AKTIVNOSTI, CILJEVI NAMJENA NOSITELJI I NJIHOVA ... radova; stvarala¤†ko izra¥¾avanje, vrednovanje rada

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AKTIVNOSTI, CILJEVI NAMJENA NOSITELJI I NJIHOVA ... radova; stvarala¤†ko...

 • AKTIVNOSTI, PROGRAM, PROJEKT

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

  NOSITELJI I NJIHOVA ODGOVORNOST

  NAČIN REALIZACIJE , AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

  VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

  NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  1. IZBORNA NASTAVA:

  VJERONAUK Učvršćivanje i produbljivanje temeljnih osjećaja povjerenja u Boga i razvijati stav radosnog prihvaćanja vjerničkog života.

  Učenici od 1. – 8. razreda

  Andrea Kirinčić i Marijana Pužin

  Usmeno izlaganje, razgovor, čitanje i rad na tekstovima, praktični radovi, usmeno izražavanje, pismeno izražavanje, molitveno izražavanje, glazbeno izražavanje, grupni rad, rad u parovima

  Tijekom školske godine

  Nastavna pomagala

  Kroz usmenu komunikaciju, pismeno izražavanje, vrednovanje literarnih radova; stvaralačko izražavanje, vrednovanje rada u skupini

  INFORMATIKA Steći temeljna znanja i vještine za samostalno služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u daljnjem školovanju

  Samostalno služenje računalom sa svrhom korištenja stečenih znanja i vještina radi lakšeg savladavanja i razumijevanja nastavnog gradiva, bržeg rješavanja postavljenih zadataka, proširivanja znanja, povezivanja područja, komunikaciju i zabavu

  Alenka Benčić

  Putem redovite nastave u specijaliziranoj učionici, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

  Tijekom školske godine

  Nastavna pomagala

  Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

  NJEMAČKI JEZIK naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno

  (Učenici od 4. – 8. razreda); usvajanje znanja njemačkoga jezika;

  Prof.dr. sc. Nataša Jakšić

  istraživačka nastava, nastava temeljena na

  Tijekom školke godine Četvrti, peti, šesti, sedmi i

  Nastavna pomagala

  kvalitativna i kvantitativna procjenu svih učenikovih postignuća i zalaganja;

 • jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje; steći potrebne razine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama; razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima; razviti razumijevanje, zanimanje, poštovanje i skrb za vlastiti jezik, kulturu i književnost, te za kulture, književnost i jezike drugih naroda u Hrvatskoj, Europi i svijetu; razvijati vlastito jezično stvaralaštvo i istraživačku radoznalost, propitivanjem, razumijevanjem i rješavanjem problema stječući time samopouzdanje te zadovoljstvo radom i postignutim uspjehom;

  motivacija učenika za daljnje učenje njemačkoga jezika unutar cjeloživotnog učenja; aktivna primjena njemačkoga jezika u svakodnevnom životu i situacijama

  učenikovom iskustvu, projektna nastava, multimedijska nastava, individualizirani pristup učeniku, interdisciplinar ni pristup, tj. povezivanje programskih sadržaja prema načelima međupred- metne povezanosti, problemsko učenje, učenje u parovima, učenje u skupinama…

  osmi razredi – 2 sata tjedno, 70 školskih sati unutar školske godine

  prosudba vrijednosti učenikova usmenoga i pisanoga odgovora; procjena učenikovih sposobnosti i mogućnosti za ulaganje napora; procjena o učenikovu korištenju vlastitih mogućnosti i procjenu učenikova zalaganja i rada na satu;

 • razumjeti različite medijske jezike te ih uspješno rabiti u učenju i komunikaciji, posebno informacijsko- komunikacijsku tehnologiju; znati pronalaziti različite izvore informacija i koristiti se njima, procjenjivati njihovu pouzdanost i korisnost za proučavanje određene teme, prepoznati njihov kontekst i autorovu namjeru; osvijestiti povezanost unutar jezično- komunikacijskoga područja i ostalih odgojno-obrazovnih područja stječući temelje za

  cjeloživotno učenje. 2. DOPUNSKA NASTAVA

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

  NOSITELJI I NJIHOVA ODGOVORNOST

  NAČIN REALIZACIJE , AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

  VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA, PROJEKTA

  NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

  MATEMATIKA 2.razred

  Savladavanje osnovnih matematičkih znanja (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje u skupu brojeva do100)

  Učenici 2.a i 2.b koji imaju poteškoća u savladavanju nastavnog gradiva iz matematike

  Anita Maras

  -individualni, u paru

  prema potrebi tijekom cijele školske godine

  bilježnice, nastavna pomagala

  Opisno praćenje i vrednovanje napredovanja učenika na evidencijskom listu za dopunsku nastavu

 • MATEMATIKA 3.razred

  Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja; Razvijanje sposobnosti izražavanja općih ideja matematičkim jezikom; Razvijanje logičkog mišljenja; Razvijanje sposobnosti korištenja geometrijskog pribora; - razvoj samostalnosti kod učenika u radu

  Pomoć učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju nastavnih sadržaja matematike; Uvježbavanje i ponavljanje gradiva naučenog na redovnim satovima matematike; Pomoć učenicima koji su duže izbivali sa redovne nastave; - rad sa učenicima koji rade po individualnom pristupu

  Abelina Špoler Nikolina Plavetić

  Računanje, pisanje i objašnjavanje matematičkih zadataka; Rad u paru i skupini; Pratiti plan i program za 3.r. iz matematike

  Tijekom školske godine, jedan sat tjedno; Ovisno o potrebi ( kombiniranje s dopunskom nastavom iz hrvatskog jezika )

  Potrošni materijal za rad učenika – oko 30,00 kn po razrednom odjelu snosi OŠ Švarča

  Individualno opisno praćenje i vrednovanje napredovanja učenika na evidencijskom listu za dopunsku nastavu; Na temelju postignuća učenika odrediti daljnji smjer rada na dopunskoj, ali i redovitoj nastavi matematike

  MATEMATIKA 4.razred

  Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja razvijanje sposobnosti izražavanja općih ideja matematičkim jezikom Razvijanje logičkog mišljenja Razvijanje sposobnosti Korištenja geometrijskog pribora Razvoj samostalnosti kod učenika u radu

  Učenici 4.a,b razreda

  Vlasta Pernar Dunja Medved

  Računanje , pisanje i objašnjavanje matematičkih zadataka rad u paru i skupini individualni i individualizirani rad s učenikom koji radi po prilagodbenom programu pratiti plan i program za 4.r. iz matematike

  Tijekom školske godine, jedan sat tjedno ovisno o potrebi ( kombiniranje s dopunskom nastavom iz hrvatskog jezika )

  Potrošni materijal za rad učenika – oko 30,00 kn po razrednom odjelu snosi OŠ Švarča

  Individualno opisno praćenje i vrednovanje napredovanja učenika na evidencijskom listu za dopunsku nastavu

 • MATEMATIKA 5.razred

  Ciljevi i zadaci: razvijati pozitivan odnos prema radu, usvojiti sadržaje koji nisu usvojeni na redovnom satu matematike, vježbom utvrditi već usvojene sadržaje, razvijati ljubav prema matematici i motivirati učenike na matematički rad, stjecanje znanja i vještina, omogućiti učenicima usvajanje sadržaja vlastitim tempom, posvetiti se učenicima s posebnim potrebama, razvijati pamćenje, mišljenje, logičko zaključivanje

  NAMJENA: - pružiti učenicima potporu u nastojanju da napreduju - motivirati raznim igrama i različitim pristupima - uključiti uspješnije učenike da svojim angažmanom pomognu onima kojima je pomoć potrebna

  Andrija Vrbanc, učitelj matematike, učenici uključeni na dopunsku nastavu

  jednom tjedno se nalaziti i u sklopu dopunske nastave dobiti željene odgovore -pratiti plan i program rada 5. razred

  tijekom šk. god. 35 sati za 5. razred

  škola (kopiranje)

  usmenim propitivanjem, razgovorom, postignutim uspjehom na ispitima, uključivanjem u rad na redovnom satu matematike

  MATEMATIKA 6.razred

  Ciljevi i zadaci: razvijati pozitivan odnos prema radu, usvojiti sadržaje koji nisu usvojeni na redovnom satu matematike, vježbom utvrditi već usvojene sadržaje, razvijati ljubav prema matematici i motivirati učenike na matematički rad, stjecanje znanja i vještina, omogućiti učenicima usvajanje sadržaja vlastitim tempom, posvetiti se

  NAMJENA: - pružiti učenicima potporu u nastojanju da napreduju - motivirati raznim igrama i različitim