Kriterijsko vrednovanje

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Kriterijsko vrednovanje

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  1/64

  Kriterijsko vrednovanje

  Upotreba kriterijskog vrednovanja

  Rubrike

  Ines Radanovi

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  2/64

  Univerzalna skala vrednovanja?Moe biti napisana ili

  5 odlian visokstupanj kompetencije iskustvo

  4 vrlo dobar iznadprosjean stupanjkompetencije sposobnost

  zadovoljavajui stupanjkompetencije zadovoljavajue

  2 dovoljan ogranienstupanj kompetencije

  nastajanje1 nedovoljan nemakljunih elemenata ili nisudovoljno razvijeni zaetak

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  3/64

  OCJENA 1. MOGUNOST 2. MOGUNOST

  NEDOVOLJAN -neusvojenost minimuma temeljnih pojmova;

  - ne prepoznaje osnovnu tematiku

  - ne izvrava zadatke, ne surauje, ne eli

  govoriti, ne donosi zakljuke; pogreno

  argumentira

  DOVOLJAN - prepoznaje temeljne pojmove; odgovara po

  sjeanju, bez dubljeg razumijevanja, do

  rezultata dolazi uz pomonastavnika

  - reproducira osnovne pojmove bez

  razumijevanja; nesamostalan je, nita ne

  moe potkrijepiti argumentima; nejasno

  iznosi sadraj

  DOBAR - reproducira temeljne pojmove; razumije

  gradivo, ali ga ne zna primijeniti, niti

  - snalazi se u osnovnim pojmovima, sluei

  se inteligencijom i memorijom, ali s

  PROCJENA STUPNJA UENIKIH POSTIGNUA (ZA POJEDINANE OCJENE)Element: usvojenost obrazovnih sadraja - BIOLOGIJA

  Garai D. 2000.

  o raz o v as m pr m er ma

  - uz pomonastavnika rjeava jednostavnezadatke; nije dovoljno samostalan

  o z rom na ne ovo an ra n e usvo o

  nove informacije;-argumentira povrno i nesigurno

  VRLO DOBAR - razumije gradivo, slui se usvojenim

  znanjem; navodi vlastite primjere; samostalno

  rjeava i sloenije zadatke

  - usprkos loem predznanju i/ili skromnijim

  sposobnostima izraavanja i zakljuivanja,

  uenik je ostvario izniman napredak u

  odnosu na inicijalnu provjeru, i to

  ponajprije silnim trudom i upornou- aktivno sudjeluje u nastavi

  ODLIAN - steeno znanje primjenjuje na nove,

  sloenije primjere; uspjeno izvrava

  korelaciju sa srodnim gradivom

  - sposoban je prenositi znanje na druge

  - slui se dodatnim izvorima znanja iinformacijama iz razliitih medija

  -postavlja originalna rjeenja;

  -potkrjepljuje sve argumentima;

  -poduava druge; donosi zakljuke; steeno

  znanje primjenjuje i na ostalim sadrajima;

  -uoava i istie korelaciju nauenihsadraja s ostalim slinim sadrajima

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  4/64

  Uvoenje novih nastavnih

  strategija ira oekivanja rezultata uenja

  paralelna potreba redefiniranja kakoemoprikupiti dokaze koji potvruju jesu li oekivanja

  uz rad uenika i nastavnika ispunjena

  Allen D. & Tanner K. 2006.

  ono to su uenici u mogunosti uiniti

  znanja i sposobnosti koja su rezultat vremenakoje je uenik proveo uei

  cilj razvoj kljunih kompetencija

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  5/64

  Ako elimo da uenici

  izgrade sposobnost: obavljanja praktinih zadataka

  izvoenja istraivanja

  obrazloenja argumenata

  izraavanja svojih ideja

  demonstraci e r eavan a roblema

  Allen D. & Tanner K. 2006.

  treba im omoguiti aktivnosti u ili uz nastavu s kojima evjebati:

  primjenu znanja uz razvoj sposobnosti

  sudjelujui u praktinim zadacima, simulacijama, raspravama,usmenim prezentacijama

  neophodno je koristiti kriterijsko vrednovanje kao mjerilonapretka i/ ili postizanja ocjene uz zadatak

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  6/64

  Procjena kao uenje aktivno ukljuuje uenike i nastavnika na temelju kriterija, s naknadnom prilikom da se procjene

  usklade sa zadanim standardom

  odvija se u tijeku uenja

  ukljuuje i procjenu uenika i podrava samoprocjenu ivrnjaku procjenu

  B.C. 2013.

  poboljanje uenja

  omoguuje vrijeme za samostalno korigiranje

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  7/64

  Procjena za uenje

  odvija se u tijeku nastave, dijagnostiki iformativno

  slui za tekue planiranje

  ne koristi se za ocjenu i izvjee o uspjehu

  B.C. 2013.

  ukljuuje kriterije propisane standardom (HKO) na temelju propisanih ishoda uenja

  identificiranih u kurikulumu odraava izvedbu u

  odnosu na odreeni zadatak uenja

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  8/64

  Procjena uenja javlja se na kraju godine ili u kljunim fazama nastave

  slui za ocjenjivanje i izvjee o uenju uenika

  kriterijska procjena temelji se na propisanim ishodima uenja sumativna

  evaluacija nastavnika u razredu

  B.C. 2013.

  normativna procjena temelji se na usporedbi postignua jednog uenika s

  drugima uenicima pojavljuje se na standardiziranim

  testovima kao to su Dravna matura i Nacionalni ispiti

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  9/64

  Iz uionice:

  Kada je uenik osporio uoavanje

  malih razlika u njihovoj uspjenosti iupitao profesoricu zato je ocijenjens +4, a ne sa -5, ona se naalila:

  "Ne zaboravite da je ocjenjivanjeumjetnost, a ne znanost."

  Susan K. (2007)

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  10/64

  Ima li omo!i?

  Ocjenjivanje studentske izvedbe pri provjeriznanja i izvrenu odreenog zadatka moe biti

  pojednostavljeno putem rubrika kao kriterijskogalata za procjenu, bodovanje ili ocjenjivanje.

  Andrew T. (2009)

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  11/64

  "u#rike u uionici

  mogu napraviti procjenu vieg smisla

  razjasniti oekivanja

  dati bolju povratnu informaciju

  rubrike su matrice ko e odreu u to se oeku e

  u situaciji uenja za uenike rubrike pojanjavaju esto

  tajanstvenu ocjenu na kraju nastavnog sata

  provjere, projekta, eseja ili prezentacije daju uvid i smjernice o tome to je vano u

  znanstvenom kontekstu

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  12/64

  $rednovanje isanim rovjerama

  zadatak procjene uenja opiran

  pisane provjere koje se temelje na zadacimaviestrukog izbora, ako se koriste na klasiannain mogu dati povratnu informaciju o tometo uenici zna u u obliku re rodukci e kl unih

  Allen D. & Tanner K. 2006.

  pojmova potekoe pri pripremanju i ocjenjivanju

  provjera konceptualnog razumijevanja

  zadacima viestrukog izbora (miskoncepcijekao distraktori) u obliku dvoslojnog pitanja kojetrai dodatno obrazloenje izabranog odgovora

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  13/64

  Koncet:odnos linova

  u ivotnim rocesima #iljketijekom no!iMarija je naveer (oko 19 sati) stavila plastinu vreicu preko tegle s

  biljkom. Vezala je vreicu oko stabljike tako da je uz biljku ostao dio

  zraka, ali iz vreice i u vreicu nije mogao strujati zrak iz okoline (vidi

  prikaz na slici). iljka je stajala u tami cijelu no. %to misli& da se

  !"#

  $%#

  '#ja&njenje

  "%

  Koncetualna ta#licaTONO

  NETONO

  dogodilo s linovima (kisikom i ugljinim dioksidom) tijekomno!i u lastinoj vre!ici? 'tavi oznaku ispod odgovora s kojima se

  slae*.

  +bjasni svoj odgovor.

  Plin a) sepoveala

  b) sesmanjila

  c) je ostalaista

  1. Koliina kisika2. Koliina CO2

  Projekt IDIZ, PMF, AZOO 2013.Usvajanje biolokog koncepta fotosinteze tijekom osnovnokolskog i srednjokolskog obrazovanja

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  14/64

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  15/64

  Pitanje otvorenog odgovora

  Odgovor Kriterij Bodovi

  Uzorno

  Jasnoa misli potpuna i pokazuje razumijevanje svih procesa, postavljarazumne hipoteze ili promiljena pitanja, zakljuci su potkrjepljeni

  prikazanim podacima, pokazuje kreativnost i/ili prilae vie grafikih prikaza

  podataka ili pojmova.

  11

  Kompetentno

  Jasnoa misli prisutna i pokazuje razumijevanje glavnih procesa, ukljuuje

  dore hipoteze ili pitanja, prikazuje prihvatljive poveznice i zakljuke, moe

  sadravati grafike prikaze.

  1!

  "ovren zadatak, ali ojanjenja mogu iti malo dvosmislena ili nejasna,

  moe sadravati neke nedovrenosti i neprimjerenosti ili nejasnoe u

  Prilagoeno prema Georgia State University

  ojanjenju, primjeni i postavljanju hipoteza, razumijevanju procesa,

  odnosno donoenju zakljuaka.

  Gotovo

  zadovoljavajue

  $spjenan poetak, ali izostavljeni znaajni dijelovi ili nije potpuno zavreno,

  moe zloupotrijeiti znanstvene pojmove uz poneku manju miskoncepciju,

  prikazi mogu iti netoni ili izostavljeni, netona ili nepotpuna analiza,

  poveznice i zakljuci.

  %

  Nedovreno

  &jeenje i ojanjenje nepotpuno ili nejasno ili sadri vee propuste zog

  konceptualnog nerazumijevanja i nepravilne upotree znanstvenih pojmova

  uz neprikladni prikaz hipoteza.

  '

  Neuinkovito

  &jeenja ne odraavaju niti najvanije elemente zadatka, nisu prepoznate

  potrene informacije, prepriano pitanje ez pokuaja rjeenja. (

  Bez odgovora )ije niti zapoeto rjeavanje zadatka. !

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  16/64

  uitelj moe koristiti kriterije za obiljeavanjezadataka provjere i aktivnosti na nastavi tijekom

  izrade pripreme kriteriji se mogu raspravljati unaprijed s

  uenicima i ako e otrebno, onovo nakon

  B.C. 2013.

  Kriteriji slui za instrukcijske i

  evaluacijske otre#e u nastavi

  ocjenjivanja pri izvjetaju o uspjenosti uenika uenici mogu napraviti samoanalizu ili

  vrnjaku procjenu na temelju istih kriterija, a

  zatim usporediti njihov rad sa standardom uinkovit (i pravedan)