of 132 /132
JCGM 100:2008 Vrednovanje mjernih podataka – Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti [email protected] ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

Vrednovanje mjernih podataka – Upute za iskazivanje · PDF fileJCGM 100:2008 GUM 1995 s manjim ispravcima Vrednovanje mjernih podataka – Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti

Embed Size (px)

Text of Vrednovanje mjernih podataka – Upute za iskazivanje · PDF fileJCGM 100:2008 GUM 1995 s...

 • JCGM 100:2008

  Vrednovanje mjernih podataka

  Upute za iskazivanje mjerne

  nesigurnosti

  [email protected] ZAVOD ZAMJERITELJSTVO

 • Vrednovanje mjernih podataka Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti

 • JCGM 100:2008

  GUM 1995 s manjim ispravcima

  Vrednovanje mjernih podataka

  Upute za iskazivanje mjerne

  nesigurnosti

  [email protected] ZAVOD ZAMJERITELJSTVO

  Prijevod 1. izdanja iz 2008.

 • Svi proizvodi JCGM-a me|unarodno su za{ti}eni pravom umno`avanja. Ovaj prijevod izvornog dokumentaJCGM-a izra|en je s dopu{tenjem JCGM-a. JCGM u potpunosti zadr`ava me|unarodno za{ti}eno pravo naoblikovno ure|enje i sadr`aj dokumenta te na naslove, krilatice i logotipe JCGM-a. Organizacije ~laniceJCGM-a u potpunosti zadr`avaju me|unarodno za{ti}eno pravo na svoje naslove, krilatice i logotipe uk-lju~ene u publikacije JCGM-a. Jedina je slu`bena verzija dokumenta ona koju je JCGM objavio na izvornimjezicima.

  NASLOV IZVORNIKA:

  Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurements

  valuation des donnes de mesure Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure

  NAKLADNIK: Dr`avni zavod za mjeriteljstvo ZA IZDAVA^A: Mirko Vukovi} PREVEO S ENGLESKOG JEZIKA: MirkoVukovi} LEKTORIRAO: dr. Luka Vukojevi} KORIGIRAO: Domagoj [karica PRIPREMA SLOGA: LASERplus d.o.o,Zagreb, Mirela Miki} Muha Zagreb, travnja 2009.

  ISBN: 978-953-6783-08-3

 • 5

  JCGM 100:2008

  JCGM 100:2008

  Pravo umno`avanja ovoga dokumenta zajedni~ki dijele organizacije ~lanice JCGM-a (BIPM, IEC, IFCC, ILAC,ISO, IUPAC, IUPAP i OIML).

  Pravo umno`avanja

  Premda je elektroni~ka verzija besplatno dostupna na mre`noj stranici jedne ili vi{e organizacija ~lanica JCGM-a,ekonomsko i moralno pravo umno`avanja koje se odnosi na sve publikacije JCGM-a me|unarodno je za{ti}eno.JCGM ne dopu{ta tre}im stranama bez svojega pismenog odobrenja prepisivanje ili preradbu izdanja radi prodajekopija javnosti ili emitiranja ili izravne uporabe svojih publikacija. Isto tako JCGM ne dopu{ta iskrivljavanje,pro{irivanje ili skra}ivanje svojih publikacija ni publikacija svojih organizacija ~lanica, uklju~uju}i njihove nas-love, krilatice i logotipe.

  Slu`bene verzije i prijevodi

  Slu`bene su jedino verzije dokumenata koje je JCGM objavio na njihovim izvornim jezicima.

  Publikacije JCGM-a mogu se prevoditi na jezike razli~ite od jezika na kojima je JCGM-a izvorno objavio te doku-mente. Prije prijevoda mora se dobiti odobrenje JCGM-a. Svi prijevodi trebaju po{tivati izvorni format formula ijedinica (bez pretvorbe u druge formule ili jedinice) i sadr`avati sljede}e izjave (prevedene na odabrani jezik):

  Svi proizvodi JCGM-a me|unarodno su za{ti}eni pravom umno`avanja. Ovaj prijevod izvornog do-kumenta JCGM-a izra|en je s dopu{tenjem JCGM-a. JCGM u potpunosti zadr`ava me|unarodnoza{ti}eno pravo na oblikovno ure|enje i sadr`aj dokumenta te na naslove, krilatice i logotipeJCGM-a. Organizacije ~lanice JCGM-a u potpunosti zadr`avaju me|unarodno za{ti}eno pravo nasvoje naslove, krilatice i logotipe uklju~ene u publikacije JCGM-a. Jedina je slu`bena verzija doku-menta ona koju je JCGM objavio na izvornim jezicima.

  JCGM ne prihva}a odgovornost za primjenjivost, to~nost, potpunost ili kakvo}u podataka i materijala danih u od-re|enome prijevodu. Kopija prijevoda mora se dostaviti JCGM-u u vrijeme objavljivanja.

  Umno`avanje

  Publikacije JCGM-a mogu se umno`avati pod uvjetom da za to postoji pismeno odobrenje JCGM-a. Uzorak sva-koga reproduciranog dokumenta mora se dati JCGM-u u vrijeme umno`avanja i sadr`avati sljede}u izjavu:

  Ovaj je dokument reproduciran s odobrenjem JCGM-a koji u potpunosti zadr`ava me|unarodnoza{ti}eno pravo na oblikovno ure|enje i sadr`aj ovoga dokumenta te naslove, krilatice i logotipeJCGM-a. Organizacije ~lanice JCGM-a tako|er u potpunosti zadr`avaju me|unarodno za{ti}eno pra-vo na svoje naslove, krilatice i logotipe uklju~ene u publikacije JCGM-a.

  Odricanje od odgovornosti

  JCGM i njegove organizacije ~lanice objavili su ovaj dokument kako bi pobolj{ali pristup podatcima o mjeritelj-stvu. Oni ga nastoje redovito posuvremenjivati, ali sve vrijeme ne mogu jam~iti njegovu to~nost, te ne smiju bitiodgovorni za izravnu ili neizravnu {tetu koja mo`e nastati njegovom uporabom. Sva upu}ivanja na komercijalneproizvode bilo koje vrste (uklju~uju}i bilo kakvu programsku podr{ku, podatke ili sklopovsku opremu, ali ne og-rani~avaju}i se samo na njih) ili veze na mre`ne stranice nad kojima JCGM i njegove organizacije ~lanice nemajunadzor i za koje ne mogu preuzeti nikakvu odgovornost ne podrazumijevaju nikakvo odobrenje, potvr|ivanje ilipreporuku od strane JCGM-a i njegovih organizacija ~lanica.

 • 7

  JCGM 100:2008

  Sadr`aj

  Uvodna obja{njenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  0 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  1 Opseg primjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  2 Definicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  2.1 Op}i mjeriteljski nazivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  2.2 Naziv "nesigurnosti" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  2.3 Nazivi specifi~ni za ove upute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  3 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  3.1 Mjerenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  3.2 Pogrje{ke, djelovanja i ispravci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  3.3 Nesigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  3.4 Prakti~na razmatranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  4 Odre|ivanje standardne nesigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  4.1 Modeliranje mjerenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  4.2 Odre|ivanje standardne nesigurnosti A-vrste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  4.3 Odre|ivanje standardne nesigurnosti B-vrste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  4.4 Grafi~ki prikaz odre|ivanja broj~ane vrijednosti standardne nesigurnosti . . . . . . . . . . . 28

  5 Odre|ivanje sastavljene standardne nesigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  5.1 Nekorelirane ulazne veli~ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  5.2 Korelirane ulazne veli~ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  6 Odre|ivanje pove}ane nesigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  6.1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  6.2 Pove}ana nesigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  6.3 Odabir faktora pokrivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  7 Iskazivanje nesigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  7.1 Op}e upute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  7.2 Posebne upute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  8 Sa`etak postupka izra~unavanja i iskazivanja nesigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 • 8

  JCGM 100:2008

  Dodatci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  A Preporuke radne skupine i CIPM-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  A.1 Preporuka INC-1 (1980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  A.2 Preporuka 1 (CI-1981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  A.3 Preporuka 1 (CI-1986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  B Op}i mjeriteljski nazivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  B.1 Izvor definicija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  B.2 Definicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  C Temeljni statisti~ki nazivi i pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  C.1 Izvor definicija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  C.2 Definicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  C.3 Razradba naziva i pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  D "Istinita" vrijednost, pogrje{ka i nesigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  D.1 Mjerene veli~ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  D.2 Ostvarena veli~ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .