u kojima će se

provesti pokusna primjena, obuhvaćajući

ukupno 250 škola, odnosno 1000 učitelja

i 10000 učenika.

CILJANA SKUPINA Učenici viših razreda osnovne škole.

KLJUČNE AKTIVNOSTI U PROJEKTU • Osmisliti i razviti Okvir generičkih kompetencija

projekta ATS2020 s težištem na nekoliko ključnih

kompetencija

• Odabrati platformu i alate projekta ATS2020

• Razviti program za stručno usavršavanje učitelja

koji će sudjelovati u pokusnoj primjeni Okvira

• Pripremiti učitelje i podržavati ih tijekom pokusne

primjene Okvira i alata

• Vrednovati generičke kompetencije prije i nakon

pokusne primjene i evaluirati sam Okvir

• Razviti repozitorij inovativnih scenarija učenja

• Pripremiti izvještaj o obavljenom vrednovanju kao i

preporuke za obrazovnu politiku

CILJ PROJEKTACilj je projekta ATS2020 pružiti učiteljima i učenicima

inovativan model učenja kojim se podržava razvoj

i vrednovanje generičkih kompetencija. Taj će se

model tijekom projekta pokusno primijeniti u nastavi

i vrednovati, što će dovesti do izrade preporuka za

obrazovnu politiku, kako na nacionalnoj tako i na

europskoj razini.

INFORMACIJE O PROJEKTU

ŠTO JE ATS2020?Vrednovanje generičkih kompetencija 2020 (eng. Assessment of Transversal Skills 2020, ATS2020) jedan je od projekata koje sufinancira Europska komisija i koji za svrhu imaju pokusnu primjenu i provjeru novih modela u obrazovnoj politici. Projektom ATS2020 obuhvaćeno je 17 ustanova partnera iz 11 zemalja EU. Projekt uključuje izradu cjelovitog modela učenja kojim će učenici, unutar kurikuluma, jačati generičke kompetencije, a koji učiteljima nudi nove pristupe i inovativne alate za razvoj i vrednovanje tih kompetencija.

ŠTO SU GENERIČKE KOMPETENCIJE?Pojam generičkih kompetencija obuhvaća širok skup

ključnih kompetencija za koje je poznato da su od

odlučujuće važnosti za uspjeh u školi, daljnje obra-

zovanje i tržište rada. U generičke kompetencije

su, među ostalima, uključene: sposobnost kritičkog

mišljenja, preuzimanje inicijative, uporaba digitalnih

alata, rješavanje problema i suradnički rad.

Vrednovanje generičkih kompetencija

U čemu sam bio/la dobar/a? U čemu se mogu poboljšati?

UČENICI (aktivno sudjelovanje)

Pristup koji uključuje e-portfolioformativno i sumativno vrednovanje

UČITELJ (vođenje, vrednovanje)

PODRUČJE KOMPETENCIJA

MODEL UČENJAUčenje usmjereno na učenika

Okvir generičkih kompetencija projektaATS2020

Razvoj strategija učenja

Dokaz ostvarenog učenja, promišljanje i povratna informacija

Vrednovanje predznanja

SamovrednovanjeNovi cilj

Postavljanje ciljeva učenja i određivanje kriterija uspješnosti

Čime dokazujem da sam ostvario/la postavljeni cilj? Kakvu sam povratnu informaciju dobio/la?

Što želim postići?Kako ću znati jesam li postigao/la svoj cilj?

Što već znam ili sam sposoban/na učiniti?

Kako ću postići postavljeni cilj?

Vrednovanje generičkih kompetencija

Projekt će težiti razvoju i vrednovanju sljedećih generičkih kompetencija:

kritičko mišljenje rješavanje problema donošenje odluka istraživanje različitih

mogućnosti

INFORMACIJSKA PISMENOST podržava učinkovit pristup informacijama

po

stav

ljan

je c

ilje

va u

če

nja

ak

tivn

o u

če

nje

s

amo

vre

dn

ova

nje

fo

rmat

ivn

o v

red

no

van

je

ITI

KA

KO

ITI

po

tiče s

amo

stal

no

učen

je

razvoj računalnih kompetencija etična, sigurna i odgovorna uporaba IKT-a

DIGITALNA PISMENOST učenje i rad u inovativnim okruženjima

slušanje i izražavanje mišljenja i ideja interakcija i suradnja razumijevanje drugih osoba i

kultura

KOMUNIKACIJA, SURADNJA podržava učenje i rad s drugima

provođenje zamisli i djelovanje kreativno i kritičko promišljanje izražavanje uporabom

novih tehnologija

KREATIVNOST, INOVATIVNOST potiče kreativno učenje

Vremenik projekta

BROJ PROJEKTA:

388446-EPP-1-2014-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY

Projekt ATS2020 financiran je uz podršku

Europske komisije. Ova publikacija odražava

isključivo stajalište autora i Europska komisija

ne odgovara za korištenje informacijama

koje se u njoj navode.

Što će projekt pružiti?

Ustanove partneri u projektu

UČENICIMA • priliku za razvoj i samovrednovanje

generičkih kompetencija• razvoj samoreguliranog učenja• korištenje e-portfolija kao oblika

podrške cjeloživotnom učenju

UČITELJIMA • mogućnost za stručno usavršavanje

i pristup repozitoriju pedagoških sredstava

• priliku za razmjenu ideja i iskustava• uporabu računalne tehnologije

u razvoju i primjeni inovativnog poučavanja i učenja

• usavršavanje u učinkovitoj primjeni formativnog vrednovanja u svrhu unapređivanja učenja

DONOSITELJIMA ODLUKA • validirani cjeloviti model jačanja

generičkih kompetencija i njihovog vrednovanja

• razvoj inovativnih okruženja za učenje, usmjerenih na razvoj kompetencija

• evaluirani učinak Okvira generičkih kompetencija projekta ATS2020 i preporuke za obrazovnu politiku na nacionalnoj i na EU razini

Sufinancirano iz programa Erasmus+ Europske unije

REZULTATI

2015. 2016. 2017. 2018.godina

istraživač

edukatori učitelja

učitelji koji sudjeluju u pokusnoj primjeni Okvira

učitelji iz kontrolne skupine

donositelji odluka u obrazovnim politikama, ravnatelji

učenici

PREGLED PROJEKTA

istražuje postojeću praksu

sudjeluju u stručnom usavršavanju (na radionicama, on-line)

diskutiraju o projektu i pružaju podršku projektnim timovima

organiziraju vrednovanje prije pokusne primjene Okvira

razvijaju program i materijale za stručno usavršavanje učitelja

prikupljaju rezultate istraživanja

razvijaju generičke kompetencije i sudjeluju u njihovom vrednovanju

pruža podršku školama, prati i evaluira pokusnu primjenu Okvira

provode pokusnu primjenu Okvira (primjena, diskusija, razvoj scenarija učenja)

organiziraju vrednovanje organiziraju vrednovanje

provode stručno usavršavanje učitelja i pružaju im podršku (na radionicama, on-line)

razmatraju preporuke za obrazovnu politiku i sudjeluju u diseminaciji rezultata

organiziraju vrednovanje nakon pokusne primjene Okvira

pripremaju učitelja prije pokusne primjene Okvira

razvija program za stručno usavršavanje učitelja, obučava edukatore učitelja i planira resurse

donosi preporuke, sudjeluje u diseminaciji

Pridruženi partneri: