Click here to load reader

seminarski rad vrednovanje

  • View
    27

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of seminarski rad vrednovanje

PANEVROPSKI UNIVERZITET

SVEUILITE/ UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE U TRAVNIKU

PROCJENA BILANSA STANJAPRIMJERU FIRME RM-LH d.o.o. ZENICASEMINARSKI RADPREDMET: Vrednovanje preduzea

PROFESOR: dr. Ramiz KikanoviASISTENT: mr. Sanja KolendaSTUDENT:Marina Jurii

INDEX:0028-08/VRR

SEMESTAR:III

SMJER STUDIJA:Menadment raunovodstva i revizje

Travnik, februar 2011.god.SADRAJ

Stranica

1.UVOD .......................................................................................................................... 32. O RM-LH d.o.o. ZENICA........................................................................................ 32.1.Misija i Vizija ............................................................................................................ 43. BILANS STANJA........................................................................................................ 53.1. Pojam i sadraj bilansa stanja.................................................................................... 54. ANALIZA BILANSA STANJA................................................................................... 74.1. Principi klasifikacije bilansnih pozicija aktive i pasive............................................. 84.1.1. Klasifikacija prema funkcionalnom principu........................................................ 94.1.2. Klasifikacija prema principu stepena likvidnosti.................................................. 9

4.1.3. Klasifikacija prema principu roka vezanosti......................................................... 9

4.2. Principi klasifikacije pozicije pasive ...................................................................... 104.2.1.Klasifikacija prema principu vlasnitva................................................................ 104.2.2.Klasifikacija prema principu ronosti.................................................................. 104.2.3.Klasifikacija prema principu obligacionog odnosa s povjeriocem....................... 114.2.4.Klasifikacija prema principu lokacije povjerioca................................................. 114.3. Princip poretka pozicije u aktivi i pasivi bilansa stanja.......................................... 11

5. PROCJENA BILANSA STANJA U RM-LH d.o.o. ZENICA.............................. 125.1.Materijalna i nematerijalna stalna sredstva.............................................................. 12

5.2.Stanje zaliha............................................................................................................. 12

5.3. Kratkorona potraivanja i plasman....................................................................... 13

5.4.Gotovina i ekvivalent gotovine................................................................................ 13

5.5.Razgranienja.......................................................................................................... 13

5.6.Analiza strukture sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2010.g. ..................... 13

5.7.Pregled izvora sredstava na dan 31.12.2010.g. i 31.12.2009.g............................... 14

6. ZAKLJUAK............................................................................................................. .15 LITERATURA............................................................................................................. 161. UVOD Sve aktivnosti preduzea najednostavnije se sagledavaju iz bilansa stanja i bilansa uspjeha. Preduzee tokom svog poslovanja mora voditi odreene evidencije u zavisnosti od toga kojom se aktivnou bavi. Meutim, bez obzira na vrstu aktivnosti, neminovno je za svako preduzee sastavljanje bilansa stanja i bilansa uspjeha, te njihovo podnoenje odreenim nadlenim dravnim organima. Kompletna finansijska analiza crpi podatke iz bilansa. Finansijski izvjetaji koji se pripremaju u skladu sa ope prihvaenim raunovodstvenim naelima odraavaju uinke prolih i tekuih upravljakih odluka. Smisao bilansiranja je da izrazi sredstva i izvore sredstava, te njihove odnose to je osnov za analizu svih stavki koje on sadri, radi razmatranja njihovog uzajamnog odnosa, ocjene ekonomskog stanja i poslovanja preduzea na koje se odnosi, kao i radi odreivanja pravca i tendencije budueg kretanja i razvoja poslovanja. Utvrivanje imovinskog poloaja, koji je nametnut bilansom, proizlazi iz dominirajueg znaaja principa zatite povjerioca, koji pretpostavlja punu odgovornost dunika tj. jemstvo imovinom da e dugovi biti isplaeni povjeriocima. Svrha bilansa jeste utvrivanje finansijske strukture ili statusa, to podrazumjeva ralanjivanja bilansnih pozicija aktive i pasive. Finansijski izvjetaji prema Meunarodnim raunovodstvenim standardima obuhvataju: bilans stanja, bilans uspjeha, izvjetaj o novanim tokovima, biljeke uz finansijske izvjetaje i izvjetaj o promjenama u vlasnikom kapitalu. U ovom radu u detaljno razraditi sve bitne elemente bilansa stanja, opisati njegov znaaj, s tim to e se poseban osvrt dati analizi stanja bilansa na primjeru drutva RM-LH d.o.o. Zenica.2.O RM-LH d.o.o. ZENICA

"RM-LH" d.o.o. Zenica, Drutvo za izradu i montau industrijskih postrojenja, cijevnih sistema i pratee opreme je osnovano 1998. godine. Drutvo je u 100 % privatnom vlasnitvu jednog osnivaa. Sjedite Drutva je u Zenici, ulica Zmaja od Bosne bb (Poslovna zona Zenica I). Ima registrovana predstavnitva u inostranstvu sa sjeditem u Wiesbadenu - SR Njemaka i u Roterdamu- Nizozemska. Ve 12 godina uspjeno egzistira na domaem i meunarodnom tritu i predstavlja jednu od vodeih kompanija u Evropi u oblasti izrade i montae cijevnih sistema i pratee opreme u procesnoj industriji. Radi na projektima izgradnje rafinerija nafte, fabrika za proizvodnju biodizela, nuklearne elektrane, farmaceutskih postrojenja, cjevovoda i sl. Posjeduje vlastitu proizvodnu halu u Zenici - Poslovna zona I, povrine cca 2200.m2, te neophodnu opremu za rad.

U svom poslovanju kroz sve poslovne procese, nastoji da bude transparentna i dostupna javnosti i veliki znaaj poklanja kvalitetu i pouzdanosti, te zadovoljstvu kupaca - investitora, zadovoljstvu i motivaciji svojih uposlenika. Na dan 31.12.2010. godine u RM-LH d.o.o. Zenica uposleno je 159 zaposlenika.

2.1. Misija i vizija

Svoju misiju RM-LH d.o.o. Zenica ostvaruje strunim radom i istraivanjem, razvojem i inoviranjem usluga i metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja, sa ciljem zadovoljenja potreba kupaca/korisnika, zaposlenih i drutva u cjelini. Vizija RM-LH d.o.o. Zenica je da kao multinacionalno preduzee postane i zadri poziciju lidera na tritu cijevnih sistema i opreme procesne industrije Evrope, i razvija pozitivnu sliku o sebi i svojim proizvodima.

3. BILANS STANJA3.1.Pojam i sadraj bilansa stanja Bilans stanja je temeljni finansijski izvjetaj koji prikazuje finansijski poloaj preduzea i koji slui kao podloga za ocjenu sigurnosti poslovanja. U bilansu stanja se sistematski prikazuje cjelina stanja imovine, odnosno sredstava, obaveza prema izvorima sredstava i kapital u odreenom vremenskom trenutku.

Bilans stanja je izraz ekonomsko-finansijskih posljedica dotadanjeg poslovanja pravnog lica, to je istovremeno i potencijal njegovog poslovanja u budunosti. Za bilans stanja moe se jo rei da on predstavlja dvostruki prikaz imovine, jednom prema pojavnom obliku i drugi put prema porijeklu, odnosno vlasnikoj pripadnosti te imovine i da taj finansijski izvjetaj, kao jednakost aktive i pasive postoji u svakom vremenskom trenutku, bez obzira na to kada se on sastavlja kao finansijski izvjetaj.

Imovina preduzea se raunovodstvenim rijenikom naziva jo i aktiva, a izvori te imovine pasiva. Na osnovu aktive i pasive, se utvruje imovinsko stanje, odnosno finansijski poloaj preduzea. U razmatranju finansijskog poloaja posebno je bitna struktura imovine, struktura obaveza i kapitala, kao i njihova meusobna povezanost i uslovljenost. U bilansu stanja imovina se prikazuje prema pojavnom obliku (stvari, prava ili novac) i prema funkciji koju obavlja u procesu poslovanja i sistematizira se u dvije osnovne grupe:

1. kratkotrajna (tekua ili obrtna imovina) i2. dugotrajna (stalna ili fiksna imovina). Kratkotrajna imovina ini onaj dio ukupne imovine za koji se oekuje da e se pretvoriti u novani oblik u periodu kraem od jedne godine.

Dugotrajna imovina je onaj dio ukupne imovine preduzea koji due ostaje vezan u postojeem obliku i koji se postepeno pretvara u novac u toku vie obraunskih razdoblja, tj. u razdoblju duem od godinu dana.

Za potrebe poslovnog odluivnja, podjela imovine na kratkotrajnu i dugotraju je nuna, ali nije i dovoljna, pa se ti osnovni oblici dalje sistematiziraju na podoblike.

Kratkotrajna imovina se sistematizuje na slijedee podoblike: novac, potraivanja, finansijska imovina i zalihe. Dugotrajna imovina se sistematizuje na slijedee podoblike: materijalna, nematerijalna, finansijska i potraivanja.

Obaveze i kapital predstavljaju izvore iz kojih je imovina preduzea pribavljena. To su dakle fizika i pravna lica, koja ulau imovinu u preduzee. Drugim rijeima, to su vlasnici preduzea, dobavljai, banke i druge finansijske institucije, graani i sl. U cilju to realnijeg sagledavanja finansijskog poloaja, odnosno poslovnog odluivanja izvori imovine se klasifikuju prema odreenom kriterijima.

Zavisno od toga ko je uloio imovinu u preduzee, izvore imovine dijelimo prema vlasnitvu: vlastit izvori ( kapital ili glavnica) i tui izvori ( obaveze ).

Prema roku dospjea izvori se dijele na: kratkoroni (kratkorone obaveze),dugoroni (dugorone obaveze) i tra