61
KAEDAH PENGUMPULAN DATA (II) TOPIK 8

Topik8 Kaedah Pengumpulan Data KAJIAN PENYELIDIKAN (ACTION RESEARCH)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Topik8 Kaedah Pengumpulan Data KAJIAN PENYELIDIKAN (ACTION RESEARCH) KHAS BUAT GURU PELATIH IPG SELURUH MALAYSIA

Citation preview

BAB 8

KAEDAH PENGUMPULAN DATA (II)TOPIK 8Pelajar dapat menjelaskan kaedah/ cara pengumpulan data.Pelajar dapat membezakan kaedah/ cara pengumpulan data.Pelajar dapat menggunakan kaedah/ cara pengumpulan data.OBJEKTIF KULIAHCara pengumpulan data dalam penyelidikan tindakan menggunakan penelitian dokumen dan pemerhatian.

senarai semakrakaman videolognota lapanganfotoportfoliorekod anekdotslaidjurnaldiariKONSEPMengandungi satu senarai item untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap, dan kebolehan responden.Digunakan ketika melakukan pemerhatian dan penelitian dokumenDigunakan untuk menilai kemahiran atau tingkah laku yang diperhatikan.Pertimbangan dalam menanda senarai semak ialah fakta atau peristiwa kajian

SENARAI SEMAKPanduan Membina Senarai SemakKaji beberapa senarai semak pengkaji lepas yang berkaitan untuk menentukan butiran yang diperlukan.Susun butiran mengikut kategori yang dikelaskan berdasarkan struktur logikal atau psikologikal.Butiran jelas, tepat, lengkap, dan komprehensi.

Contoh Senarai SemakKetidakaturan postur/ kedudukan 12345JMurid A///3Murid B/1Murid C//2Murid D/1Murid E/////5Jadual 1: Senarai semak item ketidakaturan postur/ kedudukan peserta kajian.

Arahan: Tandakan / pada bilangan kekerapan ketidakaturan postur/ kedudukan peserta kajian semasa menulis.Komponen: Bahasa dan KomunikasiNama murid: .. Kelas:Arahan: Sila tandakan (_/ ) dalam petak dan ulasan pada ruang yang disediakan apabila murid sudah menunjukkan kebolehannya. Sila tinggalkan kosong sekiranya murid belum menguasai kemahiran itu.KANDUNGANPEMERHATIANULASANIIIIII1.Kemahiran Mendengar1.1Mendengar dengan penuh perhatian1.2Mendengar dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza1.3Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi perkataan2. Kemahiran Bertutur2.1Berinteraksi dan mengecambunyi perkataan yang berbezaBoleh bertutur dengan baik tetapi pemilihan kata kurang sesuai dengan penggunaan intonasi yang keras2.2Merangsang pertuturan melalui soaljawab2.3Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul2.4Melakonkan watak-watak mengikut situasi#Diubahsuai daripada Pengurusan Kurikulum dan Korurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.7Satu bentuk dokumentasi bergambar bagi membantu proses pemerhatian.Digunakan untuk meneliti dan mengamati tingkah laku peserta kajian berdasarkan pemboleh ubah atau aspek yang dikenal pasti.Rakaman video dilakukan pada tempat yang ditentukan.Hasil rakaman dianalisis menggunakan senarai semak atau catatan nota lapangan.

RAKAMAN VIDEOcontohDigunakan untuk membuat penilaian berdasarkan pemerhatian Merupakan satu rekod yang mudah dan ringkas untuk mencatat perkembangan responden.Mengandungi maklumat yang terhadLog dianalisis secara berasingan mengikut responden yang dipilih.LOGTarikh : ____________________Bil. Pemerhatian : ____________Aspek Pemerhatian : Postur/ kedudukan peserta kajian semasa menulisBil.Nama Peserta KajianPemerhatianCatatan1.PK A2.PK B3.PK C4PK DContoh LogNota lapangan satu cara melaporkan pemerhatian, refleksi atau tindak balas kepada masalah.Merupakan catatan maklumat yang dibuat berdasarkan: apa yang didengar apa yang dilihat pengalaman yang dilalui pemikiran yang timbul refleksi penyelidik ke atas peristiwa yang dicatat.Nota lapangan dapat membantu meningkatkan ketajaman fokus pengkaji melalui pemerhatian atau temu bual yang dijalankan.Nota lapangan dianalisis menggunakan senarai semak, naratif, dan menghasilkan tema-tema.NOTA LAPANGANcontohDigunakan untuk merekod situasi dalam keadaan statik Foto boleh menerangkan situasi ketika rakaman dilakukan.Analisis foto boleh dibuat menggunakan senarai semak untuk menentukan tingkah laku resonden.

FOTO

Contoh foto

Contoh foto

Contoh fotoMerupakan koleksi hasil kerja kanak-kanak atau rekod proses pembelajaran dalam bentuk folder atau failPortfolio bertujuan untuk merekod pengalaman, usaha, kemajuan, dan kejayaan sesorang murid/ pelajar.Satu himpunan bukti atau keterangan yang terkumpul berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam satu jangka masa yang ditetapkan.

PORTFOLIOMerupakan catatan ringkas mengenai sesuatu perisiwa ataupun tingkah laku peserta kajian yang dianggap penting, unit, dan signifiken dengan objektif kajian. Tujuannya untuk mencatat perkembangan tingkah laku yang diperhatikan secara objektif yang mengandungi elemen, apa, bila dan di mana.Ciri-ciri rekod anekdot: catatan yang ringkas, tepat, dan padat catatan yang signifiken dengan objektif kajian ditulis pada bila-bila masa dan dicatat masanya jangka masa yang singkat merekod apa, bila, dan di mana peristiwa perlaku.

REKOD ANEKDOTPerkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk menulis Rekod Anekdot:a. Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang.b. Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku mengikut urutan.c. Mengenalpasti peristiwa itu penting dan signifikan dengan aspek perkembangan peserta kajian.d. Menulis apa yang dilihat secara objektife. Perkara-perkara yang ditulis dalam rekod anekdot menggambarkan tentang perkembangan dan perubahan tingkah laku peserta kajian.Contoh Rekod Anekdot Nama kanak-kanak: _________________________________Tarikh: ____________________________Masa: _____________________________Aktiviti: ____________________________________________

Catatan pemerhatian:______________________________________________________________________________________________________________

Ulasan/ Refleksi______________________________________________________________________________________________________________

Slaid disediakan berasaskan fotoSlaid membantu pengkaji melihat urutan tingkah laku peserta kajian mengikut aspek yang dikaji secara teratur & tersusunSlaid dianalisis menggunakan senarai semak, bentuk naratif, dan gambaran yang berkaitan persoalan kajian.

SLAIDcontohMerupakan catatan yang dibuat mengenai sesuatu peristiwa, masalah, pencapaian atau bidang yang perlu diberi perhatian.Jurnal mencatat masalah atau isu yang telah difokuskan serta cadangan tindakan penambahbaikan

JURNALContoh Jurnal Jurnal ke-: __________________________Minggu: ____________________________Tarikh: _____________________________Fokus masalah/ isu/ peristiwa:_____________________________________________________________Analisis masalah/ isu:__________________________________________________________________________________________________________________________Cadangan tindakan penambahbaikan:_____________________________________________________________Tempoh masa tindakan: __________________________________Penilaian kejayaan:__________________________________________________________________________________________________________________________Tindakan susulan:__________________________________________________________________________________________________________________________

Merupakan catatan pemerhatian/ pengalaman yang dilakukan secara berkala dan berterusan.Jurnal mencatat masalah atau isu yang telah difokuskan serta cadangan tindakan penambahbaikan. Kandungan diari ialah peristiwa penting, perasaan, reaksi, pandangan, interpretasi, hipotesis, refleksi, analisis, dan komen.

DIARIContoh diari Tarikh: ____________________________Masa: _____________________________Situasi: ______________________________________________________Peristiwa/ isu/ masalah pilihan:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Refleksi/ komen:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RujukanBuku Panduan Kajian Tindakan. 2008. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Mokhtar Ismail. 2009. Pentaksiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rosinah Edinin. 2011. Penyelidikan Tindakan: Kaedah dan Penulisan. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd.

Sulaiman Ngah Razali. 2002. Analisis Data Dalam Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

http://cikguani.blogspot.com/2009/03/penilaian-di-prasekolah.html

Jenis-jenis Penulisan Akademik

KERTAS KERJADISERTASILAPORAN KAJIAN

Esei Akademik merujuk karangan ilmiah yangpendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan/atau kerja lapangan.Kertas Kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan/atau rujukan perpustakaan. Analisisnya lebih serius serta bersifat rasional empiris dan objektif. Biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengkel dan sebagainya.

Laporan Kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya jugaBersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan/atau rujukan perpustakaan.Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam.Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel viva-voc.

Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pencapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-voc.

Ciri-ciri PenulisanAkademik

1. Fakta disampaikan secara sistematik.3. Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. 2 Penulisan akademik tidak bersifat emosional.

4 Penulis hanya menulis untuk memaklumkan tentang sesuatu dan tidakbersifat prejudis 6. Penulisan akademik tidak akan melebih-lebihkan sesuatu kerana ia akanmenunjukkan motif penulis yang mementingkan diri sendiri. 5. Karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

BAB 2 :PENGENALANKEPADA PERENGGAN

Apakah pebezaan di antara AYAT dan PERENGGAN? Sesuatu ayat mengandungi hanya satu fakta atau idea utama.

Perenggan merupakan satu kumpulan ayat tentang isi atau idea yang sama.

Perenggan merupakan satu kumpulan ayat yang berkaitan, yang membangunkan satu idea utama.

Dalam penulisan akademik, perenggan adalah penting untuk membahagikan isi yang ingin disampaikan. Setiap kali berlaku peralihan daripada sesuatu isi atau fokus, anda perlu memulakan perenggan baru. Panjangnya perenggan berbeza, tetapi lazimnya sesuatu perenggan bagi penulisan akademik atau ilmiah terdiri dariapda 4 hingga 12 ayat.

Sesuatu esei, laporan, artikel atau kertas kerja akan terdiri daripada beberapa perenggan.

Elemen-elemen

AYAT TOPIK (topic sentence)

Ayat topik menyatakan isi utama yang ingin disampaikan dalam sesuatu perenggan. Ayat topik mempunyai perkara pokok atau satu aspek yang ingin dinyatakan tentang perkara pokok tersebut.

Biasanya pernyataan sesuatu aspek itu akan dapat memberikan fokus kepada penulis dan pembaca.

Ayat topik bertindak sebagai satu kawalan dalam penulisan isi (isi sokongan) dalam sesuatu penulisan.

Lazimnya, dalam penulisan akademik, ayat topik merupakan ayat pertama dalam perenggan namun ia boleh berada dalam peralihan perenggan atau pada akhir perenggan.

Ayat topik ialah kenyataan umum dan memperkenalkan idea secara menyeluruh yang akan dibincangkan dalam perenggan. Idea utama topik mengawal seluruh perenggan itu.

AYAT SOKONGAN (support sentence)

Ayat topik perlu disokong oleh ayat huraian yang terdiri daripada isi sokongan.

Isi sokongan pula boleh didapati dalam pelbagai bentuk seperti fakta, pendapat, peristiwa, sebab danakibat, statistik dan contoh.

Biasanya, isi sokongan dapat memberikan bukti, menghuraikan idea atau menjawab soalan yang dikemukakan oleh isi utama dalam ayat topik, dan isitersebut mestilah berkait antara satu sama lain.

Dalam penghasilan isi dan penulisan ayathuraian, isi kawalan dalam ayat topik menjadi dasar utama.

AYAT PENYIMPUL(conclusion sentence)

Ayat penyimpul terdiri daripada tiga jenis iaitu :

Ayat yang menyatakan semula ayat topik.

ii. Ayat yang menyimpul keseluruhan isi dalam perenggan.

Ayat menyimpul yang menghubungkan perenggan.

BAB 3 :JENIS- JENIS PERENGGAN

Perenggan Naratif(penceritaan)

Tujuan utama penulisan naratif adalah untuk menerangkan satu pengalaman, peristiwa atau urutan peristiwa-peristiwa dalam bentuk cerita.

Jenis penulisan penceritaan boleh diklasifikasikan kepada autobiografi, biografi, penceritaansejarah, anekdot, cerita pendek, novel, diari, drama, hikayat dan persitiwa bersifat cereka.

Perenggan Deskriptif(penerangan)

Lebih menjurus kepada sifat information, iaitumenerangkan sesuatu idea dengan memberikan maklumat tertentu kepada pembaca tentang sesuatu perkara dengan lebih terperinci dan mendalam. Tujuan penggunaan penulis deskriptif adalah untuk memindahkkan pengamatan, pemerhatian atau pengalaman penulis kepada pembaca (Adenan Ayob, 2003).

Penulis dapat memberikan gambaran visual atau dapat menerangkan sesuatu topik agar pembaca dapat melihat dan membayangkan perkara tersebut dengan jelas.

Dengan perkataan lain, penulisan deskriptif merangsangkan segala pancaindera pembaca (penglihatan, bunyi, bau, rasa, sentuhan dan pendengaran).PerengganDeskriptifMenerangkan Urutan Sesuatu PeristiwaMenerangkan ProsesMenjelaskan Konsep, Prinsip &TeoriMenerangkan Objek, Orang atauTempat

Perenggan Ekspositori (pendedahan)

Menghurai, menyingkap, memapar atau menunjuk maklumat dengan jelas serta terperinci supaya maklumat tersebut dapat difahami oleh pembaca.

Tujuan perenggan ekspositori ialah untuk memindahkan idea atau maklumat daripada fikiran penulis kepada fikiran pembaca dengan berkesan.

Sebagai penulis, anda perlu menganggap bahawa pembaca tidak mempunyai pengetahuan asas atau memahami topik yang sedang dibincangkan.

Oleh itu, perenggan-perenggan ekspositori ditulis untuk memaklumkan, menerangkan, menggambarkan, memerihalkan dan menjelaskan kepada pembaca yang tidak tahu apa-apa pun atau hanya tahu sedikit tentang maklumat yang ingindisampaikan.

Perenggan Argumentatif (penghujahan)

Perenggan argumentatif atau perenggan penghujahan juga dikenali sebagai pemujukan rasional.

Dalam sesuatu penghujahan, hujah tersebut haruslah mempunyai tesis atau pun idea utama untuk dipertahankan. Permikiran yang jelas, logik dan waras serta mengambil kira pihak lawan merupakan komponen-komponen untuk memujuk pada pembaca.Perlu mempunyai bukti-bukti yang kukuh bagi menyokong hujahnya.

Perenggan argumentatif sesuai digunakan untuk menjelaskan konsep, pandangan, cadangan, proses, atau sejarah sesuatu, dengan menggunakan mana-mana teknik sama ada deduktif, induktif atau analogi.

Cara penulis menunjukkan kebenaran pendapat sama ada menentang,menyokong atau menunjukjkan sikap berkecuali. Kebenaran yang hendak ditunjukkanmestilah berasaskan fakta atau bukti yang konkrit dan tidak berasaskan emosi sahaja.